Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

DUMAS FİLSden Çevıren Zahir Güvemii Saheser Romanlar Sensınde Kamelyalı Kadın Dünya Olcüsiinde Bir Saheser Daha .,VSl eıltli.: 10 Lıra O U V E N Bedelsız bültenımızı ısteyınız V A r ı N f v i Cağaloğlu Yokusu İSTANBUL umhuriyet KLTPUCT.I5U : T U N U S MAOt HAYAT BEREKETİ Maarif Vekâleti. dıinya edebiyatından tercümeler serisi içinde, Alman klâsiklerinden Ludwig Tieck'in Arif Gelen tarafından dilimize çevrılen «Hayat Bereketi» adh eserini yayırrtlamış ve 160 kuruş fiyatla bütün kitapçılarda satışa çıkarmıştır. \ 35inc> vıl Sav» 1 7 . 6 6 8 ve mektub adresi Cumhurıyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 t*8 22 42 99 22 42 90 mırarfesi 31 Kkim 1 9 5 9 D P n i n , MeCİİS BaSkanij Türkiyede kurulacak np r adayı bugün seçiliyor ? ™ K . . , , jsi"."AJ „J ! f 2e sünc U.r. Grupu bu sabah toplanıyor, dun Başbakan Adnan Menderes i £ ile Bakanların ekseriyetinin Refik Koraltan'ı destekledikleri anlaşıldı! Topraklanmızda bir füze üssültün ktirirt ntasmı kabul ettiğimiz resmeıt bildirildi B.M.M. Başkan Vekittihieri için *>ski Başkan VehîUeri Agah Eroxan,Göndeıilecek balistik güdümlü mermiler, 1,500 mil menzilli ve nüklear harb başlıkları taşımıya hazır «Jupiter» sınıfından olacak; YunanistaMahmut Coloğlu ve İbrahîm Kirazoğlundan başka aday yoh nın füze üslerini kabul etmediği de açıklandı Ankara 30 (CumhuriyetTeleks) D.P. Meclis Grupu yarın sabah : Wshington 30 ,Radyo) Amerika saat lfl da toplanacaktır. Grupun \ Dışişleri Bskanhğından bugün resen muhim mevzuu B M M. Başmen açıklandığına göıe, Türkiye, kan adayı seçimiyle Başkan vekiltoprakları üzerinde bir orta men. likleri, Meclis idare âmirlikleri seçimidir. Ayrıca Grup Başkan ve I zilli balistik füze üssü kurulmasını Başkan vekillikleri seçimlerinin de kabul etmiştir. Türkiyc'ye gönderi' hayli hararetlı geçeceği tahmin lecek balistik füzeler, nilklear harb ! edilmektedir. D P. Grup Başkan1 başlığı taşımağa muktedir, menzili. j lıeı için Benderlioğlu yeniden nam I 500 mil (1.603 metre) ve İtalyaya I zettir. Grup triare Kurulu ile Baş| verileccklerin *ynı olan «Jüpiter» j kan vekilliklerinde hiç bir değişik1 smıfındandır. Başbakan Menderes'in ! liğin yapilmıyacagı tahmin olunAmerikaya yaptığı ziyaret sırasınmaktadır. da. Türkiye'nin topraklarmda orta Geçen yıl Grup Ba^kanhk Divanı menzilli balistik füze üsleri kurulve tdare Kurulu şöyle idi: Başkan: masını kabul ettiği biidirılmişti. ; Atıf Benderlioglu. Başkan vekilMenderes'in Türkiye'yt dönüşünde, . leri Mazlum Kayalar ve Baha Akmesele ile ilgili olarak Ankarada : şit: kâtip Hüseyin Bayrı; muhasip , bir resmî acıklama yapılacağı da ! Hamdi Bozhağ. Üyeler: M. Kemal ' üâve edilmişti. Biberoglu, Hamdi Sancer. SüleyI man Kııranel. Kemal Demiralay, Arkası Sa. 5. Sii. 3 de Hilmi Dura. S. Sırrı Nasuhioğlu, Osman Bibioğlu, Şefik Çajlayan, Selâmi Dincer. B. M. M. Başkan Adayhğı mücadelesine gelince. milletvekillerin de iki üç gün evvelinin heyecanlı havası kalmamış gibidir. Buna mukabil, bir sükünet havası hâkimdir. Bu sükıinetin neticesinde Kor «Atatürk Atom Araştırma ve E*itim Reaktörii» nnn temeli atılırken altanın mı yoksa Yırcalının mı kazanacağı bilinmemektedir. Mılletvekilleri müsbet veya menfi bir beyanda buhınmaktan kaçınmakta iseler de bugün Akşama doğru, S». 5, Sii. Amerikan açıklaması ff bır İstanbul Üniversitesi yarın acılıyor t. Ü. T. P. ne bağlı 9 talehe cemiyetinden 8 inin baskanları, Birlik Başkanının, Marmara Lokalinde tertip ettişH açılıs törenine katılmıyacaklannı bildirdiler îstanbul Üniversitesi, 2 kasım pa îartesi günü üç ayrı törenle 195960 ders yılına girecektir. Resmi tören saat 10 da Fen Fakültesi konferans salonunda başlıvacaktır. Rektör Ord. Prof. Sıddık Sami Onarın yeni ders yılını açı? konuşmasını yapacağı resmi trene, protokola dahil zevat iştirak edecektir. Öte yandan ögrenciye bu yıl da açıhşta söz hakkı verilmemesi ü«erin* l.Ü.T.B. ikinci bir açılış töreni yapılacağını öerencilere duyurmuş ve bütün Üniversitelireri Marmara sinemâsmdaki açılışa çağırmıçtır. Ancak l.Ü.T. Birliğine bağh dokuz Talebe Cemiyetinden sekizinin başkanlan dün saat 15 de tprjip ettikleri basm toplantısındâ blir!rik haşkanını tanımadıkları için Marmara sinemasındaki açılış törenine iştirak etmiyeceklerini açıklamışlardır. Arkam Sa. 3, Sü. 8 de \ Dün B. M. M. önünde bekleşen meraklılar C.H.P. Meclis Grupu bugün toplanıyor Dün Ankaraya giden İnönü, Koraltan Yırcalı mücadelesi hakkında sorulan suale karşı «Hiç bir şey söyliyemem» dedi; Grup, yarın Bayarın Meclise gelişinde n e şekilde hareket edileceğini tesbit edecek «Atatürk Atom Araştırma ve Eğitrm Reaktörü» nün temeli merasimle atıldı 1961 yılında bitirilecek olan reaktör, otuz milyon liraya mal olacak Kıbrısla ilgili yeni temaslar | Zorlu dün Yunan B. Elcisi İ ve Kıbrıs Anayasa Komis[ yonıındaki Türk Başdeİegesi Erim ile görüştü: Rum Belediye Bt Makarios'a çatıyorlar Türkiye Suriye hududu tehlikeli bölge ilân edildi Bir D.P. mebusu ruhlardan bahsetmediğini wi!iıııııınıııuııııı^ C.H.P. Genel Başkanı Ismet İnö C.H.P. Meclis Grupu bugün saat nü dün akşamki yatakh ekspresle 15 te toplanacaktır. Bu toplantıda, Ankaraya gitmiştir. tnönü ile be Grup Başkan veküleri ile tdare raber şehrimizde bulunan C.H.P. Kurulu seçilecek. mütaakıben Mec milletvekilleri de C.H.P., B.M.M. liste takıp edilecek hareket hattı Grup toplantısı münasebetiyle An tesbit olunacaktır. tki Grup Başkan vekilliği için 4 namzet vardır. karaya hareket etmişlerdir. C.H.P. Genel Baskanı tsmet Inö Bunlar Avni Doâan. Hıfzı Oğuz nüyü Ankaraya hareketinden ön Bekata. Nüvit Yetkin ve Fethi Çece gazeteciler ziyaret etmiştir. B. likbaştır. 0 M.M. Başkanlığı için Koraltan ve Seçimlerden sonra, ilk gün CumŞam, 30 (T.H.A.) Suriye ma Yırcalı arasındaki mücadele hak hurbaşkanının Meclise gelişinde akamlannın bildirdiğine göre, Tür kında gazetecilerin sorduğu bir yağa kalkıp selâmlamak meselesi Ankarada C. H P. çevrekiye Suriye hududundn taşan su soruya tnönü «Bu konuda hiç bir görüşülecektir. Bilindiği gibi 1950 ların tesiri ile mayinlerin patlama şey söyliyemem» diye cevap ver ve 1954 ten sonra C.H.P. Grupu lerinde dün akşam söysı neticesinde ölen Suriyelilerin sa miştir. Cumhurbaşkanını ayakta sessiz lentiler çıktı. Erim'le teyısı 26 ya yükselmiştir. C.H.P. nin önergelerinin Yırcalı selâmlamıştı. 1957 den sonra ilk mas etmek mümkün Surıye makamları, mavinlerin bu Başkanlığa geldiği takdirde gün toplantıda bir karışıkhk olmuş. ' olamadı lunduğu Türkiye Suriye hudut geçen yıl ise Grup karariyle C.H. bcleesini tehlikeli mıntaka ilân et deme alınıp alınmıyacağı konusun P. liler sessız oturmuşlardı. Bu yıl daki bir suali Ismet înönü «tnşalmişlerdir. Ankara 3 1 (Telefonla) Bugün < tnönünün validesinin vefatı dolalah» diyerek cevaplandırmıştır. çevrelerinde Prof. Nihat yısiyle, iktidar başlarının göster C.H.P. C.H.P. Grup toplantısı Arkası Sa. 5, Sü 6 da Erimin C.H.P. den istifa ettiği hak Ankara 30 (CumhuriyetTeleks) kında söylentüer çıkmıştır. Prof. Nihat Erim ile görüşmek mümkün olmadığından haber teyid ettirilememiştir. Nihat Erim C.H.P. den ayrıldı mı? Küçukçekmece gölünün kuzeyine düşen sırtlarda inşası kararlaşan «Atatürk Atom Araştırma ve Kğitim Reaktörü» nün temeli dün ^a.Tt 13.30 da tören'.e atılmıstır. Evvelce törende hazır buiunacaâı bildirilen Başbakan Menderes ve Dışişleri Bakanı F. R. Zorlu, is! leri sebebiv!e merasime gelpmemiş I lerdir. ': Temel atma töreninde Vali Ethem Yetkiner. Vilâvet ve Beleriiye Meclisi âzaları. Üniversite ileri gelenleri. atom bilgini Profesör Fahir Yeniçay. D.P. İl tdare Kurulu Başkan vekili Ulvi Yenal. Amerikan atom ener.ü=i komisyonu üyesi Collins. askeri erkân, dost ve müttefik devletler başkonsolosları bulıınmuşlardır. Ayrıca. dâvefli bulunan Sovyet Rusya Başkon?oKoraltan dün Meclisten çıkıp otomobiline binerken gıilüyordu losu ve Basm Ataşesi de merasime katılmışlardır. Merasimin başlamasını mütaakıp Radyolarda yann yeni programlar başljyor Dostunun evinde İstanbul ve Ankara Radyoları ikinci bir sabah yaymı yapacaklar, Basm Yayın U. M. «Radyolarımızda yeni bir zihniyet ve anlayışın» hâkim olduğundan bahsetti I Cezaevinde verilen müsatnere Ankaı«. 3t (Ctınahurıyet • Telek«) Konya mılletvekili Sami Soylunun bir kongrede, ruhlardan bahsettiği hakkında çıkan haber, basında a kisler yapmıgı. Bugün kendisiyle görüştüğümüz Sami Soylu, bu haberin doğru olmadıgını söylemiş ve şöyle demiş tir: « Birkaç gün önce bazı gazetelerde Ermeneğin Sarıvadi köyünde yaptıgım konuşma esnasmda Mendereste Ibrahim Peygambenn ru hunun bulunduöu yolunda bazı söz ler söylediğim hakkında bir havadısin çıktığım. seyahat dcnüşüm de öğrendim. Bu mevzuda herharıgi bir konuşma vapılmnnustir ve bu haber hayal mahsulüdür.> Yarından itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarmda başhyacak olan «Kış mevsimine ait yeni program» dolayısiylp, dün saat 15.30 da Radyoevin'de BasmYaym ve Turizm Umum Müdürü Altemur Kılıç tarafından bir basın toplantısı tertip edilmiştir. Bu toplantıyı mütaakıp. ilk radyocularla tanış mayı ihtiv a eden özel bir program hazırlanmı» ve ayrıca bir kokteyl parti verilmiştir. deyi oynamışlardır. u koltuk biletlerini 4 liraya çıkaran BasınYayın ve Turizm Umum Nazilli. 30 (Telefonla) NazilliMahkum ve tutukluların aileleri Müdürü, basın toplantısında ver. de bu sabaha karşı kıskançlık yü nin de dâvetli olduşu törene İstik sinema sahiplerinin yeniden belediği izahatta: «Radyoalrın eğitimci, zünden korkunç bir cınayet işlen lâl marşı ile başlannııştır. Mütea diyeye müracaatla tarife istemeleri hayretle karşılanmıştır. eğlendirici ve öğretici vasıflanna miş, metresinin evinde yatmakta kıben birinei istimlâk yolsuzluğu kış mevsimı proşramlarında yer ve olan Yılmaz isminde bir sahıs. eve sanıklarından Kudret Şen söz ala Belirtildiğine göre. dolar fiatla Arkası Sa. 5. Sü 7 de giren beş kişi tarafından bıçakla rak. Cezaevi Müdürü Hüsnü Ko rında ayarlama yapılması üzerine narak öldürülmüştür. nukçuya bugünün tertiplenmesi başka memleketlerden ithal edilen tddiaya göre. hâdiseye Ninıet ne imkân veıdiği için teşekkür et filimlerin üç misli pahahlanması, isimli bir kadının eski dostunu tikten sonra günün raana ve nne filim ve sinema ücretlerine zam isterkederek iki haftadanberi Yıl Arkası Sa. 5. Sü. 2 de teğini tazelemiştir. mazla birlikte yaşaması sebep olmuştur. Kadının eski dostu Lütfü. dört arkadaşiyle beraber intikam aimak üzere sabaha karşı eve girmisler, Nimeti dövdükten sonra Yılmazı da mütaaddit bıçak darbeleriyle öldürmüşlerdir. Cinayetten sonra kaçan sanıklar sıkı takip neticesinde bugün yakalanmışlardır. Siiphe üzerine kaatil oldu Sıvas. 30 (Telefonla) tlimizde Meçhul blr şahsıtı, İ.E.T.T. nin emektar odacısı yılın 48 inci cinayeti Hafik ilcesinin tpsile bucağına bağlı Rumruk Mehmet Mert'in öldüğünü bildirmesi üzerine, Arkası Sa. 5, Sii. 1 de R. Nuri Güntekin'in «İstiklâl» piyesini oynıyan mahkumlaFiatları geçen yıl 4 liraya çıkartan sinema rın gösterilerini mahkum ve Nazilü'de işlenen cinayete tutukluların aileleri ve basm sahipleri, tekrar zam yapılmazsa, filim ithalini kadının dost değiştirmesi mensupları seyrettiler durduracaklannı söylüyorlar sebep oldu. Sıvasta da bir Sultanahmet Cezaevinde dün saadanı. karısı ile sevişiyor at 15 de Cumhurıyet Bayramı mü Sinema sahibi filimciler, BelediBelediyeden zam istiyen sinema şüphesi üzerine hasmırnn nasebetiyle bir tören yapıtmış ve başını balta ile gövdesin mahkumlar. Reşat Nuri Günteki yeden sinema ücretleri için yeni sahipleri, yerli filimler için ücret bir zam istemiş'erdir. Geçen yıl farkı almıyacaklarını ve belki de den ayırdı nin «tstiklâl» piyesinden bir per sinema ücretlerine zam aîan ve bir indirme yapacaklarını bildirmişlerdir. Zam istiyen sinema sahipleri, beledıyece zam sebepleri makbul görülmezse yerli filim oynatacaklarını ve d.şarıdan filim getirmiyeeeklerini sövlemişlerdir. öldürüldii Cento hava Sinemacıların, hayret tatbikatı uyandıran zam talebi Ankara 30 (CumhuriyetTeleks) Dışişieri Bakanı Fatın Ruştü Zorlu bugün saat 16 da Yunan Bükürsüye dâvet edilen Amerika Bır yük Elçısıni kabul etmıştır Buvuk leşik Devletleri Atom Komisyonu Elçiyle görüşmrler yarım saat kaüyesi Mr Collins, atomun sulhcu dar devam etmiştir. gayelerle kııllanılmasını derpiş eden ilk ikili anlaşmanın, 1955 se Zorlu biiâhaıe ?aat 18. de Kıbnesinrie Türkiye ile Amerika ara rıs Anayasa Komif\ onundaki Türk sında im/aiandığını belirterek sö temsiloisi Prof. Nihat Erımi kabul etmiş ve kendisiyle bir saat gorüş ze başlamış ve demiştir ki: müştür. « Atom eneriisinden istifade Bakan ile Büyük Elçi arasındaki konusu her meslek mensuplannıi ve her sınıf halkın hayatına tesir görüşmelerde, inkitaa uğravan ko edebilecek şekilde bir seyir takip misyon çalışmalarının bahis konu su yapıldıeı tahmin edilmektedir. etmektedir.» Daha sonra mikrofon b a ş m ?e Bilindiği gıbi Büvük Elçi, Komislen Vali Ethem Yetkiner. teşebbüs yon çalışmaları durdueru tarıhten hakkında etraflı izahat vermiştir. sonra hiç bir temasta bulunmamış Verilen bilgiye göre, dün temel ve ilk ziyaret bugün olmuştur. Komisyonunun 5 kaatma töreni yapılan reaktör 3 mil Anayasa yon dolara. yani takriben 30 mil sımda veya ertesi sün çalışmalara yon Türk Hrasma mal olacaktır. başlaması kesinleşmiş gibidir. Arka«ı Sa. 5, Sii 6 da Reaktörün toprak altındaki kısmı 10 metre olacak, toprak üstündeki yüksekliği ise 11 metrevi bulacak Arfcası Sa. 5, Sü. 2 de 4 kasımda başlayıp 3 gün devam edecek olan tatbikatta İngiliz ve Amerikan uçaklan mütecaviz, İran ve Pakistan uçaklan da püskürtücü rollerini oynıyacak CENTO'nun cŞahbaz» admdaki ikinci hava tatbikatı 4 kasım günü başlıyacaktır. Tatbikat üç gun devam edecektir. Tatbikat Mrasmda İngiliz ve Amerikan hava birlikleri »mütecaviz» rolünü oynıyacaklar, İran ve Pakistan hava birHkleri de müşterek bir hucuma karşı koyacaklardır. Hücumiar gay ri muayyen zamanlarda yapılacak ve tran ile Pakistan jet avcı uçak!arı bunları pü^kürtecpktir. Cenazesine gittikleri odacıyı diri gördüler Tedavüldeki pa! rada eksilme var DfinkS »zel proframda yer slan Radyonun ilb M I heyetl Merkez Banka'sının son bültenine göre tedavüldeki para miktan 3.727,333.145 liradır. Emis\f.nda bir h;*f'» ^yv.rline göıe nn dokuz milyon lira eksilme ' vardır. i j Umum Müdür d.ahil, bütün memurlar Feriköy camiine gittiler ve orada avdan dönen Mehmet Mert'e rastladılar Dun sabah erken saatlerde İ.E.T. . îeden sonra Feıiköy Camiinden T. tdaresine telffon eden meçhul | kaldırılacağını hildirmiştir. bir şahıs, t.E.T.T. nin en eski ve | t.E.T.T. Iriaresınde çok sevüen emektar odaoılarındpn Mehme! Mehmet Merfin ölüm haherini a "ert'ın hir kalb krtzi net'^psırnie 'an nobetçi memııru da. Cıımhurı' vefat ettiğıni ve cenaze&inin de oğ Arkası Sa. 5, Sü 7 de 1 ,. . . . bir salonda hff yıl 156 Ç I F T Ankara'da Bah çelıevler'df ıçinde evlenen 150 çıft 29 ekirn ,ge cesıni bir ar»da geçirmisleJdir. Salonnn HAvetüM bulunan çiftierin ekserisi gelinliklsrini giyerek geceye katılmışlardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog