Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

FİHRİSTLİ TÜRK TİCARET KÂNUNU İtina ile tashih edilerek çok temiz bashrılmış tam metni Fiatı ciltli 10 Liradır. İNKILÂP KİTABEVİ umhuriyet 3 5 inci jrıl Sayı 1 2 . 6 6 2 Telgraf ve mektub adresi Cumhu«yet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 £8 22 42 99 22 42 90 Ord. Prof. Hıfz» V. Velidedeoğlu Türk M H. <tEn son içtihatlıv 1 Umumi Esaslar Cilt I Cilt II. a Aile Hukuku D«<;. Feyzi Feyzioğlu 3 Şufa hakkı l»uç. t^met Sııngurbey f Borç ikran ve borç vadı lıof. İsmet Giritli 5 Idarenin yetkisini saptırma Doç. Kemal Oiuıman « Hijmet 1% Akdinin îesh\ Doç. Aytekin Ataay 7 HakMz İr.şaat 25. 25. 30. T.50 S.25 10. 12. AN1L YAYINEVİ Pazar 25ttim1959 Vilayet Karşısı No. 11 îstanbul Telefon 2» 23 68 Yırcah'dan adaylığını geri alması istendi Dün Benderlioğlu ile Samet Ağaoğlu, Sıtkı Yırcalı ile adaylık meselesini münakaşa edip Başbakana izahat verdiler, Âdnan Menderes daha sonra Bayarla görüştü D.P. Genel îdare Kurısin da bu Rjesele merin&e durdu; aksam a < adaylığını geri ahnası kiü Yırcalı nezdinde tesehbüsler yaınldı; adav lığını geri almıyacağıın pecefe.yiu bildfren Itafıkesir MîUetvekiü "soıı karar D. P. Meciis Grupıtıtundur,, dedi It! Birleşmiş Milletler Gunu dun kutlandı Aıtkaradaki törende Mettdere&in bir mesaj! okundu Başhakan Türkiyenin Birleşmis MiHetlere samimi]j yetle inandığııtı bildirdi ı;; o İsmet idare partizan şikâyetçi "Bugün siyasi hayafimızı zehirliyetı dertlerin basında partizan idarenin zarariarı geliyor,, Sıvas C.H.P. teşkilâtına yolladığı bir mesajda Genel Başkan diyor k i : «C.H.P., gelecekte partizanlığın hiç bir şekil ve surette uyanmaması için kanunî ve ahlâkî bütün müeyyideleıi kurmak kararındadır» Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. Genel Başkanı İsmet Inönü Sıvas'ta yapılmakta olan C.H.P. kongrelerine a.şağıdaki mssajı göndermiştir: «Sıvas llce kongrelerinde delegelerimize ve değerli misafırlerimize hitabederken memleketi bir esash dâva üzerinde aydınlatmağa çalışacağım. Bugün siyasi hayatımızı zehirliyen dertlerin başında partizan idarenin zarariarı gelmektedir. Partizan idare vatandaşı iktidar partisine uygun görülmiyen siya. Arkası Sa. 5, Sii. 4 de Iff Yeni Dünyadan Kîsa Notlar ,i:illlliH!Mlllllllllli!ll!l" • ' • lil!l!i:ı.l!l|l!|!|!ll"ii"»»»inilllllll!!"'""ii!ll!IHII' 3 aşbakanın Amerika gezisine ait haberler yurdumuza birbirini tutmaz sekillerde aksetmiş. Rimi iktidar çevreleri bunu büyiik bir basarı, hattâ bir zafer gibi çöstermiye kalkmıslar, kimi muhalefet organlan da, Bashakanın Amerikada pek sönük karsılandığını, seyahatten memleket hesabına hiçbir müspet sonuç elde edilemedifini yazmış basın şirketi için ortakîar ne söylüyorlar? Y eni o Ankara İ4 (CumhuriyelTelekj) Birleşmiş Milletler Günü münasebetiyle bugün. Biıleşmiş Milletler Türk Deıneği tarafından, Kızılay bınasında bir toplantı tertiplenmijtir Toplantıda Ba?bakan Adnan Menderes tarafından hazırlanan bir mesaj okunmuştur. Bsşbakan Ankara. 24 (Telefonla) B.M.M. Başnuıı evino golen S^tkı Yırcalı. burada D.P mesajında. Bırieşmiş Milletler Tes kan adaylığı mevzııu etraf'nda cerevan Grup Ba.şkanı Atıf Benderlioelu ve Genc! kilâtımn l ^ S 1e ıtnzalanan San eden rriızakereler bueün Ankara'da vaİdare kurulıı iivesi ^amct Aqaog]u ile bu Francisco şartı ile knrulduiunu pılan topiantılar neticesinde seyrir.i değ'sMaUeı>o'deki evde cerevan ifade ettikten sonra. bu şartı genel tirir gini olmustjr. Bueünden sonra mükonnpma b?r ?nat kadnr sürmiış vo olarak izah ctmekte ve miitaakıcadelenhı dp.ha fazla kız<sacağı tahmin pöri'srnpierden conra A»anişli! ve Benderben şöyle (femektedir: edilnıektedir. lioöltı dfrbal Bpjbakanl^a gitm'sler ve «Birlejmiş Milletler gayeleıine Arlrftı «!,. S. Sii. 4 de samimıyetle inanan ve kuruluşunBu sabah saat 10.30 da Benr'erlio*l'rdanberi ,bu teşkilât içindeki faaliyetiyle bu hedef için çalı»tıgını isbat etmiş bulunsn Türkiye. Birleşmiş Milletler Teşkilatımn dünya meselelerinın halli ve dünya | sulhunu koruma vazifesini daha [ tesirli olarak yerine getirebilecek bir hale ifrağı için canla baçla cnlışmaktan gtri kalmamaVtadır. Bu inançladır ki millet olarak bu yıldönümünü heyecanla benimsiyor ve kutluyoruz • Menderes daha sonra, Birleşmiç Sermaye verdikleri bUdirilenlerden bir kısnıı bu iste D. P. nin de alâkası oldıığunıı Milletlerin iktisaji ve içtimai sabilnıediklerini anlatıyor. yapılan idare heycti seçiminden ise kaliven malunıatları halarmdaki faalîyetlerine temas hulunmadığ'inı ilâve ediyorlar A r k m S». 5. Sii. 5 He î « «Protestodan başka ne yapılabilir» Dün Köprü üzerinde şiddrtle e*en rüzırâr altıııda. sobasınııı boru larını taşıatakta elan bir vatandaş lar. Gerçek durnm nedir? Bunu gozlerimle gördüğüm gibi belirtmiye çalışaca|ım: Bir defa t s»jın Basbakanın Amerika seyahati her şeyden önce CENTO toplantısına katılmak a m « ı ile hazırlanmıştı. CENTOnaıı türkçesi MAT olmalıdır (Merkezi Andlasma Teşkilâtı). BilindiÇi gibi, Irakın çekilmesinden sonra Bajdat Paktına bn yeni ad takılmıştı. CENTO, yahut MAT yılda iki kez yüksek kademede toplantılar yapar. Birleşik Amerika, CENTOya resmen üye olmadıfcı halde onu ffilen destİfledi&i için bu seferki toplantının WashinRton'da yapılması uyçun sörülmüştür. Türk heyetine Türjyye Cumhuriyeti Başbakanı, tran heyetine tran Başbakanı, Pakıstan heyetine de bu devletin Hariciv.e Nazırı başkanlık ediyordu. tngilteredeki seç'mler dolayısiyle bu devlet adına ne sayın MacMillan, ne de sayın Selwin Loyd geleroemişlerdi. Onların yerine toplantıda Washington ve Ankara Büyük Elçileri hazır bulundular. Açılış günü yapılan törenli toplantıda Amerika Birleşik Devletleri adına Başkan yardımcısı sayın Nixon bir hoş geldiniz nutku söyledi ve sözü üye devletlere bıraEMNİYET MÜDÜRLt'GÜ Dün Ankarada yeni Emnivet Mükarak çekildi, gitti. O günkü açık toplantıda Türkiye Başbakanı ile dürlüğü binasınm temelleri torenle atılmıştır. Yukanda. Ortarloğunun Pakistan ve Ingiltere temsilcileri ve Avrupanın en modern Emniyet Müdürlüğıi binası olacağı bildirıIngilizce, tran Başbakanı da sonlen yeni Ankara Emniyet Müdürlüğnürı maketi görülüyor. radan Ingilizceye çevrilen Fransızca birer nutuk söyliyerek Ortadojunun öncmi üzerinde durdular. Hür dünyanın gavunması bakımından CENTO'nun değerini belirttiler, Birleşik Amerika ile işbirliğinin çeşitli yönlerini kendi görüşlerine göre izah ettiler. Daha sonraki oturumlar, hep kapalı gecti. Toplantı sonunda da bir bildiri yayınlandı ve CENTO Genel Sekreteri tarafından bir basın toplantiM yapıldı. Irakın çekiHaysiyet divanına sevkedilen bir delegenin li.şi ile atlattıfı büyük sarsıntıdanberi bu toplantı CENTO'nun yarını durumu gürültülere sebep oldu; Bölükhakkında ümit verici bir işaret sabaşı bugün konuşacak yılabilir. Teşkilât, kendini toparlama ve yeni bir savunma sistemi kurma yolundadır. Ordular arasınC. K. M. P. İl kongresi dün saat tur. Avni Sakarya'nın, Haysivet da işbirlijine, memleketleri birbiTaksim Beiediye Divanına sevkedildiği için, tüzüğcrine bağlıyacak çeşitli ulaştırma 9.30 an itibaren metodlarına dair askeri ve ekono gazinosunna başlamıştır. Kongrede »öre delege olamıyacağını iddia mik esaslı kararlar alınmıstır. Ben j faaliyet rsporunun okunmasını mü ecen İdare Kuruluna karşı Orhan ce en önemli nokta. dostumuz ve j taakip, bir gün önce İl İdare Kurulu Arsal söz aimış, bu meselede hakkomsumuz Iranın bu miisterek sa tarafmjan Haysiyet Divanına sevk kın suistimal edildiğini ve müza» vunma dâvasını bir millî dâva olakere açılması gerektiğini söylemişrak benimsiyebilmesidir. Eğer bir edilen Avni Sakarva'nın delegelik Arkası Sa. 5, Sii. 2 de gün tran da Irak gibi çözülüp ay durumu münakaşa konusu olmuşrılırsa ortada CENTO diye bir şey kalmaz ve Ortadoğunun savunması da yeni bir teşkilât kurup ona yeni bir ad takmaktan çok daha çetin bir problem halini alır. Evvelki gün tstanbul gazetelerinde yayınlanan bir haberde. iktıdarın şehrimizde D.P. organı yeni bir eazete v'karnak üzere teşebbuse,.gıri$U8ı. tf, bu rtiftjSS»Ül. iM.âL baacıhk, KâÇıtçılık ve Neşriyat Tiearet Anonim Şirketi. adı altınria bir sirket kurulduSıı bildirilmişti. Bu teşekkule yatırım yapanlar arasında memleketimizin tanınmtş bir kac firması, iş adamları ve hattâ C.H.P li olarak tanman kim selerin de ismi zikredilmişti. Dün bahis konusu firma, iş adam ları ve şahıslann bir kısmiyîe temas ederek, bu konudaki tutumları hakkında bügi almıya çalış Arkası Sa. 5. Sıı. 7 de fırtmadan bij mofor battı, 10 gemici kayıp Şiddetini artıran fırtına yeı yer zarar ve hasara sebep oluyor, Karadenizde gemiler liman ve koylara sığınıvor. Çanakkalede bir vinç gemisi kuma oturdu tzmıt 24 (Telefonla) Karadenizde 3 gündur hıiküm suren vf bugjn şıdrfpüni çok artıran yıldız karayel fırtınas'nıla Kcfken adasına sığınan bir motoı infilâk ederek batmıştır.. / Motörun 10 kişılik mür^ttebatı da sulara gömülmü=*ın Motonın infilâk ederek battığı. sahılden Kızıl Cin taarrnzu Hind Ordıısnnun bir sözciisü bu sekilde konuştu j Yeni Delhi 24 (R.) Hindistan 1 Başbakanı Pandit Nehru. bugün j beyanatta nulunarak Hindistanın j K ı z ı l Cin üe ojan hurlut iht'.Ufl;^ . nTn buyîik rnfİişrlcrp sebertiv^t 1 Arkası Sa. 5. Sü. ( da StllHniliniilülllHIIIHIÜIIIIIIIÜllüllllllllltlllÜHIIIIIIHlllHIIİIIIIlts Patriğin Kara1 manlis'e bir | teiçrafı | Cesuı biı yazı işleri müdÜTÜ aranıyor Sıvas, 24 l Telefonla) ŞehS rimiz C.H.P. lilerinin çıkarmıya karar verdikleri bir muhalıf gazete ıçın yazı işıeıı müdürü bulunamamaktadır.Kendilerine teklıf eriılen C.H.P. li avukatlarcian hiçbiri gazetenin mesul mudürlüğür.ü de J ruhde etmek istememişti"' Ga | zete, bütün hazırhklarjmn ta t mamlanmış olmasına rağmen $ bu yüzden neşir hayatına atı { lamamaktadır. î C.H.P. lilerin cesur bir yazı | işleri müdürü bulup hulamı İ yacakları merak edilmektedir. İ JkMtno Boğaz üzerindeki köprü için ihalenin ocak ayında yapılacağı bildiriliyor Ankara. 24 (CumhuriyetTeleks) t<tanbul asma köprüsü insaatı oeak ayı içinde ihale edilecektır. Amerikan Steınman firması iki yıldanberi köprünun pro.ıelerini hazul.amaktadır. Bu pıojelerin bu • sonlarına doğru Bayındırhk Arkası Sa. 5, Sü. 1 de CKMP îl kongresi dün sabah basladı hoprvt m •• •• • Le Messasrer d'Athenes» = gorülmpsıne rağmen şiddetli fırtıadlı yarı resmi Yunan ga?» = nadan yard.mına ko'mak mümkün teşi Patrik Athenasoraç'ın = olamsmış. ou sehep'p de motorun Yunan Başbakanı Kıraman p ismı tcshit edıltmemıştır. lıs'e aşağıdaki telerafı yolla = dığını hildirmektedir: ğ HAdiseyi miitaakip Kandıra İaıHsrma teşkilâtı i l e köylüler hâ« İktidar mevkiir.de par ğ dise sahasına gelmisler. mürettelak başanlar ile gecen dor ğ batı kurtarmak için vaptıkları gay düncü vılınızı taraamlamdrız ş retler neticf vermemistir Araştır =£ nıünasehetiyle aziz ve muhterem ekselânsınıza samimi S mılarn devsm ed;'mekterlir. tebriklerimizi sunar, hıristi ş Gemiler ve tekneier Büvükdere yanların penahı olan kılıse ş onüııde heklivor nın ve dındar Yunan mılleti = Evvelki aeceyansı başlıyan şidnin yararına harcadıcmız ta = detii fırtına sebebiyle. Karadenirihi hımmeti Cenabı Hakkın, ş ze çıkmak ıstiyen ellirten fazla mo«onsuz inayetine mazhar kıl ğ tor. Bojazdan dışarı çıkamadıklamasını temenni ederiz.» ^ rı için Büvükdere iinünde demirPatrik Athenagoras» = lemek mecburiyetinde ka'.mışlar Arkası Sa. 5. Sü. 5 de .lüiinmıııınnıınıtıııııııııiiiıııııııııııııııınıııııi'ioi'HiiüiıiiUiiıiiı.' . Fa^ıl Mtteîlk dün Makario^ia bıılîistu Av bahanesiyle Kıbnsa 150 Yunanlı gönderildi; tüfekleriyie gelenler arasında Yunan ' subavları da var Lefkoşe 24 (Hususi) Türk siyasi çevreleri, 15 gün içinde Y > v nanistanın mv> telif yerlerinden yüz elli Yunanhnın, Kıbrısta av mevsiminin geldiğini beyan ederek, tüfeklerivle beraber Adanın muhtelif limanlarından karaya çıkarak bilhassa dağ köylerine daiğılaıklörını açıklamışlardır. Bunlarm arasında bir çok Yunan subayı da bulunmaktadır. Bu gece Sinclair'in tcklitine uyan i Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Bir ücakla kamyon çarpıştı Merhıım Talât Hems*ri *. Gelelim seyahatin ikinci kısnıına: Sayın Menderesin konferansa katılmak üzere 14 gün için Amerikava Eeleceeini öğreniııce, bazı tesekküller kendisini dâvet etmisler. Birleşik Amerikada her konu ile ilgili yüzlerce kurul var. BunIarın amaeı kendi branşlarında halka bilîi vermek, dolayısiyle ka > mu ovuııu aydınlatmak. Fırsat buldukça tanınmış şahsiyetleri. devlet adamlarını. bilginlerı dâvet ediyor, herkesin kendi para«ını ödediçi yemekler tertip ederek davetliyi dinliyor. mümkünse ona sualler sorup eksiklerini çidermiye. böylece dünya meseleleri hakkında fikir sahibi olmıva çalışıyorlar. Amerikaya hareketi krsinlestikten sonra sayın Menderesi dinlemek istiven bircok kurullar, çeşitli kanallardan hiikümete basvurmuşlar. Bilhsssa Amerikanın eski Ankara Büviik Eloisi McGhee. BashaUanın Dallasa selmesi için çok ısrar etmiş. O da bunNADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 de Bahkesır, 24 (Telefonla) 9. Hava üssünün en kıymetli pilotlarından Üsteğmen Necdet Sümer, 24 kışilık bir ekip halinde yaptıkları uçustan dönmüş ve meydana indikten sonra şehrimizde şimdiye kadar eşine raslanmıyan bir kaza ile karşılaşmıştır. Sümerin uçağı Türk basmına 30 küsnr yılpiste iner inmez yan taraftan çı kan hava alanı inşaatına ıvt bir danberi emek vermiş olan kamyon. uçağa çarpmıştır. Bu feci Talât Mithat Hemşeri dün kazada. uçak ikiue bölünmüş ve gece vefat etti büyük bir şans eseri. ne uçakta bir infilâk olmuş ve ne de pilotun burTeessür ile haber aldığımıza gonu kanamıştır. Diğer taraftan karr re. Türk basmı dün gece elem veyon hurdahaş olmuş. içindeki ikı rici bir kayba daha uğramıştır. işçi muhtelif yerlerinden yaralan Basınımıza 30 küsur yıldanberi mışsa da. şoförüne hiçbir şey olma emek vermiş olan Talât Mithat mıstır. Arkası Sa. 5. Sii. 3 de Basmın acı bir kaybı Kabahat kendimizde Amerikada, bilhassa lise ö|rencilerinın kullandıkları bir lugat kitabı, Iskenderunda oturan dikkatli bir okuyncumuzun eline geçmiş. Bu lujati karış \ tırırken (Türk) kelimesinin mu j kabiline bakmış ve yapılan tâ j rifler arasında şunları da oku ) muş: «Zâlim, saddar. «amimi j yetsiz, barbar. vahşi.» I Dost bir memlekette bize reva çörülen bu düşmancn hare j ket genç okuyucuyu fazlasiyle j üzmüs. «Amerikadaki temsilci j lerimiz uyuyorlar mı?» diyor. I Biz dünyaya kendimizi tanıt | mak bahsinde vüz yıllar boyuıı • ea uyuduk. Hâlâ da uyanma | dığımıza eiire, Amerikadaki | temsilcilerimizin bize beıızememelerini nasıl istiyebiliıiz? j Beyhude giirültü koparmaıun mânası yok, Zamanımızda kendini başkalarına tanıtmıva çaIışrnıvan top'ulukl^r, bizden baska ancak A.'ri'adaki vahsi kabileler arasında ?öıülü.»or. : Amerikan lueat ni vazan heriflır de hize bclki buııun için vahsi demisler. Kahve satışları yavaş gidiyor Evvelden günde 350 kilo satan kurukahveciler, şimdiki yüksek fiatla ancak yetmiş beş kilo satabilivorlar. Kahve satışlarınm gayet yavaş' jnttiği görülmektedir. En işlek cad delerrie bulunsn kurukahveciler dahi günde orialama 75 kilo kahvevi ?nT ^atmaktadırlar Bu durum , karşısında toptancılar, yeni gele1 f:<?k kahve partilerınin nasıl elrlen çıkarı'acağını düsiinmiye bsşlamışlarrlır. Kahvenin kilosu 15 lıra iken günde orta'ama satış 350 kiio civarında ıdi. Arkası Sa. 5, Sü. 5 de C. K. M. P. İl kongresine katılanlar **!. J BASTONLl' BAŞBAKAN Batı Almanya Bsşb^kanı Dr. Arienaııer, Caflenabbia'da bacağını incittiktenberi baston kuHanmaMadır. Yukaı!.1aki 'resimde. Kolonya'da Batı Aîman Sannyıriljr Birliginır 10. kıırul'iş yıldonümünde hazır bu'.unan Bptı Alman dov!»t rİT'i gör'VmektPrür. Bn^tonlu Başbakpnın v?.TİınH.a Cıımhıırbîişkanı Dr. Lübke ile tktisat Bakanı D.r. Erhard (sağda) görülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog