Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Kemalizm Reformuna göre DİNİMİZ Çıkaran: Osman Nuri Çerman HakiJdt DİN bu kitabı okumakla anlaşılabilir. Fiyatı: 7 TL. belH başlı kitapçılarda bulunur. Taşra Bayii: Sabri Özakar Cağaloğlu. Ödemeli adres: Kadıköy P.K. 48. İstanbul ESERLER SEÇİLMİŞ YAZILAR 35 inci yıl Sayı 12.660 u m h u r i yet KURUCUSU: TLTMUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 68 22 42 99 22 42 90 YEDİ ÇATIL1 E V Maarif Vekâleti, dünya edebiyatmdan tercümeler serisi içinde Amerikan klâsiklerinden N. Hawthorne'un, Naciye Öngül tarafından dilimize çevrilen «Yedi Çatıh Ev» adlı eserini yayımlaş v e 8. lira fiyatla bütün kitapm l çılsvria satışa çıkarmıştır. <uma 2 3 tkira 1959 B.M.M. Başkanlığma adayhğını i n önü f seçimlerin 1960 da koyan H. Yaman'm açıklaması| ^ i n a n ı y o r • Başbakamıt muvafakatini aldığını bildiren Kırklareli * milletvekili soruyor: "Parti Genel Baskatıının tasvibi i Konya C.H.P. teşkilâtma yolladığı mesajda Halk Partisi haricinde bir naıttzet olabilir m. , i% Genel Başkanı, «tktisadi ve siyasi alanda çektiğimiz Hüsnü Yaman; Yırcalı'nm aday olmasının; Demokrat Partide «Bir sıkıntılara beyhude uğramışızdır» dedi nevi disiplin dışı» teşebbüsler yapıldığı zehabını uyandırdığmı Karaman İkc Kongresinde konuşaı? Gülek de muflaka hesap sorıılacağım kendisinin ise siyasi disipline bağlı olduğunu da söylüyor söyledi ve parcililerden "yarm seçim varmış gibi,, hazırlanmalar ını istedi Büyük Mıllet Meclısınp adayhğını kovanlarnın rt.M.M. Başkanhğına adaylıklarını koymalan ı Dünyadan Yeni Kısa notlar y ı«üttnTiıi!iw"" ı dan Kırklareli D.P. MilletvekiU Hüsnü Yaman dun bir tıasır toplantısı yaparak. bu adaylık huşusunda durumunu açıklamıstır. j Hüsnü Yaman, B.M.M. ba.şkaniıâına adaylığmı koynayı asla aklından i'ecırmedığını sövledikten ' sona Refik Koraltanın ITzaksarkta ve Mendeıesin l rnü'ıim vazifelerle Amerikada doiaştıkları bir sı ' rada, bazı arkadaşların ve Im ır»da Sıtkt Yırralt keynyetinin bir takım dedikodulara yol açtıgım belirtmi" ve sözlerine şövle devam etmiştir: I mmnınınııiünııııııııinııııııııifmıittiHiıııııııınnnııtiüi: Bu hareketin. yüksek kademe içınde vazi feli /atlat tarafından bir nevi disiplin dışı teşebbüs yap11dıoı zehabını ııyandırrîığını. hemen hemeıı bütün D.P. de, hattâ umumi efkârda iyi karşıianmış .ilmadığmı gördüğüm içın. b'iyle bir diişünce( Vkssı Sa. 5. Sii 3 de ı ' nnanı »erseme Çfviren bir yıldırım sezisj sonunda Ne»Tork hava alanından kalkacak Panaraerikan jet Dca£ındaki rahat koHufuma yerleşirken on sün bovunc* derme çatma hiriktirdifim ir'eiimleri nasıl özetliyebilece£imi düsflnfivordom. Kafam darma datın olmujtn. Dallas tarım serçi*inde rasladıfım lop etli sı?ırları Wwhinet«tndaki Milli Müzede seyrettieim Fransu impressioniste'lerinin paygace'larına karıştırıyor, yirtni setnzinci katından aşafıya « O attıihrtı pırıl pınl yeni otelin T î hanji «rnirri> kaldıihnı hatırlamıja çaiışıyordnm. D.P. nin de orîak olduğu yeni bir basın şirketi kuruldu Bazı şahıslarla firmaların da katıldigı şirket; her çeşit neşriyat işleri ile meşgul olacak l'cak harekete hazırlanırken pilot imdadıma vetisti: « N>wTork Pari» araıını altı saıt öc dakikada aşacajfız. dedi. HüzrSrlar batıdan f«k •ygun çartlarla esivor. Bn t*ee kendi rekorumnzn kıracatımızı umuyorum.» R'rleşik Amerlkaya yön veren rtıh halini anlatmak bakımından plottın »on cnmlesi tam yerinded<r. Burası sahiden bir rekoriar memlekeli. Gittifimiz yerlerde in»anları cezbe halinde çalışıyoriar rördük. Bu çalışkanlıfın kayna£<nda daha fazla kazanç hırsı, daha ivisini haçarma hırsı. rekor kır1 ma hırsı jribi çeşitli itioi knvvetler: »ar ş'iphesiz. Talnız zor yok, bas1 kı yok, herhanjfl bir korku yok. Amerikalıların dış tehlikeyi bile çözlerinde fazla büvütttiklerine inanmak ?üctör. Oyle olsa idi, Fittsbour*h'ta fiç aydır çelik endiistrisini felce uŞratan büyiik rrev karsmnda pani|e kapıhrlar, deh<;ete düışerlerdi. j \merikali hürriyetini seviyor ve hürriyet içinde çalısmaktan zevk dnvuvor. Tnplum hayatına büyiik cüvenlik dnvjusu hâkim. Insanlar senel nlarak hirbirlerine karşı sayçı'ı davranıyorlar. Hürriyete savçı, adalete sayeı, mülkiyete »aygı. Bn mülkiyet sayjısı Birleşik Amerikada ovlesine yaygın bir hal almış ki. 5ehir dolaylarını kilometreler hnvtınra kaplıyan villâlar arasınds ö/Pİ bahçeleri, özel parkları hirbirinden ayırt eden hic bir dnvara raslıyamazsınız. Geniş asfalt >olların iki yanı sanki belediye tarafından onarılmıj nçsuz bucaksız > eştl sahalar halinde önünüzde nzavıp ;iderler. Oysa, yeşil sahaların termnde kimi kuçük, kimi büyîirek, kimi de çok büyük evler vardır. Halka açık iki taraflı mnazzam bir park sandıgınız o yeşillikler aslında eerideki evlerin parseilenmiç bahceleridir. Sınırlar. üç yaşında bir çocnfun bile zahmetgizce asabilecefi koyn renkli fidanlaria isaretlenmiştir. Bu halin Birleçik Amerikanm her yerinde b"»yle oldnfnno »öylediler. Bir eyin çocnjn komşo evin bahçesine İ7İn«iz eeçmezmiş. Ozel mülkiyeti r»ddeden Sovyet Rusyayı düşünddm; orada bahçelerin. tarlaların kalın dnvarlarla, ya da aşilmaz citlerle hirbirinden aynldıfeını gözlerimle eörmüştiim. Özel mülkiyet S'stemine dayanan Birleşik Amerikada miilklpr arasında dnvar olmamast dikkatimi çekti ve hosuma gitti. On bin metre yüksekten Atlantifi asan dort motorln jet uçaeının rahat koltuklarında Ercüment Karacanla eevezelik ediyor, ara sıra da eözlerimizi kapıvarak hafiften kestirmiye çalışıyoruz. \ewTork Paris arasını altı saat üç dakikada a«aca£ız, Rüzeâr yardım ederse uçafımız rekor bile kıracak, Parise altı saatten erken bir zamanda varacaiız. Bn nçaklar hizmete konmadan önce, yani geçen yılın sonlarına dosru. aynı me«afe en müsait şartlar altında ancak on iki saatte alınabiliyordu. Yeni Dünyanın önderlik ettifei teknik ilerleme, en Kfniş hayal knrma eücünii biif arkada bırakacak bir hıza ulaçtı demektir artık. VVrijht kardeşlfrden biri, 1903 yılında yaptığı ncakla on saniye kadar havalanabildiîi zaman ben dünyada yoktnm. 1909 da Bleriot'nun Manch'ı geçişinj de hatırlamam. Fakat Ankara 22 (Cumhunyet Teleks) C. H P. Genel Başkanı İsmet İnönü Konya'da ve bağlı ilçeieroe bugün yapılan ve yapılacak olan C. H. P. kongrelerine bir mesaj göndermiştir ı l%0 yıhnda seçim yapılacağma dair bszı alâmetlerin mevcut olduğunu tekrarlıyan İnönü. mesajında şunları söylemiştir: « Konya'nın ilçe kongrelerine bu beyanatımın tebliğ edilmesini 'rica e<terim. 1 28 eündenberi tııtiıklu bu 1 Konya'daki ilçe kongremize şerei s hınan son 4 sanık da dün § veren delegelerimizi ve misafirle{ lahlive edildi 1J j rimizi saygı ile salâmlıyorum. = O 3 Konya i!c<? kongreierinde bulunup Çanakkaledeki Geylkli olaylarıIkonuşmayı çok istivorum. Arkadaşnı kovuşturmadan dönen î C.H.P. ' larıımn imksnsızlığımı takdir buli milletvekilimn k»rşılanı»ı sırayuracakîarın» güveniyorum. Konsında Galata rıhtımtnda m'ydana 3ada'ki Cumhuriyet Halk Partisi gelen olaylarla ilcili davaya, dun ilçe konşreleri memleket ölçüsün9. Asliye Cez» Mahkrmesınde Hede bir anlpvış ve sağduyu hamleöivam edilmiştır. Duruşma snnunda, Ankara, 22 ( CumhuriyetTeleks > nin inkiş^f yeri olmalıdır. 28 gündenberi tutuklu bulunan son Arkası Sa 5. Sü. 4 d* Her nevi kâgıt ve matbaa leva4 sanık 500 er lira kefaletle tahliye zımatı ithal ve satışı ve her çeşit edilmiştır. 1. Şube memurlarından neşriyat işleriyle meşçul olmak üBumin Yamanoğhı hakkında. zere, Demokrat Parti Genel Idare mahkeme koridorlarında tutulan Kurulunun da ortafiı bulunduğu bir «•nıtla.'Tnemurları yalancı tabir anonım şirket kurulmuştur. nıklıga teşvik suçundan acılmajı Kurulusu, bugünkü Ticaret Siistenen kovuşturma için takipsızcili Gszetesi ile ilân edilen. bir mil Ark»sı Sa. S. Sü. 5 H* yon t t bin lira sermayeli şirkette Of BaşbB) 100 bin lira <H»rm»ye?i Mnn •©.?. Genel tdare Kunılundan haşka $u kar. Adnan Menderes, beraberinde ı Jahıs ve firmalar su hisseler'e nr Dışişleri Bakenı Fatin Rüşrü Zor I taktır: lu olduğu halde bugün saat 15.55 te Transtürk Ticaret A.Ş. (100 bin uçakla Istanbuldan şehıimize gellira). Verdi Limited Ortaklığı (100 miştir. Başbakan. Esenboğa hava i TfRKtYE POLONYA Güvenlik Konseyinin iki yıllık geçici bin lira). Mihael Çıkvaşvili ve Or alanı şeref salonuna gelmiş lıuluüyeliği seçimini cıkmazdan kurtarmak için Ranımark?. tarafından. takları (60 bin lira). Buıla Birader nan Cumhurbaşkanı Celâl Bayarla bu sÜEenin. adavlardan Türkiye ve Polonya aravmda mu«avi şekil Arkası Sa. 5. Sü 6 da buluşmuştur. Başbakan hava alanın de taksimi teklif edilmişti. Türkiye ve' Polonya bu tekîıfi reddetda. Bakanlar. müetvekilleri. Vali mişlerdir. Yukarıdaki resim'erden üs'ttekmde Birleşmı.ş Mi'İPtlerdeve mülkî erkân tarafından karşıki Polonya. alttakinde de Türkiye başirleecleri Güvenlik Konseyi lanmıştır. için seçimleri takip ederken ^'»riilmektedirier. Galata Rıhtımı ^diselerinin durusması Basbakan Ankarada Sehir Mcclisi Edebî Heyet isini görüsüyor o '' 60 ev soyan hırsız dün yakalanıiı 22 yasındpki bırsızın 100 Vîn liralık nıal çalmıs olduğu tnhmin edüiyor Polis, uzun zamandanberi şehrin muhtohf spmtlerine dadanan ve şimdiye kadar fiO evdm 100 bin 'irava vakm mücevhprat. eşva 'te para çalan bir hırsızı nıhayet evvelki arce Bobpk'te vakalamr a mııvaffak olmuştur. KrdcıŞan F.rdem ısmirıdc ve "2 vbsn.ria bulunan hırsız. son defa Behek Cevdetbey Caddesi Yenıyol Sokaiında bulunan 234 numarJİı Zeynel Gündoedu'nun evıne Eirmi^tir. Bııradan 1S00 lira nakit pa Arkası Sa 3. Sii. 3 He AÇILDI Maçka Teknik Öğretmen Okulu dün saat 10 da yapılan bir törenle öğretime başlamıştır. Okula Erkek Sanat Enstitüsü m€zunları almacaktır. Oğretim süresi 4 yıl olan okulun bu yıl yalnız i Makine ve Elektrik bölümlerinde ders yapılacaktır. Yukarıdaki resim,, dünkü aç'lış töreni sırasında çekilmiştir. ! Bu heyetin bütün yetkilerinin Muhsin Ertuğrul'a devredilnıesi bekleniyor I gulünç bir feşebbüsü O ii ü Ârnavutlar, Şemsettin Sami^nin mezarına sahip çıktılar; ailesi efradı mezarın nakli talebini reddetti Arnavutlıık Hükümeti. Kamusı Türki yazarı büyük ilim ve fikir adamlarımızdan merhum Şemsettin Saminin mezarına sahip çıkmak üzere ciddi teşebbüslere girişmiştir. Bu teşebbüsler, bundan bir müdi det önce Arnavutluk Hükümetinin Türkiyedeki Elçiliği vasıtasiyle. merhum Şemsettin Şaminin aslen | Arnavut olduğu iddiası ile yapıl| ınıştır. i •Şemsettin Saminin oğlu Galata Arkası Sa. 5. Sü. 5 de Beiediye Mecüsinin bugün yapacağı oturumda Şehir Tiyatrolarmda ihtilâf kor.usu yapılmak istenen «Edebi Heyet» meselesini görüşeceğine muhskkak nzariyle bakılmaktadır. Dün akşam geç vakit aldığımjz maiumata göre. Edebî Heyetin bütün yetkilerinin Muhsin ErtLSrul'a devredilmesi hususunda kuvvetli bir cereyan belirmiştir. Bu fikre taraftar olanlar. Şehir Tiyatroları yeni talimatnamesinin kesinleşmesine kadar bu şeklin tatbik edilmesini istemektedirier. Bilindiği gibi Şehir Tiyatıolan yeni taürratname tasarısında da Edebî Heyete yer verilmemektedir ının Yunan basınına cevabı Kıbrıs sahilleri açıklarında batan Türk balıkçı gemisi ile alâkalı ve Türkiyenin Kıbrıs Türklerine silâh sevkettiği hususundaki iddialar tekrar reddedildi; Rumlann tahrikâtı devam ediyor; Lefkoşe Rum Belediye Reisi, Londra ve Zürih Andlaşmalarının yırtılmasmı istedi Ankara. 22 (Telefonla) Kıbns ] rafından, •Denız» motoru ile Tursahillerinde batan Türk bandırâlı kiyenin sılâh kaçakçılığı yaptığı «Deniz. motoru ile ilgilı olarâk ve bu kaçakçılığı Tüık HükümetiDışişleri Bakanlığı bugün ikinci nın destekledığı yolundakı ısnatbir teblig vayınlamıştır. Bu teb lar reddedilmpktedır Dışişleri Baüğde. Kıbrıs ve Yunan basını ta Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Bir trafik Zamlar yeniden başladı Şehrimizde kontrollerin çevşekliğinı fırsat bilen esnaf, sessiz bir zam yarışına başlamıştır. Elbise temizleyicileri fiyatlara kendiliklerinden yüzde 2530 nisbetinde ıam yapmışlardır. Elbise temizleme ücretlerinin 12 liradan 15 liraya çıkanlmasmi mütaakıp. sandviç ve soğuk alâmünit yiyecek fiyatları da °o 30 50 arasında artmıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 6 da • îstanbul Trafik Mudürü CeUl Kosovanın başkanlıçındaki trafik ekipleri. dün şehrimizde ilk H = ' ı olarak günriüz kontrolü yapmr ve öğleden ?nnra Maslnk. Ayaza.ga, Müstakbel Kıraliçe dün, Boeaz ve Florya vollarında hilh>sçeyizini tanıamlamak için sa fazla sürat yapnn. alkol ku'laAvrupaya gitti nan ve eblivetsi? şoförlerin pe?ine düsmüştür. Tahran, 22 (A.P.) tranın müsTrafik pkipleri: Rosa7 vnlu u^etakbel Kraliçesi olacağı tahmin erinde 110120 kilometre «üratle aidılen 20 yaşındaki Farah Diba buden VP durmadan kîâksnn rs'^.n gün Cenevre ve Parise gitmek üarahaya raslamış*ır. Kahire. 22 (R ) B. Arap Cum vali tâyin edilmiştır. Tam mâna hususi bir zere Tahrandan ayrılmıştır. hııriyeti Başkan Yardımcısı ve Si siyle askeri bir dıktator durumun Durdurıılan arabada şoförün ehl'.Burada bildirildiğine göre Farah iâhlı Kuvvetler Komutanı Mare da olan Mareşal Amr'ın, umumi yetsiz olduğu ve fazla alkol kulDiba, çeyiz hazırhklannda bulun şal Abdülhakim Amr bugün Baş politikanın tatbikını kontrol ile landığı tesbit edilmistir. mak üzere Avrupaya gitmektedir. kan Nâsır tarafından Şuriye eya görevlendirilmiş ve sadece Başkan Boğaza inen Maslâk yolu üzerinUzun boylu güzel vücutlu Farah letine geniş yetkiler ile umumi Arkası Sa. 3. Sü. 3 de de de 3 hususi otomobilde âşıklaDiba'ya sivil giyinmiş saray mu Arkası Sa. 5. Sü 6 da hafızları refakat etmekteydi. Yanmda annesi olduğu tahmin edilen Arkası Sa. 5, Sü. 6 da İran Şahı 2 0 neler «örüldii? vaşında bir ;ızla evleniyor S?!Fİyeyi Mısırlı bir Generaf idare edecek Nâsır, G. Kurmay Başkanı Gnl. Amr'ı hudutsuz yetkilerle. Sama Askerî Genel Vali tavin etti. Zeytinburnu'nda sinema parası yüzüııden bir cinayet işlendi Bir genç, kendisine sinema parası vermiyen arkadaşını bıçakla vurdu ve sonra da evine gidip, yatıp uyudu, kaatil dün sabah yakalandı TEVKİFÎ tSTENDt. Bebek kovunda işlenen cinayetin. dün 3. Agır Ceza Mahkemesinde yapılan duruş liasmda. olayın tek görgü tanığı ve ırıaktu! Rauf Ardahan'ın sevaılisi Margnrita dinlenmiştir Mar'ari'.anın ifadeleri arasında aykırılık enruldüeunden tevkıfi istenmiştir. Mahkpme. Margarita'nın ifarieiçrinin Savcılık tarsfından tctkik edılmpsi ısteŞini kHbul etmiştir. (Hesim, Marganta'yı ifade verirken gostermektedir.) Evvelki gece yarı«ı Zeytinburnunda bir sinema parası yüzünden bir cinavet işlenmiştir. Zeytinburnunda Sümer mahallesıııde 30/1 inci sokakta oturan 23 yasında Nihat Aksu isminde bir genç, evvelki gece saat 20.30 sularında arkadası Osman Usta ile buluşmuştur. Kahveye giden 2 arkadaştan Nihat. sinemaya gitmek içın Osmandan para istpmiş, fakst srkaclaşı ,üerinde para olmgdığını söylemiştir. Arkası Sa. 5, Sü 6 da Dünkü kontroller sırasınrfa bir kamyon şcrförünün ehliyeti tetkik edilirketı NADİR NADİ Arkası Sa 3, Siı. 5 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog