Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURfYET İS 195S F.Bahçe H.Tepeye galip: 31 önledi. 76. dakikada Seref. Yükselden Yüksel, Can. K. Ali. aldığı pasla ikinci golü afhktan sonHacettepe: Hikmet Aptullah. î«Diğer maçta ise Vefa j ra 86. dakikada Mustafa üçüncü golü met Tayyar. Hüseyin, B. Necdet ! Galata Emniyeti 3fl. HasJ de a*tı ve maç da bu nerice ile 31 Oktay. Hayri, Ercan. B. Oktay. K. Gençlerbirliğine 30 ! köy Süleymaniyeyi 42 i bitti. Cahit. mağlup oldu mağlup ettiler i Hakem: Ali Timur. Fenerbahçeliler yarın <bugün^ Genç î Fenerbahçe: Özcan Osman, Ba.sri lerbirliği ile, Vefalılar ise Hacettepe 1. profesyonel lig maçlarımn 8. Ankara 1 (Telefonla' Milli lig 7 hafta karşılaşmalanna dün Şeref için sehrimize gelen iki İsianbul ta Akgün, Naci. Avni Mustafa, Şeref, I ile karşılaşacaklardır. stadında devam edildi. kımından Vefa. tstanbulspor maçmm Galata; Z Emniyet: I sarhoşluğu içinde Ankaranm sevilen I Hakem Nejat $enerin idaresintakımı Gençlerbirliğine 30 yenildi. de oynanan günün ilk müsabakaFenerbahçe ise sert ve sinirli bir j gında Galata. Emniyeti üstün bir maçtan sonra Hacettepeyi 31 mağlup ! oyunla 30 mağlup etti. Goller: Dk. etti. İ 27 Ahmet, Dk. 60 ve 64 Kosta. Gençlerbirliği Vefa j Galata: «Samim Kaya. Yorgo = Oyunıı baştan sona kadar hâkimi • Fehmi, Cemal, Yılmaz Ibrahim, yeti altında geciren Gençlerbirliği Adnan, Adil. Kosta, Ahmet.» güzel oyununu 3 gol ile süslemeyi bildi. Devre Zeynelin 17. dakikada Emniyet: «Erol Ali, Ersin Fik attığı tek gol ile bitti. Ikinci devrede ret, Şerafettin. Tezcan thsan, Mu düzeleceği beklenen Yeşil Beyazlı rat, Dincer, Meral. Selim.» lar aksine durgunlaştılar ve 60 ile 74. HaskSy 4 • Sileymsniy»: l dakikalarda iki gol daha yediler ve Günün son maçında Hasköy. Süsahayı 30 mağlup terkettiler. leymaniyeyi güçlükle yendi. OvuHakem: Muzaffer Savran. nun ilk devresi î1 Hasköyün mağGençlerbirliği: Selçuk İhsan, Aylubiyetiyle bitti. İkinci devrede kut Oral. Kahraman, Tugay Süleymaniye, hatalı yediği S golİlhan. Yılmaz. Orhan. Osman, Zeynel. den »onra maçı 42 Hasköye verdi. Vefa: Baskm Hamdi. Rahmi Goller: Dk. 13 Ayhan. Dk. îfi B. Beykoz maçında Nusr et rskip kale önnnde Arif, Muhterem. Nejat Corc, Çetin. Selâhattin, Dk. 3S Erdoğan, Dk. 59 Özer. İsmet. Hitmi. Ömer. Dk. 63 Niyazi. Dk. 89 Ömer. Fenerbahçe Hacettepe Hasköy: «Nevzat 'Erdoğan, Mu? Oyuna sarı lâeivertliler durgun tafa K. Selâhattin. Sedat. Ahbaşladılar. İlk golü 15. dakikada B. met Tayyar, B. Selâhattin, Ne Oktayın ayağından yedikten sonra dim, ömer, Niyazi.» Beyrut 17 (Hususı) 3. Akdeniz ancak açılabildiler. 19. dakikada 30 Süleymaniye: •Turan • Ali. Günoyunlannda altmcı giın de bitti. BUGUNKU gör Cevdet. Yüksel. Abdi \r(Beyrut hususı servıs) metrede verilen bir frikik atışında 4. Akdeniz oyunları Millî lig maçlarına dün Dolma ] lediği topa kaleciden daha evvel fan. Ayhan, Burhan, Kerim, ErdoCan şimşek gibi bir şütle beraberliği AYDIN ONl'R 100 METREDE 1. OLURKEN PROGRAM Bugün burada olimpiyat komitemin etti. Devre 11 berabere bitti. bahçe stadında devam edildi. Gü hâkim olan Erdoğan iyi bir vurıış ğan.» Devre arasmda Osman ile Basri ye nıin ilk karşılaşmasında Adalet, la topu ağlara gönderdi. 14. dakitesi başkanı Avery Brun Dage'nin 10.00 Atletizm (Dekatlon) Hakem: Sait Varol. dikleri gol için münakaşa ettilerse eksik kadrolu Karşıyaka karşısın kada Erdoğan topla kaleye giderriyasetinde toplanan Olimpiyat Ko15.00 Binicilik Bnrünki m»çl»r de idareciler tarafından yatıştırıldı da daha hâkim bir oyun çıkararak ken iki müdafi tarafından düşümitesi 4. Akdeniz oyunlarmın ye10.00 Taksim • Anadolu 16.30 Atletizm (Dekatlon» lar. Ikinci devrede Fenerbahçe gene ilk devrede Erdoğanın attığı gol rüldii Verilen penaltıyı da kendi rini tesbıt edemedi ve neticenin 12.00 Eyüp D Pas». 18.00 Futbol (ttalya Lübnan) aynı isteksiz tempo ile oyuna devam lerle 21 galip geldi. 3. daki sı çekerek ikinci Adalet eolünii at1961 de vehlmesi kararlaştırıldı. A. A. , Basketbol <Turkıye B. etti. 25. dakikada Nacinin gole giden kada Adalet, B. Erdoğan tarafın tı Oyunıın ilk devresi 20 sona er4. Akdeniz oyunları için Napoli ve Hayriyi düşürmesi üzerine hakem dan mühim bir fırsat kaçırdıktan di. 85. dakikada Sümerin »ıkı şütü A C.) Atina talipier penaltı verdi. B. Oktayın atfığı pen sonra, 9. dakikada ilk sayıyı aynı Gures (SerbesO ile bir gol kazandı. bir de gol kaATLETİZM altı atışını Özcan sert bir hareketle oyuncu tarafından temın etti. A. Atletizm riekatlon yaıışmalan thsanın Karşıyaka kalesıne şandel çırarak sahadan 21 maelup »yrıldı. tkinci karşılasmada Beykoz. tzile basladı. Musabakalara katüan i İkinc^ tur: M. Kartal Mısırlıya, B. mirspor takımları yenişemiyerek tek atletımiz Aydın Onur 100 met Uysai Lübnanlıya, M. Gocur Franİzmır 17 (Telefonla^ Sehrimize ! Kasunpaşa: Bülent Gazanfer, j 1 1 berabere kaldılar. tlk devred» rede 10.9, uzun atlamada 6.65. gul, nza tuşla, H. Gezici ile Z. Doğan gelen İstanbul takımlarıncan Ka j Fehmi Adnan, Özcan, Argun • tzmirspor müdafaaya kıymet verele atmada 11.50 yaptı. İlk gun so Fransız rükiplerini ittifakla, M. A sımpaşa ile Beşiktaş karşısında İz j R>r?l.ii. fa'jep, Eidvan. Ahmet, i rek oynadı. Beykoz ise forvette Tiunda Aydın Onur 3.330 puvan ile ; ^^y j ] e g Büke de gene Fransız mir takımları başarılı maçlar çı Yılmaz. j tzmir 1 »Tele 7 Nusret vasıtasivle gole gitmek için beşinci, Zeki (B.A.C/) bırmcı, Mar j rakrplerıni rujla mağlup ettiler. BEŞ1KTAŞ ALTINORDU ksrdılar îî'ç mac Xt.'m':>asa ile fonla1 Doğaçalıştı. tkinci devrede iki takım da sides (Yunan ıkinci durumda | BASKETBOL Günun ikinci maçında Beşiktaş nm »ransferi me sayısız fırsatlar kacırdılar. tlk dev | Bu gece yapılan basketbo! maçsnda Göztepe arasmda oldu. Oyunu baş iyi oyruyan Altuıordu'yu 30 mağselesinden ararenin daha ıkinci dakikası dolmatan sona kadar hâkımiyetleri altınGUREŞ l ü ukunımız Tunus milli takımımi ları açık buludan tzmirspor akınında Güvenin da gptüren Göztepe'liler 9 dakika lup etti. tlk devre 32. dakikada Serbest güreş müsabakalarma bu nı 10650 mağlup etti. İlk devreyi İŞenol'un attığı gol ile ].O bittikten nan Beşikta; ila reza çizgisi üzerinden kuvvetli şuda Atillâ ve 24. dakikada Hakkı 4914 önde bitirdik. Skor şu şekilde: akşam başlandı. Altay bugün bu sonra ikinci devrenın 62. dakikatu Beykoz kalesıne girdi. MağluAltan <13>. Erdoğan <8\ Tuncer (71, vasıtasiyle iki gol çıkararak devrada yap'ıklarî Ismda Şenol ve 82. dakikada Birol Mehmet Birinci tur: 52 ki!od= biyetten sonra Beykoz. tzmirspor Ö Üner <2>. Ömer Özer <12>. Gu revi 20 galip bitirdıler. Ikinci dev'r. . j , . j , , ' bir anlaşma ile Kartal Fransiz ile berabere kaldı. ner (7), Tuğrul <1\ Nedret '20). Cen skınlannı ofsayt ile durdurmıya j bir 2ol dahs çıkardı ve maç da bu ihtilafa nihayet 57 kiloda Bayram Uysal Yunanlı ra çalıştı. 44. Hakikada Nusretin bit renin 65. dakikasında bir zol daha ş e k i l d e 30 Beşiktaş lehine netice ' giz (15>, Ünal <4>. vermışlerdir. Bıkibine tusla, 62 kiloda Mehmet Gooyuncuyu geçip ikinci oyuneuya kaydeöen Gdztepe'lîler 80. daki 'l e n c lj | lındiği gıbi AlBİSİKLET cur Yunanbya, 67 kiloda Hilmi Gezı da çelme takarak attığı şutu Şakada Rıdvan'ın attığı gole mâni \ Beşiktaş: Necmi Sabri. Münir «Imadan Beşiktaş Doci Lübnanlıva, 73 kiloda Mehmet | Gundüz yarışlarında iyi dereceler olamadılar. Nihayet maç 87. daki JTuncay. Sabahsttın, Kaya Arif, ban kaleden çıkardı. Devre 1 0 so , â a n l transfer etmişti. Bugün yapılan Ata'.ay Mısırlıya, 79 kiloda Ziya [ a k h k F a k a t f j n a H e Sait Toy yara kada Gürsel'in attığı gol ile 41 1 Nazmi. Şenol, Birol, K. Ahmet. na erdı. anlagmıya göre Beşiktaş Altaya 40 • Altınordu: Osman Cavit, RüşDoğan Mısırlıya ittifakla, 87 kiloda j Goztepe lehine bitti. ve elendi. Aytekın 5.53 i!e 15 İkinci devrenin ıkinci dakikasın] bin lira verecek ve Izmirde de iki Bekir Büke ve ağır sıklette Hâmit inci, Nezir Sonakm 5.Ö5 ile 16 ncı ol Göztepe: Erdoğan Yılmaz, Bah *ü Oğuz. Beytullah. Hayati Gün! da barız ofsayt pozısyonunda topu : maç yapacaktır. 43 gün sonra asKaplan Mısırlı rakiplerine tuşla şa dular. İtalyan Franco 5.11.2 ile şam , ri Sedat, Mustafa, Atillâ Tun <ioğdu, Hüseyin. Arif. Bülent, Mu , kapan Nusret beraberliği temin et ı kerliğj bitecek olan Doğan bdylece Adalct Karsıyaka tnaçından bir jörünuş piyonluğu kazandı. ' cer, Gürsel, Atillâ, Rahmi, Hakkı. zaffer. ' lip geldiler. ci ve maç Ha 1 1 netıceiendi. ı Beşiktaç takımıoda yer »Iscaktır. 1. Prof lig maçlan Güreşler başladı: İki turda 14 galibiyet 1 beraberlik aldık Basketbolda Tunus'u yendik Adalet: 2 K. Yaka: 1 Beykoz: 1 • J. St>or: 1 K. Paşa Göztepe ençelinı aşamadı: 41 Beşiktaş A. Orduyu temltât 3 0 yeıtdi Beşiktaş Altay Doğan için anlaştılar |llll!liliiu:j:L;j:!lii!!!l!l!l!!!l!n!ll!ll!l!!IHIIH!!l!!!l!lllllll!!lllllinilll!llliJllinilll!llll!!l!nilllllllUIUIIII!OHn rılllHtltllHllllilHilHIHIIRIIttllHlllllllirailflllttlllllllllllilltlllllMIIHHIIIIIIIIIIIHimıniüfli!!1"!!"!!! DEMİRDÖMJM "Allesbrenner" EMAYE SOBALARI • her çeşit yakacak için elverişlidir « !sı verimi fevkalâde yüksektir yakacak sarfiyatı azdır 9 ateşi uzun müddet muhafaza ede • saglam yapılı ve uzun ömürlüdür ŞÜKRÜ CANAL'ın Biçki Kitabları (Kadın Terrihğine aid olanlar) Lıra Temel Biçki: Bütün kadın elbıselerini tek bir metod esası üzerinden hocasız öğreten ana kıtab 2 nci baskısı çıktı 15 Biçki tatbikatı, Oiki; v« Provalar S Tapma Çiçek 2A Rocasız Şapkacılık 5 Sıpariş kıtabların bedeli 50 Krş. posta ücreti ile birlikte Ziya Canal İstanbul P.K 973 adresine gönderildığinde derhal taahhüdlü gönderilir. Başlıca İstanbul kitabcılarında bulunur. ^ DOKTOR •••••• verilmesi 9 Kiralana Tahsüi «temesi * Mal Sahtbi adma ' Ufak Bafcira «« Taı»irlwia vaptırılm^sı * Gayrimcnkulleria Mttlraa» ŞyretİVİ* •Tarık Ziya Kırbakant • Derı, saç ve zührevî hastahklar mütehassısı IstiklâJ Cad. Parmakkapı durağı karşısı • No 66 Tel: 44 10 73 Almanca bilen. teknik an!ayışa sahip Kabve ve ye$il renk.te o!an T. O. O. Emaye Soba!an süslıyecek jsarif bir TiobMyadır TÜRK DEMÎR OÖKÜM Lmaye Soba.la.nni ısrarla arayımz Mes'ul Bir Eleman ciddî bir firma tarafından aranmaktadîr. T ÜRK tY E EMLÂK KREDÎ BANKASI Ücret Yüksektir. Tafsılâtlı malumatın Posta Kutusu 654 İstanbul adr ZAYÎ' Şchekemi kaybettîm EMLÂK SERVİSİ %\Z\ (Kapalı Zari Usulile Tamirat Yaptırılacak) istanbul Deiterdarîığındanî Kesif bedeli Lira K. 30349 50 Teminah Lira K. 2276 21 Adalar Hükümet Konağı binasmın tamır işi. (511392) Yukarıda yazüı tamir işinin ihalesi 2/11/959 pazartesî günü saat 15 te Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda kapaîı zarf usuliyle yp.pılacaktır. İsteklilerin geçici teminat mafcbuzlariyle 959 yılı Ticaret ; Odası belgesini ve eks ltme gününden tatil günleri hariç üç gün evve! Vilâyet makamırıa miîracaatla alacakları ehliyet vesikalarını havi 2490 sayıh kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmış teklif mektuolarını en geç eksiltme günü saat 3 4 e kadar K.omisyon Başkanlığına vermeleri, bu işe ait mukavele eksiltme şartnamelsri ve keşil bülâsasile, buna müteferri diğer evrakı görüp kabul ettiklerine dair imzalamaları lâzımdır. (56088) Boğsz Yekularma KandilU, Bebek sırtîarınds dikilen yüksek kuleier arasma Boğaz üzerinden kılavuz telı çekme ameîiyesı haftarsın pazartesi, Eslı, çarşamba, perşembe, cuma günlermden binnde yapılacağından, tel çekme ameliyesinm yapılacağı günde; 1 Köpruden saat 11.20, 11.45 ve 12.40 ta oian 50, 54 ve 60 oumaraiı seferlerin yapıimıyacağı, 2 Köpruden saat 11.30 da olan 52 numaralı seferde Arnavutköy ve Kandıllıye uğramimıyarak Vanıkoyüne kadar gıdileceği ve 85 numaralı sefer keza Kandilli ve Arnavutköyüne uğramıyarak V'anıkoyünden ıtibaren ıcra olunacağı, 3 Beykozdan 12.45 te hareket edec 93 numaraiı seierın Anadoiuhısarına kadar normal olarak icra olunacağı, ve Anadoluhısa j nnda 30 dakika bekledıkten sonra tarıfede yazılı iskelelere uğrıya | rak Köprüye geleceğı. j 4 Anadolukavağmdan saat 12.05 hareket eden 93 numaralı I seferın Rumelıhisarma kadar normal olarak ıcra olunacağı ve Ru j mehhısarında 10 dakika tevakkuf tan sonra tarıfede yazılı iskelelere j uğrıyarak Köprüve geleceğı. Sayın halkımıza ilân olunur, DİKKAT Şışlide her türlü konforu haiz en iyi malzemelerle yapümış yedi odalı yeni boş teslim daireler satılıktır. Tel: 48 12 41 T ÜRK İY E EMLAK KREDI BANKASI Tezgâhtar aranıyor Büyük bir kundura mağazası için tezgâhtar aranmaktadır. İsteklilerin 21 32 71 telefona müracaatleri. (58129) A Ç I K L A M A Dokuz senedenberi faaliyette bulunan müessesemiz Satıhk Buz Dolabı General Electric (Frigidaire) majrka 7 ayak buz dolabı ve (General) marka möble gaz b Telefon: 36 W 01 Ankara ETÎBANK Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Levha Teneke ve Karpit Satılacaktır Blimızde muhtelif cms ve eb'atta levhs teneke ile yuksek evsafta karpit mevcuttur. Levha tenekeler bir balyadan (takriben bir ton) ve karpit bir demir fıçıdan (takriben yüz küo) aşaği rniktarlarda olmamak üzere ve ithalâtçı sıfatiyle satılacaktır. Taliplerin İstanbul'da Galata'da Kozluca Handaki Bölge Müdürlüğümüze Ankara'da Malzeme Müdürlüğümîİ7o TinnTanajMarı lii^ıiTnı Tıp Fakültesi Dekanlığından: Satıbk Fabrika Binası Aranıyor Tek kat üzerine 800 1000 M2 çift kat üzerine 400500 M2 su ve elektriği olması şarttır. Tel: 49 16 93 1 Ankara Tıp Fakültesi Hestahanesı 950 lira maaşh (70 asli) Başhekiro Muavinliği nıünhaldir. 2 Mütehassıs olanlar tercih edilir. 8 İsteklilerin Dekanlıgınms müracaatiarı. (57824) İsminın mesleğimizle alâkalı veya alâkasız bazı ticart müesseselerce kullanıldığı görülmektedir. SITEnin tnevzuumuz dışında her hangi bir iş veya müessese ile hiç bir alâkası olmadığını, Şişli Meydanı 364, Aksaray Mesihpaşa caddesi 3 2, Şehremini otobüs durağı 5 No. lu yerlerden başka şubesı bulunmadığıni görülen lüzum üzerine muhterem müşterilerimize arzederiz. Süet deri ve Elbise temızleme Boyama Fabrikası Müesasi SADİ KURTULUŞ Âğrı Valiliğinden: GENERAL ELEKTRİK T.A.O. İZABE, MAKİNA veya KİMYA MÜHENDÎSİ a r 1yor General Elektrik T.A.O. Ampul Fabrikası. tecrübe faaliyetine geçmiş bulunan Cam Fabrikasında vazifelendirmek üzere 2540 yaşlannda, askerliğini yapmış, İngilîzceye bihakkın vâkıf Türk tabası bir İzabe, Makina veya Kimya Mühendis veya Yüksek Mühendisi aramaktadır. Maaş tecrübe ve aranan vasıfların derecesine göre tesbit edilecektir. Müracaatların yazılı olarak. bir adet resim ve tercümeihâl ile birlikte P.K. 752 İst. adresine yapılması rica olunur. . İ T H A L M A L I İ N C E S A Ç 1 82434 lıra 62 kuruş keşıf bedelli merkeze bağlı Dambat köy okulu inşası kapalı zarf usuliyle 23 10 1959 cuma günü saat 15 te Vilâyet D Encümen salonunda ihale edilecektir. c o u ışe an muvdR.Kat teminat 5375 lira olup dosya ve şartname hergün mesaî saatlerinde D. Encümen bürosunda görülebilir. 3 Teklif mektupları en geç iljale saatinden bir saat ev AVRUPA MENŞELf DERHAL TESLİM 2 defa DKP, emayelenmeye mahsus ince saçlar ithalâtçı fiatı ile kilosu TL. 4.70 satışa arzedilmiştir. DEMİR KRKS8T*; TİCARBT A 5Tünel Cad. Transtürk Han. No: 18 kat 3 GALATA ' İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog