Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

27 Ekim 1959 CUMHURİYEJ BEŞ OkUYUCULARLA BASBAŞA Söyliyenler Dinliyenler Samatyada oturan bir okuy ucumuzdan aldığımu dikkate sayan mektupta şu satırlar mevcut: « Samatya nahiyesindeki iktidar ve muhalefet partilerine mensup propaganda ekipleri bütiin faaliyetlerini yeni yapılmakta olan Marmara Caddesinin inşa şekline teksif etmiş bulunmaktadırlar. Muhalefete mensup ekipler. caddenin kotü malzeme lle ve baştansavma yapıldığını, daha şimdiden yer yer çöktüğünü Iddia ederken, iktidar partisine mensup ekipler ise, muhalefetin her şeyi kara gözlükle gördügünü »e muhit çapında kazanılan güzel ve sağlam bir eseri inkâr ettiğini iddia etmektedirler. Bir semt sakini olarak partili partisiz bütün Istanbul hemşerilerini Marmara Caddesinin inşa tarzını tetkike ve hangi tarafın haklı oîcluğu hususundâ fikir edirmeğe dâvet ediyorum.» Sayın okuyucumuzur. mektubundan da anlaşılacağı gibi siyasi tartışmalar ekseriyetle zaman israfı ve lüzumsuz sinirlilikten başka netice vermiyor. Çizilen tablo gayet sarih. Bir yolun birkaç metre ilerisine kurulan kürsülerde heyecandan tık nefes olmuş hatipler yolun iyilik kötülüğiinü tartışırken. «mal ortada» demek r.e onların ne de merakla dinlivenlerin akhna geliyor. 24 saatin 23 ünde çalışmamız gerektiğini tavsiye edenleri kırallar gibi istikbal ediyor fakat sözlerini küçük bir çocugunki kadar hafife ahvoruz. îeliyor Aksal, gelecek ayın başında £ge gezisine çıkıyor Bir babcı oğhına döverek öldürdü Sular boyalı değilmiş Istanbul Sular îdaresi Müdîlrü Sayın Danişmend'den aldığımıı mektubu aynen neşrediyorıız : cGazetenizin 20r]0/1959 tarihll nüshasının 5. sahifesinin birinei sütunıında «Renkli akan Terkos» başlıgı altında intişar eden yazı hakkında aşaŞıda yazılı hususatı arzetmeküğime müsaadenizi rica ederim. l Boğazın Rumeli yakasına veriien su isale edilmeden evvel tesislerimizde muntazaman temiz lenmekte ve klorlanmaktadır. Aynı zamanda bu suların laboratuvarlarımızda daimi olarak tahlilleri yapılmaktadır. Rengindeki bulanıklıîm ya|mur sularından neş'et ettiğine kanaat getirmekteyiz. Diğer yandan isale hatlarımız da daimî olarak kontrol altında buiundurulduğundan herhangi bır boru kırığına tesadüf edile1 memiştir. 1 Keyfiyeti tavzihen bildirir, hür metleriml teyit eylerim. ' Ist. Sular tdaresi | Müdiirü Bülent Danismend» Baştarafı 1 inci sahifedc rahndccn önce blçaklanmış ve deha du. Bizleri daima döverdi. Bundan sonre samanhğa götürülerek hasır ipi beş «y bnce de, ağabeyim Erdoğan ile boğulmak suretiyle öldürillmüşAnkara 26 (CumhuriyetTeleks) babamdan yediği dayaktan öldü. tür. Bilâhare cesedi bir dut ağocının C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü Yavuzu dün gece yatağma işediŞ» altına atan suçlular yakalanmış ve bu akşam Ankaradan 20.30 da kal için babam bayıltıncıya kadar iki tevkif edilmişlerdir. kan yataklı vagon treniyle Istanou defa dövdü. Yavuz gece baygın Diyarbakırda sıkı tedbtr alınıyor k bs.reket etmıştir. Lnönünün bu se ; yattı ve bu sabah öldü.» Diyarbakır 26 (Teiefonla) Son ; yahati özel mahiyettedir. Istanbulda j Yavuzun cesedi dün morga kal zaraanlarda âsayişi bozulan bölgeI ikamet etmekte olan annesinin rahat j dırılmış, oğlunun olümüne sebep mizde jandarmalar tarafından sıkı 1 sız oldufu bildirilmıştir. inönü anne ! olmaktan sanık baba. nezaret altı .emniyet tedbirleri alınmıya başh[suıi ziyaret ettikten sonre Antoraya : na ahnmıstır. | mıştır. [ dönecektir. Kendisini döven babasını ; Vilâyetimizi civar ilce ve vilât öldürdü j Genel Sekreterin Ege gezisi ;yetlere bağlıyan yollârda geceli Adana, 26 (Telefonla) Kadirli giindüzlü müfr«ze!er gezdiri'tnekte I Ankara 26 (CumhuriyetTeleks) kazasına bağh Harkaçtığı köyün cir. Bu arada bilhasas urun zamarJC.H.P. Genel Sekreteri İsmail Rü?tü Hacı Ziyan adında bir kimse danberi firarda bulunan ve bir çoğu Aksal bugun saat H te trenle jehrı • eç dönen 13 yaşındaki oğlu şakilik yapan kaatillerin avına çımıze . donmuşîur. Zonguldak ,1 ve ıl [ i. cuaı Zivanı i , , , ı Fedai dövmive başlamış, kılmıştır. Bizzat Jandarma Kuman; çelennde dort gun devam eden kon F e d a j b u n a s i n i r l e r l m i ş v e e v l e r i n e danının idare etiği ekipler üç «y . grelerde konusan Aksal, Ankarede koşarak duvarda asılı bulunan av on gün kadar kalacak ve kasımın ilk tüfeğini ahp baba«ının üzerine So zarfmda iş'ienen 20 cin»yetin faili ! haftası ıçinde Manise, îzmir, Denizli, şaltmıştır. Hacı Ziyan derhal öl olan 58 kişi ile yine ötedenberi fiI Uşak, Afyon ve Kütahya ilterini müş. baba katili çocuk yakalanmış rarda bulunan 17 cinayetin faili Reco ile karısı ve çocugu dahll Gç | Jçine alan bir geziye çıkacaktır. Bu tır. jeezi program. kasımm onbesine ke j K a n s ı m n d o s t n n n y a U k t a 3 I d ü r d g kişjyi öldüren Abdulab Özkan ve 8 azılı kaatil jandaranalarımra taradar sürecektlr. • ^ ^ a 2g < A n t a l y a ) E ğ i r d i r IV f'ndan yakalanmışlardır. jçesinin Bağcık köyünden Mevlid De SötüUüceşmedeki öliim vakasına BJHükbası «tktidar değişecek» mirtaş adlı çiftçi zina halinde y«ka polis kaza, gavcılık cinayet divor diyor ladığı karısj F. nin dostu Kedir KoçEvvelki gün, Söğütlüçeşme civaİzmit, 26 «Telefonla) C.KJÜJ». si yatakta tabanca ile vurçrak öV rında meydana çıkarılan sebebi : Genel Başkaru Osman Bölükbajı Göl dümıüstiir. meçhul ölüm vakasının esrarı, çük îlçe kongresinde hazır bulunaKatil tevkif edilmiştir. Morg raporu gelmediği için dün rak uzun bir konuşma yçpmıştır. Sarkıntılık yapmak lirtlyen adamı de çözülememiştir. Polis, hâdiseI O. Bölükbaşı, yapılacak ilk seçimbofarak SldBrda nin bir kaza, savcı ise bir cinayet de D.P. nin iktidçrdan muhakkak Isparte 26 (Telefonla 1 Kırkbaş olduğunu söylemektedir. Diğer ta düşeeeğini belirterek « Fakat hen köyünde bir ş hıs sarkıntılık maksa raftan, evvelki gün nezaret altına gi parti iktidara gelir, orasını tayin diyle girdiği evde MHan Güllü, HO alınan maktül Sadık Kayhanın kaedemem» demijtir. seyin Yeşil, Ramazan Sarıkaya ta nsı ile akrabaları dün serbest bırakılmıştır. Tahkikata devam edilmektedir. On yıl evvel babasını katteden adamı öldürmeğe kalkti Konya, 26 (Telefonla) Bugün şehrimizde garip bir hâdise olmuş tur. 10 yıl evvel Sadrettin Keser adlı bir şahsın babasını1 öldürdüğü için 10 yıl hapse mahkum edilen Feyıi Tarak adında bir şahıs bugün tahliye edilmiştir. Cezaevinden evine gitmekte olan Feyzi, yol da babasını öldürdüğü Sadrettin Keser ile karşılaşmıştır. Sadrettin, «Bugünü bekliyordıım» diyerek tabancasına sarılmış ve Feyziye 9 el ates etmiştir. Derhal bir afacı kendisine siper alan Feyzi hiç bir yara almadan kurşunlardan kurtu' muş, Sadrettin ise k^çmı^tır. Suçlu aranmaktadır. de, BAYRAMA HAZIRL1K Cumhuriyet Bayramı için r.a/irlıklar ı'ıerlemektedir. Yukarıdakl restniGülhane Parkmda yöriiyüş yapmakta o!an öğrenciler görülüyor. Diyarbakırda B. M. H. Baskan adayı Yaroan Baştarafı 1 inci sabifede spçim!erinin pek teknik olmamaŞf Diyarbakır, 26 (Telefonla) Odaylığmı arzulayan üyeler bu devre la beraber sebeplerin başında ^g* kulsuzluk ve öğretmensizlik yü; ~ de sondajlarına devam etmişlerdir Iphiipeegi s ö r l e n m e k t e d i r . zünden vilâyetimizde bu yıl 10 bi; Dün neşredilen îlân şriTİedir ; ^ Sondajlar dr»v:>m e^erk.n. bu def' ne yakın tahsil çagındaki çocuk «Zirant VpkSleti Yüksek Koırf *" '• kayıtlarmı yapamamışlardır. Şeh • gazetelerin cçıklamasiylc ; calının adaylığı ortaya atılmıştır. serler H e y e t i n d e n rimiz ve ilcelerde bütün okullarda j 25 ekim 1359 psTar «ünü y halen çifte ve üçlü tedrisat yapıl( Bu söyleııtilerin doğıulu5u Hüsnü cak olan f ^ c c l i s Reîsi> k o beyamakta. okullardakr izdihama mu! Y manm İstanbuld» verdiâi 15 kasım İPSP pazar jîünü yapılaca» vazi olarak öŞretmen kadrosunun natt^n. Yırcalıdan baska iki Genel 6ı v e 15 kasım 1959 pazar günü ya? eksik oluşu da bir çok güçlükler Idsre Kurulu üyesinin adaylı«ındar Dilması irshpden (Vali K u p a » l i israrla bah^etmesinden de ^nl?şıiçıkarmaktaiır. k o s u s u n u n da 22 kasım 1959 pazajt maktadır. İşte bu bakım. i a günü y a p ı l a c a s ı sayın yarışseverKapanan okul Konya, 26 (Telefonla) îlimiz j day ve iki de arzulu üycnin bulur. lere duyurulur.» • > deki okullar ve öğretmen sıkıntısı I dufftı Genel İdare Kıırulurnn wri I üzerind* devam etmekfedir Son olarak Zı i k'lr'T) iivolo») VM T"VZU varık bucaÇının Sarnıç köyü fi§ bir krara varmak istem" •' "• retmeni de istifa ederek ayrıldıj Vr. Srniyen Genel idare Kurulu ğından okul ögretimini tatil etmiş tamamen jrrupun yetkisi içine Rİve kapanmıştır. ren böyle bir meselenin hsllinde ön plSna geemeri de ııygun bulmimak tadır. Baştarafı 1 j n d s H. Y»»«n Koraltım'ln eörnstü den. Karacümriik nüfus kayıtlarÇ ! Difer tar?ft;n tstanbnlMa ver na e l k o y m a s ı b e k l e n m e k t e d i r . diŞî br bevanattan sonra B*şkanHafırTarda oldujhı flzere Beledlc lıea adaylığım koyan Hüsnü Ynmîm •ye avukatları bundan ö n c e de v t da dün akşam Ankara'ya aelmiş raset ilâmı ile B e l e d i y e n i n 188 b i » ve Jearrslarına h^şîamısf'r. Yaman. lira dolandırılmasını Baştarafı 1 inci bugön Sîîeyin B. M. M. < e Befik dir. ? ya gazetesmin yazı kadrosundsVI Koraltan'la Wr ?örüsme vapmıstır. muhabirinizjn uydurmasıdır. Çünki: JTüsniî Yaman'tn mi!1etveWle«Kafanızdiki s?rı*m boyunlarm'.ıı riyle teması. İst'.nbul'da eazetpciAlmanyaya gidecek ütmiyeceS; günîeri sörmek d> bi lere sövle^iffi ana f"*re rl?y?nms>İstanbul boks takımı tadır. Bu fikir: BiTin^iSi gibi bir ze nasip olacaktır» tehdifinl Sakar r ya gazetesi yazmıştı. tsbu tekzibi fivasi "art''e r^isİDİine u\ ulm=sı ve tesbit ediliyor B. M. M. Baskaniıâı ?ibi bir mevki nıin ilk çıkacak nüshamzın ayni İstanbul boks takımı 22 kasımiçin Parti Genel Tîa«V^ı veva nansütctnun^a ve ayni puntolu harfİHvi idare een Genel İdare Kuru ia Almanya'ya giderek Bavyera ve lerle neşrini rica ederim. Münih'te muhtelif müsabakalar ya22.X.1959 ^ lıı^un tafîvibî'nİTi alırımpsıdır. Adres: Yeni Mah. 4. Dere sokağı I Bu arada. bövle bir sistpmin sa pacaktır. Bu müsabakalar için Ajan )He*e ikti''?r t>prtisi ol^i D P. delıkça şu boksörler çağırılmıştır: No: 11 10 bin öğrenci açıkta kaldı dün KoraltanU priiştö 7 ''1 i Kıbrısa Rumlar Erzurum bölgeposta ile silâh sindeki zelzelenin sokuyorlar bilânçosu Baştarafı ] inci sahifede van telef olmuştur. rumu Incelemek üzere Türk Ba ammen yıkılan ev adeJl ellidir. itkanlar lle Partl ve Federasyon i ceJe hîsar gören evlerin adedi 800 dare heyetlerini bu gece olagan den fazlarîır. Köylerde yıkılan ve üstü oturuma davet etmiştir. Kıb hasar gören evler bu hesaba dahil rıs Türklerinin lideri bu konuda, t değildir. tahkikat tamamlanmadan beyanat . s r vuku bulmuştur. Can kaybı ta bulunamıyacağını söylemiştir. i yoktur. Baştarafı 1 fnd sahifede j Halilç^vuş bucağma bağlı 25 köyEle »eçrn havan mrrmiai Diğer taraftan Lefkose polisi, : de de insanco zayiat olmadığı, buralarda muhtclif derecelerde ha» r Lefkoşenin 2 mil dogusunda tamai meydsna geldiSi görülmüştür. 17 men Rumlar ile meskun Mia köI köy İse, dagiık »e urrk köyler olyünde bır Rumun evinde hir haI duğu için buralara gitmek veya van mermisi ele geçirmiştir. j mâlumat temin etmek it^bil olama : mıştır. Tfirk • Yanan gSrfifmeleri Ankara. 2fi (Telefonla) Kıbrıs Hasar gören köyleri taremakta açıklarında batan Türk motoru hâ olan altı fen ekipi tarafından zadisesinin Makarios tarafından is rar miktarı tespit edilmektedir. tismar edümesi ve Anayasa ça!ışHınıs ilcesinde resmi binalardan malarının durması üzerine Tü %• ilkokul binası ve cezaevi binas} ve Yanan hükümetleri arasınri 1 ; tahliye edilmiştir. tlkfkul öğrenjp »»g ' cileri tedriiata ortaokulda deyam rüsmelerin müspet bir safhaya gir \ edeceklerriir. Cezaevinin 15 mahdiği ve bugünlerde kesin bir sonu kumu da Erzurum Cez'evine naklo ca bağlanacağı, Yunan Hükümeti dümektedir. Hınısın içinde beş mühendis ve nin Makarios'a ikazlar yapacağı, Anayasa çalışmalarının tekrar baş fen memurundan mürekkep bir ekip binalarm v. ziyetini tesbit etlıyacağı belirtilmektedir. mektedir Gerek Hmısta. gerek köylerde halk büyük endişe içindedir. Hiç kimse evine girmemekte ve çadır temin edebilenler çadırlarda kalmaktadırlar, temin e 14 YAŞINDA HIRSIZ Evvelki gece saat 2.30 dt 14 yasında Mecid demiyenier ise, evlerinin önünde Aksoy adında bir çocuk, Sirkecid* bir dükkânın vitrininl kırarak beklemektedirler. Içindeki malları çalmış fakat kaç arken yakalanmıştır. Resimde kıKızılay tarafından gönderilen Ba$tarafı 1 Irtci sahîfeoV 500 çadır peyderpey dağıtılmakta rılan vitrin görülmektedir. Diger taraftan dün akşam lima dır. Ancak. Hınıshlardan bir kısnımıza 6 saat rötarla dönen «An mı bu çadır tevzi işinde hakkanihareket edümediğini kara» gemisi de Napoüdcn kalk yete urgun tıktan sonra şiddetli bir fırtınaya iddia etmektedirler. Askeri ekipler de devamlı olayakalanmıştır. Saatte 100 kilomotre süratle e rak çahşmaktadırlsr. ttalyada deprem sen fırtına, geminin altını üstüne Cosenza (Calabria), 26 (a.a.) getirmiş ve koltuklarını jerinden koparmıştır. Bu sabah Calabria'da Cosenza yaPraia Mare'da kısa 15 yıldanberi ilk defa bu şekilde kmlarındakı şahlanan dalgalar, geminin güver süren bir yer sarsıntısı olmuştur. telerini yalamış ve bir sürü mürek Sarsıtı, bütün Cosenza eyaletinde kep balıgı ile ismi bilinmiyen de de duyulmuştur. PAKSOY niz hayvanları dalgalar çekıldikten TfCARET »t SINİKIİ IŞLETMELERİ I t l Jti. P.L 144 Adau sonra güvertelerde kalrfııştır. 'STAMSUL Galalj, flıhlm toi I». 155A Tel: 4410 84 Dün gece kendisiyle görüştüüüI I M M Işıklar Cad îojfaralar bw »«4 Tel: 14995 müz Ankara vapuru süvarisi Şefik Gtigen şunları söylemiştir: « Denizlerdeki fırtına şimdiye kadar eşine ender rastlanan cins1 tendi; fskat Ankara gemisi denizcil ŞEN S E S TİYATROSÜNDA bir gemi olduğundan tehlikeyi çabuk savusturduk.» ' Cumhuriyet Bayramı Münascbetiyle Baştarafı 1 inci sahifede Saatte 100 kilometre süratle esen I Perşembe günü matine 15 te, suvare 21 de fırtına gemide 26 derece yalpa yap! miştir. Türk Talebe Topluluğu ve Beynelmilel rr.ıs ve geminin içindeki eşva'arı ; Yevmiyelerin gSnfin hayat şartŞantöz HENNY ve Elektrogitarist larına uydurnlması istcndi VASİLAKİ'nin iştirakiyle l«tanbu! Teknik Mensucat IşçiKömür yüklü bir mofor hatfı | basın Çanakkale 26 (Telefonla) Gem leri Sendikasında dün bir R E H İ N D E B İ R K l Z lik limanına kayıtlı 150 tonluk Çam itonfantısı yapılmıştır. Toplar.tıda Operet 3 Perde 5 Tablo hca motoru. Akbas acıklannda bat1 sendika baskanı asgari ücretlerin Derleyen ve sahneye koyan mıştır. Knmür viiklü motorun altı günün hayat şartlarına göre, 15 liZEKİ A L P A N kişilik mürettebatı şiddetli dalea raya çıkarılması ve işçilere verilen Müzik Danslar Deko/ larla boğuşarak kurtıılmus, fakat teşvik primlerinin vergiden muaf K. KAPOÇELLİ NAZIF ŞEN M. ALAEDDİN n'itorıın makiniîti H'';sev<n sahile tutulması için teşebbüslere geçildiGişemiz her gün saat 13 te açılır. Yerlerimiz numaralıdır. ç'kınfa soğuktan ölmüştür. ı ğini söylemiştir. Çaışamba Halk Matinesi saat 15 te, Cumartesi ve Pazar matine Kollektif iş akti ve grev hakkısaat 15 te. nın verilmesi konusu üzerinde duran sendika ba^kanı iş verenler ŞÜKRİ) CANAL'ın tarafınrtan. işçilere kıdem tazminatlarınm beş yıla kadar her yıl T icin birer maaş. beş yıldan on yıla kadar ikişer maaş, 10 yıldan 15 yıla kadar üçer maas şeklinde öden(Kudın rerziliğine aid olaıılar) mesi mecburiyetinin konmasını da Bu yıl Fuar biletlerine konmu^ olan aşağıdaki ikrsmiyeler 28. Lira istemiştir. ekim. 1959 çarşamba günü seat (11) de Belediyemiz Encümeni ve remcl B:çki: Butür, ka Ayrıfa çocuk zammının 10 liraNoter huzurunda ç«kilecekür. dın e i]ise'er:nı tek bıı dan 3ü liraya çıkarılması, işçi yaKeşide Kültürpark Merkez Evlenme memurluğu salonund* yametod es?sı üzennden pı kooperatiflerinin ortadan kaldıpılacak ve giriş serbest olacaktır. hoca^r? nğreten ana kınlıp. bu işin Cahşma Bakanlığınm Keşide neticesi eyrıca ilân edilecektir. tab •> nc baskısı cıktı 15 murâkabesi altında kurulacak bir İKRAMİYELER SUNL.'UIDIR: mesken müdürlüğüne bırakılması Bickı taî!:ikatı UiV^ ve İki adet Doğu Akdeniz GidLş Dönüş seyahat bileti, bir adet çalüzumu ıızerinde durulmuştur. Pruvatar 5 mcşır makinesi, bir adet ayaklı dikiş makinesi, bir adet flıcı siGaziantep'tr W» i«ci Işten Vapms Ci?»k 2.5 nema makinesi. bir adet verici sinema makinesi, bir adet motoçıkarıldı Htıcası? Şapkacılık 5 siklet, iki adet av tüfeği, bir ad et redyo, bir edet pikap, bir adet Ankara. 26 (CumhuriyetTeleks) Sipariş Kitab!arm bede!) 5ü gümüş çay takımı, bir adet gümüş vazo. sekiz parçah bahçe möb Gaziantep'te bir iplik fabrikasıKrş posfa ücretı ile birlikte lesi, bir adet bahçe salıncağı, iki edet fotoğr»f makinesi, bir adet nın 100 işçisini, işten çıkarması olasaat, bir adet akordiyon. Zı.ya Canal Istanbul P K 97H yını ilgililere duyurmîk mak;aadresme gonderildigifıde dcrdiyle. Tekstil ve Örme Sanayii İşçi hal taahhüdlü gönderilir BaşSendikaları Federasyonu bugün lıca t=tanbu) kitabcılannda Genel Başkanları Celâl Beyaz imbuiunur zasiyle bir bildiri yaymlamıştır. ELEMAN A R A N I Y OR Bi'diride şöyle denilmektedir : Yurdun muhtelif yerterindeki Bina İnşaatı Şantiyelerimiz için «Gaziantep'de kurulu Lenik îpaşağıda yazılı «lemanlar elıı» ektır. lık Fabrikası kendi menfaatine D O K T OR uy^un olarak hazırladığı bir muTaliplerin 5.11.959 akşsnıına kpdor Galata Bankalar Cadcîesi Tukaveleyi işçilerine imza e'.irmek tum Bankası üstündeki Şirketimız Merkezine müracaatları. istemistir. îşçiler ise, menfaatleriAmeç T. T. A 5. . ne aykırı olan bu tek tara/h mu2 Şantiye Sefi Muavini Hulak Burun Boğ;«2 kaveleyi imza etmemişlerdir. Bu 3 Fen memuru (Ağız. üiş) Haslahkları defa, mukaveleyi imzadan imtina 8 Kalfa Miitehassısı eden 100 işçi işinden çıkarılmıştır. 2 Muhasebeci Taksırn. Recebpaşa caddesi Bu hareket kanunsuzdur ve lo1 Amb' r memuru kavttır. İJgililerin dikkatini çekePark Apt. 5/1 48 30 98 1 Ambar M. Muavini Cumhuriyet Gazetesi Yazı Işleri Mudurlugune Sahte bir veraset ilâmı ? Mesken yapılacağı vaadi ile toplanan paralar nerede? Baştarafı 1 inri sahifede pılarsfı bHdirilmektedir Snilstimaldcn tanık Camt Taphrma Dernefi Bastranı! Gaziantep, 26 (Telefonla) Gaziantep eski Gar Müdürü iken haâeo Konya ıîşletm«sinde Gar îkinci Müdürlüğü vazifesini yapmakta olan HiHeyin Ülgen hakkında emniyeti suiistimal suçundan dâva açılmıştır. Hüseyin Ülgen, Gaziantepte bulunurken Karşıyaka Demokrat Par ti ve Yeşilova Cami Yaptırma Derneği Başkanlığmı â» ubdesinde bu lundurmakta idi. Cami Yaptırma Derneği Baskanı olarak kendisine izafe edilen suçlar sunlardır: Makbuz bastırıp par« toplaması. cami icin tahsis ohınan 1 ton demiri sahte gider pusulası ile başka maksada kullanması, 138 cilt para makbuzundan 34 adedinin noksan olması... Hüseyin Ülgen hakkındakl dSva Vilâyet tarafından ikame olunmus tur. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamıya yeni baskan Hüseyin Azezli de müdahil olarak katılmak tadır. Emekiî SSretmen ve emekli vaiz j Salib Cemal Esirger jt!»iWk> Eskişebir ÎTPt edilmrkte >>;r ohırdvı eidilrne AI.TIN FİATLAR1 Cumhuriyet Reşat Hamit Gnlden Injfiüz Degusss Yerll 26 10 1959 1O15O1017S 1400014100 1090011000 92509300 119O0120O0 15351540 15351538 >«'r â\r. Akdenizde şiddetli fırtına YEMEKLİK RAFiNE Remington Hesap' makineler: Az miktarda PAKSOY PAMUK YACl Geldi Müracaat: Tel: 44 96 25 Urfayı bash Bastarah 1 inrî S e i l e r d e n en çok zarar yer. S u r i y e sınırında b u l u n a n Mür şitpmar bucagı olmuştur. Bucak Jmamının b e ş y a ş m d a k i o ğ l u pı An'<ara. î*» (CumhıırivetTelek') Diinkü narar gününe ait Ankara at kosuları proeramına dahil «Mec!i>; Keisi» kosusu gnrülen )ürum üzerine tehir edilmiş ve bu Vnsunıın 15 kasım nazar gününe bıraVldıSı «7irant V«kâ!eti Yüksck Kfimi^erler Hei»ti> tarafından | İstanbul Genç Karması i!ân o'unmustur. \ Adapazanna gidiyor MerM"! Baskanlıîı seçimine beş i İstanbul Genç Karması Cumhueün kala vapılacak olan yarış için riyet Bayramı dolayısiyle Adapakonıılan kunanın R M M. Baskanı zanna gidecek ve perjembe günü tarafınrtnn v^rilmpsi âdettir. bir maç yapacaktır. Rc>!mt ifadeler. tehirin teknik 'eTakımın kadrosu şöyledir: Sabbeplerden ileri geldiŞi seklinde'îir ri, Ercan, Uğur, Müfit, Erkan, ErAncsk bu teknik sebeplerin neler doğan. Gökmen. Hayrettin, Iskenoldugu bilinmem^kte fakat D.P der, Gürel, Seiim, Ceyhun, Daniş, Meclis Grupundaki başkan adavı i Bilge, Mahmut, Yaşar. Elektrikten: Erdem Güçlü, Orhan Ttış. Vural İnan, Fuat Birol, İhsan Ay, Vedat Karakurum, Atillâ Çetin, Tayyar Kalça, Burhan Türer. Fenerbahçeden: Fikri Baykuş, Muamraer Sevinti. Unkapanından: E. GürVaya, S. Özkaya, A. Yılmaz, R. Ttr.doğan, K. Plevne. Be?ikteştan: Y. Seviuüi, V. Köseoğlu, M. Çakır, M. Oyhan, F. Demirdöğen. Almanya'ya götürulecek olan 13 boksör bu namıet kadro arasından seçiîecektir. Işçi yevmiyelerine zam taîepleri arttı B'şki ICifâbİarı | İzmir Belediye Başkanlığından: ( narda bulundufu sırada seller bastırmış v« küçük çocuk aramalara ragmen bulunamamıştır. öte yandan sınır boyunda nralanan mayınlar suların tesiriyle dağılmış ve bu arada patlamalar olmuştur. Bir kısım mayının akıntı dolayısiyle sının geçmesi Ihtimaline karsı Suriye makamları }kaz edilmiştir. Urfa ile sınırdakl Mürşitpınar bucağınm orta yerinde bulunan Payamlı bucagında hasaf nisbeten az olmuştur. Ancak Payamhdan Urfaya gelmekte olan Mustafa Yıl maz idaresindeki jeep çamurlara saplanmış, bilâhare sele kapılarak parçalanmıştır. Jeepte bulunan Os man Akdemir admdaki şahıs 61müş. diğerleri hafif yaralarla kurtulmuşlardır. Birecikte de seljerin tesiri ağır olmuştur. Burada 10 ev tamamen yıkılmış ve en az 40 ev hasara uğramıştır. Urfanın merkezlndeld zararlar fazla olmamıştır. Yalnız Emine De mir adındaki bir k\t çocuŞu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Zarar ve ziyanı tesbit içln ll 1daresince kurulan ekipler çalışmıya başlamışlardır. Denizlfde halk gece sokaklardan bıldırcın topladı Denizli 26 (Telefonla 1 Evvelki gece başlıyan yağmur fırtma ile birlikte devam etmektedir. Bu sebeple gece şehir uzerinden geçmekte olsn blr bıldırcm sürüsü binalara vurmuş ve sehir içine ade. ta «erpilmiştir. Halk gece yansı ellerm^e fenerlerle sokaklardan bıldırem toplamıştır. Tiirkivp'den akan seller Snrive'de hasar yaptı $am, 26 (T.H.A.) Bildirildigin» göre, Türkiye'deki «el sulart Kuzey Suriye'y* de tesir etmiş ve Halep bölgesind» yüzlerce alle evsiz kalmıstır. j Telâket bftlgesine kurtarma eklp ' lerl vasıtasiyle gıda maddesi sevkiy'atı yapılmıştır. Okufda veya oyunda çocuklarınız daims kuvvet, enerji sorfederler. Bunları felâfi etmek için, onlara,gelişmelerine elzem olan beslevici unsurları vermek lâzımdır. Sabah, akjam kahvelhlarında çok lezzefli, A ve D vitamini ve bol kalori ihfiva eden SANA sürnlmö? ekmek yediriniz. Imsuiln Maktav S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog