Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

DÖEl CUMHtTRÎYET Cumhuriyel'in zabıt» • ;tıanı: • 31 27 Ekim 1959 Bir Sovyet İlint Adanuııın 5 Meşhur Sovyet jeploğ ve pan haline geldiler. Dünyanın «athına St*loğ'u (fosüleri inceliyen) Guri dcŞru çıktılar. Burada tedricen ~Efremov. Ayın bünyesi üzerinde sular (Okyanusları, gölleri, nehir5 ki nazariyelerini ve Ayda bulun leri) Ve atmosfer teşekkül etti. S ması ihtimali olan mineraller: Bu teorinin gerçekleşmesi insan I S şöyle anlatıyor: lık için büyük bir ehemmiyet taS Aeaba Ayda hayat oldu mu? şımaktadır. Neden? EEBu sorunun cevabını ancak Ayın Dünyanın mazisini gaz ve toz Süzerine ilk ayak basanlar, bu ya kütlesi diye kabul eden nazariye2 fişın şampiyonu olanlar verebile ler bizi şu neticeye götürüyorlar: Şjeeklerdir. Yalnız Ay panloloji (fo Gezegenlerin yapısında bulunan Şsilleri tetkik eden üım) si Dünya petrol inorganik (gayrı uzvi) dir. 5 mmn aslı hakındaki en önemli (Halbuki bugün umumi olarak Sproblemleri çözmemize yardım e petrolün muazzam canlı kütleleSdeeektir. Eğer Ayın, deniz dediği rin bilhassa deniz mahluklarının ~miz muaıam çukurlarının dibinde maddelere ayrılıçından meydann ~veya dağ silsilelerinin ortasmda geldiğini kabul ediyoruz. Tahii jjcanlı varhkların taşlaşmış kalın milyonlarca yıl önce yasamış olan Ştılaarı bulunabilirse (kı bu bir za mahluklardan) Yeni teoriye göre Smanlar oralarda su ve atmosfer ise petrolün tâ eezegenlerin te^bulunduğunu ispat eder). Dünyamı şekkülünden beri var olduâunu Şzın ve diğer gezegenlerın akkor kabul etmek gerekiyor. Venüsün Ilhalindeki yıldız kütlelerinden doğ bu maddeden yana en zengin hir ~muş olduklan teori (nazariye) si gezegen olması ihtimali vardır. IŞkatileşmiş olaeaktır. Bu Takdirde Yahut bir gezegenin hakiki petSvarılacak sonuç çudur: Gezegerjer rol Okyanuslariyle kaplı bir hal"Edoğdukça railyonlarca sene kendi de bulunması ve korkunç fırtınajŞhidrosler tabakalarını (veya satıh ların buralardan kaldırdıkları pet ŞUrındaki suyu), atmosferlerini boş rol buharı bulutlarını en hafif Slukta tedricen kaybetmişlerdir. hidrokarbürlerrien meydana gel5 Eğer bunun aksi olursa, yani miş bir atmosfere savurduklan S'Ayın sathı üzerinde geçmiş veya da mümkündür ; > hâlâ meveut hiç bir hayat izi gö• = rülmezse o zaraan bugün pek çok Yine bu naazriyeye göre Dünya Şâlimin kabul ettikleri diğer naza dehlizlerinde hâlâ ilk zamanlarjEriyeleri kabul etmek mecburiye daki halinde petrol gizlidir. BuStinde kalacağız. Yani Güneş Siste nun miktarı bütün jeologlann he2nsi vaktiyle bir gaz bulutu ve koz saplannı aşacaktır. ESer Ay vasıŞŞmik tolzar yığınından. sonraları tasiyle yapılacak çalışmalar bu H bunun merkez çekirdeği Güneş, nazariyeyi teyit ederse Dünyanın E diğer çekirdekleri ise kendileri derinliklerinde ele gececek olan SSni teşkil eden maddelerin kesafe petrol daha binlerce yıl insanlıga E göre değişerek ayni mer muazzam miktard» yakıt ve kimbaglı halkalar haline gelip ya endüstrisine ham madde temin Şgezegenleri vücude getirmişler edecektir. Tabii bu akıl almaz petrol hazinelerinin yerini bula= dir. Ay fezada yalıuz bir uğrak, bir ıslasyon uunakla kaimıyacak, 2 Diğer bir nazariyeye göre de bilmek için jeolojide büyük ilerle = J insanhğın yiiz yıllardır aradığı soruları cevap verecek SDünya ashnda ne suya, ne de at meler yapmak lâzım gelecektir. Smosfere sahipti. Her türlü hayat Yeni teori bir başka büyüleyici lar bulunduğundan) daha ağır e pabileceğiz. Güneş Sîstemınin Jiz~ ^seklinden de mahrumdu, renksiz imkâna da yol açmaktadır. ESer lemanları zapt edip biriktirebilir li kalmış taraflarını aydınlatabiE Şjjdi ve tozl* kaplı idi. (Tıpkı Ayın hakikaten Ay Dünvadan kopma ler. Bu madedlerden çoğu radyo leceğiz. Bu şekilde bizi yakın ge^ ^ bugünkü hali gibi.) Boyutları şim bir parça ise koparken yer kabu aktiftirler. Meselâ uraniyum gibi. zegenlerde ne gibi sürprizlerin^ Şdikinden d»ha büyüktü. fçindeki gunun, nispeten hafif, bir takım Üstelik civa ve kurşun da vardır. beklediğini de anlıyacağız = bir çeşit mesamelerde bol miktar mınerallerini de beraber götürmüş Ve Ayda muazzam miktardadırAy, bu suretle bizim için yalnızS S d l gar vardı. Bunlar Dünyanın tür. Fakat bunlar daha az yoğun lar. bir u$rak, bir istasyon olmakla" Sderin dehlizlerindeki muazıam şartlar altında ve sünger yapısınBu mühim problemi halledince kalmıyacak, aj'ni zamanda insan^ jSbasınçlarla katılaçmışlardı. Bu da tfjekkül ettiklerinden (yani kendi Dünyamız üzerinde ona da lığın yüz yılardır aradıeı bir y ı ~ Ş; gazlar zamanla, ağır ağır, buhar molekülleri arasmda çok aralık yanarak bir çok araştırmalar ya ğın sorunun cevabını verecektir. ^ =linilMlllllllllllinMIIIIHIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllll!Mllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllııiı<<<'iiMMiMi "MinifijîT olmasa da petrol ve uranyum var İddiası Krem ve Pudraları Süzclllfllnizln Hizmetinde Y.inıı TOrklycd* 2 O OO O dan laıla kadın O . O ToUalon mamulattna «adıktif Tokalon yarin* baska bif marka varsalar dahi ımrarla TOKALON'u i ı l ı m ı k manfaatinlı teabıd £cncbi ve Üâç fabrikasında istihdam edMmek üzere Eleman Aranmaktadır. 1 Imalâtta çalışmak üzere eczacı veya eczacı k>3İfi«ı. Yabancı bir lisan bilmek şarttır. Pratiği olanlar tercih edilir. 2 Komprime kifmında çahşnn k üzere bu veya buna benzer bir branşta bilfiil çalışrmş bu'ıınan bir eleman. Yabancı dil bilenHr tercih edilir. «teklilerin referans ve tercümei halleri ile P.K. 798 İstanbula raürc at etmeleri rica olunur. tstanbul Ticaret Borsası Seçim Rarkanlıpından: 5590 sayılı «Ticare» ve Sanayi Odalan, BorsaUrı» Kanununım sureti tptb;kine ait 3 '13070, 4'2485 sayılı kararnamelerle mevkii tstbike giren tüzük hükümleri cairesinde 16 Kasım 1P5!< tarihinde yapılacak Meslek Komiteleri üyeleri seçımi hakkında aşağıdaki hususlar ügil'lerin nazarı riikkatinr arz olunur: [Dünya Olayları] Moda «Yıldız kümesi» papuçlar «Kozmik» saçlar Seçim yeri : Seçim, İstanbnl Bahctkapıda Borsa sokağında İstan ı.'ul Ticaret Borsası binasmda yapılacak ve Seçim sandıkları 1 ve 2 numara altıpda Borsada muamele salonunda Hulıınduri'lacaktır Seçlm günü : Seçim tüzüğün 66 ncı maddesi gereğince 16 Kasım 1959 nazartesi eünü sabah saat 8 den ak?am 17 ye kadar devam «**ecHrtir «Beşiğinin etrafında sinemacılarının yüzlerini oksamayı bililar, fotografçılar telâşla fotoğrafyor. Ama doktorla eşi de ona şasılacak bir itina gösteriyorlar. Bu larını çekerken küçük goril «Goi acaip yavrunun kauçuk donunu uıa» 15 günlük bütün bebeklerin doktorun hanımı kendi eliyle de ! tasasızlığı içinde sol ayağını emiğiştiriyor. Gece gündüz her üç sayordu.» Onu ilk gören gazeteciler atte bir mamasını vermek için böyle yazıyorlar. zil çalıp onu uyandıran da doktoGoma bu yıl Isviçrede doŞan be : run ta kendisi. beklerin en enteresanırtır. Adı çaAvrupalı ilk goril îsviçre tabii , bucak dünyanın dört bucagına yetini tasıyacaktır. Annesi baba \ yayıldı. Foto muhabirler, televizsından daha yaslı (13 yaşında) , yoncular, sinemacılar onu kamışdır. Yavrusunu sever görünmekte tan besiğinin içinde seyretmek. dir. Ama iyi bakamamıştır. Goemziğini emisini, yatağının değiş ma doğduğu gün dünyadaki diğer j tirilişini, ya da açlıktan bağırışı«hayvanlar bahçeleri» direktörle \ nı, mısıl mışıl uyuyuşunu görrinden babahğır.a tebrikler yağ ' mek için babahğının evine koştular. Çünkü Goma Avrupada esirken doğmus ilk goril yavrusudur. Feza yolculugu «Aya gıtmek», (Dünya üstünde ikinci yavru. BiKâinata hâkim olmak» konusu olrincisi 1956 da Birleşik Amerikanakla kalmadı. Her büyük hidida doğmuştu.) yor. Kendi yaşında bir bebekten seden ilham alan modaya eşsiz Tıpkı bir insan yavrnsn gibi. tek farkı da bu Hareketleri daha bir kaynak oldu. Meşhur Fransız Babahğı, îsviçre Hayvanlar Bah kuvvetli. ayakkabı modelcısi Laure yeni çesi direktörü doktor Ernest Goma'ya, gece gündüz, 2 3 sabir papuç modası serisi çıkardı. Lang'ın gazetecilere söylediiğne atte bir mama veriliyor. Ağırlıgı Isimleri «Galaksi Yıldız kümesı» bakıhrsa, Goma'nm insan yavru günde 25 gram artıyor. Fakat 15 «gezegen», «Lunik». Mankenin esundan hiç farkı yokmuş. Derisi inci gününde doğduğu günden bütün 15 günlük bebekler gibi kı daha büyük değil. Doktor Lang lyiliksever bir Amerikah. ev ka linde gördüğünüz papuçlar Galakrışık. Acıkınca öbür bebekler gi onun daha bir zaman böyle bes dınlannı mutfakta en sıkan işler si tipindedir. bi haykınyor. Emziği yaklastırı lenmiye muhtaç olduğunu söylü den birinin de pullu balıkîarı tePapuçlaı feza devrinc uyar da lmca öbür bebekler gibi dudakla yor. Zaten ana babasiyle birlikte mizlemek olduğunu düşünmüç. bu saç modası duru mu? Mankenin rını oynatıyor. Onlar gibi emzik yaşıyabileceğini aklı iyice kesme iş için bir âlet icat etmiştir. Yu saç tuvaletınin adı da elindeki isemiyor. Vakit vakit durup onlar den onu annesinin yanına bırak varlak bir elektrikli traş makine karpinlerden daha az orijina! degibi hava çıkarıyor. Ve tıpkı bi mıya hiç niyeti yok. Goma'yı ken si bu. Prize takıyor, düfmesini ğil: «Kozmik». zim bebekliğimizde yaptığımız gi di eliyle büyütmek istiyor. Çün çeviriyorsunuz. Balık bir dakikabi keyifle altını kirletiyor. kü annesi goril hanımların en se da tertemiz oluyor. Pullardan eTüyleri ve renginin koyuluğu vimli, en uslularından olduğu hal «er yok. Aletin başka işlere yarıolmasa Goma sanki 15 günlük bir de direktörün verdiği emeğe değ ytn yedek parçaları var. Meselâ Taşlı çoraplar bıçaklarınızı bilemek. çatal kaşıkinsan yavrusu. Daha etrafı pek memis. İyi seçemiyor, oturamıyor da. Fa Goma, onun şefkatini hak ede larınızı temizlemek için bu parçaSon Amerikan modası: Üstü yakat başını kaldırabiliyor. Yüzüko ceğe benziyor. $imdiden mem lardan birini ya da öbürünü takı lancı tarlarla süslü naylon çorap, yun yatırıhnca sırtüstü dönebili nunlugunu anlatmak için bakıcı yorsunuz. lar Çifti 3 dolar. Meslek Komiteleri : Üyeleri »eçilecek Meslek Komiteleri sayısı 19 olup; " " "" 1 Zahire Hııbubat ve Bakliyat 2 Yaçfb tı>ryf)pr Nebati yağlar ve Küspe 3 Yaoak Tiftik Kıl 4 Yaş Ham ve Av derileri •) Fındık. Crvİ7 Badem • 6 Zeytinyağ vf Zeytin 7 Sarievag ve Peynir 8 Un İrmik. Kepek 9 Parmık, Kitre 10 Ajan. Komisyoncu ve Simsar 11 Canlı hayvan 12 Et 13 Perakendeci kasaplar 14 Sojan ve petateg 15 Kuru yenıisler ve Çekirdekler 16 Yumurt=ı !7 Pastırma ve Kavurma 18 Ba»ırsak 19 Değirmenciler gruplarından ibarettir. Borsada müseccel Meslek mensuplannın sayısı 100 ve 100 den fazla o'anlar Me<:lek Komitelerine 7 üye ve ayni m'ktarda ysdek, mensuplannın sayısı 100 den aşağı olanlar 5 ve ayni mikteıda yedek sececeklerdir Bir grupta d^ğişik meslekler bulunduğu takdirde ecilecek Me=lek Konviepinrie mümkün olduğu nisbettp bu mesleklerden b'rer mümessil bulundurulmas'na 'ikkat olıınmplıdir [lCEŞİFlER İ(ATLAR] buıIKIÜf u nıüfbUS traş makinası çek yüzü aydınlığa çıkmamıştır!» Evvelâ Şahap tabağını uzattı: Sağ ol Jale hanım... Var ol diye düşündü. Haşmete döndü: Jale hanım.. Bu tavşanı pişiren el Bu gece tavşan avına katiyeti lerin dert görmenin Jale hanım! dedi. müsaade edemem. Çünkü ben geVe tabağı doldukça dualannın kâ lirken seninle bezik oynaraayı metini o kadar yükseltti ki, sot kurdum. Şansımı deneyeceğim, ç« rada yeniden bir şaka havası estl re yok! dedi. riverdi. Haşmet Aydına baktı: Haşme\, boğucu düşüncelerinden Neylersin birsder, emir busilkindiğini beürterek içini çekti: yük .rrden geldi. Bunun y»nn Yahu, çok soğudu burası.. Ali, akşamı da vaaar... öbür âkjımı ocağa birkaç kütük daha getir... So da vaaar... Hülâsa bir haftalık bayı da bir kureala. mühlet var! Ali seğirtti. Elinde kütüklerle Sesindeki vait mi, tehdit mi edöndüğü zaman müjdeyi verdi: kunuyor! Doktor fhsan anlıyama Kar başladı. beyim. dı. Şahap yerinden sıçradı: Ülen aldatıyorsan Ali, gözünü Tek kişilik lomyada doktor îhpatlatırım ! san, Aslmuru goğsüne çekmiş uBu tehdidi mühimseyen Ali, kü yuyor. Ikisi de uyuyorlar. Az evtükleri ocağa yeıleştirdikten soa vel daldılar. Gec»nin baslangıcınra pencereye yaklaştı, kırmızı ki da. karşılıklı yataklarda birbirlelim perdenin kıyısından baktı: rinin uyumadıSını sezerek, (akat Vallahi yağıyor beyim... Hem birbirlerinin uyumasını bekliyede tutacağa benziyor. rek saatler tüketmişlerdi. BirbirleŞahap, güftesi bestesi ancak ken rinin ayni konuyu düşündüğüne dince mâlum bir şarîtıjla sevin emindiler. Fakat bu konuya do kunmaktan cekindiklerl için kocini ortaya vurdu. nuşmuvorlardn. Nihayet, genç ka Hasmet, Aliye döndü: Söyle hazırlasınlar traktörü.. dının dHsiz ıztırabı doktoru o kaBu gece de ava çıkacağım.. Sizin dar sarstı ki. daha fazla dayanabu âciz tavşanda ne hârikalar ya madı. Kalktı, or.un yatağına girrattığınızı gördükten sonra, Jale di Onun, sarışın başını gögsüne hanım. ben artık geceleri hep tav çekti Parmaklarını »an laçlannın arasına daldırdı. Tek kelime şan katliamma girişeceğim. »öylemeden böylece şefkati ve Şahap kızdı: Yavaş gel!.. Gözümüzü boya munis akşayışlariyle onun »inirleyıp dağın tavşanlarını bize yuttu rini yatıstırarak uyumasını lağlaracaksın da âlâ mis gibi Trakya dı. Snnra kendi de daldı. hindilerini pazara göndereceksin Ortalık henı'İ7 karanlık. Günün defil mi? Burada enai yok! •«ıma«ır.H r!ah»ı bir »aatten faria Haşmet. zoraki güldü: var. Hele bulmuşken tavşan yiyeSofada ans';ır. bir türkü duyullim. Istanbulda sana her gün A du: merikan hindisi yutturmak boynuma borç olsun. Arksdaslır 1 başıns $ Sen Amerikan hindilerini AyGirdik rslışmak yasıns dına yedir... Saman tadını ancak 0 yadırgamaz! Şahap. her odanın kapısmda Afizını topla Şahap! avrı avrı durarak bu acaip tıirküAydının ihtarı üzerine Şahap, yü avaz avaz baîırıyordu. Ye>«i kendi ajzını parmaklariyle topla ntımaralarından biriydi. Avcı »rdı. kadaçlarını bu sabah bu türlü uFatoş, kocasına çıkıjtı: yandırmavı münasip bulmuştu. Haddini bilmez, nankör, boş Doktor îhsan, sıçrayıp davranan boğaz!... Sana Amerikan hindıleAslınurun başını tekrar göğsüne rinin aleyhir.de bulunma diye kaç çekti.. bastırdı: kere tembih etmedim mi?... Başı Şshabin azizliSi... Korkuttu mızı belâya sokacaksın! »pni... Heyecanm dininciye kadar Şahap büyük bir ciddiyetle cey?t. vap verdi: Aslınur bir kaç dakika öylece Ben Amerikan turkey'lerinin hareketsiz kaldı. Şonra derin bir yani hindilerinin değil, Indularıiç çekişle mırıldsndı: nın yani kızılderililerin aleyhinde Bak^lım bugün ne kötfl sürbulunuyorum, avanak! prız'eı olacak? Fatoş. başını salladı: DoVtor şakacı olmıya c«l>Çtı^ Eh öyleyse Madem ki k17.1l Bent'"n artık beHeme... Ben larıymıs veriştir veriştire bildigin hisseme düşeni yaptım. kadar. Haşmet. yüksek sesle bir «Lâ Uzun bir seîsiz'ik... Yine Aslıhavle!» çekti . Şonr» Aydına dön nurun mırıltısı: Gerçekten oek tepeden tndidü: Ge'ir misin bu gece benimle niz! Övle eerekiyordu. tavşan avına? Akhnur isyanla cevap verdi: tki«i de biraz evvel aralarınd3 (Arkatı var) geçen hâdiseyi unutmuş görünüyorlardı. Aydın bu teklifi şöyle bir tart tı: Gelirim tabii... Tavjan avı hiç görmedim. Yengesi Şuzanın soırada ilk defa sesi duyuldu: tSTANBUL Bence dejmez zahmete... Trak 7.27 Açıhş ve Program 7.30 törle daj yolunu tutuyorlar. Farlarla büyülenen tavşanlar olduk Karısık »abah müziği 8.00 Ha. lan yerde kalakalıyor. Çekiyorlar berier ».15 Şarkılar 8 3» tetiSi. tamam... Ben bile acemüi Ray Hartin ve Perey T«rth 6ık«>». ğimle vurabilirim. Keyifli bir av traları 8.45 Türkiller ve oyun ha. vaları 900 Kapınıj. değil. * 1SU7 Açılıl v* Program l?.3O Olmasın.. Görmekf fırsatım Dans müziği ve haftl meiodiler karırmıyacajSım. Bu muhaveveyi dıkkatle dinli 12.55 Kiiçülc Stüdyodan bes dakivciı doktor Iiısarı. bir şüpheyle ka 13,00 $arkılar: Mefharet Yıldırım 13.30 Haber'.er 13.45 ırkildi: Birbirierine dij biledikle Saı eserleri 14.00 Kansık w k w . ri muhakkak ou iki insanı: büyük tra müzl*i 14.30 Şark.lar: Mellh» bir ihtimaüe avnı dalavereye ka Yalçın 15.00 Kapanış. rısmış bu iki suç ortağını, elle• rinde tüfeklerle dag başında ta16,57 Açıhş ve Prorgam 17.0« savvur etmek hiç ho?:una gitme Her laman sevllen plâkîar 17.30 •nişti. «Avda avlanılır da!» riive Yurttan S e l e r Topluluğu 18.00 Yüzyıllar bo> unca müzik 18.30 düşündü. «Avda kazaya kurban ei'mek de vardır!» diye düşün Radyo Küme Fasıl Heyeti 18,55 dü. Bir çok av kazalarının ger Traiik saati 19.00 Sarkılar: Türkân Di2«r 19.30 Haberleı 1 9 « RADYO r BUlMACA Listelerin asıldıği yerler : Hem secmek ve h<"m seçilebilmek hakkını haiz olanlarla iki seneyi doldurmsmış olmaları haseb'le yalnız seeroek hakk'na yahip olanlar»n ad ve sovadlannı bil diren listeler bugüııden itibaren beş gün müddetle: 1 İstanbul Ticaret Borsası muamele salonunda. 2 İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan Şubesi salonunda as'lı kalacaktır. (Bu iki senelik müddet Sicilü Ticaret kaydı esas>na aöre hesar edilir.) Secmenlerin adlan. meslek ve hiiviyetleri defterlere vanlış veya mükerrer yazılmış veya hic yazılmamış veya seçim hakkını haiz olnnvanlar yazilms olduğuna dair ileri sürülecek itirazlar listelerin kald'rılacağı 2 Kasım 1959 pazartesi aksamıuöan itibaren üçüncü günü yani 5 Kasım 1959 perşembc günü saat 18 e kadar vapılacak tır. İtirazların yazılı olarak ve ikametgâh gösterilmesi suretiyle yaoılması şarttır Kımıllar varit görmediği iti razlar hakkında reddi mutazammm karannın bir sure tini itiraz edene beş gün i^inHe yani 10 Kas'm 1959 sal' günü akşamına kadar tebliğ eder Seçim kurullar'nın karanra kani olmıyanlar. kararın kendilerine usulen tebliği tarihinden itibaren üç gün içinde en büjnik Mülkiye âmirine müracaatla itiraz ede bilirler. Mülkiye âmiri, itiraziarı en çok üç gün içinde kesin karara bağl'yarak ilgiliye tebliğ eder. ı 1 n~\' I I I f rr I I Ita'.yan rr.elodileri 20.00 Kıhrı» saatl 20,15 Radyo Gazetesi 20.35 Küçük Stüdyodan beş dakika 20.40 Los Tres Diam?.n:es Triosu 20.50 Ordu Saati 21.00 Radyo Kİ?. lk Türk Mu'lkisi Topluluğu 21,30 Karışık hafif müzik 21.45 Saı eserleri 22.00 Piyano dünyasında g c i r t i ' e r IÎ.1S Moıart ao. nat 22.30 Plâk dolabından 2.1 00 Sorbahar melodileri 23.15 HabTier 23.30 Program 23.33 Dans müzîgi 24.00 Kspanış. tstanbul Belediyesi SEHtR TİYATROLARI DRAM KISM1 HAMLET Saat 21 de K O R U Y Ü C U M E L E K L E R SEVİMLİ BALIKCI TAMANı Ml ? HA 37 *ı ırı OE GÖRDÜN.DillMl'r'HSbi G6L ŞU MENDEBUR YUTKüNKA VAZiJft. KA].LI§1 ŞAUKIM . S 0 6 ü p ü N ; A L T j : NA ub'TÜREÜM. BELKİ IHTİYAft İHTİYAR ! VAl.MOSE'UN HAKKI v/AR O£ MEK. HAVALETTEN KURruLMAK i 8ü ışİM SON'JN GETiRMEÜYı? Oy verme : FAYDAS' OUUR.O1YE şuNyVOttSAN 6RüCt KiTo HiNER'IN ÇİPTESİNı'DE AL . Yukarda yazılı 1 inci Meslek Komitesinden 9 ncu fdahil) Meslek Korr.itesine kadar olan meslek gruplan 1 No: lu Seeim sandığına ve 10 ncu (dahü) Meslek Komitesinden 19 ncu (dahili Meslek Komitesine kadar olar meslek gruplannın 2 No: lu Seçim sandığına oylarım •acaklardır. Seçmenlerin oylarını kullanırken Seçim Kurulunr östermek üzere nüfus hüviyet cüzdanlarını yanlanna •Imaları, defterlerde isimlerinin bulunmasını kolaylaş !ırmak üzere sicil numaralarını bildirmeleri ve seçim hakkmı haiz bir nükmî şahsiyet adına oy kullanacaklann müseccel mukavelelerı mucibince temsil ve ilzam salâhi yetini haiz olduklarınj. dair olan sirkülerlerini Seçim Kuruluna tevdi etmeleri lâzımdır. Keyfiyet sayın ilgil'îere ilân olunur. (59074) PBOF. MMBOS'üs (VLACERALARL I Daktilo Aranmaktadır. P. K. 714 N o. T» mür.ea»t. K Ü Ç C K 8.4HNE YUKARIDAN MÜFETTİŞ 3 perde komedi 1 Hasrel ve görcceği gelme Yazan: N. Gogol. Tercüme eden: M C. Sahneye koyan: Haldun i duygusu (eski terim). 2 Fazla sı Anday. Dormen. Pazartesi hariç her akçam raklık verir durumda. bir sayı. »aat 21 de. cumartesi, pazar matiıje 3 Tarihın ilk" devirlerinde Rum saat 17 de. cnma öğrencilere tenzilâtlı mntlne saat 17 de. elinden Anadoluya göçen Türk kavim ve kabilelerinden (çoğul). 4 Karaca Tlyatro Siftah olarak hükümete ve kanuna MUAMMEP Her gece Suvare 21 da karşı baş kaidırnıış dıırumdaki kim Jnhn Osbome'un se» karşılığı iki kelime. 5 Müs. BURADA GÖMÜLO lümşnJığın znhurunda önce KâbeHer gtin matine 18 d» de bulunan put William Gibsnn'un lardan biri. Ku Sallnraktj tkl Klfl zey Afrikada ye tisen ve kâğıt İSTANBUL Tiy»trosa ve benzerleri Her akçam 21 de Elhamrada yapılmıya yaııBULUNMAZ yan bir cins ot. PANStVON 6 Çok köçıik Komedi 3 Perde çarşamba tenzliâth kadrolu fahri üünkti hulmaranın halk matlnesl, cufca 7 Kedİ hallPdilmis ?PkH martesi pazar 18 da lerin razifesi (iki kelime). 8 matine, "Kadınlar mânasına bir kelime (eski U5Uİ çoğul). 'lere tenzilât. SOLDAN SAĞA: Yazan: Shakespeart» rUrkçesi: Orhan Buriaa 1 Papaz Makarios ile Yunanlı Pazartesi akşamlan Grivas arasında çıkmış olan. 2 temsi! yoktur Parlak sözler ve yalan dolanla YENİ TİYATRODA berkesi aldalmıya kalkışan. 3 BİR ZİYARET Zirai faalivetlcrde yürlerce işçinin Yazan: F Dürrenmatt işini goren makir.^. • Yüksekten Türkçesl: Dr. K. Bekata geniv bir suya birşeyi atma harcSalı akçamlan temsil yoktur keti (eski terim). bir edatın kısalLÂLE TİYATROSUNDA <LâİP SinemaFi) tıhtıışı. 5 uSenelerin hesabım FETTAN KIZ yapan . mânasına iki kelime. 6 Yazan: C. Goldoni Familya i;!eriyle ilgiü. 7 Hem Ttirkçe!>i: Mahmut Abaç ledavi olma hem de dinlenme su Çarşamba akşamlan temsiî yoktur " retiyle kalafata çekilme işi, sahip. Her iiç ti,\atroda pazar gunlerl 8 Kanıınsuz olarak zorla alınan saat 15.30 da matine vergi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog