Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ı'8 Efcim 1953 CUMHURfYET Bir Meclis Başkanı Eisenhower ay sonunda tekrar A vrupaya gelecek Batılıların iştirakiyle Pariste yapılacak toplantıda Doğu Batı Zirve Konferansının tarihinin tesbiti muhtemel Şehir Tiyatroları Edebî heyetinondrada şu sırada helki de jden birkaç üvenin istifası ile meyI en fazla dnemle iızerhıde ;d?ne gelen hâdise üzerine dün tek durulan iç meselelerden rar ilgili belediye makamlarından i biıi. Avam Kamaiasına ,Temsİlcİler Meclisi Feza K o j b a Z ı!ariyle yaptığımız temaslar. şim yeni başkan seçimidir. Son genel imisyonu Başkanı, Rusya'nın idıyp kadsr gözden kaçmış olan bir seçimlerden ezici bir ekseriyet sağ, D ..,. .,,... T bu işi Amerika'dan 12 ay hususu meydana çıkarmıştır. , , . , , . . r •Londra 17 (R.) Bıldırıldıgme B lıyarak çıkmış olan Muhafazakâr . l e Yetkili zevat tarafından belirtilBunlara ilâveten Amerikan çevrekadar önce başaracağım • «J ı u uı.ı g° Başkan Eısenhower bu avın jdığine göre: Şehir Tiyatroları Edeıktıdar. bu muhım mevkie gctırıle I , . . , . söyliiyor • L . ı ı. i ut • i sonlarma dcğru tekrar Avrupava ıl ;„.., halihazırdaki dünya meseleB e l I bî heyetini teskil eden üyeler hâlen cck şahsı tek başına tesbıt etme , , .. , " • ! '• . . . . .: . , , gelecek ve Batılı muttefıklerı ile ' !•,. n bir tek konferans ile halleyoluna gıtmemıstır. Başbakaıı ta I,. , , . . ıe,u. b u , üyelik Slf8*™11 v e l ^ l e t e n ^}~ . ., ,' ,• ı „ , , ı on konferans skdedecektır Dosu dilemıyeceğıni. müteaddit toplantı I Baton Rouge, Californıa, 17 (AP) j rafından vazifelendirilen Başbakan Batı arasmöaki zirve konferansının; ]„, ;ı.*: . i : i:: I:,J: I.^.J:..!... ı . , ,„ I m ; l ,,1 j nıaktadırlar Cunkı bu uyelerm, Ui laı iktiza ettiğini bildirmektedirler. Arrer'ka muhtemelen 1361 yı' meri talimatnameye şöre üyelik yardımcısı ve İçişleri Bakanı But tarihinin bu toplantı sırasında tesler, muhalefet lideri ile buluşmuş. Bu arada İngiliz Dışişleri Baka başlarında fazaya bir insan gönde devreleri baziran ayında hitama kimin Meclis başkanı olacağını o biti mümkündür. mııin, zirve konferansı görüşmele rebüece'ktir. ermiş bulunmaktadır. S^hir MecliBaşkan bu husustski görüşlerini . Bu haber Temsılcıler Meclisi Fe* sinin bu devrenin hitamından sonnunla da miizakere etmiştir. nnde bulunmak üzere kasım ayıı za Komıtesi Başkşnı Overton Bro ra yaptığı tcplantıda yeni Edebî nm 12 ve 13 üncü günlerinde Frangetirenlerin bu hâdise yapılacağı bildirilen \ s a v a §ideceği ve Fransız meslek oks tarî.fından açıklanmıştır. Bro heyet üyelerini seçmesi boklenir. üzerinde durmaları gerekir. oks Rusya'nın Amerika'dan 12 ay ken. toplantının şündeminde böyle Değişik partilerin temsil edildiği toplantının aralı't ayınm ilk hafta : dası i'e konuşacağı teyid edilmek önce bu işi yapabileceğinin muhte bir konu ele alınmarmş ve veni İngiliz Parlâmentosunda Iıaşkanın sına rastlaması ihtimalinden bahse tedıı. | mel olduğunu ilâve etmiştir. | secim başka devreve kalmıştır Bu i'iııııılUllllıllUllllllllllllinnilllllllllUIIIIIIIUHiııııııııımiM «kendi tâbirleri ile spikerin» tama ' Brooks'a göre plânlar ilk ınsanl j şekilde gcçen devrenin üyeleri. yemiyle partiler iistü kalması şarttır. , "KÜClİÎC^^Îfcr j fezaya takriben 160 km. yükseğs ni secileceklere vekâieten bu ödevBugüne kadar bu mevkie getirilip ] fırlatmayı gözönünde tutm?ktadır. lerini devam ettirmişlerdir Böylede, taı af sızlığından ayrılmış başkaBu mesafe tedricen yükseltilecek CP üveler pek yakın olan veni sena rasüanmaz. Aynı zamanda, çimi beklemeden istifayı tercih eti tir , iktidarla muhalefet partileri görüşj mi? olmaktadırlar. Brooks, Amerikan feza roketle" San Marino 17 (A.P.) Avrupabirliğine vararak aday tesbit ettik ; Buısa Hafız Kursunda okurken, lerinden bu zat ittifakla başkanlık kendisine lâzım olan parayı şeh nin en küçük 4 devlet temsilcileri lerinin ikinci ve üçüncü kadsme" rimizde bulunan dayısının eşyala karşılıklı meselelerini görüşmek deki âletlerinin kontrol edilememe 136 yaşında Hasan Dedemevkiine oturur. . •. . j r Times gazetesi, bir kaç pün ev rını satarak temin eden 14 yaşın üzere bir toplantı yapacakl?rdır sı dolavısivle Amerika'nin feza vel bu meseleye tahsis ettiği bir daki Zeki Karagöz, hırsızhk su \ San Marino Monaco, Liechetenstein programinda Rusyay. Ukip etmek n l " d l ? l e r l «ÇU"CU d e f a yazısında, Avam Kamarası başka çundan 2. Ağır Ceza Mahkemesin \i Andorra devletleıinin temsılci te olduğunu ifade etmişitr. Çlktl leri 23 ve 24 ekirr tarihlerinde Vanının nasıl bir şahıs olması lâ/ım de yargılanmıya başlanmıstır. ı Aslen Sudanlı olup 78 yıldır AntoplanaZeki Karagöz, dün yapılan du duz'da (Liechetenstein) geldiğini belirtiyor ve diyordu ki: talya'da oturan ve 136 yaşında " Meclis başkanı, on plânda bir ruşmada, Hafız kursunda kendisi ! raklardır. bulunan Hasan Talipler'in 3 üncü şahsiyet olmalıdır. Arkadaslaıı ta ne para lâzım olduğunu. bunu te: defa dişleri çıkmıştır. Asırlık Hasan rafından sevilen, hürmet edilen hay min için Süleymaniyede oturan da! dpde başta Kırım Harbi olmak üzesiyetli, gururlu, hukuk bilgisi bu yısı Halilin pansiyonuna gittiğini I re bir çok muharebelere iştirak etlunan, parlâmenter tecrübeye sa ve dayısının memleketine gittiğini mi.'tir. hip. serinkanlı, sırasında müşkül öğrenince de onun zannettiği elbi! Adliyede yapılan imtihan leri bertaraf edebilecek mizahî mi se ve pardesüyii alıp 155 liraya satRastarafı 1 inci sahifede İrtanbul Adliyesine alınacak mütığmı söylemiş ve demiştir ki: « lacaktır. Aılesinin arzusvına uvul?rak zaçta bir adam olmalıdır. • başir ve kâtip için, dün Adliye İngilterede sık sık Meclis başka Hırsızhk kasdi ile eşyaları alma meıasim son derece sad° «larak ceı Sarayında imtihan yapılmışîir. 15 nı değişmez. 1928 yılından bu yana dım, paraya ihtiyacım vardı, dayı reyan edecektir. Yalnız askerî birlikA\am Kamaiasına başkanlık eden mın zannederek aldım.» lerin eski kumandanlarına son vazil 1 'r1 ' 3 , 3 3 1 ! " ! 3 ^ 3 a ! l n m a s l , ı k 5 r a r l a H î t! :lan 20 memur için açılan imtilerin sayısı üçü geçmemiştir. Bu da, Eşyaların, Halil ile aynı pansi felerini ifa edecekleri bildir'imektehana 56 kişi müracaat etmiştir. bu mevkie gelenlerin hemen parti yonda kalan Ali İhsan Yurdun ad dir. Imtihanda memur adavlanna bir ler üzerine çıktıklarını, kat'iyen lı bir şahsa ait olduğu anlaşılmış Neler dediler? tarafsızlıktan ayrılmadıklarını ve olup duruşma. Halilin ifadesi için ' parça okutulmuş ve 4 sorunun ceGeneral MarshaH'ın ölümü bütün kendi partilerini kollama yoluna başka güne bırakılmıştır. i vabı istenmiştir. Sorular şunlardır: dünyada geniş bir üzüntü yaıatmıstır. sapmadıkiarını gösteriyor. Esasen | Toplu Mahkemelerin sınıflandırılHaberi öşrendiâi zaman Başkan İngilterede Meclise başkan seçilen Geceleri kocaîar eşlerini Eisenhower sunları sovlemi'l *r: ması. Türk Medenî Kanununun karnilletvekili, otomatik olarak ve « Fevkalâde bir devlet adamı idi. bul tarihi Ağır Ceza Mahkemeledövemezler Sivil ve asker olarak son derece seçkaydı hayat şartiyle partisinin porine öderecek harç. kin şahsiveti vardı. Amer!<?n milleti litikasını terketmektedir. Kısacası Londıa 17 (a.a.) Uzun müd en değerli vatandaslaıından birini SON RESMİ 17 yaşındaki sev Irza teca\iize yeltenen 16 siyasî hayata veda .eylemektedir. gilisiyle çıktığı styahatte kalb kiyaşnırlaki Hasan 1 yıla dettenberi tatbik edilmiyen bir ka k?vbetmiştir.> Dikkate şayandır ki, 1945 yılın fayetsizliğinden olen artist Errol nıahkum oldıı nun bir kac;run müracati üzerine Amerikan Kaıa Kuvvetleri Kurda İşçi Fartisi, bugünkünden çok yeniden bahis mevzuu olmuştur Kendisinden 7 yaş küçük bir çomay Başkanı General Lyman Lem Flynın cenazesinde ıkı karısı da daha ezici bir ekseriyetle Avam Sık sık, asabi kocasından* gece. nitzer ise asrımızın en büyük Ame bulunacaktı'r . Dcisinden de ayrıl cuğun ırzına tecavüz ederken vaKamarasının kontrolunu ele aldı leri dayak yiven bir kadın, polise rikalısını kaybettik. Tarihimizin mü mış olan Errol Flyn'in eşlerinden kalanan Silivri'nin K Seymen köğında. Muhafazakâr olarak Meclis şikâyette bulunarak akşamları saat him sımaları arasında yer alacaktır» j bırisi cenazenin şaşaalı. diğeri ise yünden 16 yaşındaki Ha.>sn Şenbaşkanlığına getirilnıiş olan şahsı sade şekilde yapılmasını istemrştir. türk. dün 2. Ağır Ceza Mahkeme21 den sabahın saat altısına kadar demiştir. yerinden oynatmayı düşünmemiş Dışişleri Bakanı Herter şıınlan Artistin cenazesini taşıyan trenin sinde 1 yıl hapis cezasına mahkum kocların eşlerini hiçbir suretle döve Avam Kamarası müzakereleri geçtiği yerlerde meçhul kadınlar j e , . i ] r r i < , t j r vemiyeceklerine dair kanunun tat söylemiştir: yıllarca onun idaresi altında devam « Hayatını vatanına vakfetmişti. j ktndisi için ağlamaktadırlar. Resim bikini istemiştir. etmisti. Hemen hemen 59 yıldan Kanunun başlıca mucip sebebi Tsvazuu. ileri görüşü i!e bize daima j de. bugün gdmülmesi beklenen ar beri İşçi Partisinden olan bir mil rehberlik edecektir.» tistin son resimlerinden b^isi gdşudur: «Akşam saat 9 dan sabah letvekümin Avam Kamarası başkarülmektedir. """T, T"" gorulmuş" degıldır. "r«bl* |Isaat 6 kadar kocalar eşlerini . , '"... . . . . ' , 7 ' Fakat va ,,..,. ^ döV E F AT nı oldugu , *, t Türk Amerikan vemezler. Çünki. dayak dolayısile Hosn.ı Sertesen'ın p«i. Sevİm İngilit basınının da belirttiği gibi, Aydogdu ve Gülümsünün b.ıderneğinin kongresi bu demek değildir ki, Meclis baş vruku c bularsk gürültüler. komşulaTapıı ve Kadastro sabık haları. öğretmen thsan Satih rın i. tirahatlerini bozabihr. kanlığı Muhafazakârların monopo YaUın'm kardesi. Mühendis Ankara 17 ıCumhuriyetTeleks^ Unıunı Miidiirü Almanyadan lundadır. Belki de bu durumda M«7aff*T Alanocak'ın kayınSudanın ilk B. Elçisi Kurucuları arasında, Ahmet Şükrü döndii şimdi bir değişiklik yapılacak. SeEsmer. Tevfik İleri. Dr. Halim Alyot. Ankarada Tapu ve Kadastro sabık Umum çimlerin galibi olan Muhafazakâr Cemal Köprülü ve Halide Edip AdıNAZMİ SERTESEN partinin. bu defa Avam KamarasıAnkara 17 ıCumhuriyelTeleks1 varın da bulundu^n Türk Amerikan i Müdürü Halit Ziya Türkkan tetkikHakkın rahmetine kavuşmuç i na İşçi Partisinden bir aday gös Sudanın Ankara Büyükelçiliğine ge Derneğinin yıllık kongresi. bugün lerde bulunduğu Almanyadan döntur. Cenazesi 1» ekım 19)9 j terilmesine taraftar olduğu söyle tirilen Halifa Abas el Oblin bugün saat 15 te Dernek salonunda yapıl müştür. pazar giınU ögle namazını j! geç vakit otomobille Adanadan şeh mıştır. niyor. mütaakıp Aksaray Valide Ca i Toplantıda. Başkanlığa Cenap Sa Yalçın'ın 2. ölüm yıldöniimü Bu şartlar altında, bu dcnıokratik rimize gelmiştir. miınden alınarak Edîrnekapı hir Silan. ikinci Başkanlığa Ameri | C. H. P. İl Gençlik Kolu, bugün Se*ıitligine defnedüeıtktir. nizam dahiîiıide Avam Kaı.:arası Mevlâ rahmet eyliye kalı Dr. Nute, Sekreterliğe de Se jsat 9.30 da, ikinci ölüm yıldönümü başkanlığına getirilecek şahsın. is vim Gülçür seçildikten sonra. tüzük i münasebetiyle. Hüseyin Cahit Yalter îşçilerden, ister Muhafazakâr te ' yapılacak bazı değişiklikler üze jçın'ın kabrini ziyaret TEŞEKKÜR ederek bir lardan olsun, tarafsızlığını muhafarinde görüşmeler olmuştur. Sevgıli ve k ı \ m'ftlı a n n e m i z ! çelenk kovacak ve daha sonra, za edeceğinden, böylelikle miizakeKİRALlK DAÎRE Dört yüze yakın üyesi olan Dernerelere de tamamiyle hâkinı olacaGÜZİDE ÜLKÜnün Mecidiyeköy asfaltı üzerinde ğin bu toplantısında. konuşmalar rr.erhumun evine gıderek çahşmî ğından. kendini saydırarak tatsız ufulü doîayssıyle meraaime ıştelefon, gomme banyolu 4 oda Türkçe ve İngilızce olarak yapılmış odasinda, hâtıralarını yadedecekür. Diğer taraftan C. H. P. Gençlik hâdiselere fırsat vermiyeceğinden tııak eden Erenköy Kız LiseFİ. tır. 1 büyük hol. Müracaat: 810 Türkjve Iş Bankası. t. E. T. T. Kolu, yayınladığı bir bildiride. H. kimse şüphe etmiyor. ve 1921 saatleri arası. Idaresi mensuplariyle. akraba Üsküdar faciası şehitleri Cahidın, biı fikir ve hürriyet müÖmer Sami COŞAR 63 62 00 ve dostlarımıza. bızzat veya bılvasıta taziyette bulunarak biziçin âbide dikilecek I cahidi olduğunu belirtmektedir. leri teselliye galışan tanıdıklara İzmit 17 (Telefonla) Gölcük'te ve hastalığından vefatı ânına 1 mart Üsküdar fâciası şehitleri kadar yardımlarını esirgemiyen kıymteli Dahiliye Müt için bir âbide dikilmesine karar Dr. NEVZAT AKBAŞ'a verjlmiştir. Bu âbidenin inşası için mınnet ve şükranlarımızı. ai"zTürk mimarları arasmda bir müeyleriz sabaka a,ç'lacaktır. Âbide için nakEvlâtları j di yardımlar başlamıştır. L Fezaya ilk insanı kim gönderecek? Sehir Tiyatrosu hâdisesi Edebî heyet üyeleri meğer vekil imişler! ı o GUNÜN MEVZULARI BVPAMR Gölgesine basmış o Bir düğün, davullar zurnalar... Halay çekenler. hora tepenler.. Yallah diye zeybek oymyanlar. Kızlar. kadınlar pencerelerden bakıyor. Seninki çizmeyi çekmiş. Tabancayı da yana takmış. Tabancanın ucu gözüküyor. Gözükmezse olmaz. Kasketini yana eğmiş. Bıyıklan da bir burmuş ki, hançer ucu gibi. San mendili göğsüne sok muş. Bir ucu işlemeli. Işıltılı saçı kasketinin altından fırlamış. Fırlamazsa olmaz. Atı uzaktaki ağaçta bağlı. Esiniyor. Pancardan. buğ daydan. ya da Çukurovada, Egede pamuktan kazanmış... Orta hallı bir ağa oğlu. Bukadarı olur da seninki kafayı çekmez mi? Kafayı da bir iyice tütsülemiş. Coşkunluğundan ne yapacağını, ne edeceğini bılemiyor Ona buna sataşıyor. olmuyor. Gülüyorlar. Ya da bir okşayıp geçiyorlar. Seninki tabancayı çekiyor havaya bir iki el ateş ediyor. Biraz daha coşuyor. Sanıyor ki herkes onunla uğraşıyor. Bir koca köyün kızı kızanı yalnız ona bakıyor. Bir kaç kere daha tabancasmı ateşliyor. Hür dünyanıtı kavbı: George Marshall öldü Yazan: Samih Sami Hafız olmak ıciıt hırsızhk îoplamyor General M^rshall dün öldü 1 ¥URf)I Beyoğlunun merkezi APARTMAN DAİRESİ . ve zengîn para ikramjyeleri Komunızmle mucadelenin yalnız askerî alanda yurütülmesine imkân olmadığını. mutlak olarak ıktisadi cephede de savaşılması lâzım geldiğini ilân eden. bu prensipi kabul ettiren buyük asker ve devlet adamı George Catlett Marshall, dun hayata gozlerini kapadı. Bu ölumün, yalnız Birleşik Amerika için değil. fakat aynı zamanda bütün hür ınsanlar için de bü j yük bir kayıp olduğu muhakkak. « Memleketimiz mevcut olduğu gündenberi, zaaf emareleri göstererek barı.ş arzumuzun kuvvetinı belırtmıye çalıştık. Bu formül ı artık kat'i olarak çökmüştür. ikinci Cıhan Harbinin Birleşık Amerıka Genel Kurmay Başkanı j Marshall Savunma Bakanlığına i verdiği son raporda bu şekilde i konuşmuştu. 1939 yılında bu vaziDerken efendim yanından bir feyi ele aldığında Amerikan ordudelikanlı geçîyor. koçlar gibi boysu mevcudu 200.000 civarında bununu kınp delikanlıya sallanarak lunuyordu. 1944 de ise bu kuvvet bakıyor. Delikanlı aldırmıyor. Yo7.700.000 kişıden müteşekkildi. Alunu sapıtıp geçmek istiyor. öteki merika tarihinde en buyük askeri önüne geçiyor. Tepede güneş. Bitopluluğu idare etmiş olan bu azimkinin gölgesi, hem de kutsal dam. doğup buyüdüğu Pensilvangölgesi yerde serili. Öbür delikanlı ya eyaletıride Virginia harb okuistemiyerek kutsal gölgesine basıMarshaH'ın İkinci Dünya Uarbi luna girdiğınde «zayıf bir talebe» yor. Parayı kazanmış, cepte. At öolarak görülmüştü. Fakat dört yıl esnasında alınmış bir resmi tede eşinir. Babası da partinin kosonra genç teğmen mektebini birin damanlarından. Arkada üç de karcilikle bitiriyor. ilk vazifesini ala çekilmiş olan Byrnes'in yerine Dışişleri Bakanlığına tâyin ediliyor deşi var dayanacak. Dayanıhr mı rak Fılipinlere gıdiyordu. Birinci hiç gölgesine basıyor mendebur. Cıhan Harbinin patlaması ile Fran du. 1947 ile 1949 yılları arasında bu Vay yezit vay! Sen kim oluyorsun sa cephesıne gelen G. Ma.rshall, eden General kutsal gölgeye basacak! Fırsat bu hâlâ teğmendi. Fakat orada bir Bakanlığı idare fırsat. şunu tepelemeli kî... Şanı milyonluk bir kuvveti kısa zaman Marshall. denilebilir ki, 170 yıllık gökyüzüne çıkmalı... Çekiyor tada cepheye nakletmek gıbi bir ba bir Amerikan an'anesini kökünden bancayı... Bir de nâra patlatıyor: şarı sağlıyor, terfı edıyor ve ge yıkmıya muvaffak olmuştur. Rus«Bİ7 gölgemize bastırmayız.» neral Pershıng de onun için «A yaya karşı tek başına göğüs gerBu. her ay, her yıl Karadenizde, merikan ordusunun en iyi subayı» mekte olan Türkiyeye ve aynı zaguneyde, doğuda, batıda oluyor. diyordu. manda Yunanistana yardım yapıl Beş el kurşunla gölgeye basıp da İki cihan harbi arasında masını temin eden ve fTruman kutsallığını bozanı öteki dünyava = Marshall,""karakte'rine "de"uyğun"^ | doktri'nir ad"ını t'aş'ı'ya"n plân'onün gönderiyor. Tanıklar, gördündü, larak ortadan kayboluyor, bazı as da tavsiyeleri ile hazırlanmıştır. görmedin di. . On sekiz yıl... Ya kerî mekteplerde ders veriyordu. Genel Kurmay Başkanlığını ida da bazı hafifletici sebeplerden ooNazilerle savaşın başladığı günler re ettikten sonra Dışişleri Bakanlayı, beş yıl... Ya da, yalancı tade tekrar ona başvuruluyordu. As lığını ele alan bu Amerikalı. vanık mı yok, kendini savunmuş keri disiplinden fazla hoşlanmıyan tandaşlarına şunu anlatmıya çalısdiye iki yıl... bir milletten. sağlam yapılı büyük mıştı ki. beynelmilel durumun yeHapisten çıktıktan sonra köyHp, bır ordu teşkil etmek vazıfesini ü ni şekli karşısında Birleşık Amezerine alıyor ve bunu tam mâna rikanın kabuğuna çekilip kalması kasabada bir itıbar. bir itıbar d>me gitsin... Bir kuruntu. Yanından sive de başarıyordu. na imkân voktur ve süratle diğer geçilmez. Avrupada Nazi kuvvetlerine kati hür devletlerle elele verilmeli. Gezilerimde bir güney kasahâdarbenın nasıl indirileceği. bu daryardımla'îma yolunda acele yürün sına uğramıştım. Kasabada büyük benın nerede vurulması lâzım geldıği meselesi ıncelenırken ortada melidır. Aksi halde bu devletler bir telâş. hazırlık göze çarpıyor, kurtulamıyacafiı gibi. Birleşik A iki üç kamyon çiçeklerle. bayrskiki plân duruyordu: kasabada bir merika için de kurtııluş yolları ka larla donatıhyor, a. Churchıll. bu darbenin. tngüız adalarından uzaklarda. Bal panmış olacaktır. (Truman dok bayram havası . <Bu nedir?» diye sordum. kanlarda vurulmasını ve oradan trini) ni *>ir kaç ay fasıla ile çok « karşılamıya gidıyor kadaha mühim bir adım takip etmisilerlenmesini teklif etmışti! b. George Marshall ise. nihai ti. General Marshall. Harvard Ü sabanın gençleri, Gençlık Spor Kudarbenin Batı Avrupada. Dunkerk niversitesinde 5 haziran 1947 de lubü... Onun hazırlığını yapıyorte vurulmasının daha doğru oldu yaptığı mühim hir konuşmada, ta lar.» «Kımdir bu adam?» rihin «Marshal plânı» olarak isimğu tezini müdafaa ediyordu. «O adam mı? O adam on yıldsn Bu iki gorüşten Marshall'ınki lendireceği fikri ortaya atıvor. tçokerek fazla dağda gezmiş. altı kişinm sonunda galebe çahyor ve ikinci kinci Cihan Harbinden çıkmış devletlere Amerikanın he katıli bır yığıttır. Bugun ildeki hacephe de açılıyordu. tahliye edılecektir. İkinci Cihan Savaşının bıtmesi men elini uzatmasını talep ediyor pisâneden ile General Marshall de vazifesi du. Ancak bolşevizmi bu şekilde Gençler şanlı şöhretli onu karşılınin sona erdiğıni belirtiyor. son durdurabiliriz. diyordu. Şunu ka yacaklar.» Davullaıv zurnalarla, çıçekier raporunda, Bırlejik Amenkanm bul etmek gerekir ki. Avrupanm kuvvetini muhafaza etmesı gerek Demir Perde dışında kalmış mem bayraklarla beş altı otobüs. kamleketlerin de bugün komünist par yon dolusu Cumhuriyet delıkanlıtiğine isaret ediyordu. Bir asker olarak Marshall'ın va tileri gelişmemiş durumda ise, bu sı, katıli hapisten aldılar geldıler. zifesi belki bitmişti fakat bu ta memleketler Sovyet kontrolü altı Kasabanın içinde de bir iki tur rihten itıbaren çok daha mühim na düşmemişlerse, bunda (Mars attıktan sonra, düğun dernek evivazıfeler onu bekhyordu. Bu de hall plânı) nın oynadığı rol ha ne bıraktılar. fa dünya, şohret yapmış bu aske yatic'ir. tktisadi kalkınma bu karMerak ettim. evine gıdip adamı ri, devlet adamı olarak tanıyacak şılıklı vardım çerçevesi içinde gördum. Yaşlıca, çokmuş bıtmiş ve takdir edeeekti. Başkan Tru mümkün olmuş. bu devletler ev bir adam. Dünya umurunda değil man, yakından tamdığı bu Ameri velâ kendi kendılerine yeter hale ya, delikanlıların da onu karşılv k kalının humete devam etmesı ge • gelmişleı, sefaleti de onleyince ko dıklarından. alıp böyle duğun derçok rektığıne ınandığından, onu, çej m ünist partilerinin toplamakta ol nek evine getirdiklerınden ç kıvançlı. Seviniyor. îşte bunca vı! kıldiği köyden bır hafta sonra he duŞıı reyler duşmiye başlamıştır. çektiğimizin mukâfatını gordük. men getırtıyor ve «özel temsilci» Birleşık Amerikanın. avnı gaye der gıbi bir hali var Bu vatan içın olarak Çıne yolluyordu. Bu temsil için çırpınan milletlerle elele yü bunca vıl dağda gezdık. bunra yıl cıden gelen ilk Taporlarda da, rümesi, bendi kabuğuna çekilme hapıs yattıvsak da .. Îşte gençleÇankayçek rejımının artık çu yıp bun!arla dayanışmıya gitmesı rımiz karşımda el'pençe... rüduğüne. tutunamıyacağına bil halinde kendisinin de kurtulabileVaktiyle talân etmryen. baş keshassa i?aret edılmişti. Nihayet ceği prensipinin ne kadar haklı olÇınden donen Marshall. o sırada duğunu ispat eden G. Marshall miyen çocuklara sd konmazmış .. 1949 vılında lıastalanıyor ve çeki Tâ ki... adam rildüre. baş kes*.. Talân ede. Ö z=man buyuk tdrenlivordu. ^ lerle ad koyarlarmış çocuklara. Fakat. 69 vaşına gelmış ve yorul Baş kesenin durumu başka olurmuş olan George Marshail için muş çevrede.' Ne ke'dar çok adart vazıfe bitmemı.şti. 1951 >ılında Baş nldururse bir delikanlı, itiban A kan Truman. artmakta olan Sov kadarçok , artarmış. Şimdi de nz yet baskısı ile mücadele halinde çok öyle. Anadoluyu yakından biiken kendisine tekrar başvuruyor. İen, bunu da bilir. Katili kımse lâeski Dışişleri Bakanını koyünden netlemez, hor görmez. Kahraman Washıngton'a davet ediyor ve bu •sayarlar. Ocak sondürenler yığıtdefa Savunma Bakanlıs^m.ona tev <*rin yiâitidir. Delikanlılar onS di ediyordu. Buna nederı luzum hayranlıkjla. bâkajrlar. Bu. dedı?leduyulmuştu? rimizın Vajadı^ı .âşiret duz»nmi. Bilinivordu ki. General Marshall derebeylık düzenini dahs olduğu j îkınei Cihan Harbi sonunda Bir. Bİbi'yaşiyo'ruz demefktir. Ö düzenleşık Amerikarıın çok seri bir ter lerrien kalma kötü .geleneklerdır hise gitme=inden üzüntü duymuş bunlar. Sürün gidiyor. ve bunu tasvip eylememiştı. HatBizim kültürumüz, tüm bilgıletâ aşağıdaki sözleri ona atfeden rımiz halktan böyle uzak kaldıkler de bulunur: « Amerikanın ça. yurdu boyle iki ayrı memleket butün askeri tarihinde, seri sefer sa.vdıkça. birleştirmiye çalışmadıkberlığinden daha mahırane bir ha ça bu iki parçayı. kötülukler. kareket mevcuttur. O da terhisin bü tilin kahraman sayılması. canı sı] yük bir süratle vapılmış olması kılanın nam için adam öldurmesı sürüp gidecektir. Gölgesine bastı jdıı!. 1951 yılında ise Amerikan ordu diye adam öldurülecektir. Geleneksel kötülüklerin önune sunun yeniden mevcudunun artırılması. tekrar saglam yapılı bır yalnız ve yalnız halkı oku»makla, kuvvet haline getirilmesi lüzumu iyiyi kötüden ayırd edebılmesıni duyuiuyordu ve bunun için de Ge saŞlamakla geçilebilir. Gerısi lâfu neral Marshall'e veniden başvu güzaf. Gene de diyorum ki koy enştitüıuiuyordu. G. Marshall, 71 yaşında tesıar işe koyuluyor ' fakat bır lerini kapatanlar ıvi etmedınız. müddet sonra hastalanarak bu vaYAŞAR KEMAL zıfesinden ayrılmak zorunda kalıyordu. O zamandanberi de bır köşeye çekilmişti. V E F AT Bu askerin ve devlet adamının Yuksekkaldırırr.'da Ankara koybına dair haberi Türkıye üzunRadyo Plâk magazajı sahibî İ tu ile karşılamıştır. Bav Niko Eftimyadıs'in sevgıli Yılsonu v« Yılbav Munııehelıylı üıt uste fıvkalâıte iki k«)id« K LÖB X PAVİYON LOKANTA İbrahimin idaresinde Virtüoz Piyanist ve Şantöz CEM'AN 1.046.600 lira I Kışıyt 150.000 tıranın Tımtmı ' 6 i d t t Arsa 3 K'vve 8>rar Apartman Daıresı LULA ve RECORD Italyan Orkestrası Şark dansları yıldızı > 310.000 lira Muhtelıf Para Ikramiyıleri i* GÜL GÜLER Alev yutan HARRY Televizyon yıldızı Fransız şantoz IMAVSOMATtl vefat ettiği derin teeEsürle bıldirılır. Cenaze meraslmi yarın ki pazartesi günü 19 ekim 1959 saat 13.30 da Beyoglu Panayıa Rum kilisesinde icra oluna! caktır. Içbu ilân hususı davetiye yerine kaımdir. Cenaze Levazımatı Angelidis Tel: 44 13 52 49 15 S6 ' NEOKLİ EFTİMYADtSin PHmUKBRIIK SON PARA YATIRMA TARİHİ 28 10/1959 Yekunu 4 0 1 6 0 0 Lirayı bulan ÖMÜR BOYUNCA İRAT İ K R A M İ Y E S İ Btrmcı fc>;ıd»y« ıjtırak etmek ıçm 28 10 1959 aksAmına kadar hesap açıntz. Htsabını; yarıj srltırmıı Jacqueline JORRİıSS İspanyol Şarkıları Kralıçesi FİNA GALİCİA Oglumuz Kerope Haçaduryan'ın Haseki Çocuk kliniglmdp «;ormekte olduğu tedaide kendisine gosterilen üstün alakadan doiayı TEŞEKKÜR Prof. Sezai Bedrettin Tumay TÜRK TİCARET BANKASI mı;usı T;;EBBDS TIMFIIIIII» t« aOnif souarE HE (imınıa ııı Nefis ve mütenevvi yemekler. fevkalâde servis. Her pazar 16 dan 19 a Matine. Rezeıvasyon Tel: 48 44 47 Bomonti Şişli Dı. Şımsek Eaykal. Dr. Ahmet Seçkin. Ur Selma Fehim. Dr. Nazım Geclık. Eaşhemsire Leyfâ Korun. Ayr T^kçi ve bütün müst = hdemlere teşekkür etmeyi borç biliriz. Arrin Haçaduryan aıleEi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog