Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

« Ekim 1959 J95.9.J96Ü YUNUS NADI DIZ. DAWlMfZ Yazan: ŞAHİNKAYÂ DİL Dftnkö 4 trafik G.HP. k yaratfağı MW Dün şehrimiz ve çevre«ind« 4 tr». fik k«zası olmuş. 9 kifi yaralanmlftır Yarahlar, muhtelif hasuhanelere kaldırılm;ş olup. suçlu şoförler y«kalanmjştır Tshkikata beşlanmifUlusal dâvaLarımızden biri dc «Dü nuk gerekse. yapalım. Bireysel dav ! tır. Divprbakırd» oliitnle Sorunu» duı kuşkusuz. Bir u!uş . ranıılar ne kadaı guçlü olursa ol kı, gerçek yfcşanti5inı belfelerle an «un, sonuo» itmez bizi. Devletin önneticelenen bir tar.a latmaktan yoksundur; o ulus en ayak olmır şarttır. Bu bakımdan Diyarbakır. 5 (Telefonla) İdakısa zamanda özgürlufünü yi«teU. Büyük Kurtarıcı Atatürk'ü hatırlı resindeki kamyonla Liee ilce«ine Bır ulusu ayakbi tutacsk en jet yalım. O'nun zamantnda dil ile ilgittıekte o!an şoför Assubav Neckili eüç *Dıl» dir. Tarih kitaplarını ! gili kurıımlar geceli. gündüzlü çamettirı K^lekçi yolda kar§ıdan gekırijHrdığımizda yarpmızda ne den | lıştılar. Ne zamanki, nesnel uğraşılar lı hsklı olduğumuz anlaşılır. Bu bs j unutuldu. türkçemiz de eski niteli leVı şoför Mehmet Cengizin kullankımdan mutsiız, bir ulu« say':im«z. i ğini yitirdi. Bir ulu» ki, yüce bir dıs: yolcu dolu kamyonla çarpişmışADatürk devrunlennden önce, koyu dile tahiptir, o ulus yıkınhya uğra tır. Vssıtaların cjrpışrr.asında yolbir arapça, farsça «DiU e hâkundi. maz. özsürlüğünü yitirmez. culardan Kemli Han adlı şahıg eziHalkın konuşluğu dil başkaydı; sTürkçenin gelisme^i için şu şartla lerek ö'müş, üç kişi de ağır surett* raylının kunuştuğu ı|l, daha baş nn uyfulanmasını sağlamalıyız: yaralanmışlardır. kaydı. tster istemez zam«nın ozan1 Türkçeye zararı dokunmıyan lan şiirlerini anlaşılmaz, içinden çı deyimlere, tilciklere ilisrmyelim. kılmez, ağdalı bir dille yazıyorlardı. 2 Konufulan türkçenin bağım Bunun yan'nda da halk o> nl=rı ço sızlığını sımrhyalım. z ğunluğun diliyle yazdıklan şiirleri sunuyordu. Halk bu ikindsini da 3 «Dil Sorunu» ile ancak dil ha çok tutuyordu, seviyordu. Çün uzmanları. bu işle ilgili kurumlar ilkü, bu şfirlerdek) anlama yabfncı gilenmelidir. değıllerdi. Halkn >önelen her «anat 4 Dtl ici, her »eyden önce ekin yapıü (eseri), tutunur, geleceğe de fidir, bilim işidir. Yarım, yamalak kalır. Bu, yalnız sanat yapıtları için deneyierle «Dil Sorunu» na dokun Bnstaraft binnci $ahiftde değildir. Bilim, felsefe, matamatik mıyalım. CENTO Bakanlar Konseyinde A için de doğrudur. Bir sorun ne ka 5 Ataç'ın savaş'ığı yolda biz de merikayı Dışişleri Bakanı Herter dar eade ve yahn anlatılırsa, o o çalışalım. Ama, Ataç gibi çok asırı tem'il edecektir. îran delegasyonu randa yankılanır. Bütön memleket gitmiyelim. O ,bu içte aştnydı; dili na Başbakan Ikbal, Pakıstan delelerde, «Dil Sorunu» önce gelir. Top tüm olarak yıkmak istedi. Öylesi til gasyonuna da Dışişlen Bakanı Kaluma mal olmuş deyimler ıtâbirler, cikler üretti ki. çıkar çıkmaz ölü dir rivaset edecektir. Dışişleri Batilcikler ıkelimeler) atılmaz, bilâ verdi. Bazısı A'aç'la birlikte yaşa kanı Lloyd, önümüzdelri perşerabe kis korunur. Oysa ki; bizde bu ola dı; Ataç ölünce o tilciklerin çoğu günü yapılacak genel seçimler d»yın karşıtı var. Radyoyu açarsınız, unutuldu bugün. layısiyle Amerıkaya gelemiveceSin iyi kötü okumuş bir kiji dahi tem C Sanatçı «Dil Sorunu» ile II den kendisini Wa«hington B. Elçianlıyamaz, dirlediğini okuyucu eüenmemeUdir. Dil ile sanatın apay si temsil edecektir. Fakat İngilte(spiker) arapçasını doğru okuyamaz, rı bir şey olduğunu savunmuyoruın, re Genel Kurmay Başkanı Lord günliik gazetelerin başlıkları anlam bilakis sanat dilsiz yürümez. Böyle Mountbatten New York'a muvasıve yapı bakıtnmdan birbirini tut olmakla beraber, dil sorunu anladı lat etmiştir. maz. Birisi koyu türkçecidir; diğeri fıtnız anlamda. sanatçının elindon aBugün buraya gelen tkbal. «CElf aksine okullarda büe öğrefilmiyen bnmalıdır. TO tam bir birlik içindedir ve deyimlere yer vermiştir. Bir bilim ^ Türkçenin bilimsel bir açıdan cak âza memleketler, Amerikanın adamı doğru dürüst savunursa dfialkınması için, tarihi akışmı inee fittikçe kuvvet kazanmaktadır. An vagını, kolayca «niarız, ezberleriz. lemeliyiz. Bunun için dilcilerimize CENTO'ya tam âza olarak katılma Bir başkası çıkar, karmakarışık ançok if düşmektedir. «ını arzulamaktadır ve böyle bir latışlarla usumuzu, bilincimir.i (sut Devlete düşen ödevler de var hareket hür dünya için büyük bir urumuzu) »Itüst ediverir. Böylesi Eğitim ve öğpetim işlerinde moral tesirt yaratacaktır^ demifbir dil kesmekesliği hiçbir «neml* dır. Türk Dili çalifmalarını destekleme tir. kette yoktur sanıyorum. lçimizden Ikbal ise. «Beynelmilel durumdı biri, öğrenimi, yahut dı jörcvi ica li: ders kitapları dil akademisine inbı Avrupaya gitmi"=»e, donuçünde celettirilmelidir. Devlet yazışmala beliren son yumuşamaya rmğmen bambnşke buluruz onu. Dili bozul rtnda. radyo yayınlarında türkçeye CENTO müteyakkız bulunmalıdır» şekünde konuçmuçtur. muştur, Psrisli gibi ağzını ezer, *ayg\ gottermelidir. «Dil Sorunu» nu yürütecek Bafbakıa Paricte büzer. Ya Londra'da bulunmuisa Paris, 5 (Radyo) Mendere*;, o gÜ73lim ingilizce kişiliğini değif lerin baçında öğre*mene de yer ver 1irir. Bizdekt ilericilik, yapıcılık ne mek terekmez mi? Yetişen kuşak dün gece Orly hav» alanına geU buyük miç ve Türkiyenin Paris Büyük yazık ki, çok yanlıg »nlaşılmi|tır. Ura bu yönden ekıyecek Bu yüzden de jüzei türkcemiz e*ki füç, öğretmenlerdir. Türk öfcretme Elçisi Erkin, NATO Daiml Deleniteliğıni, e*ki canlılığını birdenbire ni bu yüce ülkü ile yönetilmelidir. ge*i Sarper, Bern Büyük Elçimir 18 «Dil Sorunu» bütün kavram Gökay tarafından k»r«;lanmıçtır. yitirivemiştir. Ekinsiz (kültürsüz» halk zaten ne duymuşsa onu söyler. ların ve kururrların dışında Ö7güı, CENTO Bakanlar Konseyine katıBu «Dil Sorunu» nda hiçbir suçu fakat onlarla iliflcisı bulunan bir lacat Türk deleçasyonu, bugün mahaüi saatle 13 te uçakla Parisve ihmali yokrur. Asıl suçlular; ay kurumdur. «Dil Sorur.u» nu özetlemek gere ten Xew York'a hareket etmiştir. dınlarımızdır. Onlann yöntemgiz dav ranifları tonucunda dilimiz bugün kirse; her türlü düşüncelerden ve Metrjere«. CENTO Bakanlar Konkü bunaltıya yönelmedi mi? Bir kişisel tutkulardan (ihtiraslardan> seyinden «onra Dallas, Pittsburg re sıynlmış ülkücölerin yöntemli. bıdil bilgini ortaya çıkıyor, eski ve NcwYork'ta Dış Müna*ebetleT Cealışılmış kelimeleri, deyimleri çıka lünsel, savaşkan çabaları, türkçenin rıyor, yenisini de yerine koyamı jr»tkin, kudretli, yayfın bir dil ol miyetieri tarafmdan harırianan StA toDİantılarda, dünya meselehri ve yor. Eğer, bir dil öğrenmişse, keli masını sağhyacaktır. Türkçenin bu büyük zaferi uzak Türkiye konusu üzerinde birer kome üre'miye çalışır. Ortaya da acanuşma yapacaktır. ip, anlaşılmaz tilcikler, karşıtlar larda değildir. çıkıveriyor kuşkusuz. Oldu mu'J'a? Bu mu, dilcilik, bu mu, dildeki yenicilik? Büyük Atatürk devrimlerini boşuboşuna ortay* koymadı. Bilinçli, ussal olarak yancıtmak i«t«miştir. Türkçenin gerçek kudretini yankılandırmak için az mı çalıştık? Birimizin yaptığını birimiz yıkıyor. Yıkmak bilinçli ise, isienendir. Ama yeniciliğe karşıt bir tutumla, yı kıcıhk dili öldüren. toplumu bir çıkmaza götüren sonındur. Kitaplar, dergiler, gazeteler bu sorunla ilgili yazılar, tartışmalar, hipotezlerle doludur. Bütün bu davranışların. düşünülerin süreküliği, savaşkanlığı, sertliği, sorunun gerçekten çok önemli bir dâva, ulusal bir «orun olduğunu ortaya koymaktadır. Bir dili anlsşılır hale getiren dil uz manlarıdır, dil bilginleridir. Bu kişiler yetersiz ije, *Dil Sorunu» yıkıhr, kurur, neticede tükenir. S« natçılarm tutumları d» «Dil Soru nu> na etkir. Belki de bir •anatçının dil tutumu en başta gelir. Dil'le ilgisi en çok olansınız kujkusur ki.öy kücüler. romancılar ve oz»nl»rdtr. Onların dili, karmakanfik, İçinden çıkılmaz i«, okur ?«şırır, tendeler. Bir sanat ysptU, mutsuz çofcunlu fa seslenmezse, mutlu azmlığm etkisi de yok olur. Bunun için, dil'le bağmtısı olanlarımızın çok dik katli olrr.alan gcreklr. Yeterli «i tizüği göstermcciikçe, bütün çalı»malar bir şeye benzemoz. «Dil Sorunu» bir ulusun özjCÜrlüğünü ıyakta tutabilen tek «nsurdur. Bir kütle ki, birbirinin dilini bilmiyor. anlamıyor. neticede, kısa bir cürede benliğini yitiriı: bir daha da canlanamaz, direnemez. Tarth kilaptarı bu tülü örneklerle doludur. MaOPON, baş, di«, adale, sinir, dem kı varız. ayaktayız. Milletçe bu «Dil Sorunu. nu bir sydmlık. lumbago, romatizma ve bavanbir çıkar yoîa götürmeliyiz. Yabaneı ların muayyen zamanlardaki unsurlardan ayıklpmalıyız. Bu işde. nesnel ve yapicı oldukça, başanmız •ancıiarını teskin için faydalıdır o canda artar. TürK dili sorunu oute I Yedinci Dıinva Çoevk Günü bncMn kütün yıtrtta kntlanacaktır. Sesimde bîr oknlda bu kuflama ile ilçBS hanrlıldardan bir köfe göriirmeirtedfr. Menderes bu sabah New York'ta Zorlu Amerikada 6 günde 6 nutuk verdi Birleşmis Milietlerde Türkiyenin dı; fiyaaet gorüfünü belirUnek üzere Amerıksva gelmıj bulunun Zorlu, burada, «Hur dun;. ada miJietierarası işbirlıği fLkrirü yayraalc yolundaki gayretleriyle Kabrıs dâvcsının halli yolundâ müzakereler açılmasmı »ağlamış olması» ni takdıren ker.disıne tevcih edilen fahrî doktorayı kabul ederken Colgale Üniversıtesmdeki nutku da dahil olmak üzere, ltı gün içinde, aitı ayrı yerde konuşmuş, Ayrıca Wa«hington'ıiaki Bejnelmilel Para Fonu tooplanfııındo Türk görüfünü izah eteniçtır. Bu konufmalar için Birleşik Aırıerikçyı bir ucundan öteki ucuna katetmiş olan Zoru, Los Angeles ve San Francisco'da henüz bir kaç fün evvel Hrutçefi de dinlemiş olan toplulukVra hiUp ermirtir. Türk Dışişleri Bakanımn bu konuşmalannda «avunduğu ana fikri şöyle hulftta etmek mumkündür: Tıpkı Stahn için olduğu gibi, günun bırinde Hrutçef'ın de yerini onun siyaıetini reddedecek, yerecek birisinin alması mümkün ve muhtemeldır. Bu itibarla Hrutçefin vaadlerini, Hrutçef'in siyaset Baştarajı birinei sehifede sahnesindeo aynhfindan sonra da yine girmemıze mâni oîmıya Sovyet Bloku, kendi adayı Polonya'ya taraftar taplamak için elinden eelen ber türlü payreti sarîetmektc ve kesif bir TcuHs faaliyeü yapmsktadır. B=*ttMsrm Hi?er hir Doju A\TWç> t^an Tiirkivp'rrin B'=ba>anı Men<?eres 51* Dı^işleri Bakam Zorru. sesırasında AmeTİkada ola Baştarajı 1 mci ttthitede ı^bıfc Genel Sekreterin istüaya mecgetirilmjştı. CH.P nin yüksek ka bur •edilişi d^ğil, tîaha »iyade muderoeleri ısc bu fıkre, 1957 «eçimle tfsavv^r bir Intumun doğru olup ri aırası hariç. «iktidar partisı teş olmadjğı e dayanmaktadır. kilâtını tesanüdc sevkedijor» kay Ve liderlerin bu mesele üzerinde gusiyle zaman zaman muhalefet €t ısrarla durroalarmdan, ihtilâfın kü•mişlerdkr. .Syon defa Gükkın •çuk olmadıği anlaşilmaktadır. Ni" j ortaya attığı «Nerden Buldun» tekım. son ^üclerde bu aıevzu j isimli hayaiî kanun, sabık Genel Tinde CH.P. merkezıne çeşıtli tel| Sckreterı sevimh, olgun bnlmryan graflar gehnekte, bilhassa hesap j çevreleri hayli kızchrmiş ve C H P . sorma meselesrnde bir poittika de'ği ! Meclisinde Albsy Fens mefctubun şıküğine gıdilip gıdümed^ı sorul: dan ziyade bunun münakaş ası yapıl maktadır. nuştır. Bir C J l f . ekipi Kjrşehire gidiyor • C.H.P. yüksek kademeleri, Mec Ankara 5 (CumhunjetTeleks) j hs tebliğmde izah edildığı, Genel C.E.P, nin 15 inci ^szi ekipi yarın Sekreter Aksal'm da dün scyled^ğı otomobille Kırşehiı. Kewchtr ve gibi, mevcut Mal Beyanı Kanunn Niğdeyi köyleriyle birlikte gezmek ve diğer alâköb kanunlar yoliyle iızer* Ankarad^n h< reket edecektir. hesap sorulması taraftarıdırlar, an Ekipte Turhan Fe\"zıoğlu, Rıfat Gürso>, Vedat Mengiı. Ibrahim Imircak bu taTBftaTİığin bır prapaganda zalıoğlu. Ahmest Yılrnsz ve Ahsen mevzuu yapılmasını istememekte Aral bulunmaktadır. dirler tapısîndnki btrıraklar Bühassa alt kademelerin ekserim«rrildi yeti ise hesap Borma işinin zaman agınrma tâbi olamıyacağı. gerekir Mersin 5 (Telefonfeı C.H P, Mah mudiye bucak kongresi bugun Akse, hususi kanunlar çıkarılabileceği kahvede yapılnuftır. i d diasındadjtriar. Kongre »lonunun dış kpısmda Kas:m Gülek'in «TJerden Bulchm« asılı bulunan Türk bayrağı ile parti kanuım hayalî'si bu bakmrdan C H. bayrağı emni>et memıırları tarafınP teçkılâtında pek tutmustur. dau indk'üıniştir. CJHJ'. id recileri Giflek'in İBtıîasmdan sonra, getfir tufauakia tesbft etmişnişlene istidadı gösteren ihtilâf. sa lerdır. 1 hi ayakta kalabilecek derecede sağ lam temellere oturmuş neticeler sağlıyacak fiillerin takip etmesine ihtiyaç vardır. Daha kısa feir deyi*le Hrutçerio «özlerinin fiile inkv lâbı lâzımdır. Gezısi esnasında bir çok Atnerikalı ile hususi gorüçmek imkânını da elde etmış olan Zorlu, Hrutçef'in Amerikayı ziyareü hâdısetıoden edınmiş olduğu intibaları şoyle hulisa etmektedir. Amerika halkının Hrutccf'e sorulan &uallerle sşıkârlaşan «realist» davranışı ve Bırleşık Amenka Hükumetını tam mânasiyle destekliyişi memnuniyet vericidir. Hrutçe/ Amerikadan, geldiğine kıyaten çok daha yumuşak bir ruh haleti içinde »ynlmı»tır. Bu ise «Amerika halkının azimkâr görünujunün bır ne Yüzlerce talebe okula gidemiyor rmın çevre okullarnva verleFtiı'.eceğini FovlemrştİT. Afclî «ğretmeau «lanyan Baştarafı birinci jm fetanbuhm 37. kurtuluş yıldönümü Bırrtenvfı 'brrmoi tahifeJ? b İ T e r Bartuo. 5 (Tck*ftmJ> Barrt'nda geoen yu iedrisata başhjan. hir ve fltımci emrflarında ssdecç 24 03reEcisi bulunan BaTtm Kız Orta Birle«miş 'MilletlerdeVi Sovvet Sanat Okurunun asîî öfre^rr;c"i VOK Bloku deiesasyonları, Polonya'rm tur. Olcnlfîa, doktorlaT ve fTicokul kazanm^nı dejjilse büe. Türkive.'|»eretmenVrrf>den 8 tane rekîlie aknin secilme«ini önliyecek <3esteğe ?»m sanrt oVora mfjdire ve öğnetfjdi öğt cahip olduklanru açıklanuşlardır. menlerınin yprdımiyle tedrisat ya. pılabilmektedir. gükonıışma nim mâna ve ehemmivTtmi belirteoetlerdir. Geçit resmındem sonra merasime Bon veriteoefctİT. Saat 11 *e Selimiye v>e Faiiht^n 21 pâre tap atılacak. t>u «snafla butün nakil vasrtalan v* fabrikaîar ^ ü d u k t e r i l r i öttürec^kl^rdır. Gece, m^^ bandolar marj;lar çal a c a k Zorlu, çarşamba fünü (yann) başlıyacak olan CENTO toplantısında Herter'in Eisenhower Hrut Bast&rafı bırİTici sahifede çef gorüfmeleri hakkında ızahat verecegi kanaatindedır. Konferans sonra »erbest bırakjlmaktadırjar. ta .gerek aBkerî, gerekse ıktisadi Dün akşama kadar yapılan tah•ahalarda teçkılâtı kuvvetlendirme kikata nazaran kaatillerin İstanbulusulleri müzakere edüecektir. lu olmadıklan anlaşılmıştır. Kaatfllerin Karad«nizli veya Trakyah olduklan kawetl« tahmin edılmektedir. Zıra, cinayette kuüanılan K lâhlarin Avrupa ve Kırıkkale yapısı olmayrp, kaçak imal edilen süâh\*r olduirtı tespit «dilmiştir. Hâdisenin en yakin şahidi 7 y»" smdaki Ahmet Merterin üadesi polis tarafından kıymetlencfirileınemiş Dalay Lama'nın kardeşt, Bir Haznedar çiftliği cinayeti kaclar istikl^l »l«vini temsılen ateş yakılacaktır. İhracat ile tooîantı Tibet'in hürriyeti Halit Bektaş gıyaben yarğılanacak FAYDAL leşmis Milletler önünde Ti,KırıI Çiıı'de bulunan komöbet'in hümyetini eavud&ak 'nist Arap lideri. «vatana iharnet, Birleşik Arap Cumhuri î C h i için NewYork'a jitti ' yetine ve onun birliğine karşı New York, S (A.P.l Dalay La ^ çe\«îrmek» te« sanık tna'nın kardefi ve Sürgündeki Tibet hükümetinin Dışişleri Bakam Kahire 5, (Radyo) Kanun dışı Gyalo Thondup, Birle»mU Millet üin edilen Suriye Komunist Partiler onünde Tibet'ın hürriyetini a« ainin Genel Sekreteri olup, memlevunmık için bugün Londradan bu ketten kaçtıktan sonra Kızıl Çine gi raya gelmiçtir. den Halid Bektaş, «vatana ihanet, Thondup barışa ve hürriyete ina Birleşik Arap Cumhuriyetine ve onanların «acı çeken Tibet milleti nun birliğine kar*ı entrika çevirni yalnız bırakmıyacaklarmı» ümit mek» suçundan, Şarnda Devlet Em«ttiğini ifade etmiştir. Thondup, oiyet Mahkemesince yarfılanacakKomunist Çınlilerin yaptığı «eayri tır. Sebep, Bektaîin Pekin'de yaptı insan! vahçet hareketlerine ra| ğı bir konuşmadır. Bektaşm böyle men Tibet milletinin ruhu ve ee bir konufma yapması için Kızıl Çin sareti rail olmadı» demiştir. Hükume'tinin davette bulunması, Ka Diğer taraftan, Nepal delegesi, hire ile Pekin srasında elektrikli bir yaptığı bir konujmada Birlejmi» hava yaratmıştır. Şamdaki Knıl Milletlere Tibetteki olaylar ıçın Çin Başkonsolosluğunun kapatılmaüzüntü duyduğunu belirtmiîtir. Ne n muhtemeldir. Nitekim, Kahiredepal delegesı S. P. Upadhyaya Ti ki Kızıl Çin Büyük Elçisi, istişare betteki durumu, bugün Genel Ku makaadiyle çarşamba günü yola çık rulda yaptığı umumi bir konujma mak üzere Pekm'e çağrılmıştır. Öte yandan, Pekin'deki Birleşik Arap da ele almıştır. »• Zira küçük Ahmet. me^lar olabilecek en ufak bir fey söyliyememiş, sadece «Dedemi öldürdüler!.> diyebilmiştir. Polis, şoförle benzin deposunda alışan Paşa Karakaçağin ifadelerin d«n istifade etmektedir. Dikkat Sishde 150, 170, 186 bin liraya satılık. boş teslim yeni d^ireler. Telefon: 48 12 41 Haber aldıîımıza göre ayın on ikinci pazartesi günu Tıcaret Ve j kâletinde üç gün sürecek olan mö ' hım bir topianti yapılacaktır. verilmiştir. a j a n s I tarafmdan bugün Toplantıya îitanbul, îzmir, Mer , Ajans şunları ilâve etmiştir: «Geze= îhracatçı Bırlikleri davet edil ı ^ n ı P I . a r ; , S I otomatik istaByona yermisierdir. kstirümiç cihaz, tesbit edilmis progBirlikler delegeleriyle Bakan r a m ggreğince işlemektedir.» Türlık mütehas«rıslan ihracat kjye saatiyle saat 11 de bugün 1»" 1 ntn durumu, analiz ve rtandarditasyonun ArzMan 248 000 k a . uzakzacyon m*»eleleTİni goruşeceklerta Hint Okyanusunun doğu kesiIhirtde bıılunduğu büdirilmisür. BelirtildiSine göre prim tatbiki. den sonra ihracat artm.ş. fakat ka i Tass'ın ifadesine göre cihaz. Wlit»?de bir duzeime görülmemiştir. rinci ve ikinci Luniklere nazsran, Bütîin bu mese.eler goru?uler«tk Ay'a doğru daha yavaş ilerkme'kteihracata yeni bir i^tikamet veril dfr. Bu suretle İstasyon Ay'in etramerine çahşılacaktır. fırtda dolajtıktan sonra onu Arz'a doğu geri getirmek mümkün olacaktT. ALTIN FİATLARI Taaa. Tokefîn bagîm saat (Türki8 10 '1959 ye saatiyfe) 14 ten 16 ya kadar bilCumhuriyet 1«49B10500 gi uakletmeğe başladığıra söylemişReçat 1420014360 tir. Pazartesi geceö bu bügiler hakHamit 111«0H20P kında pçıklamada bulunulacsğl vaGulden S500»' lngıüz 12SOO1Î400 adedilmiçtir Feza is*asîonurnirı işaDeguspa 1588'590 retleri Batılı istasyonlarca da tesYerli 15851588 pit edilmiştir. nu Aya yaklaştı Cumhuriyeti Maslahatgüzarı da per şembe günü Kahireye gelecek'ir. Diğer taraftan, Bağdatta bir Örfi İdare* Mahkemesi, aralarmda bir de yüksek rütbeli memurun bulunduğu 27 Irak Devlet Demiryolları men Diyarbakır 5 (Telefonlai Erga snbunun muhakemesine başlamıştır. ni ilçemizin Kılleş köyünde bir taek Komunist oldukları ileri sürülen bu Musul'da yüzünden çıkan kavgada Ahmet, Hı şahıslar, geçen şubatta dır v« Harun Engi adlı akrabalar j patlak veren Şevvaf İhtilâlini fır*at birleeerek Mehmet Ergata adlı »ah I halka işkence ypTruşlardır. «ilâhla öldürmüşlerdir. Bir inek yüzünden cinayet EMAYE SŞİŞiŞ;: • Kuflonış.ıdır ® m • PraHktir Dayanıklîdtr Taşarruftudur BAYİİNİZDEN İSTEYİNİZ VEZ0V 59 Kiremit çalan kızlar İzmir. 5 (Telefonla) Karabağlarda bir in«aatta iki gündenberi mühim miktarda kiremit çalınd:ğlnı farkeden kır bekçileri kurduklan pusu sayesinde hırsızları n iki jenç kız olduğunu tesbit etmişlerdir. Suçüstü yakalanan genç kızlar bekçilerin ellerini ve muhtelif yerlerini ısırarak kaçmağa muvaffak olmuşl'rsa da az lonra yakalanarak Adliy«y« teslim edilmiflerdir. 1 C,K«M.P. Genel İdare Kurulu topianti C.KJ^.P. Genel İdare Kunılu çalışmalarına dün de Osman Bölükbaştnın bafkanlığında devam edilmiştir. Kurul. çalışmalarım bugün tamamlıyacak ve alınan kararlan bir bildiri ile umumî efkâra açıklıyacaktır. Genel İdare Kunılu. dünkü toplantısmda, cumartesi günü istifa eden Orhan Arsalın durumunu görüsmüş, fakat alınan karar hakkmda herhangi bir açıklama yaptlmamıştır. Öte yandan, cumartesi eünkü toplantıdan sonra Genel î<3are Kurul undan istifa eden Orhan ArsaU dün kendisiyle görüşen gazetecilere herhangi bir prensip ayrüığı olmadığmdan partisinden ajTilmayı dü şünmediğini söylemiş ve istifasınırı tamamiyle şahst olduğunu bildir miştir. Türkçenin geiişmesi için ne yap Kendisini iğfal eden Amerikalı sevgilisine kızıp evi yakmak istemiş İzmir, 5 (Telefonla) Evvelk gsce AK:<n<'âkta Amerikali üeç«vu« Joseph Ç^dner'in evinde çıkan ysn gmla alâksl' tghkikat bugün yen bir safh=ya girmiştir. Once ATerikalinjn evinde bulunan bir kadın arkadsşmın »arhof, lukla ve elir.de sigara ile uyumagının ysngırifl sebep olrıuğu ileri sürüîmüştü Bu?ün ise. hâdisenin bir aşk macerasından ileri geld'fi anlaşılrmsfr Tahkikata pöre Amerikalı Bcdner t«n!ftığı Türk kırını izclivac vaıdivle iğfal rtnı^. bir müddet sonrs da ev!=nm»kten varg:ctiğiri bildirm ştir Bu vüzden cu•nartesj secesi sevçiüsivle münaksşiya tııtusan Türk k;zı. ATerikslınn eviermeğe vanpçmpdığını görüine evi 8tese vprmistir. Savcıîlk bniin eerek Amer'kalınin gerekse k'zm ifr'ç'«»ini 3İTi"sti'' Neticede BMner hakkırda isf'sldcn. kız h'kkında da k?ste n vangm çıkarmaktan takibat nçılmıştır. SANAYİCİLERİN ve OTO TAMİR CİLERİNİN NAZARI DİKKATİNE Komple Ana Yatak Tornası Supap Taslam a Tezgâhları ve bi lumum Boğas ¥okuk?ına Kandülı, Bebek sırtlarında dıkıien yüksek kuleler arasına Boğaz üzerınden kılavuz teli çekme amelıyesi haftanın pazartesı, sah, çarşamba, perşembe, cuma eünlerınden bırinde yapılacağından, tel çekme amehyesının yapılacağı günde; 1 Kopruden saat 1120, 11 45 ve 12 40 ta olan 50, 54 ve 60 numaralı seferlerin yapılmıyacağı, 2 Köorüden saat 11.30 da olan 52 numarah seferde Arnavutköy ve KandiMiye uğranılmıyarak Vanıkoyune kadar gıdileceği ve 85 numarah >,efer keza Kandılli ve Arnavutköyüne uğramıyarak Vanıkoyunden ıtıbaren ıcra olunacağı, 3 Beykozdan 12 45 te hareket eden 91 numarah seferin Anadoiuhısarına kadar normal olarak ıcra olunacağı, ve Anadoluhısannda 30 dakıka bekiedıkien sonra tarifede yazılı iskelelere ufrıyarak Koprüye geleceğı. 4 Anadolukavağından saat 12.0.3 hareket eden 93 numarah <;eferın Rumehhısarına kadar normal olarak icra olunacağı ve Rumehhısannda 10 dakıka tcvakkuftan sonra tarifede yazılı iskelelere uğnjarak Knpruve gelpcegı Sayuı halkımıza llân olunur. 4 11768 savılı ksrarrvçme ge reğince AMERİKA ve ALMANYA'dan ithal edecejimiz otomobillerin İ nci parti s tışına devam etmekteyiz. Kontenjammız tükenmektedir. Taliplerin acele k' yıt olunmalan menfaatleri icabıdır. Fiatl r ucuz, teslimat garantilidir. SAFVURTLU MÜESSESESİ GaLata. Bankakr Cad Bozkurt » n kat 3. No 26 Telefon : 44 30 61 Adana Şehir Tiyatrosu temsillerine başlıyor Adana, 5 (a.a.) Şehir Tiyatrosu 1959 fiO temsil sezonunu yann akşam «Duvarların Ötesi» piyesiy le açacaktır. I Aynca Çocuk Tiyatroıu da yakın| da faalivete eeçeçceVtir. DİĞER ATELYE TEZGÂHLÂR1 V Tornalar * Plânyalar * Demir Fre7<?leri * Çeşitli Matkap Tezgâh ları Radyaller ' SATI5A ARZEDİLMİŞTİR 6,3 Tonluk PRES AİTian ithal mah açılmamış 6.3 tonluk Pte« 30 000 Hraya Telefon: 22 05 05 ambaiâjl eksantrik satılıktıt. 44 64 35 JBİndiği dalı kesen bir köylü düşerek öldü ETAL TÎCÂHET T,A*Ş. Galata, Tünel Cad. T r a n s t ü r k Han Tel: 44 48 83 AKKARADA: Çanlın Cad. 41 Tel: 10932 * İZMİRDE: Gazi Bulvarı 1101, Tel: 26696. ZONGULDAKTA: Gazi paşa Cad. No. 7E, Tel: 2037 ETİBANK Bıngol, 5 ( T H A ) Bolan kövünde Durmus Sakar adında bii köylü, agaç budarken bindiSi dal keserek düşmüş ve ölmüstür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog