Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tb Ekim 1959 CUMHtTRİYET soî^r Âtinada Kıbrıs müzakereleri nndsn «0 gün evvel Atinads toplanan ve «Kıbrıs CnroI hnriyeti, Turkiye ve Tnnanistan arasında ittifak mnahedesinin tatbikatı hakkındaki anlaşmanın bazırlanman* işi ile vazıfelendirilen konferans sona ermiş ve neşredilen bir tebliğde de, çalışmalann «mnvaffakıyetle» bitirildifi bilhassa kaydedilmistir. Belirtmek gerekir k! daha çok askeri temsilcilerin katıldıih bn Atina konferansı teknik meselaler fizerinde dnrmustnr. Bn yılın fvbat ayında Londrada imzalanan veslkalardan biri, «Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ve Tnnanistan ar»iında Htifsk andlaşması» başlıŞını tafimaktadır. ( maddell olan bn antlaşma sunlan tasrih eyler: Kıbns Cnmhnriyeti, Tflrklye, Tunanistan müdafaa işlerinde beraber çahşaeaklardır. Kıbns Cnmhnriyetinin lstiklâl ve filke bütunlflgüne teeavfialer] Tflrklye tie Tnnanisian defetmeyl taahhflt eylerler. Bn ittifak rahnna nTRnn •!»• rak Kıbnsta bir fiçlfi karargâh knrnlaeak, buraya Tunanistan 950, Tttrklye de «5« kişiUk birer Mkeri birlik göndereeekler, Türk ve Tnnan m b a y l a n Kıbru ordnrannn tallm re terblyesi lle mesçal «lacaklar. Bn genel kararjrabın knmandanlıfını, bir ıene mfiddetie ıııra 11e Kıbnslı, Tnnan ve Tflrk bir general flıerin* aiaeak. îşte bn maddelerin tatbikl lle llçüi çalısmalann mnvaffakıyetle sona erdiği ilân ediiiyor. Bn netice Ise. bn kadar »arih maddeler bninnnrken bekienmekteydi. Yalnıı bn netieenin «Imdlkl halde faıla bir mâna ifade edemiyecefi de mnhakkak. Tnnanistan ve Kıbnslı Rnmlann temgilclleri Anavasa komisyonnnnn çalışmalannı haltaladıklanna g5re, Kıbr» Cnmhuriyetinin teşkill lsi nnyaeak ve Atinada «mnvaffakıyetle^ bltlriidifi ilân olunan askeri konferansın netieeleri de tatbik »ahası bnlamıyacaktır. Işlerln bn «ekllde sürüncemede bırakılmamndan acaba karşımızdakiler ne fibi fayda mfllâhaza edivorlar? Şüphe edilmeme lirtir kl hütün bang çafınlarına nJniftı Kıbnslı Rnmlan silâhlandırma faaliyeti devam etmektedir. I efkoşede, oyuncak dive otomatik tabancalar sokan blr Rnm tnecarının tevkifi hSdisesl de bn faaliy<t hakkında fikir vermektedir. Vp ne eariptir ki, Kıbns sahilleri acıklarında batan Tnrk motora hakkında hSlS neşrivat yapmakta olan Kıbns radyosn ile în?ilix basım, Rnm silâh kaçakçılıjı hâdiselp'ini sükutla çeçistiriyor. r»i*er taraftan SSrenivornı ki Türkiye, Kıbns Anvasa Komlgyonu çalışmalarının tekrar baslaması loin bnnd^i sonra hiç bir teşebbüste tıpl'^mamıy» karar vermls ve bn teşebbüsü yapmak Işini. çalismalan çıkmaza sürökliven Rnm lara bırakmıştır. Onlar da herhanei bir harekete ?irismedlklerl tskdirde ne olaeak? Londra antla?malarının en son bölümünde tasrih edilir ki, Kıbrıs Cumhnriyett ioin seçimler en geç, antlaşmanın imza tarihinden itibaren on iki a>ı tecavüz etmiyen bir devre içindp vapılacaktır! Bn vaziyette Snflmüzde 3 avdan biraz fazla zaman kalmıştır. Geçen 8 av içinde ise h"dffe doSru herhanfi bir müsbet adım atıimasına imkân vermiyen Tunanlılar. bo Snümflzdeki 3 ay i'inde bir mucize yaratacaklar mı, i i i niyete dönecekler mi? Bekliveee&İ7! Fakat bu bekleme devresinde Kıbrıs TürkünSn efitim işleri, iktisadi hayatı üzerine ciddiyetle egilmezsek, kavbımız büyük olnr. Ömer Sami COŞAR A Politika Dünyasmda Halk parasını kim koruyacak? Silahsızlanma ile ilgili bir teklif Silahsızlanma ile ilgili bütün tasarıların, Cenevrede toplanacak 10 üyeli bir komisyona havale edilmesini istiyen bir Batı Sovyet karar sureti, Siyasî Komisyona havale edildi Bırleşmiş Milletler (New York) 28, (Radyo) Hrutçef'in tara ve umumi silahsızlanma plânı dahil, silahsızlanma ile ilgili bütün tasarıların, gelecek yıl Birleşmiş Milletlere bağlı olarak Cenevrede toplanacsk 10 üyeli bir komisyona havale edilmesini istiyen Batı Sovyet muşterek karar sureti, bugün Sıyasi Komisyona havale edilmiştir. Sovyet Dısisleri Bakan Yardımcılarından ve Birleşmiş Milletlerdeki Rus Başdelegesi Kuznetsof, dün g«ce geç vakit karar suretinin tidil edilmis şeklini kabul ettiğini Amerikan Başdelegesi Lodge'a bildirmiştir. Karar suretinin sırasiyle Siyasi Komisyon ve Genel Kurulda ittifakla kabul edıleceğı muhak kaktır. Karar suretinde şoyle denilmektedır : «10 üyeden müteşekkil bir komisyonun milletlerarası guvenilir bir teftiş ve kontrol sıstemi altında, nihai hedef olan tam ve umumi bir silâhsızlanmamn mumkun olan en kısa bir zamanda gerçekleşmesine çahşacağını umıd ve temenni eder.» Daha önce Sovyetlerce hazırlanan karar suretinde, «mılİPtlerarası güvenilir bir teftiş ve kontrol» dan bahsedılmemışti Batılılar, karar suretinin boyle bir hususu da derpiş etmesini bilhassa ıstemışler dir. Chessman .^ affı Başbakanlık binasında telâs için Ankarada uyaüdıran hâdise imza toplanıyor Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) Idamının infazı 3 kasıma kadar tehir edilen Chessman'ın affı ıçın şehrimizde de imza toplamaga başlanmıştır Mehmet Karaca ısminde bır genç halen 1000 e yakın imza toplamış bulunm^ktadır. imza sayısı 1500 u Hâdise sudur: bulunca, dılekçe, Amenka B ElOtomatik trafik tleti yapan bir çiliğine verilecektır vatandaşımız, bunun alâkalı dairelerce satın «lınması için aletiyle Bir şoför 2,5 ay birlikte Müsteşar Ahmet Salih Korur'u görmek uzere Başbakanhğa hapse mahkum oldu gelmiştir. ö ğ l e y e doğru Müstesan lzmır, 28 (Telefonla) Bır yolgoremiyen âlet sahibi, âletini oradaki odalardan birine bırakarak git cusundan 515 kuruş yerıne 715 kumiştir. Fakat, trafik âleti otomatik ruş ucret ald.ğı için muhakeme eişlediği için çıkardığı ses müstah dilen Suleyman Hançer ısımlı bır deminin nazarı dıkkatini çekmiş, » sofor, bugun sona eren muhake • • caip görünüşü ve işleyişi hayli t« mesinde 2,5 ay hapse mahkum e dılmiştır. Suleyman, bır av ıçınde lâş uj'andırmıştır. aynı suçtan mahkum oları Izmırlı Bunun uzerıne Emniyete haber şoförlerın dorduncusudur. verilmis ve gelen memurlar, muayeneden sonra âletin geçenlerde ga zetelerde de resmi çıkan otomatik trafik âleti olduğunu anlamıslardır. Telâş uyandıran âlet, Emniyet Müdurluğune getirilmiştir. Ankar», 28 (Cumhuriyet Teleks) Bu sabah Başbakanhk binasında daire mustahdemini arasında telâs uyandıran bir hâdise olmus, fakat sonra bu hâdisenin otomatik trafik âleti keşfeden bir vatanda sın azizliğinden ileri geldiği anla sılmıştır. 1 İstanbul Bankası Sermayesini Prof. trfan Başar dün vefat etti Teessurle haber aldıgımıza göre Istanbul Üniversitesi Göz Kliniği profesörlerinden trfan Başar dün muayenehanesinde geçirdiği an! bir kalb krizi sonunda vefat etmiş tır. Prof. Başann cenazesi cuma günü kaldırılacaktır. ? 20.000.000 Liraya yiikseltivor îstanbul Bankası hissedarları 24 Ekim Cumartesi günü saat 11 de Beyoğlu tstiklâl Csddesı Mısırlı Apartmanındaki Umum Mudurluk binasında fevkalâde Umumi Heyet toplantısı yapmış ve ittifakla Banka sermayesinin 20 000 000 Liraya yükseltilmesi hakkında karar almıştır. Muessesesini ziyaretleri menfaatleri icabıdır. Her türlü mubayaatta % 10 dan % 30 a kadar tenzilât, sür'at emniyet, türkçe muhaberat M u n c h ^ l ^ G o e t h e s t r a s s e 10/1 (Am Hauptbahnhof) TURK ZOLENKA SEHN EKSPRES BANK ®3!S*3!S:3!:5!S^^ AîmanyaVa Gidecekler ürk Parasını Koruma Kanunu diye bir müeyjide vardır. Bununla Türk pa. rasının kıymetini düşürmi a ye sebep olaeak. hareketler ağır Yazan: Joseph Alsop Her gün 60 ilâ 70 kişinin cezalarla yasak edilmiştir; teşekintihar ettit/ bildiriliyor HongKong, Birlesmiş Millet r» Hindistanın kendileri için bir kiir ederiz. ler. Tibet meselesini ne yapacağı ümit kaynagı olamıyaçagmı ispat | Lâkin bu kıymeti muhafaza edi. New York. 28 (a a.) «Newnı acı acı düşünedursun, Çin ko etmeyi knmunistler lüzumlu gör |len para bizzat sahibinin elinde zasweek» mecmuasının neşrettıeı bir münistleri münazaah Hint Tıbet müşlerdir. Şu hale göre vapılacak tetkik yazısında bildırildiğine göI yi olursa hir de bunun için yani hudut boîgesinı Hintli askerler en kolay şey bir taraftan ötedenre, Amerika'da her dakikada bir beri Pekin'in ileri sürmekte oldu I «Haik parasını koruma» için bir den tamamivle tertemiz etmek sukişi intihara teşebbus etmektedir. retivle bu konuda ne düşündüSü gu hudut ta^hihi taleplerini tevit ! kamın cıkarmak ieab etmez mi?.. Bunlardan her fiun 60 veva 70 i Bnçün vazivet bn kanunn zaruri nü butun dünyaya ilân etmiş oldu. ederken öte ;. andan dn Hinriktanm bu teşebbuslerinde muvaffak olsind'rilebilinir hale getirmiştir. \ENI IH'KUK DEKAM Hu Çin komünistlerinin bu yeni çe zayıf. kolayfvkla maktadır Amerikada senede 20 OOt bir memleket oldugnnu ispat için , kisinin kendi arzusiyle hayatına kuk Fakültesinde dün yeni Dekan sit tecavuzleri pek çoklarını sadehudut boyunda askeri harekâ*a giGazetelerde resimlerini gbrdükson verdıgı tesbit edümektedir. seçimi yapilmış ve Ceza Profesörü i ce endışelendirmekle kalmadı. ÜsHaherini de okuduk . adamakıllı saskına çevirdi. ri«mektir Mecmuava nazaran. 100 000 kişi da Naci Şpnsoy ittifaka yakın bir oyla [ Bir inşaat şirketi. size ev yaphIşte bu cirkin hâdıselpr silsılesiha kendı arzusiyle hayatına son bu vazıfeye getirilmiştir. Resimde Bı zat Jawaharld Nehru. pek kısa ediçi izahı racaŞım diye bir çok safdil ve ivl vermekte. fakat bunlann olum se yeni Dekan Prof Ş«nsoyla (solda) bır müddet evvel, bir ziyaretçive: nin gerçekten ikna bebi intihar o'arak E n s terilmemek eski Dek?n Prof H'fzı Timur îö «Çu EnLai fiilen avaklarımın di bundan ibarettir Ortada esrarını ni>ci'i vatandas.ın parasını alnıış.. bıne oturmuş. bir ögrençinin» pek muhafa7a eden tek mese'e kalıvor ondan sonra ne ev. ne oeak.. derken tedır rüimektedir. savdığı oâretmenınden bir şeyler Komüni't Çinle Sovvet Ru«ya mü herkes parasını istomive gelince, İntihar nıspetının en yuksek ol ı kapmıva çah^ması gibi kendisine na<=ebetlerinin ne durumda olduSu sirketin kapılarını kspalı bnlranşduğu sehır SanFrancısco'dur. Bt ı «vol gostermemi beklivordu» de m e , e İP<:i Zira. Pekin'in Hındistan tur. sehirde 100 000 kisıden 24 u intihaı '• mekten kendini alamadı; hüzün hududunda kuvvet gö^terisine eiNe ismiııi biliriz, ne eismini: faetmektedir Bu nıspet New Yorlc ırınde. Çu ile hükümetınin davra ri^me^inin Moskovaça tasvip edil kat hareketin en hafifi eünahkâr takındpn beş misli fazladır. ni'sındaki bu müthış mediei hemen hemen muhakkak iflâs, en a?ırı dolandırıeılıktır. News\veek'e nazaran. erkeklerdt sehebinın ne olabılecegıni sordu. gibidir Acaba bunun mânası, baŞimdi bir mesele ile karşı karsı. intıhar nıspetı kadınlara nazarjn Çok şükür ki burada Çin komü 7ilprmın î'.J!q ettık'pri fibi c?rtık yayız. Boyle alenen halka karrı dort mislı fazladır. 55 yaşını geı? nistlerine Nehru'nun pembe göz Vikita S. Hrutçef'in Mao Tse taahhütlerde bnlunup para toplımiş olan'.arın intihar nispeti d( luk'erivle bakmıyan tahlilçiler de Tung'u yumusatrraak. kontrol et yan müesse^elerin kefaletleri, ?a2535 vaslanndaki gençlerden dort var Bu kuvvetli görüslü kimseler mek imkanlarını kavbettiSi ve rantileri nedir?. Hiikümetin böyle defa fa7İariır. hudut hâdıselerini hulâsa edil Mao'nun tamamiyle azmı? olduŞu» müesseseler üzerindeki kontrol Odıın ve kömürcüler mıve deŞer bir şekilde mükem mudur? hakkı nereye kadar gider? Şimdi Atom Enerjisi fiatları kevfî olarak armelen mantıkh bir çerçeve içinde Bu suale <u sırada verilebilecek bu paralan alıp kacan veya (fizle. i?qh etmektedirler tınvor'ar: Beiediye tanen ivi cevabı hudut hâdi<=elerinin nenlerin ev\elâ şahsi ve cezai meAjansı Türkiyeye Evvel emırde Çu EnLai'nin Neh mahivet ve şümuhinde zim sattsiarına aralık bulmak ru'nun avakları dibinde oturduŞu mümkündür Gerçi bunlar askeri suliyetleri var mıdır?. 12 burs verdi feayır>Han itiharen Hesapsızlık ermişim! diyint€ sıralarda Çin komünistlerinin bu harekâttır fakat Çin için en ufak Bir muddettenberı memleketi <f) baslıyaoak münasebete ba61adıklan ümitler bir askeri riziko bahis konusu de kurtuiur mu?.. mızde bulunan Milletlerarası ASonra da bn vüz binlerce ür» tamamiyle haval kınklıgına kalb gildir. Geçmişte de. pek fazla sıtom Enerjısı Ajasından bır heyet, kalacaktır. Ba Daha kış bastırmadan mangal olmuştur. Bandung günlerinin yu Vı.ı (îp'divleri zaman herhangi bir yanlanna kâr mı dun saat 14 00 de Hılton otelınde komuriınün kilosu perakende ola musak havası. tatlı vüzü Asya koparanın tazmini meselesi temin eaiker! riziko bahis konusu olmabır basın toplantısı yapmıştır. rak (751 kurusa çıkmıstır. Beledi munistlerine umdukları kazançları mak sartivle. Mo=knvaya danışma dilmiş midir? Heyet Başkanı Mr Smith. Ajan ve tktısat MudurluCu odun fıvat saîlıvamamıstır. Nıtekim. uzun Yani memlekette bir «iktisadi sın başlıca gayesının atom enerii larına vacmış oM'igu zamma mu tpredHütlerden sonra Hindistanm vı lüzumlu gormeden. kendüiklesınden sulhcu mak^atlarla ıstifade vazi olarak mançal komürüne de Kprala evaletindeki komüni't hu rinden bir takım harekptlere gıris emniyet» kanunu var mıdır? Yoksa buna liizum yok mudur? Aynea etmek olduiunu belirtmiştir. uzaklastırmak mislerdi Bu çesit hâdiselerin en zam vapmıstı Bu ?ammı kâfi bul kumeti i«başından Daha sonra. memleketımıze ge mıvan çerakeiderıler komure kı »uretıvle bızzat Nehru elde edıl mühimmi H'ndistanın Korede mü hir mali polis te^kilâtı var mıdır? çen vıl 7 burs verıldıŞıni soyhyen ln başına 25 kuruş zam eklemışler miş olan en büvıık kazancı orta tareke teklifi idi ki bu teklif Jo Buna da lÜ7iım yok mudur? Dünyanın her yerinde namuskâr Mr. Smıth. bu bursun bu yıl 19 a dır. dan kaldırmıştır ö t e vandan. Ti zef Stalin'i âdeta kudurtmuştu. Ziçıkarıldıftını ve Ankara Zıraat Fara. ashnda teklif Çu EnLai'den çehreli ve zengin kıhklı dolandırıcı Toptan komıır fiyatları da bu bet ısvanını gerekli şiddetle ba«müesseselerine rastlanmıştır. Bunkültesinde atom enerıisınin ziradurum üzerıne sun'î bir şekilde tırdıŞı bir sır\da Ppkin'in vumu 2 e 1 m plte idi ve Pekin'deki Hindisate kuUanılması ile ilgili lâboraBüvük Klçiligi vasıtsasiyle lann bir kısmı kannnun çizdi&i son pahalılanmıstır Perakende 50 ku şak hava. tatlı vüz sivasetini ida tan tuvarın kurulması için 26 bin dogınıra kadar yaklaşır.. işini g5« ruşa satılması gereken komürun mp ettirmesi imkânsızdır A'vada Nehru'ya ulastırılmıştı. StaKn'i 0 larhk vardım vapıldığmı açıklakilosu toptan 50 kurıısa verılmek ivi. dostane münasebetlerle Tibet'i derece hiddetlendiren de bu haki rür.. sendelemezse yakasını kurtamı=;tır rır. tşi becerir. Bir kısmı beceresıkı bir şekilde kontrol arasında V?*i ogrenmesi olmuştu. tedır Avrıça Aıans bu yıl memlekem«^f. Yuvarlanır. Hiikümetler böyle Beledıver.ın elinde stok olarak bir tercih vanmak zorunda ka'dıkBuna karşılık, Çin komünistfleri, timıre 100 bın dolarlık yardım yabir geçmi'te hiç bir zaman Mosfcova hallerde bn sibi sirketlerin halint bulunan mancal komuru azamî 40 ları zam?n Çin komünistleri pacaktır ki. bu da üye memleketevvelden fark edip ya kendilerini, kuruitan halka ıntıkal ettirilerek lâhza dahi terpddüt nın ta«vibini almadan askeri rİ7İlere japılan en büyuk yardımdır. tır Bf'.edıve tanzım satışlarına a Pirolalarr «Fle geeirdıîımizi mu konun bahis konusu oldugu bir ha ya halkı ikaz ederler. ralık avmdan ıtıbaren başlıvarak h?faza edeceSiz'» dir Bizde ise hele son senelerde ş e . rr'keie tesebbiis etmemislerdir. Ge tır ^^^^^^^ ren seneki Quemov denemesinin hir dışı bir takım tarlalan parselieM E V L ID Tibet isvanı da hudut hâdi«e!ePekin'de Mao ve Hrutçef'in Savun yip şıına buna satanların bu yiızAramızdan erinı âdeta zarurî Pakistanda eenel ;f ilân tpki iki komüniit kılmıstır Tıbef ma Bakanlan ile birlikte yaptık den milyonlar kazandığı fakat sa. hodıvon a\ nlan Cınh kumandan çok sevgılı aıle tılan arsaların bir çojnnun da ise Oen Çang KuoHua ile Çang ları toplantıda kararlaştırılmıç oledildi alanın elinde kaldığı ÇingVu hudut'U? zalimliklerine ması bunun k!â"=ilc bir nümunesi yaramayıp Karaçi, 28 (AP) Pakistan. yaphâdiseler bir hakikattir. ra*men isvannları tamamivle eze riır GecmisteVi bütün , m n olducu kansız ıhtılâlın birınci SABRİ bu çproevpvp sngmaktadır. Bu usuBir şehir belediyesinin kontrol ü j vıldonumu munasebetıvle senel af mpmislerdir Halen Tıhet'teki koANTAY'ın lün hâlâ devam etmedigini iddia altında cereyan etmiyen sadece bir ilân etmıstır. Boylece 229 idam münist knvvetleri hes tumendpn nıhuna ıthafen için m?kul spbep voktur. harekât tapu parsellasyoniyle satılan yerle30 10 959 cumı | mahkumunun rezası müebbet hap ibarettir Buna ratmen sünü ögle nama I se tahvıl edı!mı«tir Genel aftan iv haünde. bu kuvvetlerin dahi dünAvnea. gorünüşte sulhçü Hrut rin ileride ne olacağını kimse bilzınl mutlnklp Şış I tifade eden diser 8 602 mahkum vanın bu volsuz. valıtsız gıdasız cef ile harbri Mao arasındaki za mez ve kimse taahhiit etmez. U camiındp okun^tcak MPVÎHİ STİfı vatrnıak esa hiri tezadın Çin Sovyet ortatlıŞı serbe^t bırakılmıstır 20 818 mahku tavanında ikmalini Böyle rastgele ve geniş çapta akraba. dost ve riindaşlarımızın teçhududunu a'mıs. konusunda basit gdrüşlü kimseleri mnn ceza müddetlerı ise indiril sen tahammül nflerini ric? ederiz. Cin için oek a^ırirvük mahivetm şaşırtmıya devam edegelecegi de arsa satışları, bu arsaların iistiıne mistir. Antay aılesi dedir Bu ıtiharla Tibet'i süratfe bir vakıadır Halbuki. bu çeşit or in't>at yapılması gibi umumi ve kontrol altına almak zarurî sayıl takhklarda. ortaklardan birinin gü alenî taahhütlerle ortavn atılan maktadır. ler vüz göstermesi, diSerinin ise müesseselerin . bankalar gibi hususi bir takım kayıtlara ve temiAsılerin en buvıik kuvvetlerinin eurat asması daima favdalıdır. Bu natlara bağlanması zarnreti yüzümit oldugu malumdıır Dalai La dış görürüşteki tezadın avrıça bir ma'nın Hindistana iltica etmiş ol iç anlaşmazlık ima etmesine hiç lerce tecrübeden sonra bngiin bir zaruret halini abmştır. dugu mudrietçe. Tibetli isyancıla bır sebep voktur. En kestirmesi, boyle Wr arsa sa. tıçı veya inşaat taahhiVdüne giren Senai Olgaç şirketler, bir bankanın kefaletini te <adıköv Asliye Hukuk Hâkimi min etmedikçe faaliyete geçememe lidirler. Bizce en âcil ve basit çare budur. Ve bunun içta daha fazla 27 ekim çekiliş talîhlileri gecikmek halkm paralannı sokağa atmalarına müsamaha etmek olur. B. FELEK Amerikada intihar salgını Çın kcımünistîeri I tantamiyle azdılar mı? T Ma^rukat yükselme KAZAİ ve İLM! İCTİHATLÂRLA ve İLGİLİ HUS'JSÎ KANUNLAR 10.000 LİRA KAZANAN: Hasan Sakırlı f Bartm) TÜRK BORCLAR KANUNU Maddelerin şerh ve izahları Tevhidi İçtihatlar Emsâl ıçtıhatlar İsvıçre Borçlar Kanunu Metni Kanunla alâkalı hususi kanunlar Mevzuata ait hukuk ıstilâhları Bibliyoğrafyalar Sekiz muhtelü fihrist 2 cilt olarak hazırlanan eserin BİRtNCt CtLPt çıkmıstır. İSTANBUL BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN : 28 EKİM keşidemi* Umum Müdürlüğümüzde Noter ve kıymetli müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır. Mesut Bîr Doğum ZEHRA DTJRGtFN HÜSETtN DURGUN Bır erkek çocuhlannın dogumunu dost ve ak rabalanna. mü]*»l«rler. 28/10/1959 flkvardım 5.000 LİRA KAZANANLAR: 1336 Sahife 2194 karar Repertuarlı Cild 60 Lira Bayram Tokmakçı (Arnavutköy Ajansı) Abdülgani Girici (Adana Şubesi) Şubesi Bartın Arnavutköy Aj. Adana tzmır Galata Bartın tstanbul Kadıkoy Aj. Galatasaray A] Üsküdar Aj. Çarşı Aj. Alsançak Aj. Karagümrük Adı \e sovadı Hasan Sakızlı Bayram Tokmakç: Abdulganı Gıriei Bülent Özvardar \bide Ü. Kasapoğlu Recep Çıvak Şevket Ersoy Fevziye Ergın Aysel Akın Semahat Tannkulu Sakire Kapancıoğlu Zeynep Gençarap Nesrin Kuzu tkramivesi 10.000 TL. 5.000 TL. 5.000 TL. 1 000 TL. 1.000 TL. 1000 TL 1.000 TL. 1.000 TL. 1.000 TL. 1000 TL 1 onn T L . 1 000 TL. 1.000 TL. Ataman'ın, kurulacak tasfiyehane ile ilgili açıklaması Ankara. 28 (Telefonla) Koordınasyon Bakam ve Sanayi BakanJıgı Vekılı Spbatı Ataman, tzmit ci\annda Amerıkan Calpex şirketi lle birlıkte kurulacak olan tasfiyehane hakkında bir açıklamada bulunmuştur. Bakanın sozlerine gore rafineri 25.650.000 dolara mal olacaktır. O Caitex'ın şirkettekı hissesi o49 dur. 10 yıl sonra hakıki değen ne olursa olsun Turk Petrolleri, Caîtex'ın hıssesını itıbari değeri üzerırden satın alacaktır. Rafineri yılda 8 mılvon doların Turkıyede kal masına ımkân verecektır. Kalamış'taki Apartman Dairesi Galata Şubemiz möşterilerinden 16478 hesap sahibi numarah İ S M A I L A K G ÜİN MatbaacılıkveKitapçıhk MUesseselerl oğl Merkez: Cağaloğlu Servilimescit Sok.24 Istanbul Tei. 220968 Ö LÜ M Nasliç eçrafından m«rhutn Hayrettın Agânm ve mcrhume Nafia Hsnım'.n oğlu. ra«rhum Aslan, Hüseym Ulucahinin. merhume Ajp^e ve Makbule Hanımlarm ve Eşref. îzzet Uluşahlnin ağabeyisl. Nadire üluşahinin e«». Servet Kaptaa, Muiaffer, Sabahattln. Hayrettta. M«ctt ve Münir Muammer Üluşahinin sevgili babalan, Recep Kaplan, ArmagaR, Melahvt, Sabahat. Behic* UluşahinJn kayınpederterl, Leylâ. Ali Kaplan. Belma, Bereket, Galip, Salih, Ayşe. Aygegül. Ettoeyln ve Berrak Üluşahinin biricık dedeleri J HAK \ H*K KİTABCVİ (Babıllt) Ankara Cad. 4 KİTABCVİ Vamksaraylar Sok. t8 lı SAYIN NEZ RABİNOVİÇ'e çıkmıştır Ayrıca 229 Müşterimiz de 1.000 lira ile 50 lira arasında muhteüf para ikramiyeleri kazanmışlardır. Keyfiyet talihli müşterilerimize mektupla bildirilmtktedir. Saym Doktor ve Eczacıların Oikkat Nazanna: . , Uzun müddetteıberi stokları bulunmıyan r İSTANBUL BANKASI Ayrıca 100 mudiye dolgun para ikramiyeleri ıiabet etmiş ve keyfiyet hesap sahiplerinin adresine bildirilmıştir. Yübaşı keşıdesinde Türk Ekspres Bank 100.000 hra dağıtıyor (1 kişiye 30.000 TL. + 2 sayfıye evi + Dolgun para ıkramıyelerı) DİCRYSTİCİN CRYSTİCİLLİN FLORİNEF POMAD İhtiyacı karşılıyacak miktarda piyasaya dağıtılmıştır. Saygılarımızla arzederiz. ZEYNEL ULUŞAHİN 28 10 '95!? çarşamba günü Hakkın rahmetine kavuçmuştur Cenazesi 29 10 959 persembe (bugün) ıkindi namazım mütaakıp Aksaray Vahde camıinden kaldınlarak Edirnekapı Şehitliğine defnedilfcektlr. Mevlâ rahmet eyliye. Not Çelenk nca olunur. gondenlmemesi BU NEDIR BILIN ? ! TÜRK EKSPRES BANK Işte emniyyet ve sürat E.R. SQUİBB AND SONS İLÂÇLAR A. Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog