Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

TANRIIAR VE İNSANLAR (GILGAMEŞ) Maarif Vekâleti, telif tiyatro eserleri serisinden olmak üzere, Orhan Asena'nın yazdığı Tanrılar ve însanlar (Gılgameş) eserini yayımlamış bulunuyor. 1954 yılında Ankara Devlet Tiyatrcsunea temsil olunan «Tannlar ve İnsanlar». 160 kuruş fiyatla bütün kitapçılarda satılmaktadır. 35incı yıl Sayı 12.653 umhuriyet KURUCUSUrTUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No: 246. Telefonlar: 22 42 S8 22 42 99 22 42 90 EXERCISESınENGLISH for TURKIŞH STUDENTS Orta, Lise ve Üniversite ile hususi İngilizce ders görenler için en faydah yardımcı kitaptır. Fiyatı 7,50 lira, GRAMMAR And CONSRTRUCTION yazarı Yüksel GÖKNEL tarafından hazırlanmıştır. Sipariş adresi: AYDIN Yayınevi Cağaloğlu, İstanbul İstanbul Satış Yeri: ATLAS Kit. Ankara Cad. 82 fuma 16 tkim 1959 Refik Koraltan'a karşı adaylığmı koymıya karar veren Başbakan, yatırıns yapmak istiyenlere Sıtkı Yırcah'nm lehinde kuvvetli bir cereyan başladı azanu kolaylık gösterileceğini bildirdi ^khanesi arasmdaki tarihî bağlardan Yırcalı, Meclis Başkanlıâıyatırım programları'ile için adaylıâım koyuyor ilgili temaslar yaptı Bir «Miişterek Pazar» heyeti iivor bahsedildi Ankara. 15 (CumhııriyetTeleks) B.M.M. Başkanlığı için Refik Koraltan'ın tek aday olacağı tahmin edilirken ve bugüne kadar D.P. Meclis Grupu kıılislerinde sadece Koraltan'ın isminden bahsedilirken durum dün birdenbire değişmiş. Balıkesir milletvekili ve D P. Genel İdare Kurulu üyesi Sıtkı Yır?alı âni olarak adaylığını koymağa karar vermiştir. Yırcali >ugün kendisiyle görüşen tir arkadaşımıza adaylığını koyaea'ını teyiden ifade etmiştir. D P . çevrelerinden aldıpımız malumata göre, Yırcalı bu • ar?rını. D.P. milletvekilleri ekseriyetinin israrı karşısında '•ern.'iştir. Nitekim dün aksamdan itibaren milletvekilleri ara;ında Yırcalı lehine kuvvetli bir cereyan başlamıştır. Sıtkı Yırcah'mn adaylığını koyması üzerine. Koraltan'ın karşısında zayıf olmalarına rağmen. adaylık için çahşan bazı D.P. milletvekilleri de Balıkesir milletvekili lehine fera.jat etmişlerdir. Bu bak'.mdan MecUsin açılışı arifesinde D.P Grupu çevrelerinde Kora)tan"la Yırcalı'nın taraftarları araıında başlıyacak mücadelenir hayli çetin olacağı tahmin edil Arkast Sa. Beş. Sii. 2 de New York. 15 (A.A.Rı Başbakan Adnan Menderes. beraberinde Zorlu ile Orgeneral Erdelhun olduğu halde Amerika kıt'asrndaki Rum Ortodoks kiliseleri Başpiskoposu Yaksvos'ıı ziyaret etmiştir. Amerikadaki zengin Rum asıllı şahıslar ile Yunan diplomatlarının hazır bulunduğu hu ziyaret sırasında Başpiskopos Yakavos bir bevanat vermiş ve ezcümle demiştir ki: • Son derece bshtiyarım ve minnettarım. Bahtiyarım çünkü, kilisemizin kıymetli rahipleri ve sivil halk mümeRsilleri ile hirlik'e. bugün, ekselânsınızı bu mukaddes başpiskopos luk m«rkezinde kabul ve istikbâl ediyorum. Minnettarım çünkü aziz Türkiye ile Rum patrikhanemiz ara sında mevcut olan tarihî bağlılığı bir Sıtkı Yırcalı daha ispat ettiniz. Saym Bsşbakanı mız. bu tarihi bağhlık milietlerimiz arasında da mevcu'tur. Ve bu gün^ıimfflll'llllllüüflllliminilllilHIIIHIKIIIIIIIIIIIHHIIIHÜIIIınillttl!: lerimizde daha fazla kuvvetlendi. Bir birine hürmet ve hirbirine eşit pren sipler üzerine dayanan. samimi, dost ve kerdeş münasebet'.erin ilerlemesine zatıâliniz de bizzat çok mühim bir rol oynamışsmız.» Menderesin cevahi konuşnıası Müteakiben Başbakan Adnan Menderes Başpi&kopos Yakavos'a hitaben şu cevabî konuşmayı yapmıştır: •Bu memleketie bulunan birbuçuk milyonu aşkın Rum cemaatinin muh teıem mensuplarmı Başpiskoposhık bmasırıda, bu ziyaretimiz esnaündâ ' = 1500 kloınetrelik pipelinc g Başpiskopos hazretlerinin şahısların j 1 projesinin tatbikine ba!? 1 da Mlâmlamakla bahtiyarım. Çok ar i lanamıyacağı bildiriliyor İ Arkası Sa. Beş. Sii. 4 de M e n d e r e s N w York ta e D.P. Srupu çevrelerinde, 2 adayın tarattarları arasındaki mücadeknin hayli çetin olacağı Menderes, dün Pittsburg'a hareketinden önce Rum tahmin adiliyor; Koraltao "ilh defa bc şayiaları duynyorum. Her seçinde mâtattıı,, dedi Baspiskoposluğumı ziyaret etti; Türkiye ile Rum Pat 3 nzmandan mütesekkil heyet. M'isterek Pazara kabuHimiizle iljrili feklifimizi mahallinde inceliyecek Ankara 15 (CumhuriyetTeleks'l Üç uzmandan mütesekkil bir müşterek pazar heyeti yakmda memleketimize gelecektir. Mr. Hallesteitı başkanhğmdaki heyet Ankarada res mî temaslarını yapacak ve müşterek pazara kabutümüz hakkmda yapılan Tiirk teklifini mahallinde inceliyecektir. Arkasi Sa. Beş, Sii. 5 de Refik Koraltan Errol Fl.vnıı * *V "• • • Gulek dun «Nereden buldun iran kanunu» hakkmda konuştu Tarsusta bir toplantıda «elbette bu memlekette yapılan yolsuzlukların hesabı sorulacaktır» diyen C.H.P. nin eski G. Sekreterine tezahürat yâpafılar «eJbette hesap sorulacaktır» dîye bağırdılar; «Gertdî Sekre" terliğe tekrar adaylığinızl koyacak mısınız?» sualine Gülek «Kurultayda görüşürüz» diyerek cevap verdi I Tarsus, 15 (Telefonla) Bir haf1 da çalışacağmı söylemiştir. I tadanberi Adananın muhtelif ka; Bu sabah erken saatlerde Adana zalarını dolaşan ve partililerle tej milletvekillerinden Rıza Tekeli, maslarda bulunan sabık C.H.P. Ge Turgut Yeğenağa. Ali Menteşoğlu nel Sekreteri Kasım Gülek, bugün ve gazeteciler olduğu halde Tarde Tarsus. Ceyhan kazalarına gi• susa giden Gülek, ilce merkezinde derek birer konuşma yapmıştır.' büyük bir tezahüratla karşılanmış Bugünkü ziyaretleri sırasında par tır Partililerin arzusu üzerine Gütililer, Gülek'e muhtelif sualler lek: «Nereden buldun kanunu» sormuşlardır. Bir kısım partililer nun nasıl tatbik edüeceğini ve işise, Gülekle birlikte kendilerinin liyeceğini şöyle izah etmiştir: de partiden istifa ederek Vatan « Elbette bu memlekette yapıCephesi ocağı açmıya niyet ettik lan yolsuzlukların hesabı sorulalerini söylemişlerdir Sabık Genel caktır. Zaten Halk Partisi içinde Sekreter, istifasının mühim olma bunun başka türlüsünü söyliyen dığını, eskisi gibi C.H.P. safların Arkası Sa. Beş. Sii. 6 da »ecirilmiyor 50 yaşındaki yıldız, yanında 17 yaşındaki sevgilisi ile birlikte İngitiz Kolombiyasında gezerken kalb krizinden öldü Okul olarak kullanılan fcunkla {razoz imalâthanesi (üstte) ve y«p*n ço«ıkl»r (aht») • ' Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) İran petrollarını İskenderuna akıtacak olan 1500 kilom'etrelik pipe Hne projesi tatbikatına başlanamıyacağı ifade edilmektedir. İranhlar bö'gede yapılan sondajlarin müspel netice vermediğini bildirmişlerdir. Dolaşan söylentiler. İranın petrol borusunu Türkiyed'en geçirmiye pek hevesli olmadığı. Basra körfezi yolunu teYcih ettiği şeklindedir. Rıhtım hâdisesinin Okul ve tutuklu 4 sanîğı dün öğretmen de tahliye edilrnedi sıkıntısı Dünkü celsede 4 ânıme tanığından başka 7 de müdafaa şahidt dinlendi; duruşma perşembe gününe bırakıldı Galata nhtımı olaylarından sanık, 4 ü tutuklu 18 sanığın duruşmasma, dün 9. Aslıye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir. 3 «aat 55 dakika süren duruşmayı, başındanberi olduğu gibi, büyük bir kalabalığın takip ettiği görülmüştür. Duruşmada dinlenen 5 âmme tanığmdan sonra tutuklu bulunan 4 sanık için 7 müdafaa tanığı dinletilmistir Tanıklar, 3 ü C.H.P. ve kayıtlı olmıyan sanıkların iddia edılen suçla ügüeri bulunmadığını ifadelerinrie anlatmışlardır Duruşma sonunda tanıkların ifadelerine dayanılarak avukatlar tarafından istenen tahliye talebi için, savcı Müfit Birsen'in de adına konuşan savcı Feridun Erkon talebin reddini istemiştir. Mahkeme. dosya münderecatına dayanarpV: talebi reddetmiştir. llk celserie dinlenen 5 âmme ta Arkası Sa. Beş, Sü. 1 de fzmirii Eski MuharİDİer şikâyetçi! Dün yapılan kongrede. emekliler için bayat pahahlığının istırap mevzuu haline geldiği belirtildi Gazoz imalâthaneleri ve ; hattâ camiler okul olarak kullanılıyor bazı okullar ise ööretnıen olmadığından derse başhyamadı Okulların yeni ders yılına başlamalarınm üzerinden bir aya yakm bir zaman geçmesine rağnien okul sıkıntısı el'an giderilen.emiş.tir. Amerikadan getirtilen baraka ckulların kurulacağı çevreierdski öğrenci velileri devamh surette ilgililere başvurmakta fakat bir türlü müspet bir netice elde edüememektedir. Bu bölgelerden biri olan Fatihe bağlı Esenler köyünün sâkinlerinin uzun bir müddettenberi devam edegelen müracaatları da karşılanamamış ve köyiin ileri gelenleri 345 öğrenciyi barındıracak bir bina aıamıya başîamışlardır., Bu arada bir gazoz imalâthanesinin sabihi, iş \ erinin bir kısmını okul olarak kullanümak üzere köy ihtiyar heyeüne vermiş ve burası ufak bir tâdilâtla 3 smıflı okul haline getirilmistir. Ders yılı başındanberi 345 öğrencinin öğretim yapmakta oldukları bu gazoz imalâthanesinin sahibi bedelsiz olarak verdiği binayı kencüsine lâzım olduğu mülâhazasiy'e geri isteyince gerek ihtiyar heyetini gerek velileri ve gerekse öğrencileri zor duruma düşürmüşîür. Köylüler durumu bir kere de Vali Yetkinere anlatacaklar ve çocukla Arkası Sa. Beş. Sii. 3 de t Errol Flynn Vancouver, (tngiliı Kolombiyası) 15 (A.P.) Hollywood'un tanınmış yıldızlarından Errol Flynn çarşamba günü Batı Vencouver'deKi bir apartıman odasında birden Arkası Sa. Beş, Sii. 5 de Paklstaıt Ticaret Bakanı gazetecilerle görüştü Türkiye Pakistan ticarî münasebetlerinden bahseden Bakan, Kur'anı Kerimin Ordu lisanına tercüme edildisini de sövledi Bir kaç gündenberi hükümetin davetlisi olarak memleketimizde bulunan Pakistan Ticaret Bakanı Züifikâr Butto dün Hilton otelinde bir basın toplantısı yapmıştır. Bakan, bu ziyaretinin maalesef çok kısa sürdüğünü kaydettikten sonra Pakistanla Türkiye arasındaki münasebetlerin samimiliğine işaıet etmiş ve 2 günlük ziyareti esnasında yaptığı görüşmelerde, işlerin tafsilâtından ziyade prensiplerin bahis mevzuu olduğunu belirtmiş ve demiştir ki: « Ticaret sahasmda ihzari görüşmelerde bulunduk. Bu arada bize, ticari mübadeleyi artırmak Üzere bazı teklıflerde bulunuldu. Bunları Karaşiye bildirdik. Pek yakında müspet neticeler elde edileceğinden eminiz. Bildiğiniz gibi kalkınraa hareketleri neticesinde Pakistanda çimento sıkıntısı hissedilmektedir. tlk olarak Türkiyeden dünya fiyat Arkası Sa. Beş, Sü. 7 de Nazlı Tlabar çiçekçi dükkânı açtı Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) tstanbul milletvekili Nazlı Tlabar, şehrimizin en lüks otellerinin bulunduğu Izmir caddesinde «Yonra» adh bir çiçek mağazası açmıştır. Arkası Sa. Beş, Sii. 6 da mağazaya girdiği delik Bakırköyde bir dükkân soyuldu Migros'un satış mağazasma bir hafta içinde ikinci defa hırsız girdi ve bu defa kasadaki 6100 lirayı alarak kayboldu Izmir, 15 (Telefonla I Bugün yıllık kongrelerini yapan tzmirli Eski Muharipler. hayat pahalılığından acı şekilde şikâyet etmişlerdir. Cemiyet Başkanı General Rasim Topsever. emekliler için hayat pahahhğının istırap mevzuu haline geldiâini, hükümetin ikramiyeleri kaldırarak maaşlara yaptığı bir miktar zammın da piyasa yükselişleriyle tesirsiz kaldığını söylemiştir. 2 otobüs kazasında 9 kişi öldü, 47 yarah var Tarsustaki kazada otobüs uçuruma yuvarlandı; Düzcede ise bir otobüsle kamyon çarpıştı Tarsus. 15 (Telefonla> Bugün An hefif yarah olarak 25 kişi de İlkyarkaradan Tarsusa gelmekte olan Bay [ dım vasıtasiyle Tarsus Devlet Hastaram Arpacıya ait ve Veysel Kara nesine getirilerek tedavi altına a!midaresinde İçel plâkah 35 kişilik bir mıştır. Kazayı rrüteakıp yoleuJardan otobüs. kazamıza bağlı Çamalan ka hâmile bir kadın ikiz doğurmuştur. rakolu civarında Alman Mezarlığına Anne ve çocuklara hiç bir şey olmageldiği sırada bir virajı alamamış ve mıştır. Kazadan sonra şoför ve uçurumdan aşağı yuvaılanmıştır. Bir muavini vak'a mahailinden kaçmışçam ağacına çarpan otobüsün yolcu lardır. larından 4 ü hemen ölmüş, ağır ve Arkası Sa. Beş. Sii. 3 de Adana Seledîye Reisi ıskat edild» Adana, 15 (Telefonla) Bugün toplanan Belediye Meclisi, dün gTupta alıiîan karara uyarak Reis Galip Avşaroğlu'nu ıskat etmiştir. Iskat için verile n takrirde reisin makamında bulunmaması. şehir sokaklannin pisliği ve gecekonduların yıkılmeması gibi maddeler bulunuyordu. Bir neşir yasağt daha Haznedar çiftliği cinayetine dair neşriyat menedildi Dün akşam polis eli ile tstanbul Cumhuriyet Savcılığının aşagıdaki neşir yasağını aldık: «1/10/1959 tarihinde Haznedar çiftliği sahibi Ahmet Mer ter'in öldürülmesi hâdisesinin tahkikatınm seyir ve selâmeti bakımından bu mevzudaki her türlü neşriyatın men'ine Bakırköv N'obetçi Sulh Ceza Hâkimliğince 15/10/1959 tarihinde 959 20 sayı ile karar verilmiştir. Gereğinin ifası rica olunur. 15/10/1959 tstanbul C. Mür M. Tishar dükkânında karanfUIere bakıyor Migros'un Bakırköy'deki 3 nuînaralı satış mağazası bir hafta arayla 2 defa soyubmış ve kasalan kırılarak 6337 lira çalınmıştır. Migros'un Bakırköy'de İstanbul caddesinde 67 numaralı yerde 1.5 sene evvel açtığı 3 numarah satış | mağazasın3 evvelki perşembe geı cesi hırsız girmişti. Mağazanın bod1 rumuna bahçeden giren hırsız. zemin kattaki kalın kesme camlardan ikisini kırarak yukarı çıkmış I ve bayanlarm çalıştığ; yeni tip katsaları tornavidayla açıp 237 lira çalmıştı. Bundan sonra, mağazanın j ark a tarafına geçen hırsız 250 kilo ağırlığmdaki demir kasayı bir hayli zorlamışsa da açamamış ve yanına 5 kilo kahve alıp mağazayı terket ] mışti. Hâdisenir. po'ise bilrlirilmes'me TRAFİK ve TRAFİK POLİSİ Orta Anado'uda Trafik Kanumınu ciğnercesine kamyon ve otobüslerle yolcu tasımrken yine Orta An?rpğmen hırsız. evvelki gece sa't 23 suiarnr'a aynı yoldan tekrar doludaki bir vilâyet meı"k«zimizdç; Kayseride. trafik polisi arabaiartnrla kadmlar dolaşmaktadır. Yukarıdaki resimierde tepesine kadar vol Arkası Sa. Beş, Sü. 7 de cu dolu bir otobüs ile çarşıda trafik polisi arabasma binnıekte olan kadınlar görülmektftiir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog