Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OKUYUÇULARIA Otobüg btlığının dü*ündürdükleri Inönünün annesînın cenazesi biivok içinde Yıroaü 36 ncı Cumhuriyet Ilcesfeıde D.P. bir törenle kaldırıldı •foyhindeki kam Bayramını kutluyoruz Mkrle C.H.P. Hler Mardinin bir birbirlerinft girdiler panya dün hafifledi Diger Uraftân, CuHk«rba«k«U t ıalılf«tf« rulufunun M ncı yıldönümfl m*n« C.It.P. Genel Saskam îtmtt înönunün annesi Cevriye Temelli Ceİll Bayat ve Basbakan Adnih öğltden lonra »aat İS.SO da birsebetlyle Türk Sllahh Kuvvetleri tâzlyet nin cenazes; düh büyük bir tören Meftderes, îr.önüye blrer heyet r e Eyüp Bölfeti okullan, ve şahsım »dın» tebrik ve taıimleAyrıca le ebedi istirahatgâhına tevdi edil telgrafı göndermişlerdir. Edlrnekapı Sehitli|lhi liyaretle ç« rimi sunar, httrmetlerimi iraede Baştarafi 1 İnci sahifede < lenkler koyacaklardır. Bu arada rim.» yurdun dört bir köşesinden Inönümiştir. tnikapıda oturan okufücUfttut Recai İlcriden Yenikapı Basbakan Adnan MenderMİn cckilde bastırılmıştır. ye başta61ı5ı teîgraflârı gelmekt»' havaya üç el ateş edildikten son» Cenaze törehinde, lnönü, kardeş Cihângir otobüslerindcn dtrt ytnan bir mektup aldık. da bir araya gelmeleri dikkat nâKavgada atılati gerseri bir kur leri Dr. Ahmet Mithat Temelli, Se dir ra Şehitlikleri Imar Cemiyeti tara vabı: «Bir gün otobüs doğru dürfltt gellp giderse ertesi gün zarlanndân kaçmemıştır. Bu cümle fından bir hitabe İle şehitlerimizin $un, damda oturan 1! yaşlarında nlha Okatan, Hasan Rıza Temelli, Başbakan Adntn Menderes, GeBasbakan tâtiyette bulnndu vaktihde gelffiiyeftk yarım veya bir taat bizi bekletir. Ay$e adlı bir kı« çocufunu 61 merhumenin torunları, akrabaları nel Kurmay Baskanına fu cevabl Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) der olarak saat 17 den sonra Yırj azlt hitıraları anılacaktır. Yahut yolcuyu aldıktan tonra yöîdâ borulüp kalır ve hepltnizi dürtnü?. Kadir özçelik, Hamit Özcah, Ağâöğlu, Sarol, Yaman ve Sâtn telgrafı göndermiştir: Fener alayı ile Cumhurbaşkanı Celâl Bayar a Basbakan Adnan Menderes, İssokağa dök*r> diyor. çelik, Davut özçelik, Metnduh Er «Sayın Orgeneral Rü»tü Irdelmet Inönünün validesi Cevriye Te sun milletvtkili Fwit TUtel Ankara' Gece Taksim meydanında fener dlfıa Umuml Kâtip Munis Faik Rceaı tltrinin, ytmınle de Ukviy» ettigi Ifadesi yabancı dal (D.P. 11), Hüseyin Duran (C.H. Ozansoy, Basbakan adına Bajha melli'nin vefatı haberi üzerine, bu Palas salonunda birlikte oturmuşlar alayı yapılacak ve muhtelif mey hün >ldu|umuz bir kuııu değil. Tamatnen akslne, her gün aldıftıP. ü), Abdülkadir Aydın ve tzset Oenel Kurmay Başkanı sabah Hususi Kalem Müdür Mua jve 1 saaj kadar sohbet etmişler<iir. mlt şikayct mektuplarlhın ve günlük hayatımızda sık sık (tarafsız) kazaen silâhla ağır yara kanlık Müsteşarı Ahmet Saiih Ko vini Ercüment Yavuzalpi, Îsmet jYırcah, sohbeti takiben oraya gelen danlarda, bandolar marşlar çalaAnkara rur, Içişleri Bakanı Namık Gedik caktır. Çaralıca tepesinde Türkün rattladıgımız bir u>rdin tekrarlanması. Fakat işiıl eidden dikUnmıJlar ve Mardin HRstsnesine Cumhuriyetlmizin kuruluşunun Inönünün onbir aydanberi ikamet görüf sönmez îstiklâl Ateşi yakılacaktır. kaldırılmışlardır. Bunlardan Ha adına îstenbul Valisi Ethem Yet etmekte olduğu Metin Toker'in e Balıkesir milletvekilleriyle Rate değcr tarafı, hem adet hem de kalite bakımmdan kifa36 ncı yıldönümü münasebetiyl» Bayram münâsebetiyle Taksim mit Özçelik koma halindedir. Ge kiner, Dışişleri Bakanı Fatin Rüj vine göndermiştir. l?met Inönü'nün müştür. vetsİE oUB bu otobüslerin ihtiyacılhın riyadesiyle karşılıyorTürk Silâhh Kuvvetleri nâmına tü Zorlu adına Özel Kalem Müdü Vatan Caddesi arasında otobüs sene kavgada 50 kişi kadar da taş muş gibi liyaıt teşekküllerin teneîzühlerihe tahsis edilmeleDiğer taraftah öğrendiğimite gögönderilmiş olan telgrafı derin bir rü, C.H.P. Merkez Idare Kurulu eşi Mevhibe lnönü ve kızı Özden 1 ve sopalarla yaralanmışlardır. dnde. Sıkışmsk, bekletuek, jrol ortasında bırakılmaktan çok re, Ankaraya davet edildiğini bil ferlerl yapılacak, aynca hilkıh 5 tahassüs ile aldım. Teşekkür ede> adına C.H.P Genel Sekreteri ts Toker o sırada tstanbula hareket kıntı çekmemesi îçin vasıtaların daha acı felen noktanın bu ol duğu kanaatindeyiz. Kavgamn duyulması üıerine Mâr mail Riiştü Aksal ve yardımcıla ! etmis buluhuyorlardı. Basbakan a dirdiğimiz D.P. Balıkesir tl Başkanı rim. Bayram ıftıiffliıııııtıiHMttnııııııııııııiHiııiRiıniınııiüinnıııııınınnitııııiı din Valisi Asıtn BüyüklO, Savet rı Kcmal Satır. Orhan Öetıak Sı ! dına tâzivette bulunan Hususi Ka dün akşam Bakanlar Kurulundan seferleri arttırılacaktır. Büyük bir saadet ve heyecan j dolayısiyle Belediye Zabıtasında ve Jandarma Kcmutanı Derik'e vas Milletvekili Turhan Feyzıoğlu, I lem Müdür Muavini ayrıca, ceza biraz evvel Başbakan ve D.P. GeGazetenizin Î6/S/19S9 tarihli [ Jeyi tatbika başlamı? ve boru dö çinde bugün mana ve kıymetini izinler kaldırılmıştır. gitmislerdir. llcedeki asayişi temin eski Genel Sekreter Kasım Gülek, evinde olan Metin Toker'e, e£er nel Başfcam Adnen Menderes taranüshasında intişâr edeh «Balmum j femek için gerekll tedbirleri almilletçe müdrik olarak hep birlikCumhuriyet Bayramı münâsebe için de Mardlh ve MazidaŞdan tak cu mahallesi 9 gündiir sUsuz» bâş uıış bulunmaktadır.» C.H P Parti Meclisi üyelerinden arzu ederse, Üsul Kanununun 400 fından kabul edilmif ve görüşme 45 tiyle T.M.G. Teşkilâtı, M.T.T.B. bi te kutlamakta olduğumuz bu büviye jandarma müfrezeleri göndeıklı yazı ilgilüer tarafından inBilginizi rica ederim. üncü maddesine uygun şekilde def* dakika kadar sürmüştür. Balıkesir rer btldiri yayınlamışlardır. Ayrı yük bâyramımıfda, vatanımızın ve rilmiş, bu arada ilcedeki bütün si bir grup, C.H.P. U Başkanı $em hal bir haftalık tecil verılebilececelenmiştir; Saygılanmla. settin Günaltay, C.K.M.P. Oenel İl Başkahıhın kâblilünde neler ko ca, Kıbrıs Tiifk Gençlik TeşkilStı devlefimizin koruyucusu, sulhun lâhlar toplattırılmıştır. • Bahsi geçen Yıldıt • Levend Neşriyat ve tstatistik Md. ldare Kurulu adına Fuat Arna, Sa fini bildirmi? ve bu hususun ken nuşuldufu bilinmemektedir. Ancak Genel Başkanı da Kıbrıs Türkleri bekçisi, en aziz varhğımız kahraman ordumuza karşı minnet, şükHâdisenin köylerde duyulması dık Aldoğan. D.P. tl tdare Kurulu disinden sorulmasını yolu üzerindeki yent apartman istemi|tir. Rakım Ziyaoğlu Y. üzerine de tarafların adamları il nu temsilen bir heyet, Istanbul Ü Metin Toker, kardeşi Mübin Toker D.P. çevrelerinden öğrenilen çudur ne hitaben bir mesaj yayınlamış rth v« sarsılmaz itimat hisleri ile ar tba Şiıketi tarafından inş» ki: Balıkesir parti tefkilâtmın Yır tır. Okuyuculanmızm ceye akın elmiye başlamışlardır. niversitesı Rektörü Sıddık meıbu bulunmaktayız. »dilefek taliplerihe »atllmiftır. gösterdiğl Sami Vasıtasivle Başbakana, Ankaradaki diinkü tSren Yenl hâdiselerden korkulmaktadır. Onar, Profesörler, emekli General alâkadan dolayı teşekkürlerini bil' « l i ile birlikt* Mer.deresin «rk«Başta zatialileri olmak üzere bfl dafetnizln bu katltfU ıbonelik dikkatine Ankara 28 (a.a.) Cumhuriye tün kornutan, tubay, »Ssubay ve Şehrimizde bulunan Derikliİer ler, basın mensupları, C.H.P. teş dirtmiş. fakat tecil imkânını kul smda oldufu ve ona baflı buhıfi* mukavelesi yoktur. Yftlnız Şirdugü teUraflarla veya sözlü olsrsk timizin 30 ncı yıldönümü bugün erlefiıhite hükametimiztn an haraesasen asayişi bozuk olan ilcede kilâtı mensupları ve çok kalabalık lanmamayı tercih etmiştir ıcet inşaatı (çin lu isterdiş ve bir Okuyucu sütunumuzu her gün saat 12 den itibaren bütün yurtta retli tebrik, muhabbet ve hürmet şiddetlı tedbirler ahnmadıkça hâ bir halk topluluğu hazır ouiunmuf Oenel Merkeze bi!c?irilrttiştir. ube yolu ile su kehdllerine ve neşretmek kararını alırken sayın Ankarada duynlan teessür kutlanmıya başlanmıştır. diselerin önlenemiyeceğini, bu tur. Öte yandan Merhumenin çihislerinin iblâğını tırafı devletleıi ılmiştir. karilerimizden bazı ricalarda buAnkara, 28 (CumhuriyetTeleks) Başbakanın bu görüşrtıeyi takiben yiizden kendüeri gibi birçok taraf çek istemediğinden haberi olmı C.H.P Gene! Başkanı Isroet incV Bakanlar Kuruluna girdiği ve top Ankarada, resmî daireler, müe» nizden bilhassa rie» ederim.> lunmuştuk. Bunları bir kere daVerilen bu ıu «irket tarafından S!* Deriklinin ilçeyi terk etmek yan, Koraltan ve Zorlu ile iki ki seseler. apartmanlar, eğlence yerRıbnsta CtıiBBarlyet Bayramı nünün annesi Cevriye Temelli'nin lantıda gündem harici olarak 10 leri. nakil vâsıtalan ve meydanlar nşa edilen bir depoya akmak ha hatırlatmayı, mektupların nemecburiyetinde kaîdıklarını söylehMiHıkUn si daha çelenk göndermişlerdir. dün Istanbulda vefatı a ve oradan »atılan binalar il« şir imkânını temin bakımından Ankarada dakika kadar Baskan adaybğı me bayraklarla donatılmış ve gece mektedirler. Lefkof», 88 (H#susi) Türkiye» iıâlen devam etmekte olan in faldeli buluyoruz. bütün çevrelerde teessür uyandır selesinin bahis mevzuu edildiği «ı içitı de ı$ıklandırtna tertibatı almCevriye Temelli'nin naaşi, öğle üde, cumhuriyet rejlmlnln kutuluşaata münavebc ilc verilmek1) Mektuplar daktilo ile yazı'.zeri Çınardibindeki evden eller ü mış, Parti Genel Merkezi bugün ean haberlerden öğreniîrniştîr. mıçtır. Geçit resmine ijtirâk et şunuh S6. yıldönümü münasebetiyedir. tnalı ve bir mektup kâgıdının zerinde Erenköy Galip Paşa Ca mateme bürünmüştür. Bakanlar Kurulundaki havaya mek üzere izciler saat 11.30 da Sa İe, Kıbrıs Türk Gençllk Teşkilât» Bazı illerde Cevriye Temelli'nin Inşaata tarfedilen »uyun pek yan yüzünü geçmemeli. miine getirilmiştir. Bizzat lnönü m»n Pazatıhdâ toplantnışltldıf. tarafındân yann Lefkoşede TtksÎM ölümü dün gece peç vakit haber Söre. bazı Bskanlar düft yâzdiğımıl Gençlik adına bir heyet saat 11.45 abii fazla olmasından apartman tabut taşımak suretiyle ahnesine 2)Şahsi meselelerle ilgili olma Meydanıhda böytik bir kutlama alınmış. buralardan Oene! Merke «ibi S:tkı Yırcahnın lehindedirler, de AhıtKabri ziyaret ederek Cum âkinleri lstifade edememekte malı, son vazifesini ifâ etmiştir. Bu sı' töreni tertiplenmljtir. Lefkoje ve te gppprien ilibaren tâzivet telgraf fakat ekseriyet statükonun muhafa* hüriyetimizin banisi aziz Atatürkün iir. Idaremiî bu mıntakayı tafrada camiln etrafına kalabalık bir 3) Sarih isim, adres ve imzaı Hisı ve vefa meseleSi üzerinde dur» mânevi huzurunda saygı duruşun Kibrısm diter kasabalan, buyün cemaat toplanmıştır. Camiin önün ları gelmiye başlamıştır. tlk teliiye için ha*ırlamı$ olduSu pro bulunmah. ögleden itibsren btyraklarlt (ii&graf Antalyadan gelmijtir. maktadırlar. Bu arada düfı akşami da bulunmuşlar ve AnıtKabre bir lehml» ve renHİ »mpullejlt dftde, trafik polisi, Trafik Şubesi Mü Ankarada bulunan C.H P millet" doğru şiddetlenen t e Yırcilmın par çeletık koymuolardır. dürü Celâl Kosava'nm idaresinde Yalovada sularının ba»k<. nanmıştır. Cumhuriyet Bayramı tertibat almış ve cenaze alayının vekiiieri renazede bulunmak üze* tide hlzipoilik yaratnuya çahştıgi bir köye verilmesi üzerine önlerinde bandolar, bayrak ve münâsebetiyle bütün dtire ve mek düzenini sağlamıştır. Vali Ethem re sabahın erken saatlprinde Esen #pkllnde ysyılan propogandamn bu sancaklar olduğu halde saat 11.45 tepler 30 ekime kadar Util edilmis Gacık köyünde, basta D.P. Yetkir.er cenaze namazını müta boğa Hava Alanına gitmişler ve gün hpfiflediği. meselenin daha zi» de Saman Pazarından hareket e lerdir. li muhtar olmak üzere 212 akıp gelmiş ve îsmet tnönü ile aile uçakların müsaadesi nispetinde ls yade kunıculuk, böyle bir devred* den gençlik alayı, çocuk »arayıiıı, D.P. li köylü, partilerinden hareket edebilmiglerdir, statükonun muhsfazası yönündefl sine, tâziyetlerini bildirmiştir. ts tanbula istifa etmişlerdir. Gacık köAnafartalar Caddesini takiben tra met Inönünün de kıldığı cenaze Genel Rekreter tsmail Rüştü Ak ele alınmgğa başlandığı ğörülmü?, fik yoliyle Ulus meydanı, Bankayü muhtarı Yakup Esen, bu namazını mutaakıp, cenaze alayı, sal, Merkez Yönetim Kurulundan tür. istifalara, zaten kifayetsiz lar Caddesi ve Atatürk Bulvarım önde atlı polis müfrezesi, askeri Kemal Satır. Orhan öztrak. Kemaolan köy suyunun alınıp takibefı saat 12,45 de Lozan Mey 1 Beyazıt, Suphi Baykam, Turhan 1 B M M. Başkan adayhğı için mfl danına gelerek yerlerini almışlarbando ve ihtiram kıt'ası olduğu Bajtarafı 1 inci »nhifede i Sultanhisar köyüne verilmehalde hareket etmiştir. Cevriye Te FeyzioSlu tstanbula e'denler ara cadele devam ederken nrup idart dır. Bundan Ikl gene kadar *vv#l Beilgili meseleler, biraz gecikmiye uğ | sinin sebep olduğunu söylemelli'nin nâşı eller üzerinde Ethem sındadır. kurulu ve idare amirlerl İçin de ça» Genel Kurmây Ba$kanı İle Başlediye. Manifaturacılar Kooperatiramıştır. Fakat, fikrimce, her 2 ce I mektedir. öte yandan C.H.P. Meclis Grupu lı*«nalar başiamışhr. Efendi Caddesini takiben, Erenköy bakan arasındaki tebrik telerafları fine Unkapanında bir yer ayırmış maat lideri mutabakata varmıı o"Puljiam» makalelerini Nahiye Müdürlüğü önüne getiril da Îsmet tnönü'ye şu teİRrafı çeklup, müzakerelerin tesbit edilen Ankara 28 (a.a.) Cumhuriye bulunuyordu. Ancak bu arsayı t»» 6u arada îstanbul milletvekili yayıniıyan «Altıok» adlı miştir. Tabutu înönü, Vali, proto miştir : «Ben doğurduğumu zaman zarfında neticeleneceğine iEnver Kaya idare âmirliğine aday. tin 36 ncı yıldönümü münâsebe lim edebilmek için bufada bif lt• Muhterem anneniz Cevriye kola dahil zevat ve kalabalık bir dergisinin mesulleri aleynanmaktadırlar.» tiyle Türk Silâhh Kuvvetleri a tlrnlak yapmak gerekmiştir. Belehiç hatırlamıyorum» halk kitlesi takip etmiştir. Bura Temelli Hanımefendinin vefatı ha hpını koymuştur. Gene fatanbul dına Genel Kurmay Başkanı Or dive bu iş için ferekli parayı buhindeki dâvaya da bakıldı Küçük ve Makarios'un diveti Izmir 28, (TeleJonla) Kocasın da sanduka cenaze arabasına nak beri Grupumuzu teessüre garktt milletveküi tbrshim Server de grup general Rüştü Erdelhun, Ba$ba lamadıSından evvelce EminKnü e*Lefkoje 28, (Hususi) Dr. Fa dan kalan mirası sadece kendisine ledilmiş ve trafik arabaları ile mo miştir. Merhumeye Tanrıdan ms5 idare kurulu üyeliğine adayh|ını oldugu v» kan Adnan Menderese şu tebrik nsfının yerieştirilmiş Şehrimiz Toplu Basın Mahkeme zıl Küçük Vali vekili Sinclair ve tesçil ettirmek istiyen yaşü bir ka tosikletlerinin açtığı yoldan büyük firet ve büyük varlıgınızda aileye koyrr.aktadır. üzerinde 220 dükkân bulunan satelgrafını eöndermiştir: »i. dün saat ll ye kadar T gazeteei Başpiskopos Makarios i!e vardık dın Asliye Hukuk Mahkemesinde bir otomobil korteji halinde Kaba uzun ömürler ve sabırlar dilerii.» hanın eeri alınması münssip göBugün akşama doğru B. M. M. «Sayın Adnan Menderes aleyhine, yayın yoluyl» hâktret ları prensip anlaşmasına uyarak, açtıgı davanın bugünkü duruşma tas arabalı vapur iskelesine gelin riilmüştür. Başbakan Baskan «^avlıÇı icin bagimSiz milsuçundan açılan 4 dâvaya bâkmış dün gece Türk cemaatine hitaben sında Nüfus Müdürlüğünden gelen miştir. Yol boyunca ve ÜsküdarFakat, esasen bir defa istimlake Ankara letvekili Ali Fuat Cebesoyun D.P. tır Bunlardan blrisi, Başbakan neşrettiği bir beyanname ile, elin ve merhum kocasından hâlen 28 ya da toplanan halk cenazeyi teessür Bugünkü moderfı ve muasır uBramış olah Eminnnü e*nafı bıl yüksek ka^emelerince 4 üncü aday Adnan Menderesin fnuvafakattyle de kanunsuz silâh ve mühimmat şınaa olması icap eden Saadet isim le takip etmiştir. Üsküdardan, tah derhal li bir kızı bulunduğunu bıldircn sis edüen bir araba vapuru ile Ka• Altıok» adlı dergi mesulleri aley bulunduranların bunları olarak düşümilo'üŞü hakkında bazı devletler seviyesindeki Türkiye karara ltira* etmekte olup. kenhine açılan dâvadır ve sehrimizde kendisine teslim etmeleri istemi$ bir yazının okunması üzerine! «Ben bataşa geçilmiştir. Kabatas'ta «is I s.8y!entiler çıkmışsa da, yaptıgımu nin inkişafında en mühim rolü bu dllerinln Ikinci bir deta tedirein doğurduğumu hiç hatırlamıyorum» ÇT «Pulüam serisl» dlye adlandırılan tir. I tahkikat sonunda bunun aslı olma* lunan ve millî refah ve saadetin te edilmemeipri İ İ » Beîdiyeye başdolayısiyle iptâl edilen uçak sefer mlnatl olân Cumhuriyetimizin ku vurmuşlardır. Makarioı da aynı raahiyetteki be demek suretiylc kızını ınkâr etmiş leri yüzündpn Ankaradan dâvaların sonuncusudur. Dünkfl ancak dığı anlaşılmıştır. duruşmada yazıyı «Saat 11.30 a gel yannameyi bu akşam yayınlamış, tir. Bunun üzerine raerhunıun Os gelebilen Başbakanlık Müsteşarı uhdelerindpki man isimli bir karrieşi de bulun • Bayarın milletvekillerine yemeği miç» başhğı altında iktibas etmij Kıbrısh Rumları. kanunsuz silâh ve mühimtnatı, 4 duğu okununca, «öyleyse kocam, Ahmet Salih Korur cena«eyi karDenizcilik Bankasından gemi müolan Vecihi Oo*übüyük'ün «orgtıAnkafa 2S fCumhurivetTelek») bunu benden saklamış» dire cevap ?ılamış ve Inbnü'ye Basbakan adı bayaası için Umum Müdür Sstnt su y«pılmı$tır. Vecihl Gözübüyük katım akşamına kadar kendisine vermiştir. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bu akna tâziyetlerini sunmuştur. KabaŞehbenierlerin başkanliğında Aifadesinde; bu yazının Amerikada tesHm etmiye dâvet etmiştir. ş?rn ban milletvekillerine Cankaya dHTıa d» btyuyeri Kftile, Ka Durüşma, nüfus kayıtlarının ye t Rrhn Artknrada merikava giden heyetin. «Transat73 ga*ete ve mecmua tarafından t«Ankara 28, (CumhuriyetTeleks) niden tahktki için başka piine bı, Un*apahı Alİtürk Köprü lantic> firması ile yaptığı görüşme kö'Vünde bir yemek vermiştir. lif hakkı satın alınarak yayınlanrakılmıştır. . , : . ( , . t , ı . f B.M.M. nin açılışı arifesinı^e muI», Aks«fay, Var^n Cadöesl yoluy'.a, j ler sonunda. 14 milyon doları yeni mış olmasına üzüldügünü ve yazı Kıbrı» Anayasa K»mt«yt)nunda [Tdirnekapı Sehitliğine ulaşmıştır. j gemi inşasına ve 13 milyon doları tat o! J u5u bildirilen bu yemeğe mil yı, iç işlerimize bir karışma ola Türk temsilci^i bulunan Prof. NiNaaş Edirr.ekapı şehitliğinde tek hazır gemi sat;n alınmasına tah letvekil'eri !S"ien davet edilmişlerALTIN FtATLAR] rak vasıflandırdığını, bir daha A hat Erim, bugün uçpkla Ankaraya gelmiştir. rar eller üzerine almmış, bu sıra sis edılmek üzere 27 milyon dolar dir 28/10/1959 merikalı yazarlann aynı yola gitErim. hususi işlerini takip etmek d« diğer bir askeri meraiim kıt'ası lık bir kredi anlaşmasın» varılmı?» Cumhuriyet 1015010176 memelerl için dergîye Iktlbâs etBu davetle B.M.'T. Başka adaysöyleReçat 1410014150 son ihtiram duruşunu ifa etmiştir. ! tır tigini söylemiştir. Duruşma sonun ürere Ankaraya geldigini Hamlt 1090011000 mektedir. Kısa bir riinî merasimi müteakıp Ayrıca. Ingilterede «Fairfield» lığı arasında bazı çevre'.er bir irtida saVcı Feridun Erkon, dâva açılGulden 92509300 Cevriye Temelli'nin naaşı ebedt is tersaneleri ite yapılan müzakereler bat kurmüül'rsa da, sıtsn h^berler» dıgı andanberi kendisine tehliğat Radvoda «Kıbrıs saati»nde rekor İngillz 120CO12!W Türktye radyolannda her akşam tirahatsâhına tevdi edilmiştir. Mer sonunda da 9 adet yeni şehir hattı r"er.. y"neğ^n yeni teşriî Vıl dolayiyapılamıyan diğer sanık Erol AyDegusfa 153S154Ü humenin mezarına ilk toprağı oğlu gemisi in'.a ettirilmesi hususunda siyle fikir tertisinie buhır>mak üdıncıoğlunun gıyabında tevkif mü saat 20 de tatbik ödilmekte olan Yerli 15351S38 Îsmet lnönü atmıştır. anlaşma yapılmıştır. *ere vpriHiği ö&renilmiştir. zekkeresi kesilmesini istemiştir. Kıbrn Saatinde bir rekor kınlmışMahkeme isteği kabul etmemiş ve tır. Kıbrı» Türkleri ile AnavatanMerlUln 1 Kasım gfindettti Aydıncıoğlunun ihzarla çağırısına ları arasındaki rabıtada büyük ro lü olan Kıbrıs Saatindeki haber t^tanbul Şubemlürlen 2^801 No. lu hesap sahibi B. ÖMEH karar vermiştir. Anknr» 2 (CumhuriyetTeleks) R kısmı. dün sadece 35 saniye devam B M.M. nin 11. Devre üçüncü içetmiştir. 9 yafındakl kııa teeavflı eden tima vılının ilk toplantı gününe ait 50 lik clnsi sapık (tündem bugün mllletvekillerin* ö. isimli 80 yaşında bir şahıs, düh dagıtıi.mıştır Zeytinburnunda, 9 yaşındaki bir 1 Kasım pazar (tünü saat 15 te Venişehir Şubeml^den 5795 NO. lü hesap sahibi B. KAMER ki7a tecavüz etmiştir. toplanacak olan B M M. nde şu çaHâdise, A. ismindeki kızın, durulışmalar yapılacaktır : mu annesine anlatmasiyle meyda1 ^ Cumhurbaşkarltrıln nutkU, na çıkmıştır. Yapılan tahkikatta. ö . 2 Meclis Başkanı intihabt, Bastarafı 1 inci sshifede nün, A. yi, tenha bir sokakta, ağ 3 Raşkanllk Divanı intihabı zını tıkıyarak evine götürdüğü ve rlrıe sirket işi toptan taafiyeye te(Baskan vpkilleti. kâtiplef Ve İdabilâhare de, 9 yaşındaki bu kıza $ebbüs etmiştir İnjaat tşçileri Senftesap No. 1 •im TL. # Ş ub t re âmirleri). tecavüz ettigi anlaşılmıştır. 50 yacikasının yaptığı tesbitlere göre 550 şındaki cinsî sapık yakalanarak işçinin şirkette hâlen hakkediimiş Bu secimlerden sonra B.M.M Bn10.000 1494 hakkında gereken kanuni takibata Nur»n Kadık6y cümen üyelerine ait tistelerih kâ700800 bin lira kadar işîilik ücretbp.slanmıştır. 616 Rahime Beyoflu ı.ool nuni askı müddeti ve intihabi icin leri mevcuttur. Ayrıca şirket be% 676 Ömer Lutfi Beyoğlu 1.0»0 muhtem«?len bir haftalık tatile gigün sürecek bayram tatiünde iççi1403 Macit Taksim 1JO0 recek. bir hafta sonra, Encümenler lerin kanunî hakkı olan ücretlerini 131 Ali» /.OOO Bursa teşekkül ettikten sonra normal çabertaraf edecek şekilde. mukaveleyi Ayşe 2738 1.000 Bursa lışmaşına rtpvafn prtecektir. tanjim etmek istemiştir. 5254 1.000 Izmir Şekip 1.000 «948 Cemil fzmir BâkanUr Rtırulo toptsntısi Olaya ilkönce Ankara Valiliği el 1.000 36 Mediha Manisa atrnış ve iigili memurlarını olay yeAnkara. 28 (CumhurivetTelek») 1.000 Öğün 10499 Ayvalık rine göndermiştir. İş verenle işçiler Bakanlar Kurulu bugün öğleden 1.000 Ahmet 10346 Ayvalık sonra saat 16.30 dan 19.30 a kadar. arasmda vukuu muhtemel olaylaıi 1.000 Bırmanvava vgpmıs oldueu res „ , . .. , ,,.,", 4204 Rebia Başbakan Adnan Menfleresin bas1.000 Ekrem . . .. .. , iı « • önlemek ıçın gereken tedbirler alın287 Adapazan kanlığmda toplanmıştır. 1.000 Cevdet 286 mı zıyaretı mutaakıp memİPketıne •. • * \dapazan Toplantıda MeeliS çalışmalariyla 1.000 Çlvril köyü 8 Ankara dönmokte olan tsrael Cumhurbas ,m!*V'" ^ , ilgili hazırlıkların gözden geçirilD l e r 1.000 Ahmet 10 Ankara kanı Pen Zvi beraberinde eşl v e ! 8 ^ " f t a n Çalışma Bakanlığı diBi tahmin edümektedir. Yenişehir Cami Yap1103 Ankara maiyeti olduğu hâlde dün «jiıatj 48 müfettışlerıyle soruştvırmaya baş Bakanlar KurUlUrtüfl İP 30 da toptırrtıa Denıeği 1000 16.30 da uçakla Tahrandan î?tânbu !İM»U|tır. lanması. Koorditıasyon Bakanı SeCemşit 1000 20 .Ankara la gelmiş ve şehrimizde iki buçuk; Grev hakkı istiyor bati Ataman ile Çaltşma Bakanl Hatice 1000 Ankara 653 saatlik bir tevakknftan sonra saat' tstanbul Müskirat FederasyonunHalük Şaman'm Galatasaray Ankara Yurt Sitesi KurAnkara «71 1850 de özel bir îsrael uraSı i'e da dün bir basın toplantısı yapan Oefıçlerbifltli maçtnın Ikinci devmâ D«rneği 1.000 Telavive müteveccihen Yeşilköy Türkiş Başkanı Nuri Beşer, evvelce resini kaçırmalanna sebep olmuşFatma 1000 4931 Anafartalar hava alanından ayrılmıştır. ,pmış o ] d u ? u b i r k o n u ş m a d 3 e t e . V€ tur. İki Bakan bugün 19 MâyU MiMhr Cumhurbaskan, Yesıl ,„ a l e y n ; n d e bulunmus bir kimse Stadyo"iunda maçları takip etmek v, Ayrıca 100 talihli YÜZER, 200 talihli ELLİŞER lirahk para koy uçak alanmda Cumhurba,ka o l a r a k umumiveye aksettift te idiler. ikramiyeleri kazanmış olup, kazananların adreslerine ayrıca posnı Bavar adına Cumhurba'kanhgl ,,.... , , , ', (60208) ta ile tebligat yapılacaktır. Genef Sekreteri M.ni» Faik O»n ' " d İ * i n e •?««» e^rek b,r ışçı, 8 ensov. Vali Ethem Yetklner. îsrael j ° i k a c l v e T u r k l ? Başkanı olarak hükümetinin mprnlekptimizdeki l b a ? u c a vazifesinin kollektif iş akti Bursa Bîrinci Sulh Maslahatgüzan, Hahambaşını tfm j v e ? r e v haklannın ahnması yolunda : Hukuk Hâkimliğinden: silen ilc kişilik bir heyet VP MU İÇa!ışm?k oldufunu söylemiştir. Bugün matinelerden itibsren sevi milletvekilleri tarafmdfın tö' Beşer. «Grevsiz kollektif iş akrh1. 957/363 renle karşılannııştır kocası ölmü? dul kadma benzer, Davacılar: Yako Karako Erka SÜREYYA Sine masında üzerinde düz beyaz hir elbi.'e grPv bütün işçi haklsrının korunrako, Şelome Karako, Avram Kaolriuffu halde uçaktan alarıa inenjmasınd? bgba roîünü oynarn de. Büyük tarihi kordelâ... rako, Yasef Karako, lyyoççan Ka Brn Zvi ve eşi karşılayınlarla, miştir. Dsha sonra Türkiş Başkanı rako, Hacı Mişon Karako, Yuda Gö2İeriniz vucudufıuzun «n Türkçe konuşmuşiar ve misafir; s H . ü g r e v j n d e m o d e o l m u ş e g k i b j r Leon Baruh. Babaruh, Mayar Ka kıymetli UîVudur. Onlâri yOBaskan Türkçeyi unntmadıjın, s o z ^ g , , e ö t M e b g k l l m R S ] , â n m e e W i . fako, Estreyz Baruh tarafından (Renkli SinemâsKop) «The Conquerer» lerne Hâve etmiştir. , g ; h a k k m İ 3 i!eri g ü r ü l e n f,k. j Bursa Vakıflar Idaresi ve diğer racak her türlü vaziy«tlerden JOHN WAYNE SUSAN HAYWARD Yeşılkoy uzere Çınar otelıne eı• " . , . ,.r , . .., . ' . , ,. uçak alanından ıstıra, I hat etmek . . , dâvalılar Mordohay Karako ve Kakaçınınız. Elektrik ıjığında Programa iİPAeten: AX).S. Haberleri. den Ben Zvi ve beraberindekiierin : "~ V î l k t l y l e Almanyada HitlCf dun Kârako aleyhlerine ikame edi Te lml dinienmeleri sırasında. heyette ) "alyada Mussolmi rejimi len iıaleyi şuyu dâvasıhın yapıÇalıjıyorsanız beyaz ve parlak revi v a s a k lfln durUŞmaSı sofıundâ: bulunan Îsrael Dışişleri Bakanhgı ! P etmişti. Bu rejimlerin ıjık veren EDİSON ampuGenel Sekreteri. gazetecilerle bir j yıkılmasmın hemetı akabinde. bu Dlva konusu 60 kütük 11910 görüşme yapmıştır. 'memleketler işçiye yalniz grev haklunu kullamnız. sayfa 867 ada ve 7 parselinde kaGenel Sekreter, Birmanvaya yap kını tanımnkla kslmamış, aytıl tayith iı bu gayfimertkUlUfl taraf tıkları seyahat hakkında biîçi ver manda sendika ve grev haklarına, îaf arasında hissei şayialı olması gebebiyle aynen taksimi tnüfnkün miş. Arao l^rael müfift'se»ı»t1efi*' AnsVasaHs tetnel esaslardah bifl (Monkey On My Back The Barney Ross Story) olmadığından satıîarak suyu'unuh ne temasla: «lcabederse MKir'ı, c ı ? I . a k yer vermiş bulunmakudrfCamerotı MİTCHEL Diamıe FOSTER lara yeni bir ders vereblliriz» de lar italeslne ve parasımn hissedarlâr miştir. ârasmda tüksimine davalılardan Hâlen ffevi fiilen veya hukukan Gördüğü büyük rağbet üzerine Genel Sekreter, Türkiye ile îsMordahay Karako ve KadUn Ka ytsak kılan Demir Perde gerisi rael hükümetlerinin karnilıklı oU» rakonun gıyablarıftda 44/9/959 tarak yeniden büyük elçi gönHerme rr.!?mloketlerle. Ispanya, Portekiz rihinde karar verilmiş olup işbu <?ibi totaliteı tnemleketlerin yanın» lerı mevzuunda. ilk hareketin hühükmün ilân tarihinden İtibaren BİR HAFTA DAHA gösterilecektif. kümetitnizden beklediklerini be da. hür ve ciemokrat memleketlerin bir hafta içefsitıde tefnvlz edilme pafiarında yer Pİrtıış bülutian Tür» lirtTiiştir. diği takdirde kesinleşeceği dâvalıNOT: KÜÇÜK EMEK'te tatil günlerj sabah saat îar, Mordahay Karako ve Kadun Misafir Cumhurbaşkanı ve mai kiyemizin de bulunduğunu gormek 10 da Cocuk Sineması Karakoya ilânen teblig olunur. rrıilliyetperver Türk işçisi olarak yeti saat 19 da Yesilknvdrn avrıl 1 '••"* hiizün vermektedir.» mıştır Y Sulan başka i bir köyö verilince... 7 gazetert Kıbrıs halkından elindeki silâhları bırakması istendi yargtlandı \ Etninönii esnafı zor durumda yetti Uredi ^TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 27 Ekim 1959 Tarihli Keşidesinde Kazananlar Ömür Soyunca Aylık Gelir .OOO LİRA Ankarada bir lokavt olayı îsrael Cumhurbaşkanı dün geldi ve gitti İ 1 Hakanlar Çarpışıyor SIRTÎH0AK! MAYMUN EMEK SİNEMASl'nda Mucidİnİn ismini taşımaya mezun bir ampul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog