Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

' B l m n DlcOsOntfe Sir Sahes«r DahP OUMAS FILSden f> 1, Çpvıren Z«hır Guv»m(i \flK.ll 'fıs, sağlam O I / V E N Bedelsız bultenımızı ısteyıniü J A v • M ı v ı Cağaloğlu YokusuİSTANBUL, Salteser Romanlar Sensmde ,® Kamely an Kadın e tlı. U 10 Lır» 35 inci yıl Sayı 12.655 urnhuri açıkladı Gnl. G. Marshall Büyük Çiftçilik Zir. Muh VEHBI AYAS Genel ve Özel tarla Ziraatı Bagcıhk Meyvacılık Sebzecılık Çıçekçı lık hakkında memleketımizin onjınal zıraat metodları açıklanmış ve bunların modern usullerle tashihi düşunulerek hazırlanmış 730 sahıfehk mukemrr.el bir eser Fıyatı ciltlı olarak 750 Kuruştur. İNKİLÂP KITABEVI KLTRUCUStl: Y U K U S NADİ Telgraf ?e mektub adresi Cumhuriyet Istanbul Posta Kutustı: Istanbul No. 246. Telefonlar: 22 42 S8 22 42 99 22 42 90 Pazar 1 8 Ekim 1 9 5 9 Devlet Sekiörünün Merkez Bankasına olan borçları Maliye Bakanı, bu borçların ğmı, bir kanun tasarısı uzun vâdelere bağlanacahazırlandığını Tasarmm, Tork parasının degeri ve kredüerin müessiriyeti bakınunrian bâyök faydalar temin edeceğinden bahseden Polatkatı, 19 50 den önce ıslab aateliyesine gidilmeaiş olduğuna da söylüyor Aakara, 17 (Cumhuriy*Tel«M Bugün Maliy* Bakaoı Hasaa PoUtkan devlat »«kttrflnfta, Mtrkez Bankastn» O)M borçlan tU •lâkalı bir beyanat Polatk«n, Topnüc Mah«ull»rt Ofisı. Tarım Satıa Kooparatiflcri, Shbank, Sümerbank, Şekw Ştrketi ve Ilter Bankaaı gtbi ftmrnt Mfaftrune dahil teçekktü T* ktmımfamB Merkez Bankaan* olan berf lan rın uzun vadeier* bağlaıuKaığını, ba tıu temin jamnındm bir kanun ta sarm hastrlanauf olduğunu s6vi«mı«. bu «t>r*tf# Merkeı Bankaa kredilerınin seyyaJirct kazanaca ğını re dolayniyt* Tftrk perası kıymetinirı yükspleoegini belirtmıştir. Arfcaaı 9*. t, Sü. 1 *• D. P. Yöksek kademeleri Yırcalının zamanı iyi seçmediği kanaotindeler Generai Narshall dün öldü m ile harb sonu Avrupasının kalkınmasında rol oynıyan Generalin öliimü dünyada büyük teessür yarattı Yarahcısı olduğu yardım plâWaxhmgtor> 17 'R.' .Marsbaü Plânı» nın yaratıcısı General George Marahall. bir müddettenberi tedavi edilmekte olduğu Waiter Reed asfceri hastanesınde dün gece blmuştıir Harb imtıdadınca Genelkurmay Baş kanı olarak vazıfe goren ve bu suretie 9 mılyon Amerıkan askerıne kumanda etmış1 oluı General, harbden sonra Dışışleri Bakarn ve Savunma Bakanı olarak 'da çahşmıştı Müteveffa General 78 yaşmda ıdı 1M7 yılmda ha^ırladığı ve tatbik ettıği Marshall Yardımı Plânı dolayısiyle Nobel SuHı nHlkâfatuıı kasanmLŞtı Generalin cenaıeai Arlıngton fehrinde Fort Myer kıbsesmden kalduı Arkası Sa. 3. Sü. 3 d* Koraltana karşı adaylığııtı koyan Yırcalının taraftarlarına göre ise, mesele basıtıa ak« settiğiıtden, bir emrivaki halinc gelmiştir Dün şehrimize gelen Balıkesir milletvekili, bu hareketini, D.P. içinde bir çatışına ve bir kaynaşma şeklinde yorumlamanın hatalı olacağmdan bahsetti Bu vıl Buvuk Mıllft Mecüsı Bzîkanlıgına adavlığını koyacagı kesın olarak anlaşılan Balıkesır mı!letvekılı Sıtkı Yırralı dun sebah Ankaradan jehrımıze gelmışti'Kendısıvle konuştuğumur S'tki Yırcalı, ga/etemıze aşağıdakı beyanatta bulunmuçtur' . Malum olduğu uz»re Buyuk Mıllet Meclni Başkanhâi"!» adâylığımı kovmam ke;fnf*ı Dartımıım Mechs Grupıı toplantısında bahı« mevzuu olacaktır Bununla beraber çecim'e ge!lnen her yer çıbı. Meclıs Ba'kanlsğı ıçın de. bır cok kımsenın »davlığını kovma^ı tabıîdir Arkssı S». 5. Sn 7rfe De Gaulle'ün plânına rey vcrmeyince^ partiden De CrfttiHe'ett tardedildi Paris, 17 (R.) Fransız Mecli §ind« cereyan eden Cezayir müzakereleri sırasında Hukumet projesıne oy Yermemiş olan 4 milletve kilı. partıden nıhaî surette atıl mışlardır Müeakerelerdejj evvel plâna muhalif olduklan bilinen, fakat ovlama esnasında müsbet oy veren dığer 4 mılletvekilı ise 1 seneük tard cezasına çarptırılmıslardır TEHLKE VAB Kuçuk Lânga Hısar den ayrılarak çokmesine sebep olmuşrur tahlikeli bir hal almıştır Ancak evlerde miş ve ilgıliler de bu hususta herhangı tehlikesı arzeden evleri göstermek tedır. sokakta bir kanaliaasyon itışaatı. dun yolıuı 40 saatirn knribirmYolun çdkrr.esıyle bu sokakta bulunan bınaların durumu <la oturanlar, çıkacak yerlen oltnadığından bınalan tahlıy» ttme bir ikazda buluıunamışlardır. Resım, kanalızasyonu ve çokme jnîiltere'de KemaJ Satır, dun Beyoğlu ilce kongresinde konuşurken secımı | = 1 1 1 1 tktidar muhaleMle •> »mas halinde. seçimleri kayheden Lsçi Partivnden bir milletvekilinin Avam Kamarasına baskan olması muhtemel | | | ğ f j Başbakan bugün yurda dönüyor Dün Nevv York'tan Parise varan Menderes, bugün öğleden sonra YeşilkÖy hava alanında olacak 3 koyunu ezen kamyona 18 el silâb attılar Paris 17 (R.) Bırleşık Amen Türkıye Başbakanı yarın burakadan gelmekte olan Turkıye Baş dan uçakla İstanbula hareket edeDeniîh 17 <Telefonla> ömer Sa bakanı Adnan Menderes bugun bu | cektır Şchrimizdcki hazırlıklar heı 'daresmdeki 70365 plâkalı kam raya varmıştır Başbakana Dışışleri | Başbakanı karşılamak üzere von. Bekıllıden Sullere gelmektev Bakaru Zorlu, Genel Kurmay Baş. ken onune çıkar bır süriıye çarpa I kanı Orgenerai Erdelhun ve Dışış ı (CENTO) toplantılanna katılmak rak 3 kovunun olumune sebep ol |leri Bakanlığı Umumî Kâtıbı Mebh uzere Amerikaya gıden Başbakan duğundan sıırü sahıplermden Ali. Esenbel refakat etmektedir Arkası Sa. 5, Sü. I de Ahmet Yurümez ve Mustafa Golcu tabancalarla kamyona ateş açmıslardır 15 dakıka kadar devam eden siîâhl' musademe neticesmde kamyon şofoni Omer Satıcı ve muavını Alâettın çene ve kafasından ağır surette varalanmıslar, diğer ikı yolcu da se'âmeti kaçmakta bulmuşlardır Tecevüz sırasında kamyona 18 kurşunun g'rdığı tespıt olunrrıuş ve mutecavizler vakalanarak Adalete teslım ve ilk sorguları sonunda tevkıf edılmışıcrdi' OUıyın bir bııguk yıl önce Etibank. Liman İdaıesi ve vapur acentası ile vuku hulan bır oıurr» hâd'isesryle ılıhtilâta duştü, «Caronia» yariB sabah Odesagıh ksn davdsnıdaıı husule Havaî kabloyu kopartan Transatlantik'e Etibank ihtiyatî haciz koyduracak dan lırnanımıza dönecek. Londra 17 (a a . R.) İngıîa Başbakanı Macmıllan'ın. salı guru ilk toplantısını yapacak olan Av?m «Mütehassısların kontrolü altında, Cumhurbaşkanından dağdaki çoba' Kamarasına yenı bır Başkan seçme 'işj ıie meş^ul olduğu bıldınlmekna kadar hepimiz aynı sıkıntıyı çekerek, memleketin içinde bulunduğu Rusların, Moskova'da j tedır. Içişleri Bakanı Butlm. bu sebuhranları elbirliği ile \enmi\e çalışacağız» I çimle alâkalı olarak muhalefet hAnıerikan Elçiliğinin emderı Gaıtskell'le göruşmüş ve bu niyet şefini kaçırıp tehdit etmeleri üzerine CHP Bevoğlu ılcesı kongresı Şemsettın Gunaltay. ıi idare kuru toplanü hakkında Başbakano 'zaWashington bir nota dun sast 13 ten ıtıbaıen Taksım Be lu uyeierı ve kalabalık bır partilı ' hat vermıştir. Öğrenılöığine gore. ikı partı araledne gazınosunda başlamıştir Kon gıupu bulunmuştur yolladı grede CHP Genel Sekreter yar İlce ıdare kuıulunun faalıjet ra sında vanlan bır anlaşma ile Avas»» VVashıngton, 17 <AP ) Amerıdınıcısı Kernai Satıı, Partı Mechs. pomnun okunmasını mutaakıp ten Kamarası sözcüluğune İşçi Partısı ka chuvıyetı meçhul Sovjet ajanj uvesı Cemil Saıt Barlas. ıl baskanı Arkası Sa 5. Sü. 4 de ! mebuslarından bırinin getırıli'esı [nıumkundür 40 senedenberı bu larınm» Moskovada Amenkan El! mevkıde dstma MuhafazakârlardaB çılıği emniyet şefını dun yakala1 biri bulunmaktadır. İşçiler bu yeri dıklarını ve onu Amerıka alevhlB< casusluk yapması ıçın zorladıkhiç ahnamıştır. larını bugun açıklamıştır Amerıka ! Belediye seçimleri dolayı Arkaoı Sa. 5, Sü. < 4a Arkası Sa. 5. Sü. 3 de ! siyle Bodurga nahiyesine Rusya'yı protestosu C. H. P. nin vaadlerine dair Kemal Satır'ın konuşması Bozöyük'te bir hâdise 1 İj giden 3 C. H. P. li, propaganda yaphkları iddiası ile mahkemeye verildiler Sağhk teşkilâtı kunılması isteniyor Bozöyuk 17 (Telefonlaj Yenı ' ihdas ediien Belediye seçımlen dolavısıyle Bozöyük kazasınm Bodur, gE nahivesme gelen C H P Markez Gençî".k Yonetim Kurulu âiatu Arkası Sa. 5 Su 8 de İzrnir Etibba Odası, nıilietvekillerine enteresan bir rapor sunarak İşçi Sigortalarına muvazi bir teşküâtın tesisini teklif etti Antalyada 13 köy okulu öğretmensizlikten kapah! l Yuıtan Halk Tıyatrosunun temsilleri Muhtel'f temsıller vermek uzere sehrımi'e gelen «Yunan Halk Tıyatrosu» trupu tanınmış aktor Mano Katrakıs'ın idaresınde, Dostoyevskı'nin cBuaala» adlı pıyesı Aıiıası Sa. 5, Sü. 5 de Lunannnızdan transıt ola»ak ge claugu hasar 500.000 liray» yaklafçeıken Boğazdaki hava kablosunu bğmdan Etibank İdaresi; yarın sakopartan îngiliz bandıralı «Caro bah Odesa'dan limanımıza dönecek nia» transatiantiği ile Etibank ve olan gemiye ilk ihtiyati tedbir olaLiman İdaresi arasındakı ihtilâf rak Ticaret Mahkemesi kararı ile dün yenı bir safhaya girmış bulun haciz koyduracakür maktadır. Geminin şehrimızdeki »Caronia» transatiantiği suvarısi acentası, kabahati Liman İdaresm Frederick Watts ile şehrımizdeki de bulmakta, Liman İdaresi de Etı I acenta Josef Kotoni, Etıbanka temibank'ın kendılerine malumat vernat mektubu verdikleri takdirde mesinin şart olduğunu ılen sürgeminin limanımızdan çıkşma mümektedır. saade edılecektır. Aksı takdude «Caronia•> bansatlantığının sebep, v Caronia > transatlantiğı » İstanbul limanmda hacızlı olarak mahkemenin sonuna kadar bekletılecek. ıçin deki tunstler de başka bır gemıve nakledileceklerdır 9 eünde 5 ; dela ifade : veren öğretıci iBir talebe yurdunda «Faik 1 Ahmet Barutçu yazı yanşmasi" pankardını asan öğrenI cinin yurt içinde siyaset MIGBOS FABESİ Uç gün evvel yaptığı iddia ediliyor Bakırköydeki Mıgros satış maâa zasının kasasını soyan hırsız, annesinın evınde eie geçırılmiştir Re sımde '(Mıgros faresı» adı verilen hırsız gorülüyor «Haberi, 5 ınci sahifenu zdedır.» Trafik mahkemeleri ., Antalyfc V. 'Telefonî* Ogj :! retmtın vok\uğu sebebı.ie >m»iders y<h ıtv S yacte 13 KÖJ İzınıs. i1* £ Teıeioniay t?mıı uııl | b l ü U M , , t . erı bugun Etibba Odasıti'. etmi; '. ? keı.düerme tok j enteresar. hır rapor »ıinulmuştur. .| b 1 Bu raporda >>&ğı:k ışlennırj tamamımrı devlete yukietılmesının ağır okul öğrctmenleri bir külfet olduğu belirtilerek, İşçi okutulmaktadır. Sigortalarına muvazi bir millî sağ Arkası Sa. a. Sü. 6 da imtihan Irak kızılları Başbakan Kasımı tehdit ediyorlar »rtutier. dunku ha. d, 17 (Cumhuıı>et Teleks) Tıp Fakultesıne gırış sınavla | Komünistler, Kerkük hâdiseleıinden sonra rında, sınav sorularının çalınması ' feshedilen «Mukavemet Teşkilâtı» tekrar karşısında. bugun toplanan Tıp Fakultesı yonetim kurulu gırış sı kurulmadıkça General Kasımın başına genavlarmın iptal edılmesıne ve sı navsız, derece ile oğrencı ahnmasıleceklerden kendilerinin mesul olmıyacakna karar vermiftır j larını söylüyorlar! Buna gore, oğrencı adayları lıse . bıtırme derecelerıne gore, seçıme ' tâbı tutularak. fakulteve kabul e ' Kshıre 17 (R) Bugun Kahıre Kasım alevhme hazırladıkları terdıleceklerdır. radyosu, Bağdad'tan aldığı bır ha j tiplere karşı herkesın uyanık buTıp Faknltesıne bu yıl almacak bere atfen Irak Tarım Bakanının lunmasını istemıştir ı öğrenci sayısı 125 olduğu halde, Koylülere bır hıtabesinı yayınla Buna muvazı olarak vme Kahıre 1 başvuran oğrencı ad^yı 1801) u aş mıştır Bu hıtabede Tarıtn Bakanı hradyosu Elcumhuııye Ger$i »dalet çarkı bütün dünvada ağır döner ama biz mnhtelif sebeplerle hnnda elhak rekor kırıyornz. önümüzde dnran taze bir mıs»l bn ağır yarÜTÜşü hiç olmazı ° j Sıte Oğrencı Yurdunda bır mud sa bazı snçlar için hızlandırdet önce meydana gelen bir olay mamız gerektiğini bize açıkça yüzunden bir oğrencınin 9 günde gösteriyor. Bir trafik faciasında muhakeme başlıyalı 160 gün 5 defa ifadesı alınmıştır oimuf ve son relsede hâkim hiç Arkası Sa. 5. Su. 2 de | şıiphesiz işleritıin çoklugnndan dâvayı 50 gön sonrava bırakmıstır. Halbuki bu faciavı umuıni efkâr daba şimdiden unutmnş bnlunnyor. 50 gün sonra sofor saçln görülıir ve tnahkeme ışı netieelendirirse varılacak karar sttrat hastalan özerinde Ibret veriei biç bir tesir bıraknmaeaktır. Trafik suçlan başka hıç bir memlekette bizdeki kadar çok defildir. ve bizdeki kadar artmıyor. Halkı dehsete dosuren bu kanlı bilânyonun daha da kabarmasını istemiyorsak trafik saçlanna tnahsus ayrı mahkemeler knrmalıvız. Munhasıran bo snçlarla ajrasacdk u «eri. çok seri karar alacak mahkemeler lâzım. Toksa bır hâkim bır trafik dâ^ssım nrticelrndirme den kazava niramak sırasının krndisine çeldigini geresektir. EROINCILEB İzınır polısi. Cuma ovasının Ayrancılar mevkıinde bu yuk bu eroıncı şebekesını tuzağa duşurmuş. kaçakçılarla birtikte 75 bın lıra değerınde erom ele geçırmıştır Tebdıli kıyafet ederek faalı>et gosteren polısler eroın fabrikasının Denızlının Çal kaza«ında buiunduğunu tesbıt ettıkten sonra alıcı kıyafefane gireıek harekete gerrtuşler ve evvelkı gece şebekenm ımalâtçısı Ahmet Tdihana'"! ıie Alı Ercan sucustu vaka)anmı«Uıdır Resım, yakalanan eıcnciletden bı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog