Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

İzzet Hâmlt Ün'ün Pratik Fransızca Konuşma Klavuzu isimli kitabı Maarıf Vekâletı tarafından liseler ıçın yardımcı kıtap olarak kabul edılmış olup fıyatı 8 lıradır. İSTANBUL KITABEVI Beyazıt İstanbul Tel 22 81 44 NOT Kıta p ç l larda bulunur Odemeli gonderılır. u m h u r i yet KURUCUSU r TTINUS NAOI ALİ Orhan Hançerlıoğlu'nun en iyi roman larından bırı olan Alı'nın kısa zamanda mevcudu kalmamıştı. Varlık Yayınevınm cep kıtapları arasında ıkınci baskısı yapılan bu eserın fıyatı 2 lıradır 3 5 inci yıl Sayı 12.641 Telgraf ve mektub adresi Cumhurıjet t^tanhul Posta Kutusu IstanbuJ No 246 Telefonlar 12 İZ Ü8 U 42 99 22 42 90 Pazar 4 Ekim 1959 aşbakan bugün Amerikaya gidiyor Menderes, 7 ekim çarsamba günü Eisenhover'in nutku ıle açılacak Kıbrıs Anayasa VEfO fıakkı meselesi halledüemedi D.Partipro işini hızlandırıyor Genel Idare Kurulu içinde kurulan komîsyonlardan biri bu konuyu, diğeri hizipleşmeyi inceliyor ederken Bayar da Başbakanlıkta mes gul oldtt. tamimde beiedî hizmetlerin aksatılmaması istendi saat 10 dan 13 30 a kadar Başbakanlıkta topianmıştır Bu toplanhva Adnan Mendpıes baskanhk etmıştır Aynı saatler zarfında Cumhurba^kanı Celâl Bayar da Başbakanlıkta meşgul olmuçtur D P Genel lddre Kurulu, bugun komısjonlar halınde çalışmıştır Komısyonlardan bırı partı ıçmdekı hızıpleşmeler ve ıh'ılâfları tetkık etmekte, dığerı propaganda meselelerıvle mesgul olmakta, bır dığer komısyon da tuzuk konusunda çalış maktadır Bashakanın ^merıkava gı dışmden evvel gerek Bakanların, gerek Genel tdare Kurulu uvelerının yurt ıçınde mılletvekıllerıvle bırUkte \ apacakları gezıler program lasnrılmış ve ti'bıkma bsşianmıstır CENTO Âyın 16 ıscı günü Türkiysye hareket edecek olan Sasbakan Amerikada 3 konîerans verecek (I! Kitaplı Kıbrısa çıkacak olan Türk \e Yunan askeHerinin savısı ve çıkış tarihlerivle, Kıbrıs ordusunun teşekkül tarzı Dünkv çahşmalar devam nı ele alacak olan konfeBelediyelere gönderilen bir rans, sah günü Atinada Ankara, 3 (Cumhurıyet Teleks^ açılıvor D P Genel tdare Kurulu bugun lllln •., ı ' I ' ,1,1u IIIH1! lllllmlı *,l< ir jazı yazarsınız. flerı sur. . dugunuz duşunceleri begen. ! D ) m n e n meslekdaşlarınız bulunabılır. Nomıal olan, bunların kendi gazetelerinde sinnkine «Kasım Gülek'i niçin istifay» u\mı\an kendı duşunrelenni sazorladınıı?» ve «Aksal'ın vunınaları, jazınızda aksadıgını nicin yardımcılığını kabnl saııdıkları noktaları mantık yolıyle ettin?» suallerine kuan Dr. bır bır çurutmeğe çalışmalarıd*r, Satır «ister«e>~w milletvell"iHi» drgil mi? Akıl bıınu gerektinr ve akla deger \eren her yazar da ğinizden istifa edeyim» dedi Arl nst Sn Bes Sn 1 de bn\le >apar. Fakat bııtun (rucunu akıl dışı Adana, 3 (Telefonla) Ka«'n» d<u ranışlarda arnan, kendini halka Gulek'm C H P Genel S*kreterîibeeendırmek için dağarcığında lâf ğ'nden ıstıfasıyle başlnan elektr khnkkaba7!"s;ından baska sermavesı h hava, bugun gezıve çıkan 9 ek'P» bulunnman doğmatik kafalı voba. dahil partılı mı'letvekıllennm t»rra« zııı metodu apavrıdır. Sızın dediklsrı sırasında, tezahurunu daha d» leıinİ7İ beğenmijor, kendı di>ecekgostermış bulunmaktadır Adanab lerı ile de açıkça karşımza çıkmıva CHP lıler, K Gulek ı n ıstıfasmdan Ouııku kon^rede bir hatip konuşuyor cesareti \nk. Ueri sıırduğunuz dudolavı Inonu kadar Adana Milletvegtınceleri bir vana atar, kontiMi kili v « C H r Genel Sekreter yarHagıtmna. bo\Ieee sizi bir >erinizdımcısı Dr Kemal Satır'ı da sorumden \akalayıp aklı sjra gaşırtmıya lu tutmaktadırlar Bu i'tıfanin mukalkışır. Yeni C.H.P. Genel Sekreteri <;ebbıplerınden bırısi addedılen t>r. ilk komısmasım Ankarada Hani ıcnin kitabın? der. KiK Satır bugun Mısıs'te yapı'an fnpstj! baş^azar olur mu? Ekono. yapıjor. Aksalın, Karadenize, bucak kongresinde konuşmu?, f>kat mık, sosvnl. ya da sivasal >onden Inönıinun ise Güney Anadolu Dr Kemal Satır'a pek ıltıfat •dfl* ne gıbi bir temele davandıjhnı milgC7İlerine cıkacakları mek ıstenmemıştır. lete bildirmeden aklına estiği gibi bildiriliyor Buna mukabıl, Kasım Gulek'e nasıl kalem oynatabılirsin? Batı C H P . Fatih ilçe kongresinde konuşan bağhlık telgrafı çAılmesıne karal batı dhorsun, batıda kitapsız başAnkara 3 (CumhurıyetTeleksi mi Sancar'ın bir cümlesine Hükümet Kovenlmıştır jazar gordun mıi hiç? Koltuğa kuH P nın yenı Genel Sekreteri Is. Arlcası Sa. Beş Su 2 de rıılmuş. işkembeden atıyor. Oh bemaıl Ruştu Akaal Genel Sekretermiseri müdahalede bulundu jım oh!. ığe seçıldıkten sonıakı ılk konuşSanıklar dunkü duraştnada. (Sağdan 3 uncu muharririmiz Egeınen Rostancıdır) Baştanbaşa yalan. bilgisizlik ve masını, varın sabah Cebecı merCHP Fatıh ılçe kongre<;ı dun nel Sekreter hakıkaten buvuk gay tulııat ;aklabanlıklari\le doldurulan kez bucak kon2resın"'e yapacak'ır. saat 11 de Şehzadebaşı Yenı Sıne ret sarfetmıs faalı\pt gostermış bıı sartrları okuvanlar arasında ona Altsal 11 ekim taııhınoe de İs ma duğun «alonunda başlamıştır îf bır arkadastır Bugıınku ah\ al hak veren mâsum vatandaşlar butanbulda Kadıkov C H P ılce konDun kong^e^e ıstırak erlen CH kendı arzusu ıle çekılmesıdır Delunabilir. çunku doğmatık kafalı gresmde hazır bulunacrtk \e bır ko P II Paskanı $»n:ı<îettın G\ınalta\ tnnknsırte bır \pre ^aplanıp kal\obaz, sizin ne dediğintzi okurla. nu«ma v^pacaktır bır kunuşma \apmış \e gunun o mak dogru dpgılrlır D P nın burından dikkatle gizlemiş, ya da fiGenel Sekretenn IstanbuHan son la\lanna temas ederek K Gıılek' nu \esilp ıtt>haz ederek aramıza kirlerinizi bile bile bozmuş, tanın. nıfak sokmasına kulak vermeyın. ra uzun surecek bır Karaden'z ge ın ıstıfası hakkında nıar hale getirmiştir. c Kasım Gulek'ın ıstıfa<;ı tabıı K Gulek çalışır gelecek kurultayzısıne ç>kac?ğı ıfade edılmektelır Bu yazıyı burada her zaman ileri Ismaıl Rustu Aksal S ekim pazar bır hadısedır Demokrasının dı*er da tekrar ^ecılır» demış ve sozlerıne ?u şekılde d»\am etmıştırsuıduğumüz duşunceleri bir daha Serbest ıthalât rejıminde^ı faydatesı gunu de muhtemelen bır basın reıım'rrden farkt rlomokra^ıde Ha Arkafi Sn Bf< Su 6 da re^ılerın « k ^ık degışme^ıdır Ge sa\unmak için değil, fakat yobazin Ianılarak memleketmıze dun bır d« toplantısı %ap?caktır taktiğini ortaya koymak anraciyle şılep getırılmıştır «M Eşref» ısınnh Dıâer taraftan C H P çe\relerınjazıvonıra. Bu takriğe o sık sık şılep bır armatore aıt olup halen de Genel Başkan I=met Inonunun başvuruyor (Mten baska bir metoGo'cukte malmı boşsltmaktadır kasım avının ılk haftası ıçmde bır riıı da Tok). Vatandaşların bunu Guney Anadolu gezisine çıkacağı Dığer taraftan gene serbest ıth». i\ıce oğrenmesinde favda vardır. Ma^ı dol şmpktaiır Henuz te\ıt ! lât reıımınden favdalanarak vurda Bır defa başvazar n« denvektir? veja tekzıp edılmemekle beraber, otomobıl sokmik ıstıyen vatanHaşEıı tenm geçen yıızvıldaki anlamını bu gezı eercekleştığı takdırde InoGalata Rıhtımı olaylanyle ılgıh de vermış ve ıfadeler arasındakı de1 larm savısı her gun arrmakt=dır. > ıtırmiştir Modern gazetecilikte dâvanin duruşmasına, dun saat 10 ğışıkhk avukatların sık sık mudanunun Gıınev ıllerınde vapılacak I Son ıkı uç gıan ıçmde 40 dan fszla basvazar, bir gazetenin genel po dan ıtıbaren 9 Ashve Cera Mahke halelenne s^bep olmuştur Bu dekonsrelere katılacağı so\lenmekteI vatandaş gumruge muracaat edelıtikasını yoneten adamdır. Marat mesınde devam olunmuştur Âmme ğış'khkler belırtılerek 12 mudafaa dır rek getıreceklen otomobıller ıçın lar. Henri Rochforflar devrinde oltanığı olarak gosterılen 28 Emnıvet avukatının on gundenben tutuklu 8 ne gtbı ışlene' luzum olduğunu sordugu gibi cala kalem her gun >az. Arkası Sa Bes Sn 7 de mensubundan 10 u duruşiıada ıfamuşlardır ma7. Batı memleketlerinde hiç yaAlmanyadan Prof. Baade, Holândadan Prof. 7isı çıkmı\an başyazarlara da rastlanır. Çoğu başvazarlar arasıra ya. Tinbergen, bu konuda vazifeli kılındılar. •* B U G Ü N •* «arlar ve fikrini henimsedikleri ih3 İstanbul miUetvekili taraOECE'nın Amerikalı uzman olarak kimi tisas adamlarivle sutunlanm pav. Uzakşarkın en fından hazırlanan teklife gore laşırlar. İş bolumune daha fazla gondereceği henüz belli değil emeklilik >aşı erkek iscilerde onem veren bınuk batı gazetelerin esrarlı beldesi de bir kaç başvazar bulunur. Biri 55, kadınlarda 50 olacak Ankara 3 (CumhumetTeleks) dar once Profesor Baade'jı gonir politikaM. biri dış politıkavı, biri Amerikan pivadesinin bu de ekonomi politikasını >onetir. Bu istanbul rrulletvekıllerınden uçu yeni silâhı 90 milimetre ca Bır muddet once memleketımı dermıştır Hollanda da Profesor Tınber pibi hıiMik muesseselerde gazetenin taahndan hazırlanan bır kacun pında ve en biivük tankı bile ze gelerek uç \ılhk \atırım progBir Fransız yazarının bu ram. uzerınde ıncelemeler vapan gen 1 gondeımeğe karar vermıştır penel politikası bir kişi tarafından tekhfı pazartesı aunu Meclıse getıtahrip edebilecek kudrette O E E C hejetınm ta\sıyesıne uva Tinbergen ıktısadı plânlan ve pek cekici roportaiını değil bir kurul tarafından \ıırtıturılec^ktır Bu teklıf Işçı Sıgortalan rak hukumet Amerıka Alman\a gen kalmış memleketlerı kalkınbugun 2. sahifemizde hır Basvazarlar o kunıla karşı so. taraflndan ışçı tekautluk vaşınuı Phıladelohıa 3 (AP) Ameııkan ve Hollandadan bırer muteha»sıs dırma mevzuunda otorıte olarak bulacaksımz. rumludurlar. erkek ıçın 55 ve kadm ıcın 50 ola Ordusu dun venı bır pnad» süâhl ıstemıştır A!man\a bu talebe der kabul edılmektedır Tinbergen ın rak kabul edılmesı, sğır ve tehlı nın me\cudı\etını acıklamıştır r.pJelim kitaba. Kitap nedir' hal cevap vermış ve bır hafta ka Arkan Sa Bej, Su 6 daJ Dün sabah Valı Ethem Yetkıner kelı ısverWınde çalışanlarin vıpHaznedar Çıfthği sahıbı r^lvoner İ'ınde doğru >a da janlı<î gu7el \a 90 mılımetre çapmdakı bu veni Hq ciıkin dıı<;unreler. du\gıılar veva Ahmet MerteT'm kaatıllerı butün berabennde Emnıvet Muduru Fa ranma rıspetlennin arttırılnası tepkısız tufek bır pıvade Snne orrM7ameler hulunan kı<;a zamanda aramalara rağmen dun de buluna ruk Oktay ve II Jandarma Kuman hakkındadır A Jvnfi Sn BPS SU 5 de Arkas\ Sa Bes Su 4 de h'7irlanamı\acr<k kadar uzun bir mainıştır ^rzıHır Kendini grunluk \a?ılara \eren bir adamın kitap \a7mas1 pııçtur. Gazetedp cıkan nıakale. fıktP»ril.a jnhı \P7i'arı r^ P *>r.t , mrkssla Vesip ^pniden ba'itırırsa. nı? bıınlar tiHp haline ge'ır B«^le hsrrket pdprek \117lprce rilthk e«er sahibi oldu«oınu iddıa edpn >azarlara bızde de rastlannor Bıın a luzum fnrmnfn \a">r';»rdan hir kıstnının ^a^ı'arı oi'im'prinden snnra Kahire, Pekin'i protesto etti, demir perde t<>plpnmı« kitap ha'ınrie a^rıca 1a. gerisindeki 650 oğrenci geri çekildi }i"'anmı<;tır Onem'i nlsn \a7ilann damla dam Tahran 3 (Erdoğan Arıpınar bıl lenmıstır Takım 79 kılo harıç dırı\or) Gece »ean=mda da gü 7 sıklftte fınal gunune kalmıştır Kahire 3 (R ) Bırleşık Arap B Elvılığıne gırıp çıkan her şahıs P'l ifade eftiHprı rfn\«rnlnrın Son puvan durumu 52 de leşcı'erımız basarılı musabakalar Cumhurı\etmın komunıst blok ıle Kızıl Çın polısı tarafından tara««uncelerin tPm : 'l'^îHir Andr» 1 fen? puvan î7 de 1 fena çıkardilar 62 kiloda Mustfa Da. arası her gun bıraz daha açılmak sut altında tutulmaktadır Kahire nnre k"m"Tt!"nı ğıstanh Bulgar Kolev'ı ıttıfakla puvan 62 de 2 fena puvan 67 tadır Na=ır hukumetı Kızıl Çın ıle Pekının arasının açılmasına, Su n\en >a7ilar vaznorHıı f;it*î <rm. fi7 kıloa Havrullah Sahın iranlı de 0 fena puvan, 79 da 3 fen=ı başkentı Pekındekı ma^lahatguza rnenm munfe^ıh komunıst partı" dıı ve aMandıjhnı ^a7dı Ko<;»'<>r Taıık'ı 9 dakıkada tuşla 87 ki puvan 7 ) da 8 fena puvan <elenrı vasıtasnle Çu En Laı hukume sının lıderı Halıt Bektaşın Pekındı', 87 de 4 fena puvan A.gırda 2 l)İ77at bir kmrtunistti Cilas da n\ lc tıne bır prote>to notası gondermış dekı resmi toplantıda Nasır aleyloda Bekır Buke Macar Gurıcs'ı fena puvan idi BunHr da zampnla dpsistiip'tır Bu nota\ı mutaakıp Nasır mas hme sarfettıgı sozler ıle Arap dun3 dıkık=öa tu«la ağırda Hâmıt Rusların Duvan durumu 52 de 2 t'"!trlik CUa<i 7»nnodcrseın Boıba Krplan Italvan M^raskalchı'\ 1 "i î7 de 4 R2 de 2 67 de 0 73 de lahatguzarı gen çağırmıştır Yal >a«ında komunızmın >erleşmekte ni7 Mı«:ır bd";ını tarafından habeı olriugu ıddıasıdır pazetcsindp ba<i%a7i)ar da \??nnrrlnkıkpda tusla \errrı='er"'ır 7T k 2 79 da 0 87 de 'elendO Aenrîa Dığer tardftan Na^ır Rus%a ve veııldiR'np gore ma^lahatgu^drın du r>a\and>öı Vîtaliı da \arrtı h»" loda Ismaıl Ogan Rus Balavac'z» 3 ff"a puvsn 630 kadar T Sı n ,<), r i d o ' e Ko^tlcr p ri. gpıı çaKirılfiıSını ıhtı\a eden sıf pe\k memlekptlerdpkı ılp bpı ıhere kdlnr^tır îı an takımı 5 eu eşçı ıle fına 1 rplı t»'sraf Kızıl Çın makamları Mısırlı onrencn dp gerı cpkmı^'ır Srfhil \ohı m<şaah hi7İa ilerlemektedlr Ycl bir İ3tifcarrwtten Yedıkukotıı k kısilpr mi Hiv p<r^İ7"' T) kıl r! , Mu«tsfü Kıııf Irjnlı le Bjlsjr t^l ııııı 4 gııı eu ı'e j m ıf ıd > B E'(,ıli"= \»r'lmprrı= Bun'aıın r T kı mı Rııi hukıımPtı n levı dıaer taıaffan da Sııkecıvı bulmu'tur Yııl =>rıdakı resımde, araba fı..İp (s.ıln^ 'H rlır tır Ustelık B. Arap Cumhurıjetı Arkası Sa. Bej, Sa.ide Sırkecı garı arasında ıstımlak edılecek dukkânlar gorulmcktedır. Arkcst Sa, Uç, Su. 5 de vdpuru Yazar llı I ,|i ' '• I Washıngton 3 (Fred J Zusy' telsızle bıldıııvor) Menderesın 19^5 ten bu vana ılk Amerıka zıyaretı ıçın hazıIanan proaram havlı vukludur Bu on «ıınluk programm ılk uç gunu CENTO Konferansına tahsıs edılmış Turk Başbakanının bu arada Eısenhower'le de husu»î bır eoruşme vap ması beklenmektedır CEINTO Konferansının hemen akabınde bır konuşma se\ahatı f Ankara, 3 (Cumhurvet Teleks) i e çıkacak olan Menderes sıra Kıbrıs Anavasa Komısvonunda sıvle Daıla« New York ve PıttsTurk terasılcısı Prof Nıhat Enm buıçke ndetek ve bu şehırlerde bu gun Dışışlerı Bakanlığında çeşıtlı topluluklara hıtap edeUmumı Kâtıp vekıh Zekı Kuneralp cektır ' ve dıger ılgıhlercfen muteşekkıl Mendere«ın zıvaret progıamıl toplantıva katılmıştır Çahşmalar nın hazırlanmasma vardım etmek( saat 10 dan 12 30 a kadar devam et Arkası Sa Be? S'i 3 de mıştır I Arkası Sa BeşySu 4 de Adanada C.H.P, liler Keaıal Satırı sıkıştırdılar bugün konuşuyor Aksal Giinattay: "Gülek gelecek sefef tekrar kazatıır,, dedi Rıhtım hâdisesi sanıkları dün de tahliye edilmediler Dün de 10 polis memuru tanık olarak dinlendiler ve itadeleri arasında değişiklikler görüldü "Serbest ithal malı şilep dün Göloüğe geldî Iscilerin yaşı Yatırınt programımızı 3 yabancı mütehassıs yeniden inceliyecek Haznedar cinayeti tahkikafını Vali yaptı TenkKiz tüfek yaptldı Hong Kong Maktulün bü^k oğlunun ifadesi alındı. Kaatiller hâlâ meçhul 7 güresçinıiz finâ âünttne kaldılar 79 kiloda İranlı Sururi ile berabere kalan M. Kurt elendi Nâsırın Kızıllar ile arası gittikçe açılıyor SAHIL YOLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog