Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

DÖBT CUMHUTîtYET 5 Ekim 1959 Cumhunyet'iu »abıta r« m\nı: 9 Mütehassıslann yağmuı yağması geıekdiğine kaıaı veıdikleri günleı müstesna, her gün güneşli ğeçecek «Artık heraen hemen katı olarak sentetik kahveye kavuşacaktır. O meselesıdır. Bu sentetik yiyecek biliniyor: 2.000 yılında insanlar, zaman kahve istıhsal eden mem ler ilk devrede yarı sıvı halinde şimdiye kadar söylendiğı gibi. hap leketlerin ekonomik durumu ne o bir kütle olacaklar. Fakat sonra larla beslenmıyecekler. Tıpkı bi' lacak? kımyagerler tarafından kurutula»im gibi kahve. çay, kakao ve ö Fakat ilmin gelışmesi bir tar»f> rak «hydrate de carbone», «yağ» bür içkileri içecekler. Yalnız ara tan bu gibi karısıkhklara sebep o cprotein» olarak ayrılaeaklardıı da bir fark bulunaeak: Onların lurken diğer taraftan müspet a » Geriye yalnız tereyağ. dana etı. kahvesi ve bütun içkılerı sentetik tieeler de verecektir. 2.000 yılına kus eti, tavuk eti vesaire tadını elaeak. Tadı bizımkiler kadar ne kadar dünya nüfusu belki de %S3vermek kalacaktır Bu da güç ol fis sentetik içkiler. artacaktır. Bu artış butün insan mıyacaktır. Amerıkadakı Stanford Araştır ların sentetik yiyecekler sayesinDoktor Arnon bu yüzden ev hama Enstitusü bu kunuda 97 sayde karnını doyurabilmesinden ils nımları için hiç bir değiçiklik olfalık bir rapor neşretmıştır: Uy ri gelecektir. mıyacağınt temin etmektedir, Çün durma tahrainlerden ibaret bir eŞimdiden biliyoruz ki deniz di kü sentetik undan da, tıpkı bu3«F değil, çok cıddi araştırma'ara bi bitkileri proteinden yana peb günkü hamur içi yapabüecekler dayanan ilmi bir eserdir bu. Azengindirler ve 2000 yılında bun dir. Senfetik yağ da tavada kıza ı hükümeti için hazırlanlar kullanılacaktır. Kurutulup racak, sentetik etten de nefis pir mıştır. Butün tahminler, bugün uygun şekilde hazırlandıklan za zolalar olacaktır. var olan teknığın normal eelişmeStanford Araştırma Enstitüsüman tıpkı et tadı vereceklerdir îine davanarak vur'itülmuştur. nün raporu yalnız yiyeceklere aif Fakat bu kadarla da kahnmıya defildir Giveceklere de yer ayrılRapora gore: «2 000 yılında her jün güneşli gerecektir Mutehas caktır. Kalifornıa Üniversitesi lâ mıştır 2.000 yılında yünlülerin iUİarın yağmur vagması gerekti boratuvarlarında biyolojist dok pamuklulann yerini tamamiyle |ine karar verdiklerı günler müs tor Daniel Arnon ve ekipi sun'l yi sentetik kumaşlar alacaktır. çalışmaktadırlar. tesna. Iklim şartları tamamiyle yecek yapmıya Insanlann yaşayışına gelince kantrol altına alınaraktır. Fakat Metodlan basittir: Hava, güneç, çok değişecektir. Çocukken, genç 5unun mil'.etlerarası bazı guclük su ve madeni unsurlarla beslenip iken öğretmene, profesöre ihti er dosurması mumkündur Mese büyüyen bitkilerin sentezini lâbo yaçlan olmadan yetişeceklerdir mıletlerden biri k"ra;usunu ratuvarda vücude getirmek isti Robotlar her talebe ile ayn ayrı, yorlar. Daha şimdiden bitkiler dc dersi tam mânâsivle ö*reninceyel •öl gıbı kurutmak :.terse ne olabu oluşu idare eden kimvevi raad kadar meşgul olacaklardır. «k? N4zik bir mesele daha var: Bu deyi tecrit etmiye muvaffak olHepsinden iyisi: Psıkolnii teknigtjn yapı'makta olan araştırmalar muşlardır. Onlara göre, sentetik ğinin ilerlemesi ve veni ilâçlann yiyeceklerin endüstri hâline geti icadı sayesinde dünyada akıl has, nüspet bir sonu;a varırsa bir kaç sene sor.ra d:nya mükemmel bir rilmeçi s a ^ r f bir zaman ve car» ta^ı dive bir f v Yeryüzünde akıl hastası kalmıyacak 2000 YILINDA INSANLAR Bu eteği hiç Antibiyotik ilâçlann MAHZURLAR1 dikiş bilmeseniz de dikebilirsiniz on yülarm, tıpt« yeni ufuklar açan en bnemli olayı antibiyotik iliçların keffidir. Ale x ander Fleming adiı Ingiliz hekiminin penisılini insanlığa hediy* edişinden beri, tıp alemininin dikkati yeni bir sahaya ç«vrilmiş, topraktan, küften ve mantar cinsi bazı mikroplardan yeni ilâçlar elde etmek için hummalı bir faaliyete girişilmiştir. Meselâ, Amerikada bir ilâç fabrikası, dünyanın her köjesinden getirttiği toprak nümunelerini ıncelemek üzere emrindeki ılim adamlarını seferber etmiş ve neticede yeni bir mucize ılâç daha keşfedilmiştir: Oxytetracyoline. Diğer arastıncüar da Chlortetracycline, Chloramphenicol. Streptomycine, Neomycine.. gibi tesir sahalan az çok farklı yeni antibiyotikleri keşfedip, türlü adlarla piyasaya çıkarmışlardır. Daha evvel keşfedilen sülfamidleri tahtından indiren antibiyotikler, tedavi edilemiyen veya pek güç iyüeşen. iyileşince de ârıza bırakan bir çok hastalıkları hemen hemen tehlikesiz hale getirmislerdir. Artık bir tifo, bir zatürrie, bir frengı.. eskisi kadar korkulu olmaktan çıkmıştır. Fakat bu mucizevi tesirH ilâçlann şifalı tesirleri yanında, zararh tarafları vardır. Dünya çapında geniş bir tatbikatın neticesinde tespit edilen bu mahzurlarm tafsilâtına ait ılm! neşriyat, artık tıp mensuplannın dikkatini çekiyor. Ve bir doktor hastasına antibiyotik yazarken. bu hususları gözönüne almamazhk etmiyor. Fakat ne yazık ki sadeee hekimlerin dikkatini çekmek kâfi deÇil. Haika da bu bilgileri intikal ettirmek lâzım. Zira acı bir gerçektir ki, bir çok kimseler hele Türkiyede hekime danışmıya bile lüzum görmeden, bu ilâçları yerli yersiz bol bol kullanmaktadır. Her kes, hastalığının ne olduğunu bile ınlamadan. meeelâ biraz ateslenince, bu ilüçlıra basvurmaktadır. Penisilin moda olmuştur. Terramycine, Aureomycine.. vs. keza. tçinde antibiyotik bulunan burun damlaları, merhemler rasgele kullanılıp duruyor. Buruna, deriye. göze tatbik edilen bu antibiyotiklere karşı, vücutta lüzumsuz bir hassasiyet (allerji) hasıl olmakta. ve daha mühim, hayati bir ha«;talıkta. bu ilâçları dahilen kullanmak zorlasmaktadır. Mbdcı Doktor Diyor hi: rünmeyınce merak uyanıyor. hap odacılarda n birini gönderiyor, Zil sesine cevap yok. Bu sefer Şahapla Aydm harekete geliyorlar İkisi beraber şidiyorlar. Kapınin alUndan atılan sabah gazeteleriniu oracıkta durduğunu farkedince ku? kulanıp bana telefon ediyorlar. Kapıyı kırdırdım. Eve girdik. Baba» yat'k odasmda koltuğun henveu önündeki yeşil seccadeye yığılmı^ yatıyordu. Masanin üstünde biı çan?k ve yanmda striknin durmaktaydı. Çini sobada bazı kâçıtlar ve not defterini yakmı^tl. Ka Seni aldatmak. senden hic bir bnvn bir parçası küllerin arasındao sey saklamak istemivorum Kaldı görünüvordu. Poiise haber verdik. Ashnur, bu sözleri derışetle hflki spklamak istesem de sakhyamam. B'ri ku'sğına fısıldar Bu dramın şa yiüenerek. yanaklarında donmvıy gözyaşîarivle dinlemişti. hidi cok.. G*?n<; kıı. i'k dcfa sert bir hare Onun akhndan geçenleYi ^özlerinket vntr F'lerini doktoruı avuç de okuyan doktor hemen ilâve etSesi belli belirsiı titrıyerek Ashnur : Size karşı inancim sarsıldı. Dedi. Doktor İhsan, onun yüzüne hayretle baktı : Sebep? Sebep... Beni aldatıyorsunuz.. Be<nden bir şey saklıyorsunuz. Doktor İhsan eevabmı yutkundu: « Evet. Senderı pek cok sey saklıyorum. Bana inanmamakta hakkın var!» Diyemedi. Sadeee çocunmuş bir tavr takm lanrdan çekti. kurtardı. Sedirin Hülâsa bütün delilVer Syle karşısına rasthyan elbise dolebmn bakarak dü^ünceye vardı. Sonra uv I **hri b?ban'n kendi ; kuda kımıldarcasma vav>s har^ket! 5 ; r e ? ü P h e bırakmadı. Genc kız. boğuk bir sesle sordtu lerle örtüleri üstünt^en kvdırarak Demek cinayet ihtimali aklt yataktan indi Tereddütle duruvor geldi ? Geldi de... 1 Yuvar'ak cize'l^riyle biçimli vucu Saçmalama! Bnyle bir ihtimal dunu. Doktor Ihsan knrsıs'nda toz kimsenin aklına gelmedi. Gelemel pembe aörüyor Nay'on «ece''k oda df. nın loslu&unda eriiıiş. Sis ?ibi. köDoktor İhsan, bu itirazı yaparpük eibi... Dokunsan tutamıyacak ken yalanı anlaşılacak korkusund^ydı. Bakışlarını dorıuklaştırmışsın gibi .. 2 yanda dıkış. Arkada 1 önde Gelifigüzel kullanılan penisiline karşı mikropların muka4 pens. Dnktor îhsan. dehşetle kendi ken tı. vemeti artmakta ve bos yere vakit kaybedilmektedir. HalbuAslınur bir garip itadeyl* sarv dine sövlendi : İf Belinizın 22 santim kadar aki 2 S antibivotıgi beraberce kultanmak. daha az ilâçla dasın knfasını salladı Mırıldandı safısından kalça ölçünüzü alınız. ha çabuk ve kesin netice al mava kâfi geîebilir Ancak bunu « AkılciŞı sana emanet varab Bibam muhakkak cinayet» 94 santim diyelim. Etek boyunuz hastay» ve hastalıia göre. ancak bir hekim avarlamahdır. bi' En b'sjt muaveneleri'nr'etı ka kurban gitti Beni görmeden öl' da 65 olsun Kaîça ölçıinüzun yaAntibiyotiklerin bazılan karaci|eri bozmakta, ek^erisi de çırtan AshntiT karşımda bövle » mpk istemezdi. rısını alınız. 47. Biri ön. biri arka barsak ve hazım bozuklukla rına yol açmaktadır A?izda. dilBu cinavet fikrinin onda da biı İçinde bir kareaşahk oldu. Dalsaparça. Ama ön parça biraz da+ıa de. dudak kenarlarmda iltihap ve yaralar. vutma zorhıâu. lanma dıı~ul?un dive bir an cözle düsünce tutturaîı haüne gelrrteşeniş olur, yan dıkişler azıcık artenasül bölge'inde ka«'nt!lar. î=hal şekhnde şikâyetler, geniş rini k?oMtı. Kanınm cekildiffini his «irıden son derece ürken doktor kada kahrsa daha güzel durur. tesir sahalı antibivotiklerin ahnmasmdan, bazan da penisilin Onun için ön parçava 4 santim îli sed;vor^u D?rken kohuktnn fırla thsan. soSukkanl'lıÇını kaybediveı ?ırınga!anr.Han 'rnra ortava ckmaktadır Streptomvcine'in de di Genç kızı her zaman yıldıran ve ediniz Demek biri «51» santimdl. Boğulmaktavken onu denizden dikkatli kullanılmazsa göz veya kulak sinirlerinde ârıza yapöfkesivle: lık, bbürü «47» santımlik iki parkurtaracîkmiş çibi öyle bir ace'eytığı tespit edilmiştiı. En mühim mahzurlardan biri de allerji Bir daha cinavet kelimesinin ça kestiniz. (Boyları tabii 85 sanle robdösambrlnı cıkanp eenç kı a87indan çıktıŞını işitirsem »u vemeselesidir Bazı insanların bünyesinde muayyen antibiyotiktimetre). zin vücııdunu sardı. lere kar« aşırı bir ha'îsafivet ve tahammülsüzlük (allerji) ya bu şekilde beni de kaybeder + Ikisini de ortadan katlayınız. vardır. Bazı kimselerrfe de bu allerii. antibiyrtiB' de£i] de Asl'mınin ^esı uçuldıvan kulak sin, dedi Yemin et tekrarlamıOrta ciz?iyi bir beyaz teyelle işaona refakat eden ilâca karşıdır Meselâ. penİ5i;ırın a§ır aŞır larına fok uıaklardan bir yankı ci yacajına .. Yemin et! retleyiniz. kana kanşmasını ve avrıca 7erk nahive«ıni yakmamasmı sağSon tahammülü de tükenmiçç» Nehru'nun valnız Çinli komşulabi gelr'.i : lıyan prorain adlı kimvevi maddeve karşı ban öldürücü tav.ne aS'.ıvarak yastıklara kapanaa •jf Iki parçayı birbirine dikiniz. riyle defıl, h»mşehr.>riy]e de ba Acemice bir yalan! Kanrerini Aslınur: Sol randa 20 santimlik yeri açık fl dertte Hin'lıler kendi«ini mâöğren'p He intihar etmez babaTı! bırakınız. Sizin başıni7s yemin ediy» but merteb.?sıne yüVseltmek istiSon araçtırmalar, antibivotik üâçların te^ir etmedikleri Rom'n kahramanlan mıyız. filim rum kin=pve tekrarlamıyacağım. yorlar O da hüHin ntnrite?iri kulmantar Qİr\^\ .nıkropların, vücutta. a«ırı derecede çoğalması•Jr Belinizi bir grogren ile sıkım! cv'riyo'uz? . Kat'î bıliyorum. Mıriem!:'. öyle ittiynr'=unu7, babalan?rqk buna rrâni olmpk isti^or na sebep oldujunu gnsterTiektedir. Moniliasıs veya Candida nız. ö i ve îrkanın ortasına işaBu sene 28 buçuk milyon Ame katolık kıüsesi âyinleri burada ret koyunuz. intihar etmedi.. mın intihar ettijini kabul edeceAlHrans dppen bu miVrop'pr da avrıca iltihaplara ve rahat«Nehrıi'7m» «Tndidpn Ki^t t:c3O konusurken Doktor İbsan. için ğim. dedî. sızîıklara vo\ acmaktadır. Bu nedon bnvle oluvor? Zira antiTt* havahni biie i'tilâ etm'«*ir. | rıkalı yeni bir top oyunu uğruna vermektedir. Pa^arları avni salon, DiktiJinİT kuma.51 ü'tünüze ifdcki sarsıntıyı yatıştırmıya uğraşıbivotikler, faydnlı faydasiz farkı ?ö»ftmek«!7İn. bütün tp^ir K^hru Hiş m^tınu N'pbrıı ci'»«""ik 220 milyar frank harcıyacaklardır. senfonık orkestra kon=erlerine ya neleyiniz. Parçîların orta çizgileBu oyun şimdı Amerıkanın en ye ramaktadır. OTnan Beyin certare merasiminyordu : edebildik'eri mikropları ölH [irrnektPdırVr Halbııkn burlarjr ^ ı c ı v j i fı jj c a j o incT'onu %ehru ri ftevellen) eroçrenin tam orta den dönünce. doktor îhsan, aksam nı merakıdır. Dallas'ta top ovnıyanların eiıri isaretlerinin üstüne gelsin. Sonra dan bazılan vücut için pek lüzıımluciur 'Meselâ brasaklarcteli. hatta » h r u terea»ı var. Sara vpzd'.ğı son mektuba daüzerl mi«afirlerden yakasını güçNew Jersey'de Edison sehrinde ni bekliyen hususl bir güzellik sag tarafınıza. önde 4, arkada 2 daki bazı mikropl^r. kanamavı finlivcn K vitaminini imal ePnnıbav yaktrîlannda KavlanMa bu iddiayı ileri sürüyor liikle kurtarıp tek katlı evinln ta1 ikı futbol sahası büyükluğünde salonu bir berber açılmıştır. Iki pens yapıni1». îrine ile yaptıpınız derler.) Barsaklarda muv!??np hr>linde vasıyan bir rok mikhir e ' v h ' n e şu rek'âmı vatr" ;Dedi. vanarası katına sıîınmıştı. O sırabir top salonu açılmıstır. Bir uçsi de günün yirmi dört saati açık bu penslerden tevel geçiniz. Eterop ölünce. normalde zararsız olanlar da mevdanı boç hula me tan öbürunü gormek için dürbün ka'acaklardır. Î'Z sinirli parmaklariyle da konsolun üstündeki mineli saarak alabildiğine üreme!:tedir!er ğin saf yanını sol yanın ü'tiine rob>'ös?mbnn kordonunu beline te gtizleri ilişti. Saat »Itıydı. kul'.anılmaktadır. Salonda 112 o Kansas City'de, oyun salnnuna koyup o tarafa da ppnslerin es'e'>çt?nın 1 r ' i r n r f Bu mah7urİTr na«ıl ön'eneb ; lir? Tptkikler gösteriyor bi. pimdi tpkrar konsola yaklaştı, yun yeri vardır Bütün şehri eğ bir resim galerisi ilâve edılmiş rini işare'leviniz. Pensleri makibunlara rn^ni tün antibivotik üâçlar uzvivette. bilhissa B vitaminlerinin eksikeğildi, lerdirebı'pcektir. tir. Oyunculann buradan alacak neHen geçiriniz. Hsvır .. Kendi sezi^ime. ken snrı aplicin ö!ü ıjıjında ligir.de goriilen bozukluklara osnzer bir tablo hâsıl etmekYanı bsçındaki Ohama şehrinin ları tablo bedellerinin hayır iş'edi sevime. bana muhabbetin* da tekrar baktı: Dokuz olmuş. •jf Hazirladığınıı bu eteSİ limta'lı'^r «Vobru'nıın mukaddps kud tedirler. N'tekim antib'vntik!°!e bera^er hastava B komplek (Arkası var) t^p yeri ise o kadar büvüktür ki rine büyük yardımı olacağı uraul di grogrenin üstüne iîneleyiniz. k in*'bar etmediğrne re^i so=vet<"i» ni k'irTms. B=şbasi vitaminıer de veriürse «ikâvttler pe'c 87dimaktadır. Diğer maktadır. Arka parçavı 3 santim kadar asak^n'îrım m'but Shiva'nm dfinvaedebilirim. Dört senelik bir ayrıhkvıtPT.inleri de (pzciim'e K vıtarniniii de) te",k etmek pek Iki senedir top merakhlarının »•smdan dikiniz ki «ivince sark:=i'i va pfiınr'iı A"fa go'ro'? m''i r n°" : i'i durmuşlardır Biz hür bir milietiz, tan sonra beYıi o kadar örlemisken. favdah olmtktadır. Bumm i^ rrt'r k; ı ı u k dnktorlar hasta; savısı durmadan artmaktadır. Yıl masın. Grogreni kumaşın yüz tatclerind*n bi istediğımize tapanz.» y»r ne kovrnula larına antibivot'k yazarkpn vgnmda mut'aka vitamin de veb^na kavıı«madarf I n t î h ' r etmezdi. Nehru'ya tapan yalnız Sabark da %12 14 nispetinde. Kadınlar rafına dikip tersine çeviriniz. riiin pvine N°hru'n'in rn"a7zam riyorlar, ü'telik bu vitaminlerp antibiyotik kesildikten bir vTata9m'n ayak ucunda Az" r o da ayni derecede merak sarmış1 t + Ve nihayet sol tarafta acık ; V\T r "'*r 'ni afmı«l?rd'r. Fu porhan'a deSildir. Mariras civarmda hafta sonrava kadar dcvam ei'imes'ni s'kı sıkı tembih edir? li rörs» k?rs.T dururdu, ölmezdi. tr»"in örıi'id'* ccünlük» ler yak da Ba^bakanın bir Amerikan der lardır. Burlu bira satan bir çok bıraktığınız yere fermuar dikiniz. yorlar. Hattâ ba?ı ilâc fabr'kalan. antibivotikle beraber viBüvük bir öfk=yle cabuk çabuk vİpmpVte. dııa'ar ' gı^ır.den kesılmiş fotografı mera dükkânlarda şimdi sıcak şeyler Bcl yerine iki kopça koyunuz ve taminleri de ihtiva eden hanlan p'vasiva c:'<armak zorunda 1 kcnuş"ru<!tu. Bütün hisleriyle babaeteği ba«*ırınız. sımle sehirde dolaştınlmıştır. A ve yemek satılmaktadır. Hep okalm'şl.'miır. Görü'üyor ki harika iluçlnr bile rasgele kuledip «lılpVlorini ba*'ş'ama=ını isyuncularm arzu ve ihtiyaçlarmı s ı r i 'n intiharı fikrine isyan halinAcemıliğinize bakmavınız. Kukt»d'>l»r. ?"n h a f ' l a r d a bu Iaya katılmıyanlar pencerelerden, lanılır«a fav'« yerine zarar verirler devdi. havraplık bir c°?be ha'.ini alnışt'r. balkonlardan fotografın üstüne çi karçılamak için. Şikago, Detroit. sursuz bir etek diktiniz. Inanmaz NewYork gibi birnik merkezlerde sanız deneyiniz. Dr. Rerep DOKSAT Fikat. Doktor İhsan. her ne paÇünkü knvlüler altı baftalık ku çekler yaSdırmışlardır. Butün Htndistanda dilden dile top dükkânları ihtiyaçtan da fazrakhkt^n sonra dua edip Nehru'hasına bu faciayı ona dış çörünüladır. Altı kilonftrede 8 dükkân. ' dan yagmur istpmiş'r. erteM eün Nehru'ya ait efsaneler dolaşmakşüne 2Ö~e kabu! ettirrr.iye rnecburBir çirket, şimdiden bu oyun • , TAKÂTGEHÇtK seller bncanm'ştır. Bunun üstüne tadır. Şrihre*i Gandi'yi bile aşmak du. Başka çıkar yol düsünetniyoryeni mâbutlarmın adına bir mâbet tehlıkesini göstermektedir. En zesalgınını dıs memleketlere de yay du. Vehim'erle bunahyordu. Şüph«TÜRKİYE İŞ BANKASIMDAN hirli yılanların bile ona bir şey ya mak istemektedir. Hattâ LübnanRonuda, Enmo Barno iciında yıpmayı tasarlamışlardır. Fakat lerind?n çüphe uvanacak olıırsa OsNehru çi!ed»n çıkmış. P^robay hü parr.adıkları söylenilmektedir. Bu da, Italyada sahalar açmış, bazı biri yedı aydır, her hafta, spor man bevin ak'betine uğratılmalasalonuna müşterek bahisler» yani fişle kumetini şiddetle tenkid etmiş. Sa hâdiseler yaînız Nehru'nun teva sinemalan top oyunu zuu..u incitmekle kalmamakta, si çevirmek üzere mukaveleler im giriyor ve kaybediyormuş. Bu haf•"•^n korkuyordu. borkhanta'ya adamlar salıp mâSOLDAN SAĞA: ta bileti. kazananlar liste«ine bakBu düşünce'erle soğukkanlılığına bedin kurulusuna mâni o'm?k i* vasi sonuçlar doğurmak istidadmı zalamıştır. 1 Tanzimat devrindc basılıp Başka bir kumpanya da Stok mıya bile lüzum görmeden atmış. ıvu^tu Zavıf davranm.inm sırası , . . . ,. . temiştir. Hepsi boş. Knv'Her =öz da göstermektedir. Meselâ: Nehanlamamaktadırlar. Hüi'inetin ru'ya bir haief göstermek imkân holmde, Danimarkada. Belçikada Kaybettiğinden o kadar eminmis. ..... . , ,ı j cıkarılan yirmı kuruş degenndeki sızlaşmaktadır. Çünkü halk onun salonlar açmak üzeredir. Bakalım Oysa numarasına 5 milyon liret gönderdisi adamlara: «Bu \;r>tıŞıo e S ? ld,. Aslnurun çocuklugundan f > , Tembe,. ; ölmezliğine inanmaktadır. bize sıra ne zaman gelecek? vurmuş. P Türkiye İş Bankasına, Hukuk İkt sat. Siyasal Bılgilar FaBiz ant'demokratiktir. diye karşı hen en frzla çekmdıg, msa n k P n, p ^ h o , ge]en m u k i n l e r e 1 1 ll 1 •• ıtp|ir:ıi"'";'*«'' T«ııiıntım!)il<|ill1i|ît!!1l';'!!i' 'iı|il|l!lll'i|llll!ll:|!l!ll!inilllllllllllı::"' ı" "IJı!! külteleriyîe Yüksek E'Âonorru ve Ticsrot Okulundan veva b<ındıs'.vdı Bunu bılıvordu O ıst^mce . M . m ıoı* ların, Maarıf Vekâletince Ur.ınmış. yabancı memleketlerdeki SEVİMLİ BALIKÇI 15 harpKCtı vapsraK.aktörlerin sahnede 3 ıriıımrcieruu KORUYUCU MELEKLER vasıtalanndan, muadiüerinden mezun ola*ı ar aras;nd^n imtihanla MÜFETTİS ?enc kız kavıts.z onun karşısmda a; b u , u n a n c l cehre a royunlan. 5 Avlama h?lâ sartsız boyun eğer v a p t l W a r ı k l n t l , d a n . 4 BazJ MUAVİNİ ADAYI alınacaktır di Buna emındi. î?ktaydı. Doktor da aya , m e m l e k e t ı c r birbirlerinin halkmArlmur h 1) İntihana ancak. yası otjzbeşten faz'a olmiyanlarla. asdm gelecek seyyahlar için bunn YALNIZ rAv/siyefVN. / o SIRADA "5EVİMLİ CoNüKi »CiMD£ Mr.STARvakta durm kerlik hızmetinj ikmal etnrş olrilar ve aynı zamanda kaldnıyorlar. hir sıfat takısi. 6 ÖKİKAÇIKKI2 İ D A ^ / ı BUCK'lN GO?üfV\ÜWf5EVİM ğa kalktı Kız'n başmi avuçlannm herhangi bir daire veva rriiesseseve ksrsı hizmct taahR£Y< GLE ALIKICA6L DÜPE OUZ. U BAUKÇ«,,TARAF»NA arssına aldı yüzüne eğildi, gözlerihüdü Eİtmda bul'inm>VTlrr girob'lecektir. .KAYMAMA^INA OlKK** ' SEH,JANE. ne ba'rarak : ] j ; m i r l c r ve komııtalar (eski usul 2) İmtihanlar yazılı ve =öz'ü olmak üzere iki kısımdır. YaVrIİTM E Lt S > M> RAY» NASIL Baban bir sinir buhranı geçîr ' r o jj u ]>. 7 Bir rcsit sporda kul. r.lı i r t i h a n h r 24 Ek:m '1=9 Cum=rtesi ve 25 Ekim 1959 I'PARE E D e İ £ di de intihar etti İ^te bu kadsr! U a n , t a n arae, katoliklcrin en yfiksek Pazar günleri vapıbcakî'r Dedi Bu sereegi kabul edeceksin, tanıdı'lan mskamın iki başı. 8 3) İm'ihan mevzuları. pro^smı ve imtihana girecek olanç?re yok1 Bir rins yemis. nota. lardr n aranılan vrs'ka'ar ve imtih5nı kazanarak BanGenç klzm gözlcri kırpıştı. Du yUKAHÎDAN AŞAĞIYA: kaya intisap edecek olarıların alacaklan m3aş. yevmiye dr kları titredi.. Doktor İhsan onun 1 Karşı karsıya geçip bir me«Merkebi mevcut.> mâna. Tekrar boşanmak için yaşları böy* m a . 2 ikramiye ve prim niktîrları. ıstif.de edecekleri sosyal çfesini yavaşça öptü. |seie hakkınd a fikir ahş verişi yapvna iki kelime. 3 Çekip götürme le bir şetkst bekliyordu AsLnurun.. yardırnlar. emekhiık m^vzuatı ve saiı hususlar hakk'nda Ya"a';1 'rmdan kaymıya başltdılar. hareketi (eski terin). tersi tetikte biigı edinm^k istiyenlerin. Arkara'da Türkiye İş BanDoktcra. çocukluğunu hatırlrtan bulıınnuya davet i<;idir. 4 Mcrkası Teftiş Hey'eti Retshğ;ne şehsen veya mekrupla müdivenden aşağıya doğru yiiriiyemeşikâvtli sesi duvuldu : racaat etmeleri veva İstanbul'da Bankamızın Yenicami SU AMMA Şubesindeki Mıntaka B?şkontro!örlüğüne; İzT.ir'd*. İz Size inanT.alıy,m ama doktor ! " A . 5 Bir şeyi savunma yo İSı VÜ20G YÜZ. B . eri D ı M piYCCFK DURUMOA mir Şubemızde bulun^r. Mıntaka Müfettişhğine. diğer cu&ım. beni bir kerecik çöımeden ' E gönderme hareketi. yekdie şehirlerde ise o mahalbrdeki Türkiye İs Bankası Şube ö'mek istemezdi Müdürlüklerine bizzat müraca3t etmeleri riea olunur. Ölmek istedi de ölmedi ki. ev ğerlerile sık sık sava^ip dalasan |M lâdım Dedim ya, sinir buhr.nı .. TÜRKİYE İŞ BANKASI A Ş. lardrn. 6 Ter GENKL MtTJÜBLL'ĞÜ si ağizdan miyudumuna kadar içmiş. deye nzanan bo Aslınur. şİTdi içini ceke çeke yaiim rutıun e Ui adı< vaş vavaş ağhyordu : u hulm;*canın 6AY OSCAR: Fir haUrdiimiş SPkll Oylevse fark:nda olnryarak iç dır. 7 KARTAL MARKA emir. idare bümiştir . Kazadır. ÜSTÛ VİDELA ALTI USÎIK DÜNYANIN EN SAĞLAM Peki... Sen kazadır diye tesel lümlerimizden, İtalyada bir ova ve bir akar su. 8 •İlâve parca k's. AYAKKAIILARt PtYASAYA ARZ EOILMİŞTlR lini bul mı uzun deffîl» mânasına iki keliToptan Fıatı : 3 9 4 4 No. Fıatı 31,50 L l r t Genç kız. kollarını doktorun boy c TOPTAN SATIS YERı A Ajjca A|cal*r Koll. Ort. nuna dolayıverdi. Kekık kokulu ne. Sırkecı Aşır Efendi Caddesı No. 14 = I S T A N B U I fesiyle onun vüzünü okşuyordu, tsfanb"l Belediyesi gözl?ri onun gözl^rincleydi. Yasl?r Sî:«T'l TİYATROLARI soluk vanaklsrından kaj'iyor, göğ* • Saat 21 de süne süzülüvordu. DRAM KISMI Hayır kendimi zorski teselliHAMLET lerle aldatamam. Mademki intihar , Vazan: Shakespeare etmiş diyorsunuz, öyle o!?un Peki ; îurkçe=i Orhan Burian mektup bırakmamış mı bana? 1 tdar» ve lojman Mnası ikinci kısım inşaatı olup keşif bedeli 180.95* Î5 BırrkTiamış Aslınur... MuVrNİ TİYATRODA yuz seksenbin dokuzyaz «lli lira \ rmıbeş kuruştur. 3 Eksıltmc 9/Ekım.. 1959 Cuma gunıi ^aat 15 te Iş'.etme Müdürlügü odasın hakkak ki. o sırada mektup yazaBİR ZİYARET da kapalı zarf usuliyl* yapılacskır. cak ruhi durumda değildi. Y7.;ın: F Dürrenmatt FKOF. NÎMBÜS'ün MACERAL.AR1: 3 EUsütme evrakı Ankara Orman Umum Müdürlü^ünde.' Trabzon. Istan Türk^.'ii Dr K Bekata Artık suallerinin birbirini kovabul Onnan Bsşmüdürluğünde ve Ünye, Ordu. Samsun Orman Işletn.f LÂLE TİYATROSUNDA lamasmdan doktor korkmıya bfşlaMüdurlüklerinde gbrebillrler. iLâle SincmaM) i Muvakkat temin«t (10.297M) Onbin iki yüz doksan yedl lira «lli fcuruş mıştı. Omuzlanndan kavrayıp Aslıtur. yı usu'ca sedire oturttu. kendi de 91 Nl'MARALI KADIN 5 Içteklilerii Sikim'1959 ptrsembs günü saat 12 y» kadar dJlekçelerlyle koltuğa oturdu Hemen tafsilâta giYa7;'n' F. Laneer Isletme Müdurlüğüne müracaat «tmiş olnıa'.arı vt d:lekçe!erıne Tıcareî Türkçc^i Seniha Bpdrl Göknll Odası belgeîl ile bu 15in teknik oneırunde bir işl iyi guretle başarmı« rişti : idare ve denetlejniç o'.duklan isbsta yarar belgeleriyl» Ksrayo'.ları Umum Kaza olamaz. Çünkü zehri tetSTANBl'T Tiyatrosn Müdurluğu eksiiünelerin* flri» şartları hakkmdaki ybnetaıellğin b. c sadüfen içmediği muhakkak İptiHer akşam 21 de fıkraiarmda yazıh (Bu i» içiB yönetmeüğın a fıkrasında yazüı MuteahElhamrada dai malzemeyi jakladığımız depohitlik karn«Bİ arartmat (19 000) Ondokuzbln liralık Bank» Referınsı ve • \DIK ZEVCELER * taahhüt o^yannamesl ve telcnık perfonel beyanramesi. Bu »vrakları dan babanln sorumlu oldı/unu biKomedi 3 Perde noksansız olarak bag'.ıyarak bu 1 için Bavındırlık Müdürlı:Sunden r« liyorsun. Son parti Almanyadan 4 "ırsamha tPnzllâth terlik belge^ı almaları. halk ma*inesi, cugeleYı ilâçlar arasmdan striknini bizmartesi pazar 16 da 6 Isteklllerin eksiltm» {artnarneeinde verllMi iı»hat dairesind* hazıriıya<r»k. zat aimif. O akşam fabrikadaki matine. perşemhe »»ları teki.f m^ktupîarını eksiltmt) gunü Siat 14 • kadar Unye D«vl«t Or paydostan sonra doğru eve gidiyor. cumartesi matine Üniveriiteliier» Hinflîler Sehru'ya mun\ diye tapmıya başladılar DÜNYA OLAYLARI Âmerikaıtın eıt yeni nısrakı: Top oyuüu E'M.MACA '1 MÜFETTİS MUAVİN! ADAYI AUNACAKTIR 1 1 11I I ! t I 111 M 1 1 1 «1 1 «1 1 1 I 1 1 1 «IV I I I 1 1 1 «i 1 1 1 1 «I 1 1 M «M H n Unye Devlet Orman Işletme Müdürlüğünden: m man Işletme Müdürlüfünde tesekkül edeeei Komlsyon Reıslığine numaralı makbuz mukabülnde verm«l«ri flan olunur. (53634) Ertest sabâh on' buçuğa kadar gö tenzllâtlı. rp c u m a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog