Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yazan: Muhammed Essa Ellerde, dillerde. gönüllerde doiaşan son yılla. Tin en muhteşem kitabı çıktı... (NOT : Bu esere. rahip BAHÎRA meselesine dair büyük i?lârn ıtıütefekkiri Ali Rıza Sağman Beyin bir etüdü ilâve edr.miştir. Ustad, bu meseleye temasla şöyle dlyor: .Jslâm ancak Vahye dayandlğı için müsriklerin Bahira hakkmdaki iddi. aları, b|r isperaneçet mumunun. ummanları fıkır fıkır kaynattığı iddiasından daha az gülünç değildir.») E?«ri vaktiyle alnıış olanlara üstadin bu etüdü hediye olarak v«rilir. INSF.L KİTABEVİ Ankara Caddesl Istanbul Hazreti Muhammed 35 inci yıl Sayı 12.656 u m h u r i yet KIJRUCUSU : T U N U S NADI Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246, Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 İNGİLİZCE TÜRKÇE TEKNİK LÛGAT Hazırlıyan : En yeni 20.000 teknik istilâhları taşıyan bir lugattır. Bütün teknisyenlerin, mühendislerin. fen subaylarının, teknik enstitü ve okulları öğretmen ve öğrencüerinin ve bütün iş adamiarınm elinde bnlunması zaruri bir eserdir. F1YATI Ciitli 10 Liradır. İ.YKILÂP KİTABEVİ SELİM RAHİM SUNTUR Pazartesi 19fckim1 9 5 9 AdanaCHPkongresinde A. Menderes dün mücadelesi •• Gülek için nümayişler Amerikadan döndü Bugün gene oya Başbakan, Atina hava alanında Karamanlis ve Averof ile 1 saat süren bir görüşme yaptı tezahüratla karşılanan Başbakan, Âmerikada yapılan öneminden bahsetti ve İstanbollulara şahsma * dolayı teşekkür etti Türkiye ve Pnlonya faaliyetine devam edio lıktaıı çekilmiyorlar Dün 4 kongrede konuşan sabık Genel kulis; Sekrefer bugün Ankaraya dönüyor aday1 Şehrimizde CENTO toplantısımn Başbakan Adnan Menderes 1 5 günlük Amerika seyahatinden dün saat 17.20 de uçakla dönmiiş ve hava alanında tezahüratla karşılan mıştır. Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile beraberindeki heyet için yapılan karşılama töreninde. şehrimizde bulunan Bakanlar, D.P. Mec lic Grupu Başkanı Atıf Benderlioğlu. D.P. Genel Idare Kurulu üyelerinden Sıtkı Yırcah, Emin Kalafat, milletvekilleri, Vali Ethem Yetkiner, Belediye Başkanı Kemal Aygün, mülkî ve askeri erkân ile protokola dahil zevat bulunmuştur. Ayrıca D.P. teşkilâtına mensup çok kalabahk bir halk topluluğu da hava alanının içini ve dıçını doldurmuştur. Adnan Menderes uçaktan indikten sonra ihtiram kıtasını teftiş Arkası Sa. 5. Sü. 2 de gösterdikkri mnhabbetten New York. 18 (R.) Yarın Birj leşmiş Milletler Güvenlik Konse j yiıiin boş üçüncü üyeliği için yine j seçim yapılaçaktır. Bilindiği gibi, i geçen hafta başında iki gün üstüs] te 25 defa oya müracaat edilmiş. ! fakat bir netice elde edilememiştir. Batıldarın desteklediği ne Türkiye ne de komünist blok ile tarafsızların desteklediği Polonya. gerekli üçte iki çoğunluğu sağhyamadıkla j rından seçilememişlerdir. | 25 turda Polonya 40 küsur. Tür' kiye 35 civarında oy almışlardır. Bugün yine kulis faaliyetine de vam edilmiştir. Her iki aday da mü ! cadeleden çekilmemişlerdir. Arkası Sa. 5. Sü. 5 de Hürriyet İlcesi kongresinde Kemal Satır'm telgrafı okunurken delegeler «Buraya gelrnesin, adaylığını da koymasın, oy vermiyeceğiz» diye bağırdılar Adana. 18 (Telefonlat Bugün öğleden sonra C.HP. Hürriyet ilcesi kongresi yapıldı Büyük bir delege kitlesinin iştirak ettiği kongrede hazır bulunan bii'ün Adana milletvekilleri konuştular. Bu arada Kasım Gülek'in, HaTza Eroğlu'nun, Suphi B=ykam'ın ve Rıza Tekeli"nin konuşmalan ilgi topladıBu sırada CH.P. Genel Sekreter Yardımcısı ve Adana Milletvekili Kemal Satır'm kongreye gönderdiği başarı telgrafı şiddetleı protesto edildi. Kemal Satır. Adanada Kasım Gülek'in istifasına( sebep oîanlardan biri olarak bilin" Arkası Sa. X Si>. 8 de Inöıtunnn yeni bir mesajı |C. M. P. Genel Başkanı Bev joğhı ilce kongresine yolladığı mesajında giiven, eşit haklar ve secim emniyetine temas etti Evvelki gün çalışmalarına başhyan C.H.P. Beyoğlu ilce kongresi, dün sona ermiştir. Kongrede önce C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönünün gönderdiği mesaj okunmuştur Bu mesajda şunlar denilmektedir: • Delegelerimizi ve kıymetli misafirlerimizi saygı ile selâmlıyorum. Arkası Sa. 5, Sü. 5 de Üç valandaşımız Kıbrısta dün nezaret altma alındı 'Ingilizler, yelkenîi iîe Adaya silâh ve cepane sokmağa çahştıkîannı ileıi süıdükleri Tüık tâbuyetli denizcileıi, bugün mahkemeye sevkedecekîer Lefkoşe, 18 ( R ^ y o ) Kıbrıs po Hsinın ileri sürdüğüne göre. dün gece geç vakit bir tngiiiz mayın tarama gemisi, Galinoporni isimli i bir Türk koyü civarında, müretj tebatı karaya mühimmat çıkarmıNfflf 1 AflîİAf) ffimİffV Saraçhanebaşındaki yol inş, aalı münasebetiyle kaldırılan ya çalışan bir Türk yelkenlisini ele geçirmiştir. tngiiiz mayin taraİ I İ I I İ I C U İ I C I I y U I U l l l I " çam ağaçlarının, Topkapıya lakline başlanmıştır. Yukanma gemilerı, silâh kaçakçılığına daki resimde, kökü ile birükte kal dıruan çamlardan biri, yeni yerine konulurken görijlmektedir. o karşı, Kıbrıs sahillerinde devriye Ttre ve Ödemişi ziyaret cden gezmekteuîrler. "*"•"" ""'"•T"1 kervan bando ve davulzurIngiliz donanmasına mensup bir nalarla karşılandı; ekip hayii sözcü. mayın tarama gemisinin yak ' laştığını görünce. Türk tabiiyetli enteresan sual yağmuruna ı olan 3 kişilik mürettebatı, yelkenî tutuldu liyi kasden hatırmıştır. Fakat arama tarama gemisindeki tngiiiz îzmir 18 (Telefonla) Trafik bahriyelilerı süratli davranmışlar Müdürlüğü ile Trafik Kazalarını ve yelkenlideki mühimmatın bir Önlem* Derneğinin işbirliği ile kukısmını denizin dibini boylamadan rulan trafik kervanı yola çıkmış, kurtarmıslardır. ilk merhalede ziyaret ettiğb Tire Bahrıyeliler. halen nezaret alve Ödemiş'te hararetle karşılan! tında bulunan 3 Türk denizcisini mıştır. Kervanı yola cıktı I. Devlet Teşekküllerinin borcu 4 milyardan fazla Merkez Bankasma olan bu bercun bir nevi koıtsofidasbir iç konsolidasyon olduğu ifade edilmektedir. Filhakiki İktisadi Devlet Teşekküileri borçları yıüardanberi, bütçe müzakereleTinde de uzun şikâyet konusu olmuş ve bu borçların ve borçlanmalarin enflâsvonla doğru Arkası Sa. 5. Sü B da Bir trafik arabası ile bir polis kamyonu ve üç. otomobilden müteşekkil kervan, Tire Cumhuriyet meydanında, binlerce kişi ile kaza erkânı tarafından Belediye bandosu ve davulzurnalaral bir bayram Ankara. 18 (CumhuriyetTeleks) havası içinde karşılanmıştır. Yol boyunca nakil vasıtalarını Merkez Bankasmin kuruluşunkontrol eden ve şoförlere nasihat dan bugüne kadar âmme sektörüne Arkası Sa. 5, Sü. 1 de açilan kredilerin konsolide edilmesi için hazırlanan tasarı uzun bir enflâsyon de\Tesini kapatan son davranış olarak kabÜtedilmekte ve bunun d;ş konsolidasyona muvazi i yona tâbi tutuimasınııı {erahlık yaratacağı sanılıyor Mumla ışıklandırılan trenler Bartın, 18 fTelefonla) Çaycuma Zonguldak banliyö treninde ışıklarm yanmamasından yolcuîar, mum lşlğı ile seyahat etmek zorunda kalmaktadırlar Âmerikanm boşaltacağa hava üsleri o rı. şimdi. denizin dibini boyladığını iddia ettikleri mühimmatın arnnması ile meşgu! olmaktadırlar. T. H.n.Aa göre. Türk yeikenlisi tzmir limanına kayıtlıdır. Bir avukat olan KıhriKİı Türk liderlerclen Rauf Denktaş. bugün öğleden sonra Magosaya gelerek Türk denizcileriyle görüşmüştür. Daha sonra gazetecilere beyanat veren Denktaş. denizcilerin Türk tâbiiyetinde olduklarını teyit eti mıştir. Arkasından da. yelkenlinin I kasden batırıldığını reddetmiş. hâdisenin denizle ilgili tabii sebeplerden meydana geldiğinı açıkla Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Atinaya gitmekte olan Grivas. yanında en güvendiği iki adamı olduğu halde Rodos sahillerinde eski hatıralarını anmıştır. Grivas 1955 yılında EOKA hareketinin başma gecmek üzere. resim çektirdiği bu noktadan Kıbrıs'a hareket etmi^ti Grivasın yanında görülen güvendiği adamlan Georgiadis ile Georgatzis halen geçici Kıbns kahinesinde Bakandırlar. %iüth?sten D.P. li ü? Kiemurlarm elinde,, havası,, ; D. P li Beledive. C. H. P. nin bir kongresini hoparlörleri ile ilân etti, C. H. P. liler ilân parasını vermek istediler; D. İzmir, 18 (Telefonîa) Bir DP [merak etmeyin, devlet memuriye" P. li Belediye Başkanı kongresinde dün memurların bü ı tindeki kilit başları D.P. li memurkabul etmedi İzmir. 18 (Telefonla) tzmir merkezine 7 km. mesafedeki D.P. li Buca Belediyesi, C.H.P. mebuslarımn katıldığı C.H.P. Kocatepe ocağı kongresine şimdiye kadar ahşılmamış ve pek az raslanmış kolaylık ve anlayış göstermiştir Belediye hoparlörü C.H.P. kongresinin yapılacağım halka birer Arkası Sa. 5, Sü. 4 de c ada Kabat Hükümetinin ısrarı iizerine, Washington, gelecek 2 sene içinde Fas'taki 5 hava üssünü tahliyeye karar verdi Rabat (Fas) 18 (A.P.) Fas hükümetine yakın «Tahrir» gazetesi tarafından bugün bildirildiğine göre, gelecek iki sene içinde Amerika. Fastaki beş hava üssünü tahliye edecektir. Gazeteye göre, Fas Başbakanı tb rahimin Amerikaya yaptığı seyahat sırasında Washinjrton hükümeti kendisine tahliyenin hazırlanma sı için askeri teknisyenlerden mürekkep muhtelit bir komisyon kurulmasını teklif etmişlerdir. Ibrahim. kat'i tahliye tarihi tesbitini r^ddetmış v e işm mümkün mertebe çabuk yapılmasında ısrar etmiş tir. Halen Fasta dört Amerikan hava ü«sü ve bir bahriye hava üssü bulunmaktadır. Üslerin istikbali ile Arkası Sa. 5, Sü. 6 da T.BM*H* Ba^kaıılığı i^îıı yeıti bir isim D.P. Grupu Başkâiif Benderlioğlunun da adaylığını koyacagı söyietıiyor İzmir milletvekili Serdaroğlu bir D. P. kongresinde bunıı söyledikten sonra «üc beş kuyruk kalnııştır. Bunları da yakında keseceğiz» dedi ğimiz sözüne inamlır D. P. kaynaklarınm balon olarak t&vsif ettikleri bu söylenti D. P. Mecüs Grupu Başkanı Atıf Benderlioğlu'nun da B. M. M. Başkanlığma adayiığını X O B E L K A Z A N D I 1959 Nobel Tıp Mükâfatı bu yıl iki koyaeağı şeklindedir. Amerikahya verilecektir. Dr. SeveYo Ochoa ile Dr. Arthur Kronberg Benderlioğlu İstanbul'da bulunbu mükâfatı paylaşacaklardır. Yukarıdaki resimde, Nobet mükâfatını kazandığıru öğrenen Dr. Severo Ochoa, laboraruvar arkadaşları tarafından tebrik edilirken görülmektedir. yük bir kısmmın CH.P. li olduğu lar tarafından tutulmaktadır Üç, nun söylenmesi ve memurlar ara beş kuyruk kalmıştır Bunlan d a sında tasfiye yf pılmasmın ısrarla yakında keseteğiz.» Bu arada Seristenmesi üzerine konuşan izmir daroğlu, C.HP. nin hesap sorma Milletvekili Kemal Serdaroğlu ez işinin ancak demirperde memleketcümle demiştir ki : lerine hss bir hareket olduğunu ile« Memurlarla ilgili tasfiye ka | ri sürmüştür. Ankaıa 18 (Cumhuriyet Teleksi ; duğu için kendisiyle görüşülememiş nununu çıkaramadığımizin en müBir DP. kongresinde B. M. M. Başkanhğı adaylığı tir. Ancak yakınları bunun bir him sebebi D.P. li idarecilerin bu için bugün yeni bir isim ortaya ! y a n h ş h k o ! d u | u kanaatindedirler. konuda anlaşamamalarıdır. Ama| karakollardaki dayaktan şikâyet Arkası Sa. 3, Sü. 5 de atümıştır. Kendileriyle temas etti. Bir D.P. li milletvekili dün idare âmirlerini tenkid etti Güreşde şampiyomız Beyrutta yapılan III. Akde niz oyunlarmda Seıbest Güreş takımımız 8 sıklette bir den şampiyon olmuş. basketbol takımımız B.A. Cumhuriyc tine 5553 yenilmijtir. Yukarıdaki resimde. 87 kilo şampiyonu Bekir Büke, Birleşik Aıap Cumhuvivoti ş ınpiyonunu tuş vapfıktan tcııra fotcğrafçı'Tra poz vcrirken ü<>"'"ıyor (Beyruta giden arkadaşıniiz Haluk SAN'ın yulladığı diğer haber ve resimleri SPOK sahifemizde bulacaksuuz). ' İzmir, 18 (Telefonla) Bugün yapılan Kemalpaşa DP. kongresinde İzmir Milletvekili ve eski Belediye Reisi Dr. Selâhattin Akçiçek şunları söy!ewiştir : « İnönünün son gezisinde bazı idare âmirlerinin halka zulüm yaptığ] doğrudur Biz idare âmirlerinin hiç bir vatandaşı tefrik etmeden hizmet görmelerini istiyoruz. Eğer böyle çalışmazlarsa hükümet bunların önüne geçrr.eiçte kararhdırBiz İnönünün Garp Cephesi K'J" i mandanı olarak hizmetini inkâr etnıivorıız. Am= oilsTn da bizim hiz: netlerimizı inkâr etmemeleri lâzımI rilr. D Ü İ KCIZCI " S a a t 15A5 İe G a l a t a d a b i r y a n « l n olmuştur. Zürafa sokağındaki 31 33 numaralı evde Fikret " W < u admdaki bir kadının gaz ocağını devirmesi neticesi çıkan yangın. dört katlı evi içindeki eşyalarla bir likte tamamen yaktıktan <=onıa y a nmdaki evlerin de kısmen yanmasına sebep olmuştur.Dört saatten fazla sürcn söndürrne ameliyesi sırasında bir de kaza olmuş ve bir itfaiye eri merdivcn üzerinde vazife gorürken merdivenin muvazpn» si bozulmus ve böğh b'i ; :uHufu itfaiye arabası devrilmiştir. Kaza ne ticesi merdivcnlcrden yere diisen Ali Yılma* admdaki itfaiye eri m uhtelif yerlennden yaıalanrnıştff. Resimler, devrilen araba ile yaralı itfaiye eıinin cankurtaran aıabasına naklinı göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog