Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2«? Ekim 1959 CUInHUI Uiııııııııııııııııııııı T a r i h Bahİslerİ ııımıım ııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııı ınııiııtiıiııııtııiffıtıııııııııııııı ıııııııııııı ıııııııııııınıııi|| TÜRKİYE $ BANKASI 27 Ekim Çekilişi Talihlileri Apartman Dairesi kazananiar: Yunanssfanda kadmlat YAZAN: S K İ [ Halikamag Balıkçısı | Ratı tarıh yazarlarının eski Yıınsnistana karşı büyük bir zaafları vardır. Oranın iyi tarafları ki çoktur aşırı olarak ivi ve üstün gösterilir, çirkin ve fnna tsrafları hasıraltı edilir An;<doluda halk büyük bir hürriyet içinde yaşayıp gelişirken Yunanistan Hippiyas C?lon ve bilhassa Diyoni=o= gibi haydutça müstPbitlerin topukları al'ında eziliyordu Yunanistan Atina. Tebe. Sparta vesaıre gibi bir çok devlet ve hükümetlere ayrılmıştı Sivasi ki'kançlık dolayısjyle bu devlet veya şehirlprin (sitelerin) her biri otekine diş biler, onun canına okuma fırsatını kollardı Hükümete karşı vahut daha dojrıısu müstebite karşı zerrec* hojnutsuzluk gösteren köyler vp s<"hirler hemen asker tarafından vakılır ve verte bir eHiMrdı Bu şphrler araslndakı muahcdeler o ksdnr sık sık çiS nenirdi ki. riurur dıırurken hemen hemen hpr zaman hüküme'ler arasında =avaslar olurriu. halk yarınından hiç emin dlmadan saşkın bir halde yaşardı. Cesitli diktatörlerin işi lîücü komşu diktntöıü tahtından »sağı , tekmplemekti. Bu şartlar altında bir ınsaniçn yapılacak şey ya asker olmak. veyahut para^ız mılsuz bir rençber. daha olmazsa bir köle olmaktı. Ru insnnların derdi eünii açlıktan ölmpmekti Dilerse evlenebilitdi. fakflt hu takdirde fv bark sshibi olmak gerekti. Ucuz veva pabn't VTİIP1'V ev voktu. Zatpn mevcııt pvlpr derme çatrna malzempvlr vapılırdı. Onlar da cabnk vıkılırdı. Lâgım da voktıı Sünriint'''Pr ve insan pîsMk'^ri sııkaVlann ortasına yı s 'hrdı Bnnun İPİn ara «ıra veha ve haşVa sa'gın hastalıklar orta'ıŞı kasin kavut'ıırdu Atinadaki salT'n hastalıSı sör.ürn ona durdıırm»k i'*in taribî zamanda, yani bpsinci asırda. şehr orta«'nHı Tanrılara insan ki'rban ed'hli Yunanıstanın eski şchirlertndp bir e»'in enka/ına ra = tgol'nmız Halbuki Anarto'uda mimar Hippodamosun eseri olan Priven ve Mi'pt spbir'erındp stra sıra ev harabelerine lâSımlara ve su vollanna rastgelinir. Yurıaiistanda bpkâr insanlar büvük künlprin içinde vpva ma^aralarda yaşa"Iardı Atnada Ininii mesken eriinmiş valnız Divoici (Anadolultı ve Sinopludur) Heîildi. Atinada Sokratın h»pisanesi diye g > << terilen magaraya Sokrat ayak ba«mamıştı bile. O mağara. bir küp sstın alamıyan insanların yatıp kalktıkları yerdi. Yunanca evin adı «megaron» dur. Pencere«İ7 izhe yaoılnrdı. Türk çp magara sözü oradan gelir. Bu durumda bunca erkeğin cinsi ihtivaclarını parnsız pulsuz kalmıs kadınlar fnhise olarak gidertyorlardı. Erkekler rencnerlikle iyi kötü karınlarını d'îyurabilirlerken. kadınlar anrak fahişelikle karınlarının ^v! VSr, .M 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 2) 3) HALİDE ÖZYÜREK (Samanoazan) HALİT BALCl ( Ceyhan ) ORHAN EROL ( Samsun ) SEHER BOZKlR (Bakırköy) SÜLEYMAN ÇUBLKÇU (Sultan'^mam) M. ALİ BASICI (M'thatpaşa) SUZAN TEVHKÜĞLU (Ankara) FUAT AĞAOĞLU (Nişantaşı) v n c ı ı p ÖNEY (Erzurum) 10.000 lira kazananlar: 5.000 lira kazananlar: i •"*«!* 1) 2) 3) 4) MUHİTTİN TUNCEL ( Yeniınahalle ) MEHMET KURNAZ (Mersin) MESUT İLGEN (Fatih) NECDET ALTIOK (İzmir) m Hüseş ın Poiutkbıı { AııaiıU u i d i ; A\$e Sujgul t tiaıivciıe* ' e ı * Ercument Yürüten ıDışkapı) Zehra öy (Maltepe • Ankaıa) Hatiee Yağcıoğlu (Meşrutiyet) Advıye ljamı;r (Yenisthlr) Necatı Özsayın (Aüaııal L.bıp Kokçın (Adapazaru V<.'\>el ÇarKçı (Amasya) Sactettm Hubtvoğlu (Antakya) Jle!nml Lâi.1 (Ayvalık) Hbmdı Kalınbacak (Bailkef.ii) Ali Hu» K»pl<.n (Bolu) t. Kemal Misıli (Buısa) Ali Demır (Çaııkııı) Hayriye Boyvath (Çorum) tncı Berk.ıısn (Der.ızlı) Vıktor Kanlı (Oıyarbakır) Ibrabim Ydnel (Edıvne) Yusuf Kaıtal (Eskışemr) Kasım Keynık (Gaziantep) Duıdu Bakır (Iskeıvieruıı) riüsryın • Kumcu (İzmit) M. Mustsfa Ozdenız (Kor.ya) Esnı* Bıi'jaK (Naiüh) Necdet BaKircı (Rıze) h.ibıa Benl (Sıvas) îbıahim Uygun (Tarsus) Kâzım Kayacaıı (Zonı,uldak) Yüksvl EmeKli (Yenicami) Lutfı Tunen (Yenicami) Fatnıa Tuna (Yenicami) Hüsevin Çoközler (Beşiklaş) Cevdet Kukacı (Beyazıt) Salahattin Zümrütkaya (Beyoğlu) Muadeiet Su.iay (Beyoğlu) Garbis Cuıuntuvun (Drmırkapı > Zıya Hetıgu (Gîlata) Mirko Komerçer (Galata) M. Ertan < Galatas.ujy) T. Kutiyel (Galatasaray) Abdullah Taynıas (Kadıköy) rinınıe Ustaoğlu (Kadıköy • Rıhüm) Hafize Pariak (Ka^ar.pasa) Kazıfe Tekdamar (Pangaltı) Cemal Pekaezer (ParnıakKapı ı Vjml Palaska (Şışlı) Melek Telgezer (Turbe) Elefteriya bafıla (Üskudar) Ahmet Çelikten (tzmin Faika Dereli (Alsancak) Senııha öziçer (Basmane) Ahmet Gülçaın (Karsıyakaı Enı» Kıpman ıKonak) Fehmı Auaklı (Tepecık) 1.000 lira kazananlar: âît m tsmaıl Baba\ (Ankara) BehçLt Du/.yun (Ankara) tt.ıkı llkin (Ankara) Ümer Karanıan (Akay) Muzeyyen Aktaş (Bahceliev ler) Hatıce Y.in , Ohecj) S e n f e Tıuner (C»b$ci> Zekı TarUç (Emek) Davut Aksoy ' T K a i ç T ^ HuseV'lfitfolçak ( Küçukevler) Feriha Borçkin (NamıkkemlT) Dursun Ertekm (Samanpazr.ı) Ismail Karakas (ToptaHjf|ffch) " lBfrnCfran Ejfjfifcli (Yenistiıır) f'aruk Tekin A\su (Yenişehir) Ismail Çorat (Adana) Zevnep Salman (Kuruköprü) Osman Çınar (Afyon) Mehmet Toka (Ağrı) Numan Çekiş (Akssray Niğde) Kadir Dericı (Akselıir) Hüseyin Kanlı (Alanya) Muzaffer lrketı (Alaşehtr) Bikir Türkoğlu (Antalya) Dursun Özgun (Ardahan) Ziya On»t (Aydın) Ahmet İşgören (Bandırma) Ahmet Hanecioğltı (Bavburt) Zineti Genceroğlu (Bayındır) Abıde Sayın (Btrganm) Fadı! Yalçınbz (Biga) Kadir Güç (Bohadın) î Kadrivo özalp (Bor) Ahmet Kırcıman (Eursa) Ferhunde Yılnuipek (Setbası) Rnif YürükoÇlu (C:\nakkale) Remziye Ergun (Dinar) Hüseyin Arüal (Duzce) Fahriye Reisoğîu (Edremit) Zilıni T.ın (Elâzığ) Siileyman Genç (Ereğli/Karadeııiz) Durmuş Igcr (Eızincan) Ayşe Akçiçi (Eskişehir) Mehmet Şan (Ga/iantep) Zchra Öztürk (Gcmlık) Agâh Yosmaoğlu (Giresnn) Mphmet Anar (Iğdır) Sami Karakoç (l'parta) Mustafa Kelçalı (Kars) Orhan Uslu (Kastamnnu) Safiye Yedekçı (Kayseri) Mahnıut Dülcer (Kıli.<) Hatiee Altındağ (KırkaÇaç) Hasan Yamin Onat (fvırklaıeli) Ali Osman Alsoy (Kır^ehir) özçelık Çelik (Kozan) Lütfi Bingöl (Kütahya) Sami Sunar (Lüleburgaz) Komal Sö?erı (Malatya) Hüseyin Tuğlu (Manisa) Veysi Bingöl (Mardin) Lütfiye Şen (Menemen) Ismail Berksu (Merzifon) Kerım Altınlaş (Milâs) Mehmet özbay <Muğ!a) Ahmet lnceii;i (Mustaf^kemalpaşa) Fehmi Sımksaran (Nevşehir) Renan Gıingör (NıpJ^) Hasan Tanyol (Nizi;>) Emine Ka'ııaman (Ordu) Mehmc* Sahin (OsmRnive) Hüsı.ü Tekpınar (ödenıiş) Nuret'in Akçok (Polatlıl İsmet Bi'qiç (Sarayknv) Nıyazi Aksakal (Salihii) ürhan Yukselen (Siirt) Hüsniye Gümüş (Sinop) Mu.=tafa Yakut (Simav) Mehmet Koç (Siverek) tbrahim Kabakçı (Söke) Hüsnü Gülcüoğlu (Tire) Sainıe Kurt (Trabzon) Temel Fulathan (Trabzon) Rifat Levent (Mumhane! Hayri Ataman (Turgütlıı! M. Sadık Dedehayır (Urfa) Süleyman Gülal (Uşak) Harem Kılıç (Uzunköprü) Neclâ Külürbaşt (Ünye) Cahit Selçuk (Van) Mustafa Kolçak (Yalova> Halil Kurtaran (Yozgat) Rahmi Uncuoğlu (Zile) Mihran Kasapyan (Yenicami) Faruk Dı;.aıbakırlı (Yenicami) Harsit Vandal (Yenicami) Yaşar Sayar (YfcnıcamiJ Mehmet Şekip (Akjaray, Istanbul) Vaıil Giniz (Altınbakka!) Bogos Çizmecıyan (Arapcami) M. Tahir Torun (Aşlrefend.l) M?'ek Cem (Ayazpaşa) Haiide (BalsO Fethiye Mercan (Be^iktaş) Yusuf Sağlık ıBeşiktaş) Hayrullkh Uğur i Beyazıt) Sükru Balta (Beyszıt) Hüseyin Subaşı (Beykoz) Rukiye I. Bitek (Beyuğlu) Anti Terzioğlu (Beyoğlu) Mehmet Uğur (Büyükada) Şukran Zengın (Büyükdere) Antuvanet Papazoğlu (Cihangir) Yusuf Güngör (Çarşamba) R Gözübüyükoğlu (Dol»pdeıe) Şadi Kök (Eyüp) Kazım Ülker (Fatih) Yusuf Akçom (Fatih) Selır.a Tpİ:sel (Galata) Talât Turtun (Galata) A. Al kana (Ga'atass ray) Y. Kesnan (Ga'.atasaray) S;rpuhi Nışanal (Heybeliada) Hesa Kalendeı (Kadıköy) M. Ali Apak 'Kadıköy) Betül SaroŞtu (Kadıkö>) Merr.nune Canlı (KadıköyRıhtıni) Hüseyin Çetin (Kadıköy Rıhtım) Saim Tezel (Karaköy) A. Rıza Baba (Kartal) Tarisin Coşkun (Kazhçesme) Snra Yasa (Kurtuluş) Kazım Dilek (Küçükpazar) Nurtay Goktalay (Levent) Ömer Silâhtar (Mahmutpa?a) Hüseyin tmer (Mer Nihal Karacabey (Moda) Güzide Sökmen (Nişantaşı) can) Prokopıos Tigf.ridis (Pangaltı) Faik Sezgün (Parmakkauı) Makbule Dölen (Pendik) Sultan Haçapuio (Samaty») Necmettın Saf (Sırkcci) Tr.nç Karlu (Sultanhanıam) Hec'.iye Ture (Şehremini) Melek İpek (Şohzadebaşı) Ester Yireç (Şişli) Petin Haracıoğlu (Taksım) R. Marko (Toplıane) Necdet Şener (Çarşı/Üsküdar) Rahmi Çalıka (Piyerlotı • Türb") Mav:ka Kuran (Üsküdar) Vicla Becerma (YeldcEÎrmeni) Ahmet Ti<!ari (Iznıır) Nazmiye Baykan (îzmir) Ha«an Alan (İzmir) Duriye Tuna (Alsancak) Zekiye öztraşıer (Basmane) Sâki Candan iBornova) Halit Nalbant (bucs) Raşit Pekdiri (Eşrefpaşa) Zühal Turgul (Güzelyalı) Beria Tukel (Karsıyaka) Hüseyin Karabacak (Kona'o Melda Til (Mitha'pasa) Kemal İzmit (Şehitler) Gülsüm Yüce (Tepecik) Fatnıa Ballacı (Yeniçiın) Nafiz Ocak (Sarıkamı?). 500 lira kazananlar: doyumunu saâiıyabiliyorlardı. Sunra ?u da vardı, bırbirı ardınca »ürüp giden savaşlar dolayısiyle erkekler pek kadın yÜ7Ü aöremiyorlarriı. bu sebepten ordularda gılam sevgisi almı? yürümüştü. Hattâ o kadar ki Tebe şehrinde asker sözü oglan mânasma geliyordu. Bu hal asırlarca devam ettikten «unra sözüm ona bir aydınlık ça™ının şafaeı söktü, yani «Solon» un çaçı. Solon Anadoluva ticarft ıçin Bidip gelriikçe Anadolud'a okuma ya/.ma öârendi (Çünkü fonetik alfabe ilk önce Anadoluria kullanı'dı. Yunanistanda kültür. mültürün ese r i yokken Anadohıda Homer llyadayı yazıyor. Efeste filozof Heraklit. Miletde. Thales, Anaksimen Anaksimander. Nekateus ve daha bir çok filozof ve şairler gelişivordu. Belki buna sebep Anadoluda halkın melezlesmiş olmasıdır. Halbuki mesel» Atinada bir Atınalı erkek yalrlız bir'AthValı kariınla evlenebiliKH'.") Soton Atinava dnnünce Artıon »Arlvon bir çeşit dîKtâtör denfe'RriT ı Solondan önce borcunu ödeyemiyen borçlu, borçlandıS adama köle olurdu. (Halbuki Anadoluda bovle hir kanun yrıktu ) Solon bu eski kanunu bir gömlek agarttı. Fakat Solon'a akla karayı seçtiren asıl cinsi münasebetler adetleri idi. Solnn alıp yüriiven Bii:'Tn scv gisine karşı gelebilmek için ı,ünku gılâmcılık dolayısiyle nüfııs azahyordu düşünüp tasındı. (Jılâmcılık böyle d > <vam ederse orduya asker olacak erkek kalmıyacaktı. A«k»>r olmavınca da yok Atina imiş, yok Sparta vevahut Tebe imiş, bunların uğruna kim boğazlaşacaktı? Evet fuhuş da almış yürümüştü. Fakat bu fuhuş kaldırım orospulugundan daha öte yükselmıyordu. Fuhuş ayda bir kere tapınaklar ve papazların idaresi altına girivordu. Her avın dördüncü aunü sevgi Alihesi Afroditin günüvdü. O gün fahiseler Afrodit tapınaklarının önnfrine çadır kurarlardı; cadır kapıları her istiyene açık bulunurdu. Bu iy den elde edilen paraların bir kısmı vergi dıye tapınağa giderdi. Bu hal kanuniyet kesp etmemişti. Solon çocuklar olsun diye bu hali kanunlaştınp meşrulaştırdı. Solonun bu gay reti dc nıç bir netice vermedi. GılâmcılıJt inadına arttı. K v dınlar hiç de alt olmak istemiyorlardı: «orgiya» lar çogald'kça çoâaldı. Bu iş Solon fildiıkten sonra da tam hızla devam etti. Yunanıstanda miizerie sak lanan bir kadın ayakkabısı, yani sandalı vardır. Tabanlanndri kabartma olarak •arkamrian Rel!» söz'erı oyulmuştur. Kadın sokaşın tozu toprafiına hav tıkça, o toz toprağa »arkanıdMn gel!» davetinı damaalıyordu Eski Yunanistana ait bir atalar sözünde, eğlencem için bir heteiram vardır. (yani bir fa hişem vardır) Cinsî ihtiyaçlarım için bir oğlanım, çocuk doğurtmak için de bir karım vardır.) Bir erkek bir fahişe veya gılam ile meşgulken kanunen ona kimse hattâ ne anası, babası, kardeşi müdahale edemezdi. Klâsik, Yunanintanda gılâm sevgisine, yani yaşını başını bulmuş bir erkefiin bir genç erkrfie kar?ı cinsi arzu beslemosine iini ve kutsal bir mahivet vcrildi. Bu işde Snkrat gibi Felatun gibı saçlı sakallı filozoflar âdeta rin ayak oldular. Orada bu işi yapmak âdeta bir s^vap sayıldı. Bu telâkkiye Zeüs ile Ganimed efsane«i *ebep oldu. Troya şphHne adını veren Kıral «Tros» un, Ganimed adlı dünva Cü'eli bir oölu vardı. Zeiis hu pariak oilanı Tannların şarap sunuculuSuna VP kendi yat;ık arkadaşlıSına seçmek isted'9i için kartal şekline girerek coban Ganimedi trla dagında (yani KazdaSında) yakalayıp kaçırır. Homer Ilyadr.nın yirminri türkÜKİiniin be«inot mısraında anlatır. (Homer eski Giridin ve Anadolıınun küitürüne ait bir adam olrlunu için Troyalılara daha semnatiktlr) Z»ımın kınkanç karısı Tanrire Hpra hu hale öfke'enirsp de. Tanrılar Tanrısının r''ıirri!<Ü7 avucundan, «Ya hak'« riive heybetli bir tokat yemekten korkar. Zeüs Ganimedle geçirdiği hoç gecelerin ebprii hatırası olsun diye. • Akvariyus» {yani »u tajıyıeı) adiyle, Ganimedi yıldız olarak gecenin engin knynuna takar. Bütün bu şeyleri efsane ve mitoloji diye geçiyoruz. Lâkin eski zamanda bunlar ilâhî ve kutsal gerçekler sayıhyordu. Bu efsane tamamen patriyarkal (yani erkeklerin kadınlara hâkim oldukları) bir devire aittir. Guva «rkeğin kadına ihtiyacı olmadığını göstermrk içtndır. Büyük filozof Felatnn (yani cinsiyetten uzak sPvgirrn avukatı FeUtun) Fedr adındaki eserinde kendi genç talebesine taai;Mikunu mazur aistermpk için Ganınıcd efsanesinde ısrar la durur. Temiz ahlâkın fi?ebilillâh müdafii Pokrat'ria da püser §evgini vardı. Hattâ oyle ki cılâm srvsîi^înp amour Socratique (vani Sokratvari) sevgi d?ndi. Fahişeler klâsik zamanda iiç smıfa ayrıhvordu. Bizim bugünkü paramızla otuz kııruş kadar h'.r para ile iş görenl«*r. en alcak tshakada irii. Runlardan daha yüksrklorine dikteriyad denifivordu ki. buaiinkü rayiclp beşer lira kadar sltyorlardı. Heteir rienilen Hiks fah''<"İPr otmr lira alıyorlardı. ' Ytınaniütanın «altın» deni!<>n ç:ıîı oroinuların kof kof takırd'>an giilüsleriyle sona errli. Rnmnlı fatihlpr gelince. fahi^eler onları sovine sevine bağırlarına basfılar. Roylece Yunanis Ijn kendi pisliği içinde çöktü eiıti. FT ÎTl(llllfllll»»IIFItllIIIItillillltllllltIltIllllllllllflllilillIlfti;illlllllSllllI»II)lil1illlltllIIIİI}Itflllllllll lllllllllirillliritllllllIIİIIIIIIflfllllIliflIllllIIIflliriIIfllflTffllTTftllIlllltfllllirflTÎIIIIIIC 9. İYATR0 Eskimiyen Yazan: LÜTFİ AY liinnyn Olayları ayrıca 1800 hesap sahibi 100 ve 50 Hralık para ikramiyeleri kazannuşlardır KAZANANLARI TEBRlK EÜER, MÜTEAKİP KEŞİPELKRDE BÜTÜN MUDİLERİMlZE BOL ŞANSLAR DİLERİZ tr >a?t Y. Müher>cüsi Aranıyor ] tstnnhul dahıM"deki Ş a n t i v e m i z d f kat'i hesap işierinde çalış mak üzere b i r Inşaat Y. M ü b e i d i ^ e ihti>aç vardır. M ü r a c a a t : T P İ : 71 n5 48 71 6fi 31 » ' \ D 1 K K A T : ŞUl:de yedi odalı parke. kalurifer ve sıcak sulu yeni apariman daireleri satılıktır. Telefon : 4» 1» 41 Geçen akşam. Küçük Sahne'de, güzel düşünülmus. >?naisaiTa çıHaldun Dormen'in mevüirni açmak zilmiş dekoı ve kostumler içinde. için sevtıği «Müfettiş'i seyrederken belki lüztımundan fazla hareketli. «Brezılyada halâ Amazonlar l sağdan, soldan, önden. arkgdan yük gürültülü. ama ana fikre sadık. var. Fakat kadınlardan mürekkep ' selen o tatlı kahkahaları d?ı dinli güldürmeyi başaran çok fanteziü bu kaHîle. son derece sakin yaşıyor ve her şeye, aıadan geı,en yüz bir mizansenle sahneye koymuş ol yor>. Bu »özü söylıyen. Ingilterpyirmi dört vıllık zamana. son yirmasına bir »ey denemez Bu sıbı de Ama^onlara dair olarak son zamanlarda bir k'tap yavınlıyan mi yılda dördüncü defa *ahnemi»e eserler. yüzyıllar boyunca. türlü Brezilvaîı seyyah Eduardo Barro» çıkmasma, cicili bicili dekorlar i lürlü sahneve konulup oynanmış Prado'dur. çınde. pek fanteziyle sahneye ko tır ve oynanacaktir. Aynı sahnede Son Amazınlar. Fran^ız Gunulmasına. o minnacık sahnede Shakespeare'in 'On lkinci Gece»sı yane'ı sınırınrian pek uzak olmıkoîayca fara kaçan bir tempo ile ni de vazı ve fotoSraf mskineleriy yan bir verde vaşamaktadırlar. oynanmasına ragmen Gcşol'ün es | le sevretiT'dik mi? Yalnız vaza'in Fiuardo Prado ve arkadaşları, kimedijini. e5kimi'eceğir.i anhvor ' ı^temediîini açıkca belirttıŞi »cyle Amazonlpr arazisine ayak bastıkdum. re meydan vprilmese. f^ır«a kacıl 'arı za'nan büviik bir iitifat ve Bu tâzelik «Mıifettişin mayasm | masa, bazı roller karikatürlestiril no^alftip kar«''anmıslardır. Getirriiklpri h"divplpr. bilhassa şeker da. zarnan asımına uğramıyan. sos I meneydi . yal bir sakatlığı bütün gı;lünçlür:ü Hleıtakov'da Eol G inaydm ne VP «p'terlempler çok makbule geç ve aeılığı ile canlandırmasında. rahat. ne de şevi^'ı! Ama Gogol nv«tir Bu Arnazonlar. aslinda kızıl deHer toplumda. h<>r zaman. ha'kı ovnadıâınr unutt»*u. ai;rılıklara haraca kesen Anton Antonoviç'ler dı'iştüC'ü (işi hafifp ve ko'ava al ri'i >'ad"'larHan mürekkep ikî ka(kaymakam) ve kücük hcsaplan. Idiğıl «rhnelerde tcmsilin r^'hveri bi'»dir Frkk'er. spnede bir defa ; riyakâr'ıkiarı, dalkavukluklan. I ni bozuvor. Kavmakam'dn Y'lmaz Cplip onlarla birle« rlpr Bu mevkıskançhkları ve budalalıklarivle [ Gruda, Posta Müdürünie Özcan flm jnhat avıdır. Av bedri tam çevresini tamamlıyan Luka Lukiç Er i!e (korikatüre en cU'evişli roi hnîinr'o îipf] 2°'irlf*r. on heş giin Bir eski İunan vazosnnda amaronlar ler (M. Eğitim Müdiirü). Zemliya lerdon» Bohçinski vp Di')çınski'rie k«ljp giHpr]pr S°npnin eeri ka'an Bu Amazon kadınlar, eski devır hoptere'i on beş senedır t»h»vyiil nika'lar (Düşkünlerevi Müdürü). Haldun Dormen'le AT™tin S^re/'i avlflrinda bu amazon'ar va'nız yaStepan llyiç'ler (Poli* Komiseri). müstesna, öteki rol sahİDİeri de «»'ar. Kahi'pnin erkeHeri vava Ierdeki Amazonlar gibi değildir ediyorum. Şimdi bu bır hakıkat v.'iriivMsle pii"'prcp uz»k mess^edp j ler. Erkeklere karşı hiç bir düşoldu. Ne cnıı düşürüp paraiamtk Ivan iKuzmic'ler (Posta Müdürü). bu mihvere ayak uyduruyurlar. manlık beslemezler. Bastan başa isterim, ne de kondi kafanıı patBobçinski ve Dobçinski'ler (trat saAma, ne dcrsek diyelim. bu mev oturur'ar. Avclıkta ve ha'ıkfilık kadınlardan mürekkep bir kabile latmak !» hipleri), sonra «müfettiş korku sim baımda hemen b'itün tstanbul ta bu kadın'ar emsalsizdirler halkı olarak, kendi hallerinde yasundan ve «sovininden» fayda sahnelerini saran (koyulu, açıkn) Brezilvalı seyyah da. hayatının İşi kitaba uyduran lanmasını bilen açıkcöz Hlestakov riram havası içinde. bir az da ne vansını bâkir ormanlarda gefir şarlar. lar (sahne müfettiş) ile O«ip'ler şelenmek, giiîmek istiyen îsîanhul m;« o'dn'u İPİn. Amazon kadınUçma makinesi Londra fâhişelcri (Uşağı) vardır. seyircisine kfhkahayı at'ırnn ge ların m'"'rak ve zıpkın kullanmakAdemoğlunun ezeldenben tahay Ingilterede yeni bir kanun çık«.Vijfettiş» taki maharpt'ne hayran old" ! hınu yü! ettigi kanatlarla uçuş ihtimali nıış. fahişelerin sokakta adam çeHaldun Dormen'in «Müfettiş»i ne beş çeyrek a~;rlık belki çi^ renkli, cicili bicili, ama ol ııvor. «övliivor. Hattâ bunların avladık artık gerçekleşmek üzeredır. E virmelerini yasak etmişti. Ayni ları havvanlar arasında. bazan bü j mile Hartman isimli, 39 yaşında hareketten dolayı iki defa ceza yıvük tirnsahlar ve =ırflanlar da ; bir îngiliz ressam ve heykeltraşı yen kötü kadın, üçüncü defasmda bulunur. • Drinthoptere» adını verdiği. ka hapisle cezalani:iılacaktı. KONSERVE MAKİNELERİ L< Pra^o. Amazon kadınlarm ka nntlan ıner kalkar uçma makineLondra fahişeleri şimdi işin koSebze. meyve, et ve balık kunserve makinelerı imâl eden çt ^nHasınHa h'c cocuk görmemiş, hav sini nihayet yaoıp bitirmiştir. layını b'jîmuşlar, sokakta müştedünyaca meshur Alman Lubecawerke firmasının makine ve y) r=t etmistir Ponra bu sırrı keşfet fsmi zaten «kuş kanadı» demek ri avlamak yüzünden cezaya çartesisatı bütün memleketlerde olduSu gibi Türkiycde de en faz /} miş. çocuki^rın. annPİPrindpn av olan drinthoptere. etrafı bezle ör pılmam.'K ıcin metro istasyonuım la beğenilen ve rağbct gören makinelerdir Aifabe s.ras:yle uj rı. u/akr"a bir yerde. daha ya^'ı tüîü bir bisiklet gibi olup, kanat kendıl'T'iı" fiir.hyet sahası seçmiş Alâeddin. Bilecik (Et ve Balık Kurumu >. Tan Ko'le'ctif. Cumhu V) ıı>'l'nların npzareti altında büyü ları kuş kanadı gibi tüylüdür Bu lerdir. rıyet, Çankaya. Deniz (Balık Sanayii KaJkınma). Ermi?, tnlca (5 t!İ'' 1 tikle''i"i anlamiKtir. kanatlar. pedallar vaaıtasiyle inip Kanun aarıht:r. Suç yerini »sr>ya. Kepez. Piş'nn, Tamek, Vatan Konserve Fabrikaları bnşta fe Amazonların erkek çocuklariyle ks'kmaktadır. kakı> cl.ırî.k a(ikç,a belirtmekteolmak üzere diger yirmi iki teneke kutu ve vaÇ fabrikası Lu (j ki7 coc'iVları b^rbirin'l"n kati suUçma makınesınin ilk tecrübesi. dir. Londra metrosunun şimdi şehbecawerke'den makine ve tej'sat satın almışlardir. I.ubeca y) rette ayrı yaşamaktadırlar. Her makineyi havalandırma şeklinin rHı eîî k<iîu yerı haiine jîelmiş oltu e r k e Fabrikaları dört bin işçisi ve üc\ üz mühendi i ile sizın V> SPPP. on h**s gün süren zif^ftan tayini için yapılmıçtır. Makinenin rnası da fah:wıerin degil. bizz.at de emrinizdedir. K sonra. yajları ava çıkmalarını ayni zamanda pilotluğunu da ya kanunu yapanların kabahatidir. TUrkiye Mümessili Hakkı Eiref Aral. Fermeneciler No. 11 '/)mümkün kılacak Radar ilerlemiş pacak olan mucidi Hartman şoy Çünkü tngilız. fahişeleri «Kanuna Galata t*(*nbıil. Ks» T'rıf r,ubrcawerke tstanbul. A olan prkrk corukları. babalar a le demiştir: «Önce kısa mesafeler saygı gösterdiğimiz için buraya lıp beraber götürmektedirler. de uçmak niyetindeyim. Bu drint geldik* diyorlar. Brezüyada bugün dahi yasıyan Amazonlar var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog