Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

DEÜLİĞE METHİYE (İkinoi baskı) Maarif Vekâletince yayımlanmakta olan, dünya edebiyatından tercümeler •erisinden, Lâtince klâsiklerin birinci kitabını teşkil eden ve Nusret Hızır tarafından dilimize çevrilen Erasmus'UB bu meşhur eseri, ikinci defa basılmiü ve 230 kuruş fiyatla bütün kitapçılartia satışa çıkanlmıştır. umhurİYet KLIRUCUSU:YUNUS NADI BİİYİİK YAZARLAR Sevdlğinir, beğendiğlniz unlü edebiyatçılann hayatlarım ve sserlerini merak etmez mislnlz? Çok hoşunuza giden b!r eseri yazanın başka ne gibi kltapları olduğunu bilmek istersiniz elbette. Iste VARLIK YAYINEVİ bu ihtiyacı karşılamaS üa?. re size yeni bir kitabım sunuyor Büyük Yazarlar adını taşıyan bu kitapta dünyanm en tanınmış m yazarını dörder. beşer sayîalık yazılar ve birer resmi ile tanıyacaksınız. Bu çok faydalı kitabın fiyatı 5 liradır. 35 inci yıl Sayı 12.639 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbu] Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Teletonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 »ü (uma 2 tkiıtı 1959 konferans 8 ekim günü başlıyacak olan toplantıya Türkiye, Yunanîstan ve Kıbrıs temsilcileri katılacak Konferansta üçlü antasmamn ana hatları müzahere ediiecek; Kıbrıslı kadtnlara seçilme hahkı tantndi Lefkoşe, 1 (T.H.A.) Türkiye'nin Kıbrıs Başkonsolosu Vecdi Türel ile Yunan Başkonsolosu Kristopolos, bugün öğle üzeri Başpapaz Makarios'u, öğleden sonr» da Kıbrıs Türkleri lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ziyaret ederek, Türkiye, Yunanistan ve Kıbns arasındaki üçlü anlaşmanın anahatrını müzakere etmek üzere 8 ekimde Ati' na'da başlıyacak konferansa birer temsilci tâyin etmelerini istemişlerdir. Dr. Fazıl Küçük, verdiği bir demeçte, Türk terosilcisinin kim olacağını yarın açıklıyacağmı söylemiştir. Diğer taraftan Kıbns Müşterek Anayasa Komitesindeki Türk ve Yunan Başdele Arkası Sa. Beş. Su. 5 de İktisadî meselelerin görüşüldüğü söyleniyor o Kasım Gülek'in istifası dün 7 saat toplaıtdı tepkileri devam ediyor Bu istifamn C. H. P. de ikilik yaratacağı hakkındaki yorumlar ilgili cevrelerde şiddetle reddediliyor Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) Kasım Gülek'in Genel Sekreterlikten istifasından sonra bu mesele hakkında bilhassa, gazetelerde yapılan yorumlar üzerinde C.H.P. çevrelerinde de durulmaktadır. Bilhassa bu istifamn. C.H.P. de ikilik yaratacağı hakkındaki yorumlar şiddetle tenkid edilmekte, bilâkis bu şekildeki nesriyatın ikiliği destekleyici olduğu ifade olunmaktadır. Arfcsjı Sa. Beş, Sü. 1 de Başbakan, akşam da FAO heyeti Başkanı Prof. Baade ile bir saat görüştü ' Ankara. 1 (Cumhuriyet Teleks) Bakanlar Kurulu bugün Adnan Me"nderes'in başkanhğında iki uzun toplantı daha yapmıştır. I Birinci toplantı sabah saat 10 da 1 başlamiş ve 4 saat sürmüştür. Ikinci toplantı ise saat 17 de başlıyarak üç saat kadar devam etmiştir. Kabinenin bugünkü toplantısında Drtisadi meselelerin görüşüldüjjü soylttımektedir. Menderes Baade İle pöriiştü Ankara, 1 (Cumhuriyet TeleVs) Türkiye'nin bilhassa zirai durumtı hakkında tetkikler yapan r e raporunu bir müddet evvel hükü1 mete rer*n FA.O. H«yeti Başkanı : Prof. Baade'nin birkaç gün evvel ; şehrimize geldiğini ve Akdetıiz Kalkınma Plânı hazırhklariyle m*şgul olduğunu bildirmiştik. | Arfcosı Sa. Be?. Sü. 2 dt | Yeni Genel Sekreter İsmail Rüştü Aksal dün de tebrik edildi; Kasım Gülek pazartesi günü Adana'ya gidecek m Macmillan seçim nuAu söylerkea Anderimaniarın cenazeleri getiriliyor Ankara. 1 'Cumhuriyet Teleks) Tokyo Büyük Elçimiz Süreyya Anderiman'la eşinin cenaze töreninde bulunmak üzere Taypeh Büyük Elçimiz Cemil Vlfi hükümet aelına vazifelendirilmiştir. 1 Divanyolunda bir manifaturacı dükkânında dün Bildirildiğine göre, Büyflk Elçi yangm çıkmıştır. Semti heyecana veren ve trafıği Tokyoyo gitmiştir. Anderimanların cenazel«ri. hafta bir müddet aksatan yangın itfeiye tarafından derhal bastırılmıştır. Reslm ilrirS^,., ^,r;.«,ıo tırılanan meraklılar ve alevleri söndürI sonunda memleketimize getirilecek ! :i'kîfcdır. CHP gezi ekipi 9. ekip Adana. Mersin ve Hataya gidiyor. 10. ekip Maraş, Urfa ve Gaziantebe gidecek Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) C.H.P. Merkez Yönetım Kurulu ile Meclis Grupu Yönetim Kurulunun mü»ter«ken hazırladıklan prograrn gereğince onuncu gezi ekipi de bu» gün kendisi için tefrik edilen bölge Arkası Sa. Beş, Sü. 2 de Onımcu İngütere'de seçim yarışı Oy verme püniine 8 giin kala Muhafazakâr Parti, mııhalif İşçi vPartisinden ancak % 1 Londra, 1 (AP) Olecek Perşembe günü İngilterede yapılacak SPçimleri kimin kazanacağını anlanıak ancak bir fotofinişle1 mümkün Arkc.sı Sa. Beş. Sü. 4 de * ianna hücumtı baalami}trr. Babıâli Caddesind* öfr*neilerin teykil «ttikleri kuyrvklar uıayıp gitmektedir. Hesirn, kitapçı dükkfinlannın örıünü göstertnektedir. Bu yıl dokuz ayda 354 Korkunç bir aile orman yangmı cıktı Yangınlaıda 6907 hektaıhk aıazi ateşin teshi alhnda kaldı: geçen yıJa nisbetle zaıaı daha az Ankara. 1 (CumhurıyetTeleks) Bu yıl dokuz ay zarfında 354 orman yangını tesbit edilmiçtir. Bu yangınlarda 6907 hektarhk arazi yangının tesiri altında kalmıştır. Geçen vıl aynı devre zarfında 233R4 hektarhk orman bölgesinde 542 yangın husuie gelmiştir. Bu yıl zarar azsa da. gene de memnuniyet verici görülmemektedir. Orman Genel MiidiiHüçü, yaneın bölgelerınde 28.00(1 hektarhk aıa ziyi ağaçlandırmıştır. tzmirde dünkü yangın tzmir, 1 (Telefonla» Kunduracı esnaftan bir çoSunıın iş yeri olan Vevsel hanında bu sabaha İzmir D P Başkanı hakkında Savcıiik takibata geçiyor Aynı zamanda Belediye Başkanı olan Faruk Tuncanın Kasım Gülek hakkında söylediği iddia edilen bazı sözler üzerine Savcıiik takibat yapmak için sabık C.H.P. Genel Sekreterinden muvafakat istedi Kaç tanesi doğru? Tntulan istatistige göre 1959 un 9 ayı içinde Istanhu] Savcılısı kanalivle çazetelere 700 küsur tekzip yollanmış. Aylara bölerseniz 77. çünlere bölerseniz 2 den biraz fazla eder. Bunlar dairelerin. müesseselerin ve şahıslann yalanlamalarıdır. îşin içinde olmıvanlar yanlış. uvdurma Inher'erin diizeltilmesi sanırlar. Halhuki bunlar arasında hakikati ffi^lemrk için. olayların mahiyctiııi de£i?tirnıek için, mesuliyetten kurtulmak için. kabahnti başkasına atmak için. hıttâ ve hattâ reklâm icin yoliananlan pek çoktur. Oyle ki as:l bu tekziplere birer tekzîp vollansa veridir. Bunlann mah;vetini bilen eazeteler ertesi çün bazan haberlerinin dofrulu^unda ısrar ederler. Fakat ço,*îu zaman bu tekzip müessesesinden bıktikları için işin arkasını kovalamazlar. fâciası Bir hayır sahihi çıkıp bu 700 tekzihin kaç tanesinin doğru oldusunu da bildirse ve fazetelerle onları okuyan ilçililer, ayda Tahran 1 ıHususî surette giden arkaçar yalan söylüyorlar, Sgrenkadaşımız Erdoğan Arıpmar bildirisek... yori Dünya serbest güreş şampiyonası ••• bugün burada başladı. Gündüz seans larında Hüseyin Akbaş ttalyan Kas GüreşşîlerimizİR 7 si gaüp, Hâmit Kapian Rusla berabere kaldı İzmir, 1 (Telefonla) D.P. izmir toplantı yapmışlar ve Gülek'le ye vi hedeflerine tesanüt içinde mutll Başkanı ve Belediye Reısı Faruk : ni Genel Sekreter Aksal'a bırer laka vasıl olacak ve bunda hizkarşı çok tehlikelf bir yangın çıkTuncanın Tiredeki bir parti lop telgraf çekmişlerdir Gülek'e çe metlerinizin müstesna bir payı bumış ve üst katı tamamen tutuştulantısında C.H.P nin eski Genel kilen telgrafta şöyle denmektedir: lunacaktır.» ran alevler bitişikteki Anadolu o• Partimiz hayatında şerefli hiz j Aks«la çekilen telgrafta da: «Bu teli ile muhtelif dükkânlara atlaSekreten Kasım Gülek hakkında İzmir \ (Telefonlai Mene söylediği ıddia edilen bazı sözler metlerin sahibi olarak sizi daima günün çetin vazife şartları içinde malar yapm.'ştır Halkı ikaz için bekçiler tarafından silâh atılması men'in Emirâlem nahiyesine bağlı suç mahıyetinde görülmüş ve hak• hürmet ve minnetle anacagız. Ba üstün vasfınıza güvenimizi saygısına belirttiğiniz gibi partimiz ul larımızla bildiririz» denmektedir. heyecanı büsbütün arttırmış v e ! Göktepe köyünde buşün korkunç kında takibat yapılabilmesi için ; otel müşterileri panik halinde so!bir hâHise olmus: geç'msizîik yü Gülek'ten muvafakati istenrr.iştir. kaklara dökülmüştür. Yangın, it (ZÜnden bırbirine giren ailede 2 kişi Gülek'in bu husustaki muvafakafaiyenin çalışmaları neticesinde 40 ölmüş: iki kişi <Je aşır surette vai tini tzmir Savcılığına gnnderdiği dakika sonra bastınlabilmiştir. ralanmtştır. I bildirilmektedir. Dört atelye tamamen yanmış vaMehmet ve Bedri Keskin isimziyettedir. AtlamaîaT ise az zarar lerinde iki kardeşin enişteleri Ali ' Difer taraftan C.H.P. tl ldare Kurulu ve merkez ilçe başkanları la bastırılmıştır. Sönriürme çalış Osman Bulut'la birleşerek baba bu akşam parti merkezinde bir maları esnasında 2 itfaiye eri yaları Aptullprı Keskin'i öldürmese ; ralanmıştır. Yanşının sebebî he karar verrneleri üzerine vukua genüz tesbit edilememiştir. Zarar len hâdisenin hakiki sebebi 2eç ; •.' " * 100 bin liraya yakındır. vakte kadar anlaşılamamıştır. Vatan Cephesine gir Artnsı Sa. Beş. S'/ 2 de Menemenin Göktepe köyünde vuku bulan hâdisede 2 ölü, 2 ağır yaralı var kandil bu yolda sönse de dönmek yok» C.K.M.P. Genel Başkanı Osman Bölükbaşı dün uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir. Bir hafta şehrimizde kalacak olan Bölükbaşı, yarın başlıyacak ve üç gün devam edecek genel kurul toplantısına başkanlık edecektir. Dün saat 18 de parti il merkezinde partililerle sohbet eden ve kendisiyle görüşen gazetecilere Bö lükbaşı. güney doğu gezisi hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra gazetecilerin sorduju sorulan cevaplandıran Bölükbaşı. Kasım Gülek'in istifası hakkında şunu söylemiştir: PATATES Bu ne oanh bir hil» kat garibesi. ıe d> ç<* eski devirl«re ait bir hejkeldir. Bu, Ziya Yılmaz adında bir şahsın Adapazarrnda aldığı bir çuval patatesin arasmdan çikan bir patatestir. Ziya Yll" maz, tabiatm patatesten yarattığl bu h«ykeli sararda teşhir etmektedir. Ceıtta! Eefik telloyu tuşla, 52 kiloda Ahmet Bilek Belçikalı Weis'i ittifakla yenmişler gece seansında ise 62 kiloda Mustafa Ölümünü teessürle haber verdıDağıstanh Macar Hoffmann'a ittifak .4rî,nsi 5n. Beş. Sti. 5 de ğimiz gazeteci Cemal Refik Delibaşın cenazesi dün, ikindi namazım mütaakıp Şişli camiinden kaldırılmış ve Zincirlikuyu Asrî mezarhğına defnedilmiştir. Basm Yayın temsücileriyle. ba Arkası Se. Beş, Sü 5 de dün foprağa verildi miyen Belediye Reis ! muavininin vazifesine son verildi Maraş 1 (Teiefonlal Altı seneiir Belediye Keis Muvinliği yapan Bekir Kandeğer V. C. ne girmediğinden Belediye Meclisinin busünkü oturumunda gündem dışı yapılan bir teklifle vazifesine son verilmiştir. Yerine. bundan bir müddet önce V. C. ne giren Belediye Mecli^i âzalarından Mustafa Kirişçi getirilmiştir. Bölîikbası, Demokrasi mücadelesi hakkındaki suale yukardaki cevabı verdi Belediye foplandı « Bu mevzuda siyasi mâna taîiyacak bir beyanda bulunamıyaDünkü toplantıda bir üye çağımı takdir edersiniz. Gideni de İstanbul'un 1453 de Fatih, takdir ederim, geleni de.» Demokrasi mücadelesinin devam 1922 de Atatürk ve şimdi de edip etmiyeceği ve şiddet politiMenderes tarafında» kası mevzuunda sorulan bir suale fethedildiğini ^i Osman Bölükbaşı şu cevabı vermiştir: Belediye Meclisi ekix> c Bu kandiî bu yolda sönse de 5 30 d a dönmek yok. tktidarlar her şeyi toplantüarma dün s/a* l Belediye Başkanı Ke^al Aygünün yapmtya muktedir olabilirler; faI r Arkası Sa. Beş, Sü. 4 de baskarüığında başlar«B Ş" « . Sü.lde Güvenlik Konseyi için Polonya mücadele ediyor PoKonya delegesi, "Türkiye, Avrupa meınleketî değîldir, bu sefer adaylıktan feragat efmiyeceğiz,, dedi Birleşmiş MUletler, NewYork 1 Polonya temsilcisi, sözlerine de: keti âza olarak seçecektir. Yeni â(AP) Birleşmiş Milletlerdeki vamla, «Genel Kuruldaki 82 memle; zanin seçikbilmesi için nisabın üçPolonya temsilcisi Michalowski bu i kette n yansinm Polonya lehine oy te ikisini kazanmış olması lâzımdır. i gün yapmış olduğıı bir konuşTtısda, k.ull.snmak için şimdiden söz ver Polonya bir ay önce JRponyadan' «memleketinin Güvenlik Konseyin diklerini açıklannştır. boşalacak yer için sdaybğinı koyda ! Genel Kurul. geleeek salı ve.ya ğunu bildirm'şti. Türkiye bir bafta dp jRponyadan boşalacak yer 'Çİn Türkiye i!e yap^cağı mücp.dclede. çarşamba günü Güvenlik Konseyi ( önce bu yeY için adpybğını kovacene 2 sene vade ile yeni bir memle | .4Wcast Sa.Beş, Su. idt galip çıkacağmı» beyan etmiştir. İRAN BEDEN TERBİYESİ MÜüÜRÜNE ATATÜRK PLAKETİ VERİLDİ Dün Tahran'da başlıyan Dünya Serbest güreş şampiyonası münasebetiyle Tahran'da bulunan arkadaşımız Erdoğan Arıpınar Iran Beden Terbiyesi Umum Müdürö Serleşkeri Defterî'ye bronz Atatürk plaketi vermiş. Defterî de CUMHUBIYET gazetesi vasıtasiyîe Türk milleüne selâm yollamıştır. Resim Defterî'yi arkadaîimız Erdoğan ARIPINAR ile bi'rlikte gösteiTnektedir. Dünkü teplantıda Belediye Başkanı Kemal A;,gün konuşurken i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog