Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Peşin Fiyatına TAKSİTI,E Palto Pardesü Trençkot Elbise Manto Dokar Caket Pantalon v s Şanal Konfeksiyon'da Sultanhamam Me>danı Camcıbaşı Hanı îemin katta Telefon 22 71 18 u m hu r i yet KURUCUSU:YUNTJS NAO! 34 mületin 329 müsabıkı araaında Türkıyeyi dunya ıkıncısı yapan Mıllî Ekıpımıa yeüşüren • Daktilo Sekreter Kurslan ÖGRETİR İŞ BULUR Ücreti Taksitle Alır Merkez Ulelı Kemalpaşa Ağa yokuşu No 14 Tel 22 2106 Besoğlu şubesı Lâle sıneması karşısı No 34 Kat 5 Tel 44 90 11 Erzurum 35 mc! yıl Sayı 12.663 Telgraf ve mektub adresı Cumhurı\et Manbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar 22 U 98 22 42 99 22 42 90 Pazartesı 26 1959 Felâketi Âksal d ongu İlce Kongresinde k G. Sekreter, ((Vatandaş kurtuluş çaresi olarak dört gözle genel seçimleri bekliyor» dedi Ankara ?e İstanbul C H P. ilce kongrelerine gönderdiği mesajlarmda Genel Başkan İzıönü "Gelecek yılıtı bu seneden daha güç sartlar içîıtde olaasmdan endişe edilir,, diyor Zonguldak 25 (Saıt Teraoğlu bıldırıyor) C H P Zonguldak mer kez ılce kongresı buriın yapıldı Kongrede uzun bır konuşma yapan Genel Sekreter İsmaıl Ruştu Aksal ıktısadı, sıyası ve ışçı dâvalarına temas ettı Kongrede Aksalın konuşmasından once soz alan hatıplerın hemen hepsı ıktıd^rın tutumunu şıddetle tenkid eden kanuşmalar ye^ ülar Eskı Keskın Nahıve Muduru olduğonu sovlıven Mustafa Avçıçek, «D P ıktıdannın bugunku ıtrraat'm vahler, kaymakamlar ve nahıve müdurlerı tamamlamaktadırlar» dedi Bır başka deleae ıse komışrnalariTi 5 dakıkava ın^ırılınesı ı'e ıigıh tekhfın aleyhınde bulunarak «D P hlerın baskısı altında hur Arka«ı Sa. 5. Su. î de Hınıs tlcesinde 500, Bozhisarda da 100 ilâ 150 kadar ev yıkıldı Can kaybının sayısı Ankara k5 (Telefonla) Bu geee saat 18 de Lrzurumun mubtehf ilce ve koUerınde kuzevden gelen ve henuz sııresı tesbıt edılememekle beraber bırkaç sanıve atvam ettıgı tahtnın olunan şıddeth b'r deprem olmuştur Eızuıum ne dıger ıller arasın a »sısıntı sebebı le te'efon ntıbatı kesılmış ıse de geıek Jandarma Komutanlıg'nın gerekse Ici'lerı Bakanlışının tılsızlerı ıle hâdıse hakkında bılgı almak k sa Zîmanda mumkun olmuştur Jandaıma Komutanlığından Meteorolojı ıda. resıne venlen bılgıye nazaran, Bozhısar kovunde 3 olu mevcut OIUD 100 150 e\ hasara ugıamıştır Kıl'se ko\ unde yarahlar vardır 4 ev tamamen yıkı'raıştır Erzurum Vshsi ve Jandarma Komutam hasar goıen ilce ve kovlere hareket etmışlerdır fcızuıum En ı>ıvet Muduru ıle telefon ırtıbatının Umımn r er sonra goruşmek kabıl olmuştur Fmnıvet Mı.cııru geeevansını 5 dakıka geçe Hınıs ka\makamıle konu^Hıaunu bıl^ırmış ve ald'gı hıbıyı n^kletmıştır Buna gore depremın merkezı oıan Hınıs'ta 500 ev yıkılmış \e hasar gormuştur Can kavbı henuz tesrııt olunamamıştır Erzurumdsn askerî ekıoler Kızılav ekıpı ve sıvıl \>>rriını ek'plerı deıhal deprem bolgesıne hareKet etrıı«lerdır Peprem haben gece geç v?kıt Ankara ve Istönbıııda duvulmuş ve hevecan vRratroi'itır henüz belli olmadı Kıbrıslılar silâhlarını teslîsne dâvet edildiler Hukumet bupun Kıbrıslıları nunnız o\ rak uhdflerınHe duıdııkVrı iılâhlan 10 gun da teslıme dâvet etmı«tır neşredılen resmı bır teblığe 10 gun zarfında kanun^ız uhdelerınHe bulımdurHuKlan ları te=lım edenVr hıç bır ecpklprdır ^k1l Maden Işçileri Kongresinde grev aleyhinde konuşuldu gorulmektedır t kabulunzarfmBueun gore, ol=>sk cıl*h» ceza Inonunun mesajları CH? $ehr«mını ilçeslnin dun laat 10 da y»pılan kongresıne bır mesa] gonderen înonu, j u n l a n toylemıştır € llçe kongrenız Istanbulda orta hallı aılelerımızın vakın ılgılen ortasında çahşacaktır l<;çı ve fıkır adamı olarak ve ıktısadı hayatın her dalında kanaatle vasıvan orta halhlenmız memleketımızın bunve stm teçkıl eden temel olmanızla ın» t'zara ve kararını bu'arpk* r <We bıldığmız mesel* bır ustunde, yam 1"57 seçımlerınde geçırdıgımız tec rubeyi hatırlatmak ıstemı\ orum Seçımlenn durust olması ve hakh aetıcelenn emnıvetle ahnması ıçın " ; * fc Cumburiyet Bayramının rakYaşman dolayısiyle aehırde bayrak «h, vençı artmıstır Resımde, bu latıalarıa yapıldıg» bır koşe ' , Zonguldakta grev konusundaki takrirler reddedildi Zonguldak, 25 (Saıt Terzıoglu bıldırnor) Turkıve Maden îşçjlen Federasvonu Genel Kurulunun 2 gunku toplantısında grev ve lokavtın aleyhınde konuşmalar yapıidı ve Federasyon Genel Arkası Sa. 5. Su. 1 de ed°nler, şıddetle teczıve olunacnVVrdır Kıbrıs Turk Knrnmlan Federastonn Genel Konçrest Kıbns Turk Kurumları Federa»yonunun 11 Genel Kongre=ı bueün saat 10 30 dan ıtıbaren Dr Fazıl Kuçuk un nva>«tın'Ie ve Adanın Sa.& «pkıldp h<5 . r *~ x f D.P. Neşriyat Şirketinin mukavelesini imzalıyanlar Para vermediklerini söyliyen bazı ortakların, mahkeme kararına iktiran eden şirket ana mukavelesini imzaladıklan ve ayrıca idare meclisi ve murakıplann yine bu mukavelede tâ\in edildikleri bildiriliyor Talât Mithat Hemseri bugün toprağa veriliyor Gazetecı arıcadasımız Talat Mıthat Hemşerı nın vefat ettığını dun teessurle bıldırmıştık Turk basınına uzun vıhar hızmet etmış ve Arkası Sa. 5, Su. 4 de TERS BATRMÎLI TÖREN Demokrat Partının Telsıı 3 No lu Vatan Cephesı Adnan Menderes Ocağı dun açılmıştır Torende bazı Istanbul mılletvekıllerı konusmuştur Bunlardan bırısı D P nm semalarda sshınler gıbı uçtujunu çovlemıştır Re«;ım Vatan Cephesı ocagını ve tersıne çekılen ters D P bavragını go^termektedır. Diyarbakır'da tekbirli bir D.P. kongresi t7mirde vapılan bir D P. kongresinde de okiıllarda kız ve erkeklerin ayrılması istendi Dıyarbakır, 25 (Telefonla) Bugun sehrımız D P bına«ında 2 Vatan Cephesı cağı ainı anda açılmıstır Bılhassa konu«smalarda dınl mevzuun on planda tutuldufiı kongrelerde partıhier zaman zaman tekbırler fetırerek hatıplenn sozlerını tasvıp etmı«lerdır Partıhlerden Hacı Ramazan vaptıfiı konujmada cBuean çıft pcak açıvoruz Kovunlanmız da bu vıl msallah çıft dojar » temennı^ınde bulunmuştur Kongrede ıkı defa konuşan Arkası Sa 5, Su. 8 d« Ankara, 16 (C»mhuny«tTeleks) D P Meclıs Grupu toplantısına beş cua kala, B M M Başkan adayhğı meTzuunda bugunku temaslar, MılletTekjllen arasında yapılmış re bılhassa Anadolu Kulubü bu temailarda merkez olmuştur Dun, Sıtkı Yırcah ile, Ağaoglu ve Benderhoğlunua temasları ve Genel tdare Kurulunun toplantısı hakkında, Mılletvekıllen, arasında dolajan soylentıl«r, partı yuksek kademelarımn bu mevsudakı tutumunun Yıreah aleyhınd* bulunmadıfı re daha ııvade bir tarafsız davranışın terdh edıldıgı şeklmdedır Mılletvekıllen, Grupta tamamen tuzuğ« ve demokratık usullere uvgun bır seçımın vapılmasını bızzat Menderesın ve dığer D P İlen gelenlennın istemekte oldu ğunu sovlemektedırler Umuml kanaate gore D P Genel tdare Kurulu da, gerek D P teçkılâtınm, gerek umumî efkârın ıaîla«ıyle alâkalanmaja basladıçı bu me«selede bır taraf tutmağı tercıh etmemektedır Mecüs Başkanlı^ı seçimi ile D. P. teşküâtı ilgileniycr Akdeniz gemisinin ıııortliv 20 kişi yaralandı Dun ogleden sonra, 14 45 da Karadenıeden donen, Akdenlz yolcu gemjsı, Galata rıhhmına yenaştığı Brada, gemmın bırıncı mevkııne çıkan merdıvemn orta kısmındakı bu>uk başlık demır koptrak, merdıvenin uzerınde duran yolcuların üz«nne duşmuş ve 20 kışınm yaralanmasına 9ebep olmuştur Başlık demır koptufu anda merdıven uzerınde bulunan 100 e >^kın yolcu ve karsılavıcı bu\uk bır heve canla bırbırlermın uzerıne düşmuşler, bır kısmı canını kurtarmak ıçın Ankara, 25 (CumhurıvetTeleks) nnda ilan edllen ıtrket ttatusunîstanbulda kurulan v« Demokrat de daha once lıstesı verılen hıssePartının de hıssedarı bulunduğu darların uı^ı vardır ve taahhut etvazılıdır Tıcaret bır mıhon >uz bın lıra se.mavelı tıklen kıfce'ler Matbaacıhk Kağıtçıhk ve Neşrıvat Kanununa göre îstanbul Bırıncı AiŞırketının statusunde ımzaları bu lı\e Tıcaret Hakımlığının 1959 16 lunan bazı ortakların bu kuruluş savılı karar'nda bıldırıldıgı gıbı Arkası Sa. 5, Su 3 d e tan haberlerı vokmuş gıbı davran sırket sermavesının tamamı kurumaları hattâ bır kısmının para da cular tarafmdan taahhut ve dortte hı vermedıgını bevan etmesı ha\ bın olan 275 bın lıra da Turkıve retle karsılanmıştır Çunku Turkı t? Benkası Yenıcamı »ubesıne yave Tıcaret Sıcıh gazetesımn 22 e tırılmıştır kım 1959 tanh ve 793 savılı nusha Arkası Sa i Sri S d* Sebebi meçhul bir ölfim vakası... Soğutluçeşme istas>onu civarında bulunan cesedin niçın ve kim tarafmdan oldurulduğu anlaşılamadı. Savcıhk tahkikata devamedıyor. Bugıın Morg raporu hâdise>ı ıştklandıracak Dfinktt konfrede bnlnnanUrdan bir jrup 25 İlkoknl Öğretmensiz Bartın 26 (Telefonla) Zonguldak Maanf Mudurluğu kadrosunda 111 munhal ılkokul oğretmenı mevcuttur Bu vuzden 25 e yakın kov ılk okulu oğretmensızlıkten tedrısata başhyamamıştır. kendllennı rıhuma •tmıs »« bır ku BU de denu» yuvarlanrnıştır Başına demir duşen 7 kı?ı Denızcllık Bankası ıle îlk Yardım Has tahanelerıne kaldırılarak tedavı altına alınmışlardır Ağır yaralıların ısımlerı şunlardır : 5 Şube polıs memuru Hulusı Çankava Rıfat Çakul, Mehmet Kandemırh Sulevm^n Akkoklü Nusret Be\an Esref Topaloğlu, Rasım Şafak Üç yıl evvel de gene Akrienız gemısmın aynı merdıvenı ortadan kopmuş, 5 kışı olm\ıştu CKMP îl Kongresi dün sona erdi Bolukbaşı D. P. lileri kendi saflanna davet etti, partisinin hicbir bloka katılmıyacağını bildirdi CKMP İstanbul ıl kongresı ıkı gunluk bır çalışmadan sonra dun akşam sona ermıştır Kongre çalışmaları sonunda Partı Genel Ba=kanı ve ılerı gelenlerı sıvası konuşmalar vapmışlardır Konuşmaların esasını, Muşterek Pazar basın hurrıvetı unıversıte mubtarıvetı Anavasa temınatı adh temınat konularında D P ıktıdarı ıle C H P nın tutumunu tenkıd teşkıl etmıştır Genel Kurul uvesı Ahmet Oğuz Muşterek Pazar anlaşmasını tenkıd edıp venı genç bır neslın vakında 'ktıdarı alacağını belırtırken Fuat Arna nı^bı temsıl sıstemı e<asına davanan bır seçım kanunu hazırlandığı takdırde Tuık mılletının D P ıktıdarını af fertecegını ve kendılerının de mıl let ıçın çalışacak'arını behrtmıs tır Sadık Aldogan ıse a' nı konu vu ele a'arak venı seçım kan ınu nun dnrak ıkı pirtınm rm3le1v^t'll İPr nın B M M«"ı' sınclen ıstıf)Osman Bolukbaşı ıse butun konulara temas eden konuşmasının tonunda D P lılerı kendı saflanna çağırmış ve partisinin hıç bır bloka katılmıjacağını bıldırmıştır. Saat 6 30 da bır demıryolu meŞehnmızde ayın beşuıcı cınavetı, ıstasjonuna dun iabaha karşı Soğutluçeşme ıs muru Soğutluçeşme tasjonu cıvarında henuz bılınmı 40 metre otede Kurbağalıdere kop ven bır sebep ve şekılde ışlenmı* rusunun altında, dort parmak sutır Arkm Sa. 5, Su. S de Suriyede kaçakçılara casus muamelesi yapılıyor Dıvarbakır 25 (Tele*onla) Sılan bazı haberlere goe Suııve Hukumetı ânı olarak hudutta emnıyet kuvvetlerını artırmı\ a baslamıştır Bılha«!sa Tıırkı\eden o tarafa geçen kaçakçılara karşı sıddeth tedbırlere başvuran Surıvehler bu arada vakaladıklan Turklere kaçakçıhktan zıjade casu« muameltM \apmakta ve ıskenrelerle zorlnarak bu çıfatı kabul et tırmne çah'maktadırlar Bu vıi7 den halen çnl orta^ında bulunan Mezze ka!e*ınde hır çok Turkun hapsedıldıgı de bı'dırılmektedır. Hatayın İl Merkezi değişiyor mu? Kazadan sonrd Akdenız vapurannn merdıvenı rajvtj' Pditının Ankara 25 (Telefonla) Bılındıgı gıbı l^ışlerı Bakanı Namık Gedııc t«kenderunu son zıvaretlerı sı rasındd verdıgı be\ anatta bu kaza nın vakında vılpvet olacağını muidelemıştı Sımdı ınanıhr kav naklaırtan oğ rendıgımıze eore l'ikenrleruna mus takıl bır vılavet hu\ı>etı v erılme sı karanndan vazge<,ıimi5 vt> Hatav ılının \ila\et meı kezı duııımuna getiı Imesı ıçın çalışmslara b» şlan mıstır Bu «uıetie halen \ntak jda olan vıla p mtı ^p?ı Kkendeııı .a ge f tınieceK ve fskenrJeıunlu'jtj vtrı len so? rie bu ^ekılde tu f ulmjs o Gcr«1 Ba,kdnı laLd vt r \ Yarın Pakistanın ba^Kpntı Kari l olmaktan çıkacak ve 1 <i"0 kılomptre ku7e\ı'e P n « a ı n Uııniakı P.ı\\a ıımlı sehrıne ndkledıitcktır Ra\valpındı Potwi ' i )ı> n^a bır \enısı ın<a edılene kadar Pakıstinın muvakkat baskentı olarak vazıfp gorpcpktır YuKarıdak' rtsımle, Pakı^tan C ıımhın l askanlıpı Gpnel ^ekre«erlı*ınp men^up 3îO m»mur Rawa!pındı^e mu'°\ ecıhen Karaçı ıstasjonunda jola çıkdiken goru'mektedır başkcntî naklediliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog