Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAFAHAT Büyük şairitnizin bütün manzum eserleri eskiden basılan ve hiç basılmıyan bütün şiirleri Türk harfleriyle Ömer Rıza Doğrul'un hazırladığı şairin tarihî, edebî, fikir şahsiyetini belirten bir mukaddemesiye birlikte neşredilmiştir. Fiatı ciltli olarak 12,50 Kuruştur. MEHMET AKIF İNKILÂP KİTABEVİ u m hu r i yet KURUCUSUrrUNUS NADf 34 milletin 329 müsabıkı arasında Türkiyeyidünya ikincisi yapan Milli Ekipimizi yetiştiren : Daktilo Sekreter Kuıslan ÖGRETİR İS BULÜR Ücreti Taksitle Alır Merkez: Lâleü. Kemalpaşa Ağa yokuşu No. 14 Tel: 22 2106 Beyoğlu şubesi: Lâle sineması karşısı No. 34 Kat: 5 Tel: 44 9011 35 mcı yıl Sayı 12.657 Telgraf ve mektub adresi Cumhu r iyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul fJo: 246. Telefonlar: 22 42 68 22 42 99 22 42 90 • • •••*••«*•••••• > M •»•*••••••••••! Sah 20fckin1959 Meclis Başkanlığı için adaylığını koyan Yırcalı dün Menderesle görüştü Balıkesir Milletvekilinin adaylığını geri almıyacağı bildirildi B.M.M. Başkanbğı için D P . M*elis Grupunda yapılacak seçimlerde adaybğmı koyacağmı evvelce bildir diğimiz Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcall dün öğle üzeri Başbakan Adnan Menderes ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmeyi mütaakıp açıklamada bulunulmamıştır Sıtkı Yılcalı'nın adayhktan vazgeçtfceği yolundaki söylentilerin doğnı olmadığı bildirilmckte, bu kabil söylentilerin maksatlı şekilde yayıldığı ilâve olunmaktadır. Diğer taraftan D P . Yoegat Müktvekiü Atıf Benderlioğlu'nun d» B.MM. Başkanhğı içi n adaylığını koyacağı yolundaki havadisler teyid Arkası Sa. 5. Sü. 6 da ıvoylu pazarları acılıyor Ank ara. Kıb rısa s ilâh yollanmadığını biidirdi Bakanhğı, Kıbrıs açıklarmda yakalanan Türk denizcilerinin yuııus balığı avladıklarını açıkladı mensup bir gemi tarafından tevkif edilJiği öğıenilen Türk balıkçı motoru mürettebatınm mutad olarak Akdenizde yunus balıpı avı ile meşgul bıılunduklarını. binaenaltyh kendilerine silâh kacakçılığı gibi biı suç izafesine imkân olamıyacağını salâhiyetli makamlanmızdan alınan ma ArkaM Sa 5. Sü. 4 de Hede?: Koyiünibt ] aldatılmasını önlemek Dışişleri Ziraat Bankası tarafından ,{ tesis edilecek olan Köylü Pazarları 5 aya kadar faa'iyete geçecek u D. P. Yüksek kademeleıinin Yııcaîınm adaylığıncr «Köylü pazarları» açmıya kaıar vermiştir. şehirlere açıkça muhaleiet etmelerine ihtima} veıilmiyoı rek yedek Köylülerin kumaşını, geie. parçasını. çift Ankara 19 (Cumhuriyet Teleks) Dün Magosa mshkemesi, Türk vatandası 3 denizcimıt kefaletle tahtiye ta.epleriıti rcddetti; Rumca gazeteler "Kaçakçılık,, tan bahsediyo?! Ar.kara, 19 (Cumhuriyet Teleks) Dün sabah Kıbrısa bir motor ile kaçak cephane sokarken yakalandıklan İngiliz makamları tarafmdar. iddia edilen 3 Türk hakkında Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaprmştır: 17 18 ekim gecesi Kıbrısın kuzey sahilleri açıklarında, İngiliz donanmasına çilik malzemesini ve diğer çeşitli ihtiyaç maddelerini muhtelif maalmasını, farklı fiatlar Arkası Sa. 5. Sü. 3 d e \ 11647 köyün içme suyu yok Bayındırlık Bakanlığı, Köy Sıı Büroları kurulmasını istiyor Ankara 19 (Cumhuriyet Teleks) J Köy içme suyu tesislerinin yeI tersiz glması ve binlerce köy ve jm?hallenin susuz bulunması sebebiyle. bu yolda bazı teşebbüslere şeçilraiştir Arkası Sm. J, Stt. S de m C.H.P. nin protesto bildirisi ş Adnan Menderes'e yapılan tezahüratın Toplantı ve Gösterî Yüriiyüşleri Kanıınuna aykırı olduğu belirtiliyor K O N G R I A Ç I L D I Uluslararası Birınci Türk Saıutlan Kongresi dün Ankarada törenle açılmışbr. Yukarıdaki regimde, açılij töreninde hazır bulunan Cum hurbaşkaru Bayar, Büyük Millet Meclisi Başkanı Koraltan ile hasbıhal ederken görülmektedir Ankara, 19 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. Ankara îl Başkanlığı, bugün Dr. Vafi Erar imzasiyle yayınladığı bir bildiri ile, Başbakan Adnan Menderesin Istanbulda teRemzi Birant'ın Akşehirde yaptığı konuşma zahüratla karşılanmasını protesto etmiştir. menfi tesir bıraktı; milletvekili arkadaşlan Bildiride, Toplantı ve Gösteri Yü rüyüjleri kanunu muvacehesinde dahi bu sözleri hoş karşılamadılar bu karşılamanın i.itisnai bir hal olduju zikredilmekte, iktidar ileri Konya, 19 <Telefonla> İlimizde u bir daha gelmiyeceğini ve Türk mil gelenlerine müsamaha gösterilirken muhaîefet Hderlerine kanunun zun bir geziyi bitirerek bugün An letinin Menderesi bir peygamber gi Aricası Sa. 5, Sü. 5 de karaya dönen D.P. Genel Kurul üye bi sevip hürmet ettiğini söylemiştir. si Konya Milletvekili Remzi Birant Birant'ın bu sözlerinin şehrimizdeki ın son olarak Akşehirde yaptığı ko akisleri tamamen menfi olmuş. hattâ nuşma mütedeyyin bir muhit olan Konya Milletvekilleıi arasında da Sehrimizde büyük bir tepki yarat bu sözler müspet karşılanmamıştır. Konya D.P. İl Başkanı Dr. Muammıştır. Birant. Akşehirde yaptığı konuş mer Çelik, Birantın konuşmasında mada milletin D.P. ye akm ettiğini. hazır bulunmadığını. bunun için de gelecek seçimlerde 612 milletvekilli bu konuda hiç bir mütalea serdedeğinden en az 580 ini D.P. nin kaza miyeceğini ifade etmiştir. C.H.P. tl nacağını belirtmiş ve eski günlerin Başkanı Samed Kuzucu ise şunları söylemiştir. «Sayın Birant'ın Menderesi Peygambere teşbihi hiç de hoş İngifiz iktidannın aday gösolmamıştır. Bu söz düpedüz milletin terdiği tşçi Partisi milletveulvî duygulariyle alay etmektir. Yaşı kiH teklifi reddetti yan bir kimsenin peygamberimize benzetilmesi en azından peygambere hürmetsizliktir. İsrarlı bir şekilde Londrt, 1» (R.) ingiliz hüküGaziantep, 19 (TelefAtş) 1(0 meti bugün Kraliçenin huzurunda bin Gaziantepli iki gimi'etıhen ek dinî konuları istismar etmek bazan yemln etmiş ve Bakanlar bilâha mek ?ıkıntısı çekmektedir. Buna insanı böyle tâmiri imkânsız hatala r« Kraliçenin elini öpmüşlerdir. sebep, un imâ! eden değirmen ve ra ve gaflaıa düşürür.> Avam Kamaratı yarın ilk toplan fabrikaların, un torbasının fiyatım tısını yapacaktır. Gündemde en 52.5 liradan, 57.20 liraya çıkarmaönemli madde, Başkan seçimidir. landır. Belediye. bu zammı kabul Muhafazakâr Parti, Meclis Başkan etmemiştir Bu mevzuda kendisiylığı için Işçi Partisi milletvekille le konuştugum Belediye Başkanı: rinden eski başsavcı Frank Soski «Ekmek çıkıyor. Fiyat meselesi Arkaa Sa. 5, Sü. 2 d e için de konuşuyorıız» demiştir. Mçndeîes'i Peygacıbefe beıizeten milletvekîii Meclis Başkanlığı için bir muhâlif aday gösterildı Gaziantepte ekmek sıkıntısı New York.. 19 (R.) Birleçmij Milletler Genel Kuruhında bugün Wasljington'dan resmen bildirildiğine göre Batı Avrupanın füze Güvenlik Kons»yi üypligi için gene seçim yapılmı.?tır. Türkiye ve savunması, Türkiye, İtalya ve İngiltereye dayanacak Polonyanın aday oHuğu bu mfvki için alt! defa daha oya başvuWashington, 19 (AP) Batı Av rulmuştur. Hiç birinde netice alı» namamıştır. rupanin uzun menziUi füze savunGeçen hafta 25 defa nya baçvumasının 3 NATO devletine istinat ruldufiu halde eerrkli üçte iki oedeceği bugün burada resmen açık yıı «ağlıyamıyan Türkiye ile Polanmıştırlonya, bugünkü ilk nvlamada kıi"Kuaey Atlantik T«şkilâtının bu 3 kar oy almışlardır. Geçen haft»va kilit noktası memleket güneyde nazaran Polonyanın oylarında bir oylarında İtalya. doğuda Türkiye ve batlda i gerileme, Türkiyenin bir artıç olmuştur. 25. oylamada tngiheredir. Polonya, Türkiyeden fi oy fazla alGerek tnjrilter» ve gerek İtalya mıştı. 31. ovlam=ıda i«p Türk've •rta rhenzilli balistik füxe1erin ne Polonyayı geçmiş ve 42 oy ntrnı^ tır.' Polony» ise bu oylamada anlar<Jır. •'•• • eak 39 oy alabilmiştir. Atncrika bu füzeleri NATO ssGerekli 54 oyu her iki sda>nn da vunms çerçevesi içinde temin et kısa fasılalarla yapılan oylamektedir. 1500 millik bu roketler maîarda saelıyamıyacaklarına kaRusyanın en uzak köşelerine ka naat getiren Genel Kurul, mUtaa» dar fırlatılabilmektedir. kıp oylamanın 2 kasım gunu yaOrta menzilli balistik füzelerin pılmasına karar vermiştir. hangi tarafa yerleştirileceği Türkiye tarafından resmen açıklanma ,r mıştır. Geçen hafta Türk kaynaklarının ifade ettiklerine göre Bajbakan Adnan Menderes, Amerika seyahatinden döndükten sonra bu ayın sonuna dogru bu konuda bir konuşma yapacaktır. Istanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsüne giriş imtihanı, dün saat 13,30 dan itibaTnnanistanls föze müzakereleri r e n Enstitü anfisinde yapılmıştır. Bilindiği gibi. Enstitüye 195960 d ers yılı için 50 New York. 19 (AP.) New öğrenci ahnması kararlaştırılmış, fakat buna karşılık 249 müracaat olmuştur. Yukarıdaki resimde dünYork Times gazetesi bugünkü sa j İzmir 19 (Telefonla) Jehrikü imtihana katılanlar görülmektedir. yısında «Yunanistanın bir balistik } i mizde mevcut 155 fırmdan yalfüze üssü kurmak plânının artık |{ nız üçünün gramaj ve kalite faal bir miizakere mevzuu olmak :i bakımından belediye evsafma tan çıkmış hıılundu|unu ve muh ;| uygun ekmek çıkardığı son teme'en terkedilmiş olduğunu» yaz | l günlerin sıkı kontrolları netimıştır. î< cesinde anlaşılmıştır. Belediye 5 Reisi bu fırıncüan kabul e' 5 derek kendilerini tebrik et. j ı mıştır. Türkiyede kurulacak füze üslerine dair bir açıklama Polonyadan daha fazla oy aldık Güvenlik Konseyî için dünkii seçimlerde ilk defa Polonya'yı feride bıraktık. Fakat ücte iki çoğunlnsru sağlıyamadığıınızdan seçilemedik: 2 kasımda tekrar oya başvuru'acak 155 f ırmdan yalnız üçü... alevhine fetva veren ımamı Bir gazete İtalyada siyasî radyodan nasıl (aydalanır: Şehrimize gelen İtalyan Radyo Televizyon Müdürü, seçimlerden önce her partiye görüş^lerini belirtmek hakkının tanındığını ve bu müddet zarfında parti sözcülerinin dilediği gibi konuşmakta serbest olduklarını sövlüvor partiler Yolda kaian vapuri | gi Yalnız Müdürü olan Ortaokulî Sivas 19 (Telefonla' Tokat ilinin Reşadiye ilçesindeki ortsokul bir öğretmenm istifası. bir diğerinin de tâjnni dolayısiyle tek başına müdür Rahmi Dönmezin uhdesinde kalmıştır. Okul. öğretmen kad rosunu tamamlamak için yedeksubayların kasımdaki terhisini beklemektedir. Bir müdür ve bir öğretmen Konya, 19 (Telefonla' Karamanda Akşam Kız Sanat Okulundan sonra açılan Kız Sanat Enstitüsünde yalnız bir ukul müdürü ve bir öğretmen bulunmaktadır. Hâlen öğıetme ni olmıyan Ev İdaresi. Moda. Çiçek. Resim, Dikiş ve diğer oıta öğretim dersleri müdür ve tek öğretmen tarafından telâfiye çalışılmakta. bu yüzden iki öğretmen haftada 3236 saat derse girmektedirler. Havai habloyu kopartan transatiantiğe dün ak$am ihtiyati haciz honuîdu İngiliz kaptan, Boğaza çelik telin çekildiğinden haberi olmadığmı, hattâ Türk kılavuz kaptanının da bir şey söylemediğini anlattı New York limanından kalkıp. Rusyaya gitmekte iken, Boğazda, Bebek ile Kandilli arasında çekili 3.5 santim kalınlığmdaki çelik havaî kajbloyu koparan, İngiliz bandıralı 34171 tonluk lüks «Caronia* transatlantiği, dün saat 14 de Odesa limanından dönmüş ve Dolmabahçe açıklarında demirlemiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 3 de « • ve Ankarada birer konser vermek üzere gelen tarunmış «Alessandro Eskişehir. 19 (Telefonla) Geçen Ramazan ayında Eskişehirde Scarlatti» orkestrasınm turnesi dobir eamide. şehrimizde münteşir Sakarya gazetesi aleyhinde fetva vererek, Sakarya eazetesi yazarlarını komünistlikle itham eden ve onları sarığı ile boğacağını söyliyen bir imam, hakarete maruz ka lan yazarlar tarafından mahkemeye verilmiştir. Imamın duruşmasına bugün başlanmıştır. tmamın Sa karya gazetesine hakaret ettiğini ve eamide gazeteyi okuduğunu gören bazı tanıkların dinlenmesi için duruşma haşka güne bırakılmıştır. Diğer teraftan bugün aynl mahkemede, kuruluşîarındaki formalite eksikliği yüzünden hakkında dâva açılan Inkılâpçılar Cemiyeti idare heyeti üytlerinin de duruşmalarına başlanmıştır. tnkılâpçılarla. hoca ve taraftarları bu duruşmalar dolayısiyle aynı rnahkemede bir araya geîmişlerdir. t Eskişehîr'dek» Sakarya ! gazetesi yazarlarını ko • münistlike ithanı eden ve \ | onları sarığı ile boğaca • | ğnnı söyliyen iınamın dn | Türkiyedeki İtalyan Kültür He1 layısiyle İtslyan RadyoTe!evizyon • rusması dün başladı l yetinin dâvetlisi olarak şehrimizde i Müdürü Dr. Aldo Passante "iün bir basın toplantısı yapmıştır. İtalyan Kültür Heyeti Müdütü Prof. G. Dalla Pozza'nın da hazır bulunduğu bu toplantıda, Dr. Aldo Passante orkestra hakkında muh telif sonıîarı eevaplgndırmış ve turne hakkında izahat vermiştir. Bu arada. İtalya RadyoTelevizyonunda yapılan muhtelif yayınlaı hakkında açıklamada bulunan Dr. Aldo Passante, bu yayınlarda sanat, kültürel ve sosyal konular gibi politik mevzuiarın da yer aldıgm şu nı şekilde belirtmiştir: • Seçimlerden önce bütün siyasî partilere raciyotelevizyonda zörüşlerini beliıtmek hakkı tanınmıstır. Ancak. her partinin büyük. lüğüne ve önemine göre müddetler ayarlanmaktadır. Her partinin söz Arkas! Sa. 5. Sü. 6 da İzmit 19 (Teiefonla) Bugün Golcükten İzmite gelmekte olan Denizcilik Bankasına ait Beylerbeyi vapurunun kazan borusu patlamış, vapur yolcularla beraber yolda kalmıştır. Vapurun yolcuları başka bir vapur ile sevkedilmiş, Beylerbeyi tamir için Gölcüğe gönderilmiştir. 2 kamyon çarpıştı, 3 kişi öldü Eskişehir 19 (Telefonla) Kırks bucağmdan Seyitgaziye şeker pancarı götüren bir karnyon, aksi istikametten gelen diğer bir kamyonla çarpışmış ve bu kazada 3 kişi ölmüştür. Caronia transatlantiği süvarisi F . J. Storey kaza hakkında faeahat T*rirken Te havai kablovn koparan geminin direği YARININ ASKERİ Gelecekte ki harblerin tehlikelerine karşı koyabilmek için Amerikan piyade erine yeni teçhizat hazırlanmaktaEylul ayında 2760 protesto tebliği yapıldı; dır. Yeni enfraruj dürbünler. farlar, transistörlü migfer radyoları, geçen yılın aynı ayında bu miktar 1430 idi nüklear infilâklara karaşı yüz maskeleri, dökme plâstik eldivenler, Geçen yılın eylül ayı içinde mem 2760 olarak tesbit edilmiş bulunmak rnuharebe çizmeleri, şarapnellere leketimizde ödenmiyen borç senetle tadır. karşı söğüs ve kasık zırhları imal rinden dolayı noter vâsıtasiyle yapıGeçen sene yapılan protesto sayı , edilmektedir. Resimde, bu teçhizatı lan protes'o tebliğleri 1430 iken bu [ sına nisretle bu yıl bunların mlkta \ kullanan hir Amerikan askeri gö J yılın aynı ayında bunların miktarı rında yüzde 93 artı* vaıdır. rülmektedir. ,,' ' £ı Odenmeyen borç senetleri çoğaldı Erkek kılığına I girip ağabeysine kız kaçıran kız Antalya. 19 (Telefonla) \nt3İyanı n Ortabağ köyün"le acaip bir kız kaçırma ılayı cereya n etmiştir. 21 aşında Ayşe Güney adında ^ir genç kız, erkek kıyafeti• girerek ağabeysinin sevdie n 18 yaşmda AC. adındski <ızı kaçırarak köndisine teslim etmiştir. Suçlular adaiet» verilmişlerdir. \ | 1 İ | | | | | f I KAHATA KAVUŞTULAR Turisaer tarafından rahaUız edilen, Kraliçenin Sarayı önündeki muhafızlar, dünden itibaren Sarayın parmaklıkları arkasına alınmışlardır. Kraliyet alayınm eskfr subaylan, Kraliçe Viktorya zamanmdanheri devam edegelen bu âdetin kaldır'Jmasına memnun olmam'.s'a rdır. Resimde. Sarayın iç kapısl önünde nöbet tutan iki asker ile parmaklıklar arkasmdan askeri seyrcden turistler görülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog