Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYE'JL ı^aflB •% 9 •>«••!••••>••«•••#•»•«•« HONGKONG =haberleri "Akşveriş ceıtnetî,, firâılıflirf ffrfî r»fta dfsîgufansn, «rtarîrf tırmmh. Milliyetçi Çin bayraklan. Deniı» bakan. diktrtlı tsîlerle çevrilî, az çok askeri gorünüflü barskaJar, s:ra »ıraı dizılmış Cernsatin mutvtarı Hsia Sh#n Wu, t"izi bu baraka.aıdan b'.nnde. Çan Kay Se5t*in muazzam bir portre^iitn altrnda kabul etti Y»nına girdığîmız zaman, bir mendıl üzeriıv, Mnlı ço'uk fiakışları iş Uzak&ark'ın En Esrarlı Beldesi I c H U KU K • f B A H İS L E R 1 I I U171VI NAUNA 1İC.IT1 m MIHINA göre göre Kai Son çıkan 3764 Denıze doğru gömul«n üç kilonumaralı kanunla meftw boynrrMa toi prsf Bu h*va Temyiz M a h k r n e alatftnı: Fnn»v*MW inış» etmışler. sine bir hnknk ve m Du*ya»ttn en fjr'e*!! tşı. Bundsn bir c e u dairesi iüç »MK dwew, he^ifen fcemen dafa lâve oluntnuş bövbitisik olan s»rit p b i dar bu saEsnafın Almanyaya gönderillelikle Temyiz Malrkemesindeki haya dört motorfe bır «çaltf indırmesini tenkid eden doktorlara daire adedi on altıya iblâg edilfnelr «*a«ak i j deililcf*. 9*mo*i Rowgİstanbu? Esnaf Dernekleri miş bulanmaktadır. 192h senesinKong, #ıil1etî«r;**asT bir is«asv«wıde iııtişar eden Temyiz frşkilâtıBirliği idarecileri d"r BıSrtür» dümy» «»illellerifle » i t na ait ilk kanun 1271 nanuralıdır. uçdklar, özeYYndVn açfaklsrı gör crvaP verdiler B B kannna çöre 7trn.it Mahkelîama'tırıcı rranzaranın hâlâ sihri Hsia Shen Wu, vaktivle Çan Kay mesi, dört hukuk €•*>» oeza ve b'r •ltı>idaki Amerikan, tngiliz. Al Şek ordularında defterdarmış. İstanbul Etıbba Odasında yapılan de ti«aret d3İrçs n1'»ı îbır?t alman, tsveçli, Japon yolcularını, Runn'e MilH'dc onun gıbı on bin gitgfefe «rf»rt Mr ttmpo ile bt>ray« fcişi var. Hepsi e»k» asker, yahut toplantıda bâzı doktorların, 500 Is mak özere dok«? d»t ede» ıhu tanbal esnafınm Almanyaya gönde reltl. Demek ofnyor ki 1938 seneesld (*#»îet mcınuru Koşat adım, rilmesrnrn yersrzÜğini rleri sürmesinden 1999 senr: rr feular Teaiviz Gümrüğe ayrılmış olan verde în komİKU'lîerdcn Rdçmışlar, bu ıssız leri, emaf dernekleri tarafmdan iyı MahkerrKsine >tdi daı'e daha i'igilize» hir Irrha «sıft. üzerinde, a d p c i l i . hu âhhrte ölÖTn v e mer karşıbmremıştır. Ba korra ile ilgili ve edilmiş bulanma^tadır. Hortg'lÇoiTg'a afyon, herfrangi diger hamef k»mptn» »tğınmi«lar. Akıl olarak Istanbul Esnaf Dernekleri Osmanlı ImpırAiarluğanda, !•• larında hep o çok vakın, fakat BirUği idarecileri demişlerdir ki: bir uyuşturucu madde getirmenin paratorluğun soıu erdıği taribe yasak olduğu yazılı Böyle bir iş çok ulaş.lmaz Çin, nasırh ellerin« Açız dıjen doktorlaıdan Ana kadar, Temyn n ı K ı n r s ) bir b« yapmak he* h»Vd« krmsenir» *khn de ijne iplik. çaUşvyorlar. dtohrya giden yok. Amerikaya yolla kak, bir ceza, bir de ı*tidalar dadan g"e"çmez. Çfinîrö" bflfiîn trynstnîslerreTerî Bir!«îk Amerîkada çok nanlar ise vatandaş olup kalıyor. Bi iresi •fmak JTP nt (fnirtden ibarucu madde b£çaftçılan, zsrtetı rağbettP. Çalışmalanna mukabii, ay zirn esnafUrımız ise döviz dahi alma ret bulunmakta idi. O lamanki aHongKoAg't»* tnat alırta*. H#nı da 15 HongKon^ dofem »lıyeTİar. Bu dan yol peraları kendilerine ait ol razi genişliği g vMnündı lutulaeak bu bahada ağır zehir, önce Siyam|«ranın 14 doları kendilerine pirinç mak üzere ihtisa» vapmak fizere Al olursa TemvİT M bNrmtsinin uç dâ, ikinci el olarak da Komünist •esikası olarak Sdeniyor. Bir doları manyaya gidiyorlar.> daire ile ne surctle vazife görÇind* n t ı l ı r HfÇ bir ı n u n sev da hesaba yazjhyor. dSJfi. eidden fizerinde durulacak maUra y6k«*lm«z, herfces gibi vaîstanbu] Esnaf Dernekleri Birbği Ya Kwan S a n 4» yasmda imis, pura nıner. Yeni idare heyeti perşembe günü bir bir meneledir. Ancak biz ba vaı n : »>tmı» finüküycT. Bu aâam e»zrmnda btıkak 'arit»m alâkadar Turist kafllds!, «okaklardan, a ki bir çavuş Bir bacağı kopuk. Kaı basm toplantısı yaparak esnafla ügi «4eT ba bahis ile me«*ul ofmıyalî konularda yapılacak olan çalışgır a»ır «kar Mr tu glM feçiyor. desaiyle aynı ot minderi payl»ş»yor. eaf<mız işin. bnnan eevabı âzeTurist»«f«, HoravKoT.g'u gezmek O da geçen haft^ înfihar e'miş. Çok malan açıklıyac?k'rr. rinde tevakknf etmiyeeegiz. için iki üç gün zaman bırakılmış iyi nakîş hîertrri^. Te.n\ u Mahl»fme«,nr otuz sene tır. Burtdan a*ı gfinah olur, faz!ası Scrmg Vso Tısm, ahrmşbe^ ysşınçibi mııletıer tarihtnıe hir racrbıktınei, diyorlar. da. Âyan #7İsı •« vsli imH Şiirlsr ba'e dahı (eskil etmı»ccek olan Bu kış\ snifvârderle'rin yaptıfcia yaıarak öiümii b*kliyor. !3on şiiri kısa t"r zamanda ı'.t. daire Uân bir sevahaf epej dajMağalı çeç şoyW başlaysn bir qcj: «Ey ölüm, b*vesi dahi, üzerinde durulacak bir ti. O«mi Kumpaiyası, »on dakikanim güzel kardeşim!». ^meseledır. Nol.tai nazarımıza göda, HirHKonjV», yirtni dört saatCrranf Pao Tıor, «hmujbei yaşmYeldeğırmeni Karakolhane a dde i re. bu iki dairrnin ilâvesı dahi, t*n fa7İa kalınmıyacajını büdirmişti. Çıddetü itirazlar yükseldi. da. HSkim ve albaymı*. Ba^ parmaği sindeki 85 numarab k. hvedç. siyasî | Temviz Mah'ıemesi irin kâfi geliğneden 6>lik d*$ik. Çocuk pijsma nutuk çekeTken, devlet büjüklerine ^mivecektir. Zira is hacmı günden Erkekler: larına oakiflar yapıyor. hâline gel Rırk sekiz »aat » m a n bırakın Ueri g n i lâflar eden, Naci adb aı | güne artmakta, i»ba Çh«n Kin Ten 35 ya^vnda. Chanf hısla bunu yakalamıyg giden Ahmet [ mektedir. Ben Temyizde vazife bixe! Alt tarafı. b u vahfi mahlukhay da, sinpma sahne razıt hnif. Ço Demirel adlı polis arasmda bir bo görürken 1935 senesin^e yalnız ülar degiliz! diya bafırıyorlardı. çüncü ceza dairesine bır senede euklara bedava alfabe 3str«tiyor. Kadınlai". tuşma obnuştur. Bir ara. polısin eBir L»i var. daba bir «ünlük. Dfio linden kurtulan Naci. hemen kah gfi<n iş adedi yîrmi hcf bin KU Biz Çitıi tanımak istiyonır! didoğdtt. KarabanınCTIküciik hcmteh venin yanındı ki a ğ a o çikmış ve o • ur cıvarında idi. O'fter dair»le"e ye haykınşıyorlatdı. Her halde, crkekler, bar kızla risi o. Yüzü kırtş Vırn. thtiyar bir radan indirilmesi. ımcak bütün kah c ! e n isler df bn ni'hctte o'masa «iah; buna ya'un r^kamlar eiva babası n n ı düşünseleı gerekti; kadınlar bilgine benziyor. AnnesiyW ve müşterilerinin yırvarnv lariyle rıpcU rulnnmaktadır. Onunla pek övünüyortar. da Ipek pijama heveslisf idiler. f'.u vazivet karsısında ister ıstr(Arksn r»r) mümkün obnuştur. Ağaçtan indikten New York ve San Franciseo sesonra da. polise teslım olmıyan M* mer yine istinaf mahhemeleri yahat acentalannda, HoneKons'ci, elinde bulundurduğn bıçağı Ah ınevznnna temas etmek icap etun adı «e<:r3rlı Asyanın incisU, «Ya ış ACI BİR VEFAT met Demircle rasgele sallamıym baş mek'edir. Çünfcü Tem\ zuekı »ak cennetin kapisı» dır. En tetirli lajmıştır. Güçlükle z/ p«edilcn Naci. kesafetinin en mfih.jrı »aiklenn »lojan «Ahfrerıj •enn«ti». fstarjbul EmnlI •* yet Sandığı Be bu boğuşma esnasında vzifeli poli den birisinin. bizdf istinaf mahAmerikah kücflk hit petrol kra»azit tub"»f rrm si sırtından, karnmdnn ve ensesin kemelerinin olmnyışı hu»ojun» ».lı, bir kaç hafta evvel, yol ü'tü ha»*beciM A. Hik den obnak üzere üç yerinden yora foiunmakiadır. ugrayıp iki gfln kaldıfi HongkıyIstinaJ mabkemelerine lüzom olnp Kong'da 120 milyon frankhk alışM«k lamiftır. Yapılan tahkikt sonunda otmaması mesclesi. tfvfn amrdan veriş yapfflış. B a fflasrafı €karımın bule GBnenln Nacinin akıl hastası oldujhı ar.Vşilkızı. Muzaffer vr dığmrfan. Bakırköy Akıl Hastahane beri hukukçular arasında mün»ufak tefek ba»ı «rylcre ihtiyacı | kasa mcvzuu teşkil etmektedir. C<pmfl Günentn •vardı» diye izah etmlşti. Bu izaha kızkardeşleri. Na sin* yn.tınlmıştır. Yarab polis ise. Ilattâ Ce?a Mnh»kemeleri t'sıllü şu sözleri 118(T# ediyordu: «Hongfi Gfiktep*. Mn Nümune hatahanesine mehazı bulunan kaldrrümn Kanunumuzun Krmg'ta h^yat 6yi» oeu* M U »rmner Yanm tır. ! 1871 tarihli Alman Ceza MuhakeH Bu, a<hrn, i!i(M altn» değer bir biyık. Kâum Bel glner. Şahap ö n Sinema bileti karaborsacılşırı ! mrleri l'mlii Ka innnnn ilk proaöbrvt. B ınun asyesiode, kurnaz ^esi, istinaf a«ali|ı<D Kaldırraı» baÇJnlÜer, kilolarca «aTlte h ı d y l 4t Y«1p. Zehra Belgfner; Senttıs Yarimile mücadele iunmakta idi. 1 ılhissa reza dâvad s f i a f gitl! yeîlfti taçını, gülöm.«l ^ > ık, Suphiye önalp, Tahlr Soylu. larında venıen kararlsra karşı, yere, Wt .iril f u l u » . f^m.ya Sinema mevsiminin yaklaşması jsljpaf, yobmc. bir fcaı.ıın yola oj Iâzadesi. ömer Yeşllyurt, Dursunali. münatebetiyle bilet kareborscıkrriy İarak mulı.ifaza edio rfmemek hn*** I Ahrriet Mchmet, Ali. Anm, Havva to mücaöVl* etmek üzere Belediye , susuııda çok riddi nıünakaşalar Kaiaba, koyıın sahili boyunca, Kotencmtn tfvze ve halal.ın. ŞOkril Zabıta Müdürlüüğü sivil memurlar 1 eereyan etmiş, B.iyıştat komiıyoBeyln teyzezadesi. KAzım, Tfedün, Yü dan mütesekkil ekipler teşkil etget set uzanıp gidiyor. nu istinaf usulünü on üç muhalif Kıyıda, çıplak çocuklar, uçurfma 'cel Goktppenin yengeleri miştir. Bu ekipler bilhassa Beyoğ reye karşı m dört rey ekseriyetuçuruyorlar. fnsan Kendlnl, AkdeNEBAHAT İREZ lunda matine «artleri sırcsında de le kabul etmişıir. nlzin sakin bir kflyilnde ianaeik, mflpteiâ oldugu amsnsız hastalıktan Istinaf her hınçı bir dâvanın ilk vsmlı olarak kontrollar yapacaklarneredeyse. kurtulamlyarak dün saat 20 de tedavi dereee mahk"<nt.sınde rüvetinden Burssi RunnU Milis, merhamet ffordüğü Cerrahpaşa hastanesirtde v» dır. ! sonra, ikinci dnp.c olarak dijer fnt etmtstir O n » z » i yannki p» Yasak bölgede dolaşan süpk§«ab»sı. ' rı>te\k bn mahkı ıne tarafından zartesi (5'10 959) günü Cerrahpaşa Döne döne dağ* tırmansn sarp heli bir sahıs yakalandı ı rüyet edı'mesl rtemtkt>r. Temyiz hantaneslnden allnarak Sultanahmft yola gaptık. Buradakı şırin vıllâ camlinde ojfle namarını mütaakıp EBakırköy jardarması, askeri ya MaoK'"mesinî. !ıu <irrfçt mahkelar, yakından gorülünce. tıklım dimekapıdakl makb#re»ine defnedisak bö'.gede doîa'jan Şevki Atılgan melerinden, yani ilk d?rece ve i»tıklım dolu birer ızbe. Yegâne göz isnafııt doktorhra höccmn jstinaf ve Zemyiz Yazan BAHA ARIKAN sıl etmiş, $abitlerin balleri, vazi^etleri, fimabrı •aaüakeaaenin filtri üzerinâe nüesıir »larak, bna Bir akıl hastau is bıçakladı T oksayıcı manzara. hemen her ta J | Allah «an! ganl rahmei eyliye. Avrupaya yapacağım haricl seyahat sebeblyle, yazıhanemln 5/10/1959 tarihinden 15'11/1939 tarihine kadar kapalı olacağını bilgîlerine arzederim. Müşteri ve Alâkalılarm Nazan Dikkatine: ijminde 22 vaşında şüpheli bir sah>ı yakalamıştır. Amele oldugunu söyliyen ve bilmiyerek yasak bolgeye girdiğini ifade eden Şevkının dıınımu incelenmektedir Dimyanın heı B E R L İ T Z L İ S A N Bn ise, ynkandan beri vermiş olâfÇiffhttr izabattan da anlaşılm;ş olaca"ı üzere. bukuk prensipleriyle tclifi kâbil defildir. Şu bal Stı hatde istiıııf usnlünde sifıhi de Istinaf Mahkeme'.erinin kornlmuhakeme nsnlane imkân kalma ması husnsn da, bo»ünkü iş hacmaktadır. Tani asıl • akanın cer mı karsısında derde çare olamıyan ettifi mahalden uzak bir yer yacaktır. de bnlunan istinaf Mahkcmesi. haTemviz Mahkemesine, iş hacdisevi evrak üz?rinde trtkik edemi arttikca dairt •lâveri fikrlne cektir ki bunonda.hir kanaaj mah de muhalif nulun,n l i t a y ı z . Çünkemesi İçin oldukça mahznrUn kü bu dairelerin adetierinin kaca bnlunmaktadır. !lk dereee mah'ehaliî olaeağı, ileride kaç Temyiz mesi, muhakeme celsesinde görda'resi mevcut o>3caçı hususu meç düğüne, işittiğine göre kanaat hahnldür. Î0Î3 dafreli bir Temviz Mahkernpsinin Ü' 1 î'tih^üarda biri lik df'Ul, a^rılık doçuracajı ve ! kosmekese sebebıyet \erecegi izah tarafında şöhret kazanrrnş tan miistaânidir 1 Temviz Mahkemesine daire ılâve e i t ı e k t e n 7'yade dairelere tszla aza vermek t u ı e t i v l e daire .Tdrıiıni muhafaz.ı ederek. hâkim sdedini çoSaltma» Bu, d o g m bîr Kevfivet olnr llaırerin ictihatlan l'alli ve muayycn oldnğn için, .r.üteaddit hryetlcrden cıkacak olan kararla», o rîaırcnın taayyün etmis olan içtihadı haricine çıkaıi'az. Bilfarz. bnsünkü Teşkilât Kannnıına çöre Tcrr>i7 daireleri. bfş kisiden terekküı, etmektedir. r.ıı d3ireye Onbes nra verildiSi l^'îdirde o daire üı, hryetle çalışacak, fakat içtihal bırliiji işinde. hıMı olmııs daire üc heyetle çalıv a r?k. fakat içtılı'.t h;rlie;f işinde. helli olmnş daire ıçtihatların2 Potnda. Orl» Anadoln'da, tiatıda avrı ayrı birer Temyiz Mah kemesi teüis ve t»skıl etmek. Bunun mahzuru, her ii( Ifmyiz Mahketnfslnin, inihat birligi tesi» ede memeleri ktyfi>etidir. Ancak senede bır kere her üc temyiz mahkemesinin daire ınsleri, belli bir merkezde toplanarak o seneki içtihat ıbtilaflannı baHetmeleri ve içtihat Lirîifiıii bu snretle tesis etmeleri de imkân dahilindedir. 3 Muayyen ve n ahdut bazı fiillerin, nihaî derecede. mafevk bir mahkemede halledimesi bususu da. Temviz Mahkemesinin yükfl nü hafifletecok çareler arasında düsflnfllehilir. Meselâ ceza işlerinde kabahat fiilierinin. cezayı veren snlh Mahkemesinin dairesi dabilinde bulunan AJır Ceza Mahkemelerinde; hukuktaki snlh mevadının ise vine o bükmü veren Salh Mahkemesinin dairesi dahilinde bulunan mafevk bir Aslive Hukuk Mıh!\em^<ıinde. nihaî der< cede halledılmf ırri mümkündiir. Hem bS.vdıkle mesafenin darlıgı dolavısiv'r «ıfahî muhakeme ugnlüne riayrtr de imkân bsııl olmtıs olur. tinaf maJılıemeieTinden ajrnnak lâzımdır. Temyiz 'Mahkemesi bir dereee mahkemesi değildir. Adetâ bir hukuk akadfmisidir. Ancak kanuna vaki bir (»irruz meveut olduğtı takdirdedır ki. Temyiz Mahkemesi dlvava mâdalıalt eder. Tcm\İ7 Mab«.rm»jM brr akademi mahı.vetınde o'otıta bır kanaat mahhemesi oın>aktan fikar. Temyiz Mahkemesı ancak kanunun • ı »»ır s>kil6V l:tbil. fdilip edil\ racdiçmi tetkik eder. Kanaati viedaniye ;'!» dertce tr.ıhkfmelerine a 111 i r Su kısa rı!a.vı verdikten wmra ıstinaf nıa*><en>eleTinin m brreiine jerebilmek kalrildir. Istinaf mahkemesTİM lehindeki deliller. umumiyetle iki noktada toplanmaktadır. Uk derecc mahkemelerini fîili ve bakaki hâdiseyi tetkik rdernrn herhangı bir ha tava düşmi'ltri vtyabul kanaatlarında aldanmrv ol ıtvıîtrt. bâkimler'n de niba\at l 'rcr insan oldukları na/ara a!ınııs3. daima m'imkDndür B>7>aenal»yk berbaoeı bir dâvanın. trpkı ilk dereee makkcmnı *ıbi. 'kiMi bir sâzgr; ten teçm»j adli ratalann Snâne germeli için bir trminattır. Bandan başka istinal mabkemeleri kabahat cibi l>»z. körak d & valan her. takdirletım knllanmak bem de »tıdrm k «larak tetkik ederek ıstinaf »albasmda intaç etmek irafcânır.a mâliktirler. BHylelikle. Temvi2 Mıbkeraesinin > ükfi bafifiemis ve rnfak mahiyetleıi iti*>a'iyle akadpmik karakter arz eden dîvaîar T'myiz Mab kemesine gitmiı »lar ki, ba hasus. bem işlerirt Mıiıtflle t«rSImesi. hem de sfirat 'Utısap etmesi bakımından yerinde hiı harekettir. Istinıf maM emelerinın aleyhlnde serdedil>'n mttalâilar ise şa esaslara dayanmal.tudri^r Her îik mabkeme bolanan verde bir de istinaf mabkemesi <grnu{>, biç bir imkân mevent detildir. Hal buki istinaf mahkemesinin, bir kanaat mahkemesi olmasına g5re. tıpkı ilk derr<e mahkemesinin tibi oldoŞn şifahî Tinh*Keme nsnlüne tâbi olması Hi'nıiır. Yani tıpkı ilk dereee mahUemesi *ı!^i farafları dinlemesi, şahitleri istima etmesi. tarafHrm ve «ahitlerin n»ikol'>iik dnnımlarivle nlâksdar olması, irsn etme.ktedir. H«lbnki buna, hrr ilk mahl.enlenln yanında blr ı«iinaf rpahkemesi knnrr5*3 1mWn <rl«31<(tı i<"'"ma'ldi durum müsait bu'rnmamak tad:r. l a n » vermiş münü tesis etmişıir. Halbuki hadiseji, yukarıda işaret ettifimiz zaruret dola\ısijle evrak üzerinv de tetkik etmek mecburiyetinde kalınca. salnız zabıtnamelere istinat edecektir. Zabıtnameler ise. sezilmesı n i i m kün olmıyan incelikleri gftstermiye, hâkimin kanaati vicdaniyesi ftıerınde nıuessir olmıya kâfi de»iilenttr. BmtOm haşfca. BMMM» imkân müsait olnp da, her ilk der«ee nakkemesinın yanında bir ıstinaf mahkemesi kuru'nıuş olsa dahi, yine müşküller halledilmiş olnvaz. Istinaf Mını>ınırM. ikiuci dereee bir nukk^Ae nlmasi dalayısiyle, ilk derec? ıVJOıkemesinde ibraz ve tahlil drtrrnş b a l a n M <•lilleri, şahitleri »ynen huzurıuıda tetkik ettiği farz «Innsa dahi, adalete daha fazla yaklaşmış sayılamaz. Çiinlbü dâvanın koausu olan hâAsenm izerinden m u n zananlar geçmiş me\zu âdeta nisyana u f ramafa başlamıştır. Şahitlerin bu D m zaman zarfjnda dftşanerek kendileriııe ilk dereee mahkemesindeki vaziyetlerinden baska bir vaıiyet veımeleri ıfe ber zamao için varittir. Ba ise, adalete ymklaşmış degil bilakis. ozakla$au« •Imak şüphesini dognrmaktadır. Istinaf mahkemelerinin memleketimizde teşkili için, müeerret na zariyelerden vaz geçilerek. memleketin çofrafî vaziyetini de göx •nfine almak lâzımdır. Bu vaziyet nazara alındıtı takdirde memleketimizde teşkil edilecek istinal Mabkemelerinin, şifahi Mnkakeme « s a l â ile ikinei bir sfizgeç vazifesini gereeeklerine ihtimâl ver> m e t e imkân yoktar. Zira. Slvaa Vilâyetinde karnlaeak bir istinaf Mshkemesine, Erzinean Vilivetinin her hanji bir Kazasına b a | lı bir köründeki taraf ve şahitleri getinniye kolaylıkla ihtimal verile mez. Şn halde knmlaeak alan I»tinaf Mahkemeleri, aneak ve aneak evrak fizerinde tetkikât yap*eaklar, nevima bnçünkfl Temyiı Mahkemesinin vazifesini ifa edeeeklerdir. Şn farkla ki Temyiz Mahkemesi, akademik olarak; yani kannna vahi t a a m ı z l a r l a »?rastığı ha'de. Istinaf Mahkemeleri daha ileri giderek, evrak fizerinde yapmı; olduklan tetkikâtia, ilk dereee mahkemelerinin vicdanî kanaatîa'ina da müdahale edebileceklerdir. ını bilininim. Hanl, efeadi, haGezzin A Etendi tık M nıma sormas: bitişikteki muezzin Ali Efendinin Knznm, hanım, adı neydi? Kadın şaşalamıs: A M ! Üstüme iyilik saglık, demiş. Ayoi, Ali Efendi diyorsnn ya! Caaua, yanlı« t»timm, Bere^e •t»r»y«rd«, diyeecktim. Efendi, senin aklından zorun var galiba. Bitişik komşu dedin ya! Onn demek istemedim, ne bj yapardı diye soracaktım. Aklım fikrim sana emanet Yarabbi! Müezzin Ali Efendi diyen »en d e | i | misin? Efen4i ba aefer knmış: Seninle »aten kaouşviiBaz kl! Diye kapıyı öfke ile vurmuf, çıkmış. Bu tip insana çok raslanz. Tıpkı «bitişikteki müezzin Ali Efendi nin zanaatını, evini, adını öğrenmek istiyen şaşkın efendi gîbi, gördigiinü. okuduğunn, blldiğini gene de tafa sola sormak merakındadırlar. , Bakkalive. kırtaaiye, takatiye ribi bir dükkânınız vardır. Bitiatğinizde de bir dokUr. Gelirler. doktorun Ubelisım okurlar/ sonra sirtn dükkânın kapmtMİa n baılarım uıatıp lorarlar: Doktor filSncanın muayenehanesi nerede acaba? Bitişikteki apartıman, tabelâsı kapısında, dersiniz. E»et, )f»rd«m. ama .. Acaba, ama» nedirT Gördfinse kapısını çalsana. Çalmaz. Ille bir kere de size soracaktır. Tabelâya mı inanraaz, doktor* o ye, re mi yakıştırmaz, kimbilir? Dnrakta beklerıinta. Tramvsy gelir. Tahut otobüs. Kiminin tepesinde, kiminin b»grfinde. gidecefi yer yazılıdır. Yanınızda bekliyen biri sizi darter; Bn tramvay acaba Beyazıda gider mi? Gider. Bakın, üstünde yazıyor. Tazıyor. ama. . Yazıyorsa oknyup 5|rensene? OkBmnştur ama, tabelâya mı güvenmez. tramvayı mı beğenmez, kimbilir? Banmo en yeni trnefini iki (iin evvel işittim. Bir resmî dairede çalışan bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Daha merhaba demiye vakit kalmadan telefon çaldı. Arkadaşım •inirl) ainirli, ahiıeyi kaptı, blr takım snallere cevap verdi, sonra telefona kapadı, bana dondö, aeı acı dert yandı Sabahtaaberi ba belki «nuncn telefon. Hep aynı sey. Tele(»na eevap vermekten, i«e gflee bakmıya vaklt yok. Ankarada bir imtihao actık. TafıiUtım bütön gazetelerle ilân ettik. Ilânı •kayan telefona yapışıyor, talsilât «ornyor. Gazetede var, diyoram. «Evet. «koduk ı m ı . ı diyorlar. Ne iştlr anlıyamadım gitti. O anlıyamamış ama, ben anladım. G&rdfifâne inanamıyan, matereddit. koşkala, beeeriksiz tipin tâ kendisidir ba. Hele Imtibana tirsin, kazara kazansın, sen onu sonra gör. «Eshabı mrulib> dedijimiı çilekeşler» dnrmadan lâhavle çektirirken! Hamdi VAROĞLU VENIKOV tnan>s*bet>ı« 7 Ektmd«n ltlb«r*fi eshur «n ME ORKESTRASIN» takdım erler ^ 62 40 01 »35 B İ L G E N L E B BİLUMUM YAĞ ve SABUN Asmaaltından Kücükpazar Kuveloğlu Han 50/56 y» 2 seneden beri nakletmistir. Tel: 22 77 21 Telgraf: BİLGEN İatanbul Ek im i j 1 Rebtülâhır 2 Herkesin ve bılhassa hanımlarm emniyetle devam edebildikleri İnşaat Yüksek Mühendisi Almacak Türkiye Seüüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Montaj lyiudurıugunden: Yeni tesislerimizin inşaat işlerinde çaliîrtırılmak üzere yüksek inşaat mühcndisleri alınacakiır. Arsnan şartlar: 1 Yüksek inşaat mühendi'=i olmak, 2 Askerliğini yapmış olmak. 3 Resmî veya hususi bir müesseseye karşı mecburi hizmeti bulunmamak, 4 F.n az 68 senelik mezun olarak şantiye şefliji. kontrol çeflıâi veya kontrol mühendisliği gibi vazlfeleTde fiilen cab?mış bulunmak, 5 A'.manca bilenler ile kontrol veya şantiye şeflikleri yapmış olanljır tercih edilecektir. Taüplerm 1110.1959 tarihine kadar hal tereömeleTİ referanslan ve bonaervisleri ile birlikte. varsa hususi tekliflerini ve istedikleri ücreti de ilâve ederek Müdürlüğümüze yazılı olarak müracaatleri rica olunur. L. J. ESKENAZİ Yeni Han Karaköy kat 3/33, Galata Istanbul • " l " 1 " ' " " ^ ^ ^ " P. O. BOX 772 Galata mammmmm^^ £ < > j\ ! V. | 5 58 12 02 15.17! 17.4C19.I6 4 17 | E. 12.10 6 14 9 29[1200| 1 30 10 29 O ü 1 s1 T3 C n ir s ! 3 1. l D E R S H A N E S İ D Î R Yeni açılan İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Kurslarır.a bğrp^cl ksv i? 'i:"e':te3"r BeyoS'.u: t*tiklal Cadde?i, SÎ'MEHBANK Sokağı CUMHURIYET'ÎN TEFRÎKASI: 72 RTflDifiEK «Hey bire tistümdekl küçümencik yıldız. Sen kimin yıldızısın? Kimbilir «abibin nerede? Hangi ovada, barigi dagda, belde, Belki de sıcacık y a U f ı n da uvuvordur s»m»ız gasavetsız. Belkf de şimdi giiılerine uyku girmiyor. bin dert, bin belâ içinde. vara bere. ağrı içinde kıvranıyordur. Biliyorum, o öliince sen o gökyüzünden aşagı düşeceksin. sen de öleceksin, amma senin hiç bir derdin yok, K'ındüz söner gece >anarsın. t'kmek istemez, su Istemrzsln sahibin gibi. Işin güeUn parla • '•ünmck. Insan olmadıfına şükret. «YanımdaKİ tazecik ot. Dokantam Kirılır, Incinlrsln. Baharın parlar, g ü ı gellr yanariin. Omrfln •tıoık, amma sttrün m e ı ı l n . Sen de Inıan olmsdığına «ükreyle. «Altımd»kl K»r« toprık. her işin baıı, her iıin ionusun. çok (notnif. çok yıpranırıın, i»na olmtdık >ıl*r fderler. türlü tür lü hallere lokarlar Incinmez, gUcenmenln. yüregln geniş, y»yl» glbt ierfnnın. ciimle >aratık sende grtiıenir. barınır, afiaçlar bijrınu oatar. sular sem ovar. v<Mırıro ttnı bulur. dile t e l m e t lıalier celir basına, amma «*•..!• >ie msan olmadığına şü\"?vlp. «Size tvpicıi n z e söylü^ornm. Ben gayri hiç bir şeyciktfn körkmuvııruıı. Olünıden, söiuktan, üıç bır Sözüııü bıtirince baktı ki Atinin karartısı karsısında yok. Blr an bir >altıtılık dnydn, «anra «eçti «Gitti.» dedl. «Varstn gitsin. Ştikredln.» dedi sonra da. «Şiikredin, şükredlfl.» Ağzı yukan yattı. Dallann arasından birkaç uzak y ı l d u gözüküyordu. Şu gökyiizünde her yarMığin bir yıldizi var. Kurdun kanneanın. sudaki balığın. kovandaki arımn. hcr yaratığın parhyan bir yıldızı var. Yoksa gökyüzü bu kadar çok yıldızla döseli olur muydu? Gökyüzü bir yıldız amban. Kora Halilln de bir düşesi yıldızı vo.r. Vzunca Alinln de. Attmın da vırdı. Kiihevlanımın da. Şimdi düçtü. Kimbilir nereye? Hangt denlz«. derysya? Hangi kara topraga? Şu Uitümdekl yıldu belkl de benlm. O yilzden blr yanı kararm'ştır. Sfhibînln tallhl karartn*. yılrh/in da bir vânı karsnr. DUş^cei'ne vakın gökte »alianır durur. Çif ipllfe bağiı oyle sallanır. Benlrrki cife iplikte mi şîmdi? Birden iirpTdi. Drğruîdu. Ter b««tı. Dogrulunca kpr^ısındıl büyük, jıldızla dolu bir gök parÇMI gördü. Birden bir yıldız u n ı n nrun kaydı gitti. kayboldu. Meryemce bir «Aaaah.n çektL «Kimbilir kim ö'ciii )imdi..« dedi. (Aaaah! Aaah!» Yalan dünya. Tadına doyamadıâım. Geri yattı. Gi>7. kapaklan. o yıldi7İarı düsündükce agır'astı. Bu giden yıldız kim'ndi ola? G«nç mi, koca mt çocuk mu. sabı mi? Uyudu. * * * Ali Uarısını bıraktığı >cve geldiğinde gan atıyordu. Uzaktan tüten ocağı gördü. O c ğ ı n başında karısı yumulmuş oturmuşhı. Aüp.iıi ayak sesini duyunca başını ka'dırdı. Ali ypklaşınca : «Uyumadm mı?» diye sordu. Fl'f basını salladı. Gözleri mahmurdu. Elif, oca&in basmda. y.an avdmlı!<ta. kızhğındaki gibi gii/rl ffözilktü Aliye. tçlndc bir şeyler kabarmsfa. ılık ılık bir şeyler ?km«ca. bfdenine bir tazelik. hir dinclik eelmeğe hasiadı. VarHı. arkasından k°rısına san!dı öptü. Yanına oturriu. k\if«klndı öptü. Öptükre. knrısina sîrı'dıkca >orpuniuju, b'tkin'lği kilîtîiyor. terütnze, anarian doğmuşçagına dinceliyordu. Edemedi. Elifi yeniden kucakladı. Kemikleri çatırddı. Öylecene ayaŞa kaldırdı. arkadaki ca'ı'ık'pra pö<iirdü. Heyecanından tıkanıvordn. t'yuj an çocv'îları görn«d''cr bile. Çalılıktan cıktıklannda ayakta duracak halleri yoktu. Gim de bir m i m r e boyu kalkmıştı. Keçifözü pmanna girip yıkandılar. Bir çamın altına uzanır rjıa«maz da uyudular. *** Gün dognp da ortplık kızdınnca, y a n yeri gtineîte kalmış Meryemce ter lcinde u,vandı. do^ruldu. T)ört bir yanına boş, nyku'u göılerle brfıınırken birden dehşet İçinde kaldı. ti'vleri diken dikcn oldn. Elleriyle vüztinfl kapattı. Körmeîarın tatn ortasındaydı. Bütün srece ölül?r!e birlikte. şu mezarhinn orta yerinde ujnımuşhı. Titriyerek avağa kalktı. Yol ta ilerdevdi. Ayaklan otlara. calılara takılarak yola cıktı. Koşmağa başladı. Koştukca korkusn artivor. korktııkca kosuyordu. Yolda ffözüne. o. baslnda cürümüs. ulu nıe^e ağacı bulunan tek merar ilîjti. Dsha beter korktu. Tam m « a n n yannta gtlinre boylu bo^oınca yere ka U7u»ı bir me7arlıktı mı! yo! bovu. Bntün Bir iki k e r e r'>hn avafi topriiea tikiMı d'î«tü. S' i rtm ı ıHa arfıfc ? v * a kaîkarradı. S : irüne'ek, Bir an soluihı fıkanıyor. kendinden gecer çibi oluyor: cKurtar kar3"öz'üm.» diye yalvanyor. kendine gflince gene Hurmadan yol alıyorcVı. Yüzü gözii toz içinde kaimıs toz tere kan^nıış' yüzü elleri tiim camııra kesmistl. Yalnız gÖ7İeri id'ıyorr 1 !!. Avuçlan. dizleri k'namişfı. Fistanı. donn yirtılmıstı. Ama Meryemce. tam Wr kaplumbçğ!! »sırlığiyle bir durnyor, bir yürüyor. yani cmeklivoHu. Öâley* do5rrjv»n U\. b i r d n loine bir «evİPr d^Şdu. yanına vö"iine b^lınrîı. nnüre bakın ı 'ı. n e y a n yatmısm*7?rta<;lan vardı. ne dp k a n kprn me«e'er. ne de rfe«Eİere b^'anmiş r?put!ar. Arkasıia döndii. mez^rlık cok geri'erde kaimi';. fîöziikmiiyordii Avağa kalVfb'Idl. Fir iki adım atıp yo'un kı^ı^ındaki bir süyenin yanına vardı ince süyeni efcildl sldı. Vm kırılsa bu süyen iji de^nek olurdu. Uznndu. • fsçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 1 Kurumumı sağhk tesislerinden Sultanahmet hastanesi. Bakırköy Nisaiye ve Hariciye Servislerinin çatı katmda yaptırılacak 9129.29 TL. keşif bedelli su depolarınm ysniden yaptırılma>:ı i?i dosyasmda mevcut keşif evrakı v.e birim fiyatı üzerinden kapaiı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 îhale 14 ekim 1959 çarşamba günü saat 15.00 de MüdürlüîümÜ7Ün Beyoflu Balıkparan Mallı han kat 4 deki Satınalma Komisyonu Baîkanhğında yapılacaktır. 3 Bu i s e ait idarl şartname He fennî şartname v e seridöpri her gün mesai saatleri dahilinde Satınalma Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 4 thaleye iştirak etmek istiyenlerin % 7.5 nisbetindeki muvak kat teminat akçesini Müdürlüğümüz veznesine yatırmalan ve bu vezneden alacaklan makbuzlan (muvakkat teminat Devlet tahvili ve banka teminat mektubu da olabilir.) mümasili iş yaptıklarına dair belgeyi v e 1959 vizeli ticaret odası vesikasını mühürlü v e kapalı zarf içindeki teklif mektuplannı toptan bir zarfa koyarak miıhurlemeleri lâzımdır. 5 Kapalı zarfm en geç ihale günü saat 14 00 e kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurmaları veya posta ile iadeîi taahhütlü olarak göndermeleri lâzımdır. 6 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 7 Kurumumuz artırma, e k s i l t m e v e ihale kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yaprnamakt» veya dilediğine yapmakta serbesttlr. (54461) Yeniden a'nr ağır yoluna düştü. Dııt~i"din «rkasına dönüp ..Al'ahım, kara eöf dönüp b?kıyordu. İjice uzakla^liim. scn imdat eyle. Sen ktırtar tığına akiı kes'nce tüm deımabeni.'i nının. takatinin kesildiğini anlaF D ° V zaman elIeri^'le yohın dı, kenıiisini yolun kıyısmdaki •oprağinı döğerek. rrpınarnk Altek bir can'm altına atıvordi. Dllaha ya'vardı, Gözlcrini >IITIII dor*^! kurumustu. Yardlnn mu**u, tirtir titrivordu. Bu dusoğudukra ncıyor, yürcEİne is'inımdn »zıcık diilenip. «oluiu yor. diflenrlikce rozülüyor. tüdür"' i nre avoja kp'kn;ajB cplıv Uenmis bitmişüğinin farkıra vatı. F"'ktı da. Artık ko«amıvordu. A T » me'p9rhV»an kiırtıı'nı?k rıyordu. (Arkası vaO İçin vcır giicühü harcıyordu. Ne • » /K • *. * A. Biltün bn çareler, üzerinde «yrı ayrı durularak düşünülecek V E F A ' meselelerdir. Yalntz surasını kat'î Nevşehir e»rafından Mehmet Efendi olarak ifade etmek ISzımdır ki. oğiu ve tpeklıı Şirketinln emektar Türklye Harici çok kıymeiH vr «evgili is hacml arttikca. Temyiz Mabke vcznedan Lira Kr Lira Kr. 73 00 150.00 ! mesine daire ilâvesi, mahzuru Senelik 40.00 80.00 6 ayhk SAtM KNAYMAN < mcnfaatına galip bir kevfivet ola22.00 44.00 S ıjiık 3'1P 959 cumnrtrnl günU Hakkın rahı rak telakki edilmrk tcap eder. mptin" kavufmuştur. Cenazeni 5 10 959 Basan ve yayan pnzartem gUnü öile namozınt mOtnCumhurtyet Matbaacılık ve «kıp Şi?li Camiinden kaldınlarak Gazetecilik Türk Anonim Şirketi VEFAT Fprıkoy atlp mezarlığına defnedlle Cağaloğlu H>lk»vl snklk No. 39 41 Istanbui Komlsyoncular Dernegin rektlr. Mevlâ rahmet eyliye Sahibl Aileei K'ytnrtli arkadnlarımucian GümNÂZİME NADİ ıük komıcnncti'U Yazı işlorini fi'lpn ıdare eden CEMİL ERGÜN Mcs'ul MıldUr \rfat etmiştfr C?fnazr=l bugünkü NUYAN YİĞİT I pazartegl guntl ikindı namaztnda Sı=li Camıinden kaldırılacaktır. TanO»ıet«mi»e gönderılen evrak v« y a n Öksürüğü keser. rıdan r^br^t f5!^ e'^n V " n'ı^as. lnr po«T»dll«in ediime^in !ade *rHİTix>*. CUMHURİYEÎ T URAL I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog