Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Türkçeden Ingilizceye BÜYÜK LÛGAT ıhtıyaçlannızı karşılıyacak olçüdedır Fiatı 75 Lira Odemeli gonderılir TARHAN KİTABEVİ Kızılay Ankara 35 mcı yıl Sayı 12.659 u m h u r i yet KURUCUSU: T U N U S NAOf Telgraf ve mektub adresi Cumhurıyet Istanbul Posta Rutusu Istanbul No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 1 rerşembe 2 2 bkim 1959 Ikı buvuk vatan ve h u r m e t şaınmızm (Butun Cephelerıvle) tetkıkı Hayatlan eserlerının tahlılı şıırlerı hıcıvlerı ıs\anları fıkra ve nuktelerı (200) muharrırın duşuncelerı ve hâtıraları Yem çıktı Her kıtap 4 lıradır AHMET HALIT KİTABEVİ Naıtıık Keıtıal Tevfik Fikret HTLMÎ YÜCEBAS'ın venı iki eserı Meclis Başkanlığı için adaylar çoğalıyor Kırklareli Milletvekiü Hüsnü Yaman da adaylığmı koyacağmı dün açıkladı Âakaraya dönen Sıtkı Yırcah, temaslarma başladı, b« arad* Âdliye Bakattı ile de görüştü; D.P. Grııpu 9 gütı sonra toplatuyor Konya ovasında sulama Ital^atıiara hazırlattırılan . rapor açıklaüdı İ Ovanın kıymetlendirilmesiı gerçeklestirildiği takdirde vıllık zırai gelirın 6^ mil ; i jonrlan 320 mil\on lirava || ııla«acağı bildirıliyor • ' Kıbrısta yeniden bir buhran patlak verJi Makarios telkoşedeki Anayasa Komisyonu cahşmalarmı dün gece durdurdu Konyada D.P. li Mebusların bir vaadi Kurakhğa maruz kalan çiftçinin borçlannın tecil edileceği soylendi; fakat mebuslar gittikten sonra tahsildarlar çahsmalarına devam ettiler Konya, 21 (Telrfonla) C H P gezı ekıplerinin yapmakt» oldugu ıddıa olune» «tahrıbatı» onlemek maksadıyle (ezılerıne devam etmek. te olan D P mılletvekıllennden bır gı ap bugun Sarsyonunde çıftçılere hıtap etmıj ve bu yıl kurakhğa maruz lcfllmış olanlann borçlannın tecıl edıleceğını iovlemışUr Fakat D P hevetı Sarayonundeo a\rıldıktan bır muddet sonra tahsildarlar feelıyetierıne devam etmıslerdir. Dığer taraftan D P heyetlerının gezılen devam etmekte ıken C H P gezı ekıpı de bugun jehrunıze gelmıştır Heyette Ibrahım Soffet Omay, Danıj Yurdakul, Şefık Sover Ha&n Reşıt Tankut ve Parti Meclısı üvesı Dr Ibrahım öktem vardır Kasım Gulek de yarın y h n m ı ı t jgjfoolc ve C H P heveti Ikı grup hlınde C H P . llce kongrelerine gidecektır S. Yırcalı R Koraltan H \ aıtidiı C.H.P. nin Vaüye verdiği cevap! «Bir tarafa türlü eziyet ve güçlük reva görülürken diğer tarafa Belediye otol v .4 rinin tahsisi, Valinin bahsettiği eşltliği gosteriyor» Buvuk M Uei Meclısı Başkdnlıgı ıçın adaylıklaıını koyanlar çogal Ankara 21 (CumhurıyetTeleks) maktadır Dun de Kırklareh D P. Konya ovasını kı>metlendırmek ve Mılietvekılı Hu«nu Ydnidn m adrfj. ranoımanını bugunkune nazar^n, lıgını koymava karar veıdıgı ogıe bır kaç mısh artırmak uzere Italya ı nılmıstır Kendiaivle goıuştugumuz hukumetıyle vapılan prensıp anlaşHusnu Yaman, arkadajlarının «teş masının ta'bıkına geçılmesı volun. vık arzu ve ısrarldrı» kaışısıncia da hazırlıklar sona ermek uzeredır Meclıs Başkdiılıgına ad^ıvhgını kojUç buçuk mılvar Turk lırası t u mava kdi«r veıaıgmı sovlenuşüı tarında bır vatırımı ıcap ettıren bu Onuınu^dejtı gunleıde bu mevkı pıogram uzerınde Italyan Uzmanıçın ddha bazı D P ıılenn de adaylar Komısyonunun hazırladıgı raiıgıı.ı kovatdkldrı zannedılmekıedır Soylendıgıne gore bu suıelle, uvldr por tamamlanmış ve Turk makam. zıjaüesıvıe ddgılmı^ oUcaktır Bun larına verılmıştır 47 sahıfeden ıbaret olan raporda dan, Refık Koıaltan uı tdvdalanac«ı 5 400 000 hektarhk bır sahavı ıhgı zannedılmektedıı Son olaıak ada> lıgını koydcagını tıva eden Konva havz^s ntn tkı bıluıren Husnu Yanıan ın D P vukmjlvon 700 bın hekt3rının dağ 2 sek kaaemek'rı trtrafından da «tej mılyon 400 bım | »kt^^ının ova, vık» gurup goırnedıgı anlaşılamamış Arkası Sa. 5. Su 2 de tır Husnu Yaman, D P nin ılk ıstanbul partı mufeı ı$ıdır 19ot) vıknda IslanDuldan mılietvekılı seçılen H Yam<ın barol hızbı ıle arisındakı mucadeleden soıua Kırklareımden merkez adavt olardk gosterılmij ve oradan mılietvekılı seçılmıştı. 1957 seçımleıınde de gene Kırkbreli Arkası Sa 5, bu 3 de r Rumlaı, «Deniz» isimli Tü'k balıkçı motorunun Ada sahilleri açıklarında ba^ismı istismar ediyorlar Lefko,p 21 (Hıi'susîi Başpıskopos Makarios Ana \asa Komıs^ onundakı Rum temsılcılere bugunku toplan tıdan \a7ge< melerını gecelejın bıldırmıştır Anlaşıldıgına uore bo\le bır kararın alınmasına sebep gecen pazar 4unu sılah \e cephane dolu oldugu Rumlar ve Ingılızler larafından ıddıa edılen ıDenız» ısımlı Turk motorunun Kıbrıs ın ku/e\ dogıı salnllerınde batma«ıdır Snası çev relere gore Deniz» mııaniması tava77uh edmceve kadar Lefkoşe dekı Anava^a Komısvonu çalışmaları durdurul ııustur Dr Fazıl Kuc,uk bugun ogleden sonrd Makaı îos ıle •ioruşmııştur Dr Kucuk daha once Valı vekılı Sınclaır ıle '>ır mulâkat vapmıştı M?karıos daha sonra da Yunanı1' tan ın mustakbel Kıbrıs Elçı<=ı Chırıs+opulos u kabul et n ıştır Butun toplantılarda «Deniz» mesele^ı mıızaKere < » î Sııfiria• ! Yasak edilen resimler *t Irakın Kerkıik bolffesinde Turkîerin katliâmivie sona eren olavla alâkalı resimlerin Mirda »îokulması vasak edildi Ankara 21 (Cumhurıvet Teleks) 14lfi temmuz 1<*59 tarıhlen arasında Irakta Kerkuk bolgesınde Turklerın katlıamıvle <ons eren olavla ıleıll re^ım fılım vp^aır dokıımanların \urHa «oVnlması veva daeıtılması Ba^Tnlir Kurulu ksrarıvle menedılmıtır Eskişehirde bir gazeteci on ay hapse mahkum oldu Menderesın mu\afakatiyle açılmış olan dâvada Sakarva gazetesinm de bır av kapatılmasına karar verıldı; şehrımızde de dun 16 basın dâvasına bakıldı ve bır gazeteci daha on aya mahkum oldu x Un fiyatında cüzi îndirme yapıldı C.H.P. nin bir itirazı dün kabul edildi 620 vatandaşın seçim kııtıiklerinden çıkarilmasına ait itıraz mahkemece haklı goruldu Izmır 21 (Telefonla) C H P il teşkılâtının seçmen kutuklennın tanzımıne daır yaptığı bır itıraz mahkeme kararına baçlanmıştır CHP Gultepe mahallesınde 620 vatandaşın nufusta kavıtları olmadığı halde seçmen kutuğune ıthal edılmelenne ıtıraa etmıştı ketıeede bunların kutukten çıka Arkası Sa 5, Su. 1 de Bır tarafa turlu ezıjet ve guçluk Başbakanın Amerıka donuşu to renle karşılanmasının Toplantı \ e re\ a gorulurken dıçer tarafa be 84/86 randımanh unun çıplak Gosterı Yuruvuşlen Kanununa av ledıve otobuslerımn tahsısı Valı çuval fiatında 85 kuruş; 74/76 kırı olduğunu ıddıa eden C H P nin bahsettıgı eşıtlıgı g o s t e m o r » randımanhnın fiatında ise 1 teblığıne dun Vahnın verdığı ceC H.P nin Ankara tl ıdare liralık fiat tenzilâtı yapıldı vap uzenne C H P İl ıdare hevetı kurulunnn tehlıgı o sekreten Ekrem özden bır basın Ankara 21 (Cumhur >et Teleks) Ankara, 21 (Cumhurıyet . Teleks) toplantısı yapmış ve ezcumle şun Başbakanın Amerıka donuşu ter Buğday fiyetlarının «varlandıgı ları «ovlemıştır tıplenen karşılama torenının C H P hazıran ayından ıtıbaren bu fıvat « Gazetelere verdıgımız demecı tarafından protesto edılmesı hadl artışına paralel ol«rak artıntan un karşılıvan Istanbul Valısının beva «esının akısleıı devam etmektedır fıvatları bugun bır kararnme ıle natını radvodan vermesı ıfade bu Bugun de C H P \nkara ıle ıdare ılan olunmuş ve can olan fıyatlarde yurdugu eşıthjın en hazın bır mı kurulu bır teblıg v a \ınlıvarak Istanbul Valısı Ethem Yetkınere ce cuzı bır ındırme vapıkniîtır salını teskıl etmektedır 84 86 randımanh çıplak bır çuval Turk mılietı şahıslar klm olur«a vap vermıştır olsun hukuk anlavısına gore ve tl îdare Kurulu sekreten Dr unun fıyatı fabrıka teslımı veya topnızam duvgusu içınde eşıt muame Vafı Erar ın ımzasını taşıvan cev a tan satış fıvaü 49 lıra, aynı randımanlı bır kılo nun perakende fivetı le ıstıyor Bunu nıç bır zaman ha bı teblığde şov le denılmektedır 90 kuruştur Evvelce bır ÇUVBI un tırdan çıkarmaraak gerekır Arkası Sa 3 Su 3 de 49 lıra 85 kuruş ıdı 74 76 randımanlı çıplak bır çuval unun ftvatı 54 lira aynı rendımanb bır küo unun fıvstı 100 kuıuçtur Evvelce bir çuval un 55 lıra ıdı Eskı^ehır 2 (Telefonla) Bugun 1 §ehr.unjz Toplu Ba&ın Mahkemesjn° de Başbakan Menderesın muvafa D a n h n a r k a , Gu^enfife btıjle Sakarva Gazetesı alevhıne y n ı d c k i b o s S a n d a h e > İ T u r açılan ıkı dâvava bakılmış ve bun ^ | y e j j e p ( > l o n v a n l n b i r e r Sene laıdan bın kaıaıa b^gl nmıstır Mah işgal etmelerıni tekhf edecek; keftıc Menderese vavın >olıvle hakaretten s^nık Sakar>a Gazetesı sa teküf reddedılirse Isvec \e Norvpcle birlikte bizi hıbı Abdurrahman Ünugur e 2S bır lıra para cezası hakaret gorulen destekliv ecek U v^zının sahıbı ve gazetenın Yazı Işlerı Muduru Abdulkadır Gurol'a 10 Copenhagen 21, (A P ) Inanılır av hapıs cezası teeıl edılmış 100 h hukumet kaynakları Danımarka ralık para ceza«=ıvle bırlıkte 2600 lıra nin Guvenlık Konsevı u>elıgı huparı cezası vermıstır Avnca gaze susunda bır uzlaşma teklıfınde butenın bır av mu^dftle kapatıhnas.ına lunacağ'nı bugun sov lemıçlerdır da karar verılmıştır Bu hareket Guvenlık Konsevının Sdkarv Mendeıes davasının bu boş sandalv ası ıçın yapılan muca gunku duruşması fasılalarla 7 saat Arkası Sa. 5. Su. 1 de devam etmıs Fahır Kurutluoglu ve 7 evukatın mudafaalarından sonra Arkası Sa 5 Su 7 de Törkiye • Polonya mücadelesi Kiraiarda arttş devam ediyor Pansiyon işletenlerin savısı geçen yıla nisbetle vüzde vÜ7 arttı Irz diişmanı Belediye Reis vekili! Eskısehir H (Telefonlai Çıfteler Beledn esının D P h rela vekıll İsmaıl Karrhanlı 13 yaşındakı bır erkek çocu ğuna tecavuz halınde yaka lanmış ve Meşhut Suçlar Kı nunu gereğmce tevkıf edıl mıştır Beledıvenın Hazmeden devredılen arsalar uzennde bına vapmak uzere gerekh hazırhklara başlama »ı uzenne ga\rımenkul fıvatlarında hıssedılır derecede ucuzlama goze çarpmaktadır Bun* rağmen ev ve apartıman kıralarında hâla bir duşme kavdedılmedlğı gıbı bilâkls devamlı bır yukselme vuku bulmaktadır Nufusu ıkı mılvonu geçen tstanbul şehrınde halkın *» 50 sınden fazlasının kırada oturması ve dar gelırlı kımselerın kazançlarının buyuk bır kı«mını buna ha^retmek zorunda kalmaları devamlı çıkâjetlere \ol açmaktadır Ayrıca bazı ev sahıplerı de pan ııyon şekhnde evlerım oda oda kiraıa vermıve başlamışlardır Boylece şehrımızde \em bır pansıvonCumhurıyet Bayramuvda trafığe cu »ınıfı orta\a çıkmış bulunmakaçılacak olan Sırkecı Florya s a . tadır Kârh ve kolav bır kazanç volu hü yolunun Sarayburnundan Yeh«lme gelen pansı\ onculukla geçi dıkuleye kadar olan yem yolun bumını temın eden mal sahıplerı ev yuk bır kısmı tamamlanmıştır v e v s apartımanlarınm odalannı Trafıge açılacak yolun uzunlugu 1960 yıh içinde dağıtılacak ikramiyelerin nekar>ola dolap \ e ma«a gıbı eşva 9 kdometre olup genışlıgı 12 ılâ 20 larla suslıjerek 200 500 lıradan kıvileri ve mevduata nisbetleri dün ilân edilen metre arasında değışmektedır rava vermektedırler Geçen seneSahıl yoluna Sırkecıden gırıleceve nisbetle «ehrımızde pansı\on kararla yeni esaslara bağlandı. Bir yılda en savısının ' ı 100 nısbetmde arttığı ğı ıçın burada ıstımlâk edılen bınafazla 6 ikramiye çekilecek tahmın olunmaktadır Bu durumu lar yıkürılmış ve tanz.m ışıne başdıkkate alan B e l e d n e vaptıracağı lanmıştır Yolun ışıklandırüması tamamen blok apartımanlan geçım sıkıntısı Ankara 21 (Cumhurıyet Telek") Bu karara gore bankaların 1960 çeken ı^çı \e memurlara kıralama ıkmal edılmıştır 163 cıva buhar'ı Banka Kredılerı Tanzım Komı yılında vereceklerı tasarrufu teşyı kararlaştırmı<;tır lâmba takılmi} ve cerevan verılmış tesı tarafından bankaların l%0 vık ıkramıvelerının vekunu tasartlr Yeni yolun ağaçlandırılması vılında dugıtacakları ıkramıveler , ruf mevduatı vekununun bınde ve ışıne başlanmış olup buralara pal ^e ılgılı olarak alınan bır karar dı buçuğunu veja her banka ıçın mıye agaçları çam ve sedır fidan Bakanlar Kurulu tarafından tasdık «evvanen kabul edılen 750 bın hlarıvle 20 ceşıt sus bıtkisinın dıkıle olunmus \e venı karar bugun ılan "alık «abıt plafonun mecmuunu ceğı bıldırılmektedır. geçemıvecektır Bu mıktar evvelce bınde 6 ve 500 bın lıra ıdı Bmde vedı buçuk msbetımn hesaplanma sında 30 ev lul 1959 tarıhı ıtıbarıyle tanzım edeceklerı uç aylık umumı durumlarında ver alan ta'arruf mevduatı vekunu e«as ıttıhaz edılecektır Bundan sonrakı uçer avlık he^aplardakı artan mıktar he^aba katılacaktır Ikramıve olarak para ga\ rı mef Arkası Sa 5. Su 8 de Florya sahil yolunun büyiik kısmı acılıyor DÜM Eskişehirde 10 av» mahkum olan gazeteci Abdulkadır Gural (soldaki) Adlıye korıdorlartnda gazetenın sahıbı (sağdan ikinci) ile konuşurken Bötükbasının durusmasına devam edildi Caronia gemisi evvel dün vaktjnden Banka ikramiyelerîyle ilgili yeni bir karar Ankara 21 (CumhurıyetTeleks) dtırumda kalan Etibankın B M M nin manevı şahsıvetını muhendisleri yeni bir sistem tahkır evledığı ıddıasıvle hakkında üzerinde cahsıyorlar takiData geçılen C K M P Genel Başkanı Osman Bolukbaşının varGeçen cuma gunu Boğazm ıkı gılanmasına bugun şehrımız Ağırcez« Mahiemesınde devam olun yaltam arasına genlmekte olan çemuştur ' ' ^ navaî t e h koparan Ingılıı banDuruşma bazı hususların tesbltı dırah «Caronıa» transatlantığı, dun ıçın başka gune bırakılmıştır ' Arkası Sa 5, Su. 7 d« • Telin kopmasi ile cok mükül , .... lttl ? Baraka okullar 40 giinde taıttamlanacak Bu okulların kurulması ile oğretmen sıkmtısının hâd bir safhaya ulaşacağı anlaşıh\or özei okullar çenrl teftışe tâbı tutulscak CUMHURÎYET Kl'PALARI VERİLDİ 1 Enternasvonal tstanbul Konkıır Hıpıkleıınde (Cumharıvet Mukâfatıs ru kazanan ıkı şampıjon bınıcımıze dun Eczacıbaşı f5b"ikasında gazetemız sahıplennd"n Doğan Nadmm t'raum Nesnvat Muduru Cevat Fehmı Başkutla Burhan Feleğın de hazır bulunduklau bır merasımle kupaları venlmı«t'i YuVarıdskı resımde toplant\a katılanlar ga7°temız muntesıpl rı \e Sampıyon bınıcıler bınbaşı Ozçehk, juzbaşı Gonenlı ıle goruluvorlar (TaİBilatıru SPOR sahıfemızde bulacaksmır) Mılll Egıtım Bakanlığınca AmeI rıkadan getırtılen Baraka Okulla rın kurulmasma başlanmıtır tlgılılerın belırttıklerıne gore as kerı bırhklerın de vardımıvle on »ekız ekıp tarafından kurulan ba rakalar 40 gunde tamamlanacak tır Öte yandan barska okullarınır kurulma«mdan sonra şebırdekı ve I bılhassa orta oçıetım muese^e'e rıidekı o£re*men sıkıntısının had safhava ula^ataâı anlasılmaktarl'r I Avrıca bu \ ıl bjn F P 1 kn» da Kn ' çulu ve ıkısı Çatalcada Kavaklı ve tnceız'de olmak uzere vapılma sı kararlaştırılan uç ılkokul ınşı at: dun ıhale edılmı«*ıı Bir Amerikan aîansının tashihi Telefoto New York Londra Istanbul CHESSMAN GENE Kt'RTI VDV «Ölum Hucresı» vazarı Carvl Chessman ın ıdamı ıçm tesbıt »nılmıs bulunan vedmcı tarıh de gen. ıtı'mıştır \vukatının talebı uzeıne dun Amerıka Ah Atahkeme«ı, Tem\i7e bır defa daha muracaat edebılme'i ırın 115 =enedır San Quentın Cezaev ınde ol ımu bekhven Che^sman a 9 kasım tarıhıns kadar mehıl vermıstır Chessrnann varın C?lıforma Evaletının Gsz Oriasınd» ıdam edılecektı Che^vman ıdamından ^onra vucudunun akılmasını ve kull»nnın hav a T sav rulmamı ria va^net etm'Ştı Yukarıdakı re«ımde Chessmann kararı ogrendıkten sonra fotoğrafçılara el sallarken ^uruluvor t Washıngton 21 (AP> Turkıve B şbakanı Adnan Menderes ıle Baş. kan Eısenhovveı arasında 9 ekım tagoıusme hakkındi Son zamanlarda şehrımızdekı o rıhınde vapılan J zel okullar hakkında vapılan şıka Assocıated Press ın Washıngton < n vetlerl goz onune alan Mıllı Eçı verdıgı haberde toplantının «3 dakı ka» devam etmıs oldugu vanlı^lıî la tım Bnkanhgı bu okulların Gene Haberın «30 dakıks teftıse tabı tutulma&ını kararla«tır bıldırılmıstır mıstır şpklınde olma'ı ?ereknordu Bu ışle Korevlendırılen al'ı Ra Yapılan tıhkık netıc«sınd» hdtan n kan'ık mufetiışı kasım a ıda şeh IÇs'hınpun da b trair.jpı^M>n v nrımi!» eeierek teftışlere baslıja l^lıgından ılerı geldıgı ogrenılmışcaklardır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog