Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

AC YAZI T m l Hüsnü Dağlarca'nın Varlık Yaymlan arasında çıkıp da kısa zamanda mevcudu kalmıyan Aç Yan adh şÜr kitabı ayni Yayınevi tarafmdan 2 lira fiyatla yeniden bastırılarak satışa çıkanlmıştır. u m hur i yet 35 inci yıl Sayı 12.642 K t r e U C U S U r T U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbu) Posta Kutusu: İstanbu] No 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 9ü TANSİYON NEDIR? Dr. SELÂHATTİN ERSEN Tansiyon Yüksekliği Tansiyon Düçüklüğü Hastahğın Sebepleri Şekilleri Akibeti Yeni Tıbbi ve Cerrahi tedavi usullerini, halkın anlayacüğı bir düle anlatmaktadır. Fiatı 200 Kuruştur Pazartesi 5 Kkim 1 9 5 9 İNKlLÂP KİTABEVİ Mend eres d uçaKia kl aun Amerika'ya gitti Başbakan CENTO Paktı Bakanlar Konseyine katılacak. Amerikanm teşkilâta tam üye olmıyacağı bildiriliyor Hava Alanına gvlen D.P. iiter Menderese tezahürat yapttlar; heyet dün geceyi Pariste geçirdi Başbakan Adnan Menderes 1 ekim rie Amerikada yapılacak olan CENTO Bakanlar Konseyi toplantısında hazır bulunmak üzere refakaiindeki heyetle dün saat 17 de Yeşilköy hava meydanından Fransız Hava Yollarma ait bir Caravelle uçağiyle Washingtona h?reket etmiştir. Başbakana bu seynhatte Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi Melih Esenbel, Basın Yayın Oenel Müdürü Altimur Küıç, Genel Kurmay Başkam Orgeneral Rüştü Brdelhun, ile Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadi, Hürriyet Gaze'.esi sahibi Haldun Simavi, Milliyet Gazetesi sahibi Ercüment Karacan, Giresun nıiüetvekili Hamdi Bozbağ. Sakarya Milletvekili Rifat Kadızâde ile Doçent Memduh Yasa refakat etmektedirler. Başbakan dün öğleye kadar Park Otelde Hükümet ricali ile yüksek rütbeli mermırları kabul etmiş ve Arka.m Sa. Beş. Sü. 3 de Zira İzmirde çiftçilerle konuşan bir D.P. li milletvekili, hükümetin bu mevzu üzerine ehemmiyetleeğildiğini, söyledi ?t IRuslar dün bir feza istasyonu fırlattılar Ây'm etrafında dönecek olan feza istasyonu resimler çekip arza radyo iie gönderecek Güneş ışmı ile çalışan bataryalar ile dolu roket; istenilen güzergâhta uçuşunim üçte birini bitirdi Londıa 4 (T.H.A.) Üçüncü lodan fazla olan bu roket, fenni bir Sovyet feza roketi Ay istika ve radyo cihazları ile mücehhezmetinde seyretmektedir. Bu roket dir. Radyo vericisi ve diğcr cihazaltıbin mil mesafede Ayın etrafı j lar, Güneş şuaı ile ve kimye\'i nı dolaşacak şekilde yapılmıştır. maddelerle işliyeceklerdir. Saaf 15 te Moskova RadyosuFeza İPtasyonunu taşıyan rokenun bildirdiğıne göre, roket, se\~ tin son katında da batarya ve di yareleıarası ptomatik istasyon va ğer cih^zlar bulunmaktadır. zifesi görecektir. Ağırljğı 250 ki Arfcnsi Sa. Beş. Sü. lde Izmir. 4 (Telefonla) İzmir milletvekirıeri temaslarına devam etmektedirler. Çiftçilerle yaptıkları temaslar esnasında İzmir D.P. milletvekillerinden biri: «Ergeç zürrada n vergi ahnacaktır. Hükümet bu mevzua ehemmiyetle eğilmiştir.» demiştir. Milletvekilleri, milletin büyiik bir kısmının ziraat vergısi ihdasını istediklerini ileri sürmüşlerdir. Grivas Kıbrıs'a secime girmekjstiyor Ada Tiirkleri Grivas'ın tekrar Kıbrıs'a gelnıesine siddetle muhalefet ediyorlar Lefkose, 4 (T.H.A.) Bugün verdiği bir beyanatta Makarios «General Grivas ile yapacağı görüşmelerl sabırsızlıkla beklemokteyim. Bu görüşme. aramızdaki muhtemel yanlif anlaşmakrı herh^lde temizliyecek tir» demiştir. Bu görüşme hakkındaki ilk haberi EOKA'nın sabık lideri Grivas, Kıb rıslı Rum gzetelerinden birine verdiği beynnatta acıklarpıstır. Arkarn Sa. Beş. Sü. 1de Orduyu gençleştirmek için tedbirler Asteğmenden Albaya kadar olan merhalede yaş hadlerini 4 ilâ 6 yıl kiiciillen bir tasarının hazırlandığı bildiriliyor o Tunusta ve Irakta idam kararları Bir Türk'ü öldüren 3 konıüııist Bağdat'ta ölüm cezasına rarptırıldı; Tunus Cumhurbaşkanına sııikast tertipleıııekten de 15 kişiye idam hükmü verildi Bağdat 4, (THA) İki numaralı Örfî tdare Mahkemesi 14 temmuz hadiseleri sırasında Nurettin Aziz admda bir Türkü öldürüp sokaklarda sürüklemek suçundan sanık üç komünisti idama mahkum etmiştir. Aynı hâdiselere karışan üç sanığın daha evvel idam edildikleri haber verilmektedir. Diğer taraftan Irak Başbakanı General Kasım, Kürt lider sol temayüllü Berzani ve kardeşi ile 45 dakika süren bir görüşme yapmıştır. Tunusta idam kararlan Tunus, 4 (THA) Tunus Cumhur Başkanı Habib Burgiba'yı öldür Arkam Sa. Beş, Sü. lde Anderiman'lar İcin Dinî günü yurda Dikili sahiHerînde yapılan tatblkat Amerikanm 6 ncı filosuna mensup deniz piyadelerinin yaptıkları çıkarma manevraları ve helikopterlerle indirmeler başarılı oldu Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) Millî Savunma Bakanhğmın Orduyu gençleştirme yolunda V.zı hazırhklara başladığı haber ahnmıştır. Bu meyanda subaylann muayyen rütbelerde yaş hadlerini bir hayli kücülten bir kanun tasarısını n hazırlanmiş olduğu bildirilmek Tokyo'da vefat etmiş olan Büyük tedir. Elçimizle eşinin cenazeleri çarşamba Bu ta^arl kanunlaştığ] takdirde1 bilhassa bir.başıdan albaya kadar getirilecektir. Yukarı daki resimde Tokyo Camiinde yapı !an dini merasim görülmektedir. mevcut rütbelerde sayısı bir hayli Adaııacla dııyulaıı iııkial C. H. P li'er. Kasım Gülek'i teselli etmpdik'ıeri icin Kemal Satır ve Sııpbi Baykam'ın hemsehrilik vazifelerini yapmadıklarını söylediler Tören Mîlyonerin hâlâ mechul Arkası Sa. Beş. Sü. ? de Polis cevrpJeri cinayet faillerinin bir kac eüne kndar ele geçeceklerini söylediler «Haznedar» Çiftliği tahkikatına polis ve jandarrra son derece gizli olarak devam etmektedir. Tahkikatı yürüte n Emniyet 2 Sube Afnr Su« Masssı memurlan, karargâhı Bakırköv ve Hazredar Çiftliğinden bilinTiven bir yere naklet I mişlerdir. ! Dün df biUlirdiğimiz gib;. polis ! tahkikstın neticesine' müessir olabi: lecek bazı İDUclar: ele geçirmiştir. ; Bu bak'.mdan faaüyet çemberi giti tikçe genişlemektedir. Haltn nezaret altında hiç kimre yoktur ' 4 Fasta basın hürriyeti mücadelesi .1 İstiklâl Partisi, basın hürriyetinin kisılmasını Protesto maksadı ile beş organını kapattı Rabat, 4 (a.a.) Fas istiklâl Par tisi. F»=ta basın hürriyetinın kısılmasını protesto maksadiyle, par tınin çıkarmakta olduğu beş gazeteyi kapatmıstır. Parti tarafından yayınlanan bir tebliğde bu hususta şöyle denilmektedir: «Basın üzerine son defa konan kayıtlar. parti gazetelerinin. vatandaş haklarını savunma. bir kısım vatandaşlann uğradığı adaletsizlifi, parti üyelerine ve sempatizanlarına karşı girişilen baskı hareketlerir.i açığa vurma gıbi baş Amerikan deniz piyadeleri Dikili 4 (Manevraları takib eden arkadaşımız Mazhar Kunt bildiriyor) Amerikanın 6 ncı Akdeniz filosuna mensup deniz piyade kuvvetîerinin Dikili sahillerine yaptıkları çıkanr.a tecrübeleri muvaffakıyetle bsşlsmıştır. Bir gün evvelki provalardan sonra bu sefer helikopterlerle «Taconic» gemisinderı sahile çıkarak harekâtı taltip ettik. Manevra Arkası Sa. Beş. Sü. 3 de ları yskından görmek üzere bura Dün kendisiyle konuştuğumuz yetkili bir şahıs. hâdise etrahndî ' bize; « İstanbul polisi büyük bir imtihan geçirmeîTtedir Ümitliyiz. İnşallah çok kısa bir zamanda bu j bedbahtlar yakalanıp adaletin peni çesine teslim ediler^k lâyîk oldukDikili saliiUerine çıkarlarken InönünıiM nK'sniı I lan cezalara ç=;rptırılacaklardır..» Inönünün kongreye tele alınmak ya İzmirde bulunan NATO Karar! demiştir. suretiyle sönderilen meFajı su mealgâhından da subaylar gelmişti. ! ^ . dedir: İlk çıkarma dalgası saat tam 9 da ; Gençlik kullarını yarının siyasi me sahile ulast;. Bunu beş ve a!tı da j suliyetine hazırlamak için çalışıyokika ara ile müteaddit ç:karmalar ruz. tstiynıuz ki hizim yii/ spnedeıı takip etti. Bunlar nakliye vasıtaları,' beri icinden geçt'ğimiz irtidai ve ağır ve hafif malzemesi. vinçleri. verimsi? siyaset hayatuıın fır*?nalan Bursa Tiitün İsciJeri Semiikası konsrresînrfe ışçı nievmuhtelif topları, tankları. hasta sizin geüşmenizp enge! olmasm. bizim ztıatı ve gre\ konn«nnda izahat verildi arabalan ve'hasıl bütün silâh ve le beraber eskiden ge';n tatsız aîışkan I levazimiyle takviyeli bir taburu lıkları ister iftemez karşılıyorsunuz. | Mersin. 4 (Telefonla > Göznt? yo Sizin için bu harari yenırek güç ol • Bıırsa. 4 (Telefonla) Sehrimiz Daha sonra İbrahim Öktem söz alDikili sahasına getirdüer. Bir tarafkongr=si mjş ve Bursa milletvekillerinin ver Arkası Sa. Beş, Sü. 3 de lur.da bir rrsfik kaza=;ı olmuş. şeh mamp''dır Geçmis fena görenpkten ! Tütün İscileri Senriikası rimize maden getirmekte o l n İçe! kslan iptiriai ve ümmi tecelliler genc ! bugün yapılmış ve bir kongrede dik!pri i?ahat! memiuniyetle karşı1 V "''"* • '^k»lı b m v o n u t ı freni patlakuşak'.ar icin bir görüşte anlaşılacsk i ilk defa D.P mil!etvek;l'e'ri ile C. lad'ğını izöh etmiştir. djğından devrilmiştir. Kamyon p. r kadar sadedirler. Bu cevhers'z eö • H.P. Meclis üyeleri hazır bulunarak îi.i.nmi:j. Süleyman Yalçm admda rünüş'pr idealin iman ve irade dolu i İlk bir işçi ölmüştür. Şoför tevkif edil havası içinde sönüp unurulacaklar ' birer konuşTia yapmışlardır. mjştir. Yarlılardan ücü Devlet has dır. | o!ar?k kiir?üye dâvet edikn Turtahanesine iKİdırıimıştır. Arkası Sa. Beş, Sü. 3 de ' ran Güneş bugünkü Sendlkalar Ka | nununun kifayetsiz olduŞunu belirterek bu ksnunun behemahal değişWASHİNGTON MEKTU PLARI tirilmesi ve Türk işçisine mutlaka ?rev hakki verilmesi icap etnğini söylemiştir. Bilâhare Bursa milletvekilîeri Recep Kınm ve Nccdet Azak birer konuşma yaparak iktidarin işçi mevzu'tı üzerindeki yeni çahşmalarını belirtmişler ve hazırlanan baz; tasnnlarin Meclise gelmek üzere oîduğunu bildirmişlerdir. j Adana, 4 (Telefonla) C.H.P. bölgemizde bir imtihan verrnçktedir. Bu imtihan Kasım Gülek'le ola n son ihtilâftan doğmaktsdır. Nitekim bugün Ceyhan'm Hamdili bucak kongresinde hazır bulunan C H.P. Genel Sekreter yardımcısı Adana Milletvekili Dr. Kemal Satır i!e Dr. Suphi Baykam bu mevzuda Genel Sekreter olarak ilk konuşmasını dün yapan Aksal, «hıısusi mahbnzı suallere maruz kalmışlardır. kemeler kurulmıyacağını» bildirdi ve dedi ki: «Suç sayılan hareket Psrtilüer Kasım Gülek'in istifasından sonra neşredilen C.H.P. Mecve suııstimallerin üzeinden sünger geçirilmesi de düsünülemez.» lisi tebliğine temas edeYek bu tebl'ğden ihtilâfa, hesap sorma meseAnkara 4 (Cumhuriyet . Teleks) malannı jükranla belirtmek isterim. lesinin sebep olduğu mânssı çıka* C H. P. nin yeni Genel Sekre , Cumhurivpt Halk Partisinr'eki me rıldığım söylemislerdir. Bu arada teri İsmail Rüştü Aksal, Genel Sekjdpni ve demokr=.t anlayışın sıhhatli gazetelerin C.H.P. hesap sormaktan reter seçiUiikten sonraki ilk konus bir tezahürü olan bu vakıa ve mü Arknsı Sa. Beş. Sn. 4 de masmı busün Cebeci Meıkez bu şahec!e. p;ırti o'arak kuvvetimizin caşı konşrefinc'e yapmıştır. Aksal df yenı hir de'ilini vermektedir. konuşması^da, önce seîefi Kasım Parti hünyesi içindeki nöhet >~eC. H. P. (ienel B?skanı ;*ele Gülek'ın Genel Sekreterlikten isti ğiştirmeden büyük ümitlere kapı'an cekteki poüt'ka lıayatınıızın jfssı mese'csi iizerinde durmuş ve ve bundan faydal^ nrr.ayı hay»! esciylerr.içtir: ahlâk temel'en iizerine kıı şunları Evvelâ. partimi.'in ehemmi denler çık&bilir. Bu gibilere kız« mak değil ancak acımak lâzımd^r. rıılınr.sını ten'enni etti yefli bir hizmet yerinde vszife anBir âeh ;sha sabit olmuştur ki. Buiia 4, ıTelefonla' C.H.P. Geıv iayışı ihtilsfınrif.n doğan bir değiş C. H. P. liler. ne kiiçük hesapkr lik Kolu il kongresi buşün binden meyi. yurt ölçüsün'e bütün parti için kader'rrini muayven şahıslara fazla partilinin iştirakiyle Tayyaıf teskiJâtımızm ve partili!eim'zin tam bsğhyan insanlardır ve ne de kasinemasmda yapılmıştır. Genel Baş bir ol;unluk ve analyışla karşıla Arkası Sa. Beş. Sü. 4 de kan tnönünün tele alınan hususi me C K M. P. Genel Kurul iiyesaiı kongrede tezahürctîa karşılanliğinden istifasının açıklsnmış ve C.K.P. li gençler iktid«rın nıası üzerine bazı Genel Kututumımu şiddetle tenkid etmişlerrul üyeleri ile münakaşaya dir. Aksal C. H. P. nin intikam almıyacağını açıkladı gençienüe Eısrsa C. H. P. Genel Sekreteri Aksal dün kongre binasına . alkıjlar arası nda «irerkeu C.K.M.P. Eyüp ilce kongresi . 1 Olümle neticelenen kamyon kazası İktidar ve muhalefet mıîîetvekilîeri bir isci kon^resinde konustular tutuşan Arsal salondan çıktı Dün yapılan C.K.M.P, Erüp ilce kongresinde. genel kurul üyfliğin den istifasmm açıklsnması üzerine Orb n Arsal ile genel kurul üyelerinden b zıları arasında münpkaşa çıkmıç ve Orhan Arsal konuşmamı kfserek kongre salonunu terketmiştir. Olaya. genel kurul üv^psi F iz Turhanm Orhan Arsal için söyledıği «öfkeli» sözü sebep olmuştur. Arsal. bilâhare kendisiyle knnuşan arkadaşımızs şunları söylemiştir: Arka&ı Sa. Beş. Sü. 1 tie Güyenlik Konseyi icin mücadek | Polonya 82 oydan 40 ını sağlamış. Mücadele cetin olacak Washington fFred J. Zusy bildiri son dakikada ortaya pttıkları namyor' Sovyet blokunun iki sene zet. Türkiyeye karşı seçim kampan ev^'el Japonyaye kaptırmış olduğu yasuva girişmiş bulunmaktad'r. , Güvenlik Konseyi üyeliğini veniden Polonyanın namzetliğini destekliAHMET BİLEK Bl/LGAR'I YENERKEN Dünya güreş şampiyonesımia Abmet Bilck Bulgar Dimitrov'u 8 dakika 15 saniyec'e tu=!a yenerek 52 kiiodaki rpkibini elemi$iir. Resim bu jüreşi göütermektedir. : (Diğer jfü>p« r ~ •'. bborl»ri SPOR saifemizdedir) elde etmiye teşpbbüsü. Birlesmis MiileMerde geniş mücadeleye yol çftcpşa berzempkîedir. Bu üyelik için Sovypt blokumın Polonya, Batı devletlerinin ! yenler 82 oydan 40 ını Polonyv:, le oîayları dâvasma bugün devam eıiiliyor ";k 18 duruşmşİRnna. bugün aıt 14.30 da 9 ııncu Asliye Cezn .<hk?mesinde d e v m B'igünkîj riur'ismpHa geı iye kalaı Gelata rıhfımındaki olaylardan \ hine saâlamıç olduklarını ilân etmişlerdir. Tüzük gereğince üyeli.Ş£ seçilmek için oylarm üçtc iki tanık dinfcnecektir. GENİSLİYOR Bc«z yolların) genişletme anıeliyesi de rrv'r'çdir. Bu cüm'.pdpıı alarak Küçük Bebek ile Rumelihisan daki saha da geni}leülecektir. Resim genişletilerek sah?yı gn >v st
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog