Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

5 Ekim 195s. CUMHURtYET J a n d a r ı n a k a ç ı r a n ı M n ee e drs m o t o r l u h ı r s ı z l a r u ç a k l a A ei a m rk Ataköyden kum çalanbeş kişilik hırsız şebekesi, motora atlıyan 2 jandarma erini kaçırdılarsa da yakalandılar 12.27 Açıhş ve Program 12.30 par:ş İSTANBUL bir müddet görüsmüştür. Bundan Salon Orkestralarındarı karısık mu11,57 Açıiış ve Pıograrr 12 90 •onra Başbakan istirahat etmis ve 5 Ekim Pazartesi zik 12 55 Kuçuk Studyodrn beş Uvertürler 13,30 Beraber ve solo •aat 16.30 da Park Otelden Yejilköy 7 27 Açıiış ve Program 7 3J daklk» 13,00 Şarkı lar: Sabıte Tur şarkılar 12,55 Serbest saat hava meydanına hareket •tmiştir. Kariîik s»bah muziği 8,00 HaGülerman 13,30 Haberler 13,45 13.00 Haberler 13,15 Kovboy *arberler 8,15 Şarkılar 8.S0 Tdrkuler: Nurinnısa Toksoz 14.00 Hava alanını günün erken saatlekılan 13,30 Çarkılar 14,00 rüim Gltarlst Carlos Montoya 8,48 Saz Orkestra müzıği 14.30 Şarkılar . melodıleri 14 30 Muftafa GeeeDün Bakırköyde enteresan bir c a n l a n daha da artan kum hırsız rinden itibaren sehrin muhtelif semt eserleri 9.00 Kapanış. N'ecdet Cici 15 00 Kapanış yarmaz'dan türkuler 14,45 Frarft lerinden kamyon, araba ve otobüshadise cereyan etmi» ve 5 kişilik ları, acele motoru harekete geçir* * Petty Triosu 15,00 Şarkılar lerle gelen binlerce D.P. li ve Is12,27 Açıiış ve Program 12.30 bır hırsız şebekesi, kendilerini ya mişlerdir. F a k a t bu arada, moto16,57 Açıiış ve Program 17 00 15 30 Şarkı ve dans 16,00 Program tanbullu doldurmuştur. Yemek muzlğı 12 55 Kuçuk Studkalamıya gelen 2 j a n d a r m a erini, run içine atlamış bulunan 2 janRadyo Erlekler Fasıl Heyeti 17,30 ve kapanış. Topkapı yolu üzerinde davuilu t u r yodan beş daklka 13.00 Şarkılar: Akşam korserı 18 00 Şarkıîar : 25 ambar kumla birlikte, motorla darma erini de birlikte kaçırmış* naü vatandaş toplulukları BaşbakaRlza Rlt 13.30 Haberler 13 45 Berrm Eroay 18.20 Dans muzığı 16.57 Açılıs ve Program 17,00 kaçırmışlardır. lardır. Durumu kısa bir zamanda na geçerken tezahüratta bulunmuşTurku'er. Alı Genç 14.00 Öfl* 18.40 Saksafonıst Nıhat E=en«ın Turküler 17.10 Çalışarüarın s»ati Hadise »öyle cereyan etmistir: haber alan Bakırköy j a n d a r m a tes lardır. Konserı 14,30 Beraber sarkılar 18,55 Eeledıye Saatı 19 00 Şar. 17 20 Incesazdan Hlcazkâr Fa?lı 15.00 K?p«nts Salıh Ekşioğlu, beraberinde Mus kilâtı, hemen harekete geçmis ve Başbakarıın otomobili Yeşilköy hakılar Mustafa Ç ğlar 19 30 Ha 17,55 Seıbest saat 18 00 Neş'e * tafa, Osman, Sait ve Faruk adlı 4 kiralanan ıkinci bir motorla, kum va alanma vardığında meydtn buioberler 19,45 Aksam muziği Candan şarkılar 18,15 Spor ha16,57 Açıiış ve Program 17 00 arkadaşı olduğu halde, cDoğan» 20 00 Kıbrıs saatl 20.10 Akşam berleri IS 25 Serbe=t saat 18 30 hırsızlannı kovalamıya başlamıs sı ve uçak pıstını dolduran on bının Aksam muziği 17.15 Şarkılar konuş^nası: Mumtaz Faık Fenık Orhan Sezerer ve Arkadaş'.arı a d h motorlarıyla. Bakırköydeki tır. Bu kovalamaca. Zeytinburnu üstünde bir ınsan toplulugu kendisı 17 45 Nejat Cendelı Orkestra«ından 20 20 Radyo Gazeteı 20 35 Kuçuk 18.55 Serbest »aat 19.00 Haberler «Ataköy» ınşaatından 25 ambar kucaz müzifi 18 00 Hakkı Derman açıklarına kadar devam etmiş ve ne tezaiıuratla bulunmuştur. Ba§büStüdyodan beş dakıka 20.40 Ope 19 15 Tar.hten bir yaprak 19 20 mu kaçırmak üzereyken, 2 jandarFasıl Heyeti 18,30 Uç Güney A. sonra ret melodıleri 20.50 Sohbetler : Studyo 4 ten rrelodiler 19,25 YurtbulunduŞu kan, otomobılınden maıkten ma erinin geldiğini görmüsler, hır j a n d a r m a l a n n içinde merika melodisl 18.40 Neşet Çan merasun kıtajını teftiş eunıs ve Şevket R^do 21 00 Şarkılar Afi tan Sesler 20 00 Kıbrı= Faati sızların, şaşkınlığmdan süphelenen motorun yolu kesmesıyle, kum hır kendısıra ve Orke^trası 18,55 Sağlık oğutfe Edıboğlu 21.30 Dunya Hlki20,15 Radyo Gazetesi 20 30 Serteşyie geien protokok j a n d a r m a l a n n , «Burada ne anyor sızlannı taşıyan «Doğan» motoru lert 19 00 Uskudar Musıkl Cemıyelerlnden drnek'.er 21.45 Şarkı. be«t sa"t 20 "5 Hafıf muz.k ş yeti 19.30 Haberler 19.45 HaTahkikata baslan mensup zevaun eüeıını sunuzT Bu k u m l a r kimin?» sekün yakalanmıştır. lar: Nadır Hllkat Çulha 22 15 Pu 20 45 Serbest saat 2100 Gönul Meydanda, Unıversıte Rekıorierı, Iş zel Scott Trıosu 20 00 Kıbrıs saa. de sual s o r m a l a n karçısınd», heye mıştır. yano melodileri 22.30 Amerikadan Akın'dsr sarkılar 21 25 Çesitli tantıui VaJUsı ve Beledıje Reısı, t u m ti 20.15 Rsdyo Gazetesi 20.35 caz muzığı 23 00 Doris Day ve me'.odıler 21 45 Şarkılar 22 00 ŞarkıUr Ahmet Çağan 21,00 Eşhurıyet S=.\cısı, iordıplomaıiic, r u Fr3nkıe Lame 23.15 Haberîer DoReM' 22,30 Gece konjerl ref Şefik'ln hasbıhalı 21,15 Çarhani reısler, cemyet ve enai îtjek23.30 Program 23 33 Dans muzijı 22 45 Haberler 23 00 Senfonık mukılar: Perlhan AJtındag Sdzeri zik 23 30 Caz muzığı 24 00 kulierıjle D.P. II tejkııâu meıiiup 24.no Kapanış 21 40 Kuçuk Stüdyodan beş dakika Program ve kapanıs ları ve halk kutlesi üîuakaıu uğur10 Ekim Cumartesi 21 45 Şıır ve melodı 22 00 Radlamijlardır. 8 Ekim Perşembe 7 27 Açıiış ve Program 7.30 yo Senfonl Orkestrası 22 45 Ha. Başbakan uçağa binerken ilce kon 6,57 Acılış ve Program 7 00 Kanşık sabah muzığı 8.00 Hafif gece melodüerı 23 15 Haberler Sabah ozel programı 7.45 Haberler 8 15 Şarküar 8.30 greaı hâlen ytpıimamıj olan Beykoz 23,30 Program 23 33 Dana müFranck Pourcel Orkenrası 8 45 berler 8.00 Sabah ozel programıJj. P. eskı ilce başkanı SLlahatUn zığl 24 00 Kapan;ş nın devamı 8,00 Program ve kaSaz eserlerl 9 00 Kapanış Gen$ e ve yanındakı 6 Ekim Sah Bajtarafı birinci sahifed» panış • Bcstarafı birinet sahifede guıerek «es pe* KURAKLIK Batı Almanya'nın Sıegen böagesinde h ü k u m »üren ' 7.27 Açıhş ve Program 7,30 mek icin tertiplendiği iddia olunan * 12.27 Açılıj ve Program 12.30 artan subayların yaş hadlerinden lınde liuieue buiuıunuştur. Karısık u b a h muziği 8.00 Ha Yemek muziği 12.55 Küçük Stüdbüyük kuraklık netıcesi «ular kesilmiş ve su istihlâki vesikaya b a ğ bir suıkast teşebbüsü fle ilgili ola11.57 Açılt? ve Program 12 00 berler 8.15 Sarkılar 8.30 Uçak tam sat 17 ae Yeşıikoy ha lanmıştır Rejimde yardıma gelen Belçika orüusu saka birliklerinden Andre Ko'telanetz Orkestrası rak 15 kişi ölüme mahkum edilrniş dolayı Ordudan ayrılmalan m ü m yodan beş dakika 13 00 Bayrak Valsler »e marşlar 8 45 Turküler 12 30 Mjehher Guyer'den şırkılar torenl 13.05 Şarkılar Mustafa tir. Bunlar arasında bir müddet ev k ü n olacak v« küçük rütbelerde de va alanından lıaıvkel elmı^Ur. bça bir erin kadın ve çocuklarm kovasını dolduruşu görülmektedir. ve oyun havaları 9.00 Kapanif 12.55 Serbest saat 13 00 HaberKovancı 13.30 Haberler 13.A vel Kahire'ye kaçmış olan Yeni De» y»»lı t u b a y l a n n bulunmamaaı yo ğın on Uırv.fında ve pencere kenarın * ler 13.15 Havay melodlierı Sarkılar: Mualla Mukadder 14.15 1ur Parti^inin Sabık Genel SeVre luna gidilecektir Bu suretle Ordu da otuıxn Ba§t>..kan, haüu ehjle 12.27 Açılıj ve Program 12,30 13.30 Cevdet Bolvadın'c.en şarkılar Danı ve caz muziği 14.45 Saz eserteri Salâh Bin Yusufun adamların dah« genç subaylar topluluğu hali selamlamıştır. Dan» muziği ve haflf melodiler u m George Shearıng Kertcti ler! (Çalan: Feyzi Arslangıl) 15.00 dan Saîâh Nabiyan da bulunmakta12,55 Kuçuk Stüdyodan beş dakika Amerika CENTO'ya tam u y e ne gelecektir Bir album 15.30 Sarkılar: Ek 14 30 Alıye Akkılıç'tan tıırkuler dır 13 00 Şarkılar: Tulun Korman 14 45 Harry Belafonte'd»n kal n^olar olmıyor rem Kongar 16.00 Karısık müzik Aldıfımiz bilgiye göre. general 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri: 15 00 Şarkı'ör 15 15 Da^B mü 16 30 Şarkılar 17 00 Cumarte'l Bu suikast teşebbüsü ne flgili ola sınıfınm yaş hadlerinde bir değişikWashLngton, 4 ıı.n.A,) ÇarşamEııse Can Fulya Akaydın 14.00 15 30 Çeşitll melıVıler konserl 17 30 Hakkı Derman Fa. rak 128 sanık muhakerne edilmij, Zİ(H ba gunü 7 ncı Bakaniar Konseyi Karışık orkestra muzlgi 14.30 sıl Heyeti 18.00 Akşam melodıleri 16 00 Program ve kaparıı b'inlardan sadece beşl beraet etmlj liğe lüzum görülmemiş. fakat asteğ toplantısı Washıngton'da başlıyacak Şarkılar 15 00 Kapani|. 18.15 Oyun havaları 18.30 Be* ve geri kalan 108 kişisi de beş yıl menden albaya kadar, b ü t ü n subay olan Merkezi Antlaşma Teşkilâü» • yaz perdeden muzik 18.50 Egitim 16 57 Açıli! ve Proffram 17,00 d?n müebbet hapis cezalanna kadar ların yaş hadleri 4 ile 6 yıl arasın Genel Sekreterı Baıg, teılıp ettığı 16.57 Açılıı ve Program 17.00 «aati 19 00 Sarkılar: Sevim TanüNerrman Tufekçı'den turküler Bnjtnrrfı hirinci tahıf'>de uzanan çesifii hapis cezalanna çarp da küçültülmüstür. Bu duruma gö bır bbsın toplsmtısınd», Amerıkanın Muhterem arkadaşlanm: Her zaman sevılen plâldaı 17.30 rek 19 30 Haberler 19 45 Gttar 17 15 KöyîU kardes'.er mizle başbasa tınlmıslardır. re, yeni bir değişiklık olmadığı tak tta p a k u uye olması gerekuğını soy derlerini muayyen şahıslara bağhYurttan Sesler Topluluğu (Idare C H P bugiın. h e r bakımdan vaKuarteti 20.00 Kıbrn «aatı 20 15 17.20 Incea?Tan Karc.ğar Fasiı eden Ahmet Yamacı) 18.00 Yüzyan bir siyasi tesekkülden memle landas çoTU^'uîunun tek ümidi haRadyo Gazetesl 20.35 Kuçuk Stüddirde albayların yas haddi 58 d e nlemıştir. 17,45 Radyo He Ingıllzoe 18 00 yı'.lar boyunca muzık 18 20 Ko. yodan beş dakıka 30,40 Dinleyici Aksamm karma rruz.igi 18 25 Ser52 y«, yarbaylarin 49 a, binbaşiların line gelmistir Vatandaş, siyasi saGenel Sekreter, Amerıkanın dört kete havır "eleceğine kanidirler. nuşma 18.30 Radyo Küme Fa^ıl lntekler) (Hafif Batı mlızlgl) b*tt «aat 18,30 Fahriye Çarer 1 Sivasi meseleler 45 e, yüzbaşılann 40 a, üsteğmen, ü j e h pakta u\'e olmasının ıttıfakı hada emnivet ve huzurun tesisinı. Heyeıl 18.55 Trpfık «tati 19.00 den şarkılar 18 55 S°rb«t «aat 21 00 Sarkılar R>dlfe Erten 21 30 Aksal, daha sonra eunun önemlı . , . . , . , , , , • .. kuvveüencfcıeceğıni Şarkılar AfıtaD Karacan 19.30 tegm«n ve asteğmBnlerin 37 ye in genij nısbetlt , . . . . , , . . ıktısadı sahada sikmtı. dert ve ıstıMuzık 21,45 Semih Argeşo ve 19.00 Haberler 19.15 Tarihten sıvası meselelerınden bahsedecegı, , , , , Aİ Haberler 19 45 Loa Tres Diamaıu (ıı beiırünı^tır. Yedl Kemanı 22 00 Şarkılar dirilmektedir. bir yaprak 19 20 Studyo 4tenmeni söylemiş. bugün her sevden önj T 8 P l a n n a d e v a bulunmasmı partıtes Trıo«u 20,00 Kıbrıs iaatı Amerika hükümet makamları, 22 20 Konuşma 22.30 Kafıf melodiler 19.25 Fıkret Ko'.noğlu' Bu dururrda bir yüzbaşı azami ce. Anavasa ve hukuk dı 7 ı kanun, nız'len VyViemektedır.» 20 10 Akşam koı'.u^ması Mumtaz lodiler 22.45 Cumartesi geecsl dan sarkılar 19.30 Necdet Tokat40 yaşında binbaşılığa. bir binbaşı Amerıkanın htlıhazjrda pakta ıjtira lardan, partızan idareden, mesuliFaık Fenlk 20 20 Radyo Gazetesi Sinasi Oz^enoğlu'nun başkanlık [ içln muzik (Karışık haflf şarkılar, hoğlund^n sarkılar 19 50 Dinl ke nıyeti olmadığını bıldırmışlerdir. 20 35 Kuçuk Stüdyodan beş dakl Baştarafı Mrinci tahifede azami 45 yaşında yarbaylığa, b i r yet ve yolsuzlukların tesirli şekil' ettiği koncrede. yeni Genel Sekrffd»ns ve caz muzığı) 23.15 Habfr. Ahlâkl musahab» 20.00 Kıbn» Bilındığı gıbi, Amerika, bu pakka 20 40 Istanbulun Kurtuluşu ler 23 30 Program 23,33 Dans saatl 20.15 Radyo GazeKni Makarios ile Grivas arasında yer yarbay azami 49 yaşında albayhğa de murakabesıne imkan verecek' terin konuşmasl alkıslarla karşılantın bellibaşlı komıtelerıne âzedır. munasebe'.ıyle yapılan törenden romuziği 2100 Kapanış. 20 30 Serbest naat 20 35 P y a n o slacak görüsmelerdt?. dah« ziyâde ve nihayet bir albav 52 yaşında g«y o l l a n n daraltılma.«ından ve tıkan ( m ı , t l r Müta?kıben Ord. Prof Vasportaj 20.50 Istanbul şarkı ve PakUn lktısadi Ijierden sorumlu ve klavivolin lle melodller 21 00 sabık EOKA liderinin tekrar Adaya neralliğe terfi eâemediği takdırde masından. basın» yapılan maddi ı f, R a ş i t S e v i ) ? K e m a ] ; Bevazıt. Avtuıkulerı 21.20 Ordu saatı 21,30 ANKARA Sekreter vekılı Bülent Kesteıb, Tür Serbe«t saat 21 15 Haflf melodiler dönmesi ve Kıbrısta yapıUcak ge ordu ile ilgileri kesilecektir. ve mânevi baskMardan. devlet pd; „, Y u r d a b a v r a k j ^ ^ A kcao<?lu Hafif müilk 21,45 Radyo Klâslk kiye, îran ve Pakistanın muhtelif 21.30 Gul Batu'dan sarkılar 5 Ekim Pazartesi ücl seçimlere katılması husu«îarının vosunun muhalefete karsı eırıştıaı „ , . . „ . , , , Tjrk Mu^.ki'i Toplu'uğu 22.00 22 00 Gece konseri 22.45 HaberSubaylığa tal«bi arttıran tedbirle •ehırlerini bırbirıne bağlıyacak ol.in 6 57 Açiıs ve Progrsm 7 00 n e î r i v a t t a n s.kâvetçi olduklann, > v e H r b l S e z a ı E r k u t k o n u ş m u S b r Pıyano Dunya^ında Gezıntı'er ele elınacajı anlaşılmektadır. ler 23 00 Senfonık muzık 21 30 : rin alındığı, askerî oku'.ların kadro demırj olu şebekesi hakkında etraflı sovlemiştir Saban ozel progr?mı 7 45 HaErkut konusmasında hesap sor22.15 Karışık melodller 22.30 Ce. Bu hususta henüz kafi bir »ey Muzlk ek=presi 24 00 Program berler 8 00 Sabah öz«l programılarının genişletildiği bir zamanda izshet vermıştir. lâl Ince jenl plâkları sunuyor Aksal konusmasına söyle devam m a mese'esine" temas etmi? ve «Esve kap»^ « nö\ lenmemekte Ise de. bu yolda çının devam ı 9 00 Program ve ka23 00 Armando Orkeitra^ı J3.15 böyle bir tasarınin hazırlanarak etmıştir: I ki Genel Sekreter Kasım Gülek'in kan haberler Makarios tarafmdan panış 9 Ekim Cuma Haberler 23.30 Program 23.33 orduvu daha dinamik hale getırme C H P demokrasınin »adece is dedi?i j»ibi elbette b u " ü n k ü volsuztrirzip edilmemektedir. * Ddiıs muziği 24 00 Kapamş 6 !7 Açılıs v* Program 7 00 11.57 Acıhs ve pr>" '2 «0 teşebbüslerinde fayda mülâhaza •mini ve şeklıni muhafaza ederek. lukların hesabı somlaeaktır.» deF*.kat Türk cemaatinfn. Grivas*ın Kur anı Kerlm 7 10 Turk muziBale müzlk'eri 12 30 Beraber ve 7 Ekim Çarşamba murakabeden uzak, keyfi ve şahsi [ rristir Erkut'un bu sözü delegeler Adrya dönmesine muhalefet ettiğl dilmektedir. Ayrıca Millî Savunma ği 7 15 Sabah ozel programı solo şarkılar 12.55 Serbest =aat 7,27 Avııı* ve Program 7.30 7.45 Haberler 8 00 Sıbah öıel bir idare k u r m a k hevesıne kendi' ' j v e din1°vici!er taraf'ndan ve bu muhalefetine aonuna kadar topluluğunda b u t a s a n n ı n b i r hayşiddetle 13 00 Haberler 13.15 Hsfif Karışık sabah muzığı 8,00 Haprogramının devamı 9 00 Proglerinı kaptıranların daima karşı alk'sIanTi=tır devam edeceği de kat'ivetle ifade li fazla tasarruf sağhyacağı, bu baFrarsz sarkıları 13.30 Şarkılar berler 8 15 Sarkılar 8,30 ram ve kapams smdadır ve karşısında olacaktır. olunmak*;H>r 14 00 Haflf muzik 14 30 Turfcımdan tasarınin birkaç cepheden Ronr.le Munro Orkestrası 8,45 Aksal'a ve beraberindeki diğer • Bu g e f e g i herkPs bnvlece bılmeAtinada konferan* han Karabu'ut'tajı turku'er 14 45 Saz eçerlerl 9 00 Kapanış yararlı olduğu düşünülmektedir. C H P . li milletvekillerine gelis'e"11 57 Açılıç ve Program 12 00 Baitaroh birinci srhifede lidır Bu ifadelerımle son Haf.f sarkılar 15 00 Şarkılar Ankara, 4 (CumhurıvetTeleks) ttalya'dan romantık akisler 12 30 getirmiye de C H P nin politikasmda bir de rinde olduğu gibi kongreden a>TibşT a s a n önümüzdeki MeVİis çahş hca vazıfelerıni yerine 15.30 Çeşitll melodiler 16 00 Prog12.27 Açılıs ve Program 12.30 Salı günü Atinada K ı b n s a gönBeraber ve solo şarkılar 12,55 Bundan ğişikük ve mücadele'inde b i r gev larmda da büvük tezahürat m a l a n n d a muhtemelen kanunlaşa imkân b ı r a k m a m a k t a d ı r ram ve kapanış Yenıek muzjği 12 55 Kuçuk Stüdderılecek askeri birlikler ve yeni Serbest «aat 13 00 Haberler başka, garetelerm haber verme şeme olacağı yolundaki sovlentile' mıştır. * yodan beş daUika 13,00 Şarkılar: Kıbrıs ordusunun teşekkülü h»k caktır. 13.15 Pat Boore'den hafıf şarkılar ve eçitım vaz'.felermi y a p m a l a n 16.57 Açılıs ve Program 17 00 Incı AMay 13.30 Haberler 13 30 Şarkılar 14 00 Çeşitll ri de kesın olarak cevaplandırmış I Muhtelif h'zinlerin c a m ı s m a s ı m kında başlıyacak olan müzakereTıırkuler 17.10 Eğıtlm konuşması da imkânsızlaşmıştır.» 13.45 Yurttan Sesler Top.uluğu melodller 14,30 Nurettm Çamlılerde Türkiyeyi Albay Turgut Suoluvoruz j rğmen konsre umumivet'e 1 süku 17.20 înoesazdan Huzzam Fa«Il dağ dan turkuler 14.45 Dorıs Day 14 00 KuçL.k Konser 14.30 ŞarkıAdı geçen beş gazete «Al Alam», n a v m başkanhğında üç kisilik b i r Hesap sorma ' ..,,. • .... ^ 17 55 Serbest saat 18 00 Kitap lar' Samı Goğuş 14.45 Dans mu«Al îstiklSH, «Al Ayamı, cSahara sov'.uyor 15.00 Nevın Demlrdoaskeri heyet temsil edecektir. GöI net ıçind* geçmış. s o r u s m d e r so«aatı 18.10 Sarkılar 18 25 Serzıgı 15.00 Kapanış. Al Mağreb» ve «Prespectives Saven'den sarkılar 15 30 Lâtın Aruşmelerde Kıbrıs T ü r k Kunımlabest saat 18 30 Dan* muzijB * Muhterem arkadaşlar.m In u n d a e c k j G e n e 1 S e k r e t < î r K a s ı m merika muziği 16 00 Program ve harriennes> dır. rı Federasvonu Başkanı Raul Denk 16.57 Açıiış ve Progrnm 17 00 1S.55 Serbest saat 19 00 Haberler ... . . . , . , , kapanıs. Gazetelerin yayınlarına son ve Bu konuşmamdan favdalanarak. ı lavı . ,e uUk bir ej o m lr? nhızmetlennder, dotelgrafı cekilmesi 19 15 Tarıhten bir yaprak 19.20 Akşam muziği 17.20 Bağlamanın taş da hazır bulunacaktır. ; 8 ük a •k rilmesine sebep, 18 evlulde yayın memleket umumi efkânnı yakınj ? Studvo 4 len melodller 19 30 tek'ifi ayakta, alkışlar ar.\=ında ve tellerinaen 17.40 Ksyıp mektup16.57 Açılış ve Program 17,00 lanan b i r k a r a r n a m e d ı r . Bu k a r a r dan meşgul eden ve bilhassa parYurttan Se 1er 20 00 Kıbrıs saau ları 17,45 Dans muzlğ! (Fehınl kbul olunmuştur. yorumlara yol açtığını müsahede Dundar Balkan'dan şarkılar 17,25 Baştarafı birtnci tahifede nameye göre, «kendıleri hakkında ti m e d i s i teblıgmden »onra çesitli 20 15 Rcdyo Gazet««i 20.30 SerEge Orke.trası) 18.00 Radyo Ku. Konusma 17,30 Inceı>azdan Eviç ettiğımiz mesulıvet ve hesap sorGiiVkin C.H.P. Fatih ilce btst saat 20 35 Senfonlk muzik me Fasıl Heyeti 18 30 Radyo SaIUÇ isnadında b u l u n u l a n şahıslar Moskova Radyosu tFeza İstasyoFaslı 18 00 Nico DAgustlno ve ma mevzuundaki tereddü*leri de f kongresine messjı' 21.25 Serbest saat 21.30 Gönül lon Orkestrası 19.00 Şarkılar : Arkadasları 18.25 Serb~t iaat nundan> alirıan ilk sinyalleri neşret veya müe<!seseler, bu i<;natlardan izale etmek isterım Aslında par; Söyler'den sarkılar 22.00 PararCumartesi günü başlayın düp caTurkân Dızer 19,30 Haberler 18.30 HUseyln Gökmen'den sarmijtir. Bu işaretler, Feza İstasyo dolayı m a h k e m e tarafından mah tımizın bu mevzudakı görusii.! Tialariiı tpm^T.lıvan C H P Fate=l gecesinin karma mıiz'St 22 45 19 45 Sarkılar 20 00 Kıbrıs Saatı kılar 18 55 Serbe=t saat 19.C0 Baştarafı birinci mhifede nundan İngilterenin Radyoteleskopu kum edılmeden önce. bunlar hak XIV kurultavımızda ittıfakla ka 1 Hnbe'er 23 00 Gece kon«erı 20,15 Raayo Gazetesi 20.35 Haberler 19 15 Tarhten bir yap23,30 Dans müzıği 24 00 Program € Tamamen şahsıme taalluk eden tarafından da ahnmı^tır. B u tel»s kında sıyası maksatlarla ve halk bul ed'len ilk herlefler be\ anname t h ilce kor»re?iie s ö n d e r d ' t ' meŞarkılar• Alâeddın Yavaşça 21.00 rak 19 20 Studyo 4 ten me'odıler ve kapanıj bir mesele. Söyliyeeek bir şeyim yok. kopa peykin mevküni bildıren bir efkârını tesir altında bırakmak ga sinde ve Genel B a ' k a m n aynı ku ı s^ida es'<i Gen^l S?kreter Kasım Muzik 21,10 Kuçuk Stüdyodan 19 30 Yurttan Sesler 20.00 Kıbyesıyle ithamlarda bulunan gazeteş dakika 21 15 Şjrkı'.ar 21,40 Fk Fıkir ve prensip anlfşmazbğı diy* teleraf pönderilmiştir. ru'tavın tasviHine mazhar olan nut l j U ' e k rıs Saati 20 15 Rad\o Gi2cte«i 6 Ekim Salı te sahıpleri altı a\dan ıki yıla kaIlrLam Ge'çer ve Arkadaşları bır şey mevcut değildir.ı «Memleket ve miüet hayrına mü20 30 Serbest =aat 20.35 Esen Al6 57 Aç lış ve ProR'am 7 00 Feza İstasyonu Ay'ln etraftnda dar hapis cezasına ve ayrıca para kunda k»^in bır surette 22 00 Oda Orkestrası 22,30 Edetan'dan şj.rkılar 21 00 Fık.r BahDaha sonpa delegelerin devamll cadelemizde. şimdiye k a d s r olduğu Sabah ozel programı 7,45 Habulmuştu. cezasına m a h k u m edılecektır.» biyatımızdan Portreler. Cenap Ozaaısrarları üzerine kısa bir konuama beyzi bir mahrek üzerinde dolaşaberler «00 S^h ozel Drogran ı çeoi 21 20 Gecenın karma muzijl Partı Meclisımızın tebliâi. görü1 gibi bundan bövle de beni daima kan 22.40 Gece melodtleri (Haflf 22 00 Hazır Cvabın «aatı 22,15 cak ve Ay'a bir noktada 8 bin mil nın dvamı 9 00 Program ve kayapan Osm^n Bolükbeşı ezcümle: şümüzdeki bir degişikligin ifadesi | aranızda bilin> demistir şarkılar, sevilm.ş melodıler) 23.15 Sarkılar 22 45 Haber'.er 23.00 panı; «t Nereden gelırse geljin CKMP, yaklasacak. sonra da bsşka bir nokHaberler 23.30 Prog"am 23.33 olmavıp sadece bu anlavısın tevij Bilâhare bir konuşma vapan AnSenfonik müzlk 23 30 Caz müjd* tada arza yakm olacaktır Bu mahDans n u.ğı 24 00 Kapanı». her türlü darbeye mukavemet ededınden ıbarettır ! k a r a M illetv«kili Avni Doğan, iktiğl 24 00 Program ve kapanış. 11 37 <\cılış ve "'ronam 12 00 cek kudrettedır. Daha dncekl gay rek sayesinde, Fe*za İstasyonunun Bır defa daha acıkça ıfade ede] 8 Ekim Perşembe Sılon müziğl 12.30 Fıkret Kodarm takip ettiği yolun memleketi 10 Ekim Cumartesi retler nasıl hüsranla netieelendi ise A m n Kuzey yarımküresinden g ö lım ki. C H P olarak. meFUİivet ve 7.27 Açı ıs \e Program 7.30 ; ; zınoğlundan şarkılar 12 55 Ser6.57 Açılıs v« Program 7,00 ; bugunkü g'yretler de ayni sekilde rüimesi m ü m k ü n olacaktır. hesap sorma m e v z u l a n n ı n b i r si bır çıkm?za sürükled ğ ni, vatandaş Karışık ?&oab muzlğ. 8.00 Habe t saat 13.00 Haber!«r 13.15 Bn'ta'nf' hr7>!Cı inli'f/'de Sabah oz»l programı 7,45 Hamesuliyeti olmıvan inssnlarin türe^ berler 8 15 Sarkılar 8.30 Gıtar soloları 13.30 Nermln Denetieelenecektir» demiştir. berler 8.00 Sabah ozel progTamıFeza İstasyonu aynı zar»ında A tan da karaya ayak basan piyade yası tezvir ve intikamın vasıtası digini söylemiştir. Fhıl Spıtalny Kızlar Orkestrası mrçay'dan şarkılar H.00 Op«ret olarak kullanılmasına aslâ müsaaCKMP nin Evüp ilc ]rnn"«in yin arka tarafınin da nın d«vamı 9.00 Program ve kafotografıru evveice mrfruz düsmanâan temiz8 45 Turkuler ve oyun havaları meiodıleri 14 30 Kemal Kara«üde edemevız Hukuk dı«ı, Anaya'a panıs. E Mahmut K a r a k u r t ' t a n sonra deen başka Beykoz ilçe. Küçük p» çekccektir. enen arazivi sürat!e i=sal divordu. 9 00 Kaparış. Ie>maro§lu'ndan tukuler 14 45 * d m kanunlar vaz'ı ve hu<u<:ı mah konuşan O Oran. Kasım Gü'ek'in zar, KardRiımıuk. Kıımkppı bucalc *• Helmut Zacharta! Orkestrası Birlikler Kabskıım kö'ünün d o Neşredilen bir tebliğe göre, r o 11 57 Açıiış ve Program 12 00 kemeler te^kılı gıbı ıhtımaller hiç istifasındnn bah^ererck kongıclori vapılmıştır. kurultaya 12.27 Açıiış ve Program 12.30 1"00 Sprkılar 15 15 Çesitli m«loZiya Taşkenften şarkılar 12.2S ketin bugün fezaya salıruşı, kozmik ğusundaki tepelere şe'.c'ikleri za bir sııret'e bahis konusu değildir. Kuçuk Orkestra 12.55 Kuçuk diler 16 no Prn^am ve kapams kadar hep b"raber çal'şacaklarını Serbest =nat 12 30 Haflf öğle müfezada araşhrma ve sevvareler ara man mefruz dü";manla h s r b b a ? Ancak, çurasını da açıkça belırtStüdyodan bes dskıka 13 00 Şar* m ü c d e l ' edeceklerini zığ 13.00 Haberler 13,15 Hafif sında insan yolculuğu programı ladı. Deniz p i y a i e ' e r i n e her careye melıviz ki. k a n u n l a r m suç savdıgı kunıltayda kılar Gulseren Guvenll 13,30 16 57 Açıhş ve Program 17 00 şarkılar 13 30 Kadınlar Toplulubaşvurularak takvive yetistirilivor her türlü h a r e k e t l e r ve suiistımal açıklamıştır Haber er 13,45 Saz eserleri Yurttan Se=leT Kadınlar Toplulugu nın ikinci kısmîdır. ğundan şarkılar 14,00 Plyano 11» 1 Barlas'in Gülek ile 14.00 Öğle konserl 14 30 Şarkılar 17 20 Koylu kardeşlerimlri» basgeçirLondra'Ha i ü m adamlan, Feza du. Bu arada ilk c"efa oİTi'k üzere lerin üzerinden b i r «ünger caz 14 15 Yurttan Sesler ErkekAhm«t Ustun 15 00 Kapanıj baş 3 17.25 Dün de bu gun de sekonuşması manevralarda be'ikopterlprle mek de dusünülemez ler Toplulugu 14.30 Hafıf rraaodiîstasyonunun Arza doğru döndü&ü bu 16 57 Açıiış ve Program 17 00 v.len melodller 17.45 Radyo lle ler 14 45 tsmet Nedim'den »arkıBandlrma. 4 (Hususi) Bugün i Bovle bir hareketın. âmme hızzaman Ay'ın öbür y a n ı n d a çektiği pivade taşmmakta idi Ş^rkılar Tacettın Uygun 17.15 Ingılizce 18.00 Cevrıye Ceyhun' Turguılu 4. (Telefonla) Dün !ar 15 00 Cumartesi konserl toplanan C H.P Bandırma ilce" kon ' görenlerde me^uhv Saat 12 30 d* 6 ncı AkHeniz Filo meti Akşam muz^ği 17 45 Şarkılar: Ali dan sarkılar 18 25 Serbest saat geee saat 20.30 da D.P, ilce başkanlı fotoğrafları nakledebilmesinin müm 16.00 Kayıp mektuplart ve kap«nı*. J su Komııtanı Arriral A n e r s o n h a duvgusunu büsbütun koruklıvece' jresinde bir konuşma yapan Parti Rıza Koprululeroğlu 18 00 Dans 1? 30 Içpanyo! ve Lâtin Amerlka ifade etmektedir. + gaıda >apılan bir toplantıdu muha kün olduğunu ] gine ve h f turlü «uiıstımalleri teş Meclis: üyesi ve eski T^caret Bamuziği 18 20 Konuşma 18 30 muzığı IS 55 Serbest saat 16 57 Açılıs ve Program 17.00 lefet. ıktıdar mılletvekillerı tarafın Feza İstasyonu Ay'ın etrafında dö rekât sshasma eeidi ve biz ere beMemleket Havaları Ses ve Saz Bır. 19 00 Haberler 19.15 Tarıhten btr vik edeceğine şünhe yoktur Ikti k a n [ C e m " n g a i t B a r ! a = C H p ^ Radyo çocuk saati 18 no Beş ses dcin strt bir dılle tenkıt edılmıştir. nerken arka kısmın fotoğrafını ç e yanptta bu'un3rpk bu "ibi fal'"etlıgl 19 00 Karıjık hafıf muzlk yaprak 19 20 Studyo 4 ten melobes saz 18 25 Serbest saat 18 30 vakin mesafeden lerin NATO müttefıklerine sağla dar mevkünin nimet ver, de5,l. . o l U s . hplinde bulunduSum, s i H e | lıx konuşmayı yapan Hikmet Bayur kebiteoek kadar dr'.er 19 30 Mustafa Seyran'dan 19 30 Haberler 19 45 Sarkılar 6 Spor h£berl«ri 18.40 Daru muzi. "• ' Idı&ı k?79rc]arı bel'rtti. 6 ncı A T I C hızmet v e n olduŞuna ınanan bızf Kjsım Gulek'ın istLf. siyl* C.H.P, i ;ececektir. şa'kılar 19 5" Dlni . Ahlâki mu20 00 Kıbrıs Saatı 20.15 Radyo ği 18 55 Serb<«t sa,it 19.00 Har i k a n ler irin ba«ka t ü r l ü dusunmek e* I sahabe 20 00 Kıbrıs saati 20.10 Gazetesi 20.35 Kuçuk Stüdyodan çuıdekı ıhtilâfın hâd safhaya geldiFüosunun bu ce:t faaliveU berler 19.15 Tarıhten bir yaprak Sovvet astronomi âlimlerinden i Akşam Sohbeti Mumtaz Faik Femk bes dakka 20 40 ŞarkıUr Murşığini so> lemıştir. chırdu ve bunl^rın sasen m u m k ü n d e î ı l d ı r Hiç s u r h e f a Barias. önce Kasım Gülek'in istij 19.20 Studyo 4 ten melodiler Moskova Dairesi Müdürü Bazikin leri üzerirdf de Tan 21.00 Raayo T.yatro'u 20 20 Radyo Gazete=l 20 30 vok ki bu anlayış kanunların em ^ üzerinde durmuş ve şövle de j 19.30 Emel Gülsev'den şarkılar TijrVj^e sahilierine k a Daha sonra konuşan Manisa mjl Secenlerde s u n l a n sövle"m;şti : 22 00 Sarkılar: Sadı Ho«e 22.30 Serbest saat 20 ?ö Klâsik Turk 19 45 Saz e=er!erl 20 oo Kıbrı» lctvek.ıı Cemil Şener, basına çatmıs her ri olrluğu kadar giri=tiŞimiz fazi miştir : dar a S Me^ur orkestralar Meşhur şefler muziği 21.05 Snlı Tem=lli 22 00 « Rus'lar insanlann Ay'a şitme | , j™?\* * ' ^ T ' L . . ! ! ^ Saati 2015 Radyo Gazetesi « Bütün demokratik müesseseve gaz::telerın s tış yapmak gavesiy> hanei bir kuvve+'n hücumıınu nn !et m'icadelesınin de tabiî bir ne 23 00 Chopirı ReltaU 23 15 HaGece konseri 22 45 Haberler tıcesidır plânlarının ikinci merhalesi olan 20 30 Serbert f=aat 20 35 Sevim Eror ler gibi C H P. de "oluş" halindedir. ' le muh lefetı destekledıklerıni biltjerler 23 30 Program 23 33 kuc'reti t n i n 23 00 Oda muziği 23 30 Muzık dl'den şarkılar 21 00 Birbır gece bövle bir feza istasyonunu gönder livebüece'c askerî ; Dans muziâ! 24 0" Kapanış Muha'efete geçtığimiz sırada yapı! aırmı^tu. ekspre=l 24 00 Progrsm ve ka ma«aUarı 21.20 P'.âk geçidi etmek o'ruffuru sövledi ve " H i r meyi düşünmektedirler.i) p=r.ış Müteakıben konuşan Sezai Akdağ. l a n tüzük değisikliği ve demokratik 22 00 Kut'u Payaslı'dan şarkılar diinvpdaki r'ostlpmvj'a ivi mi'mî9 Ekim Cuma Moskova radyosu tarsfından gece 1 22 30 Italyan yıldızlarından m*lodi1950 de mılletın D P, ile nıkâhlanbir idareye sığrrııyan. gsnel sekre ' 7 Ekim Çarşamba ısebe'içr i^sT>e ettirrre ; e i rrüh'Tn 7 27 Açı ı$ ve Program 7 30 !er 22 45 Haberler 23 00 Gecedığır.ı. yapılan eserlerın mürüvveti yarısmdan sonra verüen son bilgi prrspiİT.iz^ir. 6.57 Aç.lış ve Program 7 00 terin Kurultay t?raf;nda n seçilmeKarışık sabah müzıği 8.00 HaP u ^ibi tatbikat 6 nm kaTr.a muzfı 23 30 Hafta Saoah ozel programı 7,45 Hanı goıdukten sonra boşanacağını soy ye göre. feza istasvonunu taştvan a v U 6 de f a vap'lmıstır Puri'rn >cap berier 8 15 ŞarkılEr 8 30 si. ergeç boyle bir fikir ayrıhğına »ona eriyor 24 00 Program ve kaberler 8 00 S>bah,6zel programıCugat Orkestrası ve Abbe Lane 1 lemıs ve h.ızırt nmakto olan bir karoket istenilen süzergâhta yoluna ett'ei f?k. J irde A t ^ t f k httâ Pasi Br.storofı bırıncı «ıli'fcdı yol açacaktl. P u n u partinın hayatij panış. iıı dovsmı 9 00 Proeram ve ka8.45 Saz e'er'.en 9 90 Kapanış nunla seçim kütüklerinde tahrifat devsm etmektedir Roket, yolunun takvive al?biliriz" vazgeçti şeklinde baş!ı^lar verdıği >' e t i bakımmdan tabiı karşılamalıüçte birinden faz'ssını katetmistir. fıV filosımdan \aur'i nahiye müdürlerivle kaymadedi. ni de ifsde ederek. «Öyleyse T ü r ; d:r.» kamların 5 6 sene hapis w taok En kötü ihtimal ile, bu roket isteÇ! >at Î5 e doğru tekrar «ahile i n kive^e bütün yolsuzluklar ve h ı r nilen noktaya kadar ulasamazsa, ldrını «ovlemistir. cktıSı sızbklar hesap soruİTiadan uyutuA v ile Arz'ın müşterek bir Devki diğimiz zaman s i s a r a d ' n İşçilerin ücretli sö"!enen bir vanaının karar^âha ait lacaktır. ö\le mi?» diye sormuşlarolacsktıı. dır. KemM Satır bu sualleri cevapmezuniyeti Fez? istasvonu. birinci Sputnik'in iki cadırı kül et'tsrini gördük. Bir hfta k?dar devm edecek landırrk. obunu gazeteciler uyİzmır 4 (Telefonla) tzmir mi' atldigı gü^ün tam ikinci senei devc.ı ı^ıbareı. olan bu manevralara i't'rpk eden durmıı=tur Hesap sorm'.yacağ'mızı letvekillerınin bugün vaadettikle'esinde fırlatılmışür. gemi ve birhklerin çoğıı geçen vıl tebbğ'n neresinden anlarr'.slaıdır» rine gore ışçılerin senelık ücretli L ü b i a n a vaplan ç'karmalarc'a b u demistir mezunıvetleri en geç 1960 a kadar lunmuşlardır. t a h a k k u k edecektir Devam eden sorulpr karsi'inda Deniz pîyadelerinin vaptıkları çı bir partili. Mılletvekıllerinın sbylediklerıne «Kas'm Gülek Parti 1 Antalya ve Eskisehir T=kstil fabrikaları ile. Erzincan tplık Donazaran gelir vergisinde isçi lehinkarma m a n e v r a l m ve helikopterle Meclisinden müteessir vaziyette ay(SPAKİSH AFFAİR) kuma Fabııkası tevsii msaatı ve Ç a r a k k a l e Valeks fabrikası de müihm değişıkhkler yapılacakindirmeler tam bir intiz?m içinde rılırken Tahsın Beiıir Balta teessüVistavision Technicolor tır ts mahkemeleri kanunu da deiçin '•em'pn 63400 kıio muhtelif cıns demir ve sac levha alınacerevan etmistir. CARMEN SEVİIiLA RİCHARD KİLEY rünu izale icin koluna girerek eviğıştirılecek, bu arada bilirkişi ve caktır Mazhar RUVT ne kadar refakat ediyor da neden İlâveterv A D S Aktüalite ve FOX Journal kesif b e d e ü e r i k a ' d ı n l a c a k t ı r Kı2 Buna ait dosya Muessesemiz Ahm Uzman'ığıncia görülebilir. Denizcilik Bankasırjn Kalamış siz birer hennşehri olarak bunu yadem tazminatı daha überal hale 3 Tekliflerde azami teslim m ü d d e t i bildırilecektir. tertip ettirdiği getırılerek, işcinin tazminatı ka> Yelken Kulübüne p:madınız?D diye sormu;tur. Ke4 Kapalı tekliflenn uzerıne U m Md /51334 rumuzu vazılmak suevsımin SOD yelken müsabakası nunî mira<;cısına süratle intika! et•nal Sstır bu sual karşısmda «araretıvle en ÇPÇ 10'10 959 günu akşamma kadar Muessesemiz vetirilecek. kanuni mırasçı^ı vok^a dün Kalamış kovunda vapılmıştır. mızda hiç bir ih+'lâf yoktur» derntşva îstanbul Şubemizdeki Alım tek'if kutularma atılması lâzımbu tazmınat isçinin mensup oldu Neticeier şovledir: dır. BaşUtrafı birinci sahıfede tir. Dra?on: İbrahim Ahmet Atillâ Su sendıkava verüecektir K. Satır'ın beyanatı 5 Muessesemiz ihalevi yapıp y a p m a m a k t a veya dıledığine j a r m a k Maddi kuvveilerin hâkimiyeti üze fK.YK.1. serbest Tuğrul . İ.Y.İ pentatlon müsaba Vural f İ VPi>at Pirat verli: Erol rinde geniş erlebıyaf yarv'mıştır ve Diğer taıaftan K Satır. ihulâf ta serbesttir (54580) K\ yapıbcaktır. Genç nesıller maddi mevzuu üzer'nde soruian diğer bır Askeri Lirlikler i h t h acı için 80 ton kırmızı mercımek «atın alınacaktır kasını E. Sander kazancf Ali (K Y K 1 Snipe serbest: Sülev. kuvvet'cre lâyık olduSu derecede suale cevaben «H"nş?'nrimiz ^ Tahmir.i tutarı 220 000 lira olup ge çicı temınatı 12250 lıradır İhale>;ı 1. Yuzme Ihtıs** Kulubünun ter man Metın ı K Y K ) Snipe vetü: ehemmivet vermive mecburdur'ır partırr.ıze büyük hızmetler yapnıış 24,10 1P59 günu saat 1130 da kapa lı zarf u^ulu ile \apılacaktır 80 tıpledıSı pentatlon mü«abakalan Nur Hskkı (KYKV Fin: Yen»r Ancak yüreM»n inanarak bilccekler ton kırmızı mercımek bir istekliye ıhale edılebüeceği gıbı 40 a r toneskı Gene! SekreterİTtiz K Gülek' Alpay HikmPt dir ki in=qnlık h^kları ve ahlâk 'edun nı'.avetlenmıs ve neticede Er (KY.K), Şarpi: kık partıler halinde ayrı ayrı isteklilere ıhale edilebilır lsteklilein istıfasmın sebeplerini b'zzt kenFakı'iltemiz Pedagoji Kürsüsüne Asistanlık Yonctmeliğinin Bin Sander 5422 puvanla birıncl. ( G S ) . melleri üzerinde saelam bir modcni nn belırtılen gün ve saatten bir saat evvelıne kadar teklıf mektup disi açıkça beyan e t m e d ğ ı takdirde 3 maddesinde yazılı sartları haiz bir asistan alınacaktır. Nejat Nakkas 5228 puvanla Ikinci, Puvan durumuna ?öre K.Y.K. bl ceTİyet kurulması büttin rf^tidî kuv larını Komısvon Ba=kanlı8ına v e r m e l e r i . evsaf ve şartnameler her 1 İsioklilerin airecckleri ysbancı dil ir"+' u '"" ^rlîrfpr bir Nural V n'nci. l.Y K. ikinci F. B?hçe üçün vetlerin üstünde hukmedici bir tesir bu mevzuda kendimi koruşmı a Cun Komi'vonda ve Istanbul Levazım Amırliğı ılân kısmmrla a 1 OÎm yctkiH görmüyorum.a 1 rulebıhr. Ilân olunur. (176954773) tarr. ••"'«... nm. ıırmtiTiı mtt>" ya gitti Baft&rafı birinci »hifedm M M L I K RADYO PROGRAM Tunus'ta ve Irak'ta idam kararları Orduyu gençleştirmek için tedbirler Aksal C.HP. nin intikam acıklach Grivas Kıbrıs'a dönüp seçime girmek istiyor Fasta basın hürriyeti mücadeîesi CK.M.P. Eyüp ilce kongresi Ruslar dün bir feza istasyonu fırlattılar Dikili sahPJerinde yapılan tatbîkat "ÛJP nikâhlıdııv, Adana'da duyulan infial A S' t a Son yelken yarışı dün Kalamışta yapıldı İSPAMYOL AŞEI Sümerbank Ahm ve Satım Mü e s s e s e s inde n : Muhtelif Ciîîs Demir ve Saç Levha İnörü'nün Bursa M. M. V 1 No, h Sat. Ah Kom. Bşk. lığından Ankara: Edebiyat Fakültesi Dekanbğmdan 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog