Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

BÜYÜK OSMANLI LÛGATI ALİ RIZA ALP SABAHAT ALP 80.000 kelime 10.000 beyitli kelimelerin tasavvufî hakikî ve mecazî mânalarını izah eden en büyük Osmanlıca Lugattır. Birinci cildi yaldızlı lüks bir kapak içinde 30 liradır. Ödemeli gönderilir. Müracaat: Posta Kutusu Beyazıt İstanbuL 44 umhurİYet K U R U C U S U r Y U N U S NADI Bilinmiyen tarsfiariyle ATA lİJRK Yazan; Nizamettin Nazif BUGÜN ÇIKTI Karton kapak Fi. 4 lira Satış yeri: AHMET HALİT Yeni Çıgır İstanbul 3 5 inci yıl Sayı 12.667 Telgraf ve mektub adresi Cumhunyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 88 22 42 99 22 42 90 (nma 3 0fckim1 9 5 9 Cumhuriyet Bayramı münasebetiylp dün, On binlerce İstanbullunun iştiraki ile yapılan büyük törende bir askeri birliğimiz geçerken Cumhuriyet Bayramı bütiin Meclis Başkdnlığı için yurtta heyecanla kutlandı mücadelenin son günü Cumhurivetin 36 ıncı yıldönümü bütün yurUa olduğu gibi şehrimizo'e de büyük törenlerle kutlanmıştır. Eu münascebetle Vatan Caddesin.'e yapılan büyük geçit resmini | İ ta': ; p etmiştir. Vatan Caridesindeki tören, saat 10.45 te Vsli, Bele:'iye Başkanı ve G=rnizon Kumandanının okulları ve s.îkeri birlikleri teftişiyle başlamış,' mütaakıben hazır buiunnn bando ; laıın is'iraki ile İsti'dâl Marşı çalı; nirak Tıirk Bayrağı Şeref direğine i çeVilmiştir. | Bundsn sonra geçit resmi başlatrçt'r. Orta dereceü ok\ıllsrın. De1 ri'z Harb Okuiu ve bahriyelileri: mizle orclu birlikierinin geçişi al1 Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Her tarafta yapılan gaçit resimlerini büyük halk kitleleri D. P. Genel idare Kurulunun bugün toplanarak, yarınki Meclis Grupu lakip etti; flnıt Kabir ziyaret edildi; Büyük Kurtarıcının içtimaının gündemini hazırlıyacağı bildiriliyor; Sıtkı Yırcah'nın da, manevî huzurunda saygı duruşunda bulunuldu Refik Koraltanm da taraftarları neticeden emin görünüyorlar Ankara 29 (CumhuriyetTeleks) ! D.P. Meclis Grupu cumartesi günü saat 10 da toplanacaktır. Yarın i bir toplantı yapacak olan Grup ı İdare Kurulu, cumartesi toplantısının gündemini tesbit edecektir.; yarın cğleden sonra Grupu acele olarak toplantıya davet edeueği sek linde sbylentiler çıkmışsa da alâkalılar bunu teyit etmemislerdir. Bugün Cumhuriyet Bayramı dolayısiyle B. M M. Başkan adayhğı mevzuunda mücadele nisbeten hafif geçmiştir. Yırcalı sabah B. M M. nde tebrike gitmiş, öğleden jonra da Anadolu Kulübünde temaslarına devam etmiştir. Yırcalı taraftarları neticeden çok emin görünmektedırler. Koraltan taraftarlarının da kendilerir.e itimatları fazladır. Son mücadele günü olan yarın. kulis faaliyeti B.M M. nde yapılacaktır. MECBURİ TSİŞ tzmirde Cumhuriyet Bayramı törenlerine iştirak eden hava filosuna mensup bir tıçağımız üssiine dönerken, motorunda vukua gelen bir arıza dolayısiyle. Işıklar köyü civarına mecburi iniş yaprruştır. Binbaşı pilotla uçağm rasıdma hiç bir şey olmamıştır. Resimde, mecburi iniş yapan uçağımız göriüüyor. Diğer taraftan dün akşam Cum hurbaşkanı Bayarın Çankaya köşkünde verdiği yemekte B. M. M Başkan adaylığı meselesi üzerinde durulmamıştır. Yemekte bulunan milletvekillerinden öğrendiğimıze göre Bayar bu mevzuda tarafsız tutumdadır. Yarın da geçtikten sonra bütün mesele Grup günündeki havaya bağlı kalacaktır. Miüetvekü lerinin kanaati D.P. Genel Başkanı Menderesin tarafsız durumunun Grup toplantısında da de/am edeceğı merkezindedir. İnönü 1 bugün \ i dönüyor C. H. P. M c l i s Gnıpıı yartn toplanacak Ankara. 29 (Telefonla). C.H P. Meclis GIUDU 31 ekim tsrıhinie Ismet tnonü'nün ba«kanlı61i'1» topianaraktır. Ku top'antıda grup başkan vekılleri. grup yonetim kurulu. grup haysiyct divanı s^cimleri yaptlacak. Meclisteki socim'»re kaülıp katılmama mesele^i V»rara bâğlanacak ve hareket tarzl tesbit edilecektir. lnönS bn akşam çidiyor Şehrimizde buJunan C.H.P. Genel BaşkRnı İsmet İnönü riun butün gunünü Taşlıktaki evinde istira hatle geçiımiş ve bazı ziyaretçileri kabul etmiştir. İ<=met tnönü, Cumhurbaşkanı ve Basbakanm başsajlığı telçraflarına da cevap vermiştîr. înönü bvı akşam trenle Ankaraya donecektır. Dıger ta>aftan şehrımizde bulunan 40 kadar C H.P. li milletvekili de bugun Ankaraya hıreket edeeeklerdir. Batıhlar arasmda anlasmâzlık Kıbrısta yeniden Anayasa Bir Yunan Fransız Başbakanı Batıhlar araM zirve konferasmın 20 aralıkta. Dış Bakanı 15 aralıkta toülanacağını söylediler, AmeriUa bu haberleri tekzip etti Başbakaa Menderes dün Ankara da Cumhuriyet Bayramı toreninde Koraltanla görüşürken çalışmalarına başlanıyor yolcu uçağı Makarios, 8 gün önce durdurduğu komisyon çalışmalarına pazartesi gününden itibaren devam edileceğini açıkladı düstü Atina yakınlanna düşen «Olympic Airways» uçağındaki 15 yolcu ile 3 kişilik mürettebattan kintse kurtulmadı Atina. 29 (a.a.) «Olympic Airways» Yunan Rava Yolları Şirketine ait bir uçak, Atina'ya 40 kilometre mesafede bulunan Kakosalesi bölgesinde düşmüştür. Uçak Atina Selânik seferini yapmaktaydı. Uçakta bulunan 15 yolcu ile üç kişilik mürettebatın hepsi ölmüştür. 9 m AdanaiEMi bir kazasmda kanh bir arbede oldu Kozan panayırında kunıardan çıkan kavga sırasında bir polis, Cıımhur adında bir gencin boynuna kıırşun sıktı; 20 kişi de hafif yarah Londra. 20 fAPR) Avam Kamarasında İngiliz Dış Bakanı Rum banft ise, Türklere itımaLefkoşe, 29 (R.) Makarios bu Selvyn Lloyd, «Bahlı müttefiklegece. Kıbrıs Anayasasının hazırlan dın kalmad^Knı. Zürih anlaşmasırin Zirve Krmferançının raahiyet nın biran ör|Be hükümsÜ2 addedilve ramar.ı üzerinde farklı görüşle ması için Komisyonun yeniden ça mesi gerektiğini bugün de iddiaya re sahip bulundııgunu nilJirmiştir. lışmalara başlıyacağını resmen a devam etmiştir. Makariosun karaFran?ız Başbgkam Debre. Batı çıklamıştır. Başpiskopos, 80 kişi rını bu basının ne şekilde karşılıhlar arasında bir Zirve Knnferansı lik Rum istişare Meclisi ve Anayasa jacaşı tnerakla beklenmektedir. nın muhtemelen 20 aralıkta yapıta Komisyonundaki Yunan Başdelege Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) cağmı si'ylemiştir. Fransız Millî si Prof. Tastsos ile saatlerce süren Meclişinin Dıç t?Ieri Komisyonun görüsmelerden sonra bu kararı Bazı Ege ilterinde konserler veÛ3 konuşan Dış Işleri Bakanı vermiştir. Çahşmalar önümüzde ren ve şubat ayında da Karadeniz illerinde uzun bir turneye çıkacak Couve de Murville i>e bugün Batı ki pazartesi günü başlıyacaktır. h!ar arasmdski konferansm 15 Ka Türkiye ve Yunanistan ile Kıb olan Cumhurbaşkanlığı senfoni orsımda Piriste yapılacaC'in: beyan rısh Türk ve Rum cemaatleri tem kestrasının, kasını ayı sonlarında etmiştir. silcilerinden kurulu Anayasa Ko Kıbrısa gideceği öğreniimiştir. Bu haberierin yayınlanmaMrıdan misyonu 8 gündenberi çalışamaYetmiş kışılık bir grup halinde sonra Başkan Eisenhosver'in sö/. makta idi. Makarios, Kıbrıs açıkla ve askeri uçaklarla Kıbrısa gidecüsü. gazetecüere «henüz ne tarih rında batan Türk mnrörü ile Türk cek olan orkestraya Hikmet Şimr» de yer tesbit edıîmiştir» diye lerin Adaya silah kaçırdıklarını şek başkanlık edecektir. Orkestra Fran«i7. deviet aıiamlarının sözle iddia etmiş ve bu yüzden Komis Kıhnsta üç gün kalarak. çeşitü il rmi tekzib etmiştir . ve ilcelerde konserler verecektir. yon çalışmalarını durdurmuştu. Oyle mi reis efendi? Ankara ÜniversHesi Hoknk Fakiiltesinde ögrenci olan Sıvaslı bir çenç yazıyor: «Sıvasın Gürün kazasuım çok sevilen, inkılâpçı, gerilige düşman. eehalett karşı her fırsatta mücadele eden, hakiki dindarlıihn ne demek oldoSuno bü. tün eücü ile acıklamıya çalışan bir Müftüsü vardı Hacı Hüseyin Turan. Bu muhterem din adamı çiriştiği möcadeiede nihayet mnkadder akıbetle karşılasmıştır. Gürün kazasından alınmış, Erciyeş'in bir köyüne hoca tâyin edilmiştir. Bütün Güriin halkı onun kazadan ayrılırken irad ettijti hitabeyi daima hatırlıyacaktır « Tarihler bnnu kaydedecek, ne yazık ki o zaman bizler her sevden bihaber mezarda yataca Avrupa ve Âmerikada fırütıa ve sel Avusturya'ya kar yağıyor, Marsilya'da rüzgâr 100 kilometre hızla esiyor, Meksikada da sellerden 100 kişi öldü, 750 kişi de yaralandı Adan 29 (Telefonla) Dün akKozan Panayırında 80 kadar ıpanayır mensubu ile Kozanlı genç\ ler arasınrîa kumar meselesinden ; bir arbede olmuştur. Bu arbede ! sırasında polis memurlarından Durmuş, yerli gençlerden Cumhur jadında birini boynuna tabanca kurşunu sıkmak suretiyle ağır surette iyaralamıştır. Arbede sırasında 20 ; kadar hafif yarah hastaneye kaldıjrılmıştır. Kaymakamlık panayırın | bir müddet durdurulmasına karar Arkası Sa. 5. Sü. 1 d e Aydııı ve ateşli eenç oknyucnmuz sornyor: «Cehalet düşı1 manhçınııı. inkılâpçılıfın mükâfatı ba mu olmalı idi? Acaba İstimlâk bedeli alacakhsı 162 Viyana, 29 (R.) Asırlardanbe bunu han^i kara kaph kitaba kişi İçişleri Bakanlığına ! ri eşine rastlanmamış bir kurak nasıl uydurdular?» başvurdular Biz aslını bilmedifimiz bir hâ' lıktan sonra dün memleketin her disede tabii bövle ileri çidecek tarafında tufanı andıran yağmur İstanbul Belediyesinden üç yılbaşlamış bulunmaktadır. Ayrıca, dejiliz. Olsa olsa sayın Diyanet bedellerini alai iki bin metre yükseklikteki daâla fşleri Keisimiz bu Hacı Hüse j danberi istimlâk yin Turan'dan daha inkılâpçı, [ mıyan Ifi2 kişi İçişleri Bakanlığına . ra da kar düşmüştür. | müracaat ederek alacaklaıının ; Fransanın güney kısmında da ha geriliğe daha düşman, daha ay ] 1960 yılından önce ödenme?ini isdın bir müftü bulduju için ova birden bozmuştur. Ron vâdij nu köy hocası vapmış. yeni bul j temişlerdir. sinde ve Marsilyada şiddetli bir dugunu da Gürüne eetirmiştir, j Büyük bir kısmı emekli memur. j fırtına hüküm sürmektedir Rüzveya dar gelirli olan bu 162 istimi gâr 100 kilometre hızla esmekte diyeceğiz. Mazideki hareketleri sayın Reisin ancak bövle hare lâk bedeli alacaklıları. İçişleri Ba' dir. ket edebilecefini çöstermekte kanlığına yazdıkları yazılarda, Be• Meksikada da vağmıırlardan seldir. Arna ba bahi«te mühim o i lediyenin kpndilerine müspet bir Dolmabahçe ile Gümüşsuyu arasındaki yol h>'. sabahtan itibaren tra ler köy ve sehirleri basmış^r. folan bizinı sözümüi deŞiIdir. Ba | cevap vermedigini ve daima at'atfiğe kapatılacaktır. Vasıtalar. trafik mcmurlan taraftndan gösterilecek Hma ve Jalisro ey3İetlerinde <l?n ma politikası takip eltığini biidirkalım, kendisi ne divecek? güzersâhı takiben yoüarıni devsm edeceklerMr. Fotogrsfta Dolmab?hçe;'e inişt; meyHana gelen U şek lerin sayışı 10fl < yiiksr'miştiı. Ya> ^ ••• j • mişlerdir. Arkasj Sa. 5, Sü. 2 de raiı adedı de 750 kiçidır. llndeki virajm kaldınlması için bu sabahtan itibaren faliyete geçiriltcek olân vssıtalar gbrülüyor. Belediyenin istimtâk borçları lYlLEŞTt Iıak Başbakanı Ger.eral Kasımın, suika.«d «ııasıncia aldı^ı yaralar iyi olmuş ve Başbakan yataktan kaikmışlır. Î5ü 3T*a':a dıın aeceden itibaren gece sokaâa cıknıa ya^aâı bir buc.uk •mst daha fza'.tılntışttr. Yukarıdaki reimde kolıı s^nlı B'^^'^akan KM:>. C'^'il' mektedir. Bu. Başbakanı ayakta ve mütebesîim bir çehre ile gosteren iik resmidır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog