Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

18 Ekim 1959 CUMHUKÎYET UkllHICUL \!!l \ BASBAŞA Ekmek parası [fgf&SU C.H.P. hin vaadlerine dair SOyan hlfSlZ Kemal Satır'm konuşması Baştarafi 1 inci sahifede | ti yapmış olduğunu. s9yt«* re dekidleıe geçilmiştir Bu sırada söz dikodulara bir son vermek için hiç alan hatiplerden biri. ilce idare ku j değilse Gülek'in kürsüye gelerek 18 yaşındaki hırsız 8.5 senelik | bu sebepleri açıklamasını istedi. j mahkumiyetini çekmekte ol i rulunun faaliyetini tenkid ttmiş ve Kürîüye geldikten sonra konuş' Ocaklara gereken önemin verilmeurtuluş Hacı Ahmet mahallesi Karakol sokak 56 ' duğu Ankara cezaevinden on mak için üç dakika alkısların dinı diğini söylemiştir. Daha sonra söz numarada oturan Hikmet Budak. aylardır evine mesini bekliven Gülek: «Bu memi gün evvel firar etmişti • alan bir delege de C.H.P içinde hi lekette bir mevkiden istifa edilegidemiyen parasının nerede olduğunu soruyor. i I Üç gün evvel. Bakırköy'deki | zip faaliyetleri söylentilerinin çık bilecegini» gösterdiŞini söyledikten Dünya ile Ay arasmdaki mesafenin 36 saate inMigros satış mağazasıni ikinci defa tığını. böyle bir şeyin olamıyacağısonra i^tifasını mütaakıp partisine dirildiği şu günlerde 1/8/959 tarihinde ve 34 No. lu soyarak 6100 lira çalan sabıkaiı nı ve parti içinde ikilikten bahse hizmet edeceğini de sçıkladığıni makbuzla gönderilen paranın nerede olduğunu araştırhırsız. dün sabah polis taranndan denlerin haysiyet divanlarına ve ı beürtti mak hakikaten bazin. Üstelik gönderilen 400 lira bir hesap edilemiyecek bir hâle geldi. annesinin evinde yakalanmıştır ! rilmesi gerektiğini söylemiştir Fevzio^lu «Biz hesabı idareciler Radyo, tarafsız oluyor ailenin maişetini temin edecek miktar olunca yapılan *** ! Hırsızlıktan 8.5 seneye mahkumSatır'ın konuşması den soracağız» dedi ikmal veya yanlışlığın mesullerine düşecek bir ikaz veken. 10 gün evvel Ankara cezaevin i Mütaakıben C.H.P. Genel SekreA ylardır, ne ayı, yıllardır devara eden bir miiEski hamam, eski tas ! Kayseri. 17 (Telefonla) C.H. ya ihtar, kaç kişinin çektiğini bilmediğimiz parasızlık den kaçan Eemzi Çetin adındaki j ter yardımcısı Kemal Satır söz al^^nakaşa. galiba, sona ermek üzere. Zaman i P merkez bucak kongresi C H P ıstırabını telâfi edecek mi? azetelerimizin, cinayetler yahut trafik kazabu hırsızı polis. 48 saat takıp etmiş mış ve genel olarak D. P ıktidan | 17 nci ekipi mensuDİarından Halil zaman şiddetlenen, zaman zaman nispeten yuüıiı ;ı ları gibi, artık «beylik» bir hal alan havave nihayet dün sabaha karşı an nın gidişatmı tenkid eden bir ko '• Sezai Erkut ve Turhan Fevz'oğlu muşıyan bu münakaşa «radyolarda konuşma > > sinde boş iskemleler olmasına rağ nesinin evine girmesine göz yum nuşma yapmıştır. Satır. D. P. nin disleri yanuıda bir de .bayram hazırlıkları» meselesi etrafında yapılıp durur. • nun iştirakivle yaoılmıştır Söz aKim hakh?. men yerde toprak üzerinde otu muştur. On sekiz yaşmda ve aslen iktidarı kaybetme endişesi içinde lan Feyzioî*lu: «Millptin oyu ile vardır. Şimdi haber alıyoruz ki, nihayet. radyoda M. Öztüık imzasiyle adres bu ranlar görüp sebebini sorduk, Aksarayh olan Remzi Çetin. daha olduğunu murakabeden kaçtığını gelenler, milletin oyu ile gidecekDeuizcilik Bayramı, Çocuk Bayramı, Ismuhalefete de söz hakkı tanınmıştır. Bugünlerlunmıyan bir mektup aldık. Pren orası dâvetlilerin, biz dâvetsiziz önce eve giren üç polis tarafmdan j söylemiş C.H.P nin Türkiyede de lerdir» demis ve bu arada demistanhulun Kurtuluş Bayramı hep bunların hade, evvelâ, iktidar adına Burhan Belge (Radyo siplerimiz dolavısiyle bunu neş dediler. Nitekim ev sahibinden iki yakalanmış ve üzerinde Migros'tan j mokıasiyi yerleştirmiye çahstığını ' tir ki: zırhğıaa dair günlerce haberler verilir. Şimdi Gazetesi sahip ve başmuharriri) konuşacak. Sonretmeraemiz gerekirdi. Fakat muh iskemle isteyince dâvetli olmadı ÇEİdığı oaradan 5490 lira ile bir şiş I belirterek «14 mayıs 1950 seçimle • Biz iktidara geleceâiz ve hesap ra, ona muhalefet adına, Halk Partisi sözcüsü, sıra Cumhuriyet Bayramında. Bir «hazırlık» hateviyatmı dikkat çekici bulduk. ğımız için bize de iskemle ver bulunmuşrur. Remzi Çetin. polise 1 ri aslında C.H.P. nin zaferidir. Biz da soracağız Ancak hesabı vatanKasım Gülek cevap verecektir. beridir, devam edip gidiyor. ! medi. bu, ayıp değil mi? • diyor. verdiği ifadede: > dastan degit. busünkü idarecilerM. Öztürk, aslen Adanalı oldubu seçimleri D. P. nin değil. CHP, Halbuki, hakikatte. hazırlanan bir şey yok Oooooooh.. ne rahat. İşte böyle olmalı, deSayın okuyucumuz, böylesine ğunu. bir arkadaşı ile geziye çık« Sekiz defa cezaevinden kaç nin zaferi olarak görüyor ve öyle den soracaŞız » tur. Bu bayramlar için 30 sene evvel. nasılsa, ğil mi? Ne çıkar konuşmaktan? Siz de söyleyin, saygısız (!) ev sahiplerinin çıka tım. Arkamda daha 8 sene vardı. kabul ediyoruz» demiştir. i GÜÎPU l buçuk saat tıklarını ve İzmite giderken Tübir hayır sahibi çıkmış, bir program yapıvermiş. onlar da söylesinler. Vatandaş, istediği gibi, Daha sonra Satır, D.P. ıktıdarının. : tün Çiftlikte bir düğün şenliği cağını düşünerek herhalde bun ifade verdi Nasıl olsa yakalanacaktım. Vurgun İşte o program her sene, tekrar tekrar, sahneye haklıyı haksızı »^vırsın, vesselâm. Birisinin boğane rastladıklannı yazarak şöyle dan sonra dâvetli olmadığı yeıvurup da öyle içeri girelim de muhalefetin bütün ikazlarına kulak I Adana. 17 (Telefonla) Bir mü4 zını sıkıp. ötekininkini alabildiğine gevşetmek konur. o kadar. lere gitmez... ' tıkayarak memleketi idare ettiğini dettenberi Adanada bulunan sahık devam ediyor: «Düğün bahçe dik!.> demiştir. rioğru mu? Benim biidiğim bu bayramlarda iki tek Dün. hâdise mahallinde tatbikat söylemiş ve ekonomik sıkıntılar ü C H P Genel Sekreteri Kasım Güdeğişiklik var. Biri, Cumhuriyet Bayramlarında Şimdi bu güzel haberi, zannederim. evvezerinde durmuştur. Kültürel dâva lek bu sabah savcılıkta ifade veryapılmış ve Remzi Çetin. mağazayı büyük balolar verilirdi, şimdi veribniyor. Biri lara da temas eden Kemal Satır. miştir Sabahlevin savcılığa ciden <iı ben ilan ediyorum. Bu şeref de benim olsun. nasıl soyduğunu anlatmıştır. de geçit resimleri son zamanlarda, Taksimden D.P nin öğretmen yetiştirmediğini: Gülek. tzmir D.P tl Baskanı ve Yalnız bir nokta var: Bu radyo, Batı Alalmdı Vatan caddesine nakkdildi. Hepsi bu. I üçlü. dörtlü tedıisat yapan okullaıın Bpledive Başkanı Faruk Tunca manyamn Frankfurt radyosudur. Geçenlerde Geçen seneki üç sene, beş sene evvelki, j bulunduğunu belirterek • çünkü D. tarafmdan açılan bir tiâva ile ilgili memleketimize gelen Alman gazetecilerinden biP eğitim ve kültürden korkuyor» olarak ifade vermiştir on sene, yirmi sene evvelki progıamı al, tatbUc ri.. iki üstadı da konuşturup tele almış da... demiştir. et. Olsun bitsin. Izmirde bir kongrede bir C.H. *** Genel Sekreter Yardımcısı. V. C. P. li tarafından sarfedilen srizler Hazırlık. hazırlık diye neden bo^una kafa ocaklarımn. iktidarın içinde C.H.P. hakkında ifadesine müracaat edi Bir uğurlama daha yorarlar, anlamıyorum. nin köprübaşları olduğunu söyledik len Gülek. 1 5 saat ksdar savcılık*** ten sonra sözleıini şöyle bitirmiştir: tn kalmıstır Baştarafı 1 inci sahifede I Tst üste oluyor diye, Allah bilir, resmi A\TU Baştarafı 1 inci sah'fede < C.H.P. nin vaadleri şunlardır: Dağdaki, bağdaki { D.P. li bir milletvekilinîn teklifi pa seyahatlerinden bahsetmck istemivorum. Oğrendiğimize göre, olay şöyle Dış işleri Bakanlığı. Amerikan em Insan haklarını eksiksiz olarak '• tsparta. 17 (Telefonla) Bun Baştarafı 1 inci sahifede fstemiyorum ama, yine de duramıyorum. Ne yaKJev^York Valisinin bitmez tükenmez akrabaniyet şefinin. casusluk yapması tahakkuk ettireeeğiz. dan bir müddet evvel Sütçüler C. Mejvkez Bankasının, gerek hususî, meydana gelmiştir: Siyasai Bilgi için şiddet tehditlerinin kullanılsından bir Rockefeller Parise konmuş ve opayım, elden gelmiyor. İntikamcı bir politika takip et H.P kongresinde tsDarta D.P miller Fakültesi Fikiı Kulübünün tergeıek resmi sektöre reeskont. tah tele eşyasını bırakır bırakmaz, doğruca, Olvmpe dığını ve para teklif edildiâini a roiyeceğiz. Buyurun size bir tanesi daha: Önünıüzdeletvekillerinden Sait Bi^iç hakvil üzerine avans ve hazine kefa | tip ettiği Faik Ahmet Baıutçu ya çıklamıştır isimli Yunan lokantasına giderek, çıplak ayakki ay içinde, İstanbulda, yol ve cadde kenarları Mütehasşısların kontrolu altın kında bazı ithamlarda bulunan letini haiz bonolar mukabilinde kre 1 zı yarışmasına ait pankartlaıdan bi Amprikan Elçiliöi. Sovyet Dışiş da, Cumhurbaşkanından dağdaki çola oynanan bir çiftetelli seyretmiş. na, 20 bin ağaç dikilecekmiş. Bu fidanların cinsNiede milletvekili tsmail Hakkı di sağladığını bildiren Polatkan, a j rini yurtta duvara asan Hukuk Fa leri Bakanlıgını dün öğleden son bana kadar hepimiz aynı sıkıntıyı Güvene Sait Bilgiç bugün SiitcüBu haberi veren Paris gazetesi «çiftetelli» lerini tesbit için Bahçeler Müdiirü Hollândaya çılan krediler kullamldıkça teda kültesi ikinci sınıf öğrencilerinden ra protesto etmiştir. çekerek memleketin içinde bulun ler D.P kongresinde cevap vermişçitmis. kelimcsine ilâve ediyor: Yunan dansı. J E. S. nin bu hareketi, yurt ıdare Diğer taraftan Sovyet Rusya. dip duğu buhranlan elbirliğiyle yenme tir vüldeki para miktarınm arttığını, Hımmmmm , anlaşılan bizun Karagözden Gelin de, şimdi, bir kocaman (.hoppalaaa...» ödeme yapıldıkça da tedavüldeki cileri tarafmdan tasvip edilme lomat Russel A. Langelle'in Sov ğe cahşacağız.' sonra. şimdi de, çiftetellimiz tahiiyet deçi.şlirme Bilgiç. kendisine «1950 de beş çekmeyin. Çünkü, Bahçeler Müdiirü belki bilı miştir. vet Rusya alevhine casusluk yap Mütaakıben Cemil Sait Barlas. epara miktarının azaldığını, bu su yoluna girmiştir. parasız milletvekili seçildi. şimdi miyordur ama (!) bu ağaç denen şey iklime goıetle bu seyyaliyet sayesinde müba ' Pankartı duvardan indirten ida tığını iddia ederek seri alınması konomik konulara temas eden bir üç apartıman sahibi oldu» diyen Yunanlı dostlarımıza şaşnıamak kabil dere dikilir ve yetişir. I reciler, üç esas konusu olan yazı m istemiştir konuşma yapmış ve Müşterek padele vasıtalarının tedavül ihtiyaç ğil. İllâ, her şeyin Ustüne bir .Yunan. damgası Sovyet ithamını Amerika reddet zarı a kabul edildiğimiz takdirde Nigde milletvekili ile mallarını İstanbulun iklimi, ve zaten ağaçları da larına intibak edeceğini beyan et I yarışmasınm «Türkiyede hür basın vurma sevdasından kendiierini bir tiirlü kurtayakında iktisadî durumumuzun daha kötüye başbaşa veva yarısına değiştirmiI ve radyo meselesi» maddesini si miş, fakat Langelle'in malümdur. Çam, kavak, selvi, filân.. falan.. günmiştir. ye hazır olduğunu bildirmis. tsramıyorlar. yasî bulduklarmı ifade etmiş ve Moskovavı terkpdecpjinî de söyle gideceğini. jktidarm yeni borç alma mail Güvene bu mevzuda bir dp den güne azalmasına rağmen, çok şükür, nasılPolatkan, âmme sektörüne müteOnlara göre, meselâ, karasularımızdaki bamiştir. imkânları yarattığı için müşterek sa esirgenmiş nümuneleri de meydanda. veccih krediler bahis konusu oldu I durumu müfettislere aksettirmiş lıklar da Yunanlıdır. Hattâ. buradaki ekalliyete Sovyet Dışbakanhğına verilen pazara girrrek istediğini söylemiştir. telgraf çekmiştir. j lerdir. Hollândada, hiç kimsenin bilmediği (meseğu zaman bu mutlak seyyaliyetin «Rutn» dememize kızarlar da, kendileri, Batı protesto notasında Langelle'in si Beyoğlu ilce kongresine bugün Hâlen .yurtta daha önceki olay lâ. diktiğinizin 24 üncü saatinde 18 metreye yiikdevamh olarak görülemiyeceğini, Trakyadaki ırkdaşlarımıza »Müslüman Yunan'ıvil 5 şahıs tarafmdan yakalanarak sabahtan itibaren devam edilecektir. selen) bir ağaç cinsi mi var acaba? kredilerin donacağını nitekim böyle ları incelemekte olan üç Bakanlık cuma sabahı otomobille Vorovskolar» demekte tereddüt etmezler. Diğer taraftan C.H.P. Kasımpaşa durumlarda konsolidasyon yoliyle müfettişi olaya el koymuş ve yurt vo sokağındaki bir binaya götürül İtibari ilçesinin kongresi de dün yaAnladık. Milliyetçiliğin bir çok asııı tezaYoksa, sayın müdür, Hollândanın dünyaca tedrici itfa usullerine müracaat e içinde siyaset yantığı iddiasiyle V. düğü ve orada kendisinin 1 saat pılmış ve Kemal Satır burada da bir hürlcri görülmüştür ama. koskoca bir Taribc meşhur lâlelerinden getirip, Kâğıthanede Damat S. nin 9 günde 5 defa ifadesini al 4 dakika müddetle alıkonmuş oldu konusma yapmıstır dilmesinin bu halin delilleri oldu sahip çıkmak da olur mu. canım? İbrahim Paşa devrini ihya mı edecek? ğu ifade edümiştir Nota. Langelğunu söylemiş Merkez Bankasının mışlaıdır. Gülek'in istifa sebebi dün de Ncyse, haydi ncşesini kaçırmıyahm. le'in Sovvet makamlariyle konuş1931 den sonra yıllar boyunca ik açıklanmadı îyi seyahatler. Uzun lâfların kısaları mavı reridetmesi Ü7erine tehdit etisadi sahalarda değil, müzmin haAdana. 17 (Telefonla^ C.H.P. riüdiğini belirtmektedir. Nota. *** le gelmiş olan malî müzayakayı giVAZİFE TAKSCHİ Almanlar nıustki bes Lancelle'in diplomatik dokunul nin Adana köyler ilcesi kongresin Baştarafı l inci sahifede derrae yolunda kredilerini kullan İpin ucu elden kaçtı telemek, Fransızlar çalmak, İtalyanlar şarkıs<nı mazhğının ihlâl edilerek hapsedil de gerek Gülek, gerek diğer milmak mecburiyetinde kaldığını, bu söylemek, İngilizler dinlcmck. Amcrikalılaı da diğini ilâve etmektedir. Notada letvekilleri söz aldıkları v& istifa ni Luks sinemasında başanyla oyIfüçükyalı faciası, zannederim, unutubnamıştu*. isfimal şeklinin. mevdana getirdiği Langelle'e karşı maddi cebir kul sebebinin açıklanması konusunda namıştır Mevsim başında Ankara parasını ödetnek için yaratıhnışlardır. (Söyliyen: * ^ H a n i . bir sincma çöktü de 40 kadar vatanintibaksızhkları ve para değerinde lan:ldığı ve karısiyle 3 çocuğuna ısrarlı sorulara muhatap oldukla Devlet Tiyatrosunda «Kral OediFranceSoir'dan Robert Schıımann). rı halde. hiç biri bu mevzuda ye pus» ü sahneye koyarak başarı sağ Baştarafı 1 inci sahifede bazi şeylerin yapılacağının söylendaş öldüydii. Şimdi onun muhakemesi devam yaptığı menfî tesirleri gidermek üni bir şey söylemediler. lıyan ve memieketimizin yakından ediyor. zere tediyeler gerekirken, bilâkis diği ifade edilmektedir KÜÇÜCÜK BİR FACİA Yüzü gözü çüllk önce söz alan Suphi Bay tanıdığı rejisör T. Muzenidis'in teraküm ettiğini belirterek «1950 yı Adnan Menderes ve beraberindekiSon celsesinde mevkuf sinema sahibinio rük içinde bir genç kadına, arkadaşı: Bu ne ler bugün sat 15.35 de uçakla şehkam, iktidara geldikleri takdirde sahneye koyduğu «Budala» piyesilında iş başına geçen D. P. ikti avukatı müvekkiliniıı müdafaası sadedinde: hal? Kocam. Kocan mı? Ben onu seyahatte D P. lilerin mal beyanına tutula ni şehrimizde temsil eden artistdarına maddî ve teknik hiç bir im rimize avdet edeceklerdir. Bu adam, demiş, kafaca ilk insandan sanıyordum. Ben de... (Fransızcadan). caklarını, bugünkü suiistimallere ler takdirle karşılanmışlardır. Baş Başbakan Yeşilköy uçak alanınkâp, hiç bir hazırlık bırakılmadan (PitekantropüsErektüs) daha ileri gidememiştir. katılmış olanların âdil raahkeme roldeki Mano Katrakis ve trini Paolduğu gibi devredilmiştir> demiş da mülkî ve askerî erkân tarafınHadi efendim, hadi. Öyle şey olur mu? GURUR İLLETİ Her insanın ismi, kenlere sevkedileceklerini söyledi. pa ile diğer artistler. Ankaradan dan karşılanacaktır. tir. Düpedüz günahına giriyor. disi için, dünyanın en güzel ve en miıhim kcliKasım Gülek'in istifasına temas gelen T Muzenidis'in de iştirakiyAyrıca D P. teşkilâtı da Mende. Sen tut bir ahırı satın al (birinci kurnazmesidir. (Yazan: Dale Carncgie. «Dost edinmek» 1950 ye kadar, 20 yıl içinde ıslâh res'i karsılamak üzere hazırlıklar Londra 17 ıR.' Kıbr:> Cenel Va eden Baykam: «Memlekete ve par le dün bir basın toplantısı yapmışlık). Onu. daha fazla kazanmak için, sinema halisi Sir Hugh Foot. Hükümeti ile tisine hizmet imtihanını başarı ile lardır. kitabında.) ameliyesine tevessül edilmediğini \ vapmaktadır. line getir (ikinci kurnazlık). Sonra, biraz daha temaslarda bulunmak üzere Lefkoşe vermiş olan Gülek'in istifa ile meManos Katrakis'in idaresindeki söyliyen Polatkan, D. P. iktidarı dev deni bir insanın yapacağı hareke Yunan Halk Tiyatrosu. Atinada fazla kazanmak için, ruhsatsız filân, bir balkon den uçakla buraya gelmiştir. rinde çıkarılan kanun ve kararlarla AH BU KOLLEKSİYON MERAKI ilâvesine başla (üçüncü kurnazlık). Sonra «daha 1700 kişilik bir açıkhava tiyatroHollywood'da Robert Mayfield isminde bir diştedbirlere ve ıslâh yoluna gidildi • ğeri ve kredilerin müessiriyetı basunda temsiller vermektedir. Büfazlanın . yanı sıra biraz da çabuk kazanmak çiyi tevkif etmişler. (Sebep: Clark Gable'in kenğini, yeni hazırlanan kanun tasarı | kımmdan temir. edeceği büyük fay yük seyirci kütlesine hitap etmek için, henüz betonu bile kurumamış balkona bilet di çektiği dişidir diye yüzlerce liraya.iki yüz siyle de itfa prensipini âmme sek I dalardan başka borçlu âmme raüesamacını güden bu tiyatronun rekes (dördüncü kurnazlık). kadar diş satmış.) törünün hareket kaydetmiyen, kar ! seselerini sermaye bakımından mü pertuarında klâsik ve çağdaş YuBunun pitekantropüs'ü mitckantropüs'ü sıhksız kalan kredi bakiyelerine de him ölçüde kuvvetlendirecek ve bin nan piyeslerinden başka. Shakesyok. Bu adam. olsa olsa, talihsiz bir kıırnazdır. teşmil edeceklerini söylemiştir. netice istihsal maliyetlerinde mü peare'in «Sheilock» u. DostoyevsZira. zamanımızda, onun yaptığı gibi işler Polatkan, her yıl bütçeye kona ; him bir unsur olan faiz yüklerini ki'nin «Budala» sı. Ispanyol yazarı beceren talihli (!) kurna/Iarın sayısı. heyhat, cak tahsisatm. ihraç edilecek tah. bertaraf edeçektir. Bu da iktisadî Lope de Venga'nın «Fuende Ovevüâün muayyen bir yüzdesinin, âmme müesseselerinin isletme masyuna» sı (120 artistle ovnanmaktadır). ve «Journey issend» adlı bir borçlu müesseselerin kazançlann raflarını. hizmet ve mamul'erinin, Amerikan piyesi ile diğer bazı meş dan tahsis olunacak kısımların it j maliyet ve satıs bedellerini indir hur eserler bulunmaktadır faya kaynak teşkil edeceğini bildi me yolundaki cahşmaların muvaf Aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen bedeli yazılı demır tel ve Trup İstanbulda 7 piyes oynıyarerek sözlerini şöyle bitirmiştir: fakıvetine büyük ölçüde hizmet eköşebent. kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle peşin becaktır. Baş rolleri oynıyan Irini « Bu tasarı. Türk parasının de decektir.» delle satüacaktır. Papa, îtalvada Sophia Loren ve 1 Mezkur mallar İstanbul, Kuraçeşmede Günak Limited Anthony Quinn ile birlikte «AtilŞirketi depolarında görülebilir. lâ.>, ayrıca «Theodora», «Vertige» 2 Her cinş için ayrı teklif mektubu verilmesi lâzımdır. Tekve «Vefasız Kadın» filimlerini ve lifler, malın tamamı için olabileceği gibi asgarî 25 tonluk partiler Baştarafı 1 inci sahifede Baştarafı 1 inci sahifede Amerikada «Tribute to bad man» için de olabilir. Tekliflere talep olunan miktarın muhammen tufilimlerini çevirmiştir. 13 yaşmdan Iık teşkilâtı kurulması teklif olunb»r haberini de neşretmiştir. Gazetarlarının % 7.5 u nisbetinde teminat eklenmesi şarttır. beri tiyatroda çalışan bu güzel ar maktadır. Raporda «25 milyon nüte, Irak komünist partisinin, «ta. 3 Bu işe ait şartname, Ankarada Umum Müdürlük Malze tist beynelmilel bir kariyer sağla fus» 5 milyon aile kabul edilerek I lepleri yerine getirilmedikçe» Irakın her aileden ayda alınacak 10 ar me Müdürlüğünden, İzmir de Perakende Satış Mağazaları Mü mıştır. ve Kasım'm başına geleceklerden dürlüğünden ve İstanbulda Şubemiz Malzeme Servisinden beDiğer taraftan haber aldığımıza lira ile senede 600 milyon lira sağ Baştarafı 1 inci sahifede mesul tutulmayacağını bildirdiğini bununla delsiz olarak terr.in edilebilir. göre, Ankara Devlet Tiyatrosu bu lanacağı bildirilmekte, Ancak, adaylığını koyacak kim yazmaktadır. Komünistler, Kerkük mevsim veya yaz festivalinde Ati hastaneler açılacağı ve işçi züm4 Teklif mektuplarının şartnameye uygun olarak . kasırrresi dışında kalanlann tedavileri selerin, grup veya teşekkülleri için ihtilâlinden sonra dağıtılmış olan nada tem«iller verecektir. Ayrıca 1959 pazartesi günü saıt 15 e kadar Şubemizin Bahçekapı Yeni SİGICINDA HaDc Mukavemet teşkilâtının yeBAŞLANGICINDA M muhtemelen Pariste «Theatres des nin mümkün olacağı ileri sürül de seçimi kazanmak için yapacak\'aide han kat 5 ttki Yazı ve Arşiv İşieri Seıvisıne variimesı Nationsr> temaşa gosterilerine de mektedir. Raporda ayrıca mütehas ları çahşmaları çetin bir mücade niaen kuıulmasına müsaade isteveya aynı tarihti bulur.durulac&k şekilde postalanması lâzımdır. sıs tabiplerın çalıştıkları hastane le ismiyle adlandırmak veya bu mektedirler. katılacaktır. 1 İhale kararı. Ankarada ümum Müdürlüğümüzee verileTürk Yunan sanat temaslarının lere kendi hesaplarma hususi has seçim çalışrealarım, düşünce ayrı Tarım Bakanınm ds, köyNHera r cektir. sıklaşmasına yot açılmış olduğu il ta kabul etmeleri. hastanelerdeki lıklarına hamletmek 3 anlıştır. Bu hi+aben ;:onuşmasında bu teşkifi Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta veya ıçtiıak edenlerkabii halleri. Demokrat Parti bün j lâta girmemelerini isteâiği idare sistemindeki sakaîlığm bergilileıoe beüıtilmektedir. den diledığine yapmakta çcrbesttir. kaynaşma Selmi ANDAK taraf edümesi için de idari müdür yesincle çatışma veya I mekterJir. şeklmde yorumlsmak ise tamamen lüklerin ılidası istenmektedir. Mikiarı Muhammen Türk Sanailaıı Kongresi hatalıdır. Çünkü Demokrat Parti Cinsi Eysat! Kg. bedeü Ankara 17 «CumhuriyeîTeleks• Meclis Grupu, memleket hizmeAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. tinde heyecan içinde. bugün her 20.000 1.6 nun. Demir tel Suut Kemal Yetkin bugün bir basm günden daha ziyade birlik halin53.970 1.1/42 m.nDemir tel toplantısı yapmıştır. Prof. Yetkin, dedir.» 10.000 1.25 » Demir tel toplantıda 19 ekim tarihinde Dil, Ta102 700 1 s > Demir tel rih Fakültesinde yapılacak olan Ulus D.P. Meclis Grupuna yakın çev98.420 lararası 1 inci Türk Sanatları KonDemir tel 2 Baştarafı 1 inci sahifede • reler Büyük Millet Meclisi Başgresiyle ilgili bilgi vermiştir. Kon> Demir tel 78.795 3 Baştarafı 1 inci s'hifede kanlığı için cereyan edecek Koral Nedret Yalçm, Nedim Tekin ve greye Türk delegelerinden başka Demir tel 46190 4 İngiliz İşçi Partisinde ihtilâf tan Yırcalı mücadelesinin D. P. Eskişehir C. H. P. temsilcisi AvuAlmanya, Fransa, Macaristan, İngilDiğer taraftan 8 ekim seçiminde saflarına sirayet edecek bir mese kat Necmi Abadan dün gece yarıtere, Yunanistan, Pakistan ve MısırYekun 410.075 1.250.000. Tl uğranılan hezimetten sonra İngiliz le halinde gelişmiyeceğinden emin smdan sonra saat 1 de yatakların* dan gelen 21 delege ve müşahitler 25X253 m.m. 140.100 Köşebent dan kalduılarak jandarma Yüzbakatılacak, misafirlere Türk fümciliği İşçi Partisindeki ikilik dün açıkca bulunduklannı söylemişlerdir. 30X303 nun. 166.320 şısı Şahap Çakan ve jandarma erleri ne ömek olarak «Dağları Delen Fer meydana vurulmuştur. Müşahitlere D.P. yüksek kademelerine göre tarafından Bozöyük'e getirilmişler hat» filmi ile opera sanatına örnek göre, ihtilâf, parti lideri Hugh Ga306.420 900.000. TL Yekun olarak «Madam Butterfly» gösterile itskell'e karşı bir isyan mahiyetini Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) ve propaganda yaptıkları iddiasiyle bile alsbilir. Arka arkaya üç seçi 1 kasımda yapılacak olan B.M. Savcılıkta ifadeleri almmıştır. 3 cektir. min de kaybedilmesinden sonra, M. Başkanlığı için aday taraftar C. H. P. linin muhakemeleri bugün partinin vcni bir yol takip etmesi ları arasmdaki mücadele devam akşama kadar devam etmiş ve yameselesi, parti saflarında şiddetli etmektedir. rra saat 14 e tâlik edümiştir. BeleAMERIKADAN PLAK GETIRTMEK İSTİYEN HERKESE MALİYE VEKÂLETİNCE BÜYÜK KOAncak şu husus bilhassa göze diye seçimleri yarin sabah Bcdurgörüş ayrıhklarına sebep olmuştur. LAYLK SAĞLANDIĞINI BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ? Solcular, partinin tamamiyle sola çarpmaktadır ki D.P. kulislerinde ga'da başlıyccaktır. C. H. P. liler FAAL O * kaymasmı, bütün sanayiin devlet ki mücadele havası geçen yıhnkin janciarma nez^retinde Bozöyük'e milletvekilleri getirilip burada Artık, istediğiniz LONG PLAY PLÂKLARI doğrudan doğruya Ameriikamete mecbur leştirilmesini istemektedirler. Mute den farklıdır ve partiyi yıpratıcı bir çekişme ha edildikleri halde D. P. liler seçim dillcr ve sağcı unsurlar ise, son sekadan BÜYÜK TENZİLÂTLA getirtebilirsiniz. vasından umumiyetle kaçmmaktabölaesinde serbestçe dolaşmaktadırçimdeki hezimete kısmî devletleş dırlar. lar." tirme siyasetinin sebep olduğunu iddia etmektedirler ve partinin D.P. Genel Başkanı ve Başbakan nezle ve Grip gibi devletleştirme plânlarından tama Menderesin bu hususta ne düşünDünyanın En Biıyük Plâk Satış Mağazası hastalıkların başmiyle vazgeçmesini istemektedir i düğü henüz bilinmemekle beraber, Uçakla Ankaraya parti yüksek kademeleri ve MenBütün siparişlerinizde size yüzde 30 (bazı plâklarda yüzde 60 a kadar) ler. langıcında fenalıkları önlederese yakın çevreler, Başkanhk getirilen hasta mek bakımından faydalıdır tenzilât sağlar. Türkiyeden yapılan siparişlere plâk temizleme malzeseçimi için mücadeleyi tabiî göriyileşiyor baş, diş, adale, simekle beraber, Sıtkı Yırcalının mesi, veya bedava plâk gibi hediyeler verir, UNESCO kugonları kabu! zamanı iyi seçmediği kanaatindenir ye romatizma ALTIN FİATLARI Ankara 17 (CumhuriyetTeleks) dirler. edilir. 17/10'1959 ağn ve sızılarını teskin eder Dün Adanadan bir Amerikan uçaHavalelerinizi, siparişlerinizi, kataloğ ve bilgi Cumhuriyet 1040010423 Sıtkı Yırcalı taraftarları ise, me giyle şehrimize getirilerek İşçi SiReşat 1420014250 selenin basına aksettiği için bir gortaları hastanesinde güç bir amelitaleplerinizi şu adrese gönderiniz: Hamit 1110011150 GÜNDE > emrivâki haline geldiğini, yoksa yat geçiren Hanife Koşarın sağhk THE RECORD HUNTER. 507 FIFTH AVENUE, NEW YORK 17, N.YM V.SA.. Gulden 94509475 6TABLETE KADAR daha evvel adaylığm 1 kasıma ya durumu iyiye gitmektedir. Ameliyat İngilz 1230012400 DİKKAT: İngilizce yazmanıza lüzum yoktur. MUHABERAT TÜKKÇE YAPILIR. Cevaplaruuzı Türk«I HI»Pİ' «~ yakalaııdı Bir uğurlama daha İpin ucu elden kaçtı Eski hamam, eski tas Dağdaki, bağdaki Uzun lâfların kısaları t yo9 tarafsız oluyor G Devlet Sektörü [ 9 günde 5 defa nün Merkez ifade veren Bankasına olan öğrenci borçlan Âmerika'nm Rusya'yı protestosu Yunan Halk Tiyatrosunun temsilleri Başbakan bugün yurda dönüyor V^lisi Londrada Et ve Balık Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: Demir Te! ve Köşebent Satıîacaktır Millî Sağhk D.P. yüksekkade' Irak kızıllan Teşkilâtı kurul meleri Yırcalı'nın | Başbakan Kasımi ması isteniyor zamanı ıyı seçme tehdit ediyorlar diği kanaatindeler İngilterede Meclis Başkanı seçimi Bozöyük'te bir hâdise FAYDALIDIR!.. RECORD HUNTER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog