Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHUUİlKt '"" * 29 Ekim 1959 işte... daima emin olabildiğim bir mamöl! ÇÜNKÜ tŞLERİNtı Türkiye EMLÂK KREDİ BANKASI çunku YALNIZ VİTA'nm kalitesi hep aynıdır. Evet, besleyici oluşu," hafif ve kolay hazmedılışı, nefıs tad ve kokusu sayesmde VİTA daima emin olabıleceğıniz bir mamuldür. Fakat hakikî VlTA'yı satın olmaya dıkkat edıniz zira mustehliklerin büyuk rağbeti yüründen VlTA'nın daima laklitieri yaptlmıştır. EMLÂK SERVİSİ' NE HAVALE ETMİŞ EMLÂK SERVİSİ * Gayrımenkulunuzu kiraya verir * Ktralarını tahsil eder * Ufak lamırlerini yaptınr * Gayrımenkulunuzun sağlar satılmasını TURKIYE EMLAK KREDİ BANKASl Istanbul Ticaret Odası Seçim K^ırulları Başkanlıklarından: Tıcaret Odalan. Sana\ı Odalan ıle Tıcaret Borsalan ve Birllğı hakkındakr 5590 >;a\ılı Kanunun «uretl tatbıkına aıt olup 3/13070 ve 4 2485 «a\ıh kararnamelerle vururluSe konulan nızamname hukumlerı daıre«ınde vapılacak olan meilek komıtelen âzalıklan teçimi hakkında aşaSıda vazılı malumat alakalılann bılgılenne ar» olunur: SEÇÎM GÜNÜ : I tstanbul Tıcaret OdaM me^lek komıtplprı «ecıml W/Kasım/ 1959 Pazartesı gunu vapılacak reyler avnı gun sabah saat 8 den akşam 17 ve kadar kullanılacaktır f VİTA, daima taklit edilir, fakat aynı yapılamaz Türkiye Eczane Sahipleri ^ Cemiyeti Fevkalâde Kongresi \ s lşte suyun yapamıyacağı bîr temizlik/.... %, POND S COLD (Gece) kremı cıldınızın mesame lerıne kadar nufuz ederek orada sındınlmış makyaj kalmlıları ıle toz, ter ve dıger tahrıpkâr maddeien massederek cıldınızı temızler, besler ve yumusatır. POND'S VANISHING (Gundüz) kremı makyajmıza en müsaıt zemıni hazırlar ve pudranızı bütun gün devamınca idame efiırır. LtSTELERtN ASILDlGl TERLER : II Seçmek \e seçılebılmek hakkını haız bulunanlann sicil kayıtlarından çıkarılan adlannı, sovadlarını, tıcarı unvanlannı muhtevı ltsteler 27 Ekım/1959 Sah sabahından ıtıbaren beş gun muddetle aşaeıdakı verlerde a«;ılı kalacaktır • 1 Tıcaret Odası korıdorları (Bahçekapı 4 ncu Vatef Han üçuncu kat) 2 4 ııncu Vakıf Hanın asan« n r sahanlıkları (Bahçekapı) ^ 4 unou Vakıf Hanın zemın k a t pasau (Bahçekapı) 4 Ntanbul Tıcaret Bor^ası methalı (Bahçekapı Tıcaret Borsası) I htanbul Tıcaret Borsası Canlı Hayvan Şubesl Salonu (Hahç Karaağaç) t Meyva ve Sebze Hali (Ke r e s tecıler) 7 thracatçılar Bırlığı (Galata ömer Abit Han Kat S) 8 Kapalıçarşı (Çukur Muhallebıcı me>danı) 9 Unkapanı Yenı Çarşı (8 mcı Blok) 10 Galatasaray Lisesi dış kapısı (Be\oğlu Galatasaray) 11 Kadıkoy Kaymakamlığı ve Beledıye Şubesı Mudurluğü holü (Kadıkoy) 12 Üskudar Vapur tskelesi (bekleme salonu) 13 T C. Merkez Bankası Istanbul Şubesı (Galata Bankalar C ) 14 tstanbul Kambiyo Müdurlugu bınası (Galata Necatıbey C.) 15 Muamele Vergı Daıresı (Galata Necatıbey Cad ) LfSTELERE İTİRAZ MÜDDEH ı III Seçmenlerin adları, meılek v« huvıyetlerl, defterler* yanh? veya mukerrer yazılmı? veya hıç yazılmamı? veyahut »«çlm hakkını haız olmıyanların yazılmış olduğuna dair ileri »ürülecek itiraılar hstelerın kaldırılışından ıtıbaren 3/Kasım/1959 Sah gunu saat 18 t kadar japılır. Itırazların yazıh olarak yapılması v» ıkametgâh g ö f terılmesı şarttır ttırazlar Seçim Kurullannca incelenerek en çok bes gun ıçınde karara bağlanır ve lâzımgelen duzeltmeler yapıhr. Seçim Kurullannca ıtıraz vand gorulmedığı takdırde reddi mutazammın kararın suretı beş gun ıçınde yanı 8 Kasım/1959 Pazar günü aksamana kadar ıtıraz edene teblığ olunur. Seçim Kurullarının kararına kanl olmıyanlar, karann jıaulen kendıîerıne teblığı tanhınden itıbaren uç gun ıçınde en büvük^mulkiye âmırıne muracaatla ıtıraz edebılırler. Mulkıve âmıri ıtırazları en çok uç gun ıçınde kesın karara bağlar ve ılgılıye teblığ eder. SEÇÎM ŞUBELERÎNtN TERLERt ı IV Istanbul Tıcaret Odasına kayıtlı hakıkı ve hukmi gahısl* rın bır gunde reylerırı kullanabılmelert ıçın nızamname hukumleri daıresınde yırmı seçim kurulu teşkıl olunmuştur Re\ler, seçim gunu Oda'nın bulunduğu Bahçekapıda 4 fineü Vakıf Hanın ıkıncı, uçuncu ve dorduncu katlarında her seçim kurulu ıçın ayrılan ve aşağıda gosterılen odalarda kullanılacaktır ı Seçim Bn şnbede reyini kullanaknnıla esklann meslek gmpları Seçim gnbesinin ve No. nnmaraları \eri 3 uncu katta 24 No. lu odada (12 3,4 5,6 7,8,9,10,11.12) 3 uncu katta 23 No. lu lalonda (13,14 15,16,17,18 103) (45,47,48,49,50,85,86,102) 3 uncu katta 21 No. lu »«londa 3 uncu katta 20 No. lu salonda (19 20,21) 3 uncu katta 16 No. lu odada (22,25,26 27) 3 uncu katta 13 No. lu odada (63,65,66) 3 uncu katta 9 No. lu odada (28,30,99) 3 uncu katta 10 No. lu odada (42,43,44,87 88 93 101) 3 uncu katta 5 No. lu salonda 9 (32 33.34,35,36,37,98,100) 3 uncu katta 3 No. lu salonda 10 (70,71,72,73,74 82 83 84,91; J uncu katta 4 No. lu odada 11 (5152,55,56,57,58,67) 3 uncu katta 37 No. lu odada 12 (80) 3 uncu katta 36 No. lu odada 13 (59) 14 3 uncu katta 14 No. lu odada (23,24) 4 uncu katta 36 No. lu odada (38,39) 15 4 uncu katta 39 No. lu odada (61,62,89,90) 16 (29,60,81,92) 4 uncu katta 37 No. lu odada 17 18 (40,41,46,95) 4 uncu katta 24 No. lu odada 19 (75 76,77,78,79,96) 4 uncu katta 23 No. lu odada 20 2 ncı katta Etüd şubesinde (31,53,54,64,68,69,94,97) V Üyelen seçılecek olan meslek komıtelerının sayısı (103) tur Tesbıt olunan meslek gruplanndan yuz ve daha fazla meslek mensubunu ıhtıva edenler yedi kışıhk ve yuzden aşağı meslek mensubunu Ihtıva edenler beş kışılık meslek komıtelen seçerler. Aynca aynı mıktarda da yedek seçılır. Bır grupta değışık meslekler bulunduğu takdırde seçılecek meslek komıtesınde mumkun olduğu nıspette bu mesleklerden bırer mumessıl bulundurulmasma dıkkat olunmahdır. Rey varakalannda aslı ve yedek âzalar ayrı ayn gostenlecektir. 1 2 3 4 5 6 7 8 OT VERME : VI Seçmenlerin oylarını kullanırken seçim kuruluna göstermek uzere, adreslerıne gonderilecek ve luzumlu malumatı ıhtıva eden kartlarla nufus cuzdanlarını yanlarma almaları, defterde isım lennın bulunmasını kolavlaştırmak uzere sıcıl numaralarını bıldırmelen, seçim hakkmı haız fiukmı şahsiyet adma rey kullanılırken de bu husus ıçın kendılerının yetkıh bulunduğuna dair selâbjyeth ım7alan havı ve adreslerıne gondertlecek orneğı gıbı bır belgeyı seçim kuruluna tevdı etmelerı lâzımdır. Keyfıjet sa:ın alâkalılara ılân olunur. l23456789t0.1M2.131415.161718192e SEÇtM KURTJLLARI BAŞKANLARI N O T . Tatıle te=aduf eden gunlerde defterler Daira ve Hanların kapıları onunde bulundurulacaktır. (59066 ASLAN YUREKLİ RİŞAR filminin unutulmaz kahramanı... [LAURENCE HARVEY) m en son şaheseri Umumı Hevetın fevkalâd» topiantısı 13 Kasım/1959 cuma gunu saat 14 00 de Cağaloğlu Ortaklar Hanının u?t katında ak dedılecektır Mezkur gun ve »aatte nnab olmadığı takdırde, Umu mı Heyetın, nızamnamenın tasrıh ettığı şekılde onbes gun tonrava mu^sadıf 28/Kasım/1959 cumartesı gunu a^nı saat ve mahalde mevcudun ıştırakıle toplanacağı, kongre dâvetıyelerıvle ruzname ve 1959 Îdare Hevetı çalışma ve kat î hesap ve murakıp raporlarının, nızamnamede tâdılı teklıf edılen hususların, 1960 butçelerının ve yenı Îdare Heietıne seçılebılecek âzâların hstesının kavıth (ı>elere 7/Ekım'1959 tamımı ıle postalanmi'; bulunduğu, Cemıyet nızamnamesının 10 uncu maddesı mucıbmce ılân olunur. Îdare He\eti (Tel 27 16 54) lloktor Araıııyor \ «Edremıt cıvarında bır maden işletmesi ıçın doktora ihtıyaç vardır İsteklilerin 44 49 75 numaraya telefon etmeleri nca olunur. f f t Alman Kımyagert Dr VVhınter m formüfün« gora hazırlanmıştır. Alnmndo bef fmefi» bojlcyon haflf çızıUt1 her gun NESLOM KREMÎ l/e ovaloyın z, k sa zomando çt? t •ser fcofm yocok tnJd r T esk gergindğ* ve tczefığınl lcozonmrı o c ok*ır. Güneşte, gölgede ve her yerde POND'S K J R E M L E R İ Kodak Film ve Fotoğraf makinaları Güzel v« n«t fotoğrotlar içın afimdoVı çıt K e r ü yorgua b r GUzetliğiniz için PONO'S C ve POND'S V fairbirini tamamlv her güa osaf yoDcrofc bo ha ert berto YABAKC! BİR ŞİRKET TERCÜMAK ARIYOR Bu>uk \e tdmnmış >abancı bır şırket IngUızceden, Turkçeve \e Turkçeden Ingılızceye mukemmel tercume >apabılecek tecrubelı ve muktedır eleman aramaktadır Tahplerın tercumeıhâl ve referanslarıvle bırlıkte P K 572 Istanbul adresıne (TERCUMAN) rümuzu ıle yazmaları nca olunur. Turkıye Tutunculer Federasyonundan: Federa^jonumuz Umumı Hevet toplantısı, daıresınde 17 KaMtn 1959 sah gun . saat 15 de Gai Aı en \e Munıh Hanın 6 ncı kat.ndakı Federa»|rcm de jamlacaktır Ruzname aşağıda jazılıriır Âza Bırlık ve Dernekler delegelerının tesrıfleri rio« ÎDARE HETET! Ruzname: 1 Toplantının açılması, soklama j apılmas», toplantı kan ve kâtıplerının seçılmesı, 2 tdare He\etı faalnet raporunun ve murakıplar nun okunması, muzakere«ı ve Îdare Hevetının ıbrası, 3 1959 1961 de\ resı butçesımn muzakere ve kabulft, 4 Îdare Hejetı âzâlarının, murakıpların seçılmaaı, 5 Dı'ek'er, meslejı \e meslekdası ılgılendırsn uzerınde go; .smeler \apılması •.[ TEKNİK RESSAM ARANlYOR Buvuk bır ecnebi petrol şırketi tarafmdan ıstıhdam edılmek uzere. alakalı eğıtım muesseselerinden mezun, tecrubelı, teknık ressam alınacaktır Isteklılerın askerlik hızmetlerını ıkmal etnrş bulunmalan şarttır. Otuz yaşını geçmemış olup, İngılızce bılenler tercıh olunur Muracaatların el j azısı ıle P K 542 Beyoğlu adresıne gonderılmesi. Halıs Fransız mamulâtı Turkıye Dıstribütörü: BURLA BIRADERLER ve Şsi. M A R O T Tohum temızleme, ayırma makınelerl Muhterem müşterılenmızın dıkkatme. DenizciHk Bankası T.A.O. Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden: Sehır Hatlarmda 1 Ka=;ım 1959 oazar gunünden ıt baren kış tanfesı tatbık olunacaktır. Yeni tarife ıskelelere asılmıstır Sa> ın jolculara ılân olunur. Satışa arzedilmiştir. Pendık YENİ MEHTÂP ılık salonu ve her turlu tıtızlıği ile emrınızdedir. Yegâne ıthalâtçısı ORHAN KAZANÇHAN Galata Tunel caddesı 74 Telgraf. Kazançhan Lstanbnl Göz nuru dBktGğOnüz güzel el işlerınizae zamanla renkler atarsa emeğinıze yazık olmazmı? Halbukt • GARANTİLİ • DAİMA PARLAK KALAN KATİYEN DEGiRMENLi YUMAKLARINI KULLANIRSANIZ El işlerinizle daima övünebilirsiniz Imılâtçı tıfatıyi* Sıtış jert: 'EMELTteırıtEfl HUrpu«ulır fc » İSİTE İSİNEMASI Kaybolan Hâyaller Sıte Sıneması, Şışli (Orıjmal) jThe Good Die Young» LAURENCE HARVEY JOAN COLLİNS GLORİA GRAHAME RİCHARD BASEHART Bu akşam suareden itibaren SITE SİNEMASINDA Telefon: 47 77 62 = = s ^ ^ ^ ELEKTRONİK ENDÜSTRİ T. A. En mujkülpesent rfınleyıcileri tatmin ve memnuo edecek hossa* ahızele/dır Otomatık tujlu, dalgo, cereyon »• bo» komütotörl» mücehheı olup Iramformotör. floz »â*bası ve 2 dahıh ontem c. Mwn»o»opoH6f vp&oppcfcrieri ttm*c**m TaonMian yöksek m a f l ı nwtrwnedew »mot edi1miîtir.'1'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog