Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYET 1 Washington Mektuplan 1 İKTİSADİ BAHİSLER Amerikaıt sigaralannda = nikotin ve zifir azahyot Beleriıye Yazan: Fred J. Zusy m Washington Reader's Dıgest rın sağlıyamıyacağı reklâmı bedünyanın dort bir bucağında ta davadan elde etmiş oluyorlar. Bun nman. okunan bir dergi olmak şoh dan boyle, bu yepyenı markaların retine bir de Amerikahların sıga buyuk satışlar yapacağına muhakra itiyatlarını değiştıren dergi ol kak goziyle bakılabilır. ekim tarıhlı «muhtelit» ekoııoYazan Tahlillerın dığer ilgı çekıcı bır o mak şöhretini ekliyor Gerçekten, Cumuhuriyet gazcminin ruhuna ve hemen yırmi senedır gayrı munta tarafî da fılıtrelı sıgaralaun umu 3 hamamci, 3 Sİnema sahibi, tesinde cıkan bir ahengine tamamen zam fasılalarla en çok satılan A mıvetle tiryakıye daha az nıkotın yazıda. iktisadi sis * mugayirdir. Me15 şoför ve 20 apartıman merikan sıgaralannı lâboratuvar ve zıfir ıntikal ettıımesıne karşıtemlerin kendileselâ de\let tesebsahibi cezalandırıidı larda muayyen tahlillere tâbı tut lık bunun şaşmaz bır umumi karine nıahsus oyun büslerinin ıthalâtturan ve bu tahlillerın neticesıni id eolmayışı. Dığer bir deyışle, kaideieri üzerinde durmustum. O maksızm muavyen bir istihsali ger I ihracat sahasına >e>a perakendeBeledıye idbıta te:?kılatı. sıneyaymhyan dergi senelerdenberı bazı fılıtresız sıgaıalardan tiryaiçin çalışabilirler' cilik sahalarına yerleştirilmesi bu | ma. vapur, trafik. fırın. kalorıfer, ymı kaidelerını tesbit etmek me çekleştirmek büyük sigara fabrikalarının har'kı. d>§er bazı fılitrelı sigaralara esnaf. hamam ve seyyar esnaf kon selesi, de\let sektörü ile hususi mi? Mantıkan ve pratik olarak, ba sahaları altüst edeeeği gibi hususi manlannda bir takım değişıkhkler j kıvasen daha az nıkotın ve zifır trolune ehemmıyetle devam etmek sektörün unvana bulunduçu eko meselenin tek bir hal çaresi v»r tesebbüste itimat namına bir şey yapmalanna sebep olmaktadır. almaktadır Asıl muhim olan, bun tedır. Dun İstanbul cıhetınde sıne nomilerde hususi bir ehemmiyet dır, o d ı aynı ekonomide çalışan bırakmaz. Nazari olarak hudutları / Nasıl olmasın ki, bundan yirmi dan evvelkı tahlil uç yıl evvel ya mada filım oynarken sıgara ıçen arzeder. Türkıyenin bugünkü du ve birbirleriyle sıkı münasebetler katiyetle tâyin etmek mümkün olsene kadar evvel ilk tahlil netıce pılmış olduğuna gor«. arada ge 14 seyırciden peşın para cezası a runıu budur. Başlangıç noktası o de bulunan işletmelerin aynı ovun masa da. aklı selim, bazı işlerin si yayınlandığı zaman, en şohret çen üç yıl zarfında bütun sigara lınmış, 23 seyırciye de ayrıca ıhtar larak aldıgim esas şudur. Türkive kaidelerine tâbi tutulmasıdır. Am hususi teşebbüse bırakılmasını emımalâtçılarının harmanlarının ni da bulunulmuştur. Dığer taraftan de iktisadi inkişafın vuku bulma me teşebbüsler ile hususi teşeb reder. itimat bakımından fevkalâli markalarîn havli nikotin ve zifir ihtiva Pttıği anlaşılmış, buna kotin ve zifir muhtevasını şu vettfaıye erlerı vazıfe başında olmd sı için, hem devlet sektörünün, büsler birbirlerinden alısveriş ya de mühim olan hudutlara rin\et karşılık satış hacmı bakımından ya bu usulle azaltmıya çalışmış dığı ıçın 3 sinema sahıbı hakkın hem bususi tesebbüs sektörünün parlar. bazan aynı mamulleri is meselesi devletçilik ile hususi te j mevcudiyeti lâzımdır. Her iki sektihsal eder ve satarlar, ekonomi1 şebbüsün telifi için havatidir. ikinci derecede kalan bir marka ve bunda muvaffak olmuş olma da kanunı takıbata geçılmıştır törün sağlam temellere dayanması nın Old Gold en az nikotin larıdır Kalorıferlerını iyi yakmıyan 20 icabetmektedir Uzun bir müddet nin emek, personel ve sermaye pi Son nokta, muhtelif iktisat sısBunun sebebi fılitrelerın tekâve zifir ihtiva ettiği ortaya çıkapartıman sahıbını cezalandıran e için. bu sektörlerden herhançi bi >asalarında, alıcı olarak, rekabet temlerinde. devletin, bir yandan mıştı. ötedenberi sigaranın zarar mül ettirile ettirile insanın ağzına kipler 15 taksi ve dolmuş şoförune bütün ekonomik faaliyetlerin narinden vazçeçmek mevzuubahis halinde olurlar. Mantıkan ve eko zımı ve hakemi fonksiyonunu ifa verici unsurunun nikotin ile zifir sıcak havadan gayrı bir şey süznominin ilerlemesi uğrunda, temez hâle gelmiş olmasıdır. Bu peşın para CPzası tatbik etmışler değildir. Zannediyorum ki bu taşebbüslerin faalivet olduğu üzerinde hemen ittifak eneticelerini ederken, diğer yandan, mühim bir dır. Kadın mernurlardan muteçekdildifti için de Reader Digestin yuzden tıryaki sigaradan zevk a kil bır ekip de dün kadın hamam razive Türkiyenin realitesine ve farklı kıstaslara göre ölçmek doğ istihsal sektörünün sahibi olarak ilk tahlil neticelerinin ilâmndan lamamakta ve kullanmayı itıyat lannı kontrol etmışlerdır Be«ık ihtivaçlarına uygundur. rvı olmaz. Şu halde meselenin ye ortaya çıkması ile ilgilidir. Daha sonra Old Gold satışları diğer edındıği markayı değiştirmekte taş ve Eminonu kazalarında temızBöyle oldufuna göre. karşımı gâne hal çaresi, âmme teşebbüsle evvelce, devlet teşebbüsleriyle huşöhretli markalann aleyhine o dir. Sigara imalâtçıları bunu ön lığe riayet etmıyen ve sıhhi muarinin «basiretli bir tüccar. gibi ha susi teşebbuslerin aynı «oyun kailarak birdcnbire artmış bu mar lemek için dumanla beraber ağı yene cuzdanı olmıyan ışçı çalıştı za çıkan ve halletmemiz gereken reketini sağlamak ve kâr gavesini delerine tâbi tutulması lüzumunu başlıca mesele. şu oluyor. Devletka da en çok satılanlar arasına za gelecek olan nikotin ve zıfır ran 3 hamam hakkında ceza zaptı çilik ile bususi teşebbüsün ahenk bütün sektörlere hâkim kılmak kaydetmiştik. Bu da, çeşitli konumiktarını fılitre etmekten gayri katılmı?tı. tanzım edılmış. 4 hamam «ahibıne içınde yaşamaları hançi şartlara tır. Istisnalar yapılmak istenmiyor larda. bu tesebbüslere farklı muabır usulle azaltmanın yollannı abaçlıdır? Bu iki sektörün birbiri sa ve bazı hallerde âmme tesebbüs mele yapılmasını icabettirir. IthaHemen her sene sigara ile akci ramışlardır. Bunun bir yolunu çok de ıhtar cezası verılrmştir ne zarar vermemesi, bilâkis bir lerinın kâr dahil maliyetten alçak lât, kredi, vergicilik gibi mevzuğer kanseri arasındaki münasebe mesameli sigara kâğıdı kullanmak Basan ve yavan Genç bir kadının ölümü birini desteblemesi için, ekonomi bir fivata satış yapmaları icabedi larda devlet teşebbüsleri ile husutin derece ve ehemmiyeti hararet böylelikle de dumaııı havalandırCumhurlyet Matbaacılık ve ve verilecek düzen ve tatbik edi yorsa. bu ıstisnalar sarahaten ilân si teşebbüsler arasında farklılaştırli tartışmalara sebep olduğu için makta süpheli görüldü bulmuşlaıdır Dumanın Gazcteoilik Türk Anonım Şırketı lecek <ovun kaideieri» ne olmalı edilmeli ve mezkur teşebbuslerin nıa olmamahdır. Bir tarat. diğer sigara imalâtçıları mütemadi su havalandırılmasının dumandaki ni Cag.ıli'glu Halkevi sokak No 39 41 zararlan devletin verec«îi acık tarafa nazaran tercih edilirse. mu Savcıhk vc pohs. genç bıı kadıdır? rette harmanlarını en az zarar ve kotin ve zifir mıktarının azalmaSahıbı karşılanmalıdır. ayyen bir sektöre imtiyazlı muame nın şüpheli ölümü etrafında tahkırici madde ihtiva eder bir hâle sına neden âmil olduğu henuz tatBu nıevzu üzerinde düşünürken, sübvansyonlarla NÂZİME NADİ le yapıbrsa, iki sektörün ahenkli kat yapmaktadır. getirraiye gayret etmekte, dola mın edici bır şekilde izah edılemeseleyi evvelâ nazari yönden mü Sosyal veva geniş iktisadi mülâha şekild« yanyana yaşamasına ımkân Yazı ışlerını fl'len ıdare eden yısiyle de bütün vakitlerini sigara memektedir. Bazı kımyagerlerın talâa etmek doğru olur. Devletçi zalara davanan ıstisnalar herkesçe kalmaz. Dcvletin, jukarıda işaret Şişhde İzzetpaşa sokağmda 28 Mes'ul Mıldüt nıalum olmalıdır. Bu gibi hallerin lannın nikotin ve zifir muhteva iddiasına gore havalandırma daha lik ile hususî tesebbüsü telif etÖMER SAMİ umumileştirilmesi ve bütün d«vlet ettiğimiz gibi, iki sıfatı haiz oldu numaralı evde oturan 30 yaşmda sını azaltmıya teksif etmektedır tam bır yanmıya imkân vermekmenin en mantiki yolları nedir, ğu ekonomilerde farksız muame Lahut Şerıdik ısminde evli bir kaGazcteıni7t; gonderıîen eudk ve \M/Iler. Filitreli sigaraların âdeta bir tedir. Bır diğer ıddia ıse. kâğıdın Esrar satmak sucundan sanık o meselenin nazari olarak araştırıl sektörünün devamh olarak zararı leyi »ağlamak bilhassa guç. takat lar neşredilsın edilmesın lade edilnv z. na çalışması gibi vaziyetler a«]a dın, dün boğaz ağrısı için 2 haptlAnlaıdan mesullyet kabul edılm^z denbire ortaya çıkıverişi ve çok mesameli oluşu yüzunden her çelarak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ması icabeder. Saniyen. bu nazari kabul edilmemelkiir. « nisbette mühimdir. Bu bakımdan kasa bir zaman içinde filitresiz kişte ağıza daha az duman gelmek yargılanan Ömer Akyollu, dün 10çerçevenin muvacehesinde, mazidevletin müteşebbis olarak fonksi yutmuş ve biraz sonra ölmüştür. sigara satışlarını âdeta gölgede bı te ve yanış daha yavaş ve tam olyıl ağır hapis, 3 yıl Marmarise sür de vapılan tecrübeleri ve hâdisetki sektör arasındaki hudut me yonu ile ekonomik hayatın nazımı Cesedı mu^vene eden Adalet doVrakışı bu gayretlerin eseridir. maktadır. gün ve 33 bın lira para cezası ö lerin seyrini tahlil etmek ve bunselesine gelince, bunu nazari ola olarak fonksiyonu arasında kat'i toru, olısmü iupheh gordüğünden dan neticeler çıkarmak lâzım ge rak çizmenin güç olduğunu kay bir ayırma yapmak zaruridir. Reader's Digest'in kasım 1959 nüs YARA ve VANIK MERHEMI .. Sigara zevkınde Reader's Dıgest' demıye mahkum edılmiştir Morga kaldırtmıştır. lir. Bu vazımda meseleyi sırf na detmek gerekir. Hususi teşebbüsün hasında yayınlanan tahlil netice in ügısi olmıyan diğer bır değişikAtatiirk İnkılâp Müzesi zari \ondcn ele alarak. devletçilik yapamadığını veya yapmak isteleri bazı yepyeni markaların fi lik de halkın nane gibı, mantol ile hususi tesehhüsün telif edilme mediğini devlet yapmalıdır gibi ntamir ediliyor litreli çeşit nikotin ve zifir muh gıbı çeşıth şekilde rayihalandmltevalarınm en az olduğunu gös mış sıgaralara rağbet etmesıdır. Şışlide'kı Ataturk İnkılâbı Mu sini mücerret olarak tetkik etmiye mumi kıstaslar yerinde olabilir, termektedir. Tıpkı yirmi sene ev Kimyagerlerin ıddiası bu rayiha zesinin bazı kısımları tamir edıle çalışacağım. fakat bunların tatbikata intikali vel Old Gold için olduğu gibi, dev ları tutüne eklemek teknığının eeğinden Müze bir nviddet için ziNazari bakımdan üç baslıca nok daima münakasalı olacaktır. En firmalarla rekabeti akıllarından nıkotın ve zıfır muhtevasını azalt yarete kapatılmıştır. Açılış tînhi ta mevzuubahis oluyor: 1) Sektör iyisi, hududu nazari ve mutlak ogeçiremiyen bu yeni markalar, mak ımkânlarını da sağladığı mer ayrıca ilân olunacakür. lere tatbik edilecek oyun kaideie larak tâyin etmenin imkânsızhğımilyonlarca ve milyonlarca dola kezindedir. ri; 2) Sektörler arasındaki hudut nı kabul ederek, bunun meydana Eınirçân İstinye arası meselesi; 3) Devletin, hem hakem, getirilmesini, memleketin şartlarıtrafiğe kapatılıyor hem alâkalı taraflardan biri ola na, sosyal ve tarihî sebeplere terketmektir. Bazı sahalarda. hem Boğaziçi sahil yolunun Tokmak rak ortaya çıkması meselesi. Daha evvelki vazımda işaret et jdevlet teşebbüslerinin, hem hnsuburnu kısmının inşaatı dolayısiyle si teşebbuslerin faaliyette bulunEmirgân İstinye arası yarm sa tifim gibi. hususi tesebbüs siste manıaları için sebep yoktur. Anbahtan itıbaren kısa bir müddet minde, es»as gaye âzami kâr veya cak, müşterek olan ve ayn kalan için trafiğe kapatılacaktır Bu kı kazancı sağlamaktır. Diğer taraf sahalar bir kere tebellür etti mi, sımda vasıtalar trafik memurl&rı tan, plânlı kollektif iktisat siste mevdana gelmiş hudutları yeniden minde bütün işletmeler devlet man\n göstereceği güzer?âhı takıp lıdır ve gayeleri de devlet tarafın değiştirmek veya çiğnemek husuedecekierdir. dan tâyin edilen istihsal hedefini sunda fevkalâde ihtiyatlı davranıl«İskenderun» vapuru ring ' tahakkuk ettirmektir. Şimdi me malıdır. ttiyat olarak hususi teşebbüsün faaliyette bulunduğu sahasele şudur: Devlet işletmelerinden lara devlet teşebbüsünü sokmak seferinden döndü mürekkep bir devlet sektörü ile Altı aydanberi Cenubî Akdeniz hususi teşebbüslerden mürekkep rıng seferinde buluran «iskende bir hususi sektörün me\cut oldurun» yolcu gemisi dün sat 13 te 22 ğu bir ekonomide, ister deTİet, isyolcu ile limanımızg dönmüştür ter hususi olsun, bütün teşebbüsoîskencerun», bütün rirtg seferi leri aynı «oyun kaidelerine mi tâboyunca 697 si birinci, 1120 si ikin bi tutacağız. yoksa bunların faaci. 7757 si turistik mevkılerde ol livetini farklı kaidelere. kıstaslamak üzere 9577 yolcu, 220 otomo ra göre mi yürütecefeiz? Diğer bir deyişle, hususi teşebbüsler kâr sabil taşımıştır «İskenderun» 6 avlık ring sefe iki ile hareket ederkeıı, devlet terinde 5 milyon 160 bin lira hasılât şebbüsleri, kâr veja zarara bakyapmıştır Devletçilik ile hususî Y zabıtasınm teşebbüsün telifi kosıtrollan OSMAN OKYAR C ı NAUNA. MIHINA Sinanm torunlarma bakıtı! nkııı tarihlerde memleketin muhtelif koşelerindekı yeni yapılarda vukua gelen çoknı e ve yıkılma hâdiselerini hatırlayabildiğimiz kadar sırahyalım: 1 Ankara spor saloııu, 2 Kuçukyalıdaki sinema binası, 3 Şişlideki sinema. 4 Çorum Çinıento Fabrikasmdaki silo. 5 İstanbul Üniversitesi inşaatında bir istinat duvan. 6 Istanbulda bir plaj gazinosunun çatısı. 7 Nihayet muhtelif şehirlerde apartunanlar ve evler. Kıs^ tamanda bu kadar binanın kazayia uğraması memiekette yapı işlerinin norraul gitmediğini göstcriy ordu. Vekunun kabarması lâzım gelen tepkileri yaratmakta gecikmedi. Basın tenkitlere, tavsiyeiere girişti. Mütehassıslar fikirlerini soylediler, oğüdler verdiler. «Eh. elbette bunların tesiri gorülür. Artık inşaatta yanlış hesaplara. curuk nıabemeye. kusurlu Hcillğe yer verilmez» dedik demedik. e\\elki gun Ankaradaıı yayılan bir habeı ne ham hayallere kapıldığımızı anlattı. Devlet merkezinde İstanbul asfaltını havadaa katetıııek uzere yapılmasıııa başlanan 30 metre boyundaki bir köprü gıııııbur gumbıır >ıkılmış. Bu hâdise nıuna^ebetiyle Aııkarada yetkililer tarafıııdau verilen denıecte yalnız 810 metrekup betonun çöktüğu bildiriliyor. böylece zaranıı derecesi azımsanmak ve hâdise kuçümsenınek isteniyor. Her şeydeıı evvel şunu belirtelim ki mesele yıkılan betonun a7İığında veya cokluğunda değildir. Bunun nıiktarı 1 metrekup de olsa hâdise hizim icin. bizim muhendislerinıi?. bizira işıilcrimi/ için yüz kı/artıcı mahiyetini asla kaybetmez. Ankaradaki yetkili çevroler verdikleri denıeçte tahta iskele ve kalıplar. dökıılen betonların ağıılığına dayananııyarak çökmüştur.» diyerek yapılan hesap hatasına işaret etmekte. boylece acı hakikatl onlar da tekrarlanuş olmaktadırlar. Köpru \eya bina hesaplariyle değil. ay dunya mesafesine ait he>aplarla mcşgul medeniyet dünyası bunlarda inanılmaz bir isabet sağlarken bizim lıal.ı ne kalınlıkta ve ne mukavemette kalıbııı ne kadar betoıı kaldıracjğını doğru hesaplıyamamamız hepinıizi derin derin dusıındurse yeridir. Miınar Sinanm 16 ncı aMrda yaptığı kopruler. binalar. mabetler halâ diındik ayakta dururken 20 nci asrııı ikinci ydrısında onun torunlannm gosterdikleri bu beceriksizlikler ender de olsa gene hicap veriyor. uzüntu veriyor!. Cevat Fehmi BAŞKIT Esrar satmaktan 10 yıla mahkum oldu DERIVIT senesonunda ve senebaşında Yaşlı ve hasta mahkumlar İmrah'dan memleketlerine sevkedilivor Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Doç. Dr Sahir Erman İmrah Adasında mahkunıiyetlerini çekmekte olan suçlulardan. bedenöı cahşTia kabiliyetlerini kıybetmiş çok yaslı ve hasta olan rnahkumlar memleketlerindeki cezaevleriiM sevkedilm"'*edir Bu kararla. dün şehrimize 29 mahkum gelmiş ve Sultanahme* Cezpevme yerleştinlmiştır. ÜÂZÂRÎ ve TATBİKÎ CEZA HUKUKU UMUMÎ KlSIM Cild: U/î Hukukta aykırılık unsuru Maııevi unsur Suça tesir eden haller Suçların içtimaı Suçlu ve mağdur Miieyyide. 736 sabife Fİatl 40.70 l > * İ S M A İ L A K G Ü N M a t b a a c ı l ı k ve K i t a p ç ı l ı k M U e s s e s e l e r i Merkez: Cağaloğlu Servilimescit Sok. 24 İstanbul • Tel. 22 09 68 uarlori I H A K KİTABEVİ (BabtAlf) Ankara C«d. 4 htan. J"" | CH \ HAK KİTABEVİ Vanıksaraylsr Sok. 1 istanbvl 8 Ekim 18 Rebiülâhır 14 30 Aralıkta 1 talihli 6 Daireli 1 Aparlmanın tamamını ve 7 Martta E |12.45 6.32| 9.35)12.00 1.30 1104 t aene 1 talihli daha 6 Daireli diğer ıiRiıiflMtınniHnııniMiııııraHiıınıııııııııuffiiiiıııııııııııııiH^ ıiııııiiiııııiH.ıimınuMsıniHnııiiiiııııııııııınıınıııııııııınıııııııiiiıııııiHiııtıınııııiı^ıııııııııııııııııı^^ 1 Apartmanın tamamını kazana• • • • • • • • » » » • • » • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • taktır 6 Daireli bu Apartmanlar • • • • • • • »•»• • •• •• • • • • > • • • • • • • • » • • • » • • • • • • • • Aııkarada, Kavaklıderededir. Beher znlmasmlar diye. lemez. Çok pamuk toyla bu f CUMHURİYET'IN TEFKIKAS1: 85 ^partmamn aylık kira geliri 2500 l ^ uzun karısı tslâslandı. Ev >:1. ölmez sa§ kalır»am seni r 'eriııt gelen los,!,oca Muhtjrnı «Jsker ederim bu l»'ş. Sonra hra civanndadır Aparttnanla ı altına serecek bir paUzlafı da izinli gelirken. vaursın komukazanau talihli düediıjı takdirde voktu. Çaresİ7lik ieiııde döndıi taaa. böyle böyle hal keyfiyet apartmanın yerine 240.000 hra durdu. bizim evde dersin. Avradım ço Muhtar: cukİ3rım da benden beter derpara ikramiyesi alabilir PAZAR HER YAŞA, PAZAR HER ZEVKE HİTAP EDEN T E K MECMUADlR 6 12,11 59 15.02 17 26 13 56 4 3: O & 2 ay ara ile birbirini takip edecek 2 hüyük çekilişte: 45 Apartman Dairesi ve 1.300.000 lira para ikramiyesi KTflDiKEK öcumüzü o alacak.» Bağırdı: «Onun bana yaptığı iyiükten soura keUemi bile kesse kanım Muhtarımızdan yana akar. Daydun nıu İsmail?» Bunu Muhtar duydu. sevindi. Yakmlardaki köyHUcr de duydular. Muhtar doğruca Uyuzoğlanm evine gittL Uyuzoğlan göçünü her zaman obanın dışına, köylüle obadan uzaktakileri gezmeliynün uzağına kurardı. Gündüz böy dt Gece de ötckilert Daha dişlileri l'zaktan seslendi. «Heeey Mahmut, orada mısın? Yanına geliyorum^, Mahmut ayaga kalktı, sevindi. Köyün koca bir Muhtarı evine, ayağına kadar geliyordu. «Buradayım Emmi, buyur,» dive onu yolda karşıladı. Mahmudun sevinci Muhtarın şözünden kaçmadı. «Eeee bakalım, nasılsın Mah mut oflum? Sen de gittin mi Tasbaşm toplantısına?» Mahmut h«yecanlandı; «Yoook! Tövbe tövbe! Ben " "8385" kfşİye~3" ÎÖo'ÖÖÖ lira " İştirak işin tasarruflannızı 28 Ekim 1359a Kadar iştirak için tasarruflannızı 6 Ocak 1980'a kadar Türkiye Iş Bankasında topiay Muntar eğildi, elini omuzuna koydu. Kır İsmail kalkmağa davraııdı. kalkamadı. Sonra ellerini ye re dayadı, kalktı. Muhtar gözlerini gözlerinin icine dikti: «Kızı nasıl elleriııd«n abp getir"?iy<><»m oıı'arı da öyle bir perişan, perperişan edeceğim ki âlem dc saşacak. C. üiie âlcnm parmağı ağzmda kalıp Muhtar oiuııea boyle olmalı. böyle köyüıı babası. hısımına. akrabasına boyle sadıkane. bovle bağlı insan olmah. Böyle insanoğlu insan olmalı, diyecekler. Kızın söylediklerini duydun ya. bundan sonra var da. git baskalariyle birlik ol. Bırak da beni, el içinde yalnız koy da öz teyzeyin oğlunu.» Sertçe. elini yeniden omuzuna koydu, çekti. Kır İsmail bir soze varamadan Muhtar oradan ayrıldı. Kadınsa ayağa fırlamış. ayakta kalakalmış kocasının yanına gelmişti: Sen var da,» diyordu. Taşbaşın oğluyla git. Ben çocuklarımlan Sefer Efendinin yanuıda kalaeağım. Bak, senin alamadığin «Oturnıyacağım bacım,» desin. Komutan bir koca şise ilâç di. «Dpdim ki varayım bakaverir sana, getirirsin. Sürersin. vım, su bizim deli oğlan ne hal sürersin avrada, çocuklara, onde. O derdi daha çekiyor mu lar da iyi olurlar.Bu babalığı sunaz?» sana yap.mağım. Sen uyuza düKadın çözlerini yumdu. Ba seli altı yıl oldu öyle mi?» *ını eğdi. Mahmut kıvançla gülerek«Duydum ki çocuklara da bu Muhtar Emmımle bileyim. O «Çok oldu.» dedi. laşmıs, öyle mi?» nerde, ben ordayım. Öl dediği Sonra Muhtara Yaklaştı: Kadın şene başını eğdi. yerde ölür, kal dediği yerde «Amanın Emmi, tövbe tövbe! Üstü başı paramparçaydı. Ko kalırım. Avradım da öyle. ÇoBen senin yolundan sapar mıcaman ayakları kapkara, yarık cuklarım da öyle.» yım hiç? Sen beni bu yıl bir yarıktı. Çocuklar çırılçıplaktıHar. lıart kaşımyordu. asker edersen Bir an önce . lar. Uyuz Maiınıut tamamdı, taKulun olurum.» «Sana demeğe geldim ki, bu ruanıdı ama varıp evine azıcık Kalm bir sesle. başını salıyakıs, kihe dönünce, Şube Reisioturmaliydı. Hoşuna şiderdi fırak ne çideceğim, yalvaracaâım, karanın. Fıkara kısmma bir «Ederim, ederim^ dedi, yürüserıi mutlak asker ettireceğim. parça güleç yüz eöster. onlara dü. Olma7 olası baban yaşını küdünyayı bağışlarsın. tyuzun evinin ötesinde Zala cük vazdırmıs. Crrekirse yaşıKonduklan yere vardı. U>uz nı da büvüteceğim. Sen bu kıs canın evi vardı. Zalaca bir leMahmudun konağında ağzı kığende bir şeyler yıkıyordu. Görık bir tencere, bir de yağ do mutlak asker olacaksın. AskerIu bir rakı sisesinden başka hiç liğe gidince de orada seni has zü ona ilişti. Kimseyi dinlemez. taneye alacaklar, seni bir iyice lâfı çok, kimseyi takmaz, kenbir şey gözükmüyordu. Çırıldi basına buvruk bir kanydı çıplak. boydak gelmişt». Köy iîâçlayıp, anadan doğmuş gibi Zalaca. Zaptolunacak kalenin edecekler. Mıstışı bilirsin. Kel deki evi de dopdolu değildi zorlu taşlarından biriydi. Malki O da tamtakır. cenin oğlunu da bilirsin. Bin mülkü. tarlası da vardı. Koca Sn fıkara kısmı ne dc ivi o on yıllık, birisi on bes vıllık lur, diye düşündü. Amma eluyuzdu. Karının oğlu da, Kü sı. çocuğu kimi kimsesi yoktu Kocasım evİPndiğinden bir a > lerine birazcık bırşey geçmeIüstür Veü de öyleydi. Uyuz sonra alıp Yemene götürmüşsin, bitleri kanlanmasın azıcık, olmayan mı vardı Onları, burunları havayı döğer. Allah baktım ki, mümkünü vok u ler, bir daha da dönmemişti. O da bir daha kocaya varmamış, bunlara dis versin de tırnak vuzları iyi olmayacak. Göndertarlasını kendi sürmüş, ekinini vernıesin. Bunların böyle îyi, dim askere. Gönderdim askere. kendi biçmis, ineğini sagmıs. böyle masum, tertemiz. çocuk uyuzlarını ivj ettiler. Tosun gibi kalabilmeleri için eün yü gibi döndüler askercilikten. Bu vağım bir gramını bile yemeden gatmış, para yapmıştı. Bu zü eörmemeleri gerek. Allah da uyuz kısmı bir belâ hastalık. f Arkası var) o sebeotcn bunlara vermez. Bo Askerden baska verde ivi edi TÜRKİYE YIL Sİ 8ANKASI Ke5ides1r.de pdra/ıızın... ıstıkbalınızın emniyetı SO NU 313.OOO Kijiye Lira ÖĞRENCİ HESAPLARI nda 1 Kişiye tahsil boyunca Erenköy'de 60.000 Liralık 1 0 . 0 0 0 Lıraya kadar ayda 5 0 Lira Tahsil Masratı. 66 Kişiye 2 . 5 0 0 Lira Para lnramıyelerı APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye 12 Kiyye 525 Kişiye 45.000 10.000 20.000 65.500 Lirol.k Lıro Liro lira ARSA Son para yatırma günö : CKylMİYFT ^ 3 «ÎAND1GI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog