Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

İLKOKUL I. SlNlF ÖĞRETMENLERİNE Maarıitt kabul edilen Alman metodu ile yazılmış yardımcı Ders Kitaplanmızı arayınız: Temel Sayı bilgisi I Temel Sayıbilgisi Klavuzu I 92 S.. 500 resim, fiatı 200 kuruştur Öğretim metodudur. 50 S.. 50 Krş, Hocalara parasız gönderilir. Siparişlere yüzde 20 tenzilât Gökçe Kitaplan Fatih P.K. 11 u m h u r i yet KLIRIJCUSIJ: Y U N U S NAOİ BÜYÜK YAZARLAR Sevdiğinii. Değendiginiz ünlü edcoiyatçıların hayatlanm ve eserlerini m«rak etmez misiıüz? Çok hoşunuza giden Bir eperi yazanın başka ne gibı kitaplan olduğunu bilmek istersiniz elbette. I|t« VARLIK YAYINEVİ bu ihtiyacı karşılamak üze. re size yeni bir kitabını sunuyor Biiyük Yazarlar adını taşıyan bu ki'.apta dünyanın en tanınmış 80 yazarını dörder,.beşer .ayfalık yazılar ve birer resmi ile lanıyacak?ınız. Bu çok faydalı kitabın fiyatı 5 liradır. 35 incı yıl Sayı 12.643 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kuttısu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 9ü Salı 6 tkim 1959 Sovyet Bloku Güvenlik;" Hesap sorma,, meselesinin i Konseyine girmemize C. H. P. de yarattığı ihtilâf mâni olmıya çalışıyor Hesap sorulması şekli üzerinde Genel Merkezle Teşkilât arasındaki anlasmazlığin geniş oldugu bildiril iyor "Hesap sorma,, .şindc çoütika değisikliğine gsâüip gidiimediği sorııluyor Birleşik Amerikadan sonra İngiltere de Türkiyeyi Parflnin alt kademderi, "Hesap sormamn,, icabında bususî kammlar ile yapılmasını destekliyeceğini dün açıkladı; Genel Kurulda ve zaman aymına tâbi olmasnasuu istiyor; Genel Merkeze gelen teigrafiarda seçim bugün veya yarın yapılacak Birleşmiş Milletler (NewYork) 5 (Radyo) Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılanna katılmak üzere bugün NewYork'a gelen Polonya Dışişleri Bakanı Adam Rapacki, memleketinin, Güvenlik Kon seyinde Japonyadan boşalacak yer için koydıığu adayhğmı geri almak niyetinde olmadjğını açıklamıştır. Genel Kurul, yann veya çarşamba günü 2 sene vâde ile yeni bir memleketi 11 âzalık Güvenlik Konseyine sececrktir. Amerikadan sonra da bugün İn~ çiltere, Güvenlik Konseyinde Japonyadan açılan yer için Türkiyeyi destekliyeceğini açıklamıştır. Polonya'lılar, Genel Kuruldaki 82 memleketten yarısını, kendileri lehine oy kullanmak için ikna ettiklerini iddia etmislerdî. Grivas Makarios mülâkatı Kıbnslı 2 Rum lider. yann Rodosta buluşacak Ankara, 5 (CıımhuriyetTeleks) C. H.P. Mtcüsinin tebliğinde yer alan ve dün de yoni Genel Sekreter İsmail Rüştü Aksal'ın konuşmasında izah edilen, «Bir iktidar değişikliğinden sonra hesabın sorul' j j rria şekl'» meselesinin Kasım Gülek in genel sekre'erlikten başlıca istifa sebebi olduğu ar laşılmaktadır. Bu arada anlaşılan bir hıışus daha avni mevzudaki ilıtilâfın sadece Gülekle. Genel Başkan ve Parti Meelisine inhisar etmediği, teşkilâtta da hayli geni« olduğudur Bihndiği gibi mülga Hürriyeet Partisinin kurnlduğundan biraz sonra ortaya attığı hesap sorma meselesini. GiUek yine o siralai'M e\e alnııs ve bunu hemen her vesMe ile tekrar edilen bir vaad haline Arkrnn Sn. Rr~ *~ t*" Çelikbaş Balıkesirde konustu C. H. P. müietvekili konnsınasmda bilhassa «İspat hakkı» üzerinde durdu o Lefkoşe. 5 (AP) Eski EOKA B a h k e s i r , 5 (Telefonla) Üç gÜB lideri Grivas ile buluşmak üzere d e n b e r i . bnlgemiz D u r s u n b e y , K e p önümüzdeki çarşamba günü Rodos süt, Yeniköy ve S a v a ç t r o e kaza v e Adasına gideceğ'.ni Başpiskopos Man a h i y e l e r i n i dolasan C.H.P. millet Arkası Sa. Beş, Sü. Sda v e k i l l e r i n d e n Fethi Celikbaş. Mukarios bugün ilân etmişt'r MakaRmmer A k p ı n a r ve Fazıl Yalcın i l e rios. kfndisine. Yunanistandaki Kıb il ve ilçe heyptleri, gittikleri ytrrıs Elçisi Kranidiotisin refakat edelprde alâka ile karşılanmıslardır. ceğini söyl«iiiştir. Makarios, özel Köylünün başlıca sikâvetlerini olarak temin edüen Olympic AirBu müna<;ebetle e bilhassa, pahalılık. partizanlık. tways uçağı ile Rodos Adasına gi" İstanbul Üniversitesinde kayıtlar j tenjana karşılık Epstitüye 245 öğ laç yoklueu ve ha«tanel>Te para Valan caHdcsinde biiviik ile yatırılma konıısu t»çkil etmismıştır. Propaganda gezileri dür ?ona ermiş ve Eeçmenler vicdanları decektir. dün saat 17 de sona ermiştir. Bu a ı renci aday kaydı yaptırmıstır. bir tören yapılarak ile başbaşa bırakılmıştır. Yapılan anketler, Muhafazakâr ve İşçi Parrada tktisat Fakülîesine bağlı Gaze j Q t e y a n d a n < tstanbul Teknik Üni tir. Milleîvpkillçrinin kanuşmalîirında. bilhas*a ispst hakkına tetilerinin kazanma şanslarının **• 37 «er buçuk müsavi olduğunu göster. " . . • . • • ! ı. • • tstanbulun 37 nci kurtuluş yıldö| tecilik Enstitüsüne bu yıl yapılan | „ ı • versıte gırış ımtıhaniarı bugun sa mas etmeleri ve çeşitli ıtuiiftimalmektedir. Muhalefet lideri Gaitskeil «Seçimleri biz kazanacağız» denümü bugün Vatan caddesinde bü1 itibaren T e k n i k Univer " leri. karaborsa âmillprini açıklama muracaat geçen yük bir törenle kutlanacaktır. Ge j fazla olmuştur. yıllara nazaran çok ; miştir. Yukandaki resimde, iktidar partisinin kampanypsını idare eden İarı. köylünün sürekü tfzahüratıce şehir ışıklandırılarak askeri bir | BildiriMiğine göre. 50 kişilik kon sitede yapılacaktır. Başbakan Macmillan'ın Clapham'da karşılanışı görülmektedir. na vesile olmuştur. likler tarafından fener alaylan j Dün Amerikaya varan İran Bilhassa F. Çelikbaş «on konuştertip olunacaktır. Gündüz saat 151 Başbakanı: «CENTO gittikçe masında stfvl* d^mi^tir: «P.P. büde bir heyet. 37 yıl evvel lstanbu | knvvet kazanmaktadır» dedi; yüklerinin (tsmail Hakkı) v» (tila ilk giren orduya kumandanhk I partalı Hakkı) dive aiay ettikleri. Pskistan Dışişleri Bakanı da, eden rrrerhum General $ükrü Na' ! ispst hakkı milletin aıim r* irtili'nin Edirnekapı Şehitüğjndeki ! «Beynelmilel yumusamaya | d«tiyl« iktiHar» tfl*c»k vt »nlarkabrinl ziyaretle ihtiram vakfeMn j rağmen müteyakkız dan hesap soracaktır.» de bulunaraktır. | Kahve, birinci sınıf kahvehaolmalıyız» diyor Vatan caddesindeki merasime, sa nelerde 50, ikinci sınıflarda 45, Reisi New York, 5 (Ajanslar) Türi üçüncü sınıflarda 40 kuruşa at 10.30 da Vali, Belediye ve Istanbul Komutanının askeri kiye Başbakanı Adnan Menderes, verilecek birlikleri teftişi ile başlanacaktır. Merkez Anlaşması Teşkilâtı (CEN o Dışişleri Bakanı, Hrutçef'in siyasetini tahTO) Bakanlar Konseyinin 79 eKahve fiatları dün Belediye İktij Bundan sonra bir ög>enci ve Şekim tarihleri arasmda Washinglil ederken, «Rus Başbakanının sözlerinin sat Müdürlüğü tarafından tesbit hir Merlisi adına üye Muzaffer j Arkası Sa. Beş. Sü. 8 de \ ton'da yapacağı toplantılara katılolunmuştur. Kahvehanelertn sınıffiile inkılâbı lâzımdır» dedi. mak üzere bu gece mahallî saatle larına göre yeni tarifeler hazırlanıp j 23 te (Türkiye âyariyle sabaha •• verilmeğe başlanmıştır. karşı 05 te) uçakla New York'a geWashington (Fred J. Zusy telsizle ' gelenlerine Hrutçef'in ziyareti hakYeni piyasaya çıkarılan kahvenin lecektir. Menderes hava alanında, Zorlu ile Polatkan, Tiirk ve Rum bildiriyor) Türkiye Dışişleri Ba . kında özel malumat verirken b»h fiatı göz önünde bulundurularak Kaatiller dün de yakalanamakolonileri tarafından karşılanacak tenı Fatin Rüştü Zorlu. Hrutçef'in seımiştir. !L lbuki Zorlu. ,bu bahsi kahvehanelere ait tarifeler Beledi. dı. cinayetin en yakın şahidi tır. Amerikadaki Türk Talebe Ce soğuk harb gerginliğini ortadan kal| «söz değii, fiil!» tâbirini Herler'in yece tesbit olunmuştur. miyeti de bir program hazırlamış dırma vaadleri muvacehesinde Ame j kullanırv sından günlerce ovvel yapGazetelerle ilân olunduktan sonra 7 yaşındaki Ahmet Merier İzmir ö rfeiefoıılaı İ,ge Ünitır. Menderes, bu geceyi New York rikada büyük çoğunluğun Birleşik I ';ğı umumî konusmalar serisinde jtatbika konacak yeni tarifelere göre polise ipucu verebilecek bir versitesinüı yeeni ders yılı perşemoe ta geçirdikten sonra yarın sabah Amerika Dışişleri Balc.nı Christian defaatla tekrorlamıştı. ! kahve. birinci sınıf kahvehanelerde şey söyliyemedi gene mahalli saatle 11 de, Ameri Herter gibi «Söz değil. fiil!» fehva |! Türk Dışişleri Bakanının, Cumhuri l«0, ikincilerde 45. ücücü sınıflarda günü y. pılacak törenie açılacaktır. J Bu münasebetle bugün bir b sın Tahliye talebi tekrar reddedilen gazeteci aıkada^ımız Egemen sını mihenk olaıak kullanmak ka yet muhabirine beyan ettiği üzere, kan hükümeti tarafından emrine 40 kuruş, yazhk gazinoların birinci toplantısı tertipliyen Ziraat Fakü!Hazn^dar Çiftliği cinayeti ile ügiBustancı düııkıi durıışmada •*: tahsis edilen özel bir uçakla Was rarında olduğunu bizzat müşahe I konuşmalarını t kip eden Amerikah 55, ikincilerinde 50. tesi Talebe Deıneği idaıecileri üaili tahkikata devam edilmektedir. de etmektedir. dinleyicilerin gösterdikleri tepki on finıflarında hington'a gidecektir. üçüncü sınıflarmda 45 kuruş. lüks versitenin beşinci yılına basmakta Polis hâdisenin görgü şahitl«ri taraSöj'lendiğine göre Herter böyle bir ların da aynı ksnaati paylaştaki?rını Arkası Sa. Beş, Sü. 3 de f'iema ve vapur büfelerinde 55. bi olm»isınw ragnıen talebelere ait en fmdan verilen ifadeye dayanarak, mihenkten ilk defa 1 ekim günu •spat etmektedir. tiyatro ve sinemalarda mühim ihtiyaçlırın hâlâ karşık n' kaatillerin eşkâlini bütün Emni Arkust Sa. Beş, Sü. 4 de rinci sınıf Dışişleri Bakanlığında Kongre üeri da 50 kuruşa verilecektir. Ayrıca mamasından |ikâyet etmişlerdir. Der yet teşküâtına tamim etmiş \e uyaplâj. spor ve at yarışları mahalleri nek sözcüleri. «hâlâ ne yurdumuz, nık bulunmalarını bildirmiştir. ile deniz ve demiryolu istasyon ne kütüphanemiz. ne de lokantaVerilen eşkâle benziyen kimseler nıız var» demişler ve t>;lebelerden j büfelerinde. vspurlarda ve ikinci. yskalanıp sorguya çekilmekte. meüçüncü sıntf sinemalarda da 45 ku bir çoğunun kömürlükten odtya kân tâyini ve tesbiti yapıldıktan çevrilmiş yerlerde yüksek kira öderuştur. Dinlenen polis tanıklann ifadelerinde gene Ârlcosı Sa. Be?, Stı. 6 o'a yerek kaldıklarını. kütüphane buiunmadığını. talebelerin kışın sıcak değişiklikler görüldü; 8 tutuklu sanıktan bir yerde çahşmak imkânınd n mahrıım olduklarını ileri sörmüşdün yalnız biri tahliye edildi. Ankara, 5 (Cumhuriyet lerdü. Teleks) Üçüncü ithal kotasında klâsik müzik plâklaGalata rıhtımı olaylarının duruş nakaşalara yol açmıştır. Mahkeme. Samatya, Zeytinbumu ve Taşlıtarla ilkrı için tefrik edile n 65 bin masma, dün de 9. Asliye Ceza Mah A\iıkat Ekrem Özden'in isteğini kadolarlık kota Maliye Bskanokullarını bitiren öğrenciler baraka okulkemesinde devam edilmiştir. Olay bul ede"rek. 1. Şube memuru Bullğı emrine verilmiş ve bu an.nda rıhtımda gazetecilik görevi min Yamsnoğlu hakkında yalan taların kurulmasını bekliyorlar kotanm kullanıhş şekli hakni yepmakta iken hakkında dâva m.klıktan açilması istenen kovuş Türkiye Gazetecüer Sendikalart kında bugün bir tebliğ yaaçılıp 11 gündenberi Sultanahmet turmanm ne safhada olduğunun il Fedeıvsyonu B şkanı Mesut ÖzdeYeni ders yılına gireli bir hafta tarla bölgssi ilkokullarını bitiren yınlanmıştır. Cezaevinde tutuklu bulunan arka gili makamdan sorulmasına karar mir. dün yaptığı bir basırı toplantıolduğu halde, şehrimizde okula ögrenciler, daha önce Millî Egitim Ruslar, Lunik ve istasyondan Cumartesi günü saat sında görevınden istifa ettığıni açıkdaşımız Egemen Bostancı'nın tahli vermiştir Bu tAliğe göre, sadece devam edemiyen öğrenci sayısı ı Müdürüğünee yapılacağı bildirilen ahnan bilgileri açıkhyacaklaokulların ye isteği dün de reddedilmiştir. Bu 9,30 a bırakılan dâvanin bu duruş lamıştır. Amerikan klâsik müziğine yüzleri aşmaktadır. I Amerikan tipi baraka rını söylüyorlar Başkan bu hareketine sebep olarak, dâva duruşmalarmin en kısası olan masmda 8 âmme tanıeı dinlenecekveya Amerikah icracılar ta ' Bu öğrencilerin velileri. dün I bir türlü kurulamaması yüzünden, '. * bugüne kadar çevre ortaokullarınson zamanlardî tevali eden olaylar Londra, 5 (AP) Rusyanın attıMillî Eğitim Müdürlüğüne mürarafından icra edilen diğer dünkü 3 saat 15 dakikahk duruşma tir. kayıtlarını ğı Fez:a İstasyonu. kendini taşıyan Duruşma muvacehesinde eşit şartlarln mücaBir arkadaşımızın cen<ıîes! caat ederek, çocuklarına öğrenim dan herhangi birine klâsik müziklere ait plâklar sonunda tutuklu 8 ssnıktan sade.e Duruşma saat 15 de hâkim Avni dele imkânının kaybolduğunu soyîerine devam imkânının teminini yaptıramamışlardır. Esasen veliler roketin son kademesinden ayrılmış vardı. Ona yardım edelim deithal edilebilecektir. Mehmet Saim Oral bihakkm tahlibaşvurdukları okulların da çocukErkunt'un riyasetinde açılmıştır. lemiş. gazetecinin haber alma ve dik. JVfnHoHesinin muhtarı ilmü| istemişlerdir. ye edilmiştir. Duruşmada. birisi ga 9. Asliye Ceza Mahkemesi Savcı verme hürriyetinin kalmadığını, gılannı yer yokluğu sebebiyle alma olup salı günü saat (Türkiye saatiyhaber verecekmiş. Muhtarı ara 1 Samatya, Zeytinburnu ve Taşlıle) 16.00 da Ay'a olan en yakın mezeteci. 6 si Emniyet mensubu olmak sının makamını, dâvanin başından zetecinin görevini ifa ederken müdıklarını ifade etmişlerdir. ki bulasm. Bir saat mesajede üzere 7 âmme tanığı dinlenmiştir. beri olduğu gibi, dün de Basın dahaleler ve tecavüzlere meruz kalÖte yandan Millî Eğitim Müdür safesine ulaşmış olacaktır. Bu me şehrin kenar semtlerinden birınlüğü Başyardımcısı Vahdi Yümer, safe Ay"a 7.000 km. uzaktadır. de otnrduğunu öğrendik ('.). Va Bu defa da ifade'leri arasında deği savcılarından Müfit Birsen ve Fe dığını kaydetmiştir. Bu haber Sovyet Tass haberler velilere en kısa zamanda çocuklaşiklik görülen polis tanıklar, avu ridun Erkol işgal etmişlerdir. HalMesut Ozdemir Türk gazetecisine kit gece idi. Muhtar evinde yok Arkası Sa. Beş. Sü. 8 de Arkast Sa. Beş, Sü. 7 de lu. Ertesi sabah dokuzda gittik k> katlann SU3İ yağmuruna uğramış kın dâvaya verdiği önem gittikçe lâyık olduğu hak ve kıymetleri kauyuyor. Zorla kaldırdık. gelmek lardır. Duıusma sonlarında bazı arttığından duruşmalar her defa zandırmak için yapılan mücad?leistemedi. Ağzt içki knkuyordu. avukatlar politikaya kaçar şekilde bir öncekinden kahıbahk olmakta nin akim kaldığını belirterek kendır. tzdihamı önleraek için, dün «Bir gün srmraya kalsm cenaze konuşmak istemişlerse de, hâkim de kapı önünde polis ve jandarma disini bu mevkie getiren ark daşlartna faydalı olmıyacağına ir«ndığl ejendim» diyordu ('.). tGazetelerbu duruma müdahale etmiştir. Bu dan müteşekkil kısa bir kordon için görevinden çekildiğini ilâve et" de ilân çtktı, cenazenln öğleye kal konusmalar 10 kişilik avukatlar yapılmıştır. Salonda çoğu gazete miştir. dtrılması lâzım,> diyecek olduk. Arkası Sa. Üç, Sü. 6 da Mân verirken bana mı sordunuz?» srupu arasinda da müdahale ve müdiye çimkirdi. Beraber oto^^obil Fabrika Müdürü ile Genel Müdürlük Etüd ile muhtarlığa götüreeek olduk, tgelmem, vann istcdipiniz yere ve Proje Müdürü arasmda başlıyan kavgaşikâyet edin» cevabını verdi. Saat va fabrika işçileri ile orada inşaat yapan Üerliyor, ölü evde, Allahm humıruna çıkıruık için bu sorhoş müteahhidin adamları da katıldı; muhtar efendinin keyjini bekhyordu. Sonunda aynı adarnın 6 kişi yaralandı göttlü oldu. tunımudığı ölü için ifmühaberi bir saniyede rerdi. Ankara. 5 (CumhuriyetTeleks) . tır. Bunun üzerine Müdür. iddiaya '^radön ayrıhp dönerken kendi Bugün Ankara Havagazı Fabri göre, fabrika işçilerine. mühendisi'iin D.P. ocnfc bnşknnı olduğunu kasıhda bir meydan kavgası olmuş si fabrikadan çıkarmaları için eöyrendik. mir vermiştir. lşçilerin harekete tur. Saaf'14 sularında Fabrika Mü1 dürü Nusret Alyörük ile Genel geçmesine mukabil inşaatı yapan Nedir bu halka çektirdiğimi: İNKILÂPÇI SAMKLAR Bundan bir müddet evvel bir mec Müdürlük Etüd ve Proje mühen müteahhidin adamları da işçilere e^iyer? Nedir bu iktidar partisimuanra öndeıiiği ile başlıyan gericilik hareketleri sırasında Eskişp iıslerinden Nusret arasında bir <arşı koyunca hâdise büyümüştür. :iin mensmbu olduğu :«m«« h«fhirde kuruian ve V?li Tevfik Kutlar tarafmdan faaliyetten menedi! •niinakaça çıkmı?tır. Müdürün, ya <azma ve küreklerın silâh yerine ka hizmeti halka eziıjet diye ttnmek istenen «Inkıiâpçılar Cemiyeti" kuruculan hakkına açılan dâ pılmakta olan bir inşaatı tenkid uıiianıldiğı bu kavga sonunda altı îıytın alt kndemelerin fcıiçük avaj'a Eskişehirde başlanmıştır. Dunısma bazı hususlsnn öğrenilmesi etmesi üzerine mühendisîe arala ışçi yaralar almışlaıdır. Yaiıştırıdamiflrtndafci zihniyet? Dünkü celsede diulenen poüs tanıklar: Kemal Üııtekin. Cemil Mutlu, İsmail Verün, Nuri için talik edilmiştir. Resim inkılâpçı sanıkları hâkim huzurunda gös rında çıkan bu münakaşa şiddet !an hâdise adliyeye intikal etmiş••• Korkut, İsmail Taşdemir lenmiş ve bir kavga halıni almış tır. termektedir. Menderri bu sabah New York'ta İstanbulun Gazetedlik Enstitüsüne 37. kurtuluş bu yıl rağbet fazla 50 kişilik kontenjana mukabil yıldönümü Enstitüye 245 namzet kaydoldu Secimlere 3 Gün Kaldı ^ff* Kahve Zorlu Amerikada 6 belli o!du günde 6 nutuk verdi fiatlan Oğrerıoüerin şikâyetleri Haznedar çiftliği cinayeti Yalnız Amerikan klâsik müziği Yüzlerce talebe gidemiyor Rus feza Galata rshtımındaki olayîann duruşması Gazetecilsr Fedeistifa etti istasyonu Ayayaklaştı rasyonu Başkam Ocak başkanı muhtar Ankarada Havagaz* fahrikasmda havga |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog