Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Herkes İçin Pratik İngilizce Metod Lise İngilizce Öğretmeni İbrahim N. ÖZGÜR'ün faazırladığı bu kitabın fiyatı: 5 Lira İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıt İstanbul Tel: 22 81 44 NOT: Kitapçılardj, bulunur. Ödemeli gönderilir. u m h u r i yet 35 inci fil SSyı 12.666 Telgraf ve mektub adresi Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbıü No: 246. Telefonlar: 22 42 S8 22 42 99 22 42 9Ü Dünya Çocuk Kitapları Haftasi Münasebetiyle Okunacak Kitaplar Andersen Hikâyeleri Fiatı 300 Kuruş Robinson Crusoe Cilt I. II. takım » 60Ü » Robinson Crusoe (Küçük » 50 » Çocuklara Altın Hikâyeler 1. 2. 3. 4 » 200 » Hintli Kulübesi » 80 » HİLMİ KİTABEVİ Ferşemte r. 9 Wm T959 36 ncı CUMHURİYET Bayramını kutluyoruz yardun her .vaıııııcla büyük törenler yapılacak Babalar ve oğullar r Demokrat Parti içinde Yırcalı aleyhindeki kampanya dün hafifledi Bahkesiı D.P. teşkilâtı, B.M.M. Başkan adayı Yııcalı ile bhlikte oîduğunu bildiıdi; D.P. MecJis Gıupu cumaıtesi toplanaıak adayını seçecek Ankara 28 (CumhuriyetTeleks) Cumhuriyet Bayramı tatilini takip eden 31 ekim cumartesi günü toplanacak olan D.P. Meclis grupu B. M M. Başkan adayıru seçecektir. Seçime 2 gün kaldığı için Başkan adaylarının çahşmaları hız'anmış ve bugün B. M. M. Anadolu Kuliibü ve*Ankara Palas sslonlârındâ temaslar devam etmiştir. En son olarak aksam üzeri her iiki tarafın Ankara Palas salonların' (Arkası Sa. 7. Sü. fi da) Cumhuriyotin VuruUışıınun 36. yıldönümü, dün öğleden itibaren bütün yurtla kutlanmaya başlanmıstır Bu münasebetiyle şehıimizde de bütün okullar ve resmi daireler saat 12 den itibaren tatil edilmiş. şehir bayraklarla donatılmış. büyük csddclere zafer takları kurulmuş ve tarihi ânıtlarla binalar aydınlatılmıştır. Bugün saat 10.45 ten itibaren Vatan caddesinde büyük bir geçit töreni yapılacaktır. Törene. askeri birliklerin merasim kıfalan, i>:ciler ve mulitelif teşekküller katılacaktır. Vali Ethem Vetkiner ile Belediye Böfckanı Kenıal Ayfiüıı saat 9 dan 10 a kadar Vrilâyette. protokola ait zevatın tebriklerjni kabııl edeceklerdir. Vatan caddesindeki törene saat 10.4S te Vali ve Belediye B?.skanı ile> Gamizon Kumandanırun merasim kıt'alarını teftişiyle başlanacaktır Bayramla ilgiji konuşmaların yapılmasır.dan sonra geçit töreni yapılacaktır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) tatttrk Cnmhuriyeti gençJ\ life emanet etmiştir. /A\ R«j'mi biz kurduk, onu JL XV. vükseltecek olan sizlersiniz! demiştir. Bu, toplam hayatında aklın yol çristrriciligine eüveni olan, tabiat kamınlarının $aşmazlıgına inanan hir insana varaşır bir davranıştır. Fkilpr. başladıkları bir isi her Sfyden önce Tannya, yani kadere i Zelzele lölgesinde faciayı daha emanet ederlerdi. Milletin çerçek korkunv hale getiren yağmur kurtulnşumı eskiden kurtulmakta dinmiştir. Yardım faaliyeti deStören Atatürk, Cumhuriyeti elbetvam etmektedir. Haik sarsıntının verdiği dehşet içinde ev'erine giAnkarada tasfiye edilpn isçilerden bir grup t« eencligin çelik kollarına teslim rememektedir. Resimde. çadır önünde ısınmaşa çalışan felâketzedecHecekti. Çafdaş medeniyet seviler görünmektedirler. yesine ulaşmamız başka törlü ni'itnkün olamazdı. Kasım ayıııda Türk, İran Günden çüne defişen, hep kendi kendini aşan bir dünyanın içinde ve Pakistan idarecileri raşıyoruz. Onde giden milletler arasında bir toplantı hızla ilerliyorlar. Ilerleyiş tempo', yapılacağı bildiriliyor su da aynı kalmıyor: o da hızla artıvor. Otnz altı yıl önceki ölçüleri Londra 28. (Radyo) trjgiltere da Kıbrıs lıakkmda ilk beyanatın: Ankara. 2ü ( Cumhuriyet Teleks ; bueün Pfk önemsiz şeylermiş sribi nin yeni Müstem'.ekeler Bakeimlan yapmıştır. McLaud. Lelkoşedekî Başbakan Adnan Menderesin kasım gorüyoruz. Çevremizdeki olan bi McLaud. bugün Avam Müşterek Anayasa Komısyonunun ^t Büyük bir inşaat şirketi, 550 işçisini tasfiye ayının 15 ınde doşru Tahrhnı ziya» yakında çalışraalarma yenirien baştrne bakarak aldanmadan diyebiret edeceği bıldirılmektedir. Başbalıyacağı ümidini izhar etmiş «Kıbliriz ki yarın şimdiki ölçüler de etti; Çalışma Bakanlığı soruşturma yapıyor kan. Tahranda Pakistan Cumhurrıslı Türklerle Rumlar ara«ındaki «rcride kalacaktır. Dünya bir yarış başkanı Eyüp Han ve İran Şahı,*; görüşmelerin devamı için. tngiliz alam haline gelmiştir. Bilimdc rasında yapılacak temas ve toplanHükümeti h^" • !ü ([ayreti gösteAnkara 28 (CumhuriyetTeleks) Çalışma Bakanlığına, Ankara Cumteknikte. sanatta gerçekten dev aDerik'te 200 kişinin katıldığı kavgada bir kız lara da muhtemelen katıl;ıcaktır. recektir» demiştir. dımlariyle yürünraektedir. tf# İran Şahının dâveti üzerine 9 kaBugün Ankarada büyük bir inşaat huriyet Savcıhğına ve Ankara Vaçocuğu, serseri bir kvrşunla öldü ; 7 kişi siÖte yandaıı bu^ün Londradan uZamana ayak aydaramıyan topsımda Tahrana gideeek olan Eyup şirketi 550 işçisini bazı sebeplerle liliğir.e birer yıldırım telgraf çekeçakla Lefkoşeye hareket eden Gelumlann bu fırtınada varlıklarını Hanın. Başbakan Adnan Menderes tasfiye etmiştir. Hâdiseyi bir lokavt rek. durumu anlatmış ve işçilerin lâhla ağır yaralandı, 50 kişi de hafif yaralı nel Vali Foot. alâkalı tarafların ile birlikte bilâhare Türkijeye ge mahiyetinoe gören işçilerin bağh haklarının korunmasını istemiştir. kornyabilmelfri imkânsızdır. TariKıbrısın müstakil bir Cumhuriyet leceği de söylenmektedir. bin silindiri zaman zaman bir çok bulunduğu İnşaat İşçileri Sendikası, Olay Gölbaşında bir askeri tesisls haline getirilmesi hakkındaki LonDün C.H.P. lı Mehmet HacıbekırDıyarbakır 28 ıTelefonla) Dün kavimleri nasıl ezip yok etmişse, ilgili işyerinde cereyan etmiştir. dra ve Zürih Andlaşmalarını. tah sabah Mardinin Derik ilcesinde oğlu tuhumluk buğday talep etyirminci yüzyıhn fırtınası da kendit edilmiş bulunsn 1 senelik müd C.H.P. ve D.P. liler taş. sopa ve mek üzere istidacı dükkânında diİnşaatın müteahhidi olan M. H. G. dini toparlıyamıyan milletleri öydet zarfında tatbika kat! «urette siiâhla birbirlerine Şirketi işçiierle yeni bir mukave!e girmişlerdir. lekçe yazdııırken o esnada orada lcrp ortadan kaldıracaktır. kararh olduklarını söylemiştir. < Ikiye ayrılan ilçede 2 J kişinin ka oturan D.P. li Feyzi Aydının. Zah imzalamak istemiştir. Şirketin muO Atatürk kuşağı, istibdat idaresi nel Vali, şöyle devam etmiştir: kaveleye koyduğu şartlar içinde, tıldi'i kavga şövle patlak vermiş met etmeyin. size tohumluk yokaltında binbir cefaya göğüs gere« Önümüzde daha 4 ay var. Bü tir. tur» demesi üzerine başhyan müişçınin bir hayli aleyhine olanlar rek kendini yetiştirmiş bir avnç tün hazırhklar, gayet müspet h tleede bulunan D.P. ve C.H.P lile nakaşa kavgaya dönmüştür. Ikisiâa mevcuttur. Şirket, iddiaya ^öre, ff""ncten ibaretti. Bnnlar çöken şekilde. ilerlemektedir. Anavasa ile rin öteden beri araları açık olup nin kavgasına k:sn bir zamanda ta işçiierin geçmiş hsklarını aldıklatniparatorlnfun yıkıntılan altın(Arkası Sa. 7, 8ü. 3 te) kavga için bahane aramaktaydılar. raflar da kanşmış ve ilçeliTer ikirma. yan is şartlarını kabul ettikdan Türk varlıgını knrtarmak için ye ayrılarak birbirlerine girmişI lerine, inşaat yerine gidiş geliş yol c<"pheden cepheye koştular, savaşlerdir. Yetişen jandarmalar kavga lar verdiler, kan döktüler. Nihaparslannın kendileri tarafından öyı ayıranıavınca başçavuş maiyeypt mucize kabilinden varlıçımız deneceğine df.ir taahhütte buluntindeki erlere, kalabahğa mavzerkurtanldı. j malarını istemiştir. le ate^ emrini vermiç ve bir saat Cumhııriyet Vf onu izliven dev j devam eden kavga ancsk bu şeAncak işçileı bu muk?ve!e şartla. rimler. Türk knrtuluşunu yeni bir (Arkası Sa. 7, Sii. 3 te) r>m kabul etmemişler, bunun üzesprüvene karşı korumak, onu ebe(Yazısı 5 inci sahifede) (Arkası Sa. 7, Sü, 2 de) rfi kılmak amacı ile göze alınmıştır. Tarihimizde ilk defa olarak otuz yedi yıldır yurdumuz savaş yüzü Fiatlann yarı yarıya düştüğü ve müşterilerin, görmemiştir. Türk gençli£inin yetişmesi, millete karşı fröreviııi basatıcı karşısmda nazlı davrandıkları bildiriliçarı ilc yapahilmesi icin büyük fedakârlıklar şöze alınmıştır. Ruffttn yor; otomobil sahipleri, satışı gümrükte yapher alanda övünebilecefimiz demak istedikleri için, arabaları hemen çekmiyor ğerlerimiz vardır. Babalanmız bu kadarıtıı yapabilmişlerdir. | Fakat is başındaki kuşaklan da [ Son haftalar zarfında hâriçten. llgililerden aldığımız malümata ha büyük eörevlerin bekledigini j otomobil ithali bır hayli artmış göre gerek Edirne gerek şehrimiz bir an aklımızdan çıkarmamalıyız.! İsrael Cumhurbaşkanı tır. Birkaç gün zarfında gümrük gümrüklerine gelmiş yüzlerce otoHele yetişmekte olan eençler. balerden 26 binek arabası çekilmi? mobil bulunmaktadır. Bedelsiz itYeşilköy Hava Alanında balarını çok aşmak. bu ufurda bübulunmaktadır. halât kaTarnamesinde şahsi ihti(Yazısı 5 inci sahifede) yük sayretler harcamak zorunda yaç için getırüecek arabalardan bulunduklarım hiç unutmasınlar. tescil evrakı istenmesi derpiş edil Dediğim gibi dünya uyumuyor. Sa SÜvenliğe bağlanması ıığruna hiç mek kolaydır. Ozledi|imiz idare mediğinden birçok arabanın 30 ha ğımızda solumuzda, kuzeyimizde bir gayretten sakınmıyaoagız. Ben nin yurdumuzda yerlesmesi ueru ziran 1960 tarihine kadar gelebilegüneyimizde mütemadiyen çalışılı cilikle, dalkavuklukla, iki yüzlü ! na, eşit vatandaslar olarak. her ceği anlaşümaktadır. Almanyada son zamanyor. Teker teker bn eerçefi iyi lükle savaşacajız. Toplumu fürü birimizin omuzlarına eşit görevler Arabaları getirenlerden malları larda neşredilen hâtırakavramıya ve temas ettiklerimize ten eski şarklı geleneklerini yur düstüğünü hatırlıyacafız. henüz gümrükte iken satmak istilarla meydana cıkan asılamıya dikkat etmeliyiz. dumuzdan hir an önce silkip atmı I Inançsız gayret olmaz. Atatür venler çok olduğu için piyasaya ya | kün Cumhuriyeti emanet etiigî ıkan otomobil şimdilik pek fazla Ilerlemenin bir şartı da tenkid • çalışacaçız.. hakikatler dir ?üphesiz. Çevremizden başlıya i Fakat tenkidlerimizi yaparken gençlik. kendi eücürıe Atası kadar eğildir. Esasen ecnebilere de saBu yazı setis^ini buaünden rak tâ yukarılara. Hükümete ka \asıl çayreti başkalarından degil | inanacaktır. Bizlrr de. hep hera • müsaadesi verildiği için mürş itibaren ikinci sa hif emizde j ber, yarınki Türkiyenin saadetint dar vapılanları tenkid etmeUten kendimizden bekliyecetiz. •*iler nazlı d^vr^nmaktadırlar. Fi bulacaksmız. çekinmiyecegiz. Vatandas olarak | Efendim böyle idare o'ur mu?inanacağız. i'Mar eskisinin yarısını tutmamak haklanmırın ve hürriyetleriraizin diye suratı ekşitip, başmı yevir I NADİR NAÜİ i tadır. Ismet Inönü, annesi merhume Cevri>e Itmelli ııin cenaze töreninde Kıbrıs halkından, elindeki silâhları indi bırakması istendiM^5İ : Dı. Fazıl KüçükilePapazMakaıios cemaaflerine hitaben bheı beyanname yayınJadıiar ^Menderes Tahrana gitfiyor İsrael Cumhurbaşkanı dün geldi ve gitti Mardinin bir İlcesinde DP. lilerle CH.?. Hler birbirlerine girdiler Ankarada bir lolıiiı I olayı Gümrüklerde yüzlerce otomobil bekliyor Inönünün annesinin cenazesi büyük bir törenle kaldırüdt Cumhuıbaşkanı ile Başbakan Inönuye taziyetlenni büdiıdileı Ikinci Dünya Harbinin karanhk sahifeleri Açık deniz hayaletleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog