Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Post Holiday • Look Figaro • Elle v.s. ALMAN FRANSIZ AMERİKAN Bütün mecmua ve gazetelerine 3 6 1 2 aylık abone olmağa sizleri dâvet ederiz. Broşür için m ü r a c a a t : İnt. Forum İnstituteDept. 7 P. K. 1237 İSTANBUL u m h u r i yet 35 inci yı! Sayı 12.664 K U P U C U S U r Y U N U S NADt Telgraf ve mektub adresi Cumhunyet tstanbul Posta Kutusuİstanbu) No: 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 FİHRİSTLİ TÜRK TİCARET KANUNU İtına ile tashih edılcrek çok *'miz bastınlmış tam metni Fiatı ciltli 10 Liradır. Sah 27 Kkim 1959 İNKILÂP KİTABEVİ Erzurum bölgesindekiKıbrısa Rumlar posta z e l z e l e n i n bilânçosuile silâh sokuyorlar 12 kişi öldü, 10 yaralı var, yıkılan veya hasar gören evlerin sayısı binden fazla Dün Urfa da sel felâketine uğradi, 2 kişi öldü, köprüler yıkıldı, hudut boyundaki mayinler patladı, 2 yolcu treni yolda kaidı Erzurum 26 (Hussi sureıte gönderdiğimiz arkadaşımız Yurdakul Fincancıoğlu bildiriyor) Dün muayyen fasılalarla Erzurum'un Hjnıs ilcesinde ve havalisinde vu' ku bulan yer sansıntısı, gerek iice : de gerek bu ilceye bağlı 102 köyj de büyük bir hasar meydana getir ; miştir. 12 ölü, 10 yaralı mevcuttur. Binden fazla ev yıkılmış veya ha1 sar görmüştür. Sadece Hınıs'ta ta i raamen yıkılan ev adedi ellidir. İl. | cenin ayakta kalabılen diğer bütün | evlerinde yeı sarsıntısı derece de! rece hasar yf,pmışt!r. İlcede hasar j gören evlerin adedi 300 den faz ladır. Köylerde yıkılan ve hasar gören ev'er bu hesab a dahil değil. dir. Hınıs ve havalisinde ilk deprem saat 18.02 de hissediLmiş. bunu on üç dakika sonra saat 18.15 te ikinci deprem takip etmiştir. Üçüncü ve dcrdüncü depremler gece yarısını yarım saat geçe duyulmustur. Esas hasara sebep olan depremin birinci ve ikinci deprem oldufu beîirtilmektedir. Derece derece hasar nıâruz kalan 102 köyden 51 i Hınısın Merkez Buo ğına, 2 sı Kpıaçoban Buea6 ğına. 25 i de Kalil Çavıış Bucağına bcğlıdır. Merkeze bsğlı köylerden 34 ünde binalarda az çok hasar bulunmuç. bunllı r arasında bulunan Oyuncak adı altır.da kasalar ile otomatik tabancalar ve aıerıniler sokan bir Rum taciri dün tevkif edüdi Letkoşe'nin yakmmdaki biı Rum köyünde polis biı havan meımisi eJe geçhdi Lefkoşe. 26 (HUSUPİ) Bugün Lefkoşe paket poştahanesinde Rumlar tarafından yapılmakta olan mühim bir silâh kaçakçıhğı meydana çıkarılmıştır. Öğleden sonra mal çıkarmak için paket pos tahanesine gelen Lefkoşeli Rum tacirlerden Kosta Yorgiadi, Italyadan oyuncak eşya süsü aitında grinderilen bir kasaria gümrük muayene memurları tarafından mermileriyle birlikte 10 otomatik tahanca meydana çıkarılmıştır. Hâdispden dprhal haberriar edüen Lefkoşe polisi. Kosta Yorgiadi'yi tevkif etmiş ve karakola sevkçtmiş tir. Mevsük kaynaklardan öğrçndigime göre, taabncalar ttalyanın tanınmış bir firmafjndan gonderilmekte imiş. Haber Türk muhitinde bir bomba tesiri yapmıjtır. Türkler, Makarios ve EOKA'n Bakanların buna ne buyuracaklarını sormaktadır. Olay kendısine bildirılınre Dr. Fazıl K/çük. posta pakft'eri ile Rvımlar tarafından yapılan silsh kaçakçıhğını mv.zakerc ve yeni du Arkası Sa. 5. Sii. 1 d« Urfayı seller bastı " Hasarın büyük olduğu bildiriliyor Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) Cumartesi sabahı başlıyan ve gece yansından sonraya kadar devam eden yağmur Urfa ilimizin Akçakale ilcesi civarında büyük hasara sebep olmuştur. Akçakale ilcesi hudutlan içinde tren hattı bozulmuş ve Suriyeden gelen Toros ekspresi ile Mardinden Urfa istikametine gelmekte olan yolcu treni yolda kalmıştır. Bundan başka suların tesiriyle Saruç kazası civarında bazı köprüler yıkılmıştır. Arkası Sa. 5, Sii. 5 de Yapı şirketine pam yatıranlar dün kapalı duran ştrkftin binam önünde bekleşirlerken Mesken yapılacağı Sahte bir Akdenizde vaadi ile toplan*ın şiddetii üâmı paralar nerede? fırtına Tophanedeki bir yapı şirketinin kapalı ke300.0410 liralık mirasın Belediye aleybfne taksimi, sahtelik meydana eıkanlmak suretiyle önlenirken, Karagümriik niifus kütüklerinde bir çok tahrifat yapıldığı hakkında Savcıhğa ihbarlarda da huhınuldu «Adana» vapuru Vatika koyupenkleri önünde dün toplanan ortaklar bağınp na sığındı. «Ankara» ise göçağırdılar, savcıhğa başvurulması beklenlyor rulmcnıiş bir fırtınaya tutuldu. İçindeki eşyalar yerlerinden söküldü. Dalgalar giiver Bir müddet evvel işçi ve menvır leceğini ifsde etmişti. Ancak dün lardan kendilerine mesken yapıla Tophanedeki şirket merkezine yeteleri balıkla doldurdu Akdenizde hüküm süren şiddetli yıldızkarryel fırtması sebebiyle bu EUİarda seyreden bütün gemiler çok müşkül durumda kalarak. bir kısnu limanlara bir kısmı do koylara sığınnıışlrdır. Pireden Napoliye doğru gitmekte bulunan Denizcilik Bankasına ait »Adana» gemisi de fırtınaya yakalan dıçıntî n rotasını değiştlrmis ve Vatika koyuna girmek mecburiyetinde Kalmış. bu şekilde ciddî bir tehlike önlenmiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de fc.,. ^ ^1./ *^ı ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *** ^ * ^»* ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ eağı vaadi ile para toolıyan ve vaadini yerine getirmediği için" de ortaklarının «hisselerinin ve paralarınm iadesi» talebi ile karşılasan Krerii Yapı Anonim Şirketi isimli bir teşekkülün, mütaHddit «ünie! tesbit edilmesine rağmen topladığı paraları iade etmediğini ve bunun huzursuzluk ve hâdiselere sebep olduğunu bildirmiştik. Şirketin idare meclisi son olarak,. paraların 26 ekiro (dün) iade edi' niden girîen ortaklar. büroların evve'.ki seferlerde olduğu gibi yine kapalı olrtugurıu görmüsler ve kapalı keperikler önünde bagırıp çağırmışlardır. '• Kurucuları arasıııda bazı raillet vekillerinin ve tanınmış şahsiyeV ierin de iıulunduğu şirket hakkında Şavcılığın harekete geçmesi için ilgili makamlara ortaklar tarafından buşünierde müracaat ya•'jli. Arkası Sa. 3, Sü. 5 de BMM Başkan adayı Yaman dün Koraltan'la görüştü dajlar dahi yaptıkları anlaşılıyor; Ankara at yarışlan pıogramına dahil «Meclis Reisi» koşusunun Başkanhk seçimine beş gün kala tehir edilmesi bazı söylentilere yol açtı Ankara 26 (CumhuriyetTeleks> B.M.M. Başkan * daylıgı mücadelesi. aday seçimi günü yaklaştıkça hararetlenmektedir. Bu cümleden olarak Koraltan teraf tan milletvekilleri de kendi anslarında toplantılara başlamişlardır. Nitekim bugün evvelâ Ankara P«=las salonlarında kendi aralannda görüş me yapen 1012 kadar milletvekili ora dan doğruca B.M.M. ne gitmişler ve buzı milletvekilleıin de iştirakiyle bır toplantı yapmışlaıdır. Dün de belirttiğimiz gibi D.P. Ge nel İdare Kurulunun B.M.M. Başkan adaylığı seçimine her hangi bir müdahalede bulunması beklenmemektedir. Ve söylendiğine göre ademi müdahale şu sebeplere d:yanmak tsdır. Evvela, Genel idare Kurulunde iki üye, Yırcalı'dan çok daha evvel B.M.M. Başkanlığı için adiylıkla rını koymayı düşünmüşler ve bu hususta sundajlara dahi girismişlerdir. Başbak«nın Amerikay* haıeketinden hemen bir gün evvel anlaijilan bu tutuma karşı her hangi bir hareket yapılmamış, ve Menderesin dönüşü beklenmiştir. Anck Başk^n a Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Antalyanın dünya kesildi" Antslya 26 (Telefonla) Devamlı surette yağan yağmurlar sonunda uçak seferleri iptal edilmiş olduğundan Antalya üç gündenberi gazetesizdir. Buna ilâveten, voltajın düşmesi sebebiyle saat 18 den sonr a raiyolar da dinlenemez hale gelmiştir. Antalya hemen hemen dünya ile aiâkasını kaybetmiş vazivettedir. İşçi yevmiyeîerine zam talepleri arttı Yevmiyelere yüzde 60 zam isteyen Petrol İşçileri Sendikası toplulukla iş ihtilâfı çıkardı Türkiye Petrolleî1* A.O. Umum Müdürlüğüne bağlı Batmanda :.yerlerinde çalışan işçiler adınn. ücretlere " 36O nisbetinde zam yapılması konusunda Petrol İşçileri Sendikası tarafından toplulukla iş ihtilâfı çıkarılmıştır. Yapılan uzlaşma toplantısında işveren zam vermeği reddettiğinden konu kesin uzlaşma safhasına intikal etmiştir. Müteveffa Talât Bayraktar adında bır şahsın vasiyetnamesiyle îstanbul Belediyesine kalan 30.0 bın liralık roirşssın intikal muamelesi sırasında. tek mirasçı olduğunu i'dd'ia eden bir kadm için sahte hüv4jet tanzim edildiği anlaşılmıştır. Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesi, Belediye avukatları tarafından yapılan iddiaları tetkik et' tirerek, Karagümrükten verilen püfus kaydının ıptali ile. bekâr ; Talât'ın kızı olduğunu ileri süren ] B. K. nın varislik sıfatının reddine karar vermiştir. Temviz. mahke) menin kararmı tasdik etmiş olup, ' şavcılığın. sahte evrak tanzimin; Arkası Sa. 5, Sü. 8 de ORKESTRA ŞEFt UEGlL Kuba da son gunlerue. ıhtilâl aleyhtarları faaliyetlerıni artırmışlardır Trenlere sık sık tecavüzler vuku bulmaktadır. Hüviyeti meçhul bir uçak bir treni makinalı tüif«*<*re$i»)*t«tTm«^ur. •€*»»*« ^rey rEtırrÖ»M •utaklar^**tfi«m^er' s f ^ s : > w» «• le İ y»ralı H Havaoa'ya. reTıfhl fenkid eden beyarmaro^ier atmaktadlr. Yukşndaedihniştir. 84 küçük l)r>$ hay ki resimde. Başbakan Castro. ellerini bir örkestr» şefı gibi ValdıraKonyn. W fTelffon!») Ha!»n Ermenek civarında gezisine d»v?m Arkası Sa. 5, Sü. 2 de rak, televizyon konuşmasını yaparken g&rülmektedir. etmekte olan Konya milletvpkili Sami Soylu, son olarak Sarıvadi kövünde bir konuşma yapmış. Eaipten haber veren bir ruh çafiırıcısına gidıldi5ini ve I<ondra karasında vefat eden Server Snmuncuoğlunun ruhunun çaâırıldılını anlatmış ve demiştir ki: « SomuncuoçHınun ruhu biz», Menderesp mi'letçe sahip VP "na dikkatli olmamızı tavsiye etti. Onria thrahim Peygamherin ruhunun olduğunu söyiedi. Kendisini ka?adan kurtaran da zaten bu ruhtıır, dedı. Bu bakımdan Menderese mil D.P. Genel İdare Kurulunda 2 üyenin, Yırcahdan çok daha evvel B.M. letçe bağlı olmamız bizım için bır borçtur.» * M. Başkanlığı için adayhklarını koymayı düşündükleri ve hattâ son D. P. li bir Milletvekili ne demis? JBff* cadde büyüyünce Konya. 26 (Telefonla) Küçük bir cadde olduğu için bugüne kadar isminin değiştirilmesine lüzum gorülmiyen K^ımandaki İsmet Paşa Caddesi bazı istimlâklerle açılıp genişletilmiş ve şehrin giriş cadde«i olmuştur. Bunun üzerine D. P. Genel tdare Kurulu üyesi Konya Milletvekili Remzi Bırant, Belediyeye caddenin isminin değiştirilmesini tavsiye etmiş ve Belediye Meclisi de son toplantısında Caddeye Yunus Emre Caddesi adım vermiştir. Sendikacıların ifadelerine göre, Türkiye Petrolleri A.O. lığı 1958 vılında 30 milyon lira net bir kâr yaptığı halde işçilerine gereken sfkilde zam yapmamıştır. Umum Müriürlük, sendikanın mütaaddit İstanbul müracaatları sonucunda ancak 206 Gazetenizin 20.EKİM. 1959 tarihli kadar işçiye °o35 nisbetinde zam nüshasında: «Bir yaptığı halde, 1500 e yakın revmi ve 12657 sayılı yeli işçisine ancak ° o58 zam vergazete aleyhinde fetva veren imamı Arkası Sa. 5, Sü. 2 de başhk'u yazınızı okudum. Adım j geçmeksizin Eskişehirde münteşir j Sakarya gazetesi yazarlarını sarıjğımla boğacağımı söylediğim ya1 zılmaktadır. Bu benim değil, SakarOflunun ölünıüne sebep olan viııvçi ! Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Durali Kahraman Cumhuriyet Ga zetesi Yazı İşle i Mudurlupne İşleri ucundan tutmak TALÂT MtTHAT HEıMŞERl TO PKAGA VERlLDt Vefatı derin bir teessür uyandıran Türk basın ve spor âlemine uzun yıllar hizmeti dokunmuş bulunan gazeteci arkadaşımız Talât Mithat Hemşerinin cenazesı. dün öŞle nama^ını mütaakıp Şişli camiinden ha/in bir merasimle kaldırılmıştır. Cena/ede merhumun HÜesi. bazı milletvekilleri. eazeteciler. sanatkârlar. sporcular ve kolabalık bir cemsat hR7ir bulunmu.ştur. Ayrıca. başta Basın, Yayın ve Tu^izm Vekâletinin olmak üzere resmî ve hususi teşekküller, gazeteler cenazeye çelenk göndermişlerdi. Yukaııdaki rtsim cenaze töreru sırasında çekilmiştir. Bu »atırlan yazarken önümfizde bir ajans bülteni duruyor. Ba 35 tarihli bültende zararsız bir deprem olduğu haber verildikten sonra Hınıs kazasına baçlı köylerde 350 evirt harap oldnğn bildirilerek ölü ve yaralı adtdine geçiliyor. Ajansımız bir depreme zararlı demek için acaba kaç evin yıkılmasını ve kaç kişinin ölmesini bekler? Bu işte kullandıfcı ÖIçü nedir? Bu satırları yazarken eenp önümüzde Belediye tktisat İşleri Müdürlüğünün Terme tlkokalu Müdürlüğüne yolladığı bir mektubun zarfı duruyor. MekHâdisenin tek görgü şahidi bulunan ölen'çotubun çidecpği yer olarak zarfa (tstanbul) yazılmıştır. Böylece cuğun kardeşi, babasım itham etti; Adanada vilâyetitnizin hududu Samsan da bir çocuk kendisini döven babasını öldürdü vilâyelinin doğu sınırına kadar temdit edilmiştir. Evet bunlar ufak şeylerdir. Dün Cibalide cı Rıza Mengüç tahkikata el koyFakat bizi m işleri ucundan tutMüftüali Mahalmuştur. Durali ifadesinde, oğlunun tujumuzu göstermesi itibariyle lesi Fodlacı Sodayaktan değil. menenjit hastalızannedildiğinden daha miihimkak 131 nunv ğından öldüğünü iddia etmiştir. dirler. ralı evde. Duralı Öte.yandan çağırılan Vasili adlı Yakın mazide şahit olduğubir doktor ise, ölen çocukta evvelKahraman isiml mu/ çöken gemi merdiveni, dece yaptığı muayenede menenjit bir vinççi, g e c nize uçan lokomotif. yıkılan emareleri görmediğini sriylemiştir. yatağjnı kirteteı: spor sarayı vesaire S'bi yüzlerHâdisenin tek görgü şahidi ve .13 y^şmdaki Yc; ce faciada da tek sebep işleri uölen çocuğun kardeşi Ali ise, bavtız adlı oğlun'j cundan tutmaktı. basını itham eden şu ifadede butekmeyîe döveBu lâkaydı. bu ihmal, bu ahınmuştur : rek ölümüne ,e I)ava£ı vedikteıi dam sendecilik bijyle eidersr * Anncm aîtı ay önce verem• bep oimuştur. sonra ölen Yavuz daha v k çekece^imiz var! den öldü. BaHam evlenmek istiyorDurali Kahramanı yakalamış. Sav Arkası Sa 5, Sü. 4 de Bir baba oğlunu dövereh öldürdü TEMtZI.tK İŞLERİ Yukarıdaki rpsim. İstanhul sokaKlannda hır temizlik i«l»ri amelesini göste riyor. El arabasının nzerine çıkaa temizlik işleri amelesi, taşan çöpleri sıkıştırmıy» çalışıyir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog