Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

EV KADINİN YEMEK KİTABI Sabık Cumhurbaşkanlığı NECDET DENGİZER başaşçısı İyi yemek pişirmek için esash bilgilerle refis çorbalar, balıklar, etli yemek'er, sebzeler, hamur işleri, tatlı, komposto, reçel ve şurup formüUeri. Fiyatı ciltli 500 Kuruştur. İNKİLÂP KİTABEVİ 35mcı yıl Sayı 12.654 u m h u riyet «IRUCUSU : TUNUS NADI Telgraf ve mektub adresi Cumhurıyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 88 22 42 99 22 42 90 Pre*. Dr. ftissn DOĞRAMACI ANNENİN KİTABI ÇOCUK BAKlMl Bol lesim lüks kâğıt tanesı 5 lıra Ahmet Halit Yaşaroğlu Kıtapçıhk Şti. İstanbul (umartesi 17 tkim 1959 Inöniinün Mersinde bir CHP kongresine mesajı Genel Baskan, bu kongrenin C. H. P. ne yeni bir güvesı dalgası getirmesi lüzumuna işarette bîilunuyor Başbakan [ yarın | dönüyor 1 MeMeres son | konusmasım 1 3 Meclis Başkanlığı için muca del e h arareilendi Cumhurbaşkanmm, Yırcalı'yı Çankaya'ya dâvet etmesı ve kendisi ile bir müddet görüşmesi tefsirlere yol açtı mületvekiltermin de düıt kesif bir îaaliyete giriştikleri bildiriliyor Pütsbıırg'da yaptı | | I Silifke'de konuşan Baykam; «Kardeş kavgasına son , % Başbakan, «Komünizmin §Ş esas gayesi yalnız Orta j = doğıı'da bir hâkimiyet te | vermek en önemli vazifeW?mizden birîdir» dedi j" sis etmek desil, NATO j Koraltana muhalif olup yeni bir Baskaıt seçimini arzulıyanlar Y ırcalımn t ile Afrika arasında bir 1 İ <xedik acmaktır» dedi = adayhğını mcmnunlnkla kaı sîladılar Koraltam destekiiyen Demokrat Partili Ankara. 16 (CumhuiryetTeleks) C H P Genel Baş GiUek'in, f istifasına dai? sözleri C. H. P. nin eski Genel Sekreteri, istifasının mühim bir sehepten ileri gelraediğini memleketi ve partisi icin daha fazla çalısacağını söyledi Adana 17 (Telefonla) Sabık C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek bu sabah memleketi olan Gülek kövüne gitti ve cemaatle birlikte abdest alarak namaz kıldı. S>hahlevin erken saatlerde otomoh He yol=ı cıkan Gülek'i her geçt'*i verde büvük tezahüratla karf'adılar ve bir çok kurbanlar keS'ldi Gülek kövüne 7 Km mesaf<He 5 kamvonla gelen Gülekhler, f^k GPP*>1 S°kreteYi. omuzlanndaki kurbpnlarla birlikte bir hayli Arkası Sa. 5, Sii. 6 da Makarios kızılların lehinde Baspiskoposun Kıbrıs'taki koniünist AKEL Rum partisinın arılmasmı istectiği bildiriliyor kanı İsmet İnönü pazar günü Mersin'de yaoılacak olan C H P . Merkez Ilce Kongresi Başkanlığına aşağıdakı me Pıttsburg 16 (F.A.P ) Turkıve sajı gonderrpiştir: Başbakanı Adnan Menderes, bır ay « Sayın delegelere ve değerlı misafırlere saygıla! önce Rus Başbakanı Hrutçef'in koAnkara. 16 (CumhuriyetTeleks) sunarız, Mersin ilre kongresinin memlekpt kars'sındp nustuğu kürsür'en «Sovyetler Or 1 kas'mda vapıla'ak olan B M M. C H P . ne yeni bir guven dalgası aetırmesi lâzımdır Si tadoğuyu zorla itaate sevkederek Baskanlığı secimleri için Sıtkı Yıryasi ve ıktisadi mepelelerımizde vııkufu ve faaliveti ilf> IHur Dunvonın Avrııpa'daki kuv cah'nln adavlıçını koymağa karar ozel bir mevkii olan Morsin'de kongremİ7İn çerbest tab vctlı bır cepheMni parcalamak ve vermrti üzerıne iç politikada bâriz lilleri ve munakaşaları bıze ilham verecek bir feyızl" yıkrrnk gayesini gutmektedıı» d e . bır hareket b'slamış, bilhassa Yırkaynaktır. Hâl icin ve gclecek ıcin duşiınduklerımızı bımıstır. calı'mn arlaylığını desteklive n ırullıyorsunuz Son zamanlaıdp memleketin. dertlerinden ve Pıttsburg Üniversıtesınde Dış letvekjlleri bummalı bir faaüvete sıkıntslarından kurtulrnak için C H P ne nasıl dıkkatle Pohtıka Cemıyetinm tertıp ettiği girismışlerdir. baktığını ve neler bek'etiığıni söylüyoruz Mersin ılçetop'antıya 500 kişi katılrmştır TopCumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın sınde vatandaşın beklerıklerine cesaret. itidal ve vukııf lantıda Menderes'ı dinleyıcılere, Çankayaya Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Kore cephesınde Bırleşmış Mıllet dün akşam Yırcalı'yı Arkası Sa 5, Sü. 4 d e dâvet edeYek bir müddet görüşmesi D P. çevrelerinde bugün çeşitli tefsirlere vo] açmışsa da, sızan haberler. Bayar'in sadece malumat al" mak üzere dâveti yaptığı ve bu mevzuda tam bir tarafsızlık göstermek için kararlı olduğu şeklindedir Yırcalı, bu akşam İstanbula hareket etmiştır. Başbakan Menderesi karsı lıyacak olan Balıkesir Milletvekilinin bu meseleyi DP Gfnel Başkaru ile konuşacağı anlaşılm^k'adır Yırcalı'nin karannm, D P çrt'relerindeki akislerini üç noktada toplamak müınkündür : 1 Refik Koraltan'a muhalif ohıp reni bir başkan seçimini arzuhyanlar ksrarı büyük bir memnunlukla karşılamışlardır. Mücadelel*rde tarafsiz Jtalan barı D.P milletvekilleri de n)emnuniyetJerinJ b^ifitenler" arasmdadırlar. Anadolu gazeteleri inceleniyor BasınYayın, »ayisı 500 e varan bu gazetelerden, düj; baskı makinası dısında yayın yapanların ilânlarmı kesecek: böylece °fc 95 i tasfiye olacak Sıvas 16 (Telefonla) B=ı?ın Yayın ve Turızm Genel Murlurlüğü. Anadoluda \avın'anan 500 kügur gazetenın dunımlannı te»bit ettirmek gaye^ıvle bu garetelprm vavınlandığı illere hevetlcr gndermıştir Adı epçon hevetlpr Anadolu gazetelerının tıraılanm, basıldıklan makmeleri tcsbıt et Arkası Sa. 5. Su. 2 &' An karada dün çöken köpröniin hâli Lefkoşe, 16 (AP> Kıbrıstaki kanun dısı Komünist AKEL Partısinin | O lıderi, Kıbrısm istiklâl kazanmasınI Ankara. 16 (Telefonla) Almandaki rolünü plânlamak üzere partiyada bu'.unan 450 kadar firmavı nın geçen ay gızh bir kongre aktettemsılen Türkiveye gelen bır Altığıni bugün açıklamıştır. AKEL Partisi Sekreteri Papaioanman heyeti bugün saat 20 de bir nou bir basın toplantısmda yaptığı ko basın toplantısı yaparak Türkiyey« nusinada 2 delegenin kongreye kaW 150 mi'von dolarlık yaUnm yapaYapılan aramada bazı * tildıemı sovlemış ve adı açıklanmıı opkJanm açıklamıştır. Verilen bilöğrencilerin üzerinde jan bir Kıbrıs serotindeki toplantı' giye göre, beddsiz ithal rejimindçn 30 metre boyundaki köprüde çöküntü, beton Millî Fçitim Bakanhca lcra Komitesinin seçildiğini ilâi faydalanarak Türkiveye çeşitli mal ve etmıştir. 7000 faal üyesı olduğu ğınca hazırlanan sodökülmeden vukua geldi, yaralanan olmadı Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Geçen yıl, CKMP. Genel Başkanı Bölükbaşıyı tahliye ettiren ve «Bazı nu «öyliyen Papaioannou, AKEL Par rular bulundu tısınin resmen tanınması için îngılBakanlara suikast» yapıldığı zanniyle açılan dâvaya bakan Keskin Ağır tere hükümetine müracaat ettığini nnnıiHiHinnnı, Ankara, 16 (Cumhuriyet Teleks) tindedır Kopru tahmmen 30 metre j Ankara, 16 (CumhurıyetTeleksi te\ıt etmiştır Ceza Mahkemesi Başkanı da emekliye sevkedildi Bugun Ankarada inşa halinde bovunda. verden yüksekhğı de 3 5' Bugi'n vapılmiş olan Ankara Tıp Papaioannou. yeni bir Cumhurıvet Bir C.H.P. linin annebulunan büyük bır köprü âni olametre idı. Çoküntü beton dökülme Faküîtesi giriş smavı iptal edılmışHukutreti için yapılacak seçimlere Ankara lfi ( Cumhurn etTeieks > vın Burge Ağrı Sorgu Yargıçhrak çökmuştür Kaza esnasında her. den vukua gelmıştır. tir Buna s?bep. sorularin sınavdan AKEL'ın iştırak ettirılmemesmın siyle babası başka Adalet Bakanlığı te<;kılâtında 8b ğına Zerrın Arıkan Ün>e vargıç Kara Yolları Genel Muduılüğün önce bazı öğrerciler taraf'ndan öğ Arkası Sa. 5. Sü. l d e hangı bır yaralanma hâdısesı olmay?rgıç ve savcının nakıllerı yapıl mua\ ınlığıne. Furuzan Subaşıoğlu başka yerlere tâyin |j mıştır, den yetkili bir şah's ıse olayı şoyle renildığınin anlas:lmasıdır. 1 mış ve 12 avukatın da vargıchk Bolvadın vargıç mua\ ınlığıne tâİstanbul asfaltını havada n kate izah etmıştir : edildiler Fakultede sabahleym sorular açık ve savcıhklara tâyınlerı çıkmıştır. yın edılmışlerdır. Nıksar Savcısı , decek koprünün üzerinde' gıdışgelış « Tahta iskele ve kalıpl&r, dö l?n*tîadan önce öğrencilerin birbır" Bunlar arasında İstanbul yargıç Cemıl Cahıt Tokar Istanbul Savcı Denızli, 16 (Telefonla) Şehyolu yapılacaktı Çöken kısım İstan külen betonlarm agırlığma dayanallarından Semahat Çagıl gene İs vardımfilıgına nak'edılmı^tır leYiyle sorular hakkında eörüştükrraıizde münteşır bir gazetebul asfaltmın yalnız gidış ıstikame Arkası Sa. 5. Su. 2 de leri tesbit olunmuş. yapılan aramaEmeklije sevkedilen hâkim tanbula. Kâzım Yenıce Kırıkkaye yazılar yazan C.H.P. DeAnkara 16 ı Cumhurn etTeleks) le ceza yargıçlığına nakledılmışda sekiz öğrencinin cebinde sorular nizli n Gençhk Kolu Başkanı ler, îstanbul avukatlanndan Ne Arkası Sa. 5, Sü 6 da Stajyer Avukat Atillâ Sebulunmuştur Bunun üzerine sınazener'in annesı Belediye Ebevin yenilenmesıne ka'ar verılmiş^irsi Halide Sezener Zonguldağın ^: Tanıklardan Nezahat TID Faküîtesi Dekanı Prof. Z^>fer Devrek kazasına, babası sağlık ' ' Göjrüş, arkadaşımız F. Paykoç da olayı tevid etmiştır. Somenvuru Nurettın Sezener Kon Şehır Tiyatroları Edebî heyetın. Dııyar'ın öliimüne sebep rular Millî Eğitim Bakanlığınca haya Valiliği emrine tâjin edilden bırkaç üyenin istifası ve bu zırlandığından. tahkikat bu istikaolan kazada otomobilin mişlerdır. 29 yıllık kankoca hâdısenın ızam edilmesi ile meymette yapılmaktadır. süratli seyrettiğjini ve ıki raemunın ayn ayrı yerledana geler. durum dün yeni bır inçarpmadan önce fren re tâyini Reısıcumhura ve kı=af kaydetmiştir. Sağlık Bakanına duyurulmuşyapılmadığını söyledi; Belediye Meclısı D. P. Grupunun tur. diğer bir tanık bu gösah günü özel bir toplantı yaparak rüşü teyid etti. bâkim bu meseleyi müzakere edeçeği ö"ğTelin kopması, Etibankı 150 bin lira zarara duruşmayı 48 gün renilmiştir. Dieer taraftan, Belediye Başkanı sonrava bıraktı Pazara katıldığımız taksoktu; Boğazın her iki sahilinde de hasar K Aygün Edebi heyet üyelerinın dirde bize nıali yardım vukua geldi; Odesaya doğru yoluna devam Muhsın Ertuğnıl'un icraatını kösyapılacağı acıklanıyor Merkez Bankasının son bülteni148 gun once bır gece Esentepe" tekleyıci tutumlarım dakkate alaeden Caronia transatlantiğine kimin geçiş ne göre tedavüldeki para miktarı de gazetemiz mensubu arkadaşımız rak ve Şehır Tiyatrolarmın inki3 779 713 515 liradır. Aiıkara, 16 (Cumhurı>etTeleks) şafmı durdurmamak amaciyle memüsaadesi verdiği araştırılıyor. F\ıad Duyar'a otomobili ile çarpaGeçen haftaya nazaran etnisyon rak ölümüne sebep olan Cezmi Ça Türkiyenin Müşterek Pazar Koseleyi ele aldığı öğrenılmıştır. K. 10 milyon lira fazladır. Arkası Sa. 5, Sıi 6 da Arkası Sa. 5. Sü. 5 de mısyonu ile temaslarınm müspet (Yaıısı 5 inci sahifemizde) bir netıceye varmış olduğu ve ilerde Türkıye bır MüşteYek Pazar üyesi devleti olduğu takdirde ken" disirte mali yardımlarda da bulunulacağı açıklanmıştır. Arka«ı Sa. 5. Sü. 3 de Ankarada Inşa halinde olan hüyük bir köprü dün âni olarak çöktü Ankara Tıp 1 Faküîtesi girişj soruları calındıj 88 yargıçla, savcının nakledildiğî açıklandı durusmasi 2 Bır kısım rri!let\'ekilleri ve DP. idarecilerinde ise tereddüt hali göze çarpmaktadır Mütereddit olanlar kararin biraz erken alındr42 AĞAÇ NAKLEDİLIYOR Saraçhanede, ana yol ile Kemerler ğı. Başbakan Adnan Menderes'in nrasındaki yol indirild'ğinden. buradakı 42 adet sedir ağacının Topkapı dönüşünün be'ktenmesrT! lâzım qel dışmdaki yeni ımar sahaUnna nfk'edılmesıne yarın baş'anacaktu. Yu450 firmayı temsil ettiğini Arkası Sa. 5. Sü. 1 de karıdakı resimde, nakledilecek sedır ağaçları gorülüyor. Isöyliyen bir Alman beveti . 4 ü biner odah 150 otel kurmak istiyor Î50 müyon dolarlık bir yatınm Şehir Tiyatrosu hâdisesinde yeni safha Boğaz üzerîne güçlükle cekilmekte olan teli bir Inmliz çemisi kooardı Tedavüldehi p&ra artıyor Müsterek Pazar,, icin yapılan mnıakereler müsnet netice verdi u Istanbulda Petrol tasfiyehanesi , 1 milyon ton kapasiteli rafineri 24 ay zarfında işletmiye açılarak, bu hıısustaki anlasma imzalandı Ankara. 16 (a.a.) İstanbul cıvarında bır milyon ton kapasitede Milli Mudafaa Bakanı Ethem Menderes adına albay Ekbir petrol tasfıvehane^i kuruliiası j em Suel. Amerika Birlesık Devletlen West Pcint Harb Okulu mühususunda Caltex şırketı ile cere?tsine tam kıjafetlı bır Yenıçerı m orMi hedıye etmiştır Resimde, a l yan eden goıusmeler sona ermis ve hay Suel. West Point H. Okulu Mü zesı Mudurune izahat verırken gö« Arkası Sa. 5, Su. 3 de , ruımektedır. • Boğaz fizerine çekilmpkte o lan teli koparan Caronia transatlan tiği (solda ise kılavuz kap tan «ikaz edilmedik» diye dert ya nıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog