Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

r DOKTOR DÖBT CÜMHURÎTET Cnmhuriyet'in /nlııt» reauuu: 18 Ekim 1959 22 Yine romatizmaya dair.. VVücutta, lar uzvun, hor •«t«""n ve her dokunun kendıne has be• lirli bastalıkları vardır. Kollagen dokunun da kez* hastalıklan olması tabiıdir. tşte romatizmal hastalıklar ile beraber «Lupus Eritemaîazus» denen bir cilt hastalığı, «Periarteritis Nodoza» denen bir nevi damar hastalığı, «skierodermi» adiı müzmin bir deri âfeti kollagen hastahkları teçkıl ederler. Hattâ bu grupa serum hastalığı. ve bazı kanama istidada yapan hastalıklar da dahil edilmektedır. Şımdı kollagen hastalıklann müşterek bazı önemli vasıflarını sayaiınv r>Ti hastalıklar muzmındirler. îkıde bir mıksler yaparak hayat bo* * yunca devam eder, yani bir türlü geçmek bılmezler. Umumiyetie bırdenbire ortaya çıkarlar ve zaman zaman şiddetlenıp sükun bularak sürüp giderier. Dk nazarda, ateşü ve mikroplu bir hastalık intibaını uyandınrlaraa da, sebep olarak hiç bir mikrop tesfait ediiemez. Hastalığm beürli ve feal bir şekilde ortaya çıktığı vücut bölgesinde. meselâ mafsallarda, ateç olur. Hasta istahsızlıkla zayıflar. Hastalığın oturduğu vücut bolgelerine göre, mafsallarda, damarlarda, kalb ve akciğerlerde, adalelerde ve böbreklerde türlü bozukluklar ve ârualar ortaya çıkar. Bu hastalıkların en muhim hususiyeti. kanın kımuzı küreciklerinin çökme hızı demek olan sedimantasyonda artma tevlid etmeleridir. Hastalık şikâyetleri, cCortisone», «Hydrocortısone. gıbı yenı keşfedilen ilâçlarla ekseriya yatışjr, fakat hastalık ıyı olmadığı gibı eyri de durmaz, hattâ bazan şıddetlenir büe. Bu arada turlü yardımcı tedavUerden faydalanılırsa da kesin bır sebep ve tedavinin bılirmteyişi bu hastalıkların müşterek kaderıdir ştmdilik. Işte romatizmal hastelıkların durumu bu merkezdedır. Dr. Rwep DOKSAT DİYORKI: Sene Sonunttn Su altmdakı arazide kalasıardan derme çatma yapümış iskeleve doğru suratle yurudu. Ancak tikaya bındiKtfi soora buraya ne maksatla geldıklerını hatırlamış gıbı avcı gozlcriııı vahşı tabiatta doıaştırdı, esefle mırıldandı: Emekler boşa gidecek îyi 1 av yapamıyacağız galıba Halbukı gokte ordek kumeierı aaha şımdıden gorunuyordu Takanın kıç tarafma serılmiş bran4a bezının uitüne kendi battanıye torbalarını yerleştırerek oturdu. Aydın merakla sordu: Neden ıyi avlananuyacakraışBt doktor bey' Baksana bulutlar yüksek gerçi sert poyraz esıyor ama, hava açık sayılır. Ördek sürülen yuksekten uçar. Abannıalı ki bulutlar Ha va çok sert olmalı, tıpi olmalı. Buna rağmen fışeklerı rufeğe sür du Aydm da onu taklıt ederken doktorun arkasında yatmak üzere kendıne yer hazırlıyan Aslmura baktı: Hani avlanmaya o kadar hevesliydın Aslı? Ihsan, sevgilısinuı ne cevap verdığını duymadı bıle. Gizli bır «Lâhavle!» çekti. Kendi kendine söylen' di: «Aslı!» diye tekrarladı. Onuc, ' kendi kadınvnın, kendi Ashnurunun [ resmen bu herıfın karısı olduğunu | duşundukçe çıleden çıkıyor. Gene kısa bir zaman ıçın gevştyen sinirleri gerıldi. Zorakı keyfi büsbütün kaçtı. Düşmanca bakışlarını gizlemek kaygusiyle kırpıklerini kısıyor, düîünüyor. « Ben bu duruma katlanamıyacağım. Fıyasko vereceğım! Ş« oğlanı bertaraf etmenin kestirme yolunu bulmalıyım!» Ve yüzü karardıkça kararıyor. Hep kara şeyler düşünüyor, düşünüyor. Uzun sırıklara abanarak koca takayı saplandığı batak arazıden kurtardılar. iskeleden ayırdüar. Ştmdi su basmış pırinç tarlalarının ortasında geçebıleceklerı yolu anyorlar. Govde'erınüı yarısına kadar suya gomülmuş ağaçların, iki adam boyu yukselmış sazlıklarm aratından geçiyorlar. Keşfe çıkılmıj bir nehrin tehlikeleruıi kollıyarak gider gibi ıhtiyatiılar. Nerede başlayıp nerede bittiği maium olmıyan sazlıklarda kaybolmuşa benzıyorlar. Sonra birdenbüe onlerınde golün ufku »çılıyor, gene silinıyor gene açılıyop. Ve sularda yeşıllı morlu aksı yüzen t u p ' dağ yamaçlanna yanaştıkları oluyor. Burunları donuyorlar. Yeni yeni manzaralarla karşılaşıyorlar. tki yana taşmış derelerden geçiyorlar. Uzaktan uzağa su muhasarası altmdaki değirmenler, kulübeler, ağaçlıklar gorunüyor. Lâkin doktor îhsan. W gftzeUflc!*ri görmüyor Hep kara kara düçünft yor:1 « Butun mesele Osmak bgyiıı olümundekı sırra erışebüeıeM». Ip uçları o olayda kördüğüm oluyor. Katıl kim"1 Haşmet mı' Aydın mı' Yoksa hıç akla gelmedfk başka bıri mı 9 Ama nasıl olur, Osmım bey ikisini itham etmijtı? Tam o günlerde başka bır sebepten onun öldürülmesı, böyle bir tesadüf, «kh hıç yakın gelmiyoı.> tki ay devam eden sarhofluğunun âvareleştirdiği kafasını awluyor. Düşuncelerini bir noktada toplamak i»tiyor: Tavan arasmdaki sofada Osman beyle son karşüaşmalarım teferruatiyle hatırlamıya uğraşıyor. Bu arada da bunalıp ıçini boşaltmak ıstercesine gelişi güzel hedeflert aklâhı busaltıyor. Bir ordekçik, uçarken tökezlemp havada dolana dolana düşüyor. Sazlann arasmda çırpmma a duyuluyor Reis, takanın bunıunu o tarafa kırıyor. Esrarke» îdris. yarı beline kadar sarkarak elindeki «ğ Jcepçeyi suya daldırıyor, aUyot ördeğı takaya Aslmur, mırıl mırıl. Enezdekı eski av hâtıralarını Aydına anlatıyor. Aydın büyulenmiş gibi diniıyor. Takanın or'asmda yığılı esyslaruı kıyıcığına çömelen Mustafa ile Ali, yanyana bağh atlar gibi kafa kafaya vermişler, fısıldasıyorlar. Reıs ardl arkası gebnez yeknasak bir Karadeniz havası tutturmuş; sesi derinlfirden geliyor. Şimdi büyük gölde hakiki göldeilerlemekteler. Avcılar mübalagscı olur malum! Fakat bu mübalâga değil. Turkiyedeki tabiat zenginliğinin toparlak hesap bir istatistiği: Gökte mılyonlarca ordek, binlerce kaı, yüzlerce kuğu kume küme kolan vurmskta Sıyah beyaz bulutlarla yanşıyorlar. Su yüzünde de saz adacıklarında yarışıyorlar. Fskat taka kurşun menzıline girmeden bir ftrp«riş oluyor. Suya k«umq mahluklar rüşgârjn önünde duman savrulur gi bi havalanıyor, goğÜB bir yanmdan oteki yanına uçuçuyorlar. Bu hal Aydmı heyccandan heyeca? ne sürüklemede: Hakkın vaımış Ask, senm buralsrını sevmekte diyor. Nasıl de« ğjşik bır tabiat ortasmdeyız. Afrikada mı, Avusturalyada mıyız, ne? yiz Bir fılim seyrediyor gibiyim. Onun heyeeanı Mustafaya, eerarkeş îdrise, Aliye sirayet edıyor. Hep birden bağıışıyorlar: Btr tipi olacağ idi de Bulutlar alçalacağ idi de . Htıvs d=>ha sosuyacağ idi de Aydan bey. sen ne ördek vurulacağını o zaman göreceğ idin. Bu hava kısa hir zaman için doktoru »«rıyor. Dusuncelerinden kurtuluyor. Goılerını kı^ıp sazları araştır=rak gene davrsnıvor Havalarmak üzere bulunan bır yeşılbaş ördeğin sonmuş balona dönerek kendiai suya bırakıverdığıni göruyorlsr. Hedefı hep ıska geçen Aydın, doktorun düşuıdüğü son ördeğe bakarak; Bu sefer d« Srdek fişeğe rastladı' diye hmçla söylendi. Doktor, kavısli kaşlannı kaldırarak ona bir acaip M(tı. Sonra ikinci bir ördeğe namluyu eevirdi: öyleyse bu sefer de ördegi fiş<?ee rastlatahm' dedi Bır elmabaf mmUrm »ntsma »üzül dü, atızüldü. evvelü bir yazımızda, romstrasa diye, sebebi ve tedavisi kesin olarak belh, başlı başına bir hastahğın mevcut olmadığını ve ancak «romatizmal hastalıklar» grupundan bahsedilebileceğini anlatmıya çalışmışbk. Son telâkkilere göre, romatizmal hastalıklar da, kollagen hastaUklann bir grupunu teşkil etmektedir. Kollagen tâbiri ve kollagen 7 hastalık ne demektir Bunun ızahmı deniyeüm. Vücudumuz hücrelerden yapılmıstır. Hücrelerin bir araya gelerek dokuları, yâni nesiçleri; dokuların da uzuvları teşkil ettiği mâlumdur. Her uzuv, çeşitli dokulardan yapılmıstır. Ama (beyın hâris) hemen bütün uzuvlar, hücreleri bir birine baglıyan bir takun uzvi maddelerden ve liflerden mütesekkildir Hücreleri bağlıyan bu dokuya, bağ dokusu denir. ağ dokusunda, kalırüıkları 0,2 0,5 mikron olan, ince uzun ve beyaz ipliği andtran «kollagen flbrillar> vanbr Bir mikronun, milicnetremn 1000 de birı olduğu dikkate almırsa, bu Sbriuerin incelik •ierecesi kolayca anlasıhr. KoUagen fibriller yan yana gelerek, 112 mikron kalınhğında demetler yaparlar. Elâstikryetleri yoktur. Yapışkan bir uzvîkimyevî madde Ue birbirlerroe tutunan kollagen lifler. uzuvlarm yapısuıda mühiın bir yer iîgâl ederler. Adalelerin ince zarımsı gömlekleri, adaleleri kemiklere yapıştıran ve bağlıyae kirişler (yani tendonlar), mafsal yastıklan, hep kollagen liflerden Tapılrmstır. Bu lifler vücudumuzda o kadar yaygmdır ki, damarların, gözleti& dahi yapısma girerler. Meselâ. güzel göztü bir kadının sehhar aözlerindefc renkli tabaka fkornea) da, kollagen liflerden yapılmıçtsr. B 7 FNGIN PARA ilframiyeleri GARİP, FAKAT GERÇEK I Yılın deseni: Ekose Dilenmek çahşmaktan kârlı Delhi sehri halkı 3.000 dilenctye yılda 95 mılyon sadaka veriyormu». Yani günde 4 saatlik «dileneilik» t«n her birinin eline 100 frank geçmektedir. Ücretlerın düfük olduğu yerleTde işçı de bu kad*r almaktadır. * Sarhoşluğu göçiren hap Stuttgart hekımlerinden bın Mrhoçluğu derhal geçiren bır hap ic«t etmiştir. llk müşterı Trafık Bmniyeti Enstıtüsudür • Mahkumlara briyantin yasak Colorado'da Douglas Cezaevi mahkumlannın saçlarma briyantin sürmeleri bir kaç gün once yasak edilmiştir. Çünkü mahkumlardan Jsaac Delbaca vücudünü te peden tırnağa briyantinleyerek kaygan bir hâle getirmek suretiyle pannakhkların arasından mıya muvaffak olmuştur + nBenim Alfohım» «ElvısPresley»e yenı bir unvan takıldı: Bamberg'te XTTI. yüryıldan kalm* bir katedraüin üstünde bir kaç gundür şu sozler goze çarpmaktadır: «Elvis Presley • Benım Allahım». Hartler 50 santım irilığınde, beyaz yagb boya ile yazılmıştır Rock'n roll kıralı kimbılir hangı bilmmez hayranınm kendisine bağışladığı bu unvanı ancak uç gun sonra duyabılmıştir Çunku: Bamberg'ten 150 kılometre uzakta bir birlikte askerliığni yapmaktadır Kul]anılmıs tîyatro bfletleri sataıt dükkân J kadar ıkrarnıye kazanamadınızsa UZULMEYİNİZ ŞANSINIZl bır defa da Yeni Kanada pullanndan mîlyoner olan deükanh «SaintLaurent» kanahnın açılı? töreninin hâtırası olarak çıkarılan yeni Kanada pulları yanhşTıkla ters basılmış imi?. Bunu herkesten evvel Winnipeg tivatrolarmdan birinde memur olan 20 yaşmdaki Meildred Mason, bir pulu zarfın üstune ya^ıstınrken, fark etmiştir. Delikanh keşfinden tam bir iş adamı zihniyetıyle fayAlanmayı düşünmüştür Posta idaresine yanlıçhğı haber verecefine tiyatro arkadaşlariyle birlikte bu pulîardan stok yapmışlardır Sonra meş hur bir pul koleksiyoncusuna satıj teklifinde bulunmuşlardır. Bu işde yalnız Mason'un kazanM 2 700.000 frangı bulmuştur. nır. Öğleden sonralar için baee ekose yünlüler güzeL Akşamlan ekose taftalar... Ekose ile neler giymeli? Düz renk aksesuarlar. (Çanta, eşarp, eldiven, şapka) bu düz renk daima ekosede hâkim olan renktir. Resimde bir dans elbisesi göröyorsumrz. Etek çok lusa (Dior'un istediği boy. Model de zaten onun.) Ekosenin renkleri: Kırmızısiyall. NewYork'ta bır dukkân açılmıştır. adı: «Komşularınıza kultur lu ınsan olduğunuzu gösterıniz.» Kulturunuzu nasıl gostereceksıniz' tşın hoş tarafı burada işte. Dukkânda tiyatro bıietlerı satılıvor ama kullanıltnış bıletler Onları satın ahp bır anlaşma ile tıvatroya gıtmek hakkını kazanacak değılsınız Sadece çantanızın, i cebınızın bır koşesıne koyacaks; ı •k nız. Sırası geldı mı dostlarınıza tnfllak erfen tablo gosterıp «Fılân piyesi gormıve gıtitaJyan reasamlarmdan Carlo Al tım » gıbi lâf atacaksınız Suphe fien, eserlerini sergiye koymak edemezler kı Elinizde ispat ıçın hakkını kaybetmıstır Buna sebep vesika var olan hâdıse oldukça garıp. RessaBu garıp dukkân muşterı bulmm acaıp gri renkte bır tablosu varmıs Munekkıtlenn dikkatini muş mu diye merak edıyorsanız çekmış Bu rengr nasıl bulduğu me evet . Dışandan gelenler biletlerak edılıyormus. Derken amator rı ahp ahp kasabalarına donuyorlerden bm tabloyu seyrettığl sıra larmış Fena mı; ispatlı kultur' da bır sıgaraya yakacak olnnış. Ve tablo birden mfilâk etmıy. KAYIP Fırmama aıt 14 10 1958 Sorguya çekilen sanatkâr sırrmı tarih ve 80796 sayılı tahsısin 1 nüsele vermis Meğer o gn rengı hası zıyaa ugramıştır Yenısıni alacabulmak ıçın Iroyalarına barut ka gımdan eskısmin hükmü voktur rıştırmış ımi». Suzan Uzıel Yenı ve kuvvetli bır banka olan Bîrleşık Tasarruf ve Kredı Bankasmda DENEYlMZ BlRLEŞJIC 1ASAİRİİF YE KREDİ HANRASt Sayın Doktor ve Eczacılara anti • inflamatuar antisilerjik anti romatizmal BULMACA 1 T ( Şehhr Tiyatroları Lâle Tiyatrosunda (Lâle Sineması) 22/10/1959 perşembe gününtien itibaren Yeni bir kortikosteroid FETTAN KIZ • Bu sene ekose her yeri feÜMtttL • • ''Uodayı baştan başa sardı. Bugüne • Ja a hiçbir koleksiyonda görülme*fdr mışbir zafere ulaştı. Her yerdeeko % .. Her türlüsü. İri. ufak... Bat*tSniye desenleri kadar irileri, be; yek elbiselerindeki ka<iar ufaklan ^var Renklerin de her çeşidi. Kırj^ızıyeşil, yeşilmavi ekose. Genç J^dınlar daha çok bu renkleri sevijr»rlar. Yaşklar için koyulan daha Jyi: Bej, kahverengi, siyahh eko'••eler. Fakat yaşıruz ne olursa olhn hep iki renkli ekos«. Ekoseden neler yapmalı? Camaız ne isterse onu. Manto, tayyör, redingot, dans elbisesi .. Yeter ki Inımaşm deseni bu olsnn. Spor elttseleriniz için ekose tüvit arayı Komedi 3 Perde Yazan: C. GtoMotti Türkçesi: Mahmut Abaç Sahneye Koyan: Hadi Hün, Dekor. Kostüm N Paraf dexamethasone 0,5 mgr. x 10 taMet (16slpbamethyl9atphafluoro prednisotone) piyasaya arzedilmiştir. âb*ahlm 6tem İLAÇ FABRİKASI DECADRON İB. KİMYA CVİ T.A.».İ8TAN«Uk. M 1i : Lisan Bılen Eleman Aranıyor Büyük bir ecnebi ılâç fabrikası. ticarî servısinde istihdam etmek üzere, dirayetli faal ve tahsilııti ikmal etmiş, askerlikle ilgisi bulunmıyan genç (bay) eleman aramaktadar. Aranan vasıflar. Gayet mukemmelTürkçe ile birlikte Almanca, Fransızca veya Ingilizce dıllerinden asgari bir tanesine vâkıf olmak ve Ingilizceyi doğru okuyabilmek. Taliplerin kısa hal tercümelerı, bir adet vesıkahk fotoğrai ve bonservisleri ile birlikte «Ticari Eleman» rumuzu ile P. K. 17? ya muracaatleri «BAKKASITÜRXlYTVAKrnJ>J(BANKA&l TW«KlV« VAKIPLAR BANKASI TÜRK1YB VAKIFLAB BMTKAM TURKI«VAK1 TÖRKİTE fJUOFIM BANKAS1 ÇEKİLÎŞt KORUYUCU MELEKLER NOMARAOAVtl BA\AM SEVİ2WLİ BALİKÇI 28 PEKAL DAREVE •ni«l|i™!!';n!!llllllinin!llfflllflilTinii!tlllI!inil!lit!nili!!l!llllltHIİ!IIBmiiMİİ!l1lll1HllfflHtH( \ 1 Soldan 1 Makarioa M* ruşme yeri olarsk seftıklcri »dnmn halkından. i cAıut ısrnı» mânasına ud kelim*. » İnaanlar hep ona kavuşmak için fslifirİBr ama bır türlt ek k»vu»«ünoziar, Irurum namaedi. 4 Güzel »anat, bır er kek «dı. 5 Sofra Ye mutfak le vazımatından, rfuvarda bulunan elektrik kaynağı iehği. C Şımdi gorüj yerın» »arfrfenekte olduğu rmiî, bir sayı. 7 Orta derecede hararete getiren. 8 Vaktıyle bazı İslâm büyuklermm içinde seneierce uyuyup kaldıklan ia^nwt, bir emir. Yukarıdsn aga^ıy»: 1 Huzur ve sukun leinde bulunm» halı. 2 Doymak bHinez ve ne bulursa yer dunımda olan famılya erkânı (iki kelime). 3 Af dıleyen kimse onun üzerıne çoKup rıca eder, tersi bılhassa ikbal duşkünü kimselerin içıni yiyıp kemirendir. 4 Kışlık yakacak macldelerinden, üç zamandan biri. 5 Çöllerde parlak gokle parlak kumlapın birbirlerinde yarattık ları akis netıcesi hâsıl olan bayal oyunu, büyüklerin z=srr an î zaman küçükle Du"ku bulmacanm j re lâyık gorduk hailecHlmiş »eklt | leri hareket. 6 Nota, cerahat 7 Alaturka fasıl heyetîermde mızraplı sazlardan bırini çalma mes'ek ve sanatı. 8 Sahjp, Anadoludakı kasabalarunızdan bıri. 1 •n tiAY OSCAR: ıınıiflin!!!»ıi!i«ıınıtııiRii!tflHffimımnnntııffliflRffiiK '•%!: NoO.000^ İSTANBVL 8 27 A ç m 4 e Program 8 30 v Ta«ıl sabahı tçın m rak 9.00 Haberler 9 15 Gurun melodler 9 30 Sahah şar'sı'arı 10 00 Me'odi ksrv=m 10 30 Çocuk saatı 11,60 Konservatuar kor<e'!i;p naklen yay m ı 1J.00 Kucut; S'udyodan heş tiakiKa 13 05 Şarkılar Turkân D z e r 13 30 H?berler 13 45 Tatil purj melodl'erı 14.30 Turk mxıslk!':ı dlnleyıcı ıjteki«ri 15,00 Paaar konsen 15,45 Beraber sarkllar 16,15 Opera ve oosreüerden 16 15 ŞaVkılar 17 15 Columbıa sa'on orse^rası 17 30 Oyun havaları 17.45 Caz mıiîiğı İS 00 A\m Atutı Fasıl Topluluğu 18 30 Dans muziği 18 45 Şarkılar Sevrm Tanürek 1915 Karışık melodler 19 30 H^berler 19.43 Şarkılar Gul lar Err«l 20 00 Kıbrıs Saati 20 15 Radyo Gazetesı 21,35 Karışık hafıf mıızlk 20 50 Tarıhımızde bu hafta Haluk Şe>>uvaroğiu 21 00 Muzık 21 10 Kucuk Studyodan be? daklka 21 15 Şarkılar Musaifer Bırtan 21 45 Spor ve Muzlk Sulhı Garan 22 00 Kıtapseverle başba^a 22.10 3arttılar v« s«z «s«rlerl 22 30 Konçerto 23 13 Haberler 23 30 Program »3 3a Dan» mıızıgı 24 00 Ka PKOP MMBÜS'ün MACERALARL iTmfBHi nımwı mı n tı mı nmmnnmımı ıttımTmmı unnınun ıuıııiHiımımiTfnnfmi]fRi!!!ifim*nTimnmımımtf un nmmütntmııifNmnniiim TtTRKlYI VAXXTLA]t BANKASI TÜBKJYE VAK1FLAR BAMtASI TVRKlVE V \KTU« l TfRltlYE VAKWTAR «Al«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog