Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ti Ekim 1939 CUMHURtYET 9olitıka. Pakistanda genel Beklenmedik bir ziyaret y bir dikkat ediyor Hrntçef Amerikay» r*diŞam, 26 (R.) Suriye Tahkıkat liz, Irak ve Amerikan paraii basyor.. halkla temag ediyor. Bürosu tarafından verilen bır ha mış ve piyasaya sürmü^tur. Kalpazan çetesinin bastığı sah Memleketinde isitraediği »cı tenbere gore, Trablusşam şehnnje ovyet Basbakanı Hrntçef'in milletlerarası bır kalpazan çetesi te paralar şunlardır : 500 Türk Ii kidlere marnı kalıyor. OfkeleniEyüp Han, dört kademeli seçim yapılması beklenmedik bir sırada Romeydana çıkarılmıştır. Çete^n ele ralık, 100 dolarhk, 10 Irak dinar yor, hakaret ediyor. Mnkabele föSiyasi çevreler, ya Ruınanyamanyayı zivaret etmis olıtıarüyor.. tekrar dfiıeliyor. Memiebaşısı tevkif edilmiş ve bu (,ete ile hususunda emirnamevi imzaladı. Seçimlerin da iç karısıklıklar yüzünden, Londra. 26 (R ) Ürdün Kıralı ibirlıği yapmış olan bazı tacırler hk, 100 Lübnan Iiralık ve 10 ster ketine d8nfiyor. O da Amerik» «ı, Balkanlarla alâkalı veni linlik banknotlar. Çetenin ele gebir komönist diplomatik tesebbüve yahut da Balkaniarı niik Hıisevin bugün «News Chronicle» de nezaıet altına ahnmıştır. Buro Cnmhurreisini Rosvaya davet ediilk kademe^i bu vıl tamamlanacak çırilmesinde 10 sterlinlikler âmil «üne geçilmek özere olduijru kanayor. Bnnlar olnp dnrnrken «Ameaçıklandığına göre, lear s:lâhlardan tecrid edecek gazetesıne verdiği bir özel beya tarafından olmuştur. Zira. iki yıldır îngiliz natta. Irak'ta bir iç harb çıktığı ve atini nyandırıyor. Karaçı 26 (R. • H.) CumhurI 1960 yılından once yapılacaktır yeni bir paktın ihdası icin Irak milleti dâvet ettigi takdir/? kalpazan çetesinin îtalya, Isvıçre, Hukumeti 10 sterlinlik banknotla rika ile Rnsya dfinyayı paylaiacakBn avın ilk çünlerinde Bnlgar lar» rivayeti eıkıyor. Bn bir riAmerikada şubeleri başkanı General Eyub Han tara | Bu beçım usulüne göre, halk tem liazırlık'ar yapmak iizere Ürdün'ün müdahaleye hazır oldu lngiltere,çete, Türk, Lübnan, var rı tedavulden kaldırmış idi. Basbakanı Tndor Givkov Arnavut fından Pakistanda yapılan kansız dır Bu tngivayet detil. danya haricivelerınde sılcılerı her dort kademede de icra Hrutçef'in Bükres'e gittiğini ğunu söylemistir. lnfta eitmiş, Enver Hoca ile birlik ihtılâhn bırincı yıldonumü yarın biilurlasmış bir endisedir. Hemen organları ile ışbırliğı yapacaktır Kıral demistir ki: «Irakı komü Ayşegül Sarıca'nın bugünkü İkinci kota ithal müddeti iki tnırillı. Fransıı, Alman. ttalvan te l î sün Kadar Rnsvanın bu en butun memlekette kutlanacaktır. ileri sürüyorlar Pakıstanın yenı Anayasası da ilk ni.«tlerden kurtarmak için elimizkiiçük peykinde dolasmıstı. Dikkao ay daha uzatılıyor bariciyeleri paçalan »ırıvorlar.. konseri Memlekette ıdareyı eline alan E , kademe seçımlerini mütaakıp hati çeken nokta şu olmnstu Her iki Belgrad 26 (A.A.Rı Sovyet Baş den gelen her şeyi yapacagız. Biz yup Han, Pakistanda tatbika ko zırlanacaktır. İkinci kotaya dahil ithal mallan endiselerini Amerikara »BylüyorGenç piyano virtuozumuz Ayşekomnnigt Iider de ne Yueoslavvabakanı Hrutçef'in geçen hafte gizli Irak'ı Iraklılar için kurtarmıya çanacak demokratik sıstemın ilk Diğer taraftan Pakistan Cumgul Sarıca, bugün saat 18,30 da Sa nm dört aylık müddet içinde muh lar. ya v* ne df Tunanistana çatmış şartı olan seçımlerı yapmıya kaolarak Romanya'yı zıyret etmiş ol lışacağız. Yoksa, Ürdün topraklaEisenhower, Amerikada « " hurbaşkanı, Pakistan ile Hındistan rını genişletmek gâyesini hiçbir ray Sinemasında bir resital vere teüf sebepler dolayısiyle getirileme Başvekilini kabnl etmeden evvel lardıü Komiinist hloknndaki par rar vermıştır. Cumhurbaşkanı 4 dünyada olduğu g bi arasındaki son hudut anlajmasının ması bütün cektir. zaman gutmüvoruz Kendi istiklâldiği ve otomatikman yeniden iki Avmpaya gelip Batılılara teminat ralanmalar (Tito hâdisesi» kapalı kademeli seçimlerin ilk kademesıiki memleket arasındaki gerğınliği Yugotlavya'd" da hayret uyandırmış lerini saîlamlastırmak Irak halkıAyşegül Sarıca'nın bu resitali ay daha müddetin uzatıhnası husuhir sekilde tenkid edilmis fakat nin yapılmasına daır emırnameyı Hrutçef'in Romanjv'da 6 gün veriyor. hissedilen derecede azalttığını soy tır. günlerdenberi sunda Ticaret Odasmca KoordinasTnçoslavya ismen zikredilmemiş. imzalamıştır. İlk kademe seçimleri kalması sırasında en ufak bir haber na dü«en bir vazifedir. Irak'ta bir sanat çevrelerinde Rnsyanın ne istediîi belli deHllemiştir. komünist rejim kurulduğu takdir ilgîyle beklenmektedir. hücnmlara marnz hırakılmamıstı. dahi dışarı sızm mıştır. Belgrad siyon ve Ticaret Bakanlıklarma çe dir; ama ahvaie vâkıf olanlar. Rni "uıııııııiıııııtııı|i||||ı|||nun|nil|l||||||!|l||llll!'iin t ı de yalnız Arap memleketleri deO sırada ise Bulstar resmî oreanTanınmış piyanistimizin verece kilen telgrafa henüz bir cevap gel yanm. pozisvonnnn boımadan, hıyasî çevrelerı, bu ziyareti iki şekılftil. bütün OrtadoŞu tehlikeye dü gi bu resitalin programında Bach, lan, Eisenhower Hrutçef mülâde tefsir etmektedirler. Bunbrdan inltı çıkarmadan «tılh istediti kamemiştir. şecektir » katı ve bn mülâkatı mütaakıp Faure. Ravel, Schumann, R. Ducasbıri, Romanya'da dahilî karışıklıklanaatindedirler. Her balde Rus»« n»şredilen teblij üzerinde önemle Irak Raskonsolosn, General Ankaradan piyasamıza gelen ha öyle bir dnmmdadır ki barbi kase, Chopin, Debussy ve Liszt'in rın çıkmış olmasıdır. Dığeri de, B 1 durnvor ve sn neticeve varıyorlarKasım'ın hayatta oldufnnn eserleri bulunmaktadır. berlere göre, Ticaret Bakanlığı ileri ransa da ber seyini kaybeder. Kay. kanlarda nüklear silâhlarden tecrid d, söylüyor sürülen mücbir sebepleri yerinde bettiklerini bir daba yerine «e«edilmiş bir bölge ihdasına dair yeni Birbirlerine saldıran Irak'ın tstanbul Baskonsolosu Hi« Mademki Eisenhower ile bir teşebbüsün hazırlıkları ve bu görmüş ve müddetin iki ay uzatü rebilir mi? Belli olmaı. Onnn icin kankoca Hrutçef avnı masa etrafında tophususta bir B lkan P ktının kurul ?am Tabakçalı dun T.H A. nın bir ması husudunda prensip kararına Rnsvanın harbden kaeındıtı îfipmuhabirın» verdiği beyanatta, Ge Boşanmak üzere mahkemeye mülanabildiler, neden Balkan devlethesiıdir. Talnıı rahat diırmak ve masıdır. neral Kasım'ın sıhhi durumu hak racaat etmiş olan bir karıkoea, varmıştır. lerinln idarecileri de bn sekilde rahat etmek için teminat ister. Buna ait kararın bugünlerde ya. kında Kahire radyosunun son günkarşüıklı hakaret ve darp iddiası hareket etmesinler, bir masa etraRnsvada o kadar deSisiklik oilerde ileri sürdüğü iddialann doğ ile, dün 3 Sulh Ceza Mahkemesin yınlanması beklenmektedir. fıMa bulusmasınlar!» Ilmır 26 (Telefonla) Dinî siyase mnstur ki, Hrutcef, Franttı Criraİran Şahının nişanı ru olmadığını ifade etmiştir. de yargılanmışlardır. Mehmet ad Siimerbank kredi ile pamuk Avnı zamanda Bulcar basını, kote âlet ederek propag nda ycptıklahnrrelsi De Ganlle ilf «örfismek Bilindigi gibi Kahire radyosu, lı koca yattıgı odaya. karısının armiinist partisinin direktiflerine n Bir gazete, «Hind'lilerin me^ru rı iddiasiyle yakalanan Nurculann bugün açıklanmıyor için önflmüzdeki av Parise «ideipliği veriyor Kasım'ın aldıSı yaralar neticesinde kada<;lannı dâvet edip çalgı çalayarak, Balkanlarda komiinist dev ınenfaatlerini koruyaeak bir duruşması bugun Ikmcı Ağır Ceza eektir. Çünkfi Hrntcef harh i»<eTanran, 26 (a.a.) Saraya ya öldüğünü bildirmiştir. Başkonso rak sarkı söylediklerini, «Buna «on Haber aldığımıza göre Sümerbank memekte, bellibaslı Batılılan d» lptlerle komiinist olmıvan devletpolitikanın tesbiti zamanı Mahkemesinde başkmıştır. Mahke kın çevrelerden ogrenildigine gölos, Kasım'ın birkaç güne kadar vermelisin» deyince de üzerine a Alırn ve Satjm Müesseseleri kredi ler Için bir çok isbirlj*i sahasımn me gızlilık kararı vermiş ve duruş re, yarm Şahın doğum günu do'ayalnız Amerika ile anlasarak dönartık gelmiştir» diyor hastahaneden çıkacagım söylemis tıhp kolunu ısırdığını »öylemiştir. ile pamuk ipliği satışına başlanuşm'vcnt oldufnnu belirtivordu. ma gizli cereyan etmiştir. Koridoi> yısıyle, saraydan hukumdarın Barayı pavlaşmıya çalıstıtı lskilintir. Ralkanlarda veni hir diplomatik Gülnar adlı kadın ise, kocasınm tır. de n knrtarmıva calişmaktadır. Yeni Delhi, 26 (R) Geçen hafta larda sanıklarla gazeteciler erasmda yan Ferah Diba ile evlenecegini trsebbüse eirismesi icin Rusva tabu toplantıya katıldığını, kendisibazı münakaşalar olmuştur. Snıklar bıldıren bir teblıg yaymlanması Tabii bütün hunlar dünva Sümerbank, kredi i!e verdiği paKızıl rafından vazifelendirildifi «iivle Ke^mır'ın Ladek bolgesınde nin de şarkı sövlediğini fakat ev gazetecılerı tehdıt etmiye kalkı^mış pek muhtemel degildir. Teblığ anyomnsam» muk ipliğine karşıhk banka temi finlifinde bafif bir nen Bulçaristanda son iki hafta Çın bırlıklerı ile Hındistan devrıye kira^ını vermedı£i için ev sahibilar, araya girenlerin müdhalesiyle cak 5 ka^ım tarihine doğru yayınyapmıstır. Ama ilkbaharda TW nat mektubu almaktadır. z^rfında bn Î3a!het eenişlemekte kolu arasında vuku bulan p=rpışma nin ikazına sinirlendiğini söylemi? her hangi bir hâdisenin çıkması 6n lanacaktır. lacatı nmnlan zirve toplantıvnda iken Hrutcef'in anî olarak Bükre b kkında Hındistan yenı bir açıklave demistir ki: «Ben neden kirayı Yahya Kemal anılıyor afaha Rnslar tekiif ettikleri »ilânlenmıştir. Tahran'da dolaşan söylentılere fr eelme^iıin sebepleri Ö7erinde ma yapmıştır. Buna gore, Devriye verm:yor*un devince kızdı. üzeritI gore. re^mi tebligin yavınlanması Buyuk Şaır Yahya Kemal Beyat MTİanmavı baskalannın dnranlar şu ihtimalleri de ileri sfi koluna mensup tskerlerden 17 sı Ankara Doğumevi Ebe protokol ile ilgili bazı sebepler yü Dun sabah, Sirkecide araba vapur me atılıp boğazımı sıktı ve bu ev h'nın olumünün 1. yıldonunü mu etmesini kabnl edeeekier fflyoriardeğıl, ancak dokuzu öldürülmüş ve zünden bir hafta eeciktirıîmıştır. iskelesi açıklarında 58 yaşınde İsma de herkesi öldureceğım dedi, guç nasebetiyle, Fen Fakultesi konfeBütün mesele bnradadır. Okulu açıldı Romanyada karışıkliklar oldu 10 asker de Kızıllar tarafından esir kurtuldum, belki o zaman kolunu rans salonunda büyuk bir anma il Koseoğlu olduğu tesbit edilen bir fcuna dair haberler mevcnttur. Bn ısırmış olabilirim». Tanık Gülseren töreni yapılacaktır. Ankara 26 (Telefonla ı Ankaedilmiştir. Devriye koluna mensup 29 milyon Iiralık ceset bulunmuş ve aılesine teslim Gfinnn birinde fiaeteier Anani ziyaret bnnnnla alâkalı olabiadlı bir genç kız kadının ifadesini ra Doğumevi Ebe Okulu bugun sabir *sker ise kayıptır. Yenı Delhi edilmek üzere morgı? kaldırılmıştır. 1 kasım pazar günü saat 10 da kara mahrecli bir hab«r veplir! teyid etmiş ve Mehmedin herkesi at 16 da mer> simle açılmıştır. Tökurşun kalem Olaym suda boğulmak suretıyle başlıyacak olan torende şairin ha diler. Marnf T8rk tficc»r v# Maresal Tito'va karsı veni hir Hukumeti bugun Fekıne bir nota ! ren Sağlık B kanının bir konuşma Anb ra 26 (Cumhuriyet Teleks^ meydana geldiği anl« şılmakla bera öldureeeğıni soyledıği zaman kor yatı ve eserleri etraflı bir şekilde 1 »anavicileri. D. P. ile mfis*ehürnm bampanvası da plânlastınl gondereıek 1 ) esırın aernai ıtdesini siyle başlanıışUr. Daha sonra Dokup kendisine yalvardığını belirt Devlet Malzeme Ofisi tarafından ber tahkikata devm edılmektedir. anlatılacak. bu arada Konservatu rek bir matbaa ve nesriyat «irtalep etmıştır. mak Istenmis olahiiir. miştir. Duruşma, bazı hususlann ğumevi Başhekımi Dr. Zekâı Bur> k ithal editen 29 milyon lir> lık kurPolonvada olduju gibi diier çiftliği sahibinin tesbiti için başka güne bırakılmıs ar İcra Heyeti tarafından merhu keti knrmnslar. Bn baber Babıî'JDığer taraftan Hindistan Komü da «okulun gâyesini izah etmıştır. şun kalemlerin ilk partisi gelmiş Haznedar mun bestelenmış eserlerınden mu de hir »ofnk dns tesiri yapti. CPnpeyklerde de ciddi bazı çüclükle nıst Partisi liderı, Kızıl Çin'ın Hinvasiyatnamesine iki oğlu da tır. Bir mılyon liraya m> 1 olan okul tir. Okul kooperatifleri tarafından rekkçp bir konser verilecektır. kn bir iktidar partisinin bSvle i « rin mevcut oldugu inkâr edilme distana karşı takip ettiği politik. yı üç yıl süreli olup ebe yetıştirılme satılm' sı kararlaştırılan bu k lemitiraz etti fnıln ve kuvvetli Iş adamlarİTİe roektedir. Bilhassa mahsııl durutenkid etmıştır. 3İnde mühim bir merhale olacaktur. lerın öğrenciye 16 kuruşa mal ola Haznedar Çıfthğı sahıbı Ahmet birle?ip bir basın »trketi knrnasl n g bn mevsim ivi olmamıştır. Faoğı bildirilmekte. aynı evsaftakl Merterin vasiyetnamesiyle ilgili dutfiria endiselere yol açar. kat yalnız bövle bir vaziretin Hind basını ise Nehru'nun siy«ıse29 Ekim 1959 persembe saat 15.3019.00 h lemin piyasada 4050 kuruş are ruşmnya, dün Bakırköy Sulh Hukuk Hrutçef'in Bükresi anî zivaretine tıne şıddetle hücum etmektedir. «Hin T E Ş E K K U R Bn endiseler belirirken »irkeHn mahkemesinde devam edilmiştir. Du sında değistiği söylenmektedir. lıiztim hissettirmis olması ihtimall dustan Tımes» adlı gazete bugun; Aile reisimız idare heyetinde bnlnndnhı bitdiruşmada merhumun oğlu Raufun zavıftır. Difer taraftan Sovyet Baş «Hindlılerın meşru menfaatlerini ko rilen kimseler, bn Wen haberdsr (Manisalı) evukatı. vasiyetnamenin usulî nok«Hamlet» in orijinal hakanının, Birlesmiş Milletler 5olmadıklannı söylediler.. sanları ihtiva ettiğini ve bu yüzden ruyacak bir politik^ tespitinin zama H İ L M İ İ Ş E R İ 'nin niinde açmış olduju «barış ve sibaskısı bulundu ipjtali için n>hkemeye müracaat eHalbnki «irket noterlikçe ta»4ik Karadenizin lâhsızlanma kampanvası» nı de nı artık gelmiştir» demekte ve «Tivefatı dol?j ısıyle cenaze merasımınde bulunan mektup, telgraf ve teleedilmiş, «icilH ticarete de te»eil evam ettirmek isterken Balkanlar mes of İndia» gazetesi de «NehruV a r ş o v a . 26 (a.a.) B u y ü k tnçi dildiğini bildirmiştir. Merterin diğer eşsiz fonla büyuk acımıza iştirak eden ve dilmif. AltınıJcı Demokrat Fartl da Belgrad ile yeni bir çatışmaya nun bu son olay karsısında kifayet evimize kadar ORKESTRASI Hamlet oğlu Tahsinln avukatının da, aynı zahmet odip blzleri liz edibi Shakespeare'ın namıns Başvekil Adnan Menderei.«t"ğe Iftıldıklarını bildirmesi üzeqüzeM iğt jritmesi de heklenmemektedir. Mos siz ve adaletsiz telâkki edilen tep trpollı eden «kraba ve dostlanmua pive'inin Avrupa kıtaçında mevcut •in de imzsaı var. kovanın jayesi, bn «barıs ve silâh kısi tahbih edılmektedir» diye yaz teçekküre büyük acırmz mâni oldugun tek orijinal baskısının geçenlerde rine mahkeme. vasiyetnamenin hüAeavip bir »ev! şirketin idadan gazPttnızin tavassutlarm rica Wroclaw kütüphanesinde meydana kümierini yerine getirmek için, iti«ızlanma kampanvası» nı Balkanm ktadır. > Otobü« Sfint H.oO da 7ak<mı Opfrn Kıııası ftnündpn ederiz Ailesi re meelliini tecmek 'dn bir h«lara da yavmaktır. çıkarıHıfiı, Polonva Haberler Ajan raz dava^ınm sonucunu beklemiye veti nmnmive totılandıÇından da 51 tarafından bildirılmistir. Ham V< rar vermiş ve duruşmayı başka gü fionüş 19 15 IP Kılyostan Tel.: 61 20 01 115 Hatırlarda oldufn ribi Rnsva kimsenin haberi yok. lefın, bu^rıne kadar büinen altı ne bırakmıştır. 1357 yılmda Balkanlarda diplomaB A Y R A M D A B A L l K Bn firket nedir?. Demokrat basımının üç tanesi. Fritish Mutik bir tesebbüse eirişmiş, RomanPartı tiearete mi bailadı? Hayır.. seum'da, diğer üçü de AmerikaBayram tatilinde tam teçhizatlı balıkçı sandal ve motorva Basbakanı Stoica vasıtasiyle bir tae. taeirler politikava mı başUdı.. da b'ilıınm^ktadır larımızla lüks dairelerimiz emrinizdedir «Balkan Federasvonn» teklifini orT E Ş E K K U R onlar da hayır dediklerine tröre tara attırmış, Balkan devletleri Tel: 27 32 87 ve 53 48 00 89 Eşim GUngör Dursunoglu'nun şirket, mahkeme kapiiına bırakilNazmi Bari yenildi idarecileri Bükreşte konferansa çalüzumlu amellyatını yertnde. TURİSTİK SAHİL VİLLÂLARI SİTESİ mı« babasi meçhni bir focnğa dSnmüdahale ile yapan Zeynep Kâfınlmıştı. Bn «Stoica p'Snı hiç Tel Aviv, 26 (R.) Türkiyenin dn. mil hastanesi kıvmetli v» enerbir netice vermemisti. Şimdi aynı 1 No. lu tenişçisi Nazmi Bari, bu)ik Başh«kimi savın Memleketimiz hakikaten garibeVazife Bnlçar Basbakanına mı vegün burada yapılan tenis sampiyoler diyan oldn. rildi? Toksa Sofva. Bükreş ve TiDoçent Dr. na finallerinde 06. 16. 06 yenilrana muşterek hir sekilde mi ha+ FAHRİ ATABEY'e mistir. reket edecekler? anpstezıst Opr. Dr MORDOHAY Bir kalb bastasi bize başvnnıNazmi Bari'yi. l^rael'ın 1 No lu SULAMa. Opr Dr. BURH^Her ne sekilde olursa olsnn böyyor. Anjin aîrılanna iyi Relen ovuncusu Eliezer Davidman yenNETTÎN ÜSTÜNEL, Opr. Dr İe bir teşebbiis, Balkan bölıresinin Trinitrin isimli bir İ1S< var. Bnmiştir. FERRUH ADALI. Dr KAYHAN silâhtan tecridi. kısacası nmnmî nnn da mnhtelif memleketlerde UMUROĞLU. Dr. MİTHAT Uzun müddetlerberi stokları bulunmıyan bir silâhsızlanmadan Snce silâhlavapılmis mnhtelif çeşitleri var. OAYIRTMAN'dan müteşekikl ame V EFA T rı terketmesi teklifi ile beraber eelivat ekıpine. alâkalarını eslrknvncnnnn mektnbnna ilistirditi Cotranul gcmiyer Opr Dr CAHİT KOClivorsa, onnn da «Stoica plânı» nın tahlii ve kontrol veıikalanna eöre Merhum Doklnr Kadri Bey mahduÛGLU, hastanenin çahşkan ve Belamyl akıbetine nğrıvacagından şiiphe emu. mprhıım Doktnr Medenl Akbnnların en Msi bir Fransız firtıtız doktor. hemşire ve ebeleman'ın karrieşi. Vasfiye Alam'ın badilemez. ömer Sami COŞAR masının yaptıŞı ilâr.. ama ÜSc Hnne. gi.ndüz ve gece person'liRubramin 1000 mkgr. bası, Mıthat Alam ve Ze>nrp Alam'ın halcileri bnnn gretirmeyip dsha nf, bılhasas kıymetll ve mu?dedepi Nenman Alam'ın kayınpedeİhtiyacı karşıhyacak miktarda pıyasaya dağıtılmıştır. pabalı ve daha çabnk bavatlıvjtn, fik hocam Haydarpaşa Nümune ri. Mardin \"a1iliglndon emeklı Osman Nihat toprağa verildi haftanepi Ikinci Cerrahi SerSaygılarımızla arzederiz. tesiri dab* az bir tsviçre rnanınVefatını tee^surle haber verd'.ciAHMET MUHTAR AKMAN vıci Sef' Faym Opr. Iönü tretir^'orlarmıs. Oknvncnnon £ni Gİarak vtfat etmıştır Cenazesi mız tanmmış bestekâr Osman NiDr. S\L\H\TTtV AKEL> iddiası doîrn iselri vanlıs o'ma» 27 'C 1959 tarihine müsadıf bugunk'J hat'ın cena7e?i dun ogle namazını dığer meslekdaş. akrabs ve sına iebep vok vapılan ithal. ihsalı g\ınü ikindı namazını mütaakıp mutaakıp Kadıköy Osmanaea Cadostlanmıza mınnet ve şükranSiçli Camiinden kaldınlarak Zincirtivaca cevan vermivor demehtir. larımızı arzederiz. miinden kaldınlmıs ve Karacaahlikuyu Asrl rr.cz •lığında ehpd! istiBİ7i m bildifimiz ilâç hnsnnnnda Dr. A>han Dursunoglu met mezarl'gındaki ehedi istırahatrahatgâhıns te\c"ı fdllecektir Mevlâ Sıhhive Vekâletinin tercih ve tavgariki rahmet ejiiye. gâhına tevdi edilmiştir. sive hakkı vardır. Esasen bn »ekil ithal valnızTrinitrine de " " h sus dejildir. Eczavi tıbbive >*halinde de ncnz ve ikinci kalite maddeierin ithal edildifeinf kendimis AŞAĞIDAKİ SORULARA de müsahede edivornz. seçim hazırlığı Romanyaya niçin gitti? Hrutçef Ürdün Iraks 5OO Iiralık siiren kalpazan çetesi komünistlerden kurtaracakmış! Trablusşam'da ele geçirilen beynelmilel Kıral Hüseyin, «Irak'ı komiinistlerden kurtarmak için elimizden geien her şeyi yapacağız" dedi ve Bağdat'ta bir kızıl rejim kurulursa bütün Ortadoğunun tehlikeye düşeceğini söyledi çetenin dolar ve sterlin de basıp sürmüş olduğu bildiriliyor Dünyada bir degişiklik var Hint basını Izıtıirde Nehru'ya Nurcuların çatıyor duruştnası Denizde Dün bir ceset bulundu •*• DANSLI ÇAY Romero Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkat Nazarına: bu haftadan itibaren Ankaramn Sîyâset Kulisleri E.R. SÇUİBB AND SONS İLÂÇLAR A. Ş. Menderes  K I S Okuyor Kocanız mes'ut bir inscın mıdır? ( 1. Kocanız akşam geldiği zaman (A) onu karşılar, hatırını sorar mısmız, yoksa (B) o sırada komsuda veya çarşıda bulunduğunuz olur mu ? 2. Yeni bir elbise yaptırmak istediğıruz zaman (A) kocanızın imkânlannı düşunur müsunuz, yoksa (B) ne yapayım gıyecek bır şeyım kalmadı deyıp tsrar mı edersınız ? 3. Haber vermeden yemeğe bır misafir getirse (A) güler yüzle karşılar, hemen bir şeyler hazırlayabilir mısiniz, yoksa (B) somurtup neş'eli havayı bozar mısıruz ? VERECEĞİNİZ CEVAPLAR BUNU GÖSTERECEKTIR AD B D AD 4. Yemek pişirirken (A) kocanızın sevdiği şeyleri hazırlamayı düşünür müsünüz, yoksa (B) zahmetsizce yapılan yemeklerı mı her gün önüne koyarsınız ? AD «D Bn dâva 'c endiistrinin hlmaTesi. Âmme sıhhatinin muh3fazası, döviz tasarrnfn eibi bir cok n t âmillerin ortasında hnealarken bir de ithalri firmalann rekabetine marnz kalırsa büsbötfin zıvanadan rıkar. AlSUahlann şiddetle dikkatini çekeriz. B. FELEK B D Kocanız arkadaşları ile çıkmak A [~~| ısterse (A) bunu tabiî ve hoş ^""^ karşılar mısınız, yoksa (B) işi r j büyütüp munakaşavs nnı . dö I•' kersıniz 7 Kocanız mısafırler yannıda ko^^ nuşurken (A) sız de herkes gıbı A [ 1 onu dinler mısiniz, yoksa (B) ^^ oyle değıl, dur ben anlatayım B I 1 dıye müdahale mı edersınız ' » |~~l ^~^ g [ | Taıhan koleji dün öğıeüme başladı GUN KALDI Eski Çalışma Bakanı ve Istanbul Valisi Mümtaz Terhan tarafından uzun ç=hşmalardan sonra açılan Terhan Koleji dün saat 8.30 da yapı lan bir törenle öğretime başlamıştır. Törenden sonra Kolejde ilk ders verilmiş ve bu arada" dâreüıl^re modern öğretim metodlarınfi gnre hezırlanmış olan sınıflar gezdirılmiş tir. Dörtlü öğretim yapan oknllar Amerıkadan getirtilen Baraka okulların kurulmasının gecıkmesi, şehirdeki dörtlü öğretim yapçn okal sayısının artmasma sebep olmuştur. Belirtildiğine göre, ancak bnraka okulların kurulmasırdan sonr* ücili bğretime dönecek olan dörtlü öere tim yapan okul sayısı geçen yıl dört iken bu yıl altıya yükselmis b''lunmaktadır. BD 7. Mutbağanıza yağ alırken (A) mıs gıbi Urfa yağı kokan Ufa margarıni vermesi ıçın bakkalınıza ısrar eder mısınız, yoksa (B) herhangi bır yağı mı alırsınız ? CEVAPLARINIZDA • 70.000 APARTMAN DAIRESI 67 (A) : Kocantz çok mes'ut bır insandr 45 (A) : Kocanız halinden memnun görunüyor 23 (A) : Kocamzın şikâyetlerine kızmamahsınız. 01 (A) : Aman dikkat edin f 15O.OOO AYFtlCA İstanbıılda iki kız kaçırma vakası Dun sehrimızde. biri Çatalca'da diğeri Beykoz'da iki kız kaçırma vakası olmuştur. Çatalcanın Hadımköyunde 16 vasında F.F . Ahmet Erol tarafından kızın rızası ile ks^rılmış, tahkikata ba^lanmıstır. Beykoz'un Paşamandıra kövünden 15 yaşında .K. tarlaya giderken, aynı koyden 16 yaşlarında Yakup Çelebi ve 3 arkadası tarafından kaçırılmış, takibata başlanmıstır. UFA }3vıft;â">m nabıeinâf! l * " " MUTBAK MARGARINİ yağını aratmaz r.iMU tMıA* «J«»J; U M I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog