Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

ALTk CUMHUEİYET in: Gündüz seansında d ıstanlı, g.HIIHIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIII'in liMIIIIIMIIIIIIIinillllllllllJk galip ge | G. Saray ( ( Adanada ( I 4'u galip I s Sarıkırmızjlılar ilk dev 1 İ re>i 30 bıtırdiler I A. Bilek ile H. KaplanÖzcan, Lefter ve Naci dün oynamadılar berabere kaldılar CANTN PENALTIDAN ATTIĞI GOL KARŞIYAKA KALESINDE Bovlece gunduz vapUnn y^ıe^leı Tahran 4 (Hususı) Dunva Gureş Şampıyonasına bugun gunduz de de 87 kılodakı gureşçımız BAır Adana 4 (Telefonla) Geldtasad« devara edılmış ve gureşçılerımız Buke elendı ve takımımız 6 ?ure«çı ra% takımı bugun ıkıncı karşılaş3 galıbıvet 2 beraberlık 2 de mag ıle fınale kaldı Gece vapılacak fi j masını takvıvelı Akınspor ıle vaptı lubnet almıslardır nal musabakalar o'dukça çekışmelı Haftanın ılk maçmda taraftarlanve 4n kazdndı 52 kı!o Bu kıloda Rus Ahev ıle geçe«k 'nı hayal kırıklığı ıçınde bırakan Fe Gollerı 1 daJukada Cengız 30 ve karsıla$ar Ahmet Bı'ek beraböre 43 dkıkrflaıda Suat .6 dakıkada da Zuhtu vaptılar Devre 30 bıttL kalmıştır Bu musabakada Rus gu Galata^an v Turgav (YukseP resçı daıma çekmgen davranmiş ve Can lemır Ismaıl Co,kun (Nurı) Bılek'm ovun tatbık etmesme meySaun K Ahmet (Cemıl> Zuhtu dan vermemıştır Cergız Suat Erol (Ertani Mete 57 kıloda Huseyı n Akbaş kuvvet(Uâur) lı rakıbı Paki'tanlı Seraceddin ıle Akınspor Tan«e! <Olc«v'> Sırn Fencrbahçe macını kendi'i içın uzattı6ı topa Hahmıden «ıvrılarak karşılaşnış ve musabakayı ittıfakla Yukel Fethı Fıkrı Ozden Erçok ıvı netıce ıle atlatan îzmırspor hakım olan Mustafa Baskının za gahp bıtırmıştır doğan B<=kır Ceng z Selâmı Atıllâ dun kendısınden daha ı\i ovnıvan mansız çıkısından ıstıfade ederek 62 Kıloda Şampıvonanın en tek Vefa karsı«mria maâluhnetten kur a*ırtma bır vuru'la takımının bemk gureşçısı Mustafa Dağıstanh tulamadı (32) raherlık golunu attı 1 1 Fınlandıyall Pentlvla ıle karşılaşmış Karsılıklı atılan eollerde her ıkı 34 dakıkada Cetının verdıgı pa sa «ol tarafta vetı^en Hılmınm a n AHMET BILEK BULGAR DIMITROV GÜREŞINDEN BIR AN ve 5 dk 10 sanıjede tuşla rakıbını kalerı de hatalı goller vedıler 1 Telefonla) Bugun İzm Ye^ılbev azhlar Kar<;ıvaka maçı olarak attıcı <=ut Srvfının bav u mae'uo etmıstır jılan her ıkı hg ma67 kıloda Havmllah Şahın dun na nazaran çok daha gU7el ve zerınden agları buldu (2 1) Devre tek gol dahı goderlı tnplu nvnadılar Kalecı Bas bu ^ekılde <ıon buldu şanssız bır mu<=abakada kendı ow kın harıç mudafaa vazıfesını mumnuna kurb?n gıtmış ve Rus Sınıa kun oldu£u nı^bette vaparken for Ikıncı devrenın U dakıkasında . ^ ^ o r t e p c 0 Adalet" 0 Ankara 4 (Telefonla) Şehn vıskıve 9 dk 17 sanıvede tuşla ye vette Ö7er ve Hılmı her an ıçın Guvenden Orhana gelen topu bu <^Cvunun başından sonuna kadar mızde japılan mıllî lıg maçında nılmıştır rakıp kaleve tehlıke varatıvorlar ovuneu hafıf <;utla Vefa kale'ine Ferıkov Hacettepevı 3 1 mağlup et \dalet takımı mudafaaya eheTnmı mıştır 73 kıloda Isma 1 Offan Isvıçrelı dı Buna mukabıl Î7mır<;por çalış g>nderdı 2 2 30 dakıkada Hılmı özerden aldıgı pa^ı ılen çıkan Sev et vermış ve bu arada v aptığı akin Danıei ıle karşıla^mış ve Isvıçrelıyı kın ve ga\retlı gnrundu Ancak 5 dakıkada K Oktay takımının Vefa ceza saha1;! ıçınde vakaladık fının uzerınden aclara gnndererek arda rakıp kaleve tehhkelı olmuş vegane golunu «ıtmıştır 25 dakıı!k devrede topladığı puvanlarla ları fır^atları daha şuurlu kullan takımının ealıbıvetını "sagladı tur Goztepe ı*e kendınden beklenı kada Husevın 80 dakıkada î*met ittıfakla venmıstır salardı hıç olmaz<;a hır beraberlık Hakem Hadı Kınçal. len ovunu çıkaramamıştır ve 83 dakıkada vıne Husevının a87 kıloda Rekir Bııke tutuk bır alırlardı ^ ef» Ra<kın 4hmet Rah vağından uç gjl kazanan Ferıkov ovun çıkarmış ve Bulgar Sırekofa Bevkoz 0 Altınordu 0 Hasköv ile Taksim 22 Maçın beş golfi mı Arif Mnhterem F«rrf sahartan 31 galip avrılmı?tır ittıfakla mag'up olmuş v« elenrruş Ovunun ılk 20 dakıkasında Altınberabere kaldılar Corc Cftin Ozer Ismet Hil sev ın Daha 7 dakıkada Şabanın uzaktır ordu bır hâkımıvet kumuşsa da mı. Istanbulspor 0 G. Bırlıfi I la^tırmak ıstedıgı top Cavıdın <ırAğır sıklette Hamıt Kaplan dun tına çarparak Örenn onune dustu bundan favdalanamamıştır Osunun Izmırspor Sevfi . Avknt. Ovunun ılk 30 dakıkasında Genç Saban Nnri Cavıt \edım bundan =onrakı kı=mında Bevkoz lerbırlıgı hakım o\namıjsa da gol Dun Şeref stadında vapılan m e tur atlıvan Bulear Ahmedof ıle gu Fır'atı kaçırmıvan Ö?er tek ba Mustafa 411 Guven, Orçok gol pozı^vonuna gırmışse de çıkaramamı^tır Bundan sonra maç hallı hg maçlarında Haskoy Tak reştı Her ıkı cure^cı de bırbırlerı çına kaleve daldı ve Sevfıvı de çar han, Nızaraı>ttin. ıstıfade edemen ış ve maç da golkarşılıklı akınlarla geçmış ve golsım 22 ber bere kaldı Suleymam ne ovun tatbık edemedıklen ıçın lımlıvarak takımına ılk golu kaye, Davutpaşeyı 2 0 maglup ettı musabaka berabere bıttı zandırdı 1 0 24 riakıkada Guvenın suz nıhavete ermıştır suz nıhavete crnıştır Ekrem KARPAT Fenerbohçe K. yaka'yı açık farkla y endi: 4 1 Vefa dün İzmirspor'u zorln'da vendi: 3 2 îznur maçîarı Ankarada milli lig SiÜeymaniye: 2 Davutpaşa: 0 »II II 1l I " l |iıf| |||nil|l|||l|i < • r • 11 | ı ı III !|ıi||ll|| I!1 " "' ! 1 " ' IIIMIIIII ' ' ' I I » I I 'II l l l l l l l l l J l ' " EAS nerbahçe dun Ozcan Nacı ve Lef ları kaçuıvordu 26 dakıkada ılk terın ovnamadıgı maçta Karşıvaka ovununda musbet bır ıntıba buayı guzel bır oyundan sonra 41 mag kan ga>et yerınde paslar veren K. j Alının soldan o tdsını Basrı kafa şulup ettı I tu ıle aglrfia gonderdı 12 1) 34 daMaçtan notlar Fenerbahçenın degışık tertıbı dun kıkada F Bihçe soldan ındı Şeref to ıvı bır o>un çıkpıdı Idarecıler bo> pu ge ıde bulunan K Alıje geçırdı le miçlarda sıra beklıven hırkaç o K Alı şut annak ısterken pla«e bır yuncuva da ver veı^eler ve foımda vuıu'sla t pu Cana i'N»a dı C<"nın *u olmıjan bazı ovuncuları da dun ol 1u gnl 31 Devre bu netıce ıl" b tu dugu gıbı ovratmasalar tak m Ikıncı devıe Fenerbahce pek fd/a \orulm<k ı<:temıvordu 53 dakıVada ıçın daha ı\ı olur her hslde Basrı dun SJIÇ mevkunde guzel Yuksel geuden aldıgı pa^la s<ıgdan ovTirlarından hırısını çıkardı Takı kaleje ındı fakat Sabalıattm «.P/a mın kaptanlıgını tam mana'ivle >ap Sdhas.1 jcınde arkadan ç«>lme ta^aJ tı Kaışıvakdr n kuvvp'lı ıskıbı k,ır rak duşuıdu Pen^'t \ ı Can VEI = T ^"g alf ko^od^n aahra voıladı ve şısında mudafaava çekılmesı lazımmaç da bu «ekılde 4 1 hıttı Fenerbahce ^ııknı Nerlım, O>una Sdrı lâcıvertlıler «ura'lı Avııı \\eu ı O«man Vıı*. başladılaı F Bıhçenm h^iTT'n g> 1 7 1 I ııksel Can Seref BPS I, atması beklenıvordu Fakat 3 dakıK A)ı kada Karşıvaka guzel bır gol attı Karşıvaka Mnhıp "»ııniT Bır Kaışıvaka akınında sagıçe vaNecrlet Sjhıhatt'n Bafet B pılan faulu cob?hattın 3 metreden 0 Frn! \r«un Bıılut Ze' ı, kaleve >olladı Çok c eıt gıden şul Ogun O7r"n sol ust koşeden Sukıunun sıçramaHTkemler ( e/mı Başar S sına ragmen agları buldu 1 0 ma?Ladıklı H Valnglu lubıvete ragmen Fener al nları surTun<er BENnKAV atını kavbetmeden devam ettı 16 dakıkada beklenen gol oldu Cana soHan vapılan faulu Nıvazı kalevp doldurdu o sırada Basrı hafıf ofcavt Genç Takim maçlar na Hın mııhdurumdovdı Kdle ıçıne duson trpu Basrı kaleve volladı kalec ve çaı telıf sahalarda de\ am edılm ş ve ş.u p p tekrar kendısı^e geldı Bu sefer ne^ıceler alın'rıçtır top agları buldu L°f crı ovun Idn Evup 1 FenertMhç» 0 atan jan hakem parnaenie of'>\t ıl Be\opuspor 0 Bf 1 b°'ı 0 = mıvan pozısvonları gostenvor ofsavt Karacarrrık 1 . Sau er ] I Genç maçîan AKUMULATOR F a br i k as ı OTOMOBILE ihtiyacı olanlann dikkat nazanna 4 11768 Sayıb Kararname geregmce Amenka ve Almanyadan ıthal edeceğımtz otomobıllerın satışma devam etmektevız Arabalar ucuz ve teslunpt garantıhdır Muracaat SAFYURTLU mue=«esesı Galata Bankalar Cad Bozkuıt Han No 26 Telefon 44 30 61 Operator Lrolog Dr. KEM\L ÇAĞLAR Idrar Vnlları ve Tenasul Hastalıkları Mutchassısı Galataj,arav Sjteıazı So No 12 Lgur Apt Tel 44 14 36 RİZİKOSUZ ÇOK PARA KAZANMAK EBONIT ve AKUMUlATÖRSANAYİI MUESSESESİ E.A,S Istıvcn ufak «emıavelı bır genç Hiımvor Ortaklık degılcııı Ljboratuvar Denta, B ofcıu Y»Mlçam Sok 27 5 KAZOVA(Rer?o^MAGAZASI Ince bir zevkın iistıin kalıtenın ıfadesidir. J^Perlon »ırvaletlık »üller, ^•Yünlu Perlon Jarse kumaşlar >• Perlon perdelık tuller, Hanımlanmızın senelerden ben srayıp bulamadığı Jikıntısını çektıgı, ve Turkıyede ılk defa Fabrıkamız tarafından ımâl olunan Dıkışsız Fıle Perlon Çoraplar Bütün Dünyada Kuilanılan *\EKP\RF • Rutuhetten Muteessir ol•• MuhtPİlf * Renkl'rt!» + Bmssı cıkmaı • Kııılmaz :ır ve ısmarlama Perlon kadın çamaşırlan, Yunlu vepeHondan e'bıse buluz kazak, tuvısed ve mayolar ErkeMer ıçın perlon gomlek kravat »e çama}ır lar kazak su/eter ve çoraplar. Mucidinin ismini taşımaya mezun bir ampul Tabtadan daha «ağlam zarıf ve temızlenme»! k>~lay PLÂSTİK KLOZET (HLLA KAPAKLARIM) tercıh edınız Ahfverl^ınlzl Soıü kapalı YBpmayınıı. 5EDEF REKLAM Turkne Mıımessilı Hamdı FEYZIOĞLU Toptan ve Perakende Satış Yerı Galata, Tunel caddesı No 68 Istanbul Telefon 44 65 50 TECRÜBELİ DADl ARANIYOR lyi Mr aıle nezdlnd» b«« *y\\\ bir çocuga bakabılecek tecrübell dadı »lınacaktır Muracaat S şlı Halâ=k:argazı Ca<l No 342 KARTAL MARKA LASTIKLERI DUHTâHIH U SIGLIK LASTIKLERSDİR Toptan Satış Yerı A Ğ C A L A R K O L ORT Sırkecı Aşır Ef Cad No 1 Istanbul 4 oo °oö çamaşırınızı sabundan çok daha iyi temizler ve parlatır PAKSOY Ltd. Ort. FabrikaP.K. 144 ADANA Istanbul: Galata Rıhtım Caddesi 155 • 1. Tel: 44 10 84Ankara: Işıklar Cad. Toptancılar Han No. 4 Tel: 14995
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog