Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURÎTET Tl Ekim Şehrimizin iki söhretli takımı başkentte karşılaşacaklar Yl Ankara 26 (Cumhııriyet Teleks) Cumhuriyet Bayıramında başkentte Beşiktaş v e : Galatasaray'ın da iştiraki ile tertip edilen dörtlü turnuvanın biletleri bugün 36 ve 10 liradan 19 Mayıs.stadi gişelerin&e satışa arzedilmiştir. Halkın razbetine nr.azhar olacak bu karşılaşmalar şu şekildedir ve son çiinde yapılacak Beşiktaş ve Galatasarav karşıbşması için Beşiktaş'hlar Metin'in karşısında mu. vaffakıyetli maçlar çıferan Şehımız'a izin almışlardır. İlk günkü reaçlardan Galatasaray Gençlerbirliği maçı hayli cetin olacsktır. Maçlann projrramı ve.hakemler 28 ekim çarşamba: Beşiktaş Hacettepe. Hakemler: Hüsevin Maloğlu K. Avdınay, A. Maytere. Galatsssray Gençlerbirliği Hakemler: İsmail Dikmen B. Trak. N. Irmaklar. 30 ekim cuma: Altındağ ,Yolspor (maha'M lig), Galatîsaraçv Besiktaş. Hakemler: Orhan Gonül N. Oralalp, Orhan Yslmaç. Besikfas ile Galatasaray Anksraya fjiüyorlar Apkarada husrıçi . bir turrmvada yer alacak ve karsılaşpeak olan Be?ikt=s ve Galatasaray takımlan bugün Anksraya hareket edeeekelHir. Gal?tasarsv Ankaradan sonra Kon. yada da bir ksrsılaşma yapacaktır Beşiktaş ile Galatasaray fidiyorlar Muharrem Dalkılıç ise 1500 M. de üçüncü Atina. 26 (a.a.) Bugün devam edilen Enternasyonal Atletizm Müsabakalarında Türk atleti Fahir Özgüden 400 metre engelli koşuda 57 saniye 2/10 ile birinci olmuştur. Muharrem Dalkılıç ise 1500 metrede Almn ve Yugoslav rakiplerinin arkasından üçüncü olmuştur. Müsabakalarda alınan diğer netice'.er şunlardır : 1500 Metre : 1 Blatt (Alman) 3.58 2 Vacic (Yugoslav) 3.58.6/10 3 Muharrem Dalkılıç (Türk) 3.59.2/10 400 Metre Engelli : 1 Fahir Özgüden (Tr.) 57.2/10 2 Eroussios (Yunan) 57.9/10 Dün ve bugün devam eden müsabakalar neticesinde Türk atletleri iki birincilik. bir üçüncülük ve bir dürdüncülük kazanmışlardır. F. Özgüden Atinada birinci oldu GÖZTEPELİ In.ARECt ÎSTANBULLU DÜNKÜ BASIN TOPLANTI SINDA KONL'ŞURKEN AKCHİE MOORE İNGEMAR JOHA.NSSON SlîGAK RAY KOBINSON DON JORDAN Pazar gimkü hâdîseli rnacın hakemi Ali Timıır'u Göztepe dün mahkemeye verdi Yılın yumtuklatı Büyük şöhretler şu sıralara göre anlatılmağa başlanmalıdır. • PASCUAL PEREZ: Arjantinlı boksör 4 mart 1926 doğumlu olup 1948 Londra olimpıyatlarında sınek sıklet boks şampıj'onluğunu kazanmıştır. On bir yıldır 51 kilonun altında kalan genç adam bu arada 35 kere unvanını başarıyla korumasını bilmıştir. Yalnız bu unvan maçlarından birinde, 24 temmuz 1954 gunü Japon Yoshiu Shıraı ile beıabere kalmış, fakat dört ay sonra aynı rakibini yenereJı sınek sıkletin «tek adamı. olmuştur. £n son karşısma çıkan Japon Konyi Yoonekura ve Avrupa şampiyonu Ispanyol Young Martin ona ancak üç ravunt dayanabilmişlerdir. Pascual Perez'in butun rakipleri bir alay hezimete uğramış #vagon» olmaktan öteye gidememişler, o ise her zaman en önde yol alan muzaffer clokomotif» hüviyetiyle göze çarpmıştır. JOE BECERRA: Kuzey Afri1958 59 mevsimi boksdünyasına da yeni değerler çetirdi. Her vıl küçük rötnflar gösteren «şeref listesi» bu sezon kuvvetli bir dalgalanma ile karşılastı. Örnek mi? Işte Joe Becerra... Fransız şampiyonu Halimivi yenince «Herkül» unvanını alan Meksi kalı Becerra'nın yanında, Virgil Akin'e bovnn eğdircn Don Jordan ve zenci Patterson'dan a | ı r sıklet tâcını kapan Knzeyin sempatik Ingemar Johansson'n yer alıyorlar. Dünya ştref listesinde sıkletlerinin başında çelen bu boksörleri sizlere kısaca tanıtmayı düşündük. tşte aşağıdalar : kalı bir Yahudi olup iki yıl içinde dünya horoz sıklet boks şampiyonluğunu kazanan Fransız uyruklu amatör boksör Alphonse Halimi'yi yenen Meksikah Joe Becerra'nın yıldızı 1959 yılında tam anlamıyla parlamıştır. Ahır arkadaşı seyis Raton Macias'ı 1 ravundun sonunda 5 perişan edip, ilkönce Halimi'yi, sonra da Italyan şampiyonu P. Rollo'yu yenerek dünya horoz sıklet birincüiğini elde etmiştir. lerinin pek iyi görmediği göy lenmektedir. JOE BROWN: 13 yıldanberi boksla uğrasan Amerikah zenci Brown 18 mayıs 1926 da doğ muştur. 25 ağustos 1956 da hafif sıklet dünya boks şampiyonu olmuşsa da bu unvanı çabuk kaybetmış. ancak geçtiğimiz sezon içinde gene birinriliğe kavuşmuştur. Fransız Godih ve Italyan Vecchiatto'yu yenen Brown'un iki yumruğj da çok kuvvetlidir. Amerıkalılar cana yakınlığındao ötürü «Sugar Şeker» lâkabmı takmışlardır. ARCHİE MOORE: Joe Maxım ve Yvon Durelle'i alt edip yan ağır dünya şampiyonluğunu kazanan siyahi boksör Archie Moore'un yaşı kesin olarak belli değildir. 43 ile 49 arasında olduğu tahmin edilmekle beraber arkadaşı Knörzer, onun 1910 da dünyaya geldiğini söylemektedir. Bir ara Marciano ve Pattersona karşı ağır sıklette dövüşmüşse de gene eski kilosuna düşüp ilk sırayı almıştır. İNGEMAR JOHANSSON: Bes A. B. D., bir Meksika, bir de Arjantinlinin ön sırayı içgal ettikleri şeref listesinde Patterson'u yendikten sonra büyük ün yapan Isveçli Ingemar Jflhansson tek Avrupalı boksör olarak yer almaktadır. Hakkında çok şey yazilan genç Skandınavyalı için daha fazla bir şey eklemeyi eereksiz buluyoruz. 1959 da Dünya ringlerini titreten şöhretler Diğer taraftan dün toplanan Tertip Komitesi de Hakenı Ali Tinıur. Htisnü Kavasoğlu ve Celâl Beken'i telgrafla Futbol Federasyonuna şikâyete karar verdi Göztepe idarecisi Naci Istanbul nin yaptığı bu toplantıya şehrimizlu, dün bir basın toplantısı yapa de bulunan Göztepe kulübü temrak, hâdiseli maça temas etmiş ve silcisi Naci Îstanbullu da katılmışayrıca Federasyona da çatmıştır. tır. Komite neticede bu hafta maç tstanbullu, Merkez Hakem Komi idare eden hakemlerden Ali Titesi iiyesi Halit Ezginin gazeteier mıır, Hüsnü Kavasoğlu ve Celâl de çıkan hakemi tasvip eder şpk Beken'i Futbol Federasyonuna çiindeki beyanatını iyi karşılamadı kâyet etmiye karar vermiştir. Geğını, protesto ettiğini. Galatasaray lecek haftaki Tertip Komitesi top maçının hakemi Ali Timuru mah lantısına lst=ınbul, Ankara ve lzkemeye verdiklerini, ayrıca Fe mir takımlan temsilcileri iştirak derasyona da şikâyet ettiklerini edecekler ve hasılât ve hakem mesövlemiştir. Göztepe idarecisi bu selesini görüşeceklerdir. böyle devam erierse milli ligten çekileceğiz. demiş ve Federasyona da çatarak Beyruttan müsabakası olmıyan bir çok oyuncu döndüğü halde Önderi göndermediklerini, bu oyuncuyu ve diğerlerini göndermeleri içın Altınordu, Altay ve Göztepe kulüplerinin Federasyon Reisine telgraf çektiklerini, geçen sene İzmirde 3 dakika fazla oynaMilli Lig Terüp Komitesi dün *k tılan Göztece Vefa maçı için Felam bir toplantı yapmı$ ve bazı ka derasyona yapılan şikâyete aradan rarlar almıştu. 7 ay geçmesine ragmen bir cevap Çarşmba verilmediğıni beyan etmiştir. Ec1100 de Vefa Beykor. nebi hakem üzerinde ısrarla duru14.45 de Fenerbahçe Adalet. lacağını, hasılât mevruunda bütün Cumartesi İstanbulda kulüplerle teşriki mesai yapılaca13.00 de Vefa Aokaragücü ğını belirten îstanbullu, «bu, he14.45 de Fenerbshçe Şekerhilâl pimizin dâvasıdır» demistir. tzmird«: Tertip Komitesinin çikâyetl Ankara, 26 (Telefonla) TürkiIzmirspor Feriköy Diğer taraftan Tertip Komitesi ye Irak takımlan arasında seçKarşıyake Istanbulspor me mahiyetınde yapılacak olan Pazar İstanbulda millî futbol maçlarının tarihleri 13 00 de Vefa Şekerhilâl belli olmustur. 14.45 de F. Bahçe Ankaragüeü Ispartada lig maçlan Maçlar 6 aralıkta Adanada, 1 3 İzmirde arahkta Bagdatta yapılacaktır. Karşıy^ka Feriköy Isparta 26 (Telefonla) Mahalli lig Takım bunun içınl kasımda Adaîzmirspor ıfctenbulspor maçında K/=ragücü Sümersporu 3 0 nada kampa ahnacaktır. , Ankarada Merkez gençlik, Doğan sporu 20 Lübnan tnaçının ise kati tarihHacettepe Gençlerbirlifi, m'ğlup etmislerdir. leri henüz belli olmamıştır. llllllllillllllilllllllllllllfllllllllllllll Prens Charles mektep takımının kaptanı Londra 26 (AP) İngiliz tahtmın vârisi, Prens Charles, Cheam mektebi gençller futbol takımı kaptanı olmuştur. Sınıf srkadaşları, Prenses Char les'e sert oynadığuıı fakat sahada çok centilmen olduğunu soylemektedirler. Bu haftaki milli lig maçlan Türkiye Irak millî maçlan 613 aralıkta yapılıyor Fenerbançellleri Ergnn düsündüriiyor Amatör milli takıma Fenerbshçeli Ergun da davet edilmiştir. Fakat Fenerbahçe 7 ve 8 aralıkta maçlan olduğunu belirterek Ergunu vermek istememektedirler. Diğer taraftan Lefter ceza^ı bittijinden Adalet maçında oynıyacaktır. Idare Heyeti bu arada Molnarla görüşecektir. PASCUAL PEREZ Çok sert vuran Becerranın DON JORDAN: 5 arahk 1958 e cumartesi gecesi knockout et kadar yarıorta sıklet öncülüğütici Amerikalı zenci boksör nü elinde bulunduran Carmer, Walt Ingram iki gün baygın Basilio bir üst sıklete yükselin yatıp dün gece hayata gözlerice Virgil Akins'e galip gelen 25 yaşındaki Don Jordan şampiyonni kapatmıştır. Becerra rakiluğu ele geçirmiştir. binin nasında «Bu kadar sert vurdujumu bilmezdim» diye SIGAR RAT ROBtNSON: 39 ağlamıştır yaşındaki Ray Robinson, formda hir Scholz ve Humez'i yeDAVET MOORE: 1 kasın 1933 nerek orta sıklet dünya birinte dünyaya gelen Amerikalı Daciliğini kazanmıştır. Hiç çekinvey Moore, Nijeryalı zenci Homeden diyebiliriz ki, Kobinson gan Kid Bassey'e galip geldikdünya boks tarihinin en önemlı ten sonra tüy sıklet dünya birincisi olmuştur. 1052 Helsinki • sima«ı» dır. Şimdiye kadar Peolimpiyatlarında Amerikayı tem ter Müller. Rolf Peters. Fullsil hakkını kazanan Moore «yermer, Basilio, Pender, Kaplan yüzünün en kuvvetli yumruk Jones, Durando, Giardello, Calvuran adamı olarak ad yap houn, Mims, Jospph, Boyd ve mıştır. Onun yumrukları çokJose Torres gibi orta sıklette luk rakibini ringden dışarı a'.: isim yapmış bütün boksörleri cak kadar serttır. . Kassey'in yumruklariyle perişan etmiştir. Moore'a yenildikten sonra gözHalk arasında çok sevilen Ray'e DAVET MOORE Diyarbakır Âskerî Sat. Al. Ko. Bşk. lığından: 19591960 kış tarifesinde Aşağıda müfredatt yazılı on kalem yiyecek maddesr RAPALI ZARF usulü ile eatın ahnacaktır. Tekliflerin belirtilen ihale saatlerinden bir saat evveline kadar yukanda yazılı komisyona verilmesi. Şartnameler Ankara, İstanb ul, Lv. Âmirliklerinde ve Komisyonda görülebilir Muhammen Geçici Sıra bedeli teminat] No. Cinsl Miktan Lira Ura fhale gunü Saatl 1 Pırasa Havuç Ispanak Lahana Toplam 2 Elma Ayva Topiam 3 Tahin Pekmez Tahin helvası Toplam 4 Domates salça 10 18 6 800O ) 4400 ) 15000 9000 36400 Ton > 18000 6000 24000 12800 ) 8400 ) 32000 53200 Ton 930 1125 675 2730 1350 450 1800 1590 2400 3990 2250 2 Kasım 1959 2 Kasım 1959 2 Kasun 1959 3 Kasım 1959 3 Kasım 1959 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 UÇ YENI SERVIS İSTANBUL • ROMA İSTANBULBEYRUT A N K A R A PARİS arasında en sur'atli direkt servis / her Perşembe ve Cumartesi her Cuma gunO direkt servis, Atina veya Roma tarikiyle her Pazartesi ve Perşembe . "mst""^ 1 ^ 4 ron 4 > 8 i 4 Kasım 1959 4 Kasım 1959 1959 15.30 15.30 15.30 "aoooo" Çocuklar Okuldan Çıktı mı? YILBA{I CEKİLİfİMDK BİR Kİ^İYB AIR F yıkadığım için daima yeni kalacaktır ptâ* 1 ADET 1.OOO.OOO LİRA a ADET SO.OOO LİRA Kızılay İstanbul Müdürlüğünden: Saym Halkımıza, Eczanelere ve Doktorlara Vatandaşlann tçk arrbalâjda röntgen filmi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir parti 25 lik kutular içinde tek ambalâjda röntgen filmi ithâl edilmiş ve eczaneler marifetiyle perakende olarak sayın halkımıza intikal ettirilmek üzere satışa başlanmış olduğunu duyururuz. Hemen •' Yıyecefc ırar.... ÇKitklınnıii zivklı yiyıctji b«i kjlorili a ADET aS.OOO LİRA «O ADET S.OOO LİRA 7.3OO 6SO.OOO LİRA Sılımım tvdı ÜÇ YILDIZ YILDIZ SALAM ve SOSİSLERDEI m üstün kalitedir. 2 000000 LİRA >ad*«lı lamarrudarda tımr İOO liraya vadtfl tasarruflapda H«r* 9O liraya) t>lr kura numarası CEMAN ÇAMAŞIR TOZU Çamaşırlannızı bembeyaz yapar, yenıligıni de muhalaza eder Nylon yün ve ipetdilerinizi Paklar Modern tesislerde en sihhi usullarit hazırlanmıştır Çocuklarımza verebilirsiniz. BUYUK GEZI 28 EKİM 1 KASIM Ayvalık Bergama • tzmir Efes Denizli Pamukkale 285 LİR.A sabundan daha iyi temizler. PAKUR. Çamışır mıkineniz içın tn UCU2 en kullanışh ın ı;ı temizleyiciiiir. İN. CO. SER TLRİZM Tel: 44 30 74 Bankalar C. Bankalar Sarayı 9 GALATA lortasiyecilerder. ısrarla arayınıı T. C. ZIRAAT BANKASI Her Eczanade bulunur MIIYON URA Muhammen B. Lr. Kr. Muvakkat T. Lr. Kr. 3150 00 900 00 Gün ve saati İhalenin şekli Birinci kplite Ifhal malı ATLAS markasıne dH,j( ediniz. Elâzığ Âs. Sat. Al.Korn: Bşk. lığından: Cinsi Elâzığ Gar. Askerî Hst. için koyun eti Bingöl Gar. Askerî Hst. için koyun eti Miktarı Kg. 7000 Meşe Parke Tel: 44 43 54 Muhtelii DOLMA KALEM'ler .ATLAS TiCARET Toptan satış yeri :Sabuncu Han Cad MERKEZ ÇARŞILI HAN 12. elle yıkanan çamaşırlarda da aynı netice ılınır •••••• • • DOKTOR » • • • • • |Tank Ziya Kırbakan: Saym Müteahhit, Mühendis ve İş Sahiplerinin Nazarı Dikkatine: En ağır tonajda dozer, buldozer ekslavatör ve uzun boru :1e her eb'at. taki kazanların naklini yapabiîecck btr ağır tonailı Treyler ile vasıtalarını takviye ed*n şirketimiz 25 ]0 1959 tarihlnden itibaren 5 Vakıf Han 3. kat 14 N. da ve 22 82 11 te'.efoncU sayın müsterilerinin emir. Serinl bekl«r. PANTER NAKLIYAT Koll. Şti. 42000 00 12 kasım 1959 saat 11 K. zarf PAKSOY Ltd. Ort. Fa brika P. K. 144 Adana Istanbul: Galata, Rıhtım caddesi No. 155/1 Tel: 44 10 84 Ankara: Işıklar Cad. Toptancılar Çarşısı No. 416. Telefon: 14995 Derî, saç ve zührevi hastahklar* J mütehrfSsisı Istikiâl Cad. ^ ^ Pajmakkap.ı duıağı kaışısı • • No 66 Tei: 44 10 73 • ••••••••••• ••••••••••« 12 kasım 1959 K. rari saat 11 1 İstekliler her grin mesai saatleri içinde evsai ve şartnamesini görebilirler. 2 İsteklilprin belli gün ve saatte teminat vesıkaları ile birlikte komisvonda bulunmalan. 3 Teklif mektupları ilıale saatinden bir saat evvel alınır. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. ""844 57615) 2000 12000 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog