Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET İkind Dünya flarbl Tarihinin Karanlık Sfthtfeleri 29 Hapalefleti Av Peşinde • 1 • AÇIK DENIZ =lıaberlerı müracaatlar Artan müracaatların riaha çok kiracılardan geldiği görülüyor Î G Ü N Ü N M E V ZU L A R 1 I HEM T imİTlllinillllllllllMHIIIIHlllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIllllllimilllllllllffmi NAUNA MIHINA Yauılamıyan Hlkuye Kira Takdir Komisyonuna Buenog Aires'in yflkleme Hma nında Jim Taylers'in meşhur şilepi «Afric Star» yoleulufa hazırlanıyordn. Limanda bn gemiyj tanınııyan kalmamıstı. «Afric Star» dnrop dlnlenmeden Arjantin lle In^iltere arasında sefer yapıyordu. tkincl Dünya Harbinin ilk yıllannda tngiltere'nin ırıda ihtiyaeımn mOhim bir kısmını ba geml tem'n edivorda. Arjantinrlen aldıSı dnndnrulmns etleri Londra'ya tasıvor ve bir seferde koskoea Londra'Ti bir bafta Idare edeblleeek kadar hamnle alıyordu. Ra 0*un mflddet büvle devam ettl: fakat rünfln birlnde Bnenos Aires' ln pek açıklarına varmadan nfnk> tn nrtn bir gemı beiirdl. CJörü. r:1«»f hu, bir t*veç yahut Norveç gil»nlydl. O«ml blraı daha yaklastı. «Afric Star» in kaptanı ?8i'inden dflrbünO bir »anlye ayırmıvnrdn. Blrdenbire heyecanta bafırdı •ntrmu raldrr» (Alman Oerrekten gflrflnBgte bir *lleoe benriv^n bn tarlp geml birdenblre cehreslnl drtistirmi», bordadan genlj kaoaklar acılarak toplar ott^a çıkmı», tflverte flzerlndekl şüeo ıkıimı ortadan kaybolmu», yerlnl taretier almıstı. Bn hlr Alman yardımcı krüvazorüvdü. Almanların bn tip krüvaznrlerl pek bolflu. Alman Henlz Knvvetlerl K'imandanlıfında hnnlann sadece nnmaralan kavdert»ml?tl. 8ch. 10, Snlı. 1S. Seh. 41 glhi... Ba krfivtzSrler denlı nakllyatının en işlek olduğn yerlerde demirleyip korsanlar glbl av hekterlerdi. üzaktan bir geml görfinür göTünmtz derhal hflcnma hanr va liyete feçerler ve 8n«e dflfmana Ihtar ederlerdl. «Derhai dumnır»!» Dnrmadıtı takdirde toplar atesTenir, torpiller g5nderilir ve müdafaafız gemller 5 • 19 daklka Içlnde batırılırflı. îste bnrada bn vardımn krnvacörlertn fklnel Dflnya Harhlnde denizleri nasıl haraca kestiŞini anlatacaîız. TF.L9ÎZ tŞLEMÎYOR... Mayin arayıci filosunun kumandanı teSmen Hermann Schrpnk, Denlz Kuvvetieri Kumandanlı?ının tPİsT'ie veriien emrini BİcîtŞı zaman nvf Bfmrmıj sonra da *• »• vinmişti. Emirje te?menin Srh. 11 rnu'v'tıllSlfK» tovln »rtiimls . Pu cok rpvkll ve btr vnr.ifpvdl TpCfVipn, S^h. 10 yardmifi krüvnrRTir. Surtau lle cfirfiştı'i. TeSmen harb oat1»n»pımt» olsavdı, '« DPVlet B^nka^ınd» oturup devlet büt.çe^'nln henanlarlvi» mwc«V oi»" e»Vtı. Oene hp»«Dİnr1s uSra?ıvordıı amma bu dcfa e»h»m ve tshvildtla deSM, eeml persnneHnln ihtlynrı oian eıd» ve glylm maddeieri"fn he,«tiblyie. T)r. Sudau. SrhrenkV Semivi eer dtrdlkten »onr» ona Ihtlysç mndde'°rlnin dunımuntı anlattı: • Tegmen Srhrenk, vsptıgım heiaba göre blr »dnm ( ayda 2fl kg. I •t, M k(t. tereyafii. S02 yumurts 188 k«. patate«, 113 kg. sebze. 125 kj!. ekmek. 13 kff. kuru yemjj. 3 kg. kahve ve C«y, M ?işe süt, Î200 sigara, 5 kasa bira istihlak etmetctedir. Geminin mürettebatı *52 kişi olduğuna göre bütün bu rskam lan 452 ile çarpmak icap etm«ktedir. Bu takdirde ceman yekun altı aylık ihtiyaç triaddeleri B tona baliğ olmaktadır. GSrüyor»u«u* ki bir krüvaîörün personell Için $ans ve eesaret kâfi deSil. Yiyip içmek de lazim. Üstelik araııra gcmide misafir editen esirleri de beslemek lâzım. Hattâ ıremiye töp top kumaîUr ve bir de diki» ma* kinesi aldım. Baxan esirler arasında kadınlar d« bulunuyor. O takdirde kadınlar* elbis» dikttr* mek birim Için çok fajrdah btr I» ohır.» Bunun Oferlne Iklıi blrdcn fOlmive ba;ladılar. Sonbahar gelmljtt. Seh. 10, dlfer ismiyle «Thor», dofu denltlerinde yapılan bir mnrıevrgya katıtmık iizere hareket etmi$tl. Birktç gündür devamlı yajfmur yifıyordu. Strander koyunda dernir tttldt. Birnt sonr» Amİral Sehntewlnd (remiyi teftije feldi. Teftiîten »onra Amiral kumandanı lyi blr tef* ti? verdieinden doityı tebrlk et«, Biraz «onra geminin kumandsnı yüzba?ı Gumprlch mürettebatt şöyie hitap ediyordu: «Arkadaşlar! Uzun zamandır bu havayı beklîyorduV. $imdi Şimal Denİ7İne acılmamn tam zamınıdır. önce Kaiser Wi!helm kanalına gideceSiz, ondan §onra da Batı Fransa sahillerinl takiben Atlantik'e çıkaeaSız. Bugünden Itibaren çalışTnaiarımız çok cfddi bir devrevB eiriyor. Heplnlzi dikkate davet eder, şansınızın açıfc olmasını dilerim!» Fakat llk yolculultts gemlnln fansı o ksdar açık olmamıstı. Wilhelm kanalında bir tsveç şilepiyle borda bordaya geien cThor» krüvazörü biraz yaralanmı? T« terıaneye alınmak zarureti hasıl olmu? tu. Ekim ıvinda tekrar d#niz« acılan Thor, bu »efer de Biçksya körfMİnde »z kalsın blr înfflİîz zırhlmnın gîir toplarına hedef oluyordu. Orsrian kurtuiduktan <;nnra gemi müthlj bir fırtınaya tutuldu. Fırtınadi ön taretlerln eijleyicisi va7İfesini gören tırhiar parcaiandı. Bu düfumd* Ikt adım atmıya imkân yoktu. Böylece Thor, tekrar tersaneye döndü. Nihayet 22 trtiık 1941 de, Noelden 4 gün Pnee krüvazör vatifeye ba?ladi. Verilen emre gBre krüvatör, önce Antarktikayi gidecek ve Weddell denizinde Norveç balıkçı çemilerine baskın yapacaktı, Thor, bu emir mueiibinee yöT» çıMi. Güney yarım kflreslndc yaı başlaniiîtı. Weddell denizine vardlkları zamah kumandan Gütnprlch, etrafı iyice gözlemlye basladı. Güney Orkney adalarını geçtlkten üç gün, «onra ufukta bir karaltı beltrdi. Kumandan keviflenmiçti. Mflrettebata derha! hücuma hazır oimalannı blldirdi. Ufuktaki karaltinın en modern Norveç balıkçı Remisi «Terje Viken» olduğu tahmtn ediliyordu Fakat Thor hedefe sessizee yaklaştıgı zaman bunun muazzam bir İÜIsberg olduğunu dehşetle gördüler. MiIİî Piyango bugün çekiliyor Millt Piyangonun 29/Ekim/1959 çekili»i bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak. ikramiye kazanan numaralar bu geee saat 23,00 te Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır. Belediye Kira Takdir Komisyonu son bir ay içinde 265 bina hâk» kında kirt takdiri yaptnı$tır. Kira taVdlri Için mürac»at, dsha ziyad» kiracılar tarafından vspılmaktadır. Bu durum son günlerrte dikkatt çekecek derecede »rtmıçtır, Mal sahiplerinin diledikleri şektlde mesken ve ticarethanelerinin ktr» miktarlarını artırmalan, kiraettarın »on çare oiartk Kira Tskdlr KomUyonlann» başvurmalarına »ebep olmaktadır. Kira Takdir Komisyonu geçen ay İçinde tetktk ettlfi J»5 do»yadan 200 kadarinda, kiratardân kiracılar lehine ^2540 trası bir indirm» yapmıtttr. Kira Takdir Komisyonu, 1989 yı« İJ içinde yapılmıj müracaatlan bu yılın İS »ralık tarihine kadar Umamtıyacak ve e»ki doıyalart yeni y»la bırakmıyaeaktır. 9 ayda 1971 kitap Mllll Egıtim Bakanhgl Basma Yea v« Reslmlerl Derlem» MüdürIflğü tarafından v«rileil bilgiy» göre, 1959 yıhnın ilk 9 ayı İçinde memleketimiıde 2 850 eser banlıp derltnmiştir. Bunlardan 1.971i kltap, 8fl>ubro•ürdür. 2.49S telife kar»ıhk 337 tercüme çıkmıştır. Geçen yılm aynı devresi larfında 2800 eser yaymlanmıştı. Sabık Tunus Ba;bakam geliyor Sâbık Tunus Başbakanlanndan Ahmet Balafrec, yarın saat 15.40 da uçakla Parieten çehrimize gelecektir. Sehrimizde blr kac gön kalaeak olan »ahık Basbakan Kızıl Çint gidecektlr. ve medeniyet geFranss Devletinin Y azan : viyemizi yükselttiAnkarada Büyükelğimlı nispette haçllilKni yapmı» olan kikatini herkpse Comte de Chamkabnl rltirecektir. brun, bir fün Atam&*&mw*0$ C n m h u rivet oltiirkle konnsurken . . . kendisi gibi, BOyiik Iskfndrrin de sehidimiz Cçiincü Selim, vezirleri ma<aydı bn konu, eski devirlerdeSeUnikte dotdB|unu »öyliyerek; ne yazdıçı fermanlannda bazan hj acı tepmelerini tekrarlamıys Fransıt incellfivle blr telmih yap imirane, fakat bazan yalvanrcaM (mkân bulacaktı. mak Utemiş. Mostafa Remal. be na hep btt Uorkunun etkisl altın c B m huriyet rejimi, hür mücaded Elb dadır. Elbette ha!:sız vere ölriiij | e n j n , hür kaıanmalann, hür iktimen cevap verlvor: Bunda mukaycse yiııbm»*. rüldt). Fakat bu bir netiecydi. Acı darın reilmidir. Sosyal bünyede devrimlerin tutması iirt Iskender, cihan fethine çıkınıs, la kısmct. ona flüştü. Ilem kendine, j(yapılan ^ l ki b l i kmak isteyecek kat a»\l vatanını unu«'nıı<tii. R:>na hem hasladıfh yeni ve güzel <'T*!«nla« eski ballne sokmak istey let islerine yatık oldu. f l r s a t vermeme davranışı. hflr i e r t geltnce, l>cn vatanımı hic bir ta< Cumhoriyetin getirdifri en büyük r i v e t ! ,j t (,k gibi görülmemelidir. man aklımdan çıkarmam', adatet, TÜrk v&tanı ü?».ünde yasl, n«ı,iiH hiie restoration IrtivvrcK Bn rnh. 36 yıl dnce kuruUn bu yan her Türke tamdıjı vi"daiı »«k'l.vf dönme fikrinde olanların günkü Türkiye Cıımhnriyctlnin nürrivetlyle eşlt İnsan olma hak vöcttdu. btt davranutaKi isabete ana kaynajı olmustur. 19 ekim kıdır. Camharlvetle «hu sünnîdlr, blr aelildir. Fraımzca ve Fransiz1913 te ilftn edilen ytni devlet bu Blpvidlr,» asaihlatıcı avrılCrl lar tarafından konulmuş bir tâbir şekll, blr İhtilâiin nonucuvdu. Bu ffimfn nrtadan kalkmıs oldu. !<*• olan restoratlön, Büyük thtiialdeh ihttUt, 1 1 1918 Dilnya Savaşı f'întt ettftim âdalet. bundadır. $an sonra KıralllEa ve kili«rve dönmeR4 nın ytnenlerlne kamı dışarıv», st haklardan doJan meselelerdekl yl Isaret eder. Rifim. hu tâhir kttldii?mAna bovun etmekten baskâ adaleti. ikinci derteede lanılarak, hereye dfinmemlf arttt çare kalmadığını kabul ettniş tstan* telir. Toptnm irinde su veya btt ediliyor? Grıtlerimlzf neden bü kabdl hUkümetine karst içeriye yii kan&afe ha&lannus olmanın devlet dar »erilere çevirtMim? önrımüenclen bir ayaklanmaydı. Utlklil tam bir esitüfre ermesl, ut bîltün hahtivarlık ImkSnlarma Savaşı dedlgimlz ba ayaklanma ve TÜrk halkına «oh!.» dedlrtmiş, on» ha*ır, dçsttt bttcaksıt ftydın bir isba^kaldırma ıtrMinda aynı »afta rnhat nefes aldırmıstır. Cumhüri tikhat var, Niçtn o tarafa dHnüp dövii«en 8yle knvvetlfr çıktı ki yetin devlet ba?ımsttlığınrian Sonm yapıcı, yaratıcı bir ruhla önümüte ber İki düıtnanlıgı vafllklarında Türk miilptine bagısladifrı en ve doîru arkamıza degil!. evet, Hnüblrlestirdfler, Avrıca iç isyanlarını, rimli şosrat ktymet. bu seheple, müre dofrn yürümek şevkinl dagerllik ve taassup harekftlerini de laikliktir. Knnılusondan 36 yıl yap duynrmıya u£ra?mıvalım? bnna katacak olursanıs basarılan sonra bn noktayı 38 yıl önceki dikCumhurlveti. venl kutaklarâ lyi lş!n arameti. MnUne btr p ü . kat ve intimamla mohafaza ve de> antatmalıvız. Atatiirkün Nutknııun neş pariaklığiyle kendlnj çikarır. vam ettirmek. kadret sahlplerinin bn botümünü den olarak okutma* Ilazırlmyıei safha, lyt bllmnıell ve bütün Türk avdınlantıın etı 6n hvız. Günler. aylar, yıllsr geçtikçe, dir. Toksa kolayca zafere erihnl* de gelen gorevidir. genç vaiımda severek, »evinrrek arkaaıtidan da zafrri katanan BMBa «ihnlyetl camhuriyette bize girdi*imiz bu yeni havatı anlayın AtatflrkO yalnız Mnslflman şımda yeni yeni haklkatiere ermiş kumandan, bîr hükütnet yıktnastvle devletin başına geçmek için yeni bir Türk!ere Hristiyan ve Ta olmama bakıvornm da benim o »arejlm knrmuş, zannedillr. (Haiır hudl Türklere de pandan sevdiren, rtıanki yaşımda ve başıırtda olan lavıcı safhayı derinden SJrenmek bn eşitlik ruhu olmuştur. ölümün buçünkfl çocuklanmıza ısık tntmaUtlyenlere eskl Rlytıetîeumhnr den sonra yazdınp toplattıtimn nın ne kadar lüzumlu ve faydalı Baskâtlbl »ayın TcvfHc Bıyıklıoglu yllt blnl bulan acılı yazılar İçinde. olacatın» kolayca takdir ediyorum. nun tAtatürk Anadoluda» adlı son herhalde s'mdl çolnk çocuk »ahibi 36 yaşındakl Ctımhnriyetlmir, tariayUrda cıkan kıvmetli eıerlnl tav olmu; btr Ermetıl kızımızın ikinri himiz içinde onlardan da gençtir. siye ederim. Bu kltaba. gelecek ya. gelen Içten ve derln duvgnlarını Dayandı^ı gerçek llkeler, hiç bir zılarımdan btrlnde d5neee|lm. tş hlç unutmuvorum: Slzlere de ha hayal uîrnna zedelenmemeli, zedeBankası Atatürk ve devrim neritl: tırtatmak Isterim. Müslüman ol lendirilmemelidir. Her sevden önce 7. tnkılâp kltaphanesl). Oysa ha masa da, kendlnl bn topraktara bilinmelidir ki. asıl hörrlyetin remkiktt, hle boyle deflldlr, Innan baglı hlMeden her Türk, Türkiye zi, odur. Bütün medeniyet hampstkolojlttnin, pavını hlç blr taman Cumhurlvetlnln «amiml blr vatan lelerl, »ncak ona dayanılarak heunutmamak sartlyle dahl ba 6 daşıdır. Gerek çogunluk, gerek a. define ercbilir. Onun kuru'duğu nemll dejlsme ve yenlllk ttstUnde lınlık tarafından çok kere yadır ?ün, en büyük milli bayraınımızduruldutn takdirde (örülecfktlr tandıtma şahlt olda$;umuı bu an dır. 36 ncı yılı, bütün Türklere rehaletten knrtnldngnmuz kutlu blsun. ki, Cumhurlyetln UAnlyle loıyal bilnyeye Işleyen blr olfv, Ttlrk tarihtnln blr babına parlak blr «ba?langıç» karandırmıştır. V E F A T r yı( sonra I ftHh, bnndan 30 yıl (taeeıi... Kla tneViİmihde bir rece .. Vakit fazla geç de|il. Beyoflund» blr blrahanenin yovarlak mermer masası etrafında üç kişi idik. Gazeteden çıkmış ve birlikte içmtye kBfar verMİ»tlk, Birahanenin »iga« ra dumanına boyanmı; dekoru İçinde hem Içlyor, hem de o konudan bü konuya atlıyarak tath tatlı konuşuyorduk. Üçümüz de bikâye ve roman yazmıya hevesli idik. Babis daha fazla bu hcves etrafında donüp dölaşıyordu. Bir ara içimizden blrl ötüfdnJumuz raasanın etrafındaki dördüncü iskemleyi işaretle: HASAN ÂLİ YÜCEL Iktnrimİz: Ne îüzel hikâye adı! öiy« I1İV» ettl. Sona kalan Haydi bu isimde bir blkaye y*Mhıi|t teklifinde bnlnndu. Derhal karar verildi, tarih teiblt tdlldlt Edlldi ama aradan tam 30 vıl çpçmesine ragmen bu hlktve blr törlü varılamadı. Bunlan konuşanlardan biri Vakit müessenesi sahlplerinden Rasim l s idi. biri bendira. biri ae Tâlât Mithat Hemşerl... Bu »luı yılı üçümüz de basın mahallesinde çalışarak geçirdık bazan aynı möessesede, bâian »yfl müegsegelerde... Çocttktuk, hüyüdiik. heveskârdık, iftnındlk. ttikâyeler, romanlar, piyesler yazdık. Fakat «blr iskemle bo»» a yasamadık, tsin tnha fı karanmııı da unutmuyorduk. Blrbirlmite rMladıtıtnıı her yerde sehadet parmatımııı havay* dikip sallıyarak ihtar mânatında muttaha hep aynı cümleyi iSylüyorduk. Bir Iskemle bo$! Zaman Rasimle doptlnîumuzdâ araya metafe koydu. Fakat Talât ile samimiyetimiz aynı »ekllde devam ettl. Kavga ettik. banstık. tekrar kavga ettik, | ( n e doıt oldttk. Kabahat hiç şfiphesiz bende İdi. Şimdl onun arkRsından daha farla v u » h ile görüp diisünerek buna hükmedlvorum. Talât. eskilerin relebi adam tâbtrlyle tarif ettlji nesli tükenmis tipin son nümunelerln den blrl olarak Babıâlide tam 30 yıl ralıstı. Tanındı, KPvltdl, tutuldu. Onan çok çeiftli koltardnn meslc»e hizmetlerlni basın tarl himl» •fl'phesiı tftkdirle anaeftktır. şimdl bu satırlan karalarken Tallt'ın tevlmtt yBtfi gözümün önUnde canlanıyor. tçaret parmafinı havaya dikip ihtar mâtiasında sallıyarak Içlne kari|tl|t fbedlyet lleminden gülerek *eslenlyor Cancajhztm. ikt IskfMİC bo»t Kararlaştırdıiımıt hlkftyeyl ya*mak UçOhcü tikemle bo»aldı»ı zaman gallba Raslme nMİp olacak. Cevat Fehmi BAŞKUT Bir İnktmte M ! *MI. MAI?ÂZÂSI Şişli Site Sineması altı No: 11 Muhterem halkımızm mağazamıza gösterdiği alâka ve teveccühe sonsuz teşekkürlerini arzeder. Bp«an v* yayan ç. (Arkan Sayın Doktor ve Eczacıların CHkkat Nazanna: Uzun müddettenberi gtoklan bulunmıyan NYDRAZİD AMBtSTRYN ENGRAN fhtiyâci karşılıyacak miktarda piyasaya dağıtılmıştır. Saygılanmıtla arzederiz. Asırlar boyunca trkasına dlijiip Avrupa ortalarına, Afrlka Ulkelerine, Asya diyarların» lefer ettlfl Onmanlı faanedanı memleketten çıkarken ve çıkarılırken ba hn<k, 1 belki eskl hfttıraları yad ed/>k Bir kaatil içln 2430 ytl içlnl ıııUtmıştır; (akat gilnlUk hapis cezast istcndi ( olay olma bakımından yeni rejlml Blr yıl önce Teşvikiyede bir genç . canla başla karşıiamıştır. Oerçek kızî, boğazını ekmek bıçagiyle ke | ojan, hadur. Hattft aynt hanedanın serek öldürmekten tanık östıer ; dint vasfını devam ettlren HllâfeKaçar Için dün 2. Agır Ceza Mahr. Minı kaldınlmasında da blr acı duyTfemesi Saveısı Faik Gözenman 24 'Tftlîhı ' «ehabiTİk" tfftşülhıemelldtT. .? llâ 30 yıl arasında hapls eezası is İBunda en büyük hatâ ve giinah, bu tetniştlr. ! muhterem hanedanın ton mümesHatırlanacafh Ozere ömer Kaçar sillerlne alttir. Türk halkı, onlara geçen yıl Eylül ayı başında Anka hlç bir «atnan vefuıtlık etmemlşra'danberl takip ettHi Sabahat Ka | tir. Vefasıtlık, onlardan gelmlf; çar adlı genç kıza evlenme teklif I dedelerinin clhad meydanlarında •tmi« ve reddedilince Teçvikiye i at sfirdOklerl, kılıçUrı ellerlnde, thlamuryolu 8 numarah apartıman | bütün öbür gaziler ve müstakbel da Sabahâtı öldürerek kaçmıştı. jşrhitler gilıl dt>vii<ştUkleri tanmnYakalanan sanığın yargüanması lardakt fedak&rlıkları bırakıp ondünkü duruşma ile. gon safhasma lar İçln ean verenlerl nnutmatari, ffeimiş hulunmaktadır. bu korkunç âkıbeti kendilerine Eskl tnşİHz Sefiresi gciiyor mokadder kılmıştır. Türkün en çok anlamıya Istidatlı Ingilterenin eski Türkiye Büyük Elçisi Sir David Kelly'nin eji La oldağu ideal kıymet. adalettir. Esdy Kelly, konferanslar vermek ü ki dininden gfeçip IMtislümanhça tere kasım ayı içinde şehrimize \ kılıç zorn olmadan, istiye Istlve, gelecektir. 5 kasımda Ankaradan seve seve girişinin başlıca sebebi şehrimize gelecek olan Lady Kelly budur. Son asırlarda iç İdaresi bu liyareti fırajında kidmların j yozlaşan Osmanlı hükümetlerine dürumu hakkında iki konferans i ve devlet adamlarına, Türk halkının Içinden gayız duyması, adaverecektir. letsizliklerindendi. Bütün bn kötüOrhan Toros geldl lükleri, çok kere mâsam olan paGöz, bogaz burun mütehassısı dişaMarin sah^ında çörüyOrdu, OnDr. Orhan Toros Avrupadaki tet lara bu yüzden düşman oldu. Halkik seyahatinden dönmü» ve has« ' kın bu duygusunu iyi bilen büyük talarını kabule bajlamıştır. Merhum Erkâniharb Binbaşısı Vecihi Beyin refikası HACER T E K D A Ğ 28/10/9S9 da Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesl 29/10/959 bugUnkü perşembe günü Bğle narhazını mütaakıp Kadıköy Osmanafia Camünden kaldınlarak Erenköy Sahrayi Cedıt mezaılığmdaki aile kabristanına defnedllecektir. Allah rahmet eyleye. . . . . . . . Evlâtları: Muhittin, Sabahaddin, Burhan Tekdağ ZtŞAN ERKSON ile rtJAT ARAT Nikâhlandılar 2*1.10.1959 Cumhurlyet Matbaacılık ve Gaentectltk TUrk Anonim Şirketi Cağalnglu Halkevi snkak No 5» 41 Sahlbi Yazı tşlerınl fl'len Idare eden MPS'UI Mlldut NÂZİME NADt ÖMER SAMİ . . . ; Çazetemlre gönderllpn evraK ve yazılar neşredilJin editmesin iacle etlllmtz. tlSnlaıdan mesullyet kabul »fiilmez. ^ jj* Fakat, Ie2z6t ve neffaset nri8V2ularında herkesin fikri bu tepsinin içinde birleşiyor. 7 çe,,t KOMPOSTO EKİM 2 9 R. AHIR 25 E.R. SQUİBB AND SONS İLAÇLAR Â. Ş. CUM H URIYET'IN TEFRjtKAŞl.ı. 96 s I •J o ı! | > • J' 11.68 14.5O|17.1Ojl8.47 4 4» 1 ±}^\ Tİ7 »,39jl»00] 1.3i TÜRKÇE ve ALMANCAYI iyl bilen makina ile aeri yazan çiddi ^ kabiliyetli bir eleman aranmaktadır. Referansla ...G..H. Cumhurlyet Gazetesine müracaat 14Wt HAZIR VEMEK SEBZEKONSERVESİ Boıuk bahçenin kara yılanlan beter olur. Her taşın alttnd3 bir kara vıian desen, yalan Si) •"eniş olmazsın. Ci<;ek «amatiı yılanlarin »cvlşme «r:man!flır. Kara yılan al Çiçeği sever. Tncrak bile ala kes>er. apal olur. fiiines? batmıştı dün^a. Topra'ı, nar hahçtsi al al buçulanır s^biydi. Büvük. yan gövdesinin kabuju çatlayıp düşınüş bir nar a£acı, nar ağacının altındaki âk tMîsn hir kara yılan çıktı. A6ır aîır, kyvrtıtuna oynata oynata yesil ot'arın üstünden kaydî. Arada haşını kaldırıyor. süyle bir tiört yaıuna balııyordu. Arılar ufulduyordu. Çiçekler acı kokuyordu. Yosun bağlamış pınardan yarput kokusu geliyorda. Torosan üstünden gelen bulut küçücük, aktı. Btr taşın Ustüne çıkan yılan orada azifık durdu, bekledi. Sonra indi. Bir nar aŞtacının gâvdesine dolandı sonra da. Ka ra yılanı öldürmek, ona dokunmak günahtır. Kâra yılan, kuyrufuna basmatsan Ingana def met: ••.:...••', • c..>.: Ağacın çövdesinden yeşil otlarin içine girdi, gözden kayboldu. Az sonra kuru blr yere geldl. durda. Kuyrujuna kivırdı. Yumak olacak (ibi i. YUrildU. Blr çlçege gibi etti. Tanlndan Bir «e» çıkarır «Ibl etti, dttvulmadı. Ne otdutu anlaşılmadı. I>alda bir kaç kus vardl. tılan »Hından geçerken, onlar nçup gittüer. Fmltıya bencer bir »e» geldi. Tılan gerl döndü. t)tnn, mavi çiçeklerin altından bafka bir yılan ortaya, çinke tM'f y** nına süzüldü. Daha uzon, dah» kara görünüyordu yenl yılan> Iki kulaç belki de. Ikl yılan yanyana geJdi. tklsl blrden ta« n üstünp eıktılar, Betlerinden • asaSısı dolastı. öylece tastan indiler. Otların arasına girdiler. Otların arasından çıktıklannda o ak, küçük bnlut bahçenin üstüne »elmi». geçip gidlvordtı. Bir an çiçeklerin ilmı gölgeledf. Avnk otu toprtfın derl«| tlbidir. tnce bir örtü gibi yapısır oraya. U*a«M*. . Aynktann Bstflne kadar bir dnrnp, btr akarak geldiler. Sonra durdular, beklediler. Sonra blrhirlerine iyice dolandılar, dütüm oldular, yapnmı» catına, kaynamıteaaına blrlblrlerine. Kuyrukları lehvetten »iftlr edlyorda. Nat çlçetlninialı; ayrıjhn y*~' litl, gotttn mavhti. getlp jecen bulutun akt da aşkla tltrettl. Soluk alamıyordıt. Odzlerinl yomuvor, açıyor, scvda Içlnde» k| kara yılanlan gSrHyordu. Daha on yedltlnde ya var, ya yoktn. Oene kaybotdalar, Rahat blr soluk aidı. Blr görönüp blr kayboluyordular. Yılanların ievdası insanlara da Bir yılan bir kıza sevdalanmış, yıllair yılı ona her gittifi yerde kovalamış. Yata|ına jirer, ba$ıbı yastıfa koy«r, » • nunla birlikte uyurmut. Habersizce yatarmış bile. Bellnden iki kat olup. Kız yılanı her koynunda buldukça korkusundan çöklere sıçrarmış. Nerdeyse delirecek. Sonra sonra •Utmış. Bafıranaı, siçr»ma« ol O ayamnca kara yılan a* kar gldermis. Yıllardan blr gün, nasılsa yılan ksçamsmı», kızın kardeşler! yılanı Bldürmilsler. Kız ds ağlamı$. Yılanlar glttlkçe daha çok hızlânıyordalar. Daha çok ıarma$ dolas olnyorlar, ayrılıvor' lar, bin öblirünü kovalıvor, yakahyor, sanlıyor, yeniden ayrılıyorlar. Mızları artıtöf, g6z açıp kapaymeıya kadar bahçeyl bir baştan bir glfiip geliyorlardı. Bu, ögleye kadar böyle dü, llçarcaaına biribirlerini kovaladılar. ^arıldılar, dO|üm oldular, bir topak. kfpkara bir vumak oidulnr. oonra açıtd<lar, booanıp «rrildlİT Snnfa da ayrıkların açıklıfına geldiler. Kuyraklarım gene vumak yspıp, k»r»ı kargıya baslarını havaya katdırıp l»rmastıiar, Belki yarım metre, bir metre ayaga kaikıyorlar, sarmasıvoflar, topraga gerl dü•üyorlafdı. Renklerl de gittlkçe deji»lyor, kırmiitya çalıyor4a. Zaman geçtlkçe, havada »anlıp toprafa dü»tükçe daha çok kızitıyorlaf, daha çok yökgeliyorlar, nerdeyte kuyraktarımn ucuna dlkllecekler. ASızlan açık, dlllerl difarda, tuatnij. Oıltlerl kıpkırmızı. Bas ları kö« glbl ki«armıs. Kırmıcıtık gittikçe asafılara dofm yayılıyor. Nar çiçeklerlnde arılar. Çokusmu*, U|ultulU. An kusları gelip çeçti demin. MaVİ ışıltılı bir kuş gelip bir tasa kondu. (Arkası var) 1 1 çe5ll MEVVE PURESI 4 çeşiı DOMATES MAMULU Yekunu 9 O çeşlt o3an 9 14 «^İPREÇEUrE MARMELARAR 6 «eşit TURŞU VE ZEVTINLER TÂIAiK konserveleri en mükemmel malzeme İle en Ustün kaliteyi elde etmek.todlr. Asgarî masrafla, azâmî kalori, lezzet ve kolayltk sadece TÂtRBK kullanmakla elde edilebilir« Kalttcs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog