Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İKİ •••• M**a«uı l l t l ı * u i l t ı « f i ) i l » ı ı ı < aıa««»Ri:a» * epa'^^'â'e't'ı « ••••• ••••« ! HONGKONG =haberleri düstü j Uzakşark'm En Esrarlı Beldesi ı. 1 CUMHÜRİYET 6 Ekim 1959 K •• E M D E N 0 ş 1 f HEM Biz NALINA MIHINA Değildik! bltmiş, m«mlekeY a za n : kaoı ve Milli Eğitira Bakan Vekili zifesinden aynlırsayın Tevfik Ileri' ken etfBİIı btr rap«r ven»iş. O nin radyodaki kodaiu HsngKong askakUrmda ruristler lüpleri, bankalar, fefit çei« l«*«tnvf«u«nı dinlive#nl«rtn« bakıyorUr. «rkalanns bakı ler var. Geri kalanı. hemen h«me» raedim; Ukat gazetelerde tamamı ! HSlini snlattığım oknlun adını •nce okadum. Izleri tsze. Diyar ıtltn yorlar, airaflfiruıa bakıyorkr, an» tanjsmen, GüneyDoğu Asya somür nı okuium. Ba.Mndırlık ifleri, 4e' \ereı»eu«. Ne ol»r ne «Imaz. Fakat ki, iik ve ortaakailardaa gelerindeki zengin Çinlilerin eiinde. havaya hiç bakmıyorlar. vamlı geziler arasında taplamıya «sahici^ bir ortaokuldur! Hem o öğrencilerin mühim kısmında müş Yazık ediyorlar; çünkü bakacak Bunlar. HongKong'u tedrici suret Poyrae ftrtınasının bugün de mnvaffak oidııkları bilşrileri dik nun adını ve yerini hilmeve ne terek vasıf, ezberciliktir. Zihin başvurdevam etmesi bekleniyor; katle «ihııime jerlestirnjeye çalış\ar? Bu, bir tane değildir \ yormadan, muhakemeye olsaiar, ead4*nin p«ri masalım andı te İngilizlerden geri aljyorlar. Chan, 24 yasmda bir Çinli ünnrertım. Memleketimizde öğretime j M. Sayın Bakan Vekili, ait oldu madan işin kolayına gidip eiraran pırıl pırıl ışıklerı üstünde ba§Erciyeş etck'erire kar sfieli. Zeki, ateşli, idealist bir çoetık | karsı her gün bir.tz daha artan is 8« dairelerden lutfen frorsun, üf tilraek ictenilea «eyleri bâfızalanka btr şebir göreceklerdir. Bu insanlar erain alan bir ktpek aiüsa $e«ce İdi daha fatla yağıyor! Ojcford şivesiyle. aa aa anlatıyor: I teğe. \ata«daşların liHkuiBetten retmensiz a«,iK dersler ne kadar na olduğu çibi >er'e«»in> orlar. Bu »lâkalaoacak, hattl belki 4e befecanlanaeaklardı. Bu, damlar beldesidir. eftretinı «salünıin Mhemebal dten çok befelediklerj okul ve ÖŞ dır? Bunn öfrenıiKe yine öjrenei Otaranların ayağa kalkmasmdan. şapkaların başlardan çtkYüc bind«n fazla msan, beylece, ' Bizler. Hon^Kongiu genç Çin1 Dün s«b?h erken saatJerde başlı retmeni hulmı>a dair olan cümle' sayısının artnıasına «şükür» de bu zeltilmest ve düsünme. döşündfirmasından o ebediyet yolcusuna »e? Bu ufak ve zahmetsiz harehemşehrilerinin tepesinde yaşar. Ge liler miyiz kı" Baü, bizim eski inanç yan sert rüzgâr gece eec va^te lerı se\inerek takip ettim. Fakat1 lunabilecek mi? Bir de kapaiı fö me yollarııiı.ı aranmjsı lâzımdır. ketler, bize bn yurdun çocu ğn olduğumuzu, içimizden birinin celeri, kedi gibi süzülüp içeri girer lanmızı hor görmeğe alıştı. Bizler kadsr deyam etmiş ve sühunet (bükumet Evet, böyle diyor. vatandaslarımı rünen ders saatlerıne vekillik ekaybolusundan teessür duyduğ umuzu aalatan, bizi birbirımize ler, ertesi sabah, yerle gök arasın de, anelsrımıı bafealarwmzl« gizliden l'mumiyetle zekîler, kendılorini bircenbire 8 dereceye kadar düş zjn bu çok ha\ır!ı taleplerini kar d?n!erin vasıfiarı gözönütıe getibaflıyan «ıeak isareUer4ir. da, pedavra tahtalarından yapılma gizljye a!ay ediyoruz. Onlann huraşılamak için her tedbire, ber ç»rilsiıı, Bir eazetede gürmü«tiim. her »ekilde ve bavük niapeite k«r feleriyle, teşrifat kaidetarinden, fin müştür. ba k6y dofar. Birbirimizi fittikçe daha M aeve seve bujan yekdigerimize ingillzce.te bu dili bildiği kabul tarıyorlar. Fakat ortalar, ezlterci can fıncan çaydan, sınemscıların beMeteoroloji istasyonundan biHj reye baş vuruld«|Hna> âdeta 4üşman kesilmis buluaayaruz. Ne ol4n bize? oljnıy» mahk&mdurlar. Çüakü kaGüneş vurduğu zaman, sıcak ora yıldığı folklordan ibaret salaş Çinle ve buna delil olmak üzere «do edilen bir berber vekillik edi>»rda, tahammül edilmsz hale gelir. istihza ediyoruz. Batı bize frijider rildiğine eöre. poyraz fırtması bu kuz yıl öaceki bütcenin 174.444^47 mııs. Su halde mesele, bütiin aza labalık bir stnıfta, yikilnün ağırCevat Fehmi BAŞKUT gün de devam edecek ve yer yerifcejı bn yıl «1S406.022 lirayı gös metiyle karşımızdadır. Buna p»l Iıtından yorgun, işinden bezgin Yağmur yağtnea da, mukavvadan lerinj, filmlerini, yarıç arebalarıııı damlar yırblır. gertderiyor. Müthis bir afet olan yağış olacaktır. termesi üzerinde durmak z«r«nda yatiflcrle çare bulunduğunu zan bir hocanın karşısında anlaou4(fı n ı s ıınnıııınuHnTnnTnnıınıî kaldım. netmek. fazla saflık olmaz mı? <>"naları imkânsızlıfı, derse Hiç yoktan iyidir. Çocuklar, baş konfor zevkini de gönderiyor. Biz 4caba. maarıt ihtiyaçlarını gi Muhteren Tevfik Ileri, benim \ k*""P yoklınma ihtfmalinin «ıltka yerlerde nasıl doğuyorlarsa ora bunlara kapıhyoruz. Arkadaşlarıma Iar4a 4a 4e£abüiyorlar. Damlardaki bakın: Erkekler Jamea Dean'a, kız Baltalimanı Ayaza^a yolu dercıek kin yalnız b«He ve p»ra,, b« acj durumu iM.kl«mamaat<i fı. »nlan zarurî olarak ezbereiliÇe infiaatı başladı yeter bir delil olabilir mi? Kaldı' Mimimî s*bebi pek iyi bülr ve süriıkltın»kteoır. Hele Hzik, kiaıyafcmır oluklarmm kenarında ip lar Brıgitfe Bardot*ya benzemeye eambazı gibi dolasmak pek hoşlarına yelteniyorlar. Şehirde imar faaliyetleri yenidaı ki, gerek »üzde yüz maaş zaml?ı, takdir eder, ınanındayım. Her şey ya, tabiat bıiiml'n çibi deneyli derslerin, lâberatuvarsızlık, ders Sizler bizlere modern dtoyanm hızlandırılıroştır. KarayoHarı ve as gerek yap'cı fasrllara ait M*n • den önce bilinmelidir ki. pelitika> j a Damlar beldesi her gün bir az da «evklerini öğretiyorsunuz. Ama beş,kerî birliklerin yardımiyle 5 k'lo lerin o y.ldan ! u yana eşya ve e, olarak konu^u^orum.' Sâdeee ! dvaaıtalannın yeklnt., Met olsa ve Türk irj kullanmak içın deney yapacak ha yayılıyor. Polis buna göz jrumu on cene içinde, bizi, «e olduğunu metrelik Boğaz sahil yolunu Mas inşa fiatlarındaki yükselişler dik eski bir maarir yor. Bu aafaletin aokak ertasına ya anlayamıyacağımıı bir dünya ile kar lak'a H»iflıvacak olan 5 kÜometre k»te aiınarak rakamca artmalann ' fanının azat kabal rtmez bir hiz v*rin olmaması yıizünden okuma • eereek derieri üstüne yapılacak metkârıvım. Bu vasfım benden kıraat dersj halitıe Kelifi, ezberyılmasından, semaya doğru tırman şı karşıya bırakacaksmız. uzunhığundaki Baltalim'nı Avaz ba*it bir mukavese, ba 4elilin «ynlamaı. Bu haller acık varekle ciiıği beslemektedir. «Bafvnnılan magı daha münasip de ondan. O za Biz kimiz, sorarım sire? ağa volunun infaatına da bajlan" kuvveti hakkında inıana kolayea bilenler tarafmdan ortaya kon bütün çareler> içirde her halde man çirkmli£t o ksdar belli olmuyor. mıs bulunulmaktadır. Yol beton as bir fikir vermektedir. Hubterem mazsa buIunduÇn sSvlenen çare bu fena 4aramo tfiizeltecekler de Batı, Mç birrarron, HongKong'da Ingiltere bizi yasatıyor, ama biz onun umurunda değiliz. Amerika bi fV o'arak. tre*iıvrbr; ile hM'kte dostumun ifadc etlijı gibi okul aa* ler. derdr deva olamaclar. Nüfas vardır. olduğu kadar ibreue temaşaya değer ze çok uzak; Formnza fatla çtirü 20 metre geniçlikte inşa edüecek yısı, 6*rctmen. bllhassa ögrenci artınıı ve halkın öfretime düskün ekallarda. nreseli erkek bir raanzare alrrış (jeğildir. müç, Çin f»ık* zalim. Hânlı. bizler, tir bir «çıt> şibi artmaktadır. Bnra lü*ü çözanüne altndıgı takdirde »auat enetitilerindr kadrolar taKongKong, fahsi teşebbüsü ve ti bir genideki farelere benziyonjz. da as.il Uarsılastırma yapılaeak \ delikle vama bemt'n gözlerimızde yıf, hele atelye aefleri c«fc nokcaret serbestisinl eksiksiz tatbik a Gemi batarsa biz de beraber batacaAyncfi İstinye volu VHI hfta icin nekta. öfrenci sayısının ofretme1 canlanır. Ilkokul savısı 12.511 den sandır. Bilhassa ktanbaldaki aden dünyanm son memleketlerinden de tamaTİanaeskt'r. Yolun 275 met ne nUfMtidir. iyi bir matematikci ! 21.46« e cıkmış. Va cÇretmen? O kollar, fkı mllyen> varan kalabaız. biri. Bu yüzden, harb sonrası piyaBugiin çıkan 271 incı sayısında Bizimle kim ilfilencbiUr? Biz bir relik kısrnı İstinve körüsü ve Bo aiduğanu bilditim «avın Ileri'nin yok! Ofrenci. 1.511.003 den 2 mll lık bir sehir ifin çok kifayetcizaa aşınltkla. uıın en görülroemişi huuvmadıft detneritide bo nisprtin riyaıî Wr ] jon M1.97T ye yükselnaif? Demek dir Tophanedrr na>kle4ılen Kanat millet değıliz, bir keysnın köşesin ğaz volları st«ıdardına »ule gelmiştir. 4e «imttlarız.» için eie alınmıs ve ^enişüği 22 rret fermülüne rastlıyamadım. ö^rencilerde 827.975 bir artış var. Enst'ln«« için rtk< rtalyan HongKong"un başarısı, Büyük BriCizel >*.vnm •4<lwiftir. Fa Kendiüine bir okulun. kazaları Her 50 ö*reneiye bir öSretmetı reye fkarıinrst'r. Bu gence sordum: tenya ve Amerika fabrikalariyle tehmtzdan bfrindeki bir ortaokulun hFsaplamrsa 1<^S9 Sfretraen ert ln dıştan for%r»Ws*ne h«luİBM> Peki bunun çaresi ne? iikcli fekilde rekabet eden aon rieLükg Nfrmin'in dünkii durumunu açıblıyacağım. Oğrenci mıs almok liztm. Nitekim okul sa «tı: köçBktür, hata dar4ır. Gittim, Omuz silkti, eevap verdi: rece modem fabrikalarırtda, muh'ede (<>>luvorum. Utanbal 350. Madür. bir; maavfn, bir, İki yısı 8.957 artmıa t«ulundu£una gaduruşması Ötekiler gibi yapmak. Hayatımı fem binalarır.da, palaslarmda, Ingilde öfretraetı. Idare işlerinden 6 re her birine iki öfretmen elsun icin bnnan gifc *r eca£ı mahtekazanmaya çalışmak, taksitle bir Gümrük Itsçakçılığı yapmak iuçun terenui jimdi ikinci limanı olan iimazami ders saati ayırına ve »•ilâve edilnıif bulıınsa hemep he lit semtlerdc a'tı ye4> erkek aadsn sanık olarak Bakırkö>' Asliye Ce Dtnda görülmektedır. BuiMinLa b*ra televizyon makinesi almak! dürle oîuavin de ders alma jar men ayni sayıyı elde ederiz. Ne nal enstitâsiıue vaNır. E• SON i za Mahkemesirin vazife«izlik karaher btı ln«ilt*re Babil'i, iliklarint dırnrkapıdan .Harl,»»» •fretıef tiyle 85 saat doldvrabiliyorlar. Mev rede bu kadar ılk öğretmen? rından sonra 3. Ağır Ceza Mahkekadar kemirilmijtir. Bena cöyltndicul şubelerin hepsinde ders eageleaıez. Her »emtin tekaik a»*rBu karsılastırmadan da anlasılımesine verilen Saziye Zeren <Lüks İme gor«, Çin kofrıünistleri şimdi, Üçiincü kota tahsisleri atleri toplamı 221. Bundan 85 i çı vor ki, bes K>n:fın l«0 den fazla yaparak bu teknik »knlHon£Kong'daki »ervetin yüzde kır Üçuneu kotadsn ş»hnmız Tica Nerminıın yargılanmasına, dün bss l»ra istek fuv«l;l«r «Millete ylk karırcanız kalır. 146. Bu açıklar, < eoeaitıru okıctın. daha kuı», kısmen el ajtınden, kısmen ret Odasına verilen dolar tahsisle lanmıçtır. Mahkeme, 6avcının iste|i nımadan vurdun jiiköndrn bir ktc eğretmenle • okuKu^u fırr olıınan bir tek »{ile, Nertninin evınde yakalanan eş umumivetle iikakai •cıktan tfiia aahiptirler. ri, jhtıyaç sahiplerine tevzi edilmını omuz'arına almak istevenyalann kaçak olup olmadığımn anle rivle dolduruluyor. Bir defa aa1 retmrnlj kSy oknllar, veya benier . kimbilır. ba oUallara fireGeleeefeteki bir aüfeün ietn hazır miştir. şilması için 3 kısilik bir bili'ki'sı tesb.fi ların kendi aianlarında ifi yok j zerleridir. artan! Ba baldeki okul lanmif btr düğun sepetine benzee, Tahsis alan fjrmalar Sanayi ve ni ve r.âib olirak Hâkim Detnir Dai mu? Esaseıı bu kazada bir ilkokul { lann ve bu durumdaki çocuklarıh mivenler ariMnda ne kadar çokttileceğimiz bu mahfaza ieinde, peJ Tevzi Şubesıne müraeaatla gereklı nin tâyinine karar vermi=(ir. Sanık balnndağundan ve oradaki ö^ren »ayısındaki artışla mfmleketimiz tur? Geçen çtin Sorbonne profesörr. büyük lekantalar, gece ku muameleyı tamamlamiflardır. vekilinin döviz kaçakçıhğı sueun ci sayuı da ba$tan ı«tm olduğaş dc öğretirn ve eğıtimın ilerlediğilerinden birinin bir makaiesi çödan bir yıla mahkum olan müvekki dan onlardan da ist'fade imkSnı ni kabul edebilır nııyiz? re oUcak? O ö{ Itunden üç b*(uk yıl önce bir cüme ilifti. Makalenln baçlıjı li için öne «urdüğü tahliye telebi ytktur. Tannın Franaası. bae^rrtn • reneiler, ltC bo? sıtatte ne yaps yabancı n n ı n ofHmen olarak reddedilmiştir. eaklar? Nacıt imtihan edfiecekler? ihtisas okullanndan birine çetirtil kallannda hazırlanıyar! .. Şu bizler, yanl yetifkin kctakG»lir vergisi tahakkukunda Ellerine verilen Ui(i!<nn», ne de>mişti. Bizi ve mfmlehetimizi settrtt sayılacak? Hepıtlnden çeç vtn ba mman, pek <ok emsaline lar, haftanın aliı günü tam devartış var tik Ba zavallılar ne «frenmfs o benzemiyerek dilimızi de adama reli, tam «aat<i oknüarda okııyaKylui aonunds gelir vergisi tahak Ueaklar? i. Kuutratı ve işi lerimize il>Mi, ftctfld. hattâ kuku 1 milyar 132 milyon lirayı buliüz'.ü öfretian yapan aknllardan «üUftur. Geçen aene B>TII tsrıh'e t RECEP TURGAY çıkanlar gelecek. O halde Türk hakkuk eden feür vergisi miMarı vatandaşı olarak birbirımize sor•M milyon liro idi. Artış 227 Vcrfi J)airesi Müdürü 1 Sultanahmettcki Aygır Deposunda bulunan Karatepe admalıvız: lı 17 yajfmda yanık kestsne doru saf kan İngiliz beygiri T»rının Tnrkiyegl bocünân i'e. İnbat adlı 10 yaşıarla al donda saf kan İngilit beygi»i oknllarında böyle mi hazırlanaBkw« « Rebiülâhır 3 1500 şer yfiz lira Btrceeste adlı kestane doru 23 yagında cak? İlâveli İkinci Bası Sakın, bunu söylerken amitsizyarım kan İngiliz beygiri 800 Itra v e 245/47 lecereü H. Muaddcl şekllyle lununun şerh v« Izahı. tebllfi. tamim ve 1450 liie döşerek konvsiatam zanneSimri adlı 12 yasında kır donda saf kan Arap atı da 400 adet en yeni emsâl iftitut kararları, b«yann«rae tanzimı esasları, dilmesin. Careler t« devalar, antAdll Kanurları ve ilgtli hususi kanur.lar vergi cetvellerl. lira takdir edilen kıyırıet üzerinden ayrı ayrı kapalı sarf .KitapçıLarda satılmaktadır. S«4 sahife, riyatı 65, Ciltlisi 75 Hra e^k dertler (iıtü'mez ihtiyaclar suretile satılacaktır. İlk t«minatlan «ıra ile 112,50, V. | I5S 12.02 15.1«;i7.«19.161 4.18 Tnşra ülparl;lerinlr Istanbul, Yıldız. Ihlmur Narc'enk Sok. 5« Psriumeri v« Eczanelerde arayınız kapaiı kalmazs? eltie edilebilir. 112 50.B0 ve 30 liradır. adpslre yapılma?ı "k'.~J12 13 6 1« »30 12.00 1 J 0 I 1 0 3 2 Pek tabiî ki, sorumlu mevki2 Eyüp. İslâmbey mahallesi, fslSmbey sokağında 33 kapı lerdeki devlet adamları. bunu bnv numsralı ahsap fcrina enkazının 1200 lira keşfi üzerinden Ir apaçık siijrli^emezlrr. Ben 4e kapalı zarf suretiyle «ıtılacaktır. tlk teminatı 90 lirad:r. otıların yerinrtf «1«ütn bıraz kapaTakdır edilen kıymetleri yukarıda yazılı hayvantarla biiı konasma ihti^aeını ddyardım. Fakat Altaha şükör, devlette ve na enkaıı 27 ekim 19'»9 ealt günü saat 15 te Ankara caddesindrvleilf adam «Ima4i(ım için ban dek: Vilâyet binasında toplanan Daimî Encümende hanelerin1 Kişiye lan açıklıyabiiiyertım. Bn vazife d« yazılı usullerle talipleriııe satılacaktır. Şartnameleri, Vilâde bize düsüyor. Knsaramaza ba yel Daimî Encümen Bürosundan alınacak hayvanlar Depokılmacın! .. ria görülebilecektir. îsteklüerin ilk teminat makbuz veya mektupİF.rını havi olarak hazirlıyacakları kapaiı zarflarım satış günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri lâzmdır. Kişiye 20 000 I Ki?iye 10.000 2 Kişiye 10.000 2 Kişiye 5.000 Lira f SFZGİV SİMAİŞ (\nrei) bir Sehirde ısı Bir sehirki başka sehir yaşıyor 8 dereceye Yeni d e r s yılı HASAN ÂL1 YÜCEL Böyle vvelki jfin bir ceaaze arabaatnın arkasından takai içiade sehri bir ba«taa 5b«r basa kstettin». Caddelerden geçtik, pazarlardan geçtik, ma* alle aralarından, kaldınmsız sokaklardan geçtik. Giuılerden pazardi. Bir fnibol «ahacında («euklar top oyonyarludı. Kahveter tıklun tıklım doluydu. Pencerelerde kadınlar balj silkeliyortardı. Tol4a gruş «ru» duraa y&realik e4«mler, kosanlar, a|ır ağır gezinenler, bağıranlar, gülenler, seslenenler vardı. GüzergimiMc4« belki 3$ • 40 bin kişi grirdük. önlerinden geçea bir ölliye aan aaygı 4aracana ysanıak, inanır ansınız bn M M bin kift tfinde yalntz 11 kişinin aklına eeldi. fkisi 4enix eri ıdt. ikıai «n yaşından aaağı eecak, bir tatıesi trafik meatura, gcıisi 4e rafU, aivil erkekler... Gilenler kahkaaalannı, bağıranlar seslerini, çocuklar oyunlannı kesmediler. Pencerelerden halı »ilkeliyen kadınlar bir saniv» durnp dinlenmediler. Cenaze arabasının içindeki tobuta bak? baka konnsmalarıns 4evant eden kahve BiüıUvimleri pek f*ktu. D.P. nin İzmir'de atan nabzını dinliyor Genel Sekreter Aksal'm ük calısma Kaftası AT MERAKLILARINA ..Istanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden: Gelir Vergisi Kanunu ve Tatbikatı TAM 15O.OOO LİRA GARANTi BANKASI Mm(i,ll.llllJ.><llllWIIUİIİJaUK<IIUWUHIinWIUIIlW<ll«tl'l>'l>UU)WUWUWIIlllllllUHIIllUİMlJİ § He tHSAN SİMAtş Evî'ndiîer = Kad;köy 5 Ekim 1959 . ENIKOY mmm rırsımz. Arkadaş, aen Taşbaşoflu Mehmet Efendisin. Bu köyde akraban, arkan bendf>n çok. Benim sfilSfemin çoğu ds senin tarafında. O boyu devrilegf Iznn A çibi. Bak akraH basına hıv»ıietlik eden adamın halini şördünüz. Atı hastalanıp dağ yüzlerinde nasıl kaldı. B*n sülâlcden »Juhtanm. Ben sizin eyunuzla muhtar olmadjrn arkad»ş. Babamın babası da muhtardı. Dedesi de. Muhtarlık bize Haklan vergi. $u Demikrası (ıktı da bükuraet saye^inde, sizin gibi gkrabası coklar bize padi«ah Ufsildi. Geür karşımızda sual sorarsınız. Gelecek seeimdeıı tezj yok, ben de O köyün Muhtarjıgını u kabul edemem. Benim sülâleRi ezelden beri ba köve gelen zapti>evi, candarraayı, kayınakamı. valiyi, binbaşıyı, ağjrladı, doyurda. Hio bir vakit da hüliuınıt vanıiida köyütuüziia vüzünü kara çıkarmadı. TBksek şerefini yücelerden enırine dttsürnedi. Siz de böyle ederseniz, ben de bir daha köyiinüzün muhtarlıŞırıı üstüme ala> mam. Sonracijıma efendim, be nim aleyhime öksüz Duran Paşanın evinde büyük bir konsre toplarsınız, aleyhime atar tutarsınız. Hükâmetten izinsi? kongre toplamak ne demektir'? Sizin eösteri ve yüriiyüş kanu nundan haberiniı var mı? He piniz ciinhalı düşer, ipe kada' s;idersiniz, bunu biliyor musu •ıuz?» Tatbaş: 'Biz bic bir yerde toplanm? iık. Bunu kimse ispat edemez.> "duhtar ba^irdı: < «Ben «derim. Taşbasofla 1 tendi. Ben ederim amma, ko vüme kötülük etmek. bir yarı sını da senin rihilerin yüzhn den ipte satlandırmak fste >nem.» (Arkası var) <•••»»••••••••»•••»«••»••»•»••••••»•••••» •4>4>4>4>4>4>4>4>4>4>4>4>4>»»4>'••«#'>4>4V#4>^« 4 > raja gelen yeri tozianmiftı. Adam gelir de şu Çukurun iıst• CUMHUR1YETİN TEFRİKAS1: 73 li giderken Elif tozu çırptı. RTIIOîREK •Öliiyonım.» diyordu. «Ölüyorum konışular. Ölüyorum. sen imdat eyle karagözlüm. Ölüyontm vallahi. Verdun eyle de Uzunca Ali olıimii hulabilsin. Kuft kuş parçalamaiin olümü. Ö'üm dvsda kilmasin Bsna kefenü mezarı sen •yle. ÖlüvorıiRi, öliiy«rum, eanını cesffimden üzi'î'ivor, sen imHat eyle kpragözlüm.» . * Hır uvBnnuslar, Elif n^na ko'mııstu. Aliys« yattiğı yeıdeH kmırdıvBmamış. ö 'ere b^kıvnrdu. Bekıvor, hiç bir şçy çönruiyordu. Hic bir §ey de düsünemivordu. Kafasının içi bofnboştu. Çeeuklar pmarın basındaydılar. Orunnuşlar. MSSÜ sessiz dört bir yanlanna Hgislz bakınıyorlardı. Kedcrliydi. yorgunİH, (»nsanydı yiizleri. Hallerinde yaşlı •damfarin durgıın, tembinl) halleri vardı. GeeleH 4« rorenndu. KoramBn, kapkaİ • iyiee tere batmı$ glif, aıiflk y»ğ» rırırtıyla tarr)»n# teneemme başaitırken: • Haydi gelin... diye çağırdı. Ali yeriMan ıene ktpırdamadı. Çorukiar açtr. nlgün kslkdlar çeldiler. Aclıklan jiizlerin4an okıuıuyordu. Alinin, sırtında >ük aya|a kalkarken, her zamankinden daha zorlukla kalkışı Elifiu gözünden kaçmadı. Çukura geldik demektir. Ne oiarsa olsun geldik aayılır. Aaaab, olmaz olatı Süleymanlının yokuşa! «Anamı uzasa mı keydaydun?. dive sordu. «Biz ulaşıneıya kadar acından ölmesin fıkara. Bak nerdeyse gün ikindin EUf yenJ4en : yorul4um, ne yiik taşıdun. Öyle oluyor.» Ali duvulnr dnyıılmaz: «Gelacne A)i.» dcdi, elimi kolurou salljyg s^llıya gel«Körmezarın oraya koydum dim. > şak. şefkatli bir s«sle. Şimdi yetisiriz.» Tarhanaya sertçe bir kaşık Ayaklanna sarıh telis parçaçaldı. içti. Ali davranmağa ealışö ohnadı, sı da asınmış. Mrtılmıştı. VırAli boğulur gibi oldu. Hün«Buraya getir sofrsyı.» diya tıklan sarkıvor, \nl u iupnrügiir hiingür ağlamahydı şimdi. emredeT b'r sesie söyledi. yordn. Çocuklann, kansuun karşısında. Çocuklar bıitun npşrlerini yiEUf hie bir şey sö»İMH*den Ağzmdaki lokmayı çiğniyor yu tirmişler, koşamıysrıar. e>nıys sofravı yanına e*Hürdü «erdi. tamıyordu. nııyorlar, gülemi.^orlar, «Igün A'i İH< alarak Hert yandı : 8af elini titriyerek nzattı, ölgün. yanyana ayaklannı sü«PerıçaBim. Ölüvorum vorçun ««ilcaHa, «kşarcana, clifin elirüjerek tâ eerilerdın geiiyorluktan. Ç«kurovaya inmekten nin nstüne koydu. lardı. Umrnahanın gazleri çaTetneklcrini bitirinee Ellf anrnuHu ke^tfm. Ben hHndajı sonpak içindevdi. Sabah uyandıyaja kalktı. yükü yapsrken A ra yüriivemem cajri, Haliro k»lfında bir zaman gözlerini kali yanına geldi. patan çapaklar açı)mı>»r, hı> «Şimdı yine ben götüreceğim. bir yeri çöremıvordu. Gözlerf rtifin VİITÜ Mrdan «lefrUH. koDaha halden iyice düşmedim. aeıyordu. eo»<«n ırö'cri rene srıldı. Bir Ben halden iyice düşünce, on, Hasanınsa sftmnfclerı yeşil >e an diışüıuiii. Göz (ukurlamd? dsuı sonra sen yukienirsin. Olsi! tâ açzına kadar süzülüyoriki damla yajs jeldl dıırou. tktm maz mı Elif?» d«. Güfü >ettiğinee sümüğünü ra gerildi. tçinde M* aflu, bir Elif ksrşı kovmanııı fayda arada sırada yükan dofru hınç isyan <Mmdik oldu. MZİıfını biliyordu. Yükten bul (a ieeri çekivordu. gur çuvalını aldı, bir yana ko> XIV «Hfç eartiBi adma aen.» dodi da, Hiç almıusa onu retiirme Köy gelmif »ötütlüye kon kesfcin. çıHık gibi, fttvenJi btr li, yftkü «nıeık yeyniltmeliydi muş coeydir borada bekliyors**|p. «%e*t bnraj'a ba4ar anan' KarıneaniB iidifinin bile deni dıı. Buracı son kanaktı. Çukur 4a yükii 4e iyi «rtiniin, tvl d« « f»y4a« alnrdn. ava tepratı a^afılarda bir «is. yandın, Şimdi Mra be«4«, BanB«l(Br (BVRİını goren Ali Oir güne» bu*u«tı içinde a|aç4a n m n az MUİI. KefcaMlM? hic bir «fttte varmadan çuvah ları, hüviikleri. akarsularivlc Rıından sonra »namı da. yiikü aldı, Elifın «arnukta olf'uğv <ıza>ıp eid'>ordH. de ben \nAiririm Çnim*9. Ah.. » yttbttn ysnına kavdu. Elif onv Eskiden beri, oldum olası da »Idı yeke kattı. Tükün sa >urada hir tiinden fazla bek Süstu. rılmıcı, bığlanmatı bitince A lenmrzdi. Akşam $elir konar • Aa«h,. Stitermanlının vaktı«n li c«ktii. Ellf enun «ırtına yü sabableyin erkenden kalkar. da elmaci» 4l*efefcri. k<i itti. O kalUgrken, kendi de Çakurovava iner. dagru tarla «enrs C'ikura vanmak da Is m vükii hir ucundan tuttu kaldır u varır. pamıı^a jirerlerdi. Piveme^î. «ÖT]çrîni yi't'ıı. dı. Günler ffeli)» ceçiyor, köyiü Alaealı, nakiflı kilimln top ı Bsna hie bir şey nlmaılı. sabırsızlanıyordu. Bu sıralar a başmda çöker otarar maydu. eiâjetn harıl harıl çalışırken? Her kafadan bir sestir yükseliyordu ama, Mubtarıo aldırdıçı vokta. «Ha zırlacınlar, 4e zır lasınlar.» diyordu. «Herhalde bizim de bir düşündüfümâî var.» En Mnunda Ta^basofln daya namadı. vanırıa Oksüz Duranı da alarak Muhtarın karşısına çeçtı. Ilk snzü «Bu böyle elamaz arkadaş! oldu. «Sen bu fcöylüyfi pamuk bittikten sonra Çukurosaya in dıremezsin. Yazık değil mi biTff Baksana çolak çecuğumuz la ne hallere düştük yollarda kurıine sürüıu Uakeana su köy Vuye arkadas!» Muhtar aşasıdan aldı. Yumu şakf sesi. l'mursamazdı, alaylı, «epedendi. «Arkadaş, dedi, «Taşbaşoilu Mehmet Efendi, biz bu köyün Mnhtarıyız Allah sayesinde, hHk6raetimiz. hem de nartimiz sayesinde. Hem de akra balarımız, köylümüz sa.^esinde. Köylümâzü canıraızdan, anamız dan, avradımızdan çok düşünürüz. Bazı kendini bllmezlerin iğvalan yüzüntîen yoldan çıkmalarının da önüne geçeriz. Köylülerimizi onların canaıar eırnaklarına kaptırmayız. Bunu böylece bilesiniz. «Burada neden bekletirınî köylüyü, • benden soralur. OPu ben bilirim. Sizler Koea Halil bunamışıylan bir olursu noz, bana dftnçeleyi «eç getirir. köylü sizin vüzüntizden yols çeç çıkar. Elin cüm!e ko%lüleri inerler Çukuro\a>a. çirmedik psmuk tarlesı hırakmarlar. Oelice Bekir A^a da kflylüve pamnk tarlasi hularatım diye Çııkuro* ada dört dö ner fıkira. Biz de meeburi^e» tahtında hek;»riz Sotütlüde Siz de çelirsiniz. arkadaş di«e «Bz ederekten karfimda kuba 7 Ekim den itîbaran •aaatkinardao murekkep <1. O M E ~«"vo . Atoı»*o O ORKESTRAŞ1NI takdıın eder TfcLEFON 62 40 0 1 1 2 » VEFA ÇIKTI Şubesi yoktur Vefa Tel: 22 37 97 V EFA T tzmit Işçi Stgortalan Hastanesi Eczacısı, Haydarpaş» Lıpısı eski ö^retmenlfrtnden Eet»cı Otoılu 134Ö sene^t mezunl.'.rmdan HÂRİKA FRANSÎZ GOBLEN SALOX TAKIMI (Dört koltuk, bir kanape> SATILIKTIR. Tel. 48 21 57 ":•' Eczacı NURETTtN PERKEB vefat etmiştir. Cenazesı « 10 »59 fünü tzmit I^çt hastanosindpn aîınarak oğie namazını mütaakıp tzmit Bağçp?m« mezarlığınd»kı ebedt istlrahstâhına tevdi edüecelctir. Tann rahmet eylly» Operatör Dr. CUMHURİYET Senrtik t a.vlık 3 as'lık TurUive Harırı Lıra Kr. Lira Kr. 75 00 40 00 ısnno ATİLL OVMAK Estetik ve Plâstik cerrahı 44 00 22 00 Bagan ve yayan Cumhurtvet Mathjscılık ve Gazftecılık Türk Anopım Şırk<*1 i Fransa ve irtfiilterecU'ki çu'ışmalannı bitirip Lonrir'5 Beynelmılel Plâstık Cerrahi Koniresine iştirak ederek yurd lonmüştür. Beyogiu. îstiklSl Cad. Olivo s»eçidi 6'2. Saat: 1519. Cölaloglu HSIUPVİ «ok»k No 3y 41 NÂZİME NADİ Yazı işlrrım fl')< n ırurF e d e a M(f='ul Mıidflı Sahıhi Gazetemi7f gondfrılcn evt.ık ve v«zı!ar neçredılsın edilmesın iade ediîn^z. ÖMFh SAMİ Ilânlardan mesullyet kabul edümez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog