Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SEKtB CUMHURÎYET Zeynelin iki golu ve kırmızısiyahlıların güzel oyunu GENÇLERBİRLİĞİ: 2 CALATASAEAY: O Sarı Kırmızılılar iyi oynamadılar Orhan Şeref Apak'ın takımı Fenerbahçe maçından sonra aldığı bu galıbijetle başarılarının tesadufî olmadığım gosterdı ve halk, takıma tezahürat yaptı VefaBeykozu 32 mağlup etti Son haftalann en güzel maçı Mılli lıgın ıkı çetın cevızı Vefa ıle Bevkoz dun Dolmabahçede çe • kışmeh, levklı ve gollu bır futbol gosterdıler RakiDinden daha lazla pozısjona gıren Vefa, sah&dan 32 Ankara 28 (Telefonla) Şehn lubıvetı hak ettı 10 gun sonra Ga gosterdı For\ et elemanlan derın gahp avrıldı îkı takım da muessır olabılecek akınlar yaptı Beykoz, mızde vapılan hususı turnuvanın latasarav ı \enmekle Gençlerbırh deplâsmanlar vaparak Galatasarav bıraz da Nusretın becerıksız hareDINKÜ MAÇTA FENERBAHÇENIN BİR AKEN1 HACETTEPE Beşıktaşa yen ılmelerıne rağmen centılmence oy lkıncı maçında Gençlerbırlıgı Ga | ı Fenerbahçe galıbıvetınm tesadu mudafaasını dağıttılar Şavet Genç ketlerı yuzunden bır çok fırsatlan latasaravı 20 ma^lup ettı Maçlar fı olmadığım ı^bat ettı Gençler lerbırht,ı ^an^^ız olma\ıp Yuksel Bijan Ankaıanın şohreth takımı kaçırdı Abdullah ne kadar pasıf 19 Ma\ıs stadında 1 fiO9 sejırcı bırlıeı futbolun takım ovunu oldu de guzel bır OMin çıkarmasa\dı 4 oynadı ıse, Yılmaz da o kadar hırstarafından takıp edıldı ğunu dunku maçta gâvet guzel bu maç Galata«arav ıçın hezımet lî ve guzeldı Vefadan Nejat her olurdu Saharın en ıj ı o\uncusu Maçtan notlar yerde ovnıjabılecegını gosterdı. Gençler solaçıgı olan \e ıkı golu Ovuna çok bozuk baslıvan ve Maçın cerevanı \e goller atan Ze^neldı 26 dakıkada ortao şekılde bıtıren Galatasaray mağ îlk devrenın ılk golu >apılıncıva dan gelı«en bır akında Saım ıle kadar ıkı taraf da devamlı akınlarErgunun arasında topa hakım olan la pozısvonlara gırdıler 36 dakıGöztepeliler, Ali Ze\nel ceza çızgiM uzerırde attıkada Özenn ortasını Ismet gerığı şutla ılk golu \aptı 1 0 35 daTimur'u Sadık Giz'e Sarı lâcıvertliler Basn nın de Arıfe bıraktı Arıf, kuvveth bır Mıllı hgın 10 haftasında Fenerkıkada Ertan muhakkak golluk bahçe dun Adaleti 31 mağlup ettı eksıklığını butun maç boı unca hıs şutla takımını galıp getırdı 1 0 Bueun Cumhurıret Bavra şikâyet edecek bır fırsattan ıstıfade edemedı D"v Aradan henuz 3 dakıka geçmı^tı. Fak ıt bu ga'ıbıvet ıçın sarılâcı settıler Nedım verdığı gedıklerle mı dolaviMvle sehrımızde re 1 0 Gençlerın lehıne kapandı îzmır 28 (Telefonla) Geçen Forvet Nejat, Ismetın ortadan 6 pas ıçınDolmabahçe stadında ve tı 52 dakıkada Ergunun ıska«ından \ertlıler zor aldı ve\a kolav ka her an tehlıke dogurdu de kuvveth şutla ıkıncı golu attı. Ankara 28 (Telefonla) Şehrı h\an Nazmi vakmdan beraberhk pazar gunku maçta Goztepe alevtopu jakalnan Ze\nelın soldan zandı dı\e bır fıkır \urutmek b»n canlı ve gırgın oldugu kadar şans Vefa, nedense ıkı farkla galıp dumırde karşılasmalar tapıla ınızde vapılan dortlu turnuva maç golunu attı 1 1 Dev re bu netıce hıne hareket eden Goztepe Ga'ace mumkun olmıvacak Zıra zaman sızdı da ınerek attıgı şutu Yuk=el uçarak caktır. ruma geçtığı zaman, bu avantajınlsrının ılk gununde Beşiktaş Ha ıle kapandı 46 dakıkada Nazmı ta«arav maçının hakemı Alı TıAdalete gelınce, kırmızıbe\ azlı dîn fav dalanamıjor 42 dnkıkarla kornere çıkardı 73 dakıkada ge oldu kı Fenerbahçe açık farkla mur'u Göztepeliler Sadık Gız (G lstanhnida: cettepevı 31 mağlup etmıstır ıkıncı golu attı 21, 51 dakıkada Saray Kulubu Başkanı) e şıkâ\et ne Ze\nehn anıden savurdugu şut \eneeek dendı an oldu kı acaba lar ovunun hemen baslannda mu guzel bır ovun çıkaran Bevkoz sag 13 00 Karaçumriık Taksim Beşıktas: % Hacettepe: 1 Bırolun uzun pasını vakalıvan Xaz etmı\e karar vermışlerdır Sadık u«t dırekten dondu 75 dakıkada berabere ajrılabılecekler mı fıkrı kemmel bır kombıne akınla attık açıgı Yılmazın kaleye uzattığı top 14 45 Adalet • B. Spor. Gunun ılk maçında Beşiktaş bo mı takımının \e kendısının uçunları guzel gol ıle uzun muddet ga ıçerı gırerken Şırzat da ka'a ıle her top alışında Saımı geçen Zey uvandı Gız bılındığı gıbı Îzmır mebusuizmtrde: zuk Hacettepeyı mağlup ederken cu golunu attı 3 1 Sanlâcıverthler nedense garıp lıp kaldılar Bu arada Fenerbahçe tamamladı Devre 21 Vefa lehıne nel guzel bır «uruşten sonra \ere dur 15.00 \ltaT • Goztepe. hıç de ıvı not almadı Sıvahbevaz çarptırarak attığı şutla ıkmrı go bır haletı ruhne ıçındeler (Gol nın ortadan verdığı buvuk gediK bıttı Ikıncı dev rede de ovun a nı Hakem Huse\ın Maloglu Dıger taraftan Goztepe hâdısevı lı takım sahava çıkarken yedek lu attı Bundan sonıa maç Gençle leme'iıkçe atamn acaklarmıs gıbı) lerden ı«tıfade ıle anı akınlarla hızla devam edı>ordu Bevkoz, teBeşiktaş Varol (Nermı) ll protesto etmek ıçın pazar gunu ukalecısım çıkarmadığı ıcın Varol raberlık golunu Cihat, Kasımpaşadan rın hâkımı\etı a'tında geçtı ve bu Bu du«.uncpnın \an'ı^lıcını dun de sarıla'ivertlı kale\e tehhkeler > mazın 4 mudafııvı74 dakıkada Yılhan, Munır • Tuncav, Sıbahattın mumı he\etı toplıv acaktır gakatlanınca Necmı Trıbunden ıne çalımlivarak atçıkartamadılar ama Fenerbahçeh rattılar netıce ıle son buldu 2 0 Faık (Kava) Cengız, Nazmı, Can rek ovnamak mecburıvetınde kal tığı şutla kazandı Rakıbınden bıler o\ una sırf bunun ıçın oha geistifa etti Maçın cereTanı ve goller Hakem Cezmı Ba^ar dı Bunun ıçın de Munır 10 dakı Şenol, Selım, (Bırol), K Ahmet raz daha çok pozısvona gıren Vefa rek hızlı \e fırtına gıbı basladılar Kasımpaşanın antrenoru Cıhat Maı, Fenerbahçenın ustuste kul galıbıvet golunu Ne}adın şahsi gay Hacettepe Hıkmet (Cevat) Ab k t kalecı durdu Ovunun 2 dakıGençlerbırlığı Selçıık Erdo Bu ancak gol vedıklerı 5 dakıka\a Arman evvelkı gun akşam antrelanmadıîı uc gol fırsatı ıle basladı retıjle temın ettı Nejat gerıden alka«ında Oktavın pası ıle Ercan a dullah, tsmet (Avdın) Tavvar, norlukten ıstıfa e'mıştır Bjna se ğan, A\kut A} han (Cumavı) îh kadar surdu ve sonra fırtına takı5 dakıkada ânı bır kontratakta dığı topla rakıp ceza sahasına dalıırtma bır vuruşla takımının yegâ Avdın (Necdet) B Needet K Ok «an, Tugay (Oral) llhan, Tevfık, mın gorunusu tamamen degıstı Tâ bep olarak Kasımpaşanın son Fene golunu attı 1 0 Orhan, Osman (Yılmaz), Ze\nel tav (Kâ7im), Halıs, Ercan, Cahıt kı, beraberlıgı «aglaMncna kadar Erol un korner çızgısı uzerınden dı, mudafaavı da Yılmaza nazıre nerbahçe mağlubnetı \e Izmırdekı v vaptısı ortavı altı pastan Tezeı • aparcasına gecerek şutunu ç°ktl. 4 dakıkada Canın pasını vaka (Samı) Tımuçın Galata^araj Yuksel Saım, tsfa7İa masraflar gostenlmektedır sen bır şutla ka'eve soktu Golu Top, agları buldu Ovun da 32 VeYenı antrenorluge dort namzet maıl (Dursun) Candemır (\urı), M\en Fenerbahçe durgunlastı A fa lehıne son buldu Cemıl ^ u ı ı ) Mustafa vardır Esat Kaner Şeref Gorkev, Ergun dalet forvetı dort kısıve ındı ve Vefa Bakın Ahmet Rahmı • Suat, Ertan, Erol, Zuhtu Rebıı Erkal ve Nacı Ozka\a Atı'Iâ C?n ı marke etmek ıçın ge Arıf Muhterem, Eşref Corj, HılAli \BALI ienerbah^e futbol takımının nde kaldı 40 dakıkava kadar top mı, Ö7er, îsmet, Neıat Musabakalar bugun 3 her bırı şohret dolu 11 o\unıkı kale arasında mekık dnkud'ik Bev ko7 Sıtkı Avdın tsmaıl • sınıf uzerinden cusu da anlaşılan jo'gun' tan sonra 40 dakıkada Avnıden Hasan Ekrem, K Alı Yılmdz, Nus Hepsınde de toptan be<:mış bır musaıt bır ton alan I.efter 18 u?e ret S r?at M Alı Abdullah yapılacak hal \ a r ' Onbırı de ı^teksız1 Hakem Alı Pi^a rınden savudi.su «ert ltır şutla tstanbul Yelken Kulubunun ter Feneroahçe ıse \a.nu bu 11 Tnncer BENOK\N beraberhğı temın ettı 42 dakıka tıpledıgı mevsımın son velken v aovuncu demek değıldır Gerıda Lefter Can a bır top aktardı rışı cCumhurıvet Kupası» adı alde, şohretı olnıajıp, renklerı Ofsavt durumunda olan Can çok tında bugun saat 11 den ıtıbaren ıçın 90 dakıka enerjı sarfede$ık asırtma bır vuruş'a gahbıvet Kalamış kovunda 3 sınıf uzerınden cek kabıhvetlı çok genj j,ar' golunu attı Devre 21 bıt*ı 40 a yakın teknenın ıştırakıvle va Nıje şohretten jana zengın, pılacaktır Lodos'a 2, povra7da da enertı ve ıstek bakımından fatkınrı devrenın 24 dakıkasında kır futbolculara «Şo^le jana • • w • • 5 ıncı rota uzerınden vapılacak va Mustifa nın attığı kafa şutunu A çekılın hakalım be\ ler» dnenşların oldukça çekı^melı ve gudale'lıVr uzaklastırdıktan sonra mezler' Daha doğrusu. aemek zel geçmesı beklenmektedır Bu 31 dakıkada Canın soldan ortası ce^aretını gosteıemezler'' Çıkamusabakalaıa Dragon, şarpıde ışnı Mstafa c«>7a sahası ıçmden ağ racakları gençler helkı venıPorto Alegro Brezılv» !8, tırak ed'lmıvecek, varışlar sadece lara taktı ve maç da 3 Fener le 1 lır ıddre he^etmden olurlar (Hususı) Burad» yapılan prat jerlı ve Avrupa velken snı hıne bıttı dıve m ı ' Dunva Snıpe tıpl tekneler pe ve fınn sınıflarırda olacaktır Fencrhahçe: örcan Osman Nejelken şampıvonası nıhayete Bu kuçuk he^aplar varken, zetenızın 21 ekım 195° gun, bııdır Kevfıvetın gazietenızın a\nı riım Akgun Nacı Avnı Musta ermış»ır Netıcede, bunları ıstı^mara hi/ır ıdire Müşterek bahisten 12*58 savılı nu«na=ında altıncı sa sutununda, avnı puntolarla tekzıp fa Can Sercf l pfter K Alı he e'ı heveslı erı bulunurken 1 Elvıstron Yuhansen hıfesının bır \e ıkıncı sutununda Adalet Omer Vural, MurvetFenerbahçe bu acıklı halın7.282.910 lira kazandı (Danımarka) gpor salonu vermnen Valı başlıklı edılmesını sa\gılarımla rıca ede Yuksel Muhıttın Celâl Erol, A den kurtulamıjacaga benzırım Londra 28 ( A P ) Sakallı bır 2 Dıas . Dıor (Kuba) yazı gerçeğe u^şun değıldır ln=an Tezer Atılla Eıdoğan vor GENÇLERBIRLIGI Urun b ı r çalışmadan sonra \a\aş \a\aş da B T Bolge Başkanı Londralı mu»llıf 2 sentle bır fut3 Masasakı Kovado (Ja i Spor salonu ınşaa halındedır ve Hakfm: Bedrı Çakır Hami S. bol bahsı muşterekınde 728 291 do olsa netıce almaga, Dunlara kiymet Iılen 6e ılâ\e etmeğe başhjan Aninşaatı tamamlanmamıştır Inşaaponva) olmuşlardır 4 Vah t»n hıtamında hızmete açılacagı taAbdülkadir TtCELMAN Şakır Canalp lar (7 282 910 TL) kazanmıştır karanın kırmızı sıvahlılan. Nünir 10 dakika kalecilik yaptı Taraftarlar yine memnun olmadı Beşiktaş Hacettepeyi dün 3 1 mağlup etti BUGÜNKÜ PROGRAM Fenerbahçe i y i oynamadı, fakat: Adaleti 3 1 yeıtdi Cumhuriyet kupası yelken yarışı Yorulmuşlar Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşl ERI MUDURLUGU GA Dünya snipe şampiyonası netice'eidi DAKTJLO SEKRETER KURSLARI Öğretir, iş bulur, ücreti taksitlc alır. ' > ^Tel: 22 21 06 44 90:11 Cildiuizin gizli kalan güzelliğini raeydana çıkaran sabun, EN PRATİK ve MÜESSİR Memleketitnizde yüzfoinlerce genç v« gUzel kadın tarafından tatbik edilen Puro GUzeUik Metoduna bugünden itibaren riayet ediniz: Mecldiyeköyündeki modem Puro Şabun Fabrikasında asrımızın en mütekâmil makineleriyle tamamen hususi b'r formüle göre imal edilen Kremli PURO Tuvalet Sabunu... Her eabah v« akşam bol Puro kopuğu ile cıldanize masaj ya> pınız... Müstesna bir krem vazifesi görerek cildi besler, korur ve yaşlanan cilt tabakalarının yenilenmesini temin eder J\ Cilt üzerinde siyah benek, leke ve sivilcelerin teşekkülüne mani olur Teoinize bir kadife yumuşaklığı, birçiçek tazeliği verir Cildin derinliklenne kadar nüfuz ederek yabancı maddeleri tamamen temizler A Cildinizin gizli kalan güzelliğini meydana çıkararak sizi olduğunuzdan çok daha genç, çok daha cazip v çok daha güzel gösterir. ... sonra bol su ile iyice yıkayip hafıf bafıf nemıni alımz. faal Bu güzellık metodu tenınize herkesı hayran bırakan »ıhırli bir cazıbe temın eder. PURO Cilt güzelliği Için tamamen hususi bir formülle imal edilen Kremli Puro Tuvalet Sabunu, kalite, koku, köpük ve nefaset bakımından en mükemmel Amerikan sabunlarının ayarında, hatta onlardan üstündür. Puro tescıl edılmış bir markadır Tuvalet Sabununuzu alırken " PURO „ markasma bılhassa dıkkat edınız Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog