Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖRT Şilılıııııııııııııllııııılllıııııllııııııııııınııın,,,,„,,,,,,,,,,,,,,, ııııllııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın., CUMHURİYET 29 Ekim 195» Doktor thsan, elındekı jıletı ma gız Aslınur, manevı sarsintısını «ava bırakarak Dirdenbire dondu. bellı edebılır.» diye düsündu Yanagmın bix tarafı henuz sabunGenç kadına vakla^tı Blr kolu luydu. Sevgilisıni omuzlarmdan ile omuzıarını sarıp onu kendıne Ş Çoktanberidir tıbbın ve milyon hirli bahkların zehirlerini tahlil yakalndı. Dudaklarına ifildi. tşıt çekti. Yuzunü opufuklerle örtetadı pek sevilen vc çarjı pazardaH Zlarca insanın heyecanla beklediği etmektedirler. 17 Bu mutehassıslar mek istemediğı kelimeleri onun rek: Şkanser ilâcı belki de denizlerin jimdiye kadar şu keşıflerde bulun en yüksek değer verilen bir balı5 Türk dilinde, dağ başlarında sü^ madmoi*el anlamının tam karsılı dudaklarınrla bnğmak amacmday O kadar sac;rıladın kı. ne ğın ıç organlarında müthis bir ze5 Şkoynunda. Yalnız o da değil. Şe muşlardır: dı. rflrtnu güden her Türk çobanının I ğıdır. crvap verpc'ğırnı. kımi rmırtnfaa hir vardır. Japonyada intihar edenŞ Şker hastalığının, sinir buhranlan* «Deniz hıyarı» adı verilen bir lerin kullandığı da emegi ve payı vardır. Türk çokorkunç kürareŞ Ashnur. haşm bir hareketle edecegımı bılemivorum. dedı AltayAladag şivesini inceliyen Şnın şifası ile antibiyotiklerin de deniz canavarı hücrelerin bölün zehirinin bir eşi. Japon «pratikŞ banı, hiç bir bilgine sormadan. a Orientalist Yprnıt'KI nın eserinde onun kollarından sıyrılıverdi; ge L'nut bu vehimlermi, «evgıhm... Eorada olması mümkun. Hem de mesini durduran bir madde vucu hekimleri» bu zehirin tıp bakımınŞ nasından yeni dcgan koyun yav (Satana Stan: şeytan). (samân: ri çekıldi. Bır adım ntede durdu Sonra da... = zehirli balık şeklinde. de getirmektedır. Bu maddenin dan değerinin çoktan beridir farS rusuna (kuzu) demls.. onun bir zaman) anlamlarmın tam karşılıgı Hep o fısıltılı sccıyleAslınur onun sözünü yarıda kes = Anane halindekı eczacılığın ihkanserli hücreleri iyileştirme hu kındadırlar. (Tabii son derecedez yaşında olarıra (toklu) adı ver olarak ^öst^rılpıekledır.. ve bun Kandırılmarıın da bir «ınırı tl: = mal ettiği bu sahaya şimdi muhsusunda kuüanılıp kulianılamıya zayıf dozlarda ve miş; erkek tohumluk koyuna lar gibi bir çok •ınfclrler verebili varrl'r dnktor<*'JÎâjm' dedı hafifletilerekz Demek, Avdından jüphelenrliZtelif memleket bilginleri büyük 7 cağı incelenmektedir. (koç), inek yavrusuna (buzağıl, riz .. kullanılmak şartiyle) onu kanser3 Bu konuda kanrîırılmak istPmivo gın:7i ınkâr edıyorsunuz = bir ümit bağlamaktadır. Onlara erkek döl Mğırına (boSa) adı tak Başka bir husus daha var: jçyj ı rum Babamı nldurdıi Hive Sİ7 Av Avdından •ir Atlantik kıyılannda bol mik lilcrin son günlerdeki dayanılmaz~ şüphelenmıvorum. Egöre zehirli, egzotik balıklar bitmıs T.S. Bövlecp Türk çobanı. türlü ulusların dil konusunda ne dından şuphelenıv or^unuz, dei^ıl CiinKu hahan öiriıirulmedı, intihar dindirmekte kullanI jjmez tükenmez, kıymetli şifaîarın tarda bulunan bir cins balığın if ııtıraplarını 3 raz ettiği zehirde şeker hastalığı maktadırlar. titı Türk çiftçisi, Türk bahçıvanı Türk ler yapmış olduklarını da bilmek mı? ^kaynaklarıdır. na karşı kullanılabılecek bir mad Doktor Halstead bugüne kadar^ Ypmin Pılır övlevsc . Scn «usacak m:«ın. cnruk"" dilinfn ana sbrlerinin ve ulusal ve onlann ba?arılarır:fian ders al= Birleşik Amerikada Doktor de vardır. folklorünun her ulusta olduju mak gerektir Bu jîıbılerden (Fin) Havır «usrr ••. aranım ' Sİ7 kaa Sö'iıu P i> anrnavıp hana yeşifayı zehirli bitkilerde Bella^ =Bruce W. Halstead bu maksatla Diğer taraftan deniz canavarının done, digitaline vesaire anyanŞ gibi yaraheısı olmuştur. lerin yaptiklarmrlcn oa bir örnek tılın \vdin ulo'ucunu sanıvnrsu nvn teklıf etmen rok ayıp! Zbir araştırma enstitüsü kurmuş guddelerinde kanın terkibindeki tıp ilminın zehirli balıklarda onZ Kısa hir t<reriduttrn sonra ilâve Tarihin akımı ile siya<=al olav verelim: Teiefon s « u bütün ulus mi7 OIa^'ları hnh'ripp pVlo\'iver= tur. Bir toksikolog ekipi ile bir bazı elemanlara tesir eden bir lardan çok daha kudretli üâçlar; ların baskısı altında parcalanmış larca kullanılr.n bır âletın adıdır c Hrnn hu sopuca varrl'm Si7İn ona etf: Zİikte Kaliforniva kıvılarındaki ze madde keşfedilmiştir. Japonyanın bulacaSına inanmaktadır. HPTI rlur bakalım. so«ukksn•e î!i nin her parçası bir kaç yüz Onu bile Pince (puHo«Ö7) köküni k ' i r ş ı îavi'lîrıı/ı muphem sn?="""" '"•'"".i.iii...ıt..I....ııı..r ıııımııııııııııııııııııınımı,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,, „ |ı ıkla diişune'ım Farz edelim ki yıldanberl vabancı uhıs rfevletlp den ayırma sÖ7 aler) anlamma İprtnızı hatıı lıvrrum. rinfn boyundjruğu altmd?vken de eelen (puheli) şeklinde kullanıyorKonıış>ırk.jn hrf. geri seri reki sen haklısın B"n, bahanın oldukaatıl şu Türk gruoları uluspl rlil ve kiil lar ve kimse de onları kınamıvor lı\ı<rdu Beva7 na>lon gt»religinin rı d'iŞ'inu zaııcı.d'vı rum; şuphelenıvotürünü. bütıin aSır ba>=kılara gö Bır örnek de yakın KI msularımız t»*t iıne ha*tı seıırîelpdi Somvanın dıve rte Avdın'rlin 8üs gererek IvOruvabilmiş ve bas dan alalım: frsnri,! bütün kültür a\ak uruna .ıtuıuvprHi ve vükspk IU'II B'i takrlırHe değışecek olan Aydının lı basina zengin, hem dp cnk ?enlü ulusların kullandıgı fdoktor) «e>le rlü,ünür <ıH ke«ik kesik de ı»tdır? Ne yapa'aks.n? karşıs'na eeçip: «Sen babamı zegin dil ha7İneleri. çesitli Türk si S07Üne karsıiık onlar (pezisk) *ö vam Ptti diyebüecek mi'in? veleri yara'm'stır. Ssrlp siz desjîl Ha<smPt dpAv hırlpmi^'sin'» zünü kullanıvor ve bundan ötürü Elır.de riehller olmaH.nn onu suçSöz arası söyliyeyim ki, Türk de kendi Vfndilerinden ürkmüyor dınrisn k u ' t " ' » " » «r Haşmet de la^d'rshıiecek misin? AvHınrtnn n»frpt pHivor. dilinin dünvada konuşulan dille lar Bu sııaller lcarşısında Aslınur Dııktor ona rldgru hir adım atbizde re de «nderlik ettıgi Vuru bir id Gajihi şu ki: Dil savaşı dia deSildir. «Dillerin ve ulusların bahij konusu olurken bir de A m>«ken bu Ü7erine durala düraladı: Peki ama. delil yok diye ba«avnajı» nı araşhran ve rlünvaca narlolu Türkçesi varatmak istiven dı: tanmmı» biıcmltîder akademi» gavretkrşler mevdana çıkmıştır. Evet Sİ7 iki avdır başka b'r bam'n intikamı alınmıyacak mı? Nasıl ahnacak? Sen de Aydıyen Marrn a.iı geçen eserinde în Bu ne demek? Devlet mi kuruvo âlemdevdini? Bi''prle hemen hic doAvr'*pa (4iî nn7arivpçini ince ru7. nrrllî hııdııt mu çizivorıiT' Bu ilgilenmerliniz. Toplantılartmi7Ha nı mı öldürerek=;in? Eller'ni genç kadının omuzlarılerken sövle divor: Türk düinin na kimse itiraz etmez Oysa. Turk bulunmarlıni7. Hasmetle Avdın Çogumur. egzersiıi föıümüztan. kamımzın, moda elbiseleri dünya dillerine önderliji ve etk'si dili bir bütiındür ve bütün Türk vanvana seldiler mi birinden h*ri na ko muştu. Onun titredı*ini sedoğru kullanmanın da büyük de buyüturüz. Vücudümüzü bu giymenize mani olacak şekilde, hakkında genç bir A7eri Prof ba lerin uhısal ortaklı malıdır. Türk mu'laka bir m<"=p]e cıkarıvnr Bu zıvorrîıı rolü vardır. Meselâ yerden bir yurden ihmal ederiz. Oy»a buîi^mesinden kurtulacaksınız. na yÖnelrtigi soru beni düşümden ulu^unun bugünkü önderi duru na sebeo ne olahilir' TTTsmet. ba B'i.'iıı.yorıım. doktorcuğum... *ey alırken bacaklarınızı ayınun son derece basit bir yolu Oldugunuz yerden hemen heayiltır gibi olrlu.. gfizipr'rni cevir munda bulunan Tıirkıvelılern böv bamı ne kadar severdi mal'"ım Belki rie öldürürum rıp eğileceğinize bir ayağınızı var. Evde. boç dakikalan ona men kımıldanmadan da egzerdfm engln ve zengin bir Türk riili le hir avırma ve parçalama düsün Avriıın babam' öldürrlüSünü biH ölrlurebılırsın. dlvelim. OnU öne uzatıp diz büküp yere yakayırsanız olur. Hatti işbaşında. siı vapabilir^ıniz. Aksamlan okvanusu ile kar*ılastım . TürV cpsi gütmive hakları voktur Tür vor. Fıkat o da sizin gibi bunu da kabul prielım Fakat, onun, balaşınız daha lyi. Vucudünüz yolda, telefon ederken, kuyruk yataçınızda, kediier gıbi, rahat dilinin dünva dillerinin tö'reme kive dışmda kalmak talihsizligin isnat pHpmedi^inrİPn dolavı içîfl banın kaatili olduguna yüzde vıız düzgün kalır. Kuyrukta bekta beklerken bile bunu yaparahat gerininiz. Ve ayak par•Hnrle nremli rolü vardır • de bulunan Tnrklerin »rk teselli icm köoüru\or A\dına çatmak kani olmadan. vani su gotürmez lerken vakit vakit ayaklarınıGüzel günler bıtmiş sayılmaz Mlirsîniz Bir kaç dakika değıl, makîarınızdan başınıza. kirpikumudu, Tıirkivenin bütün b>ha',elerı nnyor delıller bulmatlan öldurebı'ir m:zın ucuna basıp sallanır gibi Kıs erken baslıyacağa benzıyor Sîmrîi as'l kmumu7a dnrplinv VP 8 saniyecjk yeter. lerinİ7e kadar bütün adaieleriyapınız Bacak ve ayak kaslaama guneşlı günler sona ermi| de Türk dilinin geHsme'inden ve öz Tırklere şamil hir eriehi dil VP Arınarak hi • sınir gprsinllgivle s i r ' Y8 »uçsuzsa Aydın? Ya. banizi bir dakika öylece gergin George Williaın Üniversitesi rınız dinlenirler. Merdivenleri değil. Yağmurluklan bır yana at lesmesinden kavrulananlar su dii kültür varatacaÇına baîlanmıştır vfn"ı»n kaiktı Penrereve y(in'i1 ban gerçekten intihar etmısse? Profesörlerinden Doktor A. Sre tutunuz. Sonra gevşetiniz. Bilir daima ağır ağır çıkınız Bacatığınız, mantoların ağır geldiği şüncpvi ileri siiriivorlar: Yaban RaVınız. 07 ana dıline hasret ce dü Kırmi7i pprdpleri kenara çek1 Hiç bir delil olmadan da bamisfniı ne olacak? Daha iyice inhaus'un dedigi gibi «m*senızı dik, göğsünüzü lişkin tugünler tayyörlerınizin üstünden o cı terimlprin vani r)i'imİ7p mıısal kpn Tphrİ7İİ bir »enc Tphrİ7rl» ha ti Alnmı ram» rİTvadı. Dışari";ı bamın intihar etmedıSıne, ö'dürul gevşemeden tatlı bir uyku bas tunuz. Karnınızı içine çekiniz. ÎH İri kar p.ir d'itüne kaniim. Fakat kastil Avle egzersizin çoklugunda, uzunmuzlarınıza desenli kumaştan bir lat ettigimiz Ararjca ve Aremre sılmıs .^pirler Mecli"i. adlı Türk h»nÜ7. kira"lıktı tıracak. Dinleneceksiniz. Hem siir kitabında "e divor' Derin nefes alınız. çaları gerit arıvan kelebpkler gihi dın m'dır. bi'emıvorum? Emin ol'iîunda değil. kalitesindedir » varrlımı olmadan fen vp atkı atmanızı tavsiye ederiz. 1960 de bütün ka^lannızı ritmik şerama yapısıynr, nnra eriyip «Ü7Ü lnmıvorum .. Emln olsam .. Alman lâboratuvarlarından biMütehassıslar her gün »u 9 terimlerini nereden bulamodası bu etol (atkı) Jara değer küde işlettikten aonra bır dınlüvorrlu S»flnH tonnrl«"ar o miliet.. rinde adalelerin anrak belü bir egzersizı bir kaç saniyecik yaKonuşurken vuzünü erkegin g"j} veriyor. Onu meselâ modeldeki Ienme olacak bu. ritmle geüşebıldigi meydana par«atıız sağlığınıza ve gençliibl bir düğme ile tutturabiür, Doktor thsan. »ilunhı vanagını süne saklamıştı. Aglıyor muydu, Itiyat alıskmlık "e eskive •• ;Sabahları basitin basiti bir çıkarılmıştır. Bu ritm için en ğinize çok yardım edeceginizi hattâ uçlarına birer cep ilâve e assupla ba"!ılıVtan doPan bu dü O «vi'etl vok evilver frlSket .. havluva sıliverdi ÎJU anda hava be'h degiMi. e«ıersiz uykulu hslden çıkıp ı>fık bir eezersiz lcafıdr Yeter ısrarla soylüyorlar. Bu parcavı. ıiiHe Anarin'urulu': tın'n savılı çptın d^kikalarını vaOoktor thsan onun azabını kendebilirsiniz. Tabii bu, ışin fantezı şünceve cevabımi7 su«tıırıırıı VP vpnrmk istivpnlere arm^gan edi | sıyordıı. Henu7 karar vermemistı dl vürpjindp hissederek yalvarırki ivi seçilmiş okun. Kas (a canlanmanıza, düşuncelerinizın 1) tster ayakta olunuz, i«ve kapris tarafı. (1) kesinrlir.. ne v*7ik ki su kıca va7i parlamasına yarar: Daha yayonım. <Mle) leriniîden hımfisini, günter oturunuz, vücudünüzu uzaA«lımııa açılıp açılmamakta te r*sııa konuştu: icine bunlari sıîdıırmavı? Anrak takta, yarı uykulu iken, derin H» « santverik. kurlretinin üçte tarakmış gibi geriniz. Halkın konııstufiu dilin reddut ediyordtı. Onu sır ortaBı etb'r kaç örnek vermpkle vetir"~»(Arkası var) bir nefes alınız. Ciğerlerinizi i'isi nishetinde sıkıst'rsanız o 2) Bel kemiğinizi. bir du*İT? Fennın N T ve en vüVspk HP o'uşu konuoına eelince. bunu rPd menın vahlm sonuçlar doÇuracaJ hava ile ıyıce doldurunuz. Bur vara sırt vererek, dümdüz tuter'on voVtıır, sanırım Yalmz ha'V 4ına kendini o kadar inandirmıstı ? i l « bütün kshilivetivle ge158er ta'ivan bKİ'i»'arınrîsn n'sn nunuzu iki parmagınızla sıkımıya dikkat ediniz. f'T Artale e'tisinre de vüetıt (airnlan^ in tam anlamma ıiv«"ın T'irkre olmıvan vabanrı rlillprrlpn ki. bu innnçtan bir hamlede silkinız. Ağzınızı kapayınız. Hiç kı3) Bafinızı o yana bu yadıri ka'ır. Oevsevip bozulmaz. (uc»k> s87İinü ktıîlanıvoru7. DP a'mma sörlerl İ8rihü6rü kullanı nip kurtulamıyordu na. her yöne çeviriniz. Hiç birimiz gündp bir V*ç sa mıldamayınız. Ve içinİ7den sa< Onı> açılacaksam da her halvam edelim: TenVili uçak. SP« niveleri sayınız. Nefesinİ7İ her 4) Otururken ya da lgiürrrvecik vakit bulsmıv»ra*>m!7t duvan. gü^ümlü meımi hava ba fimt'han) <n7Ünfi fintiham). fmüm rie sırası sımdi deijıl. diye zihzamankinin iki misli bir za1 ken karnınızı daima içine çekiirirMa ed°meviz Hele bu pfiz asınrı. se» dalgası ^(^k«elme ak'm k' "^ «Ö7Ünü (nnünkün). fmukav nıı.'lerı gevırdı Zira uzun uzun man. hem de kolaylıkla, tuttuniz. veti i (mı'Mvpt) b'cimln'ie kullanı konuçmak lâzım Kahvaltıya bizi çıp geçrne kadar ucuvfrCT ?alan Iruud' ceırvjpiiiT) vaVit. tagunuzu hayretle görecekpinız. İSTANBUL karşılaşacamanın s=>#l'k ve gprtclik Ü7P5) Göğsünüzü şişiriniz. «•t, bt skıc 'Cfr'ın il»i bil<»i. bi ror Bunları bÎ7 vazı edphî riilimi beklıyor'ar. Onlarla Nefes venr vermez bir dirilik 1 CL'MHLRIYET BAYRAMI Halkın rıide b'ivük bir rolü olduğu 6) Kollarınızı işletiniz. (Uzallm. bölee. bp'şe, vnnım. dıırıiTn 7*» Varîc*iraliTV> rrı'' H n v ı r baslıvacak, yataktan dipdıri, 7 27 Açılı? ve Program 7 30 bı'inince .. tınız, bükünüz, çekiniz.) Vıırum. otıırum. O7art ko«mfl fsi aSzını edpbî rlile vaVı«tırTia usuluyanık, canlı kalkacaksınız. Marj ve val'ler 8.00 Haberler ir), baglama Crtp'tomızıVsHaV ta 4erine Kas\'ufrtlSk eprrV'ir Tph'v T) Yürürken, tırmanırken, 6 sanive mi dive sürhe lle : Yine yatagınızda, vücudünü8 15 Zuma il« oyun havaları • nik. kan'V. süven ovıı, a7inlıV. co 4 i robanın varattıŞı şu ham merdiven çıkarken, iğilirken rt"'lak bükmevinİ7 Yapılarak 1 8.30 M«rşl«rınıız 8.45 Serhad ze kıvraklık verecek. bir sey r 5unluk. önem. dönem, o'av. »tan. JH hahrp^inp mnrlenî ve erlel* î dizlerinizi iyice bükünüz. sev, inan^ nıyaca5ımz kadar, turkuleri 9,00 Sabah melodllerl daha yapa"bilirsiniz. Sırtüstü bilirki«i. anlam. savcı. suhav. Vıır "rt'l vara+rrttş bulunan uluslarda ol8) Ayaklarınız kadar par 9 30 Fantezl «arkılar 9 50 Cum. basittir: MesPİS. sadece karnıyatarken kollarınızı başınıza may, Ü7.e\, uzman ve hıırılara Huîu gibi bİ7rİP rle ııtta bilffinmaklarını da oynatınız huriyet Bayramı münasebefyle kotıızi içine cefreceVsiniz. Ya da doğru kaldırınız. Tâ gerildiklebenzer binlercç *eri»rı savp^ilirirn, l?r girer. cins «<İ7İerin d»11arınd»n 9) Ve nihayet kaslannızı nurmâ İOM Marslanmız 10,10 çcnenizi yukan kaldırank>:ıni7. rıni duyana kadar. Bir kaç saasılar vaoarak bahcevı eÜ7el rlıikl bunlar «on vıllardak; dil çal'ststsnbu! türkdiert 10 30 TUrk «adirileştirmek için ya zıplayınız D»ha basitleri, jaşılacaV dereniye oyle gergin tutup sonra naiçıları 11 00 Her »esten birer mal^rı ıın somıcıı.ırl,. nonıi'ma ve zene snkarsa o üaman dilek elde ya çimdikleyiniz, ya parmak uç cede tabiil«ri d« var. M*11»!* g*gevşetiniz. Yorganınızı atıp bafarkı 11.30 GUncy Amerikadan vazılarımi7a kısa 7amanHa arma eHilir Ham sekı.ne halk a?7inHa larınızla sıvazlayınız. Tineceksiniz. Esniyeceksiniz. Be1 cak!arını?ı yukan dikiniz. tnmUzik 12.00 Şirkılar: Tulun Kor5an ettiSI ve se'e seve kuM»"' "! fi'i'lenen ve hil'in ellvie aviklanHepsini birden yapacak delinı?i büyük kıvıracaks'niz. Bu uMnit. Bır kaç kere tekrarlam»n 12.30 Kuçuk Orkestr» Ö7türk?e knklerden vanılmıs Türk mıvan d1' gpl's'mı^/. onn konusan Jilsiniz. Her gün biri, ya da bir 12.55 Kuçuk Studyodan beş dakka yınız ama topuklarinızı yatağa küçücük çeyleri iş yerinizde dili pramerine tamamen uveun ulu« da medeniieseroez. Yarırn ted kaçı. Zamanla daha ince, daha 13.00 Ş^Hular: Radıfe Erten degdirmeden. îlk günler karın bile bir ara yapama7 mı«Ö7İerdendir ki b'iHar dil'rrİ7İn birlpr de hic bir 7aman hiç bir kuvvetli, daha çevik olduğunu13 30 Haberler 13 45 Sevilen fiadaleleriniz acır gibi olur. Zasınız? Bir kere ahssanır kendifesahatini Vıo7m»'''»' eibi h'r bir yerrle hic bir savısı kszanrlırmtva zu göreceksiniz. l!m m«lodll*rl 14.00 Şark.lar : manla bu da geçer. Ve karnıliğinden gunlük hayatınıza kave*prlik bir adım olmamıstır. kim'ece de yadirçanmamaktarl'r. Muzaffer Gülek 14 15 ö f . e konIr nız hiç bozulmıyacak şekilde rışırlar. Meşhur artistlerden Bnvlelikle korıısm?mi7in pkı« ıı Su da bir ger'pkHr ki. Türk Dil 'ert 14.45 Kö<^kceler 15 00 kuvvetlenır, dirileşir. DOCTU B^Tİİn Yürüyüşlerden hoşlanıyorsanız ve düzenını güzellp«tirpn su ö». K'i''imu bugıinVü dnrumu ile özbir çoŞa viicutleriTiin güzelliÇiB'r albüm 15 30 TurkUler 15.45 ni, Eağlıklarım ve uzun gençlik ~**~\g " * UvliUİ ceket yerine omuzlannızı saran TUrkçe ungolar 16 00 Dany Dautürkçe «b>ler ve vıiV".ek hilgi He lenpn anıara ula«mal< eıifüne ve ACAK FtLM, dunya filım »ohretBu «küçücuk egzersizler»e lerını bunlar gib basit usullere bemon ve Darto Moreno 16.15 vimleri an v» sı'İ7Pl bit rlü ortava ter derecede malik rieğildir. Dev leri arasına karışan ve yurdumuz bir kere karar verince gün bo n n ' î m r o i r rrvlıir/«kT»' y u m u ş a c ı k b i r e t o l ü n s ı c a k h 8> 8İOyun havaları 16.30 Çocuk u a t i borçludurlar. Bir kovbnv fılmi yunca bulacağınız fırsatlar sizi O r U m C e K a V l l Y O r . z i sıkmıyacakt.r. Üstelik modamn cıkarmakfarlır k1 huniar Ntanr.ul >t hirravpsind°n r|p voksundur sınemacıli'îmda buyük bir hâdı^e bz«l profframı 17 00 Şarkılar : kahranıanı âdet etmiştir. yâsive?ine a^la a\Vın gf'mivor ve Ovsa çalısm.aları a7rnk verimli teşkil eden FOSFORLU CEVRİYE şaşırtacaktır. Meselfi akhnıza e n ı s o n Tacettin IJygun 17.15 Aksam müyerine «örümcek» yazılmış değilsöz»une de uymuş olacak1 renlik ederken yuraruklarından k'ilaî*ını tırmalarmvor. dir. Düsünüvorum bu Kurumun fılminden sonra her geldikçe, ister otururken, Ilnlz ( 2 ) 1745 Şarkılar • Nevin KarınT\ğl dir. tster Doğu, ister Batı tarafı, ! hırıni öbür evucunda tu'an ve sivesi bu'ünkıi ?2 ^ ' ' r k bas kurııcımı bııaiin va^amakta bu i=ter ayakta dururken, karnıdas 18.00 Dans mttziîi 18 20 Fosforlunun Oyunu bir Avrupa şehrinin «sinek avla j durmayı ihmal uçlarına saçak koy ana şivelerinin en 2'i/<lır1ir B"n lun«avdı, araba ('"vrimi'in (MaaEtollerinizin etmeyiniz. Bu da Eikar. Bu, göze forunmiyen bir nızı içinize çekiniz. Beliniz sım Zinati saatl 18.30 Zeyt>ek «Irkümak» la vakit geçirmiyeceği ma 1960 ın eskiyi hatırlatan tatlı dan ötürü onu '•s'ısmalarır''H:» rif VpVâ'etn venp He mı himayekucucuk egzersizdir. Artistin sıkı ve ince kalır. Telefonda lerl ve düğün hivaları 19 00 SlKlTlPİYOZA TUZAK lum. Belediye, halktan, bilha'sa zln için leçtiîimlz plaklar 19 10 meshur bâzularını öyle dipdiri temel olarak ali»a"i' nnım riii"* sini e'irgcrrli'' bir numaranın açılmasını bekismı>le yepyenı ve harıkulâde bir çocuklardan. örümcekleri yakalı[bir buluşu. Haberler 19.45 Saz eserlerl \'e ve kuvvetli tutan şevtanca bir nini koruvarak içıfe sokulmuş Alerken serbest elinizle mideniAkadpmi veva pn=t;tü kurmak başka saheser hazırlamakta olduyabildikleri kadar yakalayıp geoyun havaları 20 00 Kıbrıs saatl rapça (tavvare. muhrukat. m•>'!*! tasarısına gelini'P bugün ic'n bir eg7ersiz. Adaleleri sinsice pörzi hafif hafif sıvazlayınız. Orada ğunu ıstihbaratımıza atfen bildirtirmelerini rica etmiştir. Çünkü 20.15 Radyo Ga2ete=i 20 35 A?iz mat, mechulât. mı'hnst ve h a t l " ) havald<»n ıbarettıı fvisi. simdilik yağ birikmesini önler, hattâ bisıten «îaman» a karşı kuçücük nıi«tik BL«rollerini yine NERİr r Dünyanm en zengin bu böceklerin şehirdc birdenbire Ata'ürk'ün Cumhurlyetln Onurcu vabancı so7İeri a^ırj \ prİP 'ne ^7 elrlp var olan K'i'iınııı tqkvive ve rıkmiş yağların erimesıne yariır oyun. M\N KOKSAL ve ORHAN GÜNs değeri yükselmiştir. Hayvanlar Yılrtörümü \utku 20.40 Cumhudilden yukan la nrneV pfister''' i te<=vik etmpk Hevlft dım etmiş olursunuz. himavpsiri SlRAYın adamı oynadığı bu filmin Meşhur şarkıcılardan bazılar.vpt'n 36 cı yıldönümümm îtanbahçesinin son zamanlarda Güney miz <!Ö7İpri kovarp R 'z. Bunun i"'i saîlamak Dık, güzel durmak, kbtü alış mümkiin olmasa da o 18 kasımHa ŞAN ve 18 kasımda bulda kntla"rra tneninden röiorrı arabalarında. y«şil ışık ya; ;; Amerikadan aldığı ve pek gurur d r ki, T rk Hili icin ka'prn ov nun pa^if muhfılefetıni «empative kanlıkların bıraktığı herhangi Dünyanın en zengin adamı. Pet tnj 21 00 Marslanmız 21 ' 0 YENÎ AH ve BULVAK sınemalanana kadar cecen ?aniyecikler duyduğu minicik maymunlar bun natanlar Türk ana «ıveleriii. d> çevirmekle MTidılık bir iğriliği, öne doğru yürümeçali'maİBrı rında büyük bir gala ile halka takKueük Studyndan beş dpkıka icınde Hıntlılerın Yocasından larla besleniyorlarmıs. Fakat bir rol Kırah, tPaul Getty» Surrey yelek'.erini ve geni<: Tiirk p^eVıivayi, kambur durmayı gidermek diha verimü v^pmıva gayret »ar dim edıleceğıni haher aldık. 21 15 Radyo Tivatro=u 22.00 SarftydalsnırlsT. Kannlarını ımılhayli çetin i* bu. Maymunlara (Ingiltere) de Dük Sutherland'a tını bir bı'itün olarak mutlaka inkıiar Ncrmi Ri7a Ahisksn 25 SO için bu sövlediklerimiz kadar fetmtliriır. Ü i""nkü realiteye en ait şatoyu satın almıştır. 453 milca içine çekpr, divaframı ellegünde 400 örümcek lâzımmış. Hay Giirümüzün be^tecı1»rl 23.00 Tkl gerekmek'»r'ir u» ?un (İÜSPIII dp t u ol^a gerektir basit bir egzersir var. Sırtınıyona satılan bu malikâne 350 hekcelemiş olmalan rınden geldıfi kadar yükseltirdi onları buldunuz diyelim. Canlı sarkıcı » 1 5 Haberlef 23 30 Heip dil U7msnı sıfathie bu savaı\ bir duvara yaslayıp ayakta olarak tutulmalan ve öyle kalma tarhk bir gaha üzerinde uzanmak şa katılanlar dil (polpantoloiit ?i2er. Tâ k a r m l ı n içine çokene TEŞEKKUR pToorım 23 33 Dans mU?ijH durunuz. Başınız, ve arkanızın tadır. Paul Getty'nin Kaliforniya 24 00 Kopams. ları da lâzımmış. Çünkü Amerikakadar. Sonra yavaş yaTaş gevMrrhum Sadfttîn Molla keriBavan Tenrtsi ni de cok ivi bilmelHırier . bütün çıkıntıları, baldırlarınız nıesı. ırfrhum Rüsumat Müfetnın nazh maymunları ölü böcek ve Italyada daha bir çok malikâçerler. Siz de vapınız. önceleri duvara ıyice dokunsun. sürtüntisl Umumtsi Nazım Beyefenclİ yemiyorlarmış. Bunun için her ö neleri vardır. Yeni şatosunu Inbiraz bajm'.z dönebılir sma son sün. Bu egzersiz boyun ve sırt Burada Türk siveierintfpn biriki reflkası Dt\ let Şurası âzaFirvrümcek ayrı bir kutuda saklanı giltereye geldiği zaman otelde kal örnek vermevi favdalı hu'uvorum. İstanbul Belediyesi ra alışırsınız. Düsünunuz ki bu ağrılannı da geçirir. dan merhum Celâ'iet. Lıman îçyormu|. Bir arava konulurlarsa mamak, otel havatına katlanma Bundan dokuz kü«ur vÜ7 vıl önre kadarcık şe\'e gobek salmakAvrupadan döndu Muhterem SEHİR TİYATROLARI Vücut güzelhğınde, letmesi Rıhtımlar Ş^fi Sİret. mak için almıştır. kasları hemen birbirlerıni yiyorlarmış. S,ıat 21 dp muşterilerinın tesrıflerıni bekPo=t * Crpııügıl Müdürü Re"ai vazıldığını büdıeimiz (Kudatgu B^rbaro?oğlunun arncleri. C. ler. Yeni adres : Bilik) te şuur anlamma gelen (uDRAM KISMI Nazım Barbam^ofrhınun babaK O R U Y U C U M E L E K L E R Tsksim Kazancı Yokuşu SEVİMLİ BALIKÇI 39 kuş) »özü varrlır: Ukuşsuz kisi HAMLET anncsi Ülker Sokak No. 17/3 ol yemissiz yıSaç şuursuz arlam Yazan: Shakesptarp FERtHA Güneri Aprt. mevvasız ağaç gibi'iır rflrkçesl: Orhan BtırKia ŞILOIMI?HADI Pazarteal aksamlan EdilUral şivesinde (Tutaş) sözu BARBARCSOĞLU tem^il voktur Hanınıefer.dınin cenazosıne gelİHTİVAR mek ve taziyedp bulurmak suYENİ TİYATRODA NACAK rPtiyle acılanmızı payla?in akBİR ZİYARET AYMADAN raba ve dostlarımıza alenl minYaznn: F Dürrpnm.Htt net ve şnkranlarınnızı arzed(ırız . TUrkçesi: Dr. K Bekata Otulları j Salı aksamlan temsil voktur I Kanserin ilâcı I belki de denizde 1 Tıp âleminde heYecan; i Modc Atkı ve etollere dikkat! 79591960 YUNÜS NADl DIL &AVAMIZ Tiirk Dili Türk Siveleri Yazan: Mehmet Sadık Âran Eunlart Biliyor musunuz? 6 saniye yetet Bu kadar müddet yapacağınız egzersizle vücudunuzün kuvvetlenmesini; genç kalmasmı temin edeceksiniz 125325. Nüsbet İrtem TÜRKİYI EMLAK KEEDİ BANKASI 28 Ekim Çekiîişi Talihlileri Büyük ikrarniyeyi teşkil eden LÂLE TİYATROSUNDA t FETTAN KIZ t t I1 (' FILDE l;hal mallan bır t Yazon1 C. Golduni TOrlîçesf: Mahmut Abaç Çarsamba ak«amlan temsil yoktnr Her üç th stroda pazar gıjnlerı saat 15.S0 da matine K Ü f t K SAHNE MÜFETTİŞ 3 pcrde kr ncdi Yazan: N. Goeol. Tercüme edfn 1' C. Anday. Saiıneye koyan* H."'^un c Dormon. Paz^H^PÎ hariç her ak "n saat 21 de. cumartesi. pazar m^tıne saat 17 de. cuma ö'îroncn"rfa tenzılr»t!ı mntlne saat 17 de K.ıraca Tiv.ttrn tstanbul Leventte BAHÇELİ EVİ Ankara Şubemiz müşterisi 611 Hesap No' lı MERAL Yine tstanbul Leventte KALORİFERLİ DÜKKÂNl MMBtîS'ün MAI.'hKAI.AKI: Bahçekapı Şubemiz ranmışlardır. Difer tallhliler. Ankara Şubesi t Uşak Şubesi Bahçekapı Şubesi i i Atatürk Bulvarı Atatürk Bulvarı i (I Bahçekapı Şubesi (I Yenişehir Ankara îzmir Şubesi f Ankara Şubesi i (I Ankara Şubesi f Kadıköy Şubesi mu^te risi B/37B hesap No. lı Hakkı YT 10.000.2214 Selâhattin t 10.000.237 Hüseyin 5.00012321 Peran B/2 2^00. 19 Mustafa 2.500.3201 Hüsran B/366 Hatıce 1.000.B/l Mürüvet 1.000. 2037 Enver 1.000.137 Nuri 500.10305 P. T. T 500. 130734 Cevdet 500.Ayrıca hesap numaralarının son uç rakamı 602 237, 373. 405. i 218 ile biten bütün hesaplar 100. zer lira teselli ıkramiyesi kat zanmıslardır. ÇOK ACI BİR ÖLÜM ,7nhn Hcr gün mTtınc 1" Wil]nm f;iivr,,p\ Salıncaki» tkl K i İSTANBI 1 TnHlr...u HPt akşnm 2' <1v E'h.ımrar] • BITI TVM \Z P\NSİV<1\ v'arşamba tcnzl'atll halk matınesl cumartesı pazaı lfr da matine. pprsfmhp stırtesi gunduz ünlsersıtclllere tenzilât. «SAHC/T> T A Ş Müdürü YANİ M. TREMMAS'tn vefat cttiğıni derin tet'ssüıle bildıriri^ Cen'izp merasimi bııgun per^Ln'be 29 ekim 1939 SM ıt ~ı'i te Beyoğlu Panıyia Rum kiliserınde icra olun=ıcaktır. Kcdprli ba'oası ve annesiM,3rko*î \"t M i i y a Tn'mıras. karcieslcrı. Vasilikl \ e erri K(St.mîmos Rop/Iakıs *.e çucuklan. Dimıtri Trommas ve bütün akrabaları Cenaze Levazımatı ANGELÎDtS Tel 44 13 52 49 15 36 İt t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog