Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Saheser Romanlar sensmde DUMAS FlLSden Çevıren Zıhir Güvemli , , ^ V A I I N E V İ Kamelyalı Kadın Nefis, sağlam cıltlı: 10 Lıra Cağaloğlu Yokuşu İSTANBUL Dünya öküîünde Bir Saheser Daha G Ü V E Nj Bedelsız bültenımızı ısteyiniz 3 5 ıncı yıl Sayı 12.661 u m h u ri yet KURUCUSU: T U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 iıımartesi 2 4fckim1 9 5 9 İki büyük vatan ve hürriyet şairimizin (Bütün Cepheleriyle) tetkiki... Hayatlan. eserlerinin tahlili. şiirleri, hicivleri, isyanları. fıkra ve nükteleri, (200) muharririn düşünceleri ve hâtıraiarı Yeni çıktı Her kitap 4 liradır. AHMET HALİT KİTABEVİ Namık Kemal Tevfik Fikret HtLMT YÜCEBAŞ'ın yeni iki eseri: D.P. Grupunda Meclis Başkanhğı için seçim Bu seçimin demokratik esaslara uygun şekılde yapslması zaruretietin büsbütüıt kendini gösterdiği belirtiliyor Hüsnü Yaman'ın birden aday olmasının sebeplerini araştıran D.P. Miletvekiller i, D.P. tüzügünün bir «Şeklî seçim» i kabul etmerJiğini hatırlatıyorlar Kızıl Çin kuvvetleri dün Hindistana tecavüz etti ! Keşmir'in Ladek bölgesinde 17 Hint eri öldürüldü, 3 ü yaralandı, komünistler esir de götürdüler Hint Hüküfficti. Kızil biriiklerin derhaî geri çekilmesitıi, esirlerin de iadesînî istedi; Pakîstan Cumhurbaşkam, müşterek bir tehlike belirmiştir, diyor ;:;!!ii!iıınııııııııııııııti!ii!T Yeni Dünyadan Kısa Notlar tllHIIIIIIIIIUIIIIIIIilllllllHIIHIIIIIHIinilHllttllllilllllllllllllliill' ıtanbnl Optraunın temeli atılı ? dıgı laman New York'ta taI mamlanmış, kocaman, modern. JI milvonlar değerinde bir yapı. Bakıyorsunuı, yıkıyorlar. Neden? Yerine daha kocamanını. daha moderninl yapacaklar; bnnnn için de daha çok milvonlar harcıyacaklar. Hilton, Dallasta iki yıl önce bir otel yaptırmış. Yerynzündeki bütün otelleri geride bırakan bir teknik ve konfor hârikası. Onun karşısına rakibi Sheraton çıkıyor, kısa zamanda göklere doğrn bir otel de o dikiyor. Bn, Pakistan ve Hint liderleri, geçenlerde, Y«ni Delhi hava alanmda ötekinden de fisttin. yaptlkları mülâkat sırasında On yıldır hizmete açılan otomojTürk liderler fiili teminat verbil vollan artık trafiğe dar geldigi ;mezlerse Ziirih ve Londra Için stmdi genişletiliyor. tJçak Anlasmaları hükiimsüz alanlan hizmete yetmediçinden büvütülüvor. Bir yandan yenileri addedilecekmiş! yapılıyor. Bn basdöndfirücö calışma tempo. Lefkose, 23 (Hususi) Kı mına yalnız harb sonu Almanyasınki Rumca ve Ingilizce intişar eden da ra»tlaraıstıin. Almanlar yıkılan, gazeteler «Deniz» mot>ru hâdisesibastanbaşa harap olan yurtlannı ni istismara. garip iddialar ileri onarıyorlardı. Amerikalılar, üzerisürerek devam etmektedirler. Kıbne bir tek bomba düşmiyen kosrıs Türkleri ve Türkiye Çumhurıkoca bir kıtayı dnrmadan geliştirij yeti Hükiımetine ağır isn.idlar buHükümet, yatırımların hızlandırılması için Yabancı Sernıayeyi Teşvik TURtST POLtSl TETİŞITOR Turizm polisi rehber kursu dün gün de yapılmıştır. Bazı Rumca ve yorlar. I T. M. T. F. da başlamıştır. Kursa 30 polis ve 15 kadın Belediye Za tnci'.izce gazetelere göre, BaşbaBn ııkı ve kesif çalışma havasıKanununda değişiklikler yapacak; şimdiye kadar 407.940.404 liralık bıta memuru iştirak etmiştir. Haftada 2 gün olmak suretiyle kurs kan Menderes, Amerika dönüşüni na rajfmen «rasıra üzncü bir hal dış yatırım yapıldı ve bunun ancak yüzde on yedisi yurda girdi bir buçuk ay devam edecektir. Resim kursa iştirak eden polisleri de Atina'ya uğradığı sırada Yunan i alaa issiıliğin sebeplerini ve işsizgöstermektedir. lige karsı alınan tedbirleri yerinBaşbakanı Karamanlis'ten, Kıbrıs! de incelemeyi pek isterdim. ÇünAnayasa Komisyonundaki Yunan I Ankaıa 23 (CumhurijctTeleks) lerin sevmavr tııtan 111 nıilyon 412 kü Amerikada Pittsburgh'un zenci Basdelegesi Prof. Tsatsos'un değış Yabancı serma\eyi teşvik kanu bın 524 lıraaır. mahalleleri müstesna aylak adam tirilmesini istemiştir. Bu garip idnundan faydalanmak suretiyle vaBu arada H milyım liraiık serma? göremedim. Bizdeki, Hattâ Avrudiadan sonra Makarios'un nâşiri tırım japmak istiyen firmâiardan >e ile Amerikan firmalan başta gel padaki anlamiyle kahvehane, biraefkârı olarak bilinen «Times of bugüne kadar 219 unun talebi kn rtıektedir. Isviçre 7fl milyon, Italya hane, meyhane gibi yerler orada Çyprus» adlı tngilizce gazete bir bul edflmiş ve bu firmalann dış 56 milyon. Almanya 34 mılyonla dayok. Milyonluk nüfnsln sehirlerde basyazı yayınhyarak, Londra ve sermaye yatırımlarının 407 milyon iha sonraki sııaları işgâl etmektedir. iskambil «ynıyacak. ya da gelen Atina'da yapılmakta olan toplantı940 bin 4(14 hra olduğu, bu dış yatı Yatırım istekieri kabul edilen fir ıreçeni seyredecek bir köşe bnla j lara Makarios'un yeni bir emri ile rımın iç finansmanının da 413 mil malar arasında Fransız, Belçika. mazsınız. Sabahın yedisinde sokason verilmesinin kuvvetle muhteyon 325 bin 833 lira tuttuğu tesbit Hnlanda. Ingiltere, Surıye. Urugu Ja baktıfınız zaman muazzam bir me! olduğunu ve Türk Hükümeti olunmuştur. ay. Panama. Pakistan. Finlandiya. otomobil kalabalığının is yerlerine ile Kıbrısh Türk liderler. MakaAncak yabancı «ermayedarların Ürdün. Kanatla. Ispanya. DanimarGazetecilik Enstitüsüne müracaat eden 249 dojru akın ettigini görürsünüz. Arios'u ikna edebilecek fiilî teminaçalışmaları yavaş ilerlemektedir. ka bulunmaktadır. merikada öğle tatili hemen hemen tı vermedikleri takdırde Zürih ve aday öğrencinin büyük bir kısmı polis ! Şimdiye kadar Türkiyeye 30 ağus bılinmiyor. Bir bardak süt, iki Londra anlaşmalarının hükümsüz Zonguldak bölgesinde teöte yandan yabancı sermayenin tos tanhi itibariyle «8 milvon 540 Türkiyeye yavaş getirilmesi karşı•andviçle açlık gideriliyor. Sonra l sayılması ihtimalinin de mevcut zahiiratla karsı'anan C. bin 915 liraiık malzeme Hetirilmiş sında Hükümet. kanunda bazı degene akşamın beşine kadar iş. Güîstanbul Üniversitesi Gazetecilik dirler. Belirtüdiğine göre. emni ! olduğunu açıklamıştır. Yunan baH. P. Genel Sekreteri tir. Bu durumda henüz yatırım ğişiklikler yapmayı kararla.ştırmış nün esas yemeÇi çoluk çocukla i Enstitüsüne yeni ders yılı çin mü yet mensupları Gazetecilik Ensti sınının bu tutumu karşısında Kıb«Husıısi nıabkemelerin ku tutarmın yüzde 17 si fiilen mem tır. Bu konuda, hazırlanacak bir rıs Türk Gazeteciler Cemiyeti, Bum birlikte saat altı buçuk, yedi su j r a c a a t e d e n 2 4 9 a d a y ö ğ r e n c i n i n tüsünü bitirerek kıdem almakta rulmıyaca.ffinı» da tekrar lekete getirilmiş bulunmaktadır. kanun tasarısı ile talepleri kabul Iarında yeniliyor. Amerikahlar e r j b ü y ü k b l r k l s m ı n l n p o I İ 5 o l m a e l ve böylece Emniyet Müdürü ola Gazeteciler Cemiyetine bir telgraf Ve.rilen bilgiye göre yabancı ser. edilen yabancı çekerek tahripkâr faaliyetin durladı: Gülek hatıralannı sermayedarların ken yatıyorlar. ! dikkati çekmiştir. Jlgililer bu rağ bilmektedirler. mayeyi teşvik kanununa dayana en geç bir yıl içinde istihsale başyazıyor Hayatta kendi gayretiyle başarı betin Enstitünün yüksek öğretim Bir basın dâvasında beraet durulmasını istemiştir. rak bugüne kadar 405 yabancı fir lamaları gerekecek, aksi halde veKıbrıs Türk Gençlik Tejkilâtı kazanma. kimseye mnhtaç olmadan müessesesi olarak kabul edilmeIzmir. 23 (Telefonlal D.P. den da bugün bir beyanname yayınlıma ilgilile£e. başvurmuştur. ,Bu yasama dnvgnlan mektep sırala sinden ileri geldiğini söylemekteZonguldak 23 (Sait Terzioğlu taleplerden 219 u kabul edilmiş, 172 rilen müsaaade iptal olunacaktır. Arkası Sa. 5. Sü. 6 da yarak •aeırhaşlılığın elrien bırakılrından itibaren çocnklara asılanıbildiriyor) Bugün öğleden son si reddeiiifmistir. 14 talep ise heniiz Arkası Sa. 5. Sii. 3 de yor. Bilhassa protestan ailelerinin ra beraberinde Maraç Milletvekili incelenmektedir. Reddedilen talepbn hnsnsa çok dikkat ettiklerini Emin Soysal, Avni Yurdabayrak. dnydüm. Arkası Sa. 5. Sü. 6 da 2 Yeni Delhi, 23 (APJ4.) Hındistan Hükümeti bugün Keşmir'in Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) B.M.M. Başkan Ladek bölgesinde Kızıl Çin kuvvetadaylığı mücadelesi. Grupun toplantı günü yaklaştıkça • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ lerinin bir Hind devriye koluna kızışmaktadır. Görünüse göre. Yırcalı'yı destekliyen j Birleşmiş Milletlerin kuruluşu hücum ettiklerini ve 17 Hindlinin Milletvekilleri gayet muntazam ve programh çalışmaktR ! nun 14 yıldönümü bugün bütün öldürüldüğünü, 3 Hindlinin ağır' ve bütün ihtimaller hesaba katılmaktadır. idünyada kutlanacak. yurdumuzda ! surette yaralandığını, gerisinin de j da okullarda günün önemini belir: Kızıl Çinlıler tarafından esir edilBu arada Milletveküleri arasında konuşulan mevzu. I ten konuşmalar yapılacaktır. Öte • digini resmen açıklamıştır. Neh.u üçüncü aday Hüsnü Yaman'ın dün yaptığı basın toplanyandan B. M. Genel Merkezi tara Hükümeti tarafından yayınlanan tısında söylediği iözlerdir. Milletvekillerindeki kanaatP fından üye devletler sinemaların resmi tebliğde kaydedildiğine gögöre Kırklareli Milletvekilinin birdenbire ortaya çıkmada gösterilmek üzere bir dakika re. Ladek bölgesinde geçen çarşamsında bir sebep olmak lrızımdır. Bu sebep ya kendi ifa surecek uzunlukta özel bir filim ba günü iki Hınd polisinın kayboldesinde olduğu gibi «Umumi efkârın her hangi bir Me hazırlannııştır. Bu filimde fon mü ması üzerine bir devriye kolu çıbusun riyasete talip olatağını bilebilmesi» dir. Ve bu se | ziğinde her dilde «sulh» kelimesi karılmış ve bu kol da Kızıl Çinbeple ortaya çıkarken D.P. Genel Başkanının muvafa ! terennüm edilmektedir. Yukarıda lilerin baskınına uğramıştır. Hâkatını almış. Refik Koraltan'la da mutabakata varmıştır ' ki resimde. Birleşmiş Milletler Gejdise. Hind hudu'.larının 60 kilometVeya umumi efkâra bu havayı vermekle beraber. Yaman. nel Merkez binası görıilmektedir. re içinde olmuştur. Hind devriye Arkası Sa. 5, Sü. !l de kolu ateşe mukabele etmiş fakat kızıllar el bombaları ve havanlar kuilanaıak Hind askerlerine zayiat verdirmişlerdir. Olaya dair haberIer Yeni Delhi'ye ulajtıktan sonra Hükümet. tamamlayıcı bilgi elde etmek üzere bir gün daha beklemış fakat bu sefer de Pekin'den bir nota gelmiştir Bu notada. Kızıllar, Hind devriye kolunun Kızıl Çin birliklerine ateş açtığını iddia etmektedirler. Hind Dış Bakanhğı Çin notasını Papazin Iiasiri efkârina gföre, şiddetli bir dille reddetmiştir. Bu Arkası Sa. 5. Sü 6 da jTürk Hükümeti ile Kıbrısh Hrutçef gıdiyor Rus Başbakanının, Fransız Cumhurbaşkanının davetini kabul ettiği dün gece açıklandı Paris 23 (R) Fransız CumhurbaşkanhŞı sarayından bu gece aç'k andığına göre, Sovyet Basbakam Hrutı;ef, General de Gaulle'un divetini kabul etmiştir. Rus Bssbakanının ne zaman Paris'e eelec»;İ ve ne kadar kalacyğı henüz t<?^ pit edümemiştir. Siyasi çevre'er tarafınrîan bildirildiÇine göre, bu, Hrutçef'in Pari?'e ilk ziyareti olacaktır. Hrutçef. Washington, Londra, gibi Batıh. Yeni Delhi gibi tarafşız başkentleri ziyaret etmiştir Diğer taraftan Sovyet Hükümeti bugün bir resmi teblig yayınlıyarak Doğu ve Batı arasında bir Zirze toplantısına hazır olduğunu ve bu toplantının ne kadar çabuk M pılırsa o kadar iyi olacağını açık lamıştır. Washıngton'daki söylentilere göre de. arahktaki NATO Bakanlar Konseyi çalışmalarından önce Bv tılılar ararında bir Zirve toplantısı yapılacak ve DoğuBatı buluşması mart 3yı içinde olacaktır. Makarios teminat î istiyormuş! işi ağır yabancı sermaye Gazeteci olmak isteyen polisler! Aksal, scrulacak» diyor Bir istimlâk suçlusu dün tahliye edildi 6 yıla nıahkum olan Mahmut Yeııer hakkındaki tahliye kararını Temyiz resen aldı Şehrimiz 1. İstimlâk yolsuzluğu sanıklarından olup. Toplu Millî Korunma Mahkemesinde 6 yıl hapse mahküm edilen Mahmut Yener, Temyizin karariyle dün re'sen tahlive edilmiştir. Bilindiği gibi Temyiz Çeza Dairesi, ilk defa sanıkların suçlarır.ın içtima ettirilmediğini ilcri sürerek Arkası Sa. S, Sii. 3 de Yeni Dünyadaki hayat seviyesınin her yerden nstün oldngnna biliriz. Hrutçefin de sık sık tekrarladıgı gibi. 1970 yılına kadar Rus: lar ba seviyeye nlaşmayı kendile! rine amaç biliyorlar. Onların şim! Burdur 23 (Telefonla) dilik Avrupa milletlerinden bile' Tefenni kazasına bağlı Kabir hayli «erıde bulundoklarını ] Ankaradaki toplantılarda sınaî maliyetlerin düramanlı Ortaokul Müdürü düşünecek olursak çekimserliğimiz j Bugün yapılacak olan kontedrjs süresince izinli saşürülme çarelerinin aranması üzerinde duruldu mazur eörülebilir. Bununla beragrede Böliikbaşı konuşacak yddığı ve mevcut bir öğretber millî gelirlerinin önemli bir j menin de başka yere naklekısmını savaş araçları yatırımına' Türkıyenin Müşterek Pazara gi daki mâmullerin sınaî maliyetleC. K. M. P. il kongresi bu sabah dilmesi üzerine ortaokul da ayırmak zornnda kalmasalar. bn; r i ş i n d e n s o n r a s a n a y i i n durumu ; rini tesbit edeceklerdir. saat 10 dan itibaren Taksim Belehiç öğretmen kalmamış ve tün milietler hayat seviyelerini ne olac^ğı hakkında Ankarada Oda i Bu suretle elde edilecek netidiye gazinosunda yapılacaktır. Bu ortaokul idaresi bir ilkokui elbette daha kolay yükseltecekler lar Birliğinde yapılan toplantıla ,ceye göre biri ithal, diğeri yerli münacebetle C. K. M. P. Genel Baş başöğretmenine verilmiştir. dir. Sovyet Rusyanın bu konuda rın birinci safhası söna ermiş ve mâmul iki sınai maddenin fiat mu kanı dün Ankaradan şehrimize geldaima güçlükler çıkararak ayak bazı kararlara vanlmıştır. Arkası Sa. 5, Sii. 4 de Arkası Sa. 5. Sii 6 da dıremesi, kim bilir, belki de kendi Belirtüdiğine göre şehrimiz saideolojisini yaymıya yarayacak bir nayi odasında her meslek grupu vasattan yoksnn kalmık istemedi için bir komite tesbit edilecek ve ğindendir. Çünkü Rusyada insanj b u k o m i t e ı e r k e n d i kollarmda bülar naskı altında yaşamaktadır1 y ü k o r t a v e k u ç ü k t i p f a b r ikalarlar. Ücretlerini kendi gayretleri ile artıramazlar, grev yapamazlar, haklarını arıvamazlar. Kayıtsız sartsız partinin emrindedirler. Bir harb psikozanu ayakta tutmakla, Rusva. hür dünya işçilerini geçim zorhıjuna düşürmek, böylece hür dünva devletlerini zayıflatmak ümidindedir. Bir defa kapitalizm yıkılsın, üstyanı kolay. Lenin'den Şehrimizae çocuk felci vakalarıberi bu utopia bövlece komünist . . . . i, ., , ., . v ', . , nın artmas, uzerıne, II Sağlık 6 ıdarecılerıni suruklevip duruyor. Salk aşısınm tevzüne başlanmıştır. ,." .. v a r E.ki Hacl, seferlerine hâkim olan ; ourlupınun teşebbusu ile getırtılen Bu konuda dün kenr'isiyle görütaassnp zihniyetinden ne fark şen bir arksdaşımıza. II Sağlık bu düşüncenin? Müdürü Dr. Kâmil Oner demiştir Kapitalizm belki yıkılır. Iığı baskı altında ezmek, vüzyılla ki: komünizm de yıkılır. afır kurtulup ! « Çocuk felci hastalığına karşı rın bağrından agır Fakat insan' gelişen hürriyetleri yok etmek j koruyueu olarak tatbik edilen salk mümkün müdür? | aşısı İstanbul'a getirilmiş ve ıstiÇalış idraki kaldır nıuktedirsen ' yenlere verilmiye başlanmıştır. ..... . ., âdemiyyettenü Salk aşısı her mevsimde yapıla. Bırleşık Amerikada, her şeye u:,• . , ,.. ij BAYRAMA HAZIRLIK Cumhuriyet bayrammrla Vatan caddesinde yapılacak geçid resmin > ilk provs . . bılır. Ası yapılan çocugun dıger, sı dün saat 11 de yapılmıştır. Provalar ılgi ile takip erfilmistir. Bu sebeple Vatan caddesindeki trafik. dün T N A D I R N A D I aşıhr yaprırker oldueru eibi sıh'i bir müddet için durdurulmustur. Yukaııdaki resimde, bugünkü provada tankların geçişi görülüyor. Arkası Sa. 3, Sü. 5 de hat halinde olması icab eder.» Müsterek Pazar ve sanayün durıımu Oğıetmensiz Oıtaokuî 1 C.K.M.P: il kongresl Köprüdeki dubalar değiştiriliyor Karaköy köprüsündeki dubaların değiştirilmeleri dolayısiyle 4 kasım çarşamba ve 5 kasım perşembe geceleri köprü açılmıyacak, 3 kaŞehir Tiyatrolarında yeni edebî heyet seçilmemesi, sım günü saat 8 den 6 kasım günü Belediye Reisi ile Muhsin Ertuğnıl'un bu husıısta tam sabahma kadar 4 numarah iskeleyetkiye sahip olmaları ittifakla kabul edildi ye Şehır Hatları vapurları yanaşamıyacaklardır. 4 kasım çarşamba günü saat 20 den 24 e kadar vasıBelediye Meclisinin dün saat 15 j rekli kararm ahnmasını Mecli5t=n talar köprüden ağır geçecek ve 24 te yaptığı toplantıda bir müdet j istemiştir. ten sonra da sabah 7 ye kadar köptenberi tiyatro ve sanat çevreleri1 Bu açıklama üzerine söz alin rü bütün kara nakil vasıtalarına : mizin zihir.lerini işgal eden Şehir Ferzan Arp.s, Şehir Tiyatroları talikapalt tutulacaktır. Tiyatroları müstafi Edebi Heyeti: matnamesinin. halen ıieıli komit. meselesi de ele ahnmıştır. | yonda inceienmekte olduğunu ileri Başkan Vekili Dr. Hamdi Akça. sürerek yeni talimatname te'Vik Şehir Meclisi dün Edebî Heyet meselesini halletti Altın azaldt Şehir Tiyatroları Edebi Heyetinin olunarak kabul edilinciye kadaı ve Arkası Sa. 5, Sü. 4 dr bilinen istifasını açıklamış ve ge Çocuk feloi için Salk aşısı getirildi ğ ğ ğ ş s s S ğ ğ ğ jj s g Ş İ = = I = a g | lll Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) Merkez Bankasının son hesap vaziyetine göre, altm miktarında, bir hafta evveline nazaran 9.553.218 kilogramlık bir eksılme mevcut ş ğ ş 3 İ ş '= chr 30 m>]yon 99 bin 992 lira tu j tarındaki 9 küsur tonluk bu 1 altının milletlerarası Para Fo ğ nundaki hissemizin arttırıl = ması dolayısiyle mezkur te W şekküle vazedilen sermaye M den ileri geldiği Bankanın he § sap vaziyetinde açıklanmakta 1 Tedavnldeki para 1 Merkez Bankasının bülte = ninde tedavüldeki para 3 mil ş yar 716.801.500 lira olarak ?ös İ terilmektpdir. = Emisyon <"çen haftaya ^a 3 zaran 33 milyon lira noksan ş dır. 1 I Kemal Aypin, dün Şehir Me« Hfinde izahat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog