Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

r BÖR1 CUMHURİYET C Ekim 195Ö K A D I Ellerınız guzellığımzın mânâsı na çok şevler katar bunu sız de bılır ınız Bıldığmız ıçm tırnaklarınıza bıçım verıyor renk venyor sunuz Fakat manıkur her şev değıldır El'erınmn tabıı guzellığı nı korumak hattâ arttırcnak da guzelliEtınıze karşı boreunuzdur Bu o\l» vaktınm alacak kans'k bır 15 değıldır Elmızın altında her zaman bulundurabılpreğınız basıt bır ıkı madde bıraz dıkkat gunde beş on dakıkahk bır ıtına yeter •İT önce cıldınızı hırpalıyan b r l^ra veda İr Ç«k sıcak çok soğuk suîara veda •ir Ihk «u ve \ umuşak (mum kunc° kremlı) sabun kuHamnız O zaman cıldmızı taze duzgun tutar tabıı vağını korumuş olursunuz fr Ellenmzı kuru kuru sabunlavınız Yanı ehnızı değıl sabunu ıslatıp =udan uzakta sabunlavınız Sonra su ıçme daldınnız Bır kaç dakıka orada tutunuz Bu onlann densını vumujatır Sudan çıkarınca ıvıce durulavınız sonra da ı\ıce kurulayınız •4r Yatmadan once ellerımze krem surunuz Ne kadar dıkkatle yıVar^anız yıkayınız su • sabun az çok cıldın yağını ahr Hele sık sık yıkanırsanız Yağsızlaşan den duzgunluğunü kaybeder Kurur Elâs+ıM olmaktan çıkar Yatarken krem surmekle ışte bu noksanı telafı etmıs olursunuz Ellennıze kavbettıklen yağı vermıj olursunuz £• El kremınızi kendıniz yapa Eîkrlnhi %üıelkştirebilirsiniz! Moda Dün de moda idi, bugün de TİYATRO Ankarada «Madam Butterfly» Yazan: Lütfi Ay Cumhurıvel 11 1 10 bılırsımz Terkıbı çok basıt 1/4 gul ıuyu 1/4 glisenn 1/4 Iımon suyu 1/4 70 dercce kolonva Goruyorsunuz kı ıçınde bılmedığınız, jadırgnacagımz hıç bır şey >ok Hemen her gun kullanılan, evlerımızde bulunan bır kaç madde Ittersenız eczaharıede vaptırınız Jf Ellennıze haftada bır kere zeytınyağıyle banvo japınız Zevtınyağı cıldı yumuşatan maddelerın başında gelır Bıraz ılıtımz • Ve ell«nnlzi bu ılık yağın ıçınde bir çeyrek saat tutunuz Hoşunuza edeceğını ıddıa etmıyoruz, ama enı tonu haftada bır kere, on be» dakjkacık Guzellığınız uğruna katlandıgınız j«\lenn yanında çek kolay, çok kısa kalmnor mu' Bır berber talonunda harcadıgınız zamanın kaçta kaçı' Bır kurutma makınegının altmda beklemenın yanında ne kı' + Ellerınızı guzelle«tırmek de n f < bıraz da kusurlannı gıder mek degıl mıdır' Me?elâ kırmızı lık bır kusurdur Hem eıldın hır palarna^ından hem de kan dola Simında bır bozukluktan olabıhr bu Işte çok fa\dalı bır ılâç (Ilâç 'ozunıı go7unıi7de buvutmev nız Ba«!tlığı belkı de 5171 guldurecek) Bır lıtre suda 1IV) gram tu zu evet ssdece mutfaV tuzunu 5 dakıka kavnatınız Ve davana cak kadar soğujunca ellerınızı bu suva daldınnız Soğuvuncıva ka dar da çıkarmaMnız Su ne kadar sıcak olursa o kadar ıvıdır Haf tada en az bır kere \apmız Bıraz su tuz bıraz a'eş Sonunda gu Sade klasık modeller zamanın zelleşen eller Bundan kolav ne bır kaprısıyle hemen uçup gıtmezvar' ler Değısık orııınal buluş'ar gı+ Cılt duzgunluju renk butun bı bırden gozu çekmeseler de obunlar kadın elının gorunen gu murlu bır guzellıklerı vardır Kuzelhklerıdır Onun gızlı bır guzel çuk şomızj.e \akası çızgılerınden lıgı de var Kokusu Ellerınız kı başka susu olmıyan sadelığnle bu mıldandıkça belh belırsız tatlı su\eter şuphe'iz onlardan bırıuçucu hır koku duvulmalıdır Su dır I marla ıp \ aptırabılırsınız recegımz guzel kokuvu seçecek Orgu meraı^hsı n e t i ! \orulmaolan tabıı sızsımz Bız valmz mut dan uzulmeden orebılıısınız de fak \e ev ışı kokulanm kolavca Sız orene kadar modası eeçer dıgıdermeM sovhveceğız ve bır korkunuz olma=ın Ev ka Soğan kokusuna karşı Ellerınt dını çalışan kadın hatta >alnız zın arasında bır ma\danoz dalını zerafetı ıçın \aşı\an kadın gunun ezınız bır saatnde o h ı n «sade» M arar Sarmnak kokusun* karşı Kah ve tehesıvle oğunuz Çamajır suvunun bıraktığı kokuva karsı Sırke ıle oğunuz A'zın merkezıne doğru 30 metre irı nce termometremn bır dantıgrat) derece yukseldığıru bılen 4lımler bu el surulmenuş, y» da hemen hemen el surulmemı» gıbı riuran efsanevi enerjıden faydalanrru 1 tasarlamaktadırlar Italyada b r elektrık santralı her sene arz n ustune çıkan tabıı buhan muhzrrık kuvvet olarak kullanmak turf'ıile ıkı mıHar kılovat elde e'mektedır Bundan ılham alan rrutphassıslar 7 500 metre derınl'kte ku\ular açmavı teklıf et m=^ t ed rler Bu dermlıkte muhı tın hsraret derecesı 270 dır O sıcaHıSın utune sadece su dokmpkle buhar elde ed lebılecek \e buhar derhal endu^trı tesıslennde k 'lanılacak hale getırılebılecektır Yeni bir enerji bulunmak üzere Garip; fakat *Bunları li/iyor ,000 Japon artsm diye» kâğıt paralannı yıkadılar Pantalonlu kızlar kız oğrencı ler, kımonolu vaslı kadınlar ıpek ler gıvmıs hanımefendıler U'tu bası perısan fakır kadıncağızlar tek tuk de erkek Bır ınsan kalabalıfı geçenlerde Tok\onun 60 kı lometre açığındakl OgıGavatsu tepesıne tırmandılar Hepsının vanında kendıne g6re para ya da banka cuzdanı \ardı Bunlan tılsımlı Gaiat:u pınarında \ıka dılar Ve artmasını beklemne başladılar Ilahe Zenı Araı Benten adına yapılan bır hacdır bu 8 ejlulde gıdıhr Adı «Hukuro =. beyaz kırağı» dır Yazın bıttığını gu?un başladıgını haber verır Bu sene Hukuro ya katılanların savısı 60 bını aşmıstır Japonyada ılihe Zenı Araı Ben ten adına kurulmus sajısız mâbet vardır Ama Ga\atsu bırıcıktır Efsane «onun «ularında hastalıgın fakırhgın salgınların \u nup >ıkandığı» nı so\'er Gajat «u pıiarmda vıkanan paralar on m: = h artar Halka mahsus atom tantralı E?er portatıf nuklear bır sanDemas Demir Çekme Fabrikası Ira' satın almak ıster«enız Amerı Almanvadan ıthal ettığı kutuk demırlerle sayın kada Atlanta ^ehnnd°kı Lock heed Havacılık Kumpan\ası der muştenlerının hızmetındedır hal bunu sızf temın edebılır MaHahcıoğlu 139 1 Tel 44 94 74 caSınız santral 2000 evlık bır ku çuk çehıre elektrık verebıhr Dunyanın neresınde olursanız ohınuz 444... İLE BASLlYAN TELEFON pTtatıf santral uçakla sıze getırı lır ARANMAKTADÎR Aneak 6 kısma avnlarak 8 «efer ZAYİ Ispır nüfusundan aldıgım Devretmek ıstıvenlerın P K 64 Tophane\ e yahut de tasınabılır Santral ısteH gınız cüzdanımı zavı ettlm Hılkmu ^oktur Tel 49 34 10 a muracaatlerı rıca olunur yere getırıhp kurulduktan 90 gun Salih oğ!u Ramiz Şen •onra enerıı vernme başlar Fıatı henuz bır sır * Dunyanın en guzel kad nlan haneı memlekettedır 7 Truva mu Aşağıda luzumlu bılgılen havı maddeler k apalı zarfla satın alınacaktır IhaMeri Man'sa harebelenndenberı erkekler hep bu sorunun peşındeler Meihur Askeerı Sat Al Kom da japılacaktır Teklıf mek tuplarının ıhale saatlerınden bır saat once ko Doktor Gallup da nıhavet bu ışe mısvona teslımı garttır Gecıkmeler kabul edıl mez Evsaf ve jartnamesı her gun komisyonda merak sarmıştır Ve dun\aca ta gorulebılır * nınmıj buyuk anketlerınden bın Tahminî Gecıri m açmıştır Beş kıta uzerınde va Garnizon A«h C J n s i Mıkdan Fiatj Temınatı Ih*le Tanhi Saatı pılan araştırmalar su sonuçlara varmıştır Susurluk Ekmek Pışınlmesı 500 000 Kg 72 5OOLr 4875 Lr 23 10 1959 1100 1) Italya, 2) Fransa 3) I'veç (1778 55090) 4) Ispanya 5) Bırleşık Amerıka ıt > 1 'i'iıimı 1 ııııı n "iıiı 11 ıııııihiHiH'iııııi'iııtiııııııııııııııııııııııııııtıııııınıranıtifflifflimmııınHiniffliııııi' ı ı " rv < ıııı IPIIIIIIHH"?~a* mBn i!iııiıt!inıııııımıiıiıııııiıınnınnnııııı1''"»i"i'ii"t!iıi!i ıııııııııııııııi! ı »ı 'iınüiıııııııtı •11 Her Ebat Demir •jf Amerıkan demzcılerınden Doktor Robert Legse Panama Ka naiını \uzerek geçmısar Bunun ıçın kontrol memurluguna "a sent odemek zorundadır Kanaldan bır tonluk hır gemı de geçse bu ucretı ode^ecektı İf Her jıl, Mar borugh Duku Ingıltere kırahçe^ıne ustunde zambak ışlenmış bır bavrak hedne etmektedır Bu adet 1704 senesınden kalmıstır Dukalık tarafından sımdne kadar hedıve edıl mıs 254 ba^ragp ne oldugu bılın mıvor •jf Har»ell de vapılan bır atom lâmbasının ışığı bır kılometre 0teden gorulmekted r •jc 1946 vıhndanberı Carbandal (Pens\l\ ama) şehrının altında dort bu\uk komur daman yanmaktadır Sondurme amelııesıne bugunlerde başlanacaktır Bu ça hşTialar uç sene surecektır •jf Washmgton otorıtelerının can ları sıkılmış Çunkj şehrın polıslerı şışko \e gobekhdır er Bur lardan 10 da 4 nne başk«ntten bır «mecburı rejırr» ıhtarı gelmış tır Ne pahaçına ojur«a ol<;un za jıflamaları şarthr AKSI halde ter h edemıjeceklerdır Manisa Askerî Satmalma Komisyon Başkanhğmdan: K O R U Y U C U M E L E K L E R SEVIMLI BALIKÇI SIKADA "LORD 16 BlRŞEYJ NEV j FFENDIOEN KIMSE, TUKDE OAN YOLU DUŞeN DU ^ Mi? KlTcHıNER'Lee.4 OdNÜNCEYE KADfc OARE "~ OTELlN HAYALE LOVACE' DE eıv kı tam uç saattır buradd çektıgı sıgaıadan salıverdıgı du| boyle Bınanın bır bajından ote manlar havada aıılı kalıyor Iste gumuş kutu hâıâ 0 gun, kı başına kadar uzanan ba«ık ta vanlı »ofadı bovle ellerl pantalo doktorun bıraktığı yerde durmakta Ihtımal Osman Beyın ıçtığl Devlet Tıjatıosundan sonra Devlet aksadığı gorulen sanat ç/!ışmaları nun ceplerınde bası kah goğsune tek ^ıgaranın doktorun yanında Opera«ı da perşembe akşimı per nın tıvatro bolumu kadar olsun, sarkarak kâh meçhu'leden ımdat ıçtıgı son sıgaranın ızmarıtı d« desını açtı \ enı mevsımın ılk tem duzene sokulması degıl mıvdı' Yenı ntercesıne t<ıv ana dojru kalkarak hala tahladadır Evıne donmek sılı gnla suvaresı olarak verıldıgı ve mustakıl U Mudurluk tıvatro durmadan dolasmakta Ad'mları evvelâ muntazamdt ıçın ıkındı ezanını zor beklıven Eıçın salon, bılhassa fuavve smokın bolumuvle bır ılgısı ve o jandan bır lıfe kadın mı kendılığınden t«» h bejle1 %enı ruvaletlerını gı\mış kavgusu olmadığına gore yazdan iradelıvd! Derken deâıstıler Kon mızlık vapacak tablavı dokecek' hanımlarla dolup tasıyordu hatta eeçpn mevsım sonund?n çalış solun onunde her duraklavıştan Yurejı çarpa çarpa Doktor IhBılhi"a hanım w\,rcılern mon malara baslavıp bu duzenı ssğlıya sonra sısedekı vıskı dıbe vaklastık 7 ça sofrav ı arjınlıvan adımlan da j san koltuga yaklaştı iğıldi masaden bı «hâdıse. vapnnsk ıçm yıldan maz mıjdı' Tabladaki tek ızmınt gozleıntlzamını bıraz daha bıraz daha va \ıla daha buvuk bır ıtına gosterdıkDı\ehm kı venı bır eser su veya lerı bu gala smaıe'erını D Opeıa bu mucbır sebepten, hazırlanamadı kavbettıler Artık vururken sende rıne vaş getırdi Kendı Irunj hıçsınm da bır «sanat hadıcecı» yapmı Elde «Var Gigh. gıbı pek az ovnanmiŞ lıvor Fakat karar v erdı bacakla kırıgından utanarak hemen do§ja çahşmasi beklenırdı O\'e \a geçen mevsım bıı kaç temsılde kesıl rı gov dps nı çekemn ıncev e kadar ruldu, vıne ıçkı bardağının teselSonra lı^ınl aradı her kala temsılnn sanat bakımın | mış ve butun Ankaranm henuz dova vurumege devam edpcek Başka bır konu bulup düşuncedan, ustun bır deger ve manâ taşı doya gorup dınlıvemedığı bır yerlı koselpme konulmus kıtap rafları Nefması ıcabeder Kehme\e lugatın ver opera varken onun tercıh edılmesı nın ortTindakl sedıre vavılarak lerını ona saplamak ıstıyor dısı mana şuduı re^mı bır toıenden grekmez mıvdı7 Bojle yapılsavdı ve si7acak Tpkrar av ılmeıv adek sıvle o volda savaşı bır yana bısonra \erılen bu\uk ve debdebeu U Mudurlugun hıç olmazsa mevsı kafssmın ıçındekılerden kurtula rakıp Ashnurun çıplak havalini cak Sonra gene ıçmıvp başlıv arak ımdada çagırıvor Fakat tarhoı jolen mı eskıden ovnanmış da olsa bır Dun akşamkı gdlanın resmı tarafı Turk operası\le açmak gıbı makul eene smncavadek Bovlpce unut kafa^ını o gunun hâtıralanndan mmın rahatlıcına kendını bıraka 1 urtaramıyor O gunu yaşıyor O» elbette vardı DevİPtın wve seve ve makbul bır mazeıetı de olurdu mıhonlar hprcad gı bır sanat ve mu I Gelelım gala tem^ılme Devlet Ope cak Buçun ıslak toprakta son uv man Bevle burada bu sofrada karv usuna varan Osman Bevın esrarlı sılds'ıgı gunu s kı ocagı uzun bır tatılden sonra rası sahneçınde bundan daha yavan nkımunu Osman Bevın kızını Kı Rahmetlı babasına ait bir «erl kapılarım tekrar halka açıvor >enı dıha soı uk bır .Butterfly temsılı 71nın toz pembe navlon gecelığı tıp kıtobını raflardan seçmişti bır faalı\et devı^^me gırmış olu| >ordu Bu açıli'a Devlet ^Re\t\ de gel sev ettıaımızı hatıtlamıvorum Daha nın altından belıren çıplak vucu Mı avenehanesme gotnrmek fezere 1 şu ortadaki vuvarlak masada parrut, orKestra uvertm den once a\akta bı kaç av evvel Gıannı Ratmondı gı r ınu Unutacnk Unııtmalı dın'enen Ntıklal Mar= n ızı çalmıştı bı bılluı bır «esten dmled gımız teDuddklarmın arasında hıç sonmı ket vapıvordu nor partı«ını her aryasında cıddî en Merdnenlerde onun avak »e»Ama Butun Ankara nın gıvınıp ven sısarasi sofanın bır ıırundai Ba^amaklan a?ır ağır çıklkuşanıp go rreve geldısii o •bmuk dı<;elfr veren sanatından ar ık sah ohur ucııra valnalıvor Havalınde lerı ne gerısı hızmetlerde favdalanılmak vor O«man Bev Kapının 8nünve debdebeh şolen> acaba ne\dr gereken emektaı bır sanatçıdan dın 0 gunle ıl<*ılı tablolar behrıvor Sovie%elım geçen \ıl mısafır în leme>e mecbur kalmak soprano par kavboluvor Camıdpn çıktıklan. sı d^ hafıfce oksuruvor Bovlece dok gılız tejısoııı Peter Potter ın >em tısmde Sabshat Tekebaş gıbı değerlı rada kendı sıvah otomobılınde As torun dıkkatınl uzenne çekmek den sahneve kovdugu \e Puccını nın bır sanatçımızm eskı muzıkalıtesını lınuru goruvor <\rkada oturuyor ı^tıvnr > velâ goz ucuyla bakı100 dogum jıldonumunu kutlamak kavbettıgını gormek dıger partıler As'ınır S ko5ını cama davamıs \or do' * r Olaganustü heveeanlı ıçın İ lUadan getırtılen mıs.ıfır so de, temsıl ve ıcranın butunurde bır O'17'prı hıhl'inın vollandıgı o nf oldııftunu farkedıvor onun Fakat ıncehvemedı&ı bır hisle wbep sor lıst'erıe tekrarlanmış u«tu";te bır • formsu7İuk> adeta yarım saat ön 1^11'u bil nroez dmvava çevrıh maktan k?cınarak sadece onun C'k defa ovnanmış olan «Madam ce fvde acmı>a karar verılmif gı gıhı Yıi7'i s?kın ıfadpsiz O sıgeıı« nden duvdu§u memnunluğu Butteıfly» operası rada da onun bu kadar sakın oîbı bır tutııkluk ve gevşeklık ıntıbaı bel rtıjor Şımdı aenecek kı opera oteden edmmek bu ırevsım başı galasına masından doktor thsan urkmustu Sırtını bıraz kamburlastırarak berı rrevsımı bır sene onceaen 1,1 çok ba=ka şevler umarak gelmış o Otomohılın kapısını btr hamlpde kardığı eseıleıle açmaktadır Yenı lan \nkaral 'ar çın kotu bır suıprız a<,iD tPsellıcılerı oradan dehııverek koltuja juruvor Osman Bev vagpiç ki7i kollannm arasına a'mak vasça oturuvor Başını arkaya vasbır esrı ha7iıl=ımanın e\lal s\ 1 da olmuştuı lıvor baş' van bıı a\lık bır h zırlık dev Dog ısunu «ovlemek gerekırse 1 aMPt goğsune hastırmak ıçın de(AHtaaı var) resıne sıgdaılmıjric^k çalısrraları Opeıamız Avrupadan yılda b r getı htp hır ar7U dııvmustu Ama valvardır, u \^ Evet e%velce D Tı rı ecek v,bancı solıstlerle gıdenlemı n 7 de ıl lı sprhest depıldı Kolun jatrosu ve Operisı tek umum mu \e ek bır kadro buliranı ıçındedır da av ukat Cemal vardı Aklından durluk h^lınde ıdare edılırken An Bu\ ı k hızmetler gordukten sonra c=>f»nlerı sezmıs pıbı dostu onu kara, İ7mır ve Bursa da al 1 sahne • m ad»ını dolduımuş olan bugunku çeHp oradan U7aklastı r mıştı bırden venı eserlerle açılııken bu kadfo genç'pş ırılmedıkçe bu ameDerken hava''ndekı tablo dejı guçluk bahıs mevzuu olabılırdı ve lıve gene kerdı gı cumuz kendı kay sıverdı Osman Bevın tabutunu ısOpera bolumunde mevsıme eskı bır naklaıımızla geıçeklestırılrnıye çalı lak toprafia ınri'rırlerkpn o anı goeserın ek>aıı\le gırılme«ı mazur şılmadıkça begenrredıçımız o eskı r ır eıbı oldu KııI>* n« sert hıçkı1 gorulebıhrdı Ama şımdı o>le n ı 0 gunkrın haçretını de çekebıhrız rıklar çahnmi'tı Kım hnv le hıçkıSımdı D Operası avrı ve mustakıl ra hıçkıra afil van koca h e r ı f Hasbır U Muduıluk halmde çalışıra'ita met ?*' vor H^smet Osman Bedır Yetkılı liarcc lerı \az avların vın ol ımııne " s 1 ıvor Bu gostens oa venı rr»v^iTi hazırl kları ıçn n»'ami<ı dpeı' Gprçektpn vurek Avrupada haftalaıca dolaşmı$lad r ten a^!ı\ or O haloe butun endışeleıı \enı mevDiktor Ihsan hışımla sovlendı sımı dıger Devlet sahneleı mden nıç • Yaşadıgın kaılar vıcdan a7a bır şekı'de gerı kalmvacak bır JP bından k'irtulmımanı dılerım Haş nılık canlıhk ve parlakhr.la açmas Metabı^ulfıt de Pot^s 420 kuruş met Sp"in de Avdın Ama sen olmamalı mııaı' Zaten Operanuı tTJERl StRKETt Hismpt kadar da olama7sın Spn » a»rı ve mustakıl bır U Mudurluk Tel 27 20 68 d= vıcian vok kı a7ap çekesın a SOLDAN SAGA: halıne getır 1T>S n 1 ba«lıca «ı ^ *ıı kprata Ke^atlar , 1 Hr hanji bh wnat |«ıbesıO^nan Bev de onlara bovle kuf'nın en ııst basRmağına enf«u« ol. retmıtı «Kentalar 1 » demıstı ma halı 2 Zaman olçen «racı Sonra ofkesın alamamıs gıbı ılâ elde eden (ıkı kelım*) S Tal YOL VE İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNE ve etm'stı «Dıi7Pnba7İar N?mus ınevsimınde hararet bastıran S*rsuzlar'. hetlerdpn 4 Tatlı arrular ve ' 5 İLA 1O TONLUK BILUMUM MARKALI KAMVONLARA VENI I I=te surada Terasa bakan peh emeller (e<ikı u«ul eoğtll), that 1 TİP HIDROLİK OEVİRME TERr BATLI ÇELIK KAFJÖSERıLERIrerenın opundekı su kreton kılıf ceV.'> karsılıgt bır emır 5 YağIVIIZıN IMALI IKMAL EDILM1ŞTIF» 54VIN MU ŞT ERILERIMIZ E j lı 1 ilt ıkta ^ «,«. muru bol bolgelerde f?zla bulunan, İAZ&MI SURAfLE TESLİM EOıL « Doktor Ih*an «tae kotttri>« vak (,,,. S I f a j takısı 6 «\eni olmıvan laştı I(,kı baırt?gını elıne aldı Ijı^f p , r c a mânasına iH kel'me. \ Bakiîlarnı kreton kılıflı koltuk 7 S o n derece alçakça hareket tan avıramıvor Hivalı ovun ovfe«kı tentn) 8 «Ça'ısnuvor Osman Bevın orada ot ır ma \e ıhtisas şııbe'sî > karşılığı mıldugunu gorujor Onu ılk defa o\le ofkelı gonıvor Doktorun rah le'VraraM bır kelime YITK^^mAN \SAGIYA metlı babasının tabırıv le «Kuvavı 1 Yirıtrnzra hsreketierden M'llıvecı» ofkesı ıçınd» snruvor sakın hâle donus 2 Bır Mavı pozlprı çakmak çakmak Sa pdı seslcnme edatlanndan. rı saçları tel tel kibarmı» mıkh vu? nun rengı atmıs Hi7İaİ3 Fksı^'Sfz \e ton'u blr haide soluvor O»man Be> hnstan asagıva kadar 4 Sıcak BORONKAY BELA « O'Amerıkan ztıppesı Avdn »'e»»İ7İerde vnrııHe pelen bir ce^'t denen herıfı fabnkava sokup da pıeropn odssi tern en kalin MAKINA VE ÇELİK KAROSERİ FABRİKASI ustelık satış şefı vapanda Cevrlitr"e TELF 1BOO63 47 2 9 8 6 hat Ha\dı onu bır ka'em gereba7ilannm kâh hm ne beklenırdı kı dıvel m Fa TELG BOHONKAY ISTANBUL mıh a kâ'ı di kat H^smet' Hasmetın ıhanetı lendısine vurMEC D YEKÖV SAATÇ BAyıRl SOK No 7 bana pck kovdj oğlum » Hııklart aey mev Doktor Ihsan o knusurken kı dana cıkar h'r tap rafının ustı ndekı gumus s ga<esıt irat grupu. ra kutjtunu almıs kapağmı a^a fi Ter^i bır rak koltugun vanndakı tabureve cıns makif)"Şu 3ina kendı ce\ Tb nı du\ ar Duııku hılmarır.ı veTnekllk (e«* İ h»llrı1Mml« srl»'i t e n m ) 7 P ' . S bı olu cr « hele vakın bı sıgaa Sı dııtın ke«m «ekı'de S Kihar \e n rler nız \ atı«s n » 7» > horeVetlı zevc \e\a 7e\ce (ıki f Osman Bejın denn bır solukla kelıme) *nhisarlar ve Şarapçılara m 1 11 1 1 11 1 1 1 ! !• 11 ! 1 m\ m I w "1 1 1 1 m w\ w ı 1 TI Ebe ve Kem^ire Ahnacak Türkiye Şeker Fabrikaîan A.Ş. Umıırn Ki'd>r3 Şeker Fabrıkalarımız rev ır ve hast henel°r'nde çal ştırılmak uzere ebe ve heTşır» alınafaktır Kendılerme 7244 <;ayılı Kanun gereğınce bareırun uç derece ustune kadar av'ık urret ve »vnı kanunun 3 uncu macHeı ee e ğınce \ılda ıkı maaş tutarında o r m veva ıkramıve venlecektır I=tekhlerin Mı'hatpcşa C d Je«ı No 14 S'hhıvsde Turkıv e Şeicer F?brıka!arı Anor m Şırk^tne mur^eaatleıı ılân olunur (549^8) 0BUGUNKU PROGRAM ISTANBLL 7S7 4 ç s \e Progra n T S0 Karısık =abah muz gı S 00 Ha berler 8 15 S^rkıla' 8J0 Valsler ve marslar 8 15 Turkuler ve oytın havaları 9 00 Kapanış * 12 27 Aç hç \e Progam H 30 Dai» mj^igı ve hatıf melodıler 12 55 Kuçuk Staajodan bes da!cl!£a 13 00 Şnrk 'ar Tal ın Korman 13 30 Haberler 13 45 Saz eeerleri Enıse C»n Fulva Akavdın 14 00 Kar şık orke'tra muz gı 14 30 Şarkılar 15 00 Kipanış • 16 V *c 15 \e Pıograiı 17 00 Her zaman « v ı l e n p'aklar 17 30 Yurtt n Sesler Toplulugu (Idare erien Ahn»t Yamacıl 18 00 \ JZvı ar bovunca muzık ^8 20 Konıısma 18 30 Radvo Kume Fasıl Hevet 18 55 Trafık saati 19 00 Sarkılar Afıtao K a r ^ c r 19 30 Haberler 19 45 Los Treı D amar. tes Triosu 20 00 Kıbrıs »aatl 20 10 »ıiısam konuşması Muırtız Fa k Fcnı< 20 20 Rad\o G^ze'e 1 20 35 Kuçuk StudyodaT bes dak )ta 20 40 Istanbulun Kur'u uşu munasebet vle vamlan torenien ro porta, 20 50 Istanbul ^arkı ve türkuleri 21 20 Orc*\ı «aati 21 30 Hafıf muz k 21 45 R clvo Kla k Turk Muslkisl Toplulutu 22 00 P yano Dunyasında Grant er 22 15 Karışık m*lonıl«r 21* 30 Celâl Inc« yenı plâkları sunuv or 23 00 Armando Orkesrtrası 23 5 Haberler 23 30 Program 23 33 Dan» müzijı 24 00 Kapanıs 15 00 Şarkılar 15 15 Çeş'U melod ler 16 00 Program ve kapanif 16 57 Açılış ve Program 17 00 Vurttan Sesler KadınUr Toplulugu 17 20 Kovlu kardes ertmızıe tesbaşa 17 2o Dun d« bu gun de sevı en melodıler 17 45 Rad>o Ile Irgılızce 13 00 Cevr ye Ceyhan dan şa"kıl<r 18 25 Serbe«t saat 18 30 Ispnyol ve La*m Amertka m ız g 1« 55 Serbe=t =a t 1" 00 Haber er 19 15 Tanhten bir vıprak 19 20 Stucvo 4 ten me'o. d le 19 30 Mu=tafa Se ran dan sarıcılar 19 j0 I>nı . Ahlakı musahabe 20 00 Kı'rı= saı* 20 10 Ak« m S^'ibetı Mumtaz Faık Fer k ' 0 20 Rad^o Ga?e e 5 i 20 'D Serbe«t «aat 20 3D Kla=ık Tu'k i Bl 21 05 Sa 1 Ter= 1 22 ^0 Gece konsen 22 45 Haber'er 23 00 Oda r r i 7 g ı 23 30 Muz k n ek p'Mi 21 0 P'o»T<Im \e kaparış • TAHM, GOROUN BA¥ OSCAR: ^ . ^ Î •II!1 }ry NtMBÜS'üu MArEKAI.ARl: J* / D E Ğ I Ş I K RENKTE RUJ ı U Z U M KALMADı Avrupada moda Snderı olan ALMAYA LOUIS PHILIPPE'in Istanbııl Belec^i^esi « r ı " ' î TIYATKOLARI KISM1 HAMLET e^ı Orh m Burıan 21 CİP sayesınde bır tek I O U I S ru|U ıle dudağınıza rengı verebılırsınız PHILIPPE ıstedığınız PROF beyaz rujun tatbıkmt müîeaktp renklı dudak boyasıle ıstemlen renk > tashıhatı yapılabüır • ANKARA 6 57 Açılış ve Program 7 00 Sabah ozel program 1 7 45 Haber er 8 00 Sabah ozel proçramının devamı 9 00 Pıogram ve ka. panıs * 11 57 Açılıs \e Program 12 00 Salon muzıgl 12 *0 Fikr«t Kozınoglu ndan şarkılar 12 55 *W be« »aat 13 00 Haberler 11 15 Gıtar «eleUrı 13 30 Nerrrln D* dan çaricılar 14 00 Operet 14 30 Kemal Karatu leymansllu ndan turku'er 14 M Helmui Zachartas Orke»tıa«ı L\LE TIYATRORUND4 (Laip S m e m a s ı ) v d7sn F Lsneor Tür<ç(6i Stnıha Berirt Goknil Ya7 n F Dürrenm tt T ü r k s t « ı Dr K Brk ta Xi M TIVATRODA BIR ZIYARET 91 NLMARALI K \ D I \ tST\NBl!L TUatrosu Her akşam 21 de Elhamrada S\DIK ZE\CELER Komedı 3 Perde varsamba tenzllatlı halk matinesi cu marteei pazar 18 da matlne, perşerabe su
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog