Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

Vkrm 1959 CUMHÜRtYET Cç Washington, Ortadoğudaki üslerinden vazgeçebilecek Bir gezinin bilânçosu Amerika ancak, Rus arla ciddî bir milletlerarası kontrola dayanan tatminkâr bir silâhsızlanma anlaşması imzalanmasını şart koşuvor Yugoslavya j teşekküi etti Kızıl Çini itham etti Pazar! Galata rıhtımındaki \t&$fc* gr& İhtısas Komisyonu olayların duruşması Sahte şöhretli Basta.ra.ji birtnci sahifede mail Taşdemir, sanıklardan öDipcin ve Nurettin Sözeni ci olan dinleyiciler arasına, dün mer Hatay mılletvekilı fhsan Ada ile C.H.P. lehine tezahürat yaparak par Ordu milletvekıli Ferda Güley de maklıktan atlarken görüp yakaladı ğını söylemiştir. karısmıstır. I. Şube Komiser Muavini Kemal Tanıklann ifadeleri Kumkapı emr.ıyet âmırhğinden Üntekin günün en son tanıfı olup ifade olup hazır kuvvette gorevli bulun Nurettin ve Ömer aleyhine duğunu söyliyen ilk lamk polss me vermiştir. Ünfekin de her iki sanı, muru Nebı Yıldırım, kendisine. ser gın polis yasaklarına riayet etmedi] best yargılanan sanıklardan Sedat ğini ve bu yüzden yakaladıklarım Akmanın teslim edıldığini, ondan söylemiştir. Savcı Müfit Birsen, resbaşka kımseyı gormediğini, Sedadı mî polisin rıhtımı kordon altma alıp ahp karakola gotürdüğunu soylemış almadığmı sormuşiur. Tanık, Olay ânında müdahale edilme üzere hatir zır beklediklerini söylemiştir. AvuHazır kuvvet ekıpinden polis mekat Orhan Arsal tanığa. sanık ve po muru Cemil Mutlu da sadece Sedadı lislerle kalabalık arasında mesafeylanıdığmı, 1 Ü kijihk bir grupu da5 le ilgili soru sorunca fanık: «Bu kar ğılnıak ödevinin kendılerine verılgaşahk ânında bilmem mesafeyi hâ| dığı sırada bayıldığı söylenen bir gafıza nasıl zapteder» diye cevaplamıç, | zeıecinin haikm ellerı üstünde ol avukat da «olayı nasıl zaptetmişse | duğunu gordüğünü ve onlara, gaze öyle» diye müdahale etmiştir. tecinin hırpalanm^mesı için müdaTahliye istekleri hale ederken Sedadın kenuisini kolAvukat Rıza Tüzünkamm esbabı larından tutup «bundan siz mesulmucibeli uzun tahliye isteğinden ve sünüz, yapamazsınız, böyle hareket dığer avukatlerın bu voldaki taleplc edemezsiniz» diye bağırdığını fakat rinden sonra gazetemiz avukatlarıntez». hüret yaptığını gormediğini söy dan Cehdi Türel arkadaşıraız Egelemiştir. (Baygın olduğu bildirilen men Bostancı aleyhinde tanıkhk ya gazeteci polis dayağı ile uzun müd pan 4 emniyet mensubu bulunduğudet hasta yatmış olan Dünya ga nu, 26 smın Egemene hiç temas etzetesi muhabiri Vural Vahit Suiç mediğinı soylemiş ve aleyhdeki tamezdir.) nıkların ifadelerindeki değişiklikleVafcn gtzetesi Adliye muhabiri re işaret etmişUr. Türel konuşmasıErol Türegün, olay günü saat 18.30 nda, Egemenin nhtıma sadece gaze sıralarında Vedat Yaraş ile tutuklu tecilik görevini yapmak için gitmi? ssnık Mehmet Saim Oralı Kadıköy olduğunu belirttikten sonra: iskelçEİnde gordüğünü söylemiştir. « Aleyhinde bulunan 1. Şub« Bir baston Müdürü Yaşar Yiğit, hazırlık koEmniyet I. Şube memuru Ismail vuşturmasında. cEgemen, mâni olaVerün, sanık Vedat Ytşar'ı taıııdı mazlar, kaldırın diye teşvik ediyorğını, elinde ucu demirli baston oldu du» dediği halde duruşmada «ne di ğu ıçin kendisinden şüphelendiğini, ye müdahale ediyorsunuz diye biz* taksi ile polis arabalarını takıp edip, söylüyordu, vazifemize müdahale eEmniyet Müdürlüğünde «kardeşim diyordu. Kendisini yakalattım» devar içerde, ben de geleceğim» dedidi. Diğer bir tanık memur Mahmut ğini, bir taktikle kendisini ve kulda Egemeni olaj ın başlndığı endanUr.dığını iddia ettiği bastonunu içeberi takip eıliğini. kendisine arkası ri aldıklarını söylemiştir. Tanık, Sadönük olduğu halde «ne duruyorimin nümayışe iştirakini gormediğisaınuz, kaldırın dediğini» ve Egemeni ni de bildirmiştr. Tanığm okunan ses'nden tanıdığmı söylemistir. Hale?ki ifadesinde: «Saim bğırıp halkı buki aynı tanık Egemeni ancak k»'ahrik ediyoıdu> dedıği görülmüşrür. rekolda tanıdığını söylüyordu. Aynı Gene I. Şube memurlarmdan Nutanık Yaşar Yiğatin olay ânında 0 ciri Korkut ifadesi sırasmda sorulan varda bulunmadığını, bulunseydı tasuallerle, Vedafı tanıdığmı, bastonu nıyacağuıı söyleyip, Egemenin suç nun dıkkat çektiğini, saatin gece 21 işlediğıni kendisınin görüp, onu bizsıralarında ve olay yerinin çok aydm zat yakaledığını söyiüyor. Hani Yalık olmarras.na rağmen karşıdan ge len 100 kişilik grup içinde Vedaün şar Yiğit görüp emir vermişti? Buisimli memur da ağzının kıpırdadığını gördüğiinü. fa min Yamanoğlu mılletvekillerini omuz' kat nümayişe iştirak ettiğini kat'î Egemeni« belırtemiyeeeğini söylemiştir. Tanık kaldıranlar arasında gordüğünü söy | ayr;ca Vedatla arasında 3 metre ka ledi. Kâzım Meriç i.Mmli tanık i^e y>. nında görüp dar olduğunu soylemiş ve .neden onu milletvekilleri yakalamadın. sualine «gördüğünüz kaldırma arzusunu sezdiğini söyledi. gibi ben ağır yapılıyım, arkadaşla demiş ve bu ifadelerle Egcmpnin bir rım yakaladı. demiştir. 1 gün dahi tutuklu olamıycağını anEm. I. 5b. Komispr Muavini îs | latmıştır. i bleşik Amerikada diin resmcn açıklanıyordu ki. Ruslarla yapılması rnuhtemel NewYork. 5 (AP) Halen faa sorulmuştur. Wadsworth cevaben, «Zirve Konferansı» nin neheveti gelivor liyetini tatil etmiş olan Cenevreds «Silâhsızlanma anlaşrmsı tatminkâr ^'yk'H.ffin'» hp'Tttı: Nehru,, rede ve ne zam?n vap'lacağı husu«Hİmalâya']?ri Kl/ll CİP'e : BlcHrildığine gore htfta içinde ki Silâhsızlanma Konferan=ındaki olur ve ciddi bir ynilletlerarası konh e d i y e et™e?P n i v c ' i m i z j Batı Almnvadan bir heyet şehrimisunda herhangi bir anlasmaya vaAmerikan hey^ti başkan! ve Birleş trol sisteTîine dayanırsa, her yola y o k " dedi ! r e gelerek tiftik ve yapağı tacirleriyrılmış değildir. Dijer taraftan günmiş Milletler Baştemsilcisi yardımgidüebilecekt'r» demiştir „ ' Iç temaslarda bulunacaktır. lerdetıberi Washinstnn çevreleri cssı James Wadsworth, bugün yap" Londra 5 (Radyo) Yugo^lavj Almanlaı'a sunu anlatmıya çah«ıHrutçefin Birlesmiş Milletler G«miş olduğu bir televizyon konuşmaKomünist Particinin oream «Borj yorlar ki. Hnıteefie yapılan temassmda. «Eisenhovver idaresi, tatmin nel Kurulu önünde y?pmış olduğu ba» eazetesi. bu sabah. Kızıl Çini 1 larda Beriin'ie ilsrili yeni bir plân topyekun silâhsız'anma tek'.ifine de kâr bir anlaşma yapıldığı ve ciddi «soÇıık harbi köruklemekîe» itiizerinde mutabakata vanldı&ına bir milletlerarası kontrol sistemi ku temas eden Wadsworth. «Sovyet'pr ham etmiştir Bir makalede çbyle dair haherlerin ash esası yoktur. rulduğu takdirde. tamamen silâhsız büyük bir propaganda avantajı sağ der.TipktedirEisenhnwer Hrutcef müzakere lanmıya taraftardır» şeklinde Zira az gelişmiş «Kızıl Çin Hrutçefın* Eisenho1 ko lıyamamışlardır. lerinin hemen katî anlaşmalar üe nuşmuştur Wadsworth'a. radyolar wer'le vaptıŞı aorü.'meyi sözle tas«Rusya metnleketler halkı dahi. somıçlanmavını esasen heklemek üe bir silâhsızlanma anlaşması inv ve gazeteler sayesinde Hrutçefin vip ederken. hareketleri ile soğuk Uzakdoğuy, bir zivaıette bulımharbi körüklemektedir. Pekin. mi! yersiz bir ha>r';et olurdu. Fakat. zalandığı takdirde, Ortadoğu vC topyekun siIâhsızlanTia teklifinin muş olan Büyük Millet Meclisi Reis letlerarası m ;i nasebptlerde, bugün ııfak tefek mü pet snrıuc'ara varıla Kuzey Afrikadaki üslerden vazge yeni bir unsuru ihtiva etm«d:ğini si Refik Koraltan başkanlı^^daki eİ7em olan vumılîamavı mümkün bi'ereeıni iimit edenler de az de çilecek midir?» şeklinde bir dün saat 8 de sual anlamıştır» demiştir. kılacak sivasi o'gunluîu gn^tere oarlâmento heyeti püdi. GörüvorU7 ki. nrtada bunlar MtıiMiıııııııııııllllllllllllllllltlllinmnîllllillHlllllllllllMli'i"' mpmı>tir H'ndi?tan hududundalri yurda avclet etmiştir Heyet. hava d=n da eser yok! Bu toplantılar müîki ve askerî erkân son tpcavüz hareke f leri. Birles'k alanmda Birlesik Amer'kanın bazı miittefikArap Ctımhurivetine karjı takını ile Japonyanm Ar.kara Büyükelçisi lerinde endispM bir hava yar'tmışlsn tavır, mil!etlerara«ı rriipa«ebet î tarafından karsılanmıştır. tır. Alman basmmın şu son giin'erlerde vumu?ama •emaviüünO iMâl beyanarta H a v a a ı a n l n d a verdiği deki tepkisi bıına Narettir. Dicer """ h^^PtİPrdir . Koraltan, «Yüz milyonlarca" milleAnkara 5 fCumhuriyetTeleksi taraftan Hnıtcefirı Basfcan F.i«enboKayseri 5 (Telefonla) Sehrirriz Öt? vandan bueün Bombay'daki : tin jçlerinden ve semal?rınd. BeçC.H.P. Gonel Merkezinde bir fara«••r'le ba«b<<«.a eörii«me1eHnden Ko ve civarında suhunetin 2 dereceye bır tonlantıda bir nemeç veren b k l e r i n i . söyliv^rek, nin muzipliği şaka konusu olmuşintibalannı , , " " , nıünist Cin'itı de kuskulandıâı ileri kacter düsnıesiyle sebıe ve meyve tur. Genel Merkeze bir müddet ön Nenru. «Hınni'stanın Hımalavaları ş a n ! a t m I Ş V 6 b u a r a d a ; Kİ7Iİ Çine hedive etmek niveti ! süriilmiiş ve Hmtcef n de bu kuş bahçelerinin yüıde yetmişbeşini so ce bir ziraat rrühendisi tarafmdan voktur Aksi h^Ide Kızıl Çinliler, i r e t e t n 1 1 ? o I d " ? u î^itlerimızin hakn havssını dağıtmak maks?div1e ğuk almıştu. Bu arada iki günden vilâyet ve memleke' smır'.arı buâkammızın önüne oturmu": olacak tırası ; önünde bir kere daha tazim4: ; ; Moskova'va dönmeden Pekin'e uz beri şehre yağmur yağarkcn Erci dayla işlenmiş bir dünya haritası lardır Ancak Hındi'stan. Kızıl Çin le eğ 1' * ni b )cirTi?tir. yes'e devamh olarak kar yağmıştır. hediye edümiştir. Bu haritaya daraf'ıŞı <;öyl?nrn>stir. ile mevcut hudutlarmda bazı uf?k Kar, Erciyes'in eteklerine kadar in danan b:r f;ndık faresi buğdayları Bueiin ortada bir hakikat var: miştir. Sehrimizin çok evlerinde so yemiye başlamıslır. Anc?k farenin âyarlamalar yapmıya hazırdır» şek Sov^et idarecilcri "dostluktan. so ba kurulmus ve vatandaşlar palto ve Türkiyeyi kaplıyan buğdaylara do linrîe konuşmu^tur ğuk harbin sona erdiriimesi lüzıı pardüsülerini giymişlerdir. kunmadığı. bilhassa Suriye, Irak, Sovyet Rusya. Kıbrısın yarısı ve 12 mu» ndan bah^ederken miittefikleH ada üzerindeki buğdayları yediâi uö Komünist C'nüler de ak«ine olar^k rülmüştür. Fındık faresine •millisoŞuk harbi daha da siddetVndireyetçi» diye is'm takılmışt'r. Mo^kova. 5 (a.a ) Yayınlanan cek, dostluk havasının yeı V i"<"«iııe Dün aece geç vakit, bir mahkum Sıvas. 5 (Telefonla) Son bir hususi bir emirname gere£ınce, mâni rvlacak harekptlere sktemli bir Rus kadınlarının, bundan böyle al diğer bir arkadaşını, deniz ortasmseneye" yakin zaman içinde elbise 5°kilde ba«;vııruyor'ar. Halen H'ntıdan fazla plili roplar giymeleri da bıcakhyarak. ağır surette yaradikiş fiyatlarmda misli görülmemiş distana ait bazı toprak par<al=>rı menedılmiştir. Tasarruf zihniyetiy lamıştır. bir yükselme olmuştur. Kumaş fiCin kuw<*tJp!inin isça'i altındadır le verilen karara riayet etmiyecek yatlarının ucuzlamasma karşıhk diİmrsh Cezaevi yaranna tertiplev» btıra'üHin tahliyesi hususıında olan kadınlar ve terzilerin cezakiş fiyatları 45 liradan 125 liraya Erzurum. 5 (Telefonla) Ata landırılacak'.an avrıca ta<;rih edil nen balık tutma müsabakasında. 2S Payin Nebrıı'ntm ricaiari. mek«ııptürk Üniversitesi bugün ikinci mistir. kadar fırbmıştır. yaşında bulunan mahkumlardan tb1~rj neticesiz kalmaktadır. Hi*"' ders yıhna başlamıştır. rahim K^rabacsk, arkadaşı Sırrı B^bakam bu sekilde hareket edeHalk Egitım Merkezi salonunda Dölpas'ı bıc?klH karnmdan ağır surek bu toprakları tekrar H'nd idayapılan torende. Atatürk Üniverrette yaralamıştır, Hâdise. Yenimare«i al^^a «olrabi'ecpk midir? Oni'n Geçirmış olduğum mues^if kazayı sıtesi Rektorü Prof. Dr. Sabahathalle acıklarında. Hayrullah Reis bitün h», •". bevne'mil<"l poli*ik mutaakıp yatırıldığım Beyoğlu ük tin Özbek tarafmdan aç;ş konuşAnkara 5 (a.a.) Hariciye Vekâidaresindrki «Az:mkâr» adh motor^unımda vvvua srp'ebüe'pk rieî's;l< Yardım Hastahaneinde gorduğum fev. ması yapılmış ve Rektdr bu ko letinden bilc'irilmiştir: da vuku bulmuştur. YaraU mahdolayı nuşmasında, Atatürkün Doğuda l:k'*Tİn kendisine yardım etmesi kaîâde ya'<ıp':k ve tedavıden Irâk'ın Türkiye E'.çıliğinin kültür ba?ta S'vır B'sbek'm Dah. Mu!. bir üniversite açılmasını istemesikum hastahaneye k=ldırılm:ş olup, d!r! ataşesi Refik Hilmi'nin hükîimetinin sebeplerini i7ah etmi? ve Atarbrahim yakalarımıştır. Dr. KEMAL ÖNGE'ye mizce hudut dışı erülmiş oldueu Bundan bir zaman evveline kadar Opr Dr Z:va Akcora. D h Mut. Mu türk Üniversitesinin eski üniversiyolunda matbuatımız.a görülen Snvyet'er (Madojhı'da Arap ko z.iffer Aksoya. Romatolog Dr Saf'.yettın telerden çok farklı olduğunu söyliyerek, Atatürk Üniversitesinia Kahire menşeli bir haber asıl ve miinistleritii acıktan açıtr'i destekli Sakarya. Roit^en Mut Dr. JJazmı Sezer'e ziyaretiyle bize sonsuz umit ve bir oğretim. bir araştırma ve bir esastan âridir. yyr ve Birle^ik Arap Cumhuriyeren Opr. Dr S'yaml Ersek. Asıstan Dr. yayın mues'ese'i ve butün bunlartinde bn'sevik'ere ka^ı alman ya Ha> Devrtme. Dr. Yakup K Ak'u, Dr. la birlıkte etrafına ışık saçan bir sak kararlannı tenkit edivorJardı. Ayhan Dursunoğlu. Dr. Hikmet Göc. kültür merkezi olduşunu anlatmış Seul, 5 (A.P.) 48 yaşındaki bir tuçgeneral, busün askeri mahkeP'mdi Mo«kova'nin bıı voldaki faa men. Dr Suat Birol'a. Hemşire Fa.ka tır. Zor'a, bana alâkalarınt e^irgemıyen diKopenhag. 5 (T.H A.) Burada me tarafından 3 yıl hapse mahkum l'veti de dıınmis gibi görüniivor. iter asistan. herrşire ve butdrı per«onele, Bu yıl Üniversitenin Ziraat Fa yapılan millî futbol karşılasmasınedilmiştir. General Kim KeunDae Fakat bu kampanvanın merkeri d»; akraba. dost ve yEkırUrıma aler.en te kultesine Toprak llmi, Edebiyat da Danimarka, Finlândîya'yı ra nin işlediği suçlar 5 nevi olup, aPekin'e kav"iı<;(ır. Surivpli şeklctru bir borç bllirim. Fakultesıne Turk Dıli ve Edebiyat almak da vardır. farklı bir şekilde 4 0 rasında rüşvet bölümleri ilâve edılmiştir. Yeni hatça ve lider H^lid Bektas. koPendik: L:?e O?retm«ni Ordu özel servis kumandanı olan msglup etmiştir. den fakültenin muhteüf bölümleMürire ERISEN münist proparanda^mı Komünist Tuğçeneral Kim KeunDae. rü»Eşi: Lise Müdürü Ahmet ERISEN rine 215 oğrencı ahnacaktır. Helsinki'de ise iki m?m!eketrn vet ve suiistimal yoluyla elde etC:n baskentînden yapmaktadır. Bu (B) takımlan arasında yap;!an kar* tigi 29.000 doları da para cezası ohal de Kn.bire ile Pekin"n ar?sını şılaşma Finlândiya'nin 21 galibiye larak ödiyecektir. ««•nııştır. Hindicini'de. Hiidistan tiyle neticelenmiştir. h'idutlannd^ tahriklerine de^'am Memltketimizin P zarına katılması mevzuuna muvaz. olarak, şehrimiz Ticaret Od^sında bu mevzuu incelemek üzere bir iiıîisas homisyonu kurulmuştur. Piyasanın tanınmış iş adaml riyle Od' nın teknik elemanlarımn vücude getirdiği bu komisyon kısa zamsnda ç. lısmalarını bitirerek görüş v e Belgrat, OİSUnluk eösteremimütalaalarını bir rapor hlinde ven Pekin'in .SO^lk h a r W "««i nnakamlara bildirecektir ; .. ... . . . . . . . . . . . X T , Bati Almünyadan bir ticaret sözler skiden «darbı mesel» dik; simdi «ata sözü» diyornz. Ama tam mnkabiii olmnyor. Zaten biz bn Arapça terkibi atıp yerine bir Türkcesini koymak kaygnsiyle bövle demişiz: halbnki ba sözler içinâe «ata sözü» tâbirinin altında jizlenen hürmet ve itaate lâvık olacak kıymette ve hikmette olmıyanlar, hattâ zararh olanları var. Birkaç eiin evvel bn noktadan hareket ederek bazı darbı meselleri tıhlile çalıjtım; dojrnsn, alışılmıs oldüjn için farkına vanlmıvan knsnrlar gibi, bunlann da knsnrn eözflmüzden kacmış olanları bnlanduğnnn kabnle meebnr oldum. Bir milletin, bir balkın ksrakt?r, terbive ve ahlâkında mühim rolü olan ve ferdin, bareketinl haklı ?östermek için itiraz edilmez bir hüccet gibi knllanılan bn sözleri derin derin dinledikçe meyus olornra.. ve banlardan rsaeele birkaçını iizinle beraber tahlil ettneden kendimi alsraadınj.. »ymiş?.. Üzfim fiznme baka baka karanrmı?.. ne mânasebei? Sa<ma!.. Bîr kökte beyaz ve kara azüm veren asmaiar vardır. Hiç bir zaman beyaz fizüm, nyaha bakarak. kararmaz.. kara fizüm de ranmdaji beyazın temaşasİTİe afarmax aslında sivah olan iizüm tek galkım da olsa kararır.. nedir o bilir mislnîz? Herif yaptıih sovgozlujn arkadasIarının tesirine yormak istiyor da ondan dolayı bu sözii söylemii. Herkesin tıvneti ne ise o krndinl trösterir. Mnhit »adece bn grelişraevi kolavlastırır. «Sâdi» nin dediji gibi kurt yavrmu. insanlarla beraber de bnvnmüş olsa sonnnds gene knrt olur. Bir haşkası: Göriinen köyf kılavnz Isteme» .. miş.. palavra, eöriinen* de. e*rönmiyene de kılavuz ioter. Defil mf ki senin için meçhnl bir yol ve meçhul bir sahadır. Elbette Wr vol «österen lâzımdır. Bu da ıvnrelikten.. kendini bejenip baskannın sözünü dinlemek istemiyifiinden ileri eelpn bir nkalâlıktır. î*tanhnla her giin gemi girer ve ber gün kılavuz alır.. vöz defa aynı yere girmiş kaptanlar bile! Bal tutan parmak yalar.. p üst?!ik bunu her işe k2rı«anın ondan bir pav araması için kaide ribi kııManırlar. Dâva sadece pislik.. hal tutan eüni yalamnz, rıUar. Ama herif pistir.. böyle bir lâf atar ortava.. o da bize kaı'ar celir.. bunn is'ten yalaklar da ne tutsalar yalamıya koynlnr!ar« Ta sn bevte n« d«rsfnizî î El için yanma nâre Yak çubuğunu bak safsne Hani adamın çubuinno kafaü'tv da kıracaiı «eliyor. Bu öğöt. inssnlık mpfhumnnn inkâr ediyor azizim. Komsun, yşkının. hemrinsin ates, s'kıntı, felâket içinde.. Sen (,nbnfnnn yakıp kevif çatarsksın.. bu bevit bütün dönya *b'4kivatının lânetleme ettiji op»r*iinistlifi vecize halinp getirmis. V'K. resinden tutavım?. Bir kere böttiıt dinler homcinse yardım tavsive eder. Allah bize Knr"anı Keriımie «yard'mlaçiinız bnyurmostur. Gerri, herkes. ber hâdiseâe yard'm im'.ânıns ma'ik de^ilrtir, rtegildir ama hiç defcüse «vardım etme! Kevfiip bak!» dive de b*skalarını insanîık vszifesini yanmaktan alıkovma7. Bu bevit cok sinirinıe dokundn dofrusu.. ve «G'ilistin» sahibi mp»hnr şark füozofu Şeyh Sâdi'nin«Beni âd»m âzâyi yekdieerend Ki d?r âfermes zivk gevherpnd» «Ger uzvi bederd âvered ru?eâr» «Dİ2T ıızv^ârâ nprrân?'' kar^r» Kıtasını hatırlad'm. Biz b»"in daba çocuk iken rüstiye mektebinöe okumostuk. tnsan oâulları birbirinin âzasidır Çünkü aynı cevherden yaradılmı^lardır. E s " r b'i â7adan b'rine 7amanla bi' dprt ârız olur«a, öteki âzada rahat ve huzur kal heyeflmiz yurda döndö Ercıyeşe kar yagıyor Bir farenin yaptıkîarı Bir ma^kÛHt Sivasta elbise dikiş fiatları fırladı Rusyada altidan fazla plili roblar yasak arkadasım yaraladı Atatürk Üniversitesi ikinci ders yılına başladı AÇIK TEŞEKKİ^ Dışişleri Bakanhğının bir açıklaması Güney Korede bir General rüşvetten hapse mahMillî maçta, Danimarka kum oldu Finlândiya'yı yendi Beynelmilel büyük bir jırket, 2535 yaş arasında kabıliyetli bir memur aramaktadır. İstenen vasıflar: Türk olmak; sat'.ş tecrübesi bulunmak; bir yabancı dil konuşup yaz^bjlmek şarttır. İş cazip ve şartlar tatminkârdır. Tafsilâtlı mektujjlann «MEMUR»' riimuzu ile ANIY P. K. 416 GALÂTA adresine" yazılması rica olunur. rtmekte oian Çinlileri n simdi de Ortadoeu bö!ee<!İne dönmeleri. Arap komünistleri ile ilçi'enmeleri Ruslarla rarmiş olduklan srİ7İi bir anp^manın neticesi m'dir? Yok«a Pek : n, diine kadar Mosknvalı müttefklerin b»«;vurdukları taktikleri bu defa kendi<inin benim«PTnesi ile ba71 mepfa^tlpr saçlıvacajrım diisiinerek mi hareket ed'yor? Bu dunım bpnjiz avdınlarmıs değildir. Mub'kkak olan bir şey. bolsevik cephesinin. sofruk harbi köriiklemiye devam etmektf nMıt&udur. Ömer Sami COŞAR T E Ş E K K Ü R Aile büyüğümüz Haznedar Çiftliği sahibi çok acı bir şekilde kayhı dolayısiyle gerek bizzat çiftüğe ve evimize kadar zahmel ederek ve gerekse telefon ve telgrafla taziyette bulunan, cenaze merasimine iştirak eden, çelenk göndermek lutüfkârlığını gösteren candan dostlanmıza mesl^kî teşekküllere, İstanbul ve Garanti Bankalarına. hâdise üzerinde azami titizlikle duran İstanbul Valisine, Emnivet Müdürüne, Jandarma Kumandamna vosair Emniyet ve Jandarma mensubinine âlenen teşpkkürü borç biliriz. AİLESİ Haftanın en beğenilen filmi AHMET MERTER'in İRTİHAL Esbak Sadrâzsm merhum Saıd Paşa iTe m«rhume Va"fiye Said'in mahdumları, esbak Dahilıye Nazırı merhum R?şıd Rey ile Fethi. ye Reçid Rey'in da^.atları. Samime Said'in 7evc!r Sâdâ Serln pederi, M'jn'p S?nn kaympederi, merhum Ekrem Reşid Rey i!« Cemal Reçid Rey ve Semme Arseso" nun eniçteleri. e^bak Bükreş Mu=. te$arı ÂNİ VEFAT Sürmcne kazası eçrafından mprhum Şevket ve merhume Vesıle Kuliç'ın oğullan. Rcmziye Kıılaç'ın kıymetil eşi. Ha | »an Kulaçoğlu'nun kardeşi. Nazım, Enver ve Münevver KuİMÇoğiu'İTrınm ağabeyleri. mive. FrvzJve Kulaç'ın kavınbırad^rleri. Nazmi. Cahit. îh^an \tilla. Şevket. Günen'İn b^baî»n. Kfmal. Rızı. ^aci, Yılmaz. llhan, Turgut, Türkân, Nur^i. !j Haüde. Vıldız, Pornan. Avten. Gülser'n. Ve?ile, AVSPI. Yüksel. Üikü, Srngüî'ün amcaları, Haldun ve Sinan Kulaç'ın kıyınctli davı|an KEMAL SAİD ÖLÜM Prevezp eşrafından merhum Osman BPV kerimesi, Istanbul İcra Fâkimlerind^n merhum Ahmet Refik Ögel'in refikH=ı. öğrPtmpn Mefharet özeren. Fshamot Erengil. Hâklm Satıâ Erk ve Binbası Nevzad ögpl'in annpleri. Natıka Nayir'in hempırcFİ \'e EnvPr N ^ir'in baldızı. rprsam Saim özeren. öğretırtpn Feride Onural. Dis Tabibi Neyır Navir. Mohmet. A"!sn Gülümspr ve Sezer Senkardeş ] lerin teyzeleri. Kevser GönPn i den v? Doktor Sezai Konuk . Bil'in hilaz^delpri. General Cc • lâc'et Ögpl'in yengesi. Gülpn | Ogol. Hikmet Öz"rcn. Yük^ek '•Tühendis ?ad;k Erensil ve Hâkim Kpmal Erk'in k^^nnvali Bir Çapkınm Maceraları (Pal Joey) RİTA HAYWORTH FRANK SİNATRA KİM NOVAK YENİ MELEK'te Rir haft3 dahi devam edecektir. Allahm vasi rahmetîne ırtıkal etmiştir Ceraze^i bugunku Salı gunü oğle ramazmı mi'tpakıp Nı1 çantaşı Teşvikiye Camıir.den ka . dırılarak Eimekapı Sehitlıgtndeki a ile kabristanma defnedilpcektir. Mevlâ rahmeî eyliye NOT : Celenk gonderilmeme?i r ca ol'j'iur. KÂZIM KULAÇ 4:ft959 pzir guı Sni olar.^k vcfat eîmiptir. Cfmz^si 6 10 959 pa'ı pünü öjz)e namazını mütaaVrıp Ort^m^halle C?mimden alınarak ail° kabI ri^t'tnni'i riffnpdilecrkiir Mevlâ I rshmeî eyliye. |[ * Kardeçleri Bütün tatlılarınızda emniyetle AOAYAR OLİKOZU Sekerienmeyt önieyen. berraklık. lezzet ve kıvam veren üstün g;3a ve kalıte madaesıdır. Enerji kaynağr olan AOAYAR Glıkozunu yuvanızdan eksık etmeylniz. I m» . T FATMA ARİFE ÖGEL I$ ^ ^ TÜRKİYE 4 ekim 959 g^ce?i Hakkın rnhmetine ka\ u°rr.uştur C^nazp^i Q 6 okirr 59 s^iı ptînü rğ]^ namazır»ı ırütaakıp Bpy^zıt c^rriindrn kMdırTİprak EdirnPk^cı Mpvlâ rahmet pyliyrEvlâtjan BANKASI BÜYÜK ÇEKİLİŞ BÜYÜK ÇEKİLİŞ câ sonunda 8385 Uişiye Broşur Isteytniz. Telefon • 22 34 8ı 3.100.000 Allah rahmpt evüve. bü'flk fiio: 7Pf ne ka^ar bak m hir adsımînı?. Düpvaca sevilip sayılması haksıı de*il.. Su diinvanın haline baksanıza! F*pr h»kes çubnîunn yakıp kev. fir.e bnksa. kurtlar knzTilan bir lokmada yatarlar.. B. F F Î E K i Ö L Ü M Beyojrlu ^!al Müdürü R°fik Sav'ın ofi, Bnb. Nwnik Yalçm ve Cumhure Sny, Bilgp Dürüçken'in annpl°Tİ. Munrpmr'" P'irusk^n'in ksvn\ ^lıdeçİ BİRİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN: 28 Ekim 1959a ve İKİNCİ BÜYÜK ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN: 6 Ocak 1960a kadar b ü t ü n tasarruflarınızı İş Bankasına yatırınız Hakkın rahmetıne kavusmuftur. Ce, i.z=si P.1P959 salı fünü Şi«'.i Caj rriind?n p*!e namziiı rüt'.p kaidinlacaktır. Mevlâ rahmet eylîye. 1 SABİHA SAY H. ef. en büifülc iktantlifu YARIM çeşitli para ikramiyeleri * V *•?•*: Vâdeli hef 100 lircya, vâdesiz her 200 liraya bir kur'a numarası verilir. LİRA AKBANK TA .1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog