Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

DUMAS FILScien /nr./,/. Çevıren Zahir Güvemli V " " * * Saheser Romanlar Kamelyalı Kadın A Y 1 N Dünya Dlcusunde Bir Saheser Daha v ' v i Bedelsız bültenımızı ısteyiniz Cagaioğlu Yokuşu İSTANBUL 35ıncı jrıl Sayı 12.658 u m h u r i yet KUPUCUSU: TUNU? NADf Telgraf ve mektub adresi Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 S8 22 42 99 22 42 90 Yalnız Amerika'da 4.000.000 gatan, avnyada hâdise yapan roman Lolita 4 Renkli Kuşe ceket içinde Fiyatı 10, Ciltli 12,5 lira AYDIN Yayınevi Cağaloğlu Türbedar Sok. Aydınlar Hanı No: 13 İstanbul Satış Yeri: Atlas Kitabevi (arşamba 2» tkim 1959 işiiyen jandarma iist temin çavugu 9 ay hapis yedi Dün Üstçavuş, şubat ayında Eskişehirin Keskin M e d l $ B«fewhgı yapilan muhtar seçifitlerinde sılah * w r < u u u u kullanmış, yaralananlar da olmuştu Çukurhisar karakolu kumandanı duruşması sonunda «Halka müessir fiil» den mahkum edildi SiraSinda SUÇ Koraltan, tekrar seçilmesini için faaliyete geçti adaylığsnı koymaktan vazgeçmiyeceği atılasılan Yırcalı Ankaraya gitti; dağıtmak için üçüncii bir aday arıyorlar 'r* milletvekilleri ile sıkı temas kurup, bazı Bakanları da ziyaret eden Refik Koraltan lehindeki faaliyet birden arttı Eskişehir'de 15 şubat günü ne olmustu? Verilen haherlere karşı yolladığı tekzip yazısında Eskişehir VaKsi hâdiseyi nasıl anlatıyordu? 16 çubat tarihli gazetemizde, Eskışehir muhabirimizden alarak ver ' diğimiz haberlcrde Keskinde muh j tar seçimlerinin coreyan ettiği bir sırada meydan kavgası çıktığını, ya ralananlar olduğunu bildirmiştik. | Kavga, D.P. lilerle CHP. liler ara •ında eıkmıştı. Bir çok kimseler de j jandarma tarafından «jandarmaya karşı geldiniz» diye nezaret altma shnmışlardı. Bunlar, dayak yedik leri iddiasiyle jandarma aleyhine dâva açmışlardı. Arkası Sa. S, Sti. 5 de Eskisehir 20 (Telefonla) 15 şubat 1959 pazar günü Eskişehir merkez kazasına bağlı Keskin köyünde yapilan muhtar seçimlerinde bazı siyasi hâdiseler olmuş ve muhtelif partilere nıensup vatandaslar yaralanmıslardı. Bu arada olay yerinde silâh kullanan ve seçmenlere mânevi baskı yapan Çnkıırhisar Karakolu Kumandanı Jandarma Üstçavusu Macit Sarı mâhkenıeye sevkedilmişti. Üstçavuşun Eskişehirde yapilan duruşmaları neticelenmis ve bueün «Halka müessir fiilden» 9 ay ağır hapis rezasına mahkum edilmistîr. Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) Dün İstanbulda B şbakan Mende> resle bir göıüşme yaptığı bildirilen Sıtkı Yırcalı aldığımız mâlumata re jrnn Ankaraya döneeektir. Bugün sabahtan itibaren B.M. M. kuli?lerinde Korltan lehine faaliyet birden bire arrmış ve bazı Bakanların. milletvekilleriyle temaslarch bulunduğu gözden kaçmamı?tır. Bu arada Refik Koraltan de millet vekilleriyle sıkı bir temas halindedir ve bazı Bakanları da ziyaret etmektedir. Dünün aksine olerak bu sabEhtan itibaren yayılan hava D.P. yüksek kademelerintn Refik Koralta nı istedikleri şeklinde değişmistir. D.P. Meclis grupu toplantısına bir h fb kala yapılmakta olan başkan adaylığı mücadelesindeki bu kuvvet değişikliçinin sebebi şöyle izah edil mektedir: Arkası Sa S, Sü. 3 d« Kıbrıs'ta bize karşı kampanya g I I 1 İ 1 ğ = I Kıbrıs Radyosiinun da isİ tiraki ile. Türklerin silâh I kaçakçılığı yaptıkları te i mi Ü7erinde bir kampan I ya açıldı; batık Türk mo İ toru «Deniz» in çıkanl1 ması imkânsız görülüyor 1 o s i AÇtLDI VE KAPANDI Necatibey caddesi, denem* mahiyetinde dün sabah açilmış ve tekrar kjpatılmıştır Necatibey caddesindeki deneme bugün de devam edeeek ve bundan sonra nakil vasıta" larına kati bir istikamet verilecektir Resimde Necatibey caddesi dün trafiğe açildığı sırada görülmektedir. 100.000 ton çimento ihrac edMecek Paklstan ile tranda birer satış mümessilliği ihdas olunuyor Halk Partisinin gezi programı sona erıyor Dün İsmet İnönünün başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu ekiplerin raporlannı inceledi, milletvekillerinin inlıbaları müspet : i Denizlinin Bulgurlu köytinde jandarmalar tarahndan yakalananlar Lefkoşe 20 (Hususi) Rum ba«ını, 3 ay önce Kıbrlsın Kuzeydoğu »ahillerinden 810 mil mesafede «tDenız» isimü bir Türk motorunun batmasiyle ilgili tahrik edici, dostluk ve işbirlığiyle kabili teüf olmıyan neşriyata drtam etmektedir. Bilhassa Kıbrıs radyosunun pazar gününden itibaren her haber bülteninde 2 defa olmak üzere cE>eniZ') i Arkası Sa. S. Sü. 6 da Güvenlik Konseyîne kim girecek? Türkiye ile Polonya, 2 yıl süreli Güvenlik Konseyi üyeli Ankara 30 (Cvunhuriyet Teleka) Türk Çimento Sanayü Genel Müdürlüğü tarafından, önümüzdefci aylarda 100.000 ton çimentonun ysbaneı memleketlere ihraç olunacağı bildirihnektedir. 4409 tonluk ilk partt bugün TeVaka mahalline yetişen bir jandarma müfrekirdağ'dan gemiye yüklenerek Kuzesi 17 kişiyi yakaladı; polislerin muhtelif yer»eyfe gönderilmiştir. 100 bin tonluk ihraeat karştlığı lerinden varala/ıdıklan bildiriliyor olarak memleket* 937.500 dolar gi. 1 recekttr. îhraeetın devamlı olmaDenizli, 20 (Telefonla > İzmir Em gibi gözükerek 1.5 kilo kader eroini, sını sağlamak içln Pakistan ile niyet İkinci Şube Başkomiseri Ke imalâthane sahibine para vermeden İranda birer satış mümessilliğinin mal Arkın'ın başkanlığında. İzmir almak isterken çıkan bir münaka?e ihdasın» karar rerilmiştir. emniyetine mensup dört kişilik biv da 200 kadar köylünün teosvüzüne ekip vilâyetimiz emniyet kadrosun uğrarnıştır. Elterinde taş ve sopa budan bir komiser alarak Denizlinin lunan köylüler polislere hücum eder Çtel kazesına bağh VekilK nahiyesiy lerken. polisler de havaye ateş etle Uşak'ın Karahalbk kazası arasın mişlerdir. Fakat poliskrin tabancedaki Bulgurlu köyünde bir eroin ima larında kurşun kalmayınca köylüler, Arkası Sa. 5, Sü. 3 de lâthanesini basmışlardır. Ekip, elıcı Denizli'de iki yiiz kadar köylii 10 ayda 6 bir eroin imalâthanesini basan ton kan poHslere taş ve sopa ile taarruz etti toplandı Dün de İstanbul gazetecilerinden bir grup kan bağışında bulundu Ankara 20 i CumhuriyetTeleks) \ Baskente dönen eKip mensublan mer j takMm' e t m i y e CHP nin gezi ekipi y.rın sabah kez yönetim kurulun< raporlannı ğ i n a r a l a r m d a ceklcrini açıkladılar Konya ve Koylerini gezmek üzeıe An vermişlerdir. karadan hareket edecektir. Bu suıet Bu mak.satla uzun zamandan beri N"ew York. 20 (A.P.1 Birleşmiş le Meclisin büyük tâtili esnnsında toplanmıy.n C.H.P. merkez yönetim Mılletler nezdindeki Türkiye ve C.H:P. liler yürütüleıî program gere kuıulu bugün genel meıkezde saat Polonya temsilcileri, Güvenlik ğince 67 il. 553 ilce ve 7000 köyü gez 16 da Ge.nel Başkan İsmet İnönünün Konseyinin 11. üyesinin hangi devmiş olacakL rdır. Bu gtziye 19i milriyasetinde toplanmış ve ekiplerin letin olacağı hususunda herhsngi letvekili ve parti meclisi üyesi katıl h. zırlaaıkları rapoıiarın bir kısmı bir uzlaşmayı kabul etmiyeceklemıştu. nı tetkike başlamıştır. Merkez yöne rini söylemişlerdir. Yarın Konya.v^ hareket edeeek o tim kurulunun bu tkşamki toplanTürk delegesi Seyfullah Esin lan ekipte milletvekillerinden İbio tısında. C.K.M.P. Genel Başkanı ile Polonya temsilcisi Jerzy Mihim Saffet Omay, Daniş Yurdakul. Osman Bölükbaşının Konyada yap chalowski bu beyanatları National Soyer mış olduğu dört saatlik konuşmnnın Broadcasting Corporation CompaYetkiner, Başbakana yapilan Has.n Reşit Tankut. Sefik metni de gözden geçirilmiştir. Bilin ny'nin «Televizyonda bugün» progkarşılama töreni için diyor ki. bulunmaktadır. Arkası Sa. 5, Sü 6 da ramında yapm?*lardır. «Resnıî merasim kaidelerine Bölgelerindeki gezilerini bitirerek Karşılama törenleri ve Vali milli heyecanı mam etmiştir» halkın ınzı İstanbul'da bir cinayet daha Babasının mezan üzerinden inek geçirdi diye 4 gün evvel keser sapı ile başına vurulan bir Oflu dün öldü Dört gün önce Maltada bir inek yüzünden vuku bulan yaralama olayı, dün yaralınin ölmesiyle cinayet mahiyetini almışür. Geçen cuma günü, Mehmet, Abdullah, İsrr.ail ve Küçük Mehmet Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Milyonluk döviz dâvası dün karara baelandı Sanıklardan Ali Kibar, Mehmet Dölen, İzak Arditti ve Jak Atiyas, hapis, para ve meslekî cezalara çarptırıldılar, diğer 4 sanık beraet etti. (Yazısı 5 inri sahifede) C H. P Ankara İl İdare HeyeŞehıimiz Kızılay kan nıerkezin i tinin, evvelki gün Başvekilin Ameden bildirildiğine göre, yılbaşın ] rikadan avdeti münasebetiyle yapi" danberi İstanbulda ve civar illerde lan karşılama töreninin Toplantı ve halktan ve askerî birliklerden 10 • Gosteri Yürüyüsleri Kanununa a>" bin şişe kan toplanmıştır. 6 ton kadar olan bu kanın, 5 tonu ile İstan | kırı olduğunu ddia eden bir teb bul, İzmir. Bursa ve civar illerin ' liğine Vali Yetkiner, şu cevabı verı miştir: ihtiyacı karşüanmıştır. «Amerikadan avdet eden Başveki Bir ton kan da fevkalâde haller .çin kuru plâzma haline getirile le pazar günü yapılmış olan karşılama töreniyle Galata rıhtımmdaki rek ihtiyata ayrılmıştır. 1 Diğer taraftan İstanbul gazeteci nümayiş hâdisesini birbirine benzelerinden bir grup. dün saat 11 de terek eşit muamele istiyorlarKızılay İstanbul Kan Merkezine Kanunun ithlâl ve Adaletin giderek kan bağışında bulunmuş tahrip edildiğinden bahsediyorlardrr. lar. İstanbulda yapilan karşılama CARONIA'ya honan Yeni Afmaıt haciz kaldtruldt Büyük Elçisi Acenta 275 bin liralık teminat mektubu dün geldi verdi; kopan çelik kablonun yedeği olmadığı anlaşıldı; Etibank, İngiltereye yeniden sipariş verecek Arkası Sa. 5, Sö. 5 de Etibank tarafından tngiliz banFederal Almanyanın yeni Anks» dıralı «Caronia» transatlantiğine ihtiyati tedbir olarak konan haciz ra Büyük Elçisi Von BroichOpkararı, dün akşam; acentanın ver pert dün saat 15 de rapurla Istandiği 275 bin Hralık banka teminat bula gelmiştir. Yeni Büyük Elçi Arkası Sa. 5, Sü. S de Arkam Sa S. Sti. * de Von Broîch Opport «Almanyanın Birleşmesi konıısundaki desteği dolayısiyle Türkiyeye minnettanz» d«di Menderes imâr sahalarını gezdi Şehrımizde bulunan Başbakan Adnan Menderes dün sabah imar sahalarını dolaşmıştır. Menderes. öğleden sonra da Nsrrr.k Gedik'i Parkotelde kabul ederek bir müddet görüşmüştür. töreni her devletin hukukunda vö ananelerinde mevcut resmî merasim kaidelerine göre yapılmış ve buna halkin milli heyecanı da inzimam etmiştir. Eşit muamele yapacağız diye acaba İbrahim Saffet Omay ve Daniş Yurdakulu da Galata rıhtımmda askerî merasimle rni istikbal edccektik? Ne kadar benziyoruz! o Ankaraya dün bir AtomHeyetigeldi Sekiz kişilik heyet, bir atom lâboratuvarının kurulması için ilim adamlarımızla temaslarda bulunacak Ankara, 20 (CumhuriyetTeleks) ] taakıp heyet üyeleri lrana hareket Uluslararası Atom Enerjisi A j edeceklerdir. jansından Mr. H Smith başkaniıMr. H. Heyet mensuplarının Türk uzbu ğında sekiz kişlik heyet bu gece manlariyle tetkik edecekleri konusaat 22.25 te uçak!a Ankaraya gelların en önemlisi, 30 milyon dolarmiştir. Atom hej'eti Ankarada 28 ekime lık dıs finansmanı olan bir lâborakadar resmî temaslarda bıılunacak tuvarın Türkiyede kurulması meAnkave o gün Istanbula hareket ede selesıdır. Bu lâburatııvar cektir. fstanb'.ılda Türk ilim adam rada Ziraat Fakultesınde kurula j i lariyle yapılacak müzakeıeleri mü caktıc. Batı gareteleri ve biz »on zamanlarda iki nevi haberi âdeta tefrika gibi neşre başladık. MevIU onlarda aya yollanan feza istasyonu. bizde Boğazın iki yakası arasına çekilecek eıektrik teli idi. Garihi şu ki Lunik III. mahrekine oturdu da biz elektrik telini hâlâ cekemedik. Bu elektrik teli uğruna gazetelerde ne haberler vazıldı. ne ilânlar neşredildi, Yağmur yağdı işler durdu. rüzgâr esti paydos dendi, nihayet vapur geçti ve tel koplu. Yedek tel de olmadığı için şimdi yeni tel gelinciye kadar bu iş belki bir kaç ay tatil edilecekmiş. Ama tabiî yeni tel geldi, geliyor diye biz yazmıya devam edeceğiz. Tabiî tel gelince gerildi. geriliyor diye tekrar haberler ve resimler konarak. sütun sütun ilânlar neşredilecek. O zamana kadar Amerikalıtar ve Ruslar fezaya belki canlı insan da göndereceklerdir. Bu adam fiirenin penceresinden bize bakıp bakıp kim bilir nasıl gülecektir. Döviz kaçakçılığından sanık olanlar, dün yapilan son duruşmada CUMHUKİYET KIPALARI VERtl.lYOR 1320 eylul tHnhliMİ arMsında Dolmahahçe stadında yapıian I. Enternasyonal tstanhıı] Konkur Hipikleritıin en miihim müsabakasır.a gazetemiz ariını verrr>lş; kupa ve nıükâfst koymuştu. Bu müsabakac'a üç biniri bjrdcn hirinci ilaıı ediiır.islerdi: Fransız d'Orlola. Bnb. Kemal özı;elik. yiizbası N.TÜ GöiTnli. Binicilerinıiî birincllik kupasını mlsafir d'Oriolaya h^diyp etrruş: buruın flzırino g;»7»t(Tnlz iki ayrl kupa yaptırıp rcntlîmpn subvlirırrıza v.?rmfyi k^rar aliına almıçti. Eug'in s»xt 1300 de Binirilik Federasy.ınuruiı h^zırlarl'aı Lur t T ' ı t ı İIP kupi>!Hr janTiynrı binirl'»Tinı:ze verilecektir. YukJndaki resimde Cunıhunyet kupaları görülüjor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog