Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

34 miHetta 329 musabıkı arasında TürHyeyi dünya ikincisi yapan Millî Ekipimizi yetiştiren: Daktilo Sekreter Kurslan ÖĞRETİR İŞ BULUR Ücreti Taksitle Alır Merkez: Lâleli, Kemalpaşa Ağa yokuşu No. 14 Tel: 22 2106 Beyoğlu şubesi: Lâle sineması karşısı No. 34 Kat: 5 Tel: 44 9011 u m h u r i yet KLIRUCUSU! TUNUS NADt KANALBAKI EV Çağdaş Fransız romancılarının en veludu, aynı zamanda en çok söz* edileni olan Georges Simenon'un en güzel ve merakh romanlarından biri daha dilimize çevrüdi. Oktay Rifatm türkçeleştirdiği bu nefis roman Varlık Yayınlan arasında 2 lira fiyatla çıkmıştır. 35 inci yıl Sayı 12.640 Telgraf ve mefctub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusuî İstanbu] No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 »0 (umartesi 3 Ekira 1959 D. Parti II kongreleri kısa zamanda yapılacak DP. Genel idare Kurulu, muvazi olarak dün de toplandı Başfeakatı Ceıtto toplanfısına katılmak uzere yarın Washingtona hdreket ediyor. Nenderes çalışmalan mütaakıp 1 şehirde konferanslar verecek t e m a y u Kurulu âzaları Onların »Wffl'll!i!l|IIHI!l!l||!l||iı:|i!ii!i|i|'i||||iı|||||||||||||||. Tek Ümit JUIIIIIiii:1'" ••':ili"H!ll!llllllll!lll!lli!!lll!lllllllllilll1llli|||l Kapısı } Ankara, 2 (CumhuriyetTeleks) D.P. Genel İdare Kurulu bugün iki toplantı yapmıştır Saat 10 da başlıyan birinci toplanlı, 13 e kadar sürmüş, saat 17 de başlıyan ikiricı toplantı ise iki saatten fazla devam etmiştir. Bir muddetten beri olduğu gibi, D.P. Genel İr*src Kurulunun Bakânlar Kuruluna muvazi olarak bugün toplanması Ankara siyasi çevlerinde, Hükiimetle parti arasmdaki icraatın yürütülmesi bakımından yapılan sıkı işbirliğinin devamı şeklinde kabul edilmektedir. Öte yandan Genel İdare Kurulunun henüz kongresini yapmamış olan illerde Arîcnsi .Sıı Bff. Su. f? da C K.M.P. Gene] İdare Kurulu, bugün saat 15 te parti il merkezinde O. Bölükbası'nm başkanlığında topLanacaktır. Üç gün devam edecöfe olan toplantıda son siyasi olaylar incelenecek. Genel İdare Kurulu üyelerinden mütesekkil bir komisyon tarafından hazırlanmakta olan tüzük ve program tetkik edileYek büyük kongreye kadar tamamlannvesına calışıiacağı bildirilmektedir. Bu arada Genel İdare Kurulundaki bazı üyelerin güçbirliği hareketine katılmak ve C.H.P. ye iltihak etnıe*k temayülünde oldukları bildirilmekte ve Genel Başkanın bu hususta eskisine nazaran daha yumusak bir noktainazar beslediği söylenmektedir. Genel Kurul âzaları. teşkilât üzerinde menfi tesirler yapması beklenen böyle bir iltihak konusunda son derece ketum dav'ranmaktadırlar. Amerikah lemsilciler dün yapılan toplantıdan çıkarlarken evrim düsmanlannın bütfin jayreti, rejimi ioysuzlaştırtp dumura nÇratmak, böylece milleti yeniden bir Ortaçag karanlıgına siirmektir. Demokrasi, co$unlu£un her is«ediçini yapabilecefi anlamına gelmez! Dediniz mi. fşi demaçojiye vurup «işkembeden atıyorsun!» gibi basit kalabalıta hoş eörünüeü sözler kullanmaları bandandır. Devrim düsmanları bizde geniş halk yıiınlar.ıiın 1789 Insan Hak ları Beyannamesini okumadıgını bilirler. O beyannamede ferde ait temel hak ve hürriyetlerin nasıl kornndngunn söylemek Ijlerine şelmeı. Demokrasi kabataslak çotunluk re.jimidir denir ya, halkın bnnu kayıtsız ?artsız böyle bellemesini isterler. Tani çojnnluk dilerse bir »uçsuzu saçln ilân edebilir, «an saçlı insanlan sınır dışıns atabilir, memleket ormanlarını yakabilir, tenij oyunona yasak k«' vabilir. { Bu örnekleri mraladınıı mı «3T | le sey olmaz!» derler ve çofcunlu| fıın sa£duyasana güvenlerlnden söz ederler. Çünkâ onlan simdilik en çok rahatsız eden suçsnzlır, san saçlılar. y s da tenis oynıyan gençler deiil, fakat millete hür düşünce nfnklannı açan devrimlerdir. Baylara bir de şu sornlan sorunuz; Çoğnnluk isterse Arap barflerine, fese, sarığa dönmeli midir? Kız çocuklannın otrenim görmesi. kadınların açık yüzle sokafca çıkması, Ramizanda ornç yenmesi vasak edilmeli nıidir? Medeni Kanun bir yana bırakılıp seriat hükümleri ihya olunmalı mıdır? Mersinde kurulacak petrol tasfiyehanesi ıçm temaslar yapılıyor Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Dünyanin sayılı dört petrol şirketi tarafından Mersin'dç inşasma karar verilen rafineri tesisinin hazır lık safhası sona ermek üzeredir. Heyet mümessilleri buaün Dışişl?ri Bakanlığma gelerek plân ve projelerle alâkalı hususlarda eörüşmplsr yapmışlardır. Haber verildiğıne nazaran, inşaatla ilgilı mukaveleler hazırlanmış bulunmaktadır. Ortadoğu'nun üç milyon ikiyüa bin tcm kapasiteli bu en büyük rafineri tesisinin temeli. kasım ayında büyük bir töreVıle atılatfak ve iki yıl sonra faaliyete geçecektir. şleri Müdürlü cumhuriyet G x e m e i i j j a s ı m atılacak olan raîineri azetesi Yazı I iki yıl içindc faaliyete geçecek güne tstanbul Gazetenizin 25/Eylul/959 giin ! kü nushasının 5. nci sütunun ' ! da yazılan yaralama olayının I particilikle ilgisi yoktur. , ; Uşak'ın Muharremşah Köyünde j bir kaç Delikanlı arasında 14 9'959 ta ı rihinde çıkan kavgada iki kişi hafif i yaralanmış Maznunlar Adalete tev ı di ed.ilerek tevkif edilmiştir. Bu hâ | di&nte yfjyWİtanWgi" ıffbr" WftleirHf1 ten degil nıaznunlardan birinin kız kardeşine yaralanan gencin söz atmasından ileri geldiği tahkikatla belirmiştir. Taraflar da şikâyetlerinde partıcilik iddiasmda bulunmayıp ayııı sebebi ileri sürmüşlerdir. Yazınızda bildirilen bir şahsm kolunun kırılması olayı ise daha evvel 8/Haziran/959 da vuku bulmuş olup bunun da particilikle ilçisi olmadığı anlaşılmiştır. Keyfiyetin gazetenL'.in aynı sülununda aynı puntolarla neşrini rica ederiın. 28 9 1959. Usak Valisi Ilhan Enein Milyoner çiftçiniıi koatilleri bulunamadı 7 yaşmdaki torunu ile sohbet ederken öldürülen Haznedar çiftliği sahibinin cebinde bulunan parası ile tabancası ortadan yok oldu. Jandarma izleri kaybettiği için polis tahkikata devam ediyor Cinayeiln işlendifi binanm önunde toplanan meraklılar Suriyede 4 Tür& tevkif edilmiş Şam. 2 (T.H.A.) Bu sarMıld Şam gazetelerının yazdıklarına EOre. Türkiyeden gelen bir kaçakçı grupu ile Suriye gümrük devriye Arkası Sa. Beş, Sü. 6 da Sorunuz bn sorulan onlara. G8rfceksiniz, lüzncetli parmaklariyle ahtapot suratlarını sıvazlıyacaklar ve göziinüzün içine bakarak «Eh.. tabii, madem ki demokrasi var!» diveceklerdir. Devrim dusmanlarının bn man1 tı'ına töre demokrasi bir günliik j hir referandum rejimidir. önceden | üân ediniz: «Ey ahali, devrimleri j mi istersin. roksa dinimizce yaşa j mak ıra?, diye sornn. Bir gün iâ1 yin olunsun. millet sandık başlaj rında toplansın. Devrimlere bağlı j kcılanlar beyaz puslaları. ötekiler| de yeşil puslaları kutnlara atsın, 1ar. Devrim düşmanlan sonnçtan { süphe etmiyorlar. Çoğnnluk on1 larda olacak, Ve artık bu top1 raklarda vicdan, fikir, söz, yazı! h'irriyetine paydos. Atatürk devj rimleri büyük törenlerle ilça edij lecek, devrimlere inananlar sür' cüne çönderilecek, ezilecek, belki j diri diri yakılacak. Tiirkiyede y>' i mi altı ıtıilyon insan aynı seye j inanmıya. aynı şekiide eiyinmiye, aynı zevkleri paylaşmıya zorlanaC3k. Atatürkün bizi kurtardığı donnk, hareketsiz, kalıplasmıs eski düzen yeniden knrulacak. Bunların demokrasisi iste bu. tnsanın kendi kendine sorası çeliyor: Acaba bunlar sahiden demokraF'nin bu olduğuna mı inanıyorlar? Demokrasinin ner şeyden önce ferde ve çoinnluk karsısında azınlıça bir takım haklar tanıyan bir reiim olduğunu, çojunluk iradesinin ffrde ait temel hürriyetlerle «nırlandıçını, demokratik sistemin ancak böylelikle sürekli bir dinamizme kavuşabüeceğini bonlar çerçckten bilmiyorlar mı? Bilmrmelerine bizce imkân yoktur. Biimesine mükemmel bilirler. Fakat bildiklerini söylemek islerine çelmez. Çünkü bütün ümitleri halkı ısıksız bırakabilmektir. Geçimleri buna bafclıdır. NADİR NADİ Cinayelin iflendifi masa ile kaatillerin kullandıklan tabaneanın kılıfı. (Kenarda resmi jörülüyor) Bakırköy Haznedar Çiftliği sahibi Mevkuf sanıklardan partiler muhabirimiı Kgenıen Bostancı, dün ! milyoneı Ahmet Merter. evvelki gehapishanede Başmuharririmiz, Neşriyat Müdürümüz. Istihbarat Şe• ce yanmda 7 yaşmdaki torunu olfimiz ve di*pr arkadaşlanmız tarafından ziyaret edilmiştir. Resim, I duğu halde çiftlik odasında otururbu ziyaretten çıkışı çösteriyor. 1 ken, 2 rneçhul şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştüı. Katüler. cinayeti işledikten sonra, milyonerin cebinde bulunan 35 bin lirayı alıp sıvışmışlarcir. Son zamanlarda jandarma bölgelerinde hissedilir bir ş<jkilde artmıG u z e ! ya başlıyan ve nihayet evvelki gece Sanatlar Akademisi. bına | müthiş bir cinayetle sona eren bu | sjkmtısını 180 bs n lırahk kira bede I tecavüz ve katil hâdisesinin failleri, i U >'e bu yıl için gidermiş bulunmak ! polis ve jandarmanın fasılasız bir tadır. şekilde çalısnıasına rağmen tesbit Ce'.âl Yardımcı Millî Eğitim Barıhtımı olaylarından sanık caktır. Biilndiği gibi o!ay arıında edilememiştir. kanı iken Atatürk K'z Lisesinin 19 kijinin suçüstü yargılanmasına, rıhnmda ödevli bulunan eazetemiz Cinayetin kurbanı Ahmet Merfer Akademiye verilme=i kararlsştırıl buşün sa^t 9 dan itibpren 9. Asliye partiler muhabiri Egemen Bostancı Arkası Sa. Beş, Sü. 4 de Arkası Sa.Beş.Sü. 3 de \Ceza Mahkemesinde devam oluna ile Vatan Eazetesi partiler muhabiri Hilmi Yavuz da sanıklar arasın:'a bulunmaktadır. Yavuz bir önceki celsede. iki üniversite öğrencisi ssnıklarla 1000 er lira kefaletle serbest bırakılmıştır. Egemen Bostancı ve 8 partiü sanık halen tutuklu buiunmaktadır. Bugünkü duruşmada 10 tanık dinlenecektir. Mahkemenin diğer tutuklu sanıkları da serbest bırakması beklenmektedir. Lefkoşe, 2 (T.H.A.) Kıbrıs' tan ve Kıbrıs arasında aktedilecek Türkleri lideri Dr. Fazıl Küçük. bu ' olan ittifak ile ilgili meseleler müaym 8 inde Atina'da başhyacak o zakere edilecektir. lan konferansa. Kıbrıs Türk KuMakarios • Grivas buluşması rumlan Federasyonu Başkanı Rauf! Atina. 2 (T.H.A.) Grivas'a yaDenktaş'ı mürnessil olarak tâyin et i kın çevreleri n bildirdiğine göre, Baş tiğini açıklamıştır. | papaz Makarios önümüzdeki hafta Makarios ise Yunan Hükümeti i Atina'ya gelecCktir. temsilcisi Kipros Kondriyatis'i tâ '' Bu çevrelere göre, EOKA m n sayin ettiğini bildirmiştir. , bık lideri Grivas ile Makarios araBu konferansta Türkiye, Yunanis ; Arknsı Sa. Bes. Sü. 6 da Akademi bir ban:n 3 katını birden kiraladı Galata rıhtımı olaylarımn muhakentesitıe bugüıt sabahfan itî&areıt devam edikcek Türk Yunon Kıbrıs üçlü anlaşması hazırlanıyor Londrada bir yılda 8 oluyormus. tstanbulda 3S40 Bu seneki 27 nri cinayet evTelki gece islendi. Ama daha yılın tamamlanmasm a aylar var. Ka». tillerle gançsterlerimiz elbet yekı'ınu doldurmamazlık etmerler. Nicin Ix>ndra'da 8 de. İstan. bul'da 3S? Türk milleti İmriliz milletinden daha mı vahşi, da. ha mı kan dökücü? Olamaz. Araba bunda polisimizin kifa. yetsizliğinin. bizde kaçmak. yakalanmamak iimidinin daha fazla olusunun tesirleri de yok mu? Biz bu polisi takviye edeceğimize mevcutlan da karşılayıcı dagıtmak ve gazeteci hırpalnmakta kullanıyoruz. Netice niçin başka türlü olsun? i *** Dün güreşlerde 5 2 galip geldik C.H8P, yenî Genel Sekreteri hafîaya şehrimize geliyor Aksai, Kadıköy ilce kongresinde hazır bulunacak: Gülek bugün ve yarınki parti topJantılarına gidecek C.H.P. Genel Sekreteri tsmail Rüştü Aksal. önümüzdeki hafta yapılacak oian Kadıköy ilce kongresine dâvet edilmiştir. Bildirildiğine göre, kongreye çel meyi kabul eden tsmail Rüştü Aksal, bu arada Genel Sekreter olarak ilk konu^masını yapacaktır. Öte yandan. Aksal'ın bir hafta daha Ankararian ayrılmıyacağı ve parti içi meselelerle meşgul ola • cağı snvlemrjpMeılir. Giilek'in açıklaması C.H.P sabık genel sekreteri Kasım Gülek. dün kendisiyle görüsen bir arkadaşımıza, İtalyada intişar eden D. P. organı tlexi gazetesine hiçbir mülâkat vermediğmi söylemış ve kendisine izafe edilen sözlerle bir ilgisı olmadığmı belirtmiştir Dün akşam devam edüen müssbaka^Ma 73 kiloda İsmail Oşan, Gülek. Ankaraya sidccek Sehrımizrie bulunan Kasım Gü Fransız Schiermeyer'e 4.27 dakikada tuşla, ağırda Hâmit Kaplan İrsnh Shourvsrzt'yi 4 dakikada tuşla venmisierdir. 8" kiloda Bekir Büka lek, dün evinde partüıler ve bir kı îranlı Tahti'ye 2 dskika tuşla, 79 kilodı ise Mustafa Kurt, Buk=r sını Ünıversite ocrencileri tarafın Sarief'e sayı ile yenümişlerdir. YukHr>'!j?k! reslnne Hüseyiıı Akbaş ilk \'.n ziyaret edilmistir. ; Pazarte.si. Ankaraya gidecfk o eiirfş n'e İtalyan rakibine gşlip i'âî'. edüirken görülmektedir. (Gün .îrkası Ju. Et.j, Sü. îı de düz srüreflerini spor sahifemizdc h\:laccks!nız.) Bir Rus şilepi Boğazdaki ağları oarcaladı Dün spbah erken saailerde K tizden gelin AkHenize pec°n Rııs ••»ndu'alı *B. Ansavu» silepi 'T. Rus şil°pi. bâ iurmadan geçtıği için yakaianamamıştır. Boğzin iki yakası arasına gtrilecek olan havai hat, dün havanin dürgün gitistifade edi'erek karşıdan karşıya çekUmiştir. İ!k defa karş'dsn karj: va çekileı, tel çaJısmasına 170 kifi içtirâk rtmiş ve 2 saatte kılavız t?li Hvaya kaldırıimıştır. Çai'şmalara D?ni7. KuvvetJfrinden Albay Vedat Dora iştırâk etmıjtir. Resinı, dünkü çah^malardan bir k.öşeyi göittınıektedir. Havai hat me?ipden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog