Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Saheser Romanlar DUMAS FİLSden Çevıren Zshir Güvemli Kamelyalı Kadın Dünya ÖUösünde Bir Saheser' D B I H T .{?>> Nefıs, sağlam ,.t^ cıltli: 10 Lira G C / V E N Bedelsız bültenımızı ısteyiniz V A Y ı N E v ı Cağaloğlu Yokuşu İSTANBL'L u m h u r i yet 3 5 incî yıî Say> 1 7 . 6 6 5 Telgrmf ve mektub adresi Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbu) No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Münlr Hayrî EgeM ATATÜRK'den BİLİNMİYEN HATIRÂLAR Güzel bir kapak, tanesi 4 lira. AHMET HALİT YAŞAROĞLU Kitapçılık Şirketi İstanbul 1 Carşamba 2 8 Kkim 1 9 5 9 Zelzele bölgesinde , Meclis Başkanlığmda şiddetli yağmurlar değişikliğe taraftar değil yardım işini aksattı Kabine âzalarından çoğunun, statükonun muhafazasını istedikleri ve Ya^tnura rağmen halk. zelzele korkusu ile. sokaklarda geceyi geçiriyor bu sebeple Yırcah'ya karşı Koraltan'ı destekledikleri söyleniyor Palasts Ysrcah iie Âğaoğfu arasında bir tartısma oldu, Âğaoğln K or&ltanı destekliyerek bir kurucuya karşı girişiletı seçim mücadelesinin partiyi yı pratacağıtıdan bahsetti Hasaıa uğıayan köyleıe yaıdımm yapılabilmesi için yağmuıun dinmesi bekleniyoı Rakanlarüa g'crüş&ı ıısiiletvekitlerinde de böyle bir kanaat yerleşir gibi görülüyor; dün Ankara Erzurum 27 (Hususi surette gön Başkanlık Adayları emokrat Parti işbaşına şeçtiği gündenberi, kurucular arasında, bir süredir yerini çetin rakiplerine karşı savnnmak zorunda kalan bir Kefik Koraltanı görüyoruz. tlk MİIar koltuğunda kimsenin rabatsız etmediçi sayın Meclis Başkanı, lıuıidan bir kaç vıl önce Bolu milletvekili General Fahri Belenin şahsında tehlikeli bir rakip bulmus ve Cruptaki seçimi güç şartlar altmda kazanmıştı. Geçen yıl Manisa milletvekili Şem'i Ergin sayın Koraltana daha da ciddî anlar yaşatmış, ancak dokuz oy farkla yenilmişti. önümüzdeki Demokrat Parti Grup toplantısmda Başkanlık adayı olarak Koraltanın karsısına şim di de Balıkesir milletvekili Sıtkı Tırcalı çıkıyor. Muhalefet devrinde söylediği ateşli nutuklar kadar, iktidar yıllarında kaleme aldığı ya~tt fotklOTİk, yarı nonf i jrnratif ?ilr lerivle de dikkati çeken sevimli milletvekilinin adaylıgı. Demokrat Parti çevrelerinde değişik tepkilere yol açtı. Onn sevenler, onun için kulis çalısmalarına girişenler, üst kademeler taraf tutmazsa, sayın Koraltanın bu sefer koltuğnndan olabileceğine. iyiee inanıyorlar. Statüko meraklısı aşırı particiler ise sayın Sıtkı Yırcalının adaylı|a heveslenmesini bir türlü affedemiyorlar. Bnnlara göre Balıkesir milletvekili ilgililerden izin almaksızın adaylığını koymakla parti disiplinine aykırı davranmıştır. Demokrasi edebiyatında şimdive dek ömejjine rastlamadıfcımıı bn yaman tezi ortaya atan Hüsnü Tamanm şaka mı ettiğini, yoksa riddi mi konstnjnnu anlamak dog rn5n biraz j^içtür. N'e demek yani? Partili bir milletvekili Büyük Millet Meclisl hnznrana aday olarak çıkmazdan önce kendi çrapuna hasvnrsun, pekâlâ. Fakat Grupa eiderken de İzin almak elur mu? Meelis Basfcanlıfına kendi adaylıfım da koyaeaiım duyduğnmuz sayın Taman, eğer izin almasaydı ha ise cesaret edetniyecek miydi? Böyle bir zihniyet doğrndan doğraya D.P. Meclis Grupunun önemini azimssraak, hattâ hiçe indirmek BalanMia gelmez mi? Ve ise, btz gelelira konnmuza | Meelis Başkanlığım gene sayın Koraltan mı, yoksa sayın Tırcalı mıj kazanacak, bn olay memleketteki i tarafsız vatandaşları pek ilçilendirmez. Bizce önemli olan, Büyük Millet Meclisi Başkanlarının Meclis otnrumlarını idare ederken, tıpkı bir hâkim jibi. taraf tutmamıva dikkat etmeleri ve eörüsmelerin selâmetini koruyabilmeleridir. Eski rejim devrinde ortada höyle bir dâva yoktu, çünkü herkes aynı partinin adamı idi. Meclis Haşkanlıjı bir nevi şeref yeri gibi bir seydi. eylemli bir görevi yoktu. Bnndan ötürü de Başkanlar kiirsüye sadece tören eünleri eıkarlar, öhiir çünler yerlerini Başkan vekillerine bırakırlardı. Ankara. 27 (Telefonla) B.M.M. Başkan adaylığı için bugün B.M.M. kulislerinde ve Ankara Palasta yine propagandalar ve taraftarların temasları devam etmiştir. Bugiııkü havadan anlaşıldığına göre, Hükümetc mensup üyelerden ekserisi statükonun muhafazası taraftarıdırlar ve bu bakımdan Refik Koraltan'ı desteklemek tedirler. Bakanlarla görüşen Milletvekille ( rincie de böyle bir kanaat yerleşir gibi görülmektedir. Hâlen B.M.M. sinde ve An ' kara Paîa.s salonlarında Başkan adaylığımn ı şekli veya adayın vasfı üzerinde hakikaten enteresarı tartışmalar cereyan etmekte, yahut ettiği haber verilmektedir. .ı Arfcası Sa 5, Sü. 3 de Bakanlar Kurulu toplandı 3.5 saat süren toplantıda. Meclis çahşmaları ile ilgili hazırlıkların yapıldığı söyleniyor Ankara 27 (Telefonla) Rakan lar Kurulu bugün saat İP rla Başbakan Adnan Menderesin Başkanlığında 3.5 saat süren bir foplantı yapmıştH'. Bir raüddettir toplanmıyan Bakanlar Kurulunda birikmiş işlerin kararlara bağlandıgi, Mecli.se sevk edilecek olan kanun tasarılarının gözden geçirildiği ve Meclis çalış j maları ile ilgili hazırlıkların yapıl j dığı söylenmektedir Bayar: Meclihin açı» nulkanu hazırlıyor Ankara. 27 ı CumhuriyetTelek.») Cumhuıbaşkanı C'elâl Bsvar 1 M.M. toplantısmda soyliyeceği nutku hazırlamaktadır. Her yıl oldu Arkası Sa 5, Sü. 4 de derdiğimiz arkadaşımız Yurdakul Fincancıoğlu bildiriyor) Hınıs ve havalisindeki zelzeleden hemen sonra başlıyan şiddetli yagmur evlerı yıkılan veya yıkılmıyan vatandaşları büsbütün perişan halde bırakmıştır. Yağış j'üzünden köylere vasıtalar gidememekte, bu yüzden zelzele mıntakasındaki bır çok yerler Kızılay tarafından gonderilmiş olan çadırlara kavu?amamış bulunmaktadır. Erzurum Iskân Müdürü, çadırların ve erzakın atlarla sevkine çalışmakta ise de, bu sevkiyat ihtiyaca cevap vermemelc tedir. Yajmurun şiddetine rağmen Hınıs ve havalisi halkı zelrele korkusundan geceyi sokaklarda geçirmektedir Bu arada zelzeleden kısmen harap olmuş kerpiç evler de yağmur vüzünden yıkıimakta, böv lece maddî zayiat bilânçosu y.ükselmektedir. Bütün köylere yardımın yapılabilmesi için, yağtnurun dinmesi beklenmektedir. Bugün aldığım bir habere B"re de, gene Hınısa bağlı 21 haneli Ka ArkaM Sa 5. Sii 6 da Hyın ackası Batıh ilim adamları. dün Rüslar tarafından ilk defa olarak yayınlanan ve Ay'ın arka tarafını ^fîi.teren resimleri tetkik etmekiödüler. Alimlerin hepsi bunun büyük bir başarı oldugunda hemfıkirdirler Futoğraflarda dağ silsileleri. dev.ı/ ve volkanlar görülmektedır Bur.ların bir kısmı adlandırılmıştır. B)) çoju «Mo$kcva denızı». «Rus dagları» Sîbı^ismıler almıştır. Volkınlardah birir.e komünıst gayelerirn sempalızanı ölân muteveffa r'ransız bgıni Frederic J. Curie'nin isnıi veril raiştiz. «Mrtskova» «dının verildıfcı deniz ise 300 «lllometreült bır *t hayı kapiıyan dev bir kr»terdir. R<e»ım, Aj ın arka tarafım göster Kış ?eld^i icin kapatılacak olan alanlan Tiirk HRvayo'lan tö kaitih»ren yeoi bir tarifeye bashyacak BildirildiSine eöre kı? msvsimi' nin gplmesı dnlsvısiyle 15 ka><mdan itibaren. Türk Havayolları veni bır tarifeye baplıvarak ve bır çok hava alanları seferlere kapatllaaktır. Bu suretie uçuç adftleri rie bilmecburive ındirilmiş olacaktır Dicer taraftan yakında acı'^'ak olan Franfıjrt • tsianbul hava hattının isletmeye açı'ma'i hazır!kları sehebiyle ılgililerle temas etm?k üzere Umum Miıdür Ulvt Yenal dün sece Ankaraya gitm^^ir. ifaHe ed'lr'ucine na/arsn yük 'aşıma fıvatlannda Tıırk Hsvayo'!arın'n yantı^.ı tenztîât üzere h^kMye kapasitrsı birdenbıre 4 miîli ar'mıştır. Bu arada Türk Havayollarının Yeşilköy hava meydan'nda. «eni yantırtaca&ı ııçak tamir V* bakım fabrikasını vapacak oi^rt Lockhe?d ş'.rketinin müdürü Mt. ?,immer de dün şehr»nize gelmişrtir. 50 milyon lirava mal olacak olan tamir f^brîka^'nds iet ur^'tları da tamir ve revızyon görecektir. . . . mektedir. Tukarıdaki resim. lnönünün, hasta anneRİne geçen yıl vaptıgı bir ziyaret esnasında çekilmisti înönünün annesi dün vefat etti Cevriye Temelli, Ankaradan dün kendisini görmek üzere gelen oğlu İnönü ile kucaklaştıktan az sonra Hakkın rahmetine kavuştu Teessürle haber aldığımıza göre. C.H.P. Genel Başkanı Ismet înönünün annesi Cevriye Temelli dün saat 17 de kızı Seniha Okatanın Erenköyündeki evinde hayata gözlerini yummuştur. 92 yaşmda bu Bölükbaşı 140dakika| konustu C K.M.P. Genel Başkant 3 «İsmet Pasa i«1«>rse o*» & rup konuşabiliriz» dedi '/) Kıbrıs ihfilâfııııla • • • O Hükümet, Anayasa Komis\onu çalışmalnnnın devarnı için arîık herhangi bir teşebbüse nivetli görülmüyor; ihtilâl yaratan Rıun ve Yunan temsilcilerinin teşebbüse geçme»eri bcklenivoı ; Kıbrısta üç vatandaşımız dün de tah live edilnıediler Beledıye Meclisi dün mezadfk işini götüstiı Bir üye, mezarlıkların oradan oraya taşınamıyacağını söyledi, şehrin içindeki mezarlıkların onarılmasını istedi lunan Cevriye Temelli bir aydanİzmit 27 (Telefonla) C.K.M.P. beri zatürrieden yatmakta ve Prnf. îzmit îl ve tlçe kongresi bugün Dr. Müfide Küley tarafmdan teda yap'.lmış.tır. Bu kongrede O. Bök'i edılmekte idi. lükbaşı 440 dakika konuşmuştur. Cevriye Temelli. hastahğı ağır Bölükbaşı. bu konuşmasında 28 bar Arkas» Sa. 5. Sü. 2 de dâk su içmis. Celâl Bayardan 72. Adnan Menderesten 104. îsmet tnö nüden 84 dpfa bah«etmistir. Bölük başı her defasında da «Sayın» kelimesini ilâve etmistır. Elini öpmek istiyen bir deniz assubayına Bölükbaşı «işte o zaman istikbalini karaya oturtmuş olursun» demiştir. 4 mi'var do'ar i Bakan VTa'H'Tncısı. «Bu acık bu sekilde ilânihftve devam edemez» dedi. Acık geçen yıldan 800 milynn dolar fazla Anıerikanın ticsret acığı Ankara 27 ı Cumhurij eîT?leks ) komısyon çat'.şnıalarıHü?'j Kıbrıstaki Anay;.sa Komisyonunun nın d'.vanıı için artık her har.ji çahşmalarır.a tekr^r ba.slanması bır tesebbüse niyetlı eörulmcmekmevzııunda !ıut"ün her hangi bir ted;r Komisyon çalışmalarını buhareketın ırevcut o'madıgı ilgili güne karlar çeşitli vesüeleıle çıklerce itad» edilmiştir. Bu konuda maza sokan vf\a inkıtaa ıiPTatan gerek Ingiliz. gerek Yunan re^mi ', Rıım ve Yunaniı temsilcüerin. çamakamlariykyapıian temaslar ! lışmalan riurdıırmak ıçin nssıl sebıtmiş ve Turk hukümet: son sö ^eP varottılarsa. bss'.amak için de Arka«ı Sa. 5. Sü. 5 de rünü söylemis'ir. Bir babanm eviâdım an ?sı!dı Belediye Meclisinin dünkü top rincen mezarhkların kaldınlmasını. lantısmda şehir mezarhkları konusu 10 senelik bir müddet içinde tesis tartışılmış ve muhteüf teklifler ileri edı'fccek şchir dışındaki mezarlıksürülmüştür. Bir kısım üyeler, şeh laıa öiülerin nakledilmesini isterın için^en ve Bağiarbaşı, Nakkaş mişlerdir. Bir üye de, kedi yavru Arkası Sa 5. Sü. 4 de tepe. Bakırköy gibi mesire yerle Cok partili hayata geçildikten sonra bn geleneji yıkmak çerekiyordıı. Sayısı az da olsa, Mecliste hir muhalefet toplnluçn vardı. tktidarın vantıkları Meclis kürsiisünden tenkid edilecek, hfikümet sürekli kontrol altında hulunacaktı. Tazık ki, o eski selenekten vazgeçüemedi. Yılda hir kaç eünü asmıyan nnpmli oturumlar dışında Meclis Ba«kanl'£ı yerini, niibetlese Baskan lekilleri aldılar. Onlar da partili hüvivetlerinden kendilerini sn'irip görösmeleri tarafsiz bir zihniyetle idare edemediler. Kürsü konusmalarmın sık s;k çıçrından çıkması fikir. diİKÜnce ve tenkid verine orta'ıjı sıra kapakları giirültiisii. aeır sÖ7İer, hnttâ tekmeler ve yumrıık'ar ı^plaması asıl bu sebepten ötürüdür. Millctimizin lâyık otdııgu murakabe rejimine hir an 8nce kavıışabümesi için bizce Meclis BaşkanIıcına şu ya da bn kisinin eelm?sindeıı zivade ynkarıki ziyniyetin çekiüp sitmcsi cercktir. Bu y.ıoılmadıkra ha A!i Başkan seçilmiş, ha Veli; kime nc? : Bartın 27 (Telefonla) Karabuk ? kazası Yenıce nahiye<inde odun Konuşmasına devamla. C.H.P. kesme vüzünden 50 ki.ylü arasında devrinde üç gazetecinin. D.P. devkanlı bir boğuşma olmuştur. Tokyo 27 (R.) Ticaret ve Güm rinde ise 33 gazetecinin zindanda Yenice nahiyesi köylülerınden olduğunu söyliyen Bölükbaşı. Re rük tarifeleri Genel Anlaşması (G. 13 yaşındaki Yavuz'un yaradılış itibariyle her 3040 kişı Kızılkum ormanlarından cep Peker devrfni rahmetle anıyo A.T.T.) teşkilâtının Bakanlar sevikestikleri odunlariyle köylerine ruz demiştir. Genel Baskan. Rauf yesinde'vi konferansında bugün koan ölebileceği Morg tarafından bildirildi dönerlerken, Çiftlık köyündrn 810 Orbaya C.K M.P. sîne girmeyi tek n>ışan Amerika Dışişleri Bakan kişinin, taş, sopa ve bıçaklarla hulif ettiğini Orbaydan «Ben bir de Yardımcısı Mr. Dillon. Amerikanın dayaktan cumuna uğramışlardır. Çocuklarının ve komşularının i çin babasınrian yediği fa siyasete girdim. nâmusu güç tedi.ve muva^enp^indeki açığın 4 50 kişi arasmdaki kanlı bnjuşma kurtarabildim» cevabıru aldığını milyar doları bulac^sırn açjklamış fadelerine göre. çocuğunu döverek sonra ölmüşiür. Morg raporuna gö söylemiştir. tır. Dillon. geeen yıla nişbetle açı öldürmekten sanık olan baba. dün re ise: Yavuz Karaman «Hidrose cinayetle neticelenmiş, 1 kişı olmüş. 4 kişi aeır, 12 köylüriemi'hUzun konuşmasında Bölükbaşı. gın bu senp fiflf) milyon dplar riaha alınan moıg raporundan sonra ser fali lnkern»den muzdarip, maı azi bırakılmıştır İlk ifade ve bır bünyeye sahiptir ve bu durum telif yerlerinden hafıf yaralanmışlstanbulda konuştuklarının aynını fazla oldu|unu da kaydetmiştir. best söylemiş. bir gazetecinin işbirligi «Bu açıklar bu sekilde ilânihave iddialara nazaran. Cibalide 13 yakarşısında her an ölmesi muhte lardır. Arkası Sa 5, Sü. 4 de Hâdiseye Savcılık el kovmıj='ur. Amerikan şında Yavuz, yatağını kirlettiği ikonusunda sorduğu bir ?nale «İs devam edemez» diyen met Paşa isterse oturup konuşabi Dış Bakan Yardımcısı. açığın Ameliriz» demiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 5 de 50 köylü arasında kanlı kavga Hususî sanayide yatırımlar azaldı o • Buna sebep, kânn azalışı ve ithalâttaki ıekabet gösteriliyoı Son günlerde Sınai Kalkınma! Bankasının bazı ilânlar neşrettirl mesi üzerine Bankanın L'munı Müj dür Muavini Bülent Yazıcıdan, bu ilânlardan maksadın ne olduğunu sorduk. Umum Müdür Muavini bu husus ta bize şu açıklamada bulundu: « Son günlerdeki ilânlarımızdan m.aksat, hususi sınaî sektördekı yatırımları teşvik efmektir. Geyetı 14.ay zarfında bu sektördeki yatırımlarda goze bir azalma vardır. Yatırımların finansmanı kârlaı dan tahassül etmektedir. Istikrar programiyle bu karlar azalmıştır. Sınai ve ticarî teşebbüsienn işletme sermayesi ihtıyaçları da kur ' farkları. stok, veresiye satış dolayısiyle bir kaç misli artmıştır. Bu durum sanayi ile sabit sermaye yatırımına kullanılacak parayı tahdit etmektedir. Ayrıca kârın a?ohşı ve ithnlâttaki rekabet yeni : •atırımlann cazibcsini azaltmıştır. I HEP BERABKR Yukantîalci resim Bandırmr tstanbul arasında çalısan n<>nizrilık BanVssınıft Bu durum karşısmda. hususi saKtrü.'k vapurundî» rckilmıstir. Istanbula gönderilmekte olan koyunların bulunduiu yer birinci mevkl Arkası Sa. 5, Sü. 1 de 1 ıie ikınci mevki arasmdaki mahaldir. Yolcularla''koyunlan bir arada seyahat ettîren bir zihniyet! NADİR NADİ BAŞARILI KONSER Piyanist Aysegül Sarıca alâka ile bckieren kon^erini dün Saray sinenıasında vermiştir. Bir ars elektrıklerin kesilme?ine rağmen konser</ıe devam edPn Ayşegül Rarıranîn gfisterdiğı muv:iffakıyet. salonu do\<iı:ıan dinlpvicilor tarafından hşravetle alkıs lanmış ve takdırle karşıiajımıştır. Resimde, sanatkâr, konscri esna sında görülmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog