Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

S Ekim 1959 CUMHURÎYET ÜÇ I \ WASHİNGTON MEKTÜPCÂRI JTİYATRO * Kız kaçıran evli bir şahıs öldürüldü Baştarajı birmet sahifedt kendi tâyinine daima itiraz etmişsini kazanmak şart olduğuna ?:.*•<ti. "Polonya destekcileri kendi nemzet Bu vüzden 1955 te Birleşik AmeAnkarada yeni tiyatro mevsimi, lerine kazandıranvisalar dahi Türki rika, Asyanın da Güvenlik Kons«gerektiği geçen akşam Refık Erduran'ın •Ka yenin kazanmasını da süresiz olarak yinde temsıl edilmesi Philippines'leri rayar Köprüsü ile aç'.ldı. «Deli». önlemek imkânına 9hip olduklannı mueip sebebiyle Tokyo 4 ıTHAı Bugün Japonyadesteklemis, Sovyetler Birliği i*e ilfri sürmektedirler. da resmen teb'.ie edıldieine göre 26 •Bir Kilo Namus. ve Cengiz Hanın Bu seçimde. Birleşik Amerika ile mukabil namzet olarak Yugoslav[ eylülde memleketi silip süpüren Bisikleti. gibi Is^nbul sahnelerinde yayı ileri sürmüştü. Otuz beş defa ı «Vera» tayfununda ölenlerin sayısı 4 umumi bir ilgi ve rağbetle karşıla NATO'nun diğer üyeleri pek tabii nan komedilerinden sonra «Karayar olarak Türkiyeyi desteklemektedir reye müracaat edilmesıne rağmen bin den 11 bine çıkmıştır. Bunlara birçok güney Amerika iki taraf da bir türlü iddiasından 14 binden fazla insanm yaralı. bin Köprüsü> yazarın Devlet Tiyatrosu ler. sahnesine çıkan ilk eseriydi. Prog devleti de şimdiden katılmı^tır. Bu vazgeçmemış, böylece. tüzüğün ge den farla insanm da kayp olduğu rnmdakı ya7isında aç'.kladığma gö nunla beraber Türkiyenin nazik ha rektirdifi sekilde Konseye bir üye bildirilmekıedir. re de yenı piyesini bir modern tra reketinin aleyhine netice vermesin seçmek mümkün olamamıstı. Bu yoluyjcdi denemesı» olarak yazmış. son den endişelenenler vardır. Türkiye kordüğüm ancak pazarlık ra «dram» çeşıdinin sınırı içinde bı nin n«mzetliğinin âdeta son dakika la çözülmüş ve iki yıllık üyeligin rakmak u=lulu§unu göstermişti. De d« ilânı. bu memlpketin diğer btr ilk yılında Yugoslavyanm, ikin«ijrek ki Refık Erduran. Devlet sah NATO üyesi olan Yunanistp^ın ^ m sinde ise Philipines'lerin Güvenlik katılması kabul edilneleıine e5er veıen her tiyatro ya zetlige talip olup olrmyacflfcı husu Konseyine zarı için temenni edilecek tecrübe sunda karar verme^ini b*klemesin mişti. ve merhalolprden geçtıkten sonra, dm i] j gelmiştir. Polonyayı destekliyenler bu defa er daha pğırbaşlı, kendi hesabına daha da böyle bir çıkmaza girildiSi takBu gecikmenin Turkiye aleyhiNfw York. 4 (T.HA.l Ameri da iddıalı bır eserle karşımıza çıkıdirde Polonyanın namzetlikten vaz kan hükumetinın Milletleranm E yordu. Kuçük Tiyatronun perdesi ne netice vermesinden endişelenen geçmivecegi gibi 1955 deki uzlaskavnaklar, Polonyanın Sovvet bloğitim Mubadp'esi programının bir •Karayar Köprüsü«ne açılırken içima şeklini vani üyelik süresini Kadin milletvekiline nazaran Londra 4 (R.) Kızıl Çin'in 10. carca<!i nlan Fulhright imtihantnı mizde olfun hattâ «dort başı ma kuna dahil 9 oy ile 29 oyluk Asya bölüsmeyi de kabul ermiyecefini Roma, 4 fa.a.) Bırkaç aya ka yıldönümünre Türk münevverleri iktisadi kalkınbulunmak üzere ka7anarak Amerkava eiden f«tan mur» bir veni telif eser seyretmenin Afrika blokunun büyük bir kısmı sovlemektedirler. nm ve adetleri kesin olarak tesbit manın şerefini paylaşmamaktadır. dar, îtalyada yollar çeşitli renkli Pekin'e gitmiş olan ve bu fırsattan bul ÛniverMte*i Edebivat Fakül ümidi vaıdı. Öte yandan, sene «onunda Japon edilemiven Batı Avrupa ve Güney T Pınar aydınlanmızin memleket sat asfaltlarla kaplanacaktır. istifade ederek Kızıl Çin diktatörö tesi tngilİ7 Fi'oloiisi fahri asistanN e yazık kı bu ümidi, daha ilk ya. Panama ve Canada'nın üvelik memleketleri oylarmı i lanndan LevlS Gören Columbia perdenin sonlarında. kaybetmiye baş Amerika M a o C e hında meydana getirildiâini söylesüreleri nihayet bulacaktır. Lâtin Dr. Egiste Comoda adında bir İtal j Tung ile müteaddit göriiş Üniver«itesinden M A derece«ini lad:k. Refık Erduran'ın ele tlcî | «ağ'amı? olduklannı sovlemektediği kalkınmıya ayak uyduramadık ya n kimyageri. ziftten siyah m a d ! m e l e r >ap?n Sovyet Başbakam Nibloku şimdiden Ecuador'un tngıliz aimıMır dirler konu. bu konuyu ıçleyiş tarzı. kisileMilletler Camiası ise Seylânın Urını söylemiştir. deleri çıkarmak çaresini bulmuş kita Hrutçef bugün uçak ile Pe Ayrıca Sovyet Basbakanı HrutAmerikada vaptıgı ara^tırmalar kin'cen Vilâdivostok'a gitmistir. netıcesinHe •Element» of Brahma ri. kişilenni karsılaş'ırdığı durum çef'in »on Birleşik Amerika ziva namzetliklerini *le« sürmöşlerdir Striptiz kıraliçesine bıra ve bunun yerine muhtelif renklerde Rus Başbakam ile Pekin'e eitimş !»r. bu dunımlara hâkim olan nıh Bu nam7etlerin otomatik olarak s« kimyevi maddeler katmıştır. retinin gerginliSi azaltmış olduğu çimi kazanaeakları nism in the Trancenden«a>i7m of tahmin edilolan Rus Dış Bakam Gromiko ise Eme'îom, •Emersonun Tran«an h^lleri ne bir .modern trajedı, ne na inanan ve komünift kılan mirasın şartı olmıvan mektedir. de sedece gerçek bir •dram» ıklimiYapılan teorübelerde n iyi netice ayrı bir ucsk ile Moskova'ya döndanta!İ7m Felspfpsinde Brahma ne kavusabiliyor. Bciyle olunca da, ba7i memleketlerin Sovyetlerle • Londra, 4 (a.a.) Londrajıın strıp ler almmıştır. Seçimlerin gelecek av içmde yamiiştür. nizm unsurları» adh bir kitap ya oldukça koyu bir .melodıam» hava veni bir ihtilâf konusu yaratmatiz kıraliçeterinden 21 yeşında Dv=ne pılması beklenmekte<Jir. Roma civarmda kesif trafikli bir vınlıvan Levlâ Gnren'e bu defa sına gömulüp kalıyor. Bunun başlı mak arzuları da Polonya lehine ça d'Orsay'e 50,000 Ingihz lıralık mıras yol kırmızı asfalt ile kaplanmıştır. Hrutçefın niçin Vilâdivostok'a Birlesmis Hong Kong'daki yangınea sebebini vakanın. günümüz insa lısmaktadır Bu arzu bırakılmıştır. gittifi, orpda ne y p ğ ı yapacağı ve n e Vasati olarak gündç 25.000 vasıtaversitesinde dnktora«ını vapmajı nını yakınrlan ileüer.dirccek scsyal Mıl'etlere şu «ırada öyle bir hava Güney Afrikalı dayısı bu mirası rün geçtiği bu yola dösenen kırmı k kadar k?lacF?ı hakkında hiçbir için burs vermistir ve beşeri bir fikır. duygu ve keder varatmıstır ki bu vüzden Tibet me larda iki bin kişi evsiz ona bağışlamak için şu şartı ileri zı asfaltın. âdi siyah asfalttan çok acıkiama vapılmamıstır çarpıçmajından çok basıt bir yalana sele«inin dahi Birlesmis Milletlersurmüştür. 24 kişilik Hadim ceza dayanma.=ında. bir tck kişinin. ol de ghrüşülmemesi kuvvetle muhkaldı daha mukavim olduğu görülmüştür. 1 Diana, striptiz sanatkâı ı terk HongKong. 4 (a.a.) Hongdukça zorlanarak. içıne birdenbire temeldir. 1960 senesinde bu renkli asfaltlar Hamaiiilevinde 55 tutuklu ve edecek ve tahsılıne devam etmek Turkive alevhine dijer bir nok Kong'da bugün, peşpeşe dört yan<ve ne kolayca) duşürüldüğü kaKuzey İtalyada yollara kaplanacaksuretıyle okul öğretmeni ol caktır. mahkum var ramsarlıpm aşırı tepkileriyle yürütül ta da, Güvenlik Konseyindeki ken gın patlak vermiş, üç kişi <amüş, tır Diane, miraa elde edebilmek içm dı daimi üveliğine ilâveten Sovyet on dört kişi ysralanmiş ve fld bin Konya. 4 (Telefonla) Ihminn müş olm.is.nda aramak gerekiyor. hiç olmezsa kanuni müddot zsrfınBir çocuğun milliyeti • Karayar Köpıüsü>nün kişileri blokunun Konseyde seçimle gelen Visi evsiz kalnuştır. Konya, 4 (Telefonla) Bugun en çok zabıta vakasına sahne olan da striptizi bırakmayı kabul ettnifşehrimiz kadınlar hamamında ga ilceleri Hadim ve Bozkırda cezaev yüzde yüz inanabileceğımız. ancak difier bir üve tarafından daha tem Yangınlardan biri Kawloon y»meselesi tir. rip bir hadıse olmuş, Wılliam E. leri mahkum ve tutuklularla do bu şartla dıamlarını paylaşabılecegi sil edilmeiini Sovyetler Birligine nmadastnda bulunan sanayi böl?eLondra. 4 (a.a.) Çetr*fil şart Scott adında bir Amerıkah yanh} lup taşmaktadır Bozkır cezaevin miz yaratiklar olarak karşımıza çık h?k tanımak temavülüdür Bir D.P. kongresinde resEserin kahramanı Cem Bu temayülün menşeli 1946 da sini tamamen Karap etmiştir. Di&er lar altında dünvaya şelen bir çocu hkla kadınlar hamamına gırmiştir. de normal mahkum sayısının iki mıyorlar mî araba saltanatı tenkit ğun hangi milliyeti alacağı mesele Gişedeki kadın memurun olmama mislini geçmiş. Hadimin 24 kijilik 'Haluk Kudoğlu», bir kürtaj fab Londrada varılmıs olan şifahi an üç yangın ahşap evîerin bulutıducezaevıne i«e 55 tutuklu ve mah rikası. halme g"tırdıği hastanesiyle laşmadır Bu anlasmava göre Gü ğu mahalleierde çıkınış •« 250 e* si hukııkçulsrı meşeul etmektedir. sından dolayı ikaz edılmiyen Wiledildi zengın olmuş. fakat herke?in nefre venlik Kon<:evindeki 11 üvelikten yanrrlştır. liam, birdenbire kadınların çığlıgı kum yatınlmıştır Hâdise «\idur : Izmir, 4 (Teleionia) Kfrşıyaka ile karşılaşmıştır. Koridorlara kadar dolup ta.şan tiri ka7anmış bir amcanın (Hâşim seçimle doldurulan altı üyeliğin Ingiliz karasuları icinde, PanaHekimoğlu) karısmı (Nur Sabuncu) biri Doğu Avrupaya yani Sovyet Belediyenin acaeağı odan re D P. kongresinde resmi araba saltaÇok zor duruma düşen Amerika cezaevlerinde kLşın çok zorluk çe kıskanarak uydurduğu >kan kanseblokuna ayrılmıştı O günden bu kömür tanzim satış yerteri natı şiddetlc tenkıd edilmıştir. DP. ma hanrfıra?! altında Kanadaya git h, yüzüne bir peştemal örtülmek ! k i l e c e S i fanılmaktadır ri. teşhisıne çocuklar gibi inanıve yana. Birlesik Amerika diSer üyelıler bu saltanate derhal son veril mekte olan bir İtalvan vapurunda. suretıyle dışarı çıkarılmıştır. Be)«dıye Iktisat MHdnrKğü, ikisi Vedat Sokullu Çanakka ren .zeki. yakışıklı, kültürlü ve zen liklerden ikı^ini Güney Amerika Anadolu ytkasında olmak üeere jeh Paris'te mesini istemişler, bu arada Izmir Yugoslavyada evleren ve gin bir büyük mimar.dır. Birkaç ay va, birini Batı Avrupaya, birini Belediyesınin çalışmalarıyle tutumu ikamet eden Çekoslovakyalı ana ve Amerikahlann boyları l e Emniyet Müdürü oldu lık bir ömrü kaldığma inanır inan tngıliz Mıllptler Camia«ına, birini rimizde 6 odun ve komfir ten«m •»na hücum etmişlerdır. Bazı delegeler babadan dünvaya gelen bu yavrutıç yeri açmayı karar altına ahnjfter. j gittikçe uzuyormuş Çanakkale, 4 (Telefonla) Uzun maz ilk isi. kollarına düşmeğe ean de Yakın«arka avıran bu anlasma Belediyenin elinde rvlka hHiİHtl et j işçi ve memurlar C.H.P, li âmirle ya Kolozetti soyad] ve Olaf adı veatan amcasınm kı?ı Ayse'yi ıGül ya riayet edege'.miştir. rın b«=skısı altınde bulunduklarını New York, 4 (a.a.) Ilmi ve tıb müddet İstanbul Emniyet İkinci tirilmek üzere 40 bin çeki odun ve gun Kutlu) murar'na erdirmektir. Avnı anla«ma geregince her co%bi tetkıklerle ilgıli bir müessese ta Şube Müdürlüğünde razife görmüs iddia etmişler ve Halk Partili meProjeleriyle Avrupada şöhret ve rafî bölge kendi namzedini seçe 200 bin kilo mangel kömfirfl buhmrafınd n ycpılan uzun çalışmalar ne bulunan Vedat Sokullu. Çanakkale ! murların tasfiyesini istemişlerdir. maktadır. Tanzim satışianrm b« ajrın Sivasta okul darlığı le servet kazandığı. daha çok yurt dıcek, bu nam?et de Birleşmi$ Mıltıcesmde umumiyetle Amerikahların Emniyet Müdürlüğüne" tâyin juıda yaşadığı anlatılan Cem, bu letler Genel Kurulunc» otomatik 15 inde baslara''ktır. Sıvas, 4 (Telefonla) thmizde bo.Uarının uxamakta olduğu 48 kilometrelik yol tejjbit miş ve şehrimize gelerek görevine ümitsiz hastalığı oralarda ledavi et i okul darhğı had bir safhaya gır edılmiştır. Aydoğdu tlter evinkdi bir şekilde iki jene için Güvenlik tirmesL hiç değılse teşhisin dogru 25 kuruş baîilamıştır mistır. En az tedrısat yapan okulKonsevine iivp seçıle<eklerdi. Gazeteci Avdoğdu İ'ler ile Avla Kesif vitamin alınması ve hıfzısolup o!mac];ğını araştırması beklenirBirleşik Amprika hemen beşfcn Organ'm evlenme Kii'nıİTİ, tm »cBd Nazilli, 4 (Telefonla) 48 kilo lar, çift tedrısath okullardır. Her shha şartlarına fcm bir rıeyet ne îzmirde heyecan uyan ken, yarı çılgın bir halde dağ başma sınıfta aspari 50, âzami 80 öğrencı gıçtan itıbaren anlaşmanm bölge giin Edimede seçkin bir davetli kitmetre olan Nazilli Aydın arasınçekiliyor; babasmm vaktiyle yaptırokunjaktadır. Erkek ortaokulu sı tıcesıne atftdılen bu hidısenuı bıldıran bir yangın da iki liradan yolcu taşıyan otobüs nıflan ihtiyacı kar?ılamadığından hassa Blınois eyaletinde müşahade mak isiediğı koprunün yerine, tepe nam7etlerinin seçimle tesbitini ge lesinin buzurunda yapfhmştır. îzmir, 4 (Telefcnla) Bır Ame»ine gömulecepi yüksek bir kule rektirdiğinı ileri sürmus ve Sovler, rekabet yüzünden fiyatı 25 ku tayan arası da sınıf olarak kulla edılmiştir. tebcik ederiz. rikalı kadının evinde çıkan yan yaptırı>or: oralara kadar gelip ken yetler Birlığınin kendi namzedini ruşa düşmüştür. nılmıya başlanmıştır. Son on sene içinde öğrencilerİD gın, Alsancak temtini heyecanı vasati bo\laruıın 1 metre 82 den vermijtir. Yangın Amerikalı kadı disini bulan Ayşeyi. karnındaki çocuğuyla beraber, kurtlara yem edi1 metre 85 i bulmuçtur. nın içkili halde uzandığı karyolayor; sonra, gene amcasının ağzmdan, Diğer teır'ftan, muhtelif ey«let da elindeki ligaradan çıkmif ve hasfahğınm yalan olduğunu öğrelerdeki okullar yatakhanelerinde bu ateşler bir anda evi tutujturmuşnince. kendisini uçuruma fırlatıverilunan karjolalann boylan yetmemi tur. Kâğıt tficcarlarından merhum Haeı Ali Asgar ve yor. Doğrusunu sojlemek gerekirse ye başkdığından, deha uzunları teltfai(.e yangını söndürmiye mu bütün bunlar insana, bir dram kah1959 60 ders yılı için Fakültemizde açüacak Elektrik merhume Hatice A.<;gari'nin oğullan, merhum Ekmel darik edilmiştir. vaffak olmus, bu sırada Amerikalı ramanının kaçınılmaz akıbeti. deği? Teknısyenleri gece kurslarının Asgari'nin ve İffet Öker in kardeşleri, Nuşin ve Mmu kadını da yanmaktan kurtarmı$tır. mez ahnyazısı gibi görünmüyor. Asgari'nin amcalan, Firuz Nikrevan ve Canan Öker'in A ve 3 kademelerine Konyada et fiatlan Diğer taraftan gene bugün sehridayıları, Ferit Ramiz Öker'in kayın biraderi, kâğıt •Karayar Koprüsunde yazarın ve Sadyo Kursuna mizde çıkan bir vangında bir elbiKonya, 4 (Telefonla) Şehrimiz tüccarlanndan başarıyla çizdığı. seyircının de şaşde koyun ve kuzu fiyatlan geçen se temizleme fabrikası yanmıstır. maz bir sağduyu ile derhal benimse öğrenci kaydı 19 Ekim 1959 pazartesi günü başlayıp 13 KMm 1959 cuma günü saat 17 ye kadar devam edecektir. Kayıt yıla nazaran yüzde 7080 ucuz oldiği. ik; tip var: koy ebesi Kadriye =artları Fakultede ilân edilmiştir. duğu halde et fıyatlarının hâlâ 6 (Semiha Berksoyi ile kocası koıucu S ^E , V R, 1958 59 ders yılı A ve B kurslan ve Radyo Kursımun lırada kalması ve Beledıvenin u , ., dün irtihali darü bekâ etmiştir. Cenazesi bugünkü paIbrahım (Mustafa Yalç:n». Bu iki , • ' Anıden mevdan gelen hastahffirn Anadolu insanı, sadeLğı içinde ger ikmal imtihanı 3 Kasım 1959 salı günü saat 19 da A: 501 ve zartesi günü Kadıköy Bahariye caddesi 29 numaralı cuz narh vermemesı kaçak et sa i t Haydarpa«aM i , eshjsU, g e n ameiıvat™, vapan çeklığı. sıcakhğı olan insanl'k ve va A: 301 nurriaralı anfilerde yöpılacaktır. (54488) Haptar.e«i 4 ünevinden saat 11 de ahnarak Üsküdar Seyitahmet Deresi tıslarını hızlandırmıştır. cü Fîarlcivp Kliniği ?«>fi Sivın zıfe duvgulariyle jazarm öteki kişiCamıinde öğle namazını mütaakıp aile kabristânına defKasaplarda 6 liralık et günlerce Opr. Dr. ZİVER MESCt lere sahıfelerce soylettığınden çok nedılecektir. Mevlâ ralımet e>live beklemekte. buna karşı kaçak etler kılosu 450500 kuruştan bol bol Berpfendiye muavinİ Opr Dr M"J daha fazlasını söylemıye ve duyurZAFFER AKYOL'a. asİFtanlan Dr mıya muvaffak oluyorlar. satılmaktadır. Bundan Zafer Güntfor. Dr. Talftt Kaypkıran. Dr tsmail Kahramanlar. Dr. Fohmi ba^ka, aksamıyan bir sphne düzenı. As3İ VP Dr Rsııf Sover> vp avrıca tt/riz, akıcı, nüktelerle suslu yerlrBuj uk oir ecnebi şırkette istıhdam edilmek üzere, Narknzitör Dr Filiba'va. servl* h^ ri seyircınin dıkkatinden kjçmıyan. çirpleri Fıkret Şenu«ta \p B^l bir sahne dili z»vkle takibedılyor. Türkreden İngilİ7.ceye ve İngilizceden Türkçeye terAtiTîâ h^mmlara, »ervis ppr*°r^lı Buna bakarak R=fık Erduran'ın bacüme yapmaya muktedir İki tercümana ihtiyaç varal^riFn tp«pkki*rlprimın ı'Hls^ını saŞ3rı gcsterdıği komedi alanını bırakyın gazetpnızdpn nc=ı edpnm dır masma. o alandaki kaabihyetini geSatvpt Akdemır Talıplerin İngılizoe ve Türkçe yazılmış tercümei Uştireceği yerde dram yazmak ısSon çekilişte, Yıldız temesme Ü7ÜİTiemek elden gelmihalleri ile P.K. 416 Galata'ya müracaat etmeleri rica yor. Kaldı kı her komedınin arkaasfaltında, KALORİFERLİ olıınur. T E Ş E K K Ü R smda bır, hatta birk^ç dram gizlenebilır. Olümü İİP bızl«ri jnnfiır acı bir APARTMAN DAİRESİ içindp bırakan cçim. habamız • Karayar Köprüsu. Kuçuk Tiyatro'da pıyes. adı altmdd. fakat kozonan tSTEFO Raptopuloç'un •dram» tarafı butun kpskınükleıi ve CPna7»Fİnp ijtirak edPi, <;f.le>nk sıvrilıkleri beliriılerck oynanıyor. Bay CEMALETTİN TALUY g"nd«ren. havır rnüesFe«elTine Ziya Demirel bu keskinlikleri ve Kandılli. Bebek sırtlarında dıkilen yüksek kuleler aras.ma 1 •«•hrrru ed<>nler€. tazlyette sivi'ilıkleri belirteccji yerde törpuBoğaz uzerınden kılavuz telı çekme amelıyesi haftamn pazartesi, buhınan akrphi ve do«tlar^ avrı lemeye. yumusatmıja çalışrrış olayn tffokbürp t«»««Börilmflz sah, çarşamba, perçembe, cuma günlerınden birinde yapılacağındau, saydı daha faydalı bir iş yapmış, mani nldugundan gazptenizin tel çekme amelıvesının yapılacağı gunde; deia'otini rira ederiz temsile, hele son perdelere. sinen 1 Kopruden saat 11.20. 11.45 ve 12.40 ta olan 50, 54 ve 60 nuEşi Evlstlan ve Kard^fleri rr.elodram havasını da dağnmış olurmaralı seferlerın yapılmıyacağı, du. 2 Kopruden saat 11.30 da olan 52 numaralı seferde AmavutMimar Cem, de Haluk Kurdoğlu. Köy ve Kandılliye uğranılmıyarak Vanıköyüne kadar gıdileceği ve V E F AT rölüyle beraber eseri de kurtarmak 85 numaralı «efer keza Kandılli ve Arnavutköyüne uğramıyarak Gümrük : • • ınnıiıiıtan için elinden geieni yaptı. Ama hasVanikoyunden itıbaren ıcra olunacağı, CEMİL ERGÜN talıktan önceki Cem'ı. bu yalana ka3 Bevkozdan 12.45 te hareket eden 91 numaralı seferin AnaHakkm rshrr^tine ka^iîjr^u^tur C# püdıktan sonraki Cem'dcn 90 deredoluhnarına kadir normal olarak icra olunacağı, ve Anadoluhısansr*«i ikindı nsmajında Şıçlt Camii ceîık bir açıyla ve is^betle ayırabilr:nda 30 dakıka bekledıkten sonra tarifede yazılı iskelelere uğrıyaŞertfıid'n kakiınlacaktır. Tsnndan dıği söylenemez. Diğer bellibaşlı mlrahmet dı'^riz rak Kopruye geleceğı. lerde dikka'ı çeken, yaratıcı bir gay Ailesl 4 AnadolukavaSından saat 12 05 hareket eden 93 numaralı ret göremedık. Yalnız o küçük ebe seferın Rumelıhısarına kadar normal olarak icra olunacağı ve RuKadriye rclüne Serriha Berksoy, bu mehhısarında 10 dakıka tevakkuftan sonra tarifede yazılı iskelelere çeşıt rollere her zaman verdiği renk VE F A T uğrıyarak Koprüye geleceği. lilik ve canlıhkla. temiz bir ifade ka Bavanlar Nıvart ve Matilt Savın halkımıza ılân olunur. zandırmıya muvaffsk oldu, seyııcı Demirran sevgili Konya, 4 (Telefonla) Kilk t>»eağının Tepeköyünde dün geoe itfEl Ehram gazetesi, eğer Pekin mevcut tutumunda lenen bir cinayetle ilimizdeki rinaısrar edecek olursa Asya Afrika Birliğinin yet sayıa 70 i bulmuştur. Evli ve 5 dağılacağını. yazıyor çocuk babası oldujhı halde E. admda bir kın lreçıran Ahmet. kızın ekrabaları tarafından mavzerle öldürülKahire 4, (THA) Birleşik Arap leşik Arap Cumhuriyeti arasmdaki müstür. Cumhuriyetinin Pekin'deki Masla• Gazetenın tabırınce €buhran» Cinayetle ilgili görölen 4 kişi tev hatgüzarı Pekin'de Suriye münfesih tahtında vazıyete müdahaleye dâvet kif Komünist Partisinin Sabık Lideri etmektedir. Gazete bu hususta şun Halit Bektaş tarafmdan yapılan de ları ilâve etmektedir: Eğer Çin'limeç hakkında protestoda bulunduk ler şimdikı tavırlarında israr edetan sonra salı günü Kahire'ye dö cek olurlarsa, Afrika Asya Birlinecektir. ği dağıbr. Pekin'in istediği birlik Birleşik Arab Cumhuriyeti Gazete değil, diğer milletlerin kendilerine leri Çin aleyhinde takbih yazılan kölelik etmesidir.» Bir Suriye Gazetesi de Komüni«t neşretmiye devam etmektedirler. Ka İzmir, 4 (Telefonla) Izmir Milhire'de çıkan «El Ahbar» gazetesi, Çin'in bir eecede mütecavız oldugu r nu, Cengiz Han'ın Kılıcım, Hitler îetvekili Nuriye Pınar bugün b ' Afrika Asya blokunu Çinie Bir mıeferini taşıdısını yarmaktadır. D.P. kongresinde vaptığı konuşma• '• mırntll da D P Genel İdare Kurulunun aldığı mühim bazı kararları yakında açıkhyaeagını, parti ve idari teşkilâttaki midecileri saf dışı birakacağını söylemiştir. Plnar. münevverlerin tutumundan da şikâyetçi olmustıv. Asya "Afrika Bfrliğiniıt Tayfun Ankara'da hayatı tehlikeye girdi faciasııtın ((Karayar bilâncosu Koprusu» Japonya'yı silip süpüren • Vera» tayfunundan simdiye feadar 40U kİsİ öldü, 14 bin kişi yaralı, Jbin kişi de kayıp Güvenlik Konseyi için mucadefe Polonya 82 oydan 40 ını sağlamış. Mücadele çetin olacak Bir Bağdat caddesi vardı.. drdnncfi Mnrad Üsküdardan kalkıp Bağdat seferine o yoldan eitmisti. Onnn için adına Bsfdat eadde»i derler. di.. eski kSprüleri, demiryoln altı geçitleri, inis çıkıçları ile Anadolnda kara nakliy»tını temine ealışırdı. Bnna bazı yerlerde genişlifi, bazı yerlerde takati müsait defildi; ama isminin şerefini kornmak iein çabalar durnrdu. Taaa Ankara asfaltı hizmete ;irinciye kadar bu böyle devam etti; on tonlnk yüklü kam yonlar, Adapazarı, Boln hattâ daha uzak yerlerin otobüaleri, çift hattivle Bostancı tramvayı, Kartal, Pendik arabalan.. hnsnsi. resmi, taksi otomobilleri, kaptıkaçtılardan motosikletlere kadar her türlö vasıta adı büyük kendi eılıı bn yoldan gece detnez, jrünAÜ7 demez eeçer, iki yakasında •azın ?uva basını dinlemive eelmiş zavallı vazlıkçılara rahat, hnzar bırakmazdı. Bn cadde ve civarına »inmis • • lan yanmış petrolden çıkan tehirli karhon dinksit eazı koknsn da ayrıca sıhhatlerini ve ssmrne »evklerini bozardı. Allah razı «1»un, Ankara ^oiu açıldı.. bütün o yüklü kam'onlsr. otohüsler, fthirlerarası \as!*3'ar orava çeçti.. Baîdat cadrip«i rahat. sakin ve ikinci der^o lnr fprnt yoln haline gpldi.. h~ri.es Ooph! drdi.. dpiıpdi. bn caddenin 32 mrtre olmak üzere genisletileceSioi. tcsvi^e edilecejıni dnyduk.. do^nısn inanmadik. ; Ç8nkö hnna li îuın roktn. Lâkin b« yaz haşıntfa Mkıntı. kesinti, kazıntı cenış nvkvasta baçlayınca herkes'n etcr^i snva erdi.. Bu yaz, bu istimlâk, yıkma ve yol tesviyesi vüzünden Anadoln yakasının Kızıltopraktan bn tarafa ve BaSdat c^ddrsi ve charisrına ta«ınmı« ol.in'srın rekmedikleri ezivet knlmadı. Işe «idip gth mek şövie dursıın hakkala g'ttmek, ekmek almak hir mesele haline eeldi. Cünkü dükkânlar yıkıldı. Tollar kanandı. Trafik perisan oldu.. va?'n hu tarafa tasınmı? kiracılar. vaktinden evve! şehre dönmrk 7orunda kaldı.. çimdi ?• vatmurlsrla simdi ba7i yerl*ri Maznrva hataklıtına Hönmüş olan bu cadde \e ci\arında otnranlara çöpcü eelmi\or. kömür odnn alamıvorlar. Ha\atları durdn. Bunlar; bu baiaklıklara bakrp. Bir Rafdat caddesi vardı! diTe içlerinı çekhorîar. Gelecek sene ejer bu cadde işler hale telmezse ki eelemez Gö?tepe, Caddebostan:. Erenkör, Sna^ive taraf ları na kiracı da eelmer. Çün kö hic kimse aksam evine eelm?k için 10 lira taksi pnrası vermp\i yahut var.m sa,t hel''evi n bi"<îi*i dolmus ve\a Ptob'isn. \a t">nvavdan indikten sonra scakta, yatnmr, çamor'i» dolarrhaclı vollardan yava o l a ' i k evine (ridin jtelmeri eö'üne »ldır' 1 m»t. K s v<w otaranlar da bir çaresini bulup taçınmıya kalkarlar. D*neeek ki; Ama biterse rüzel olaraktır. Elbette çüzel olacaUtır: benirn anlıvamadıgım da bu! Kararlar ve takdirler sıralanır'en liirum: ln. favdalı ve zevkü rt p (»»rpre alırlar.. önce lüzumln şej ler yapılır., + Bir earip idc'ia karşısmdavımGeçpnlerde «'rza nfcme \aka'annın artısındnn sikâvet etmistim. Hüvivetini vazmıvan. imzası ıjs oknnamıvan bir zat bana bir w k t»p yann bn ırra eerme va^alannın h»fifle*ici sebepîerini rikrediyor. Sebepler prasmda bazı'arı var ki insan va«'ı inkâr edilrnedikçe mazeret olarak kabnl ediiemeı. Mektnbnn o parçasını beraber ok»ralım.gençsiniz. erkek'iniz ve hef erkekteki arru. i=»pk. sphovi duvgular vs. s'7de vpr; fakat evli değil«iniz. Ara sıra cn=i hisİPriniz sİ7 sar«ıyer Bu riurumda gıjnler avlar Beci>or. Artık »abnnız tTİVenmişt'r K6»r elıni,7'1eki p»rayı arzunuza kullanmsk istersei niz ekmek«iz kalacaksınız. Bu zâman zaman bir sinir haline çelfyor. Bır de bunun vanında caddelerde kadınlar goğusleri vsrı^a kadar acık. ko'Iar japone, dar eîbise ve çıld'rtan bir yürüvüsu. ne vaparsınız? Tabri siz ve beo go«le bakar geçeriz. fatat «suçlu» dediğimiz sahıs hiç de bizim yaptığımm vapmaz ve eazeteler bu olaylara bir tsne daha ekler Bz de sueİHva tsnsvsr, alçak. a?ımlı. linç etme'i dive bağınrız. K'ç bir zaman tahîilini yanmayız. Fn evvel suçluva suç işleten esaslsn bulup çaresini ararsak daha iyi olur îannırıdsvım » Snçların tekerrfirü »ebepl»rini aravıp, onlan izale ederek »ıiflan aza'tmak bir ilmi dîvadır. ~**lni7 ırza secmek cümüne deîi), bütün suclara samildir.. bn avr» bahis. ır7a eeceni tpr>"'pmek, ceıa«ını vermek a y n bahis. " Oknyocumnza iranır«ak her «ı*thati yerinde. hckâr, fakir erkck rasgreldifi kadmın üstüne çullınmakta haklıdır. Bövle şey olmaz, vp böylp nazarive olmaz. Evvelâ insan neslini üretmçk iç'n tahiat insanlann hepçine sehevi dediSimiz çiftlesmp ar7nsunu vermistir. Hayvanlara da vermistir. Talnız havvanlannkini kızçınlık devrpsi gibi mnavyen zamanlara hasrederek onlann muhakemesizliklerini, bir keüdü hissirle freplı.nistir. Inssnlarda akıl, edep, ahlâk, din ve kanun gibi frenlerle bu arzusnnn tutar.. eğer oknyncnmuzun mütalâa«ını haklı bir sebep savar ve kendini tutamavıp raseele kadınlara saldıranları da mîzur çörürsek o zaman bekâr erKekleri hadim etmekten başka çare kalmaz. Bütün ahlâk kaidelerini. insani ve medeni insanı tarif ederken ilk vasıf olarak hırs ve arzularına, yani müslüman diliyle nef»i emmaregine hâkim olmayı zikreder. Bunn yapamıran adam ya hastadır tımarhaneve, ya haydnttnr, hapishaneye gider. Başka yeri yektnr onnn. B. FELEK T.utfi Ay "D.P. midedleri Saf dışı bırakacak,, Italyada yoliar renkli asfalt ile kaplamyor Hrutçef dün Vilâdivostok'a fifltti Leylâ Gören'in Amerika'daki başansı na giren Asnerikah V E F A T istanbul Teknik Universitesı Elektrik Fakültesi Dckanlığmdan: RIZA ASGARİ Tercüman Aramyor Yokuîanna 65.000 liro değerinde VAHAN ONNTK DEMİRCAN'm Hesabtnda en az 200 'ırası olanlar, her 100 hrayn ayn bir kur'a numarası alarak çekilişlere girerler. lni vpfatını derin te»«>örlp hil| dirirler Cenaz» merasiml yann sah 8 pkim 1950 »aat 15 30 da Bfyoglu. Balıkpazan Üç Horan Ermeni kili««inde icra olunacaSi llftn oiunur. Î!bu ılân hu^ııst dnvetive yertne kaimdir. Cenazp Levazımatı ve 5ervi«ı Cehl Tel 44 27 46 47 83 58 de hakettıği alkışları esirgemedi. kendisınder ETIBANK Yıldız asfaltında, KALORİFERLİ bir APARTMAN DAİRESİ 3^468 mm kalınlıkta 2 yüzü düz (122 X 244 cm.) K^LITE LEVHALARl ELKA * T tahta kazanabilirsiniz V E F AT Midıill »»raftndan Behrara BeiTade Ahmet Be\in kıtı ve eskl Maarif ve LJse Müdürierinden merhum Mehmet Terfik Bpvin zevcesi, Ferdane Sozen. Muhip özyigit. Meliha Alatur. Nlmet Asenanın anneleri. merhum MUflt Söıen. Dif Tabibi Kenan Alatur. Baiıkegir Miletvekili Vacit A«ena ve Mua^zez Örxigtt'in kavınva'.ıdelerı gtlnü Ayvahkta vefat et,mişttr C«nazepi Avvalıkta kaldırılarak Pbedt ntlrahateShına bırakıljcsktır. Allah gani gani rahmet eylesin. 1 Aileai MİMAR veDEKORATÖRLER SAHİPLERİ f> L\ ŞAAT IMAR BANKAS1 'FLYAFLl PLAKA SANAYU 1\İW. N.V ISTAN3UL" Vıtrin ve dekorasyon ^ MARANGOZLAR ve DOĞRAMACILAR tarafmdan en çok aranan ve kuUanılan tahtadır. faydalanımz. ELYAFP1AKA Tel: 22 48 90/53 Telg: FATMA ÖZYİĞİT işlerinde DELİKLİ ELKA L E \ HALARIN'dan 9»tış yeri: G=.ranti han No 207208 BahçekapıIstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog