Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKIYET 27 Ekim 1959 Dohtor Diyor ki: 1 I İKTİSAD! BAHİSLER Tüberküloz tedâvisinde son esaslar i ) ) Müşterek Fazar «mak, Batı Avru t Y a za n Konseyi adına ün«p« memleketle * lü ve değerli iki «riyle i s b i r l i i j * uzman: Hallsteın «azmımizi ve şev \ (Alman), Robert • kimizi kırar. Ha i buki, iiye olune Şehrin bazı semtlerinde fırın! Marjolın (Frane içınde Atı rek hal çarelerini b:rlıkte arama | «milli kalkınmamıza yardımı do i cılar, francala unundan yap s ı z > s e ? e n >lul a ükları ekrnekleri 100 kurusa "a r l d a , es o r u m l u Y , u n " n d e v I e t a d a m ksve Cumhuriyeti hukümetini dip «kunacak elverişli kredıleri de ) .„!„' i ' >"' goruşmelerde bulundular. ciyesi Atina görüşmelerinden Tur «Avrupa yatırım Bankasından sağ İ satıyorlar Cc büyük adrm Yunanistanın isteklerini, ileri sür lıyız. Denilebilir ki. Yunan hari «hyabihriz. Boyle müspet ımkân } \ dü5ü jartlan dikkatle incelediler. lomatik yoldan haberdar etmiştir. «lar varken «tecrit» edilmiş bi Lüks ekmek imali ve satışı, bir Mü$terek Pazar memleketîerin Jçinde bulundugumuz çetin »art «vaziyette valnız baçimıza bir ke f Veremle mücadelenin tarihinde uç büyük adım vardır. Biri kaç defa ilân edilmek suretiyle den farklı h'.r ıktisadı bunyey lar dolavısiyle böyle siyasi bir ne «narda kalmak dogru mudur?» Bu f ünlü Alman heiimi Robert Koch'un verem mikrobunu keşfetmenecKlctiği halde şehrin muhteiif sahip^olan Yunanistanı üye ola zaket davıanışını biz yetersiz bu muhakeme silsilesine devam edıle { mesıdır. Diğeri de Fransız hekimrerinin vereme karşı B.C.G. lurur. îlkönce, aramızda müşterek bilir. »sısı diye maruf aşıyı bulmalarıdır. Fakat bu aşı pek kıymetli semtlerinde ve bilhassa Nişantaşı rak Birlı»<" kabul edebılmek içi bir müzakere plânı hazırlamalıhu«msiyetlerine rağmen, vereme karsı. meselâ bir çiçek, bır tifo ile Şişli'de bunların satışı açıkca uygun bir formül aradılar. Faka Asıl marifet; böyle bir felâket yız. Birbirimizden hiçbir $ey! giz < ıı kadar kesın tesirli bir silâh degildi > =s Kaldıki aşı bulundevam emektedir. Ancak bu defa bu çetin meseleyi bir kaç gund önliyecek formülü şimdiden bul çözebllmek, Avrupa ekonomisini Ii tutamayız. Dostluğa aykırı ben muş, lâkin dıftpri serumu gibi bir serum yapılamanuştır Bu lüks ekraekler francala veya tost 1 tanınmı? uzkişilerine de nasip o' cil isteklerimiz olursa muhatapla maktır. Bu formülü bulmak ödev hale göre, vereme yakxlananlan muessir sekilde tedavi edeeek ekme$i şekline inkılâb etrnlş bu ' m a d l rımızın aŞzmdan bu ergeç duyu ni. yuksek bilgi ve ihtisaslarından ÜSçlara ihtivaç vardı. Acaba bir antibiyotik, verem basillerine Müzakerelerin Brükseld her iki memlekete karşı besledik lunmaktctdırlar. lur. tesir edecek bir kimyevi madde bulunamaz mıydı? Bu üçiincü devam edilmesine karar verild leri dostluk ve yakınlıktan zerr Böyleee 60 knruşluk bir francala Bu münasebetle hemen belirtelim merhale de hal yoluna girmistır. Dr. Waksman'ırı streptomis™ Müşterek Pazara katılmalı mı? kadar şüphe etmedigimiz iki mü şekil değiştirmiş olarak 100 kuruşa ki, Yunan iktisat mütehassıslar: keşfetmesi, bıınun yanısıra P.A S. ve izoniyazid gibi kimyevi satılmaktadır. Bunların unu da,gerek Hall=tein, gerek (Rober Katılmamalı mı? konuiuna gelin him şahsiyetin omuzlanna yükle ilâçların bulunması, veremlileri tedavide yeni ufuklar açmış «/e fnncalaya tahsis edilen unlardan Marjolin)! ıknâ ederek tezlerin ee: Böyle bir mevzuu tetkik et mekle yetinmek doğru olmaz artık veremi yenilem«z bir hastalık olmaktan çıkarmış*ır. aktarıîmak suretiyle temin edildi kabul ettirmişlerdir. Eğer ayn: mekle vakit geçirmek artık abe» nırız. Vazife başındaki Türk ve Verem konferansında incelenen 'başhca meselelerden biri tir. Türkiye Cumhuriyeti hüküme Yunan uzmanlan «orumlo devle' ğmden halk hem bir hayli zarara rlurumda bir Türkiyenin mevcu bu ilâçlann nasıl ve ne şekilde kullanılması. ne tarzda teçrîk ti Müşterek Pazar Konseyine res adamlarının dırektiflerıyle çalışa girmekte hem de francala bulama bulunduğu hatırlanmasaydı meseedılmeleri hu«usunda (genis tecrübe ve tatbikatın ısığı altında) mi kanaldan başvurmuş bulunu rak bizzat kendıİTİ de hir «formül» le haledilmış olacaktı. maktadır. müşteTek bir karara varmaktı. Ustelik bazı yeni ilâçlar da yor. Bununla beraber derhal ilâve Müşterek Pazara Müşterek Pazar konusunun edelim ki, Türkivenin iktisadi ba bulmalıdırlar keşfedümişti, ki bunların da incelenmeM icap ediyor<hı. memleketimizi ilgilendiren çok 5 kımdan tecrit edilmiş bir durum katılmak için kaleme ahnan vazı Yeni mü&sseseler lâzım nemll Szellıklerine dokunmadan da kalabileceğini bizi mde havsa daki umumi ifade tarzı ve koru ilkönce Yunanlılann isteklerini 8lamız almıyor. «Altı» lar re «Ye yucu hüküm taşıyan bir madderetliyelim: Verem tedâvisinde ilâç, kadar mahira blr silîh da hastalann di» 1er dive adlandınlan ve ner nin (clause de sauvegârde) and bedent ve ruhi mukavemetleridir. Tedavi edilen hastalann tekTelefon İdaresi yeni bastırılacak I Biliyorsunuz ki, Yunanistan en iklsinin müşterek vasfını gümrük laşmıya konulması talebi kâfi derar cemiyete dönmeleri, hayata tekrar intibak etmeleri ve ge«lan rehberin haarkklan için 40 ı flâsyon canavanmn pençesinden tarifelerlnin indirilme^i, konten ğildir. Çünkü Utikbalimizi. bulu, . . . ., , l millt ve içtimai bünyesini rekiyorsa eski ağır ışlerini bırakıp yeni bir mesle* edmraeleri, janların genişletilmesi prensipl nacak «formül» teminat altına memurvmu yalmz bu ışle vazıfelenj k u r t a r m ı ş b u l u n u v o r . N i c e y l I l a r . kontrol altında tutulmalan. tekrar hastalanmıyaeak blr hateşkil eden Müşterek Pazar meırt lacaktır. Bu formül hazırlanırken drrmıs bulunmaktadır. Telefon rehı d , r d r a h m i d o ] a r a ve altına yat sürmeleri .. ilh. gibi hususlar, üzerinde çok durulmast ieap leketleriyle serbe«t ticaret bölge Müşterek Pazar Andlaşmasınm beri için idarenin abonelerine yol r a n i s t i k r a r l , b i r eden ve bir çok tedbirleri, yeni organizasyonları. bazı tnüesseseseviyede... Ne si devletleri arasında yalnız başı çok Bnemli buldugumuz bir özelliladığı Sl bin adet sual kartını an' çare ki. dünya konjonktürünün de leri zaruri kılan cihetlerdir. Sa»lamlann, hele çocuklarm veeak 40 bin abone cevaplandırmış ki degişiklik yıizünden, zirai mah mıza kalıtıamızın imkSnüizlıgı ko ği gözönünde tutulmalıdır: Müşremden korunması ve mikroba karşı mücehhez kılmması bakılayca takdir edilir. Askeri ittifak terek Pa?arı kuran ileri sanayici tır. 21 bir kişi suallere cevap vermmdan ahnacak tedbirler; gizli veremlileri meydana çıkanp, ihraç ederek mamul mad alanmda A%rrupalı olmak; »iyasi, memieketler kendi ziraatlerinin memiştir. Bu arada, yeni rehberde de ithal eden her geri kalm zamanında teşhis ve tedavi et mek için yapılacaklar da, bu kendi zirai mahstıllerinin her han isminin neşrini istemiyen 100 kakonferansın müzakere mevzuu oldu. memleket gibi, 1358 başından bu içtimai, iktisadi sahalarda Avrudar tanmmıs is adamı ile idareci yana, Yunanistanın tediye müva palı olmıyan geri bir zihniyetle gi bir rekabet dolayısiyle zarar Tasarruf yaparken, Varılan netieeleri hülâsaten dahi olaun burada »nlatmata nin yazılı müracatına da rastlan zenesi yeniden sarsıldı. Tehlikeü hareket etmek buna imkan tasav görmesi ihtimalinden o derece k»y imkâ'n yok. Ancak birkaç noktayı beHrtmiye çalısscafıı. vur olunamaz. Ancak, çok zor blr gulanmışiardır ki. zirai mahsulsize mıştiT. açıklar vermiye başladı. Memledurumda bulundu8umuzu gizle ler konusu fiilen Andlaşmanın dıEn miiessir ilâç Diğer taraftan Telefon tdaresinin ket dışınds yerleşmiş Yunanlıia mekte mâna yok! Türkive ile Yn tında bırakilmıştır denilebilir. Emin bir isfikbal yolladığı 2000 kadar sual kartı abo rın aUelerine eönderdikleri yar nanistan tarihf gelişmeleri sayedım paraları, Yunan armatörleri^ Şu halde Müşterek Pazar hükfi sağlayabilecek bir nelerin adreslerinde buhınamaması Streptomisin, P.A.S. ve tzaniyazid verem tedavishıd* kulianin sagladıkları döviz kazançlari sinde, Müşterek Pazar devletleve bazı yerlerin isümlâk edilmiş ile bu açıklar kapatılamaz oldu.. riyle atbsçt gidebilecek bir bünye metlerinin Türkîye ve Yunanistanılan ilâçların simdılic en mukemme'.i olmak vasıfîanm muhaTasarrirf hesabı nın zirai mahsullerine gösterebiolması dolayısiyle geri gelmiştir. faza ediyorlar. Keşfedilen yeni antibiyotikler ve kimyevl tedavl Büyük tütün stokları elde kaldı ve seviyeye kavuşmuş bulunsalarmaddeleri, henüz bâriz bir ü^tünlük göstermemektedirler. AnYeni telefon rehberi mart veya satılamadı öteyandan maden fi dı bövle bir andlaşmanın altın* lecekleri kolaylık yine iki taraflı açtırınız. cak, verem mikroplan, bu flâçlann birine veya ikish»» karsı nJsan ayı içirıde basilmış ve abone atları da duştü. tşte bu zorlu du imzasını koymak gerçekten bövük (Bilateral) müzakere yolu İle sag lanabilecektir. Şu farkla ki, bunbir mukavemet kazanabiliyorlar. O takdirde ciddi kontrol aldağıtıhnış olacaktır. rum karşısmda Yunan devlet a' bir mutluluk olurdu. Neyliyelim tında ve devamh tetkiklerle bu yeni ilâçlar da tedavid» faydamları, Müşterek Pazar memle ki durum böyle deSil... Batı Av dan sonra karşımırda ayrı, ayn Mahkum olan döviz dalı olabılirler. Zaten mikroplann böyle bir mukavemet kazanketlerinin Yunan endüstrisine ile rupanın ileri sanavici memleket Almanya, Frans», ttalya, Belçika, kaçakçiları mamaları için, mevcut ilâçlar gavet dikkatle kunanılm»lı*r. leri imzaJadıklsM Horrla Andlaş Lüksemburg, Holânda hukumetgelen turistlerden dBviz rlde yapabileceSi yıkıcı ve çok Hastalann bir müessesede (sanatoryumlarda) mütehassıı h«tehlikeli rekabetin iniklslarını dfl masiyle aralarında bir gümrük bir lerini değil, nepsini birden temsil alarek Antakyaiı ortaklariyl» anlakimler tarafından tedavi edılmesi ve keza evdeki tedavilerlnln şünmeyi şimdilik bir yana bıra liiS kurmak kararını dönülmez eden Mösyö «Hallsteın» ve Mösyö aıp ynrt dışına altın ve döviz kaçır de yine sıkı kontroller altında yapılma?ı ?arttır. Hem tedavikıp, ön plâna. elde kalmış Yunan bir azimle kati olarak vermiş bn «Marjolin»i bulacaSız. Şurasını da dıklen iddia edilen 7 şahsm yatgı mallarının bir an önce sürülmesi den evvel hem tedavi boy"unca hastanın taşıdıjh mikroplan», lunuyorlar. 19S9 dan başlıyarak unutmamalı ki, Müşterek Pazar lanmam, dön »onuçlanmıştır. Sanık ve Yunan ihracatına, bundan böykullanılacak ve kullanılmakta olan ilâçlara karşı mukavemet on beş yıl İçinde gümrük tarife Andlaşman hazırlanırken, zirai fen yargıhyan I. Aslije Ceza Mah le Istikrarh ve geniş bir pazar derereleri, bakteriyolojik usullerle sık sık kontrol edılmelidir. leri her yıl belirli nispetlerde In mahsuller konusunda çetin müzakemesi, ikisinin beraetine ve diğeri jSaŞlama kayguşunu geçirdiler ve tlâç tedavisi ile ameliyatla tedavinin (yani cerrahi müdadirilecek, kontenjaniar da muay kereler cereyan etmiş: meselâ nin 4 ilâ 14 ay arasınde hapis eeza Müşterek Pazar heyetine şu tekhalelerin) atıfiitn n^tfce^er bakımıridan mukayeseli bir aekilde yen nlspetlerde genişletilecek. Ne Fransaya. Holândaya mühim tâsını çekmeferıne karar vermiştir. lifte bulundular: incelenmesi de başhca müzakere mevzulanndan biri oldu. ticede, on. bes yıl sonra aralann vizlerlie buluntllniOştur. Sanıklardan Ömer Abdo ile Gare . Müşterek Pazara Umumi kariaat şu merkezde ki, her hısta 15in orıun durunvuna fla ne gümrük farİfesi ne de kon Gele'.im, henüz imzalanmamış O ır bet Yosmalıya 14 er ay hrpis ve lt!»tt«*rr her' ytlVunanl«tar>dnn»aJ uygun olanftdavi'seT<tıniyfne hekirtı tâvin eder. İlâç tedavisitenjan kalacak! Şimdi, andlaşma *lan «Serbest Ticaret Bolgeîine»... 1750 şer lîra para eezası verîlmîştir. dıkları tütün, pamuk, ve öbür zinfn muvahak olamadıŞı ve kâfi gelmediği hallerde eerrahi münın bu temel prensibinin, kayıtBurada da zorlu pazarlıklara şaHaritin Devidoğlu 5 ay 25 gün ha rai mahsulleri yüzde yirmi artdahaleierden biri tereih edilebilir. Ancak. gerek ameliyattan «ız, şartsız Türkiye ve Yunanistan hit olduk. Danimarka, aerbest tipis, 833 lira para cezasına; Mayer tırsınlar Yunani^tanın tediye muonce. gerekse ameliyattan sonra, ilâç tedavisine muhakkak tarafından uygulandığını düşüne caret bölgesine katılmak için ziPinto 7 ay hapis, 1000 lira para ee vazenesi füçlükleri derhal gideril riayet edilmelidir, hele izoniyazidi uzun müddet kullanmalıdır. Hm. On beş senelik devrenin so ra! mahsullerinl koruyacak özel zaâına ve Agop Ayvazyan tae 4 ay miş olur. B.C.G. aşısimn geniş çapta kullanılmasının veremli sayıstnunu beklemeğe hicet yok. Kısa şartlar ileri sürmüş ve bunları hapis 833 lire para cezasına mahnı nasıl azalttığmı ve asılananlardan vereme yakalanan olursa, Sanayileşmiye çalışan blr mem »ürecek bir tatbikat devresinden muhataplarına kabul ettirmiye kum edilmişterdir. Hans Fiedler ile hastalığı, aşılanmıyanlara nazaran naStl çok daha kolay yendiğl Temı"i eder leket olduSumuzu gözönünde tu tonra, her iki memleketle de, mil muvaffak olmuştur. Hatti, bu Serki» Dimi ise beraet etmiştir. ve tedavinin ne kadar kolaylaştığı da i^tatistiklerle beürtildi. tarak andlaşmıya koruyucu hü li sanayi (gerek hususi «ektö'r, ge »artlardan bazıları henüz andlaşBalık ihracatı artıyor devlet sektörü) çökecek, milSon hafta içinde yabancı memle küm taşıyan bir made (clause de yonu aşan işçi yıgınlan işsizMSe ve ma JmzalanmadıSı halde. Büvük Bizde gayretler artmalı sauvegarde) koyun! Derhal imzaBritanva hükümeti tarafından yeketîerden balık talepleri çok art lıvalım. Ustara yapılmış bu teklif oluk çoeugiyle koyu bir gefalete mıstrr. yuvarlanacak. Bu matematik bir rine getirilmistir. «Norveç»in baTedavi edilen veremlilerin rehabilitasyon ve readaptssyonu karşısmda, Hallstein ve Robert Tîcaret Odasından verilen bîl.gi Marjolin sözü geçen zirai mahsul sonuçtur. «Böyle bir felâket ufuk lık konusıında kendisi için hayati için geniş bir teşkilâta. bir çok müesseselere ve ayrıca mütehasHer turlü BanKa muameleleri GENEL SİGORTA sısların elbirlijine ihtiyaç vardır. Ve bu hususlar, tedavinin ye göre Kuveyt'ten bir firma mem leri yüzde yirmi fazla miktarda •ta belirince, derhal koruyucu hü telâkki ettiSi husııslar bütün üve devamı sayılmah, katiyen ihmal edilmemelidir. Ieketimir^en tuzlu balık satm al mübava ederlerse, gerçekten, Yu «küm ihtiva eden maddeyi (clau adayı hükümetlerce ivi karsılanmak üzere müracaatta buhınmu} nanistanm bugünkü derdine çare se de lauvegarde) ileri sürerek mıştır tkti<:adi gelişme bakımmKonferans neticelerinin ışı*ı altında Tiîrldyemizde verern bulunıılabileceâine kanaat getirdi «milH varhğımızı koruruz. Daha dan Müşterek Pazar hükümetlesavaşına yeni bir veçhe vermeK ve mevcut müesseseleri geniş tur. letmek için, gayretlerin hızlanacsğmı ümid ve temenni ediyoDanîmarks'dan da konserve balık ler Ancak, öteyanda aynı zirai «teşebbüsün ilk adımlarında boy riyle kıyaslanmca. Türkiye ve Yu rux. istenmektedir. Aynca Yunanistana mahsulleri yetiştiren ve bunlan «le menfi ihtımallerle zihin yor nanistana na«ıl «tarih» in gadrına uSramış memleketler olarak baDr. Recep DOKSAT 105 bin liralık 55 ton taze balık deŞer fiatla satmak hususunda zorluklaria karşılaşan bir kılıvors». Serbest Ticaret Bb!ee*isevkedümîştir. da ne girmiye hazırlansnlar arasınYeşilköy Pansiyonlu İlkokulnj Yunani'tanbulundugunu. onun îkgibi hem Avrupa da da iktisadi bünyesi geli?memiş Uzun müddettenberi stokları bulunmıyan Aile Birliği konsfresi tUadi fşbirliSinin hem de NATO' V E FA T zayıf bir Portekiz vardır Ü<;telik Yeşilkfty Pansiyonlu llkokul Aile nun üyeM olduju hatırlanınca me Rubramin Damla m galonlan, Bebek Gaonun «NATO» içinde stratejik bir Birliğinin yıllık kongresi, dün selenin Briik«elde görüşülmesine ılno?u ve Turan Barın eokf rolü. önemli bîr yeri de yoktur Vitetrin okul salonunda yapılmış ve eski karar vererek Atlnadan aynldımüüterlri tşte. 0 Portekiz de, Serbest Ticaidare heyeti tekrar «eçilmis, bas lar... B. Comple* Liver E*tract HASAN BtRİNCtoCLU ret fiSlgesine öye oluyor. lster kanhğa okul müdürü KSmil BinBiz fa kanaatteyiz ki. Türkiye müptela oldugu hastalıktan Müşterek Pazarda olsun. ister ser gnl getirilmistir. thtiyacı karşılıyacak miktarda piyasaya dağıtılmıştır. ve Yunanistan Müşterek Pazara kurtulamıyarak 26 ekim 1959 best tîcaret bnigesinde... Surası pazartesl gCnfl Hakkın rahmekatılmalarının formülünü HallsSaygılarımırla arzederiz. Ebediyete intik«=îin{n J neı dönüm yıh olan 2S.10.19S9 çirşamba muhakkak ki önümüzdeki vıllar Ekim 27 Rebiülâhır 23 tine kavusmuştur Cenazeji tein ve Robert Marjolin heyetiyle içinde Avrupa «anayiinde şümulgünü Öğle namazmı mütaakıp Şişti Camii Şerifinde rohunaa lt27 elclm »alı günö IMndi namsayn, ayn görüşmemelidirier. Ezını mütaabıp Vanıköy Camtlü bir ra'vonalizasvon tatbik *di1 hafen okınvcak Mevlidi Şerife, merhumu 9evenlerle arzu edenleğer. bundan böyle siyasi ve aske| lnden kaldınlarak, Çengellecektîr. fhtisaslaşmıya doBru R İ ri alanda saTsılmaz bir ittifak ile rbt horurlan rica orantır. köyOnde KuleH mez^rTıgındakf 0 0 dilecektir. Bövle bir cerevana kabağlı isek sayın Averof'un bir mü ebedJ Istirahatgâhına tevdl olutılmak milli menfatlerimize avkıKOÇMAN AİLESI V. J «.22 11.58 14 52 17.13jl8.44j 4 40 nacaktır. Mevlâ rahmet eyliye. nasebetle beîirttiği gibi, iktisadi Aile«i ve kardesleri rı düsmez. Cünkü mill sanayiimicephede de yanyana bulunarak ! X. | 1 0 8 «44 9.38 12.00] 1 3 1 | 1.25 müşterek meselelerimize müşteiin (hıi'îu'i ve devlet sektörü! derlenip foplanıp ciddi bir rekabete dayanabilecek hâle gelmesi zamanı çoktan gelmistir Ancak. Muhtar: dBsfinee Ç«kh. Tflksek. halka 94 CUMHUKÎYET'IN rEFBİKASI: rasvonalizasyon denilinre; grev «Tasbasofln, Tasbaşoğln! 1333 baş olan kimselerde f»nfil, klhakkina heniiz sahip bulunmıyan dornmln Ta»başo|lo, lyî ettin bir oimaıdı. Olmamalıydı. Ken Türk iscisinin dü^ük ücretini bu ir durdun. Ve de bir iki kelSdini herkesle bir tntacaksın ve«ile ile bir kat dsha kısmak mımız var »ana.B ki, seni seveeek. sayacaklar. akla gelmemplidir Malivet fiatı LİBMJK KEŞİDE Ta<ba5oğlıı onjn yüzüne bak Yoksa her insanın yflrefinde yalnız iicretten ibaret rieSildir madı. Arkas.'ü dSnmfis »vle Bir kişıye bir bÜTâklök aslanı yatar. Sen, Mü'terek Pazar Anrila«ma>:ı ben benim der«n. » da iki mis dnruvordn. prensinlerinin ııvs;ulanma'!i üerleH, beş misli ben. benim der. «Bak heV dBner bakar mı dikce. Serbft Tirarpt Pöteesi muDaSdaki İki ojlaklı <rob»n bile yfiznmüı* hir? Kendisini periabede=i imzalanıp tathik edildikkendinee. jönlünce Demlrgırat Yatırım müddeti Ekim scnuna kadardır. Tafsilât bütün san edecek ya. tenim yfireSim Çe. her memieketin zavıf bszı saBaşkanmdan fistöndür. O yon ona vınmn. Çr.c»klarma. sevnavi şubelerinde sarsmtılar, hatlerine doknnmivacaksın, fili fiİTel çoenUlsnna ve de a tS ta'fiveler beklenmektedir Bu nam baeım ols.un, akıllı, na«Gömlekslzoğlü Ağa,, diye gibi bııhranların içtimai etkilerini mnsln, gfizel avradına yanar. Bir «ek Miralaym çiftlifi beknost kim, bo köyân dosta düy seslendî. «Se n bn kByîln evvel ş, onlan bir ikirclftll haFENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNDEM gözönünde tutarak yeni veni plân Beri bak, baııa bak Taşbaşoğlerip dnrnr. Başkaca ilâç için rtıanı kim anlardın. Vaaaaaaay asilisin. Sipahı soyasnn. Ovle lin içine atmiştı. Snrada bir lar hazırlanıvor Yazımızı bitilu. Ve de ayrJık yüzünden bir arasan boş tarla yok. Yoksa vaaay fssız. kimsesîz daSlarda tıiıim Sibi kata köylfi değilsin. 51ü dnrnrken, ya da bir yîtik, TEBLİĞ EDİLMİŞTİR: rirken, şu hususu bir defa daha kavıp verdik. Yanar yfirecRi koyar da gelir mivdim?> yapa'valnız ölrnim! O*tu! dedin Bak koskoca köyfin Jçinde ?Hv k5vlü ftonnr da çidilir mirdi? Avrupa Şampiyon Kulüpler T urnuvası için Nice takımı ile İstekrarlıvalım: miz. parça parçadır. Ve de Ko«Taşbaşın avenesi başkaldırde basına tf'en o!du mu? Ksrlnyornm. t'^nat verivornm dun Elâlem analarına arratlarına tanbulda yapcağımız maça ait numaralı biletfcrin, kulübürnüzün ca Halili daŞîarp. «üşfirdük. Türkiye ve Yıınanistan gibi hedı. Gidiyorlar.» des de<»in de Varıp <ianlanın yaya. Senın jüksek merhamesöğmez miydi? Köylöden avrıKadjköyüiT^ki Lokalind* Taks im Sırasclvilerdeki Cemiyet Bina BÖTİe bir yaslı «flnde kBylüvü nüz yeni sanayileşmiye bâşlıyan bulondu mu? Bir kasıcık sn «Varsın gitsinftf. Bo yıl Mi lıp gitmiyecehlerdi ama, bir tin vc de »ledanın kSyümözmız4a ve B hcekapıd» ki Milli Spor Yüniş rZeki RIZT Sporel) koyup gitmek hir doŞrn bir ba memleketleri koruyaeak «Formül» defl'n d? b!iirk?n veren oldn ralayın çiftlifinin pamafn bir den bazı vatandaşlann ayrılıp kere yola dnşmfişlerdi. magaza^mda 2 ekim tarihinden itibaren s tışa b şlanacağını arz 7 > Teket olamaz. B'ri flfm, bsna bulunmazsa. bu memleketler yalıtm? Toksa çırnaklarjnîa \erleda gîdîp STI Çnknrova yazısınolmuş ki, Allah da bir vermi; Bekçi jür, kalın sesiyle teilâbak arkadaş!> ederiz. nız buhranlara mâruz kalmaz. ri Tirtars'tlan fiVle valnızca mı da süçünmesine raıı olamaz. Hnı caŞırdı. Köylnnön çfirfiltüki . Âlîah seni inandırnn öteki topyekun sanayi varlıklarınl kayjdare Heyeti verdin tatlı e»nipı? H?1il, Halil, Oyleyse gel b«thnle birlikfe sil, patırdısı kesildi. Sonra bir tarlalardan daha iyi. Pampal Tasbasoğln dönmeyince Muh bedebilirler. Ha'ü, Ha'il ETnmiiii » de fidelııu döndörelim şunlapampal acmış.» fleıı iki fiç mısli yeniden bastar vardı onn omznndan tntnp Bn sıracîa yanma birisl soknlMnhtar. ladı. Şimdi sevinc havası esi rı. Ve de onların başlan 1333 kendine â o | m çevirdi. TaşbaşSanayileşme dâvası uğurunda. %••••«•• doinmla Anşaeadan dogma Yn da. «Bekçibası,» dedi kolnndan yordu kSyfin fistfinde. Herkes o?!n ona alev alev baktı. Onon memleketimjzde Türk lirası tesis snf oğln Memet Taşbaştır. Gel pözlerinden «Asa&Mİan,» dedi. «Oeti Beftfrtntarak. «Ve de köylüye zorlu Koca Halili, onnn öifisfinü, korkan Muhtar sermavesi elde edebilmek için, yıl len. ISekir ASavlan Kekçibaşı çe bir te!l*l ragırıp diyeceksin ki. Mnhtann yanık, ağlar sesini nGömleksizoglnna: larca enflâsyona baş vurmaktan Tnrkf yt Harlcl livnr.» Miralayın çiftlijinin tarlası bn nutmoştn. Gömleksi'.oğlunu kolnndan «Sövle snn»^ dedı. «SByle ki çekinilmediği düşünülürse, gereı ıra Kr AT« Kr. Mnhtarın keder içinde, boznlyil her yılkinden çok verimli. Senelik ?5 00 tuttu çekti. Kosar adımla onben ona doit eli uzatıyorom Mnhtar, çrgırdan aşaŞı eiden 150P0 ken meniyet tedbirlerinin vaktin6 aylık mas, göryaslarından ısİ3nmış yü Oteki çiftliklerin tarlalan yan 40 00 ROflO Iarm ardınca srıitiler. YetistikKendisi nereye giderse gldebi lerden sfizBnü bir tür!ü alamıde alınacağından şüphe edilemez. 3 aylık 22 «> 14 «0 *fi hemen dnıeldi. Ağır sçır ınıs, kavrnlmns. Hrrkes hazırIerinde sniaU alacak, konusalir. varsm fHsln. Ama çocokvordu. Hıdır Kâhyanm MahBiz, bir vatandaş sıfativle düşünve ?avan evine yollandr. lansın. Pamnga inivornz. Ve cak haleri kalmamıstı. lannı peri«j«n edemez. Bir Fm(arlık eelenefcine bir gedik a'ıdüklerimizi açık kalble burada de silrıiden ayrıianı knrt kaB'raz sonra Bekrivle Delice Cumhurtvft MaTbH^oılı mi. bir arkada«, b'r köyün Mnh lıyordn. Adam olan kihlünün Gömleksııoglu eliyle Uaret yarmavı vazife bildik. GazHtrrMİik Türk Annnim par. Bir kisi, iki kisi de olsa Bekir Mnhtarın karsısındaydı. tarı olarak tan buna l^in verebirlıCini hic bir zaman bozmaz ederek: ^STİi'glu Halkrvi sokak Nn SH 11 kövfimüzden kimsenin tezikip Yorgtmlnktan solnk soluSaydımem. Buna «ftvle ona Gxm'ekdı. Boznlmasına meydan verA.bj. «Hele durun bele. Azıcık dnMensuc Sitmeslni eönlümüz istemez. lar. Sahlhl sizıâdem. Ve de kövlümflz izin meTdi. Kövlnnfin socu olrnazrnn. Kendime gfleyim. Siz? Yeni gelen Sen var teHâhnı çsSır.» Mnhtar: vttfmet. Ve «t Çnkorovada dı. Leer yanılıp yaxı!ıp kötü diveceklerıro var.« NAZİME NADİ «Tntnfmadık hiç bir tarîâ Ta«ba«ıoSln, Oksiiz Dnran. tutıılmadık tarla l>slmadı. nW bi. vollara sapiTorsa <ir MuhYere çökıip otnıdnlar. ötekiY^^1 isl< ' ' l n ı f r ' ı r r i d ^ r e prfpn kaimadı. ÖTIP mi?,, Kara Veli, birkaç kisi daha ovdfînmln 4'"«..»".'i'1» i dofma T» dı. Ve de öflevdi. ler durma^ on'ara bakıyorlar. Mc= 11' M'trftiT S tışa arzedilmiştir. n»!ice B«kir. maktan cıkmıslar, yola aşağı suf "î'ıı Mer'el Tashas bunn »apan «>om!eksİ7PSiçin icin seviniyorlardı. Istanbul Harbiye «Ssvende bir dönüm bile ırÖIV1I.K SAMİ bir C'Sirden iniyorlardı. Ama Gdmlek ve Tuhjıhe yapamaz. luna ilisti sözü bir ara. KafaSoluk'srını <oul»jınca ajaja îstanbul Rızap şa yokusu çat girmemiş tarla kalmadı. Koca Halil meselesi bellerini Mağazası Gazett*ııi]7e ponc'"rı!en pvrak ve y^zısında birden şimşek gibi bir kalktılar. (Arkası var) geçit han lar neşre'dilpın edllmesin lade edllmfî. BeyogluAr Sınema^ı vanında 3 an hastalıklar vardır ki, insanlık bakımmdan mesut bir talih eseri olarak, tarihe karışmıslardır. Öyle ki, brr çok tıp fakültelerinde talebeiere gösterilecek has»a bile bulunamaz ve? hekimlerin o hastahklar haktrrn<i» bilgtsi, kitabi olmaktan öteye geçmez.. Hele antibiyotiklerin keşfi, aşı ve serumların nadir gorülür hale getirdiği pek çok tehlikeli hastalığı, artık korkuJur olraaktan çıkarmıştır. Ne yazık ki verem. henüz yeryüzünden silinemedi. Dün\ada yine de müyoolarca veremli var. Bu menhus illeti yenmek için yığınla ilim adamı, lSboratuvarlar. halâ hummaîı bir faalryel içindeler. Varılan neticeleri gozden geçırmelc. müşterek mucadele metodlarını kararLastırmak üzere ilim Edamları sık sık toplanıyorlar. Işte bu faaliyetlerden biri olan XV. Milletlerarası Tüberküloa Konferansı Istanfculrîa yapılmıştı. =jiaberleri Çok 1 HEM ( { \ \ NAUNA M1HINA V Lüks ekmek imalâtı iki önlenemedi taraflı andlaşmalar, yönlü görüşmeler.. Hüseyin Sami COŞAR Yeni ielefon rehberi «Yerli sanayiin iki ham m»Mİde»i. Takli* ve yalan» başhklı } yazım bazı sanayicilerimizi kızdırmiî. Bn netieeye «azla nzuidum f dersem valan söylemig olnrnm. Hep müstehJik, hep mnşteri ya f ni hep biz kızacak de|iliz ya, biraz da sanayici, müstahsıl kiı ı m b» işte belki bir mnvaıene iesisine do|rn gıderiz. Netıce de hayırh olnr. Sanayicilerimfei bngune kadar hakikaten hiç kızdırmadık. Sanayicilerimfei bngune ç «Vatandaş yerli malı knllan» vecizeslyle gazetelerde. derfilerde, f sokaklardaki afişlerde, sinemalarda geniş bir propaganda kam * panvasına giriştiğimiz ilk gü" leri hatırlıvorum. Hepimı» ne ka f d«r'sevinçll re ne kadar «mitli Idik. Vatanda» yerli malı knllan t mıya ne kadar teşne gözüküyordıı. Ve ondan sonraki yıllarda f hepimiı ne kadar njBsamabakâ r oldnk. * O fonlerin flzerinden AvrntHı ympısı mala sıkıya kapandıjı bir îkinci Dünya Harbi arifesi, bir harb, bır ^ harb sonu ve bir iklisadi malî darlık devresi geçirdık. Bunla i rın her biri bir tanayici icin bnlnnmaz nimet teşkil ederken ğ aradan geçen 30 sene zarfınd» kaıandıtımız başanİ3rla vanl •! â dniamuı pariak merhaleyi latfen gösterir misiniz? 36 yıl Mnrm i bnefin her cihetçe Avrupa malı âyarında divebilecetimiz kaç f roamulümüz var? Saklamıyalım, aldıfımız netice yüz kızariıcıdır. t Hakikati itiraf etmeliyiz. Bo »iraf acı bile olsa terbiye ve ıslâh f ediei tesirleri vardır. Geçen 30 vılda sanavici başUa hiç bir mem f leket sanayicisinin çörmediSi himaveye mazlıar olmnş. fakat sonunda maalesef kötü mal yapıp pahalı satmıya devam ederek d£vaya mnhtelif yönlerden Ihanet etmiştir. Mevmııbahis yanma krean sanayici «knyneıılanm bir tar»ftan «yazınız bazı gerçekleri ih tiva etmekle beraber. » diyerek haklı konnstnSumu söylüvor, diger taraftan güya dâvayı Ç f Ü rütmek fizere: «A»rnpa gazetel«ri âyanndı kaç gaıetemiz var? < • Yann Mütierek Pazara girersek T»rk basınının hali ne olnr?v f divorlar. Diyorlar ama bunda da hata edivorlar. Çünkü evvelâ f basın n3lın çivisi, terkos muslnSn, diş fırcası veya araba teker r le|i degildir. Onnn kullandıgı kâgıt gibi. mürekkep çibi elle tn tnîar bam maddeler arasına fi klr denen el ile tntalmaz blr ham t madde «Tirer kl bnnun da Müşterek Pazardan asla korknsn yok \ tur. Sana\ici okuyucularım bu sözlerivle «basın evvelâ kendi \ kendini ıslâh etsin, tonra «anaylin ıslihını istesin» demege ge < tiriyorlarsa gene yanılmaktadı rlar. Avmpa gazeteieri iyarında ^ olmıvan bir basın dahi. sanayi mamfillerimizin Avrupa Syarın ^ da olmasını pekSIâ istiyeblllr. ÇBnkfl bnnn istemek «nnn kendi / kendini ıslâh etmekten de Snde çelen ilk vazifesidir. Sanayici } ise tenkidlere kızıp «sen kendi ne bak» derken bir vaıife gördü f çfinden aslft bahsedemez. t M yıl ba »anayie kesealni • catıp köle olan millet. artık saj t latn, kalitell. nenz mal istiyor. Runda da yerden göge kadar t haklıdır. ' Cevaf Fehmi BAŞKCT J Sanayicilerîe Hasbihal TÜRKİYE KREDİ BANKAS1 Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkat Nazarına: IV! E V L İ D RAUF KOÇMAN'ın I I < «1 İ' E*R. SQUÎBB AND SONS İLACLÂR Â. Ş. ^ *• ^ "W S ^^" •^'^^^«^VV.ıJS^.Ml^frtJ^g.V ^,>.^?* J h B f t ^ff^t^ ^M^OC "?tfCWBCy^!İ ^ J 1 V ^ J ^ " * * » W ^ ' ^ ^ ^ ? " ' ' ^ ' ' V^% N >TT^»^\.^ 4 W > « 1 > ^ " • » »T '.» m w*"vw» • . ^ ^ J^ RTflDiRE SELÂMİE BAÜ1CAS! 25.000 T. L. 1 0 . 0 0 0 CUMHURİITEÎ Kumaşlanmız tlânlardan mPsuUyet kabul edilmejv
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog