Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Dr. BAHA ÖNGEL'in Turkçe karşılıklanle bırhkte Fransızca Cümle Kuruluşu 3 uncu tabı Frarsızca oğrenen herkes ıçm faydalıdır Fıatı TL 5 00 Odemelı gondenlır Tarhan Kıtabevi Kızılay Ankara NevYork Times gazetesi, harb halinde ateşleme kararının, 44 tadr ve resmî teitisikiltin iki T ü r k Hükümeti, NÂTO Genel Karargâhı ve Amerika giin siiren toplaıttısma ait rapor Başkanının ittifakı ile verilebileceğini bildiriyor Ticaret Bakanlığııta tevdi edildi Gazefe. balistik füze üssünütı kuralmasi isinin tahakkuku için Am erikamn, muıuam ekonomik îhracatın «rtırılması İçin «lınması gereken tedbırlerı goruşmek uzere Ankarada Ticaret Bakanlığında toplanan Izraır Istanbul, Mer«ın Trabzon Ihracatçılar Bırlığı heyetlenvle Tıcaret Odalan Odalar Bırhğı, Madencıler, Kuru v Yaş Meyvacılar ve Balıkçılar Derneklen delegelennden murekkep ıstışare hevetı ısını bıtırerek daeılmıştır Şehnmıze dun donen Ihracatçı Bırliklen erkânmdan aldığımız malumata gore, Ticaret Bakanlığında vapılan uç toplantıda evvelâ oazı ıhraç mallanndan kalıte hususunda yapılan şıkâvetler gozden geçırılmıstır Netıcede sıkâvetlerın kalıte nok sanından olmavıp bazı fıyat farkı ve aniaşma'lıklardan ılerı geldığı anlaşilmıştır Bundan ba«ka bazı delegeler gu nev vılavetlerınden genış mıkvasta ve kontrolsuz olarak bır takım Arkan Sa Beş Su 3 de ihracatı volunda te rler 35 ıncı yıl Sayı 12.652 u m h u r i yet K1IRUCU5U: VTJNUS NADt Telgraf ve mektub adresı Cumhurıyet Istanbul Posta KutusuIstanbul No 246. Telefonlar 22 42 88 22 42 99 22 42 90 MEHMET AKİF Buyuk şaırımızın butun rnanzum eserlerı eskıden basılan ve hıç basılmıyan butun şıırlen Turk harflenjle Omer Rıza Doğrul un hazırladığı şaırın tarıhı, edebî fıkır şahsiyetını belırten bır rrukacıdemesıve bırlıkte neşredılmıştır Fıatı cıltlı olarak 12 50 Kuruştur SAFÂHAT Türkiyede kurulacak füze artırma rampalarına dair anlaşma Fer^nrte 15 F.kim 1959 İNKILAP KİTABEVİ Toplantıda ihraç mallarınin kalitesi hususunda yapılan y a n | I r t ,d a bulmanağa dâvet edilmesi muhtemeldir, diyor; yetkilil erin, anlasmamn ne şekilde şikâyetler, ihracatçıların kredi meselesi ve nizamna, açıklanması gerektiği konusunda ihtüâfa düştükleri söyleniyor Nevv York, 14 (Hususı) TurKi1 medeki eksiklikler üzerinde dunılduğu bildiriliyor . o Rusya, bize oy vereniere caîıvar Sovvet deleçesi; Batinın, kararlarını ekserhetie Güvenlik Konse^inden cıkartnhilmek icin Turknevi desteklediçin» sovledi New York 14 (R ) So\jet delegesı Sobolev bugun vaptığı b>r konuşmada Gu\enhk Konsevı adaylığı ıcın \apilan seçımlerde Turkıveve re\ %ermış olan Batıhlara çatmış ve .Batınm kararlannı ekserıvetle Guvenlık Konseyınden geçırtebılmek ıçın Turkıyeyı destekledıgını» <o^ lemıştır Dığer taraftan Sovyet delegesi Komunıst Çın Bırleşmış Mılletlere ahnmadıkça Guvenlık KonseM1SAFIR BAKAN Memleketımızı zıyaret etmekte olan Pakıstan \ındekı kuçuk de\letlere daha faz Ticaret Bakanı Zulfıkar Alı dun uçakla Ankaradan şehnmıze gei la sandalve avrılamnacağını da mıştır Bakan öğle yemeğım Valı Yetkınerın dâvetlısı olarak veratş ılerı surmujtur Sovvet delegesi. trr. T)g1wk»n sorrrrr IHWtum kısa bır geimti vapan Zuifıfcar Ati bılânare bazı hususı ziyaretlerdV bulunrauştur Mıssfır Bakanl» Ankarada varılan pıensıp anlaşma«ına goıe Turkıve Pakıstan a çımento ve komur ıhraç odecektır Resım mısafır Bakanı eşı ile bırhkte Buvukadada gostermekte&r Amerikan Koleji ile Bakanlık arastnda ihtüâf İki Turk öğretmenin derslerinin kaldırılması bu ihtilâfa sebep oldıı. Bakanlik, kendi tâ\ in ettiği oğretmenlerin derslerinin kaldırılarnıyacağını bildirdi tkl öğretmenin Amenkan Kole1 jındekı ders saatlerının kaldınll ma<] uzenne Kolej ıdaresı ile Mıli lı Eğıtım Bakanhğı arasında ıhtıj laf hasıl olmuştur , Bundan bır muddet once Amerıkan Kolejının Edebıvat oğretmenlennden Zahır Gu\emlı ve Tarıh oğretmenlerınden Nurettın Topçuya butçe ve ders saatlerınde vaİstıfa sebebıvle Adana paıti teşkılâtındaki pılan kısıntı dola\ısıvle derslenıhtılâf buyuvor, Genel Merkez, Gulek'ın hamn kaldınldığı Koleı ıdaresı tarafmdan tebhğ edılmıştır Bunun reket tarzmı hoş karşılamadı uzenne oğretmenler durumu Mıllî Eğıtım Bakanlığma bıldırerek, Kole] ıdaresının kendılıgmden Antakya 14 (Telefonla) C H P C H P I 1 Idare Kurulu uvelennden ders saatlenm kaldıramıvacağını Adana bazılan oldugu halde bu sabah Isbelırterek duruma mudahale edıl nın eskı Genel Sekreterı mesını ıstemtşlerdır Mılh Eğıtım Mı' e'vek'lı Kasım Gulek berabe kendeYuna saat 15 te <\* şehrimıze Arlcası Sa Beş Su 3 de Gülek, bundan sonra gene aynı gayretle çalışacağım, diyor Macmillan Kabinesinde . değişiklik BVtl ALMANYA DONANMASINA KATU.AN AMEBIKAN DESTROYERI Yukarıdakı resimde buyuk bır kalabalık bır Amenkan destroverı Bat» Almanvanın Bremenhaven lımanına vaklaştıgı sırada tezahuıat \apafken şorulmektedır 2 700 tonluk destıover AmerıKa ile japılan bır anlaşma tphtmda ve"nı Alman Donanmasına k^tılmak uze re satin alınan ıkıncı tekTiedu Bır uçııncu destrover de 2 hafta once Amerıkanin Charleston hmanmda A.lman Donanrrasına teslım edıldı jede kurulacağı bıldınlen Amenkan fuze rampaları ile alâkalı ola" rak onumuzdekı gunlerde resmi bır açıklama vapılması beklenmektedır «Nevv York Tımes» Gazetesı evvelkı gunku nushasında bu mevztı hakKinda uzun bır haber vaymlamıştır Gazetenın bırıncı =ahıfesmın en ustunde takdım edılen «W!»shıngton» mahreçlı bu haber aynen aşağıdsdır •Turkıvede orta menzıllı bır balıstık fuze ussu kurulması ile alâkalı muzakereler tam=mlanmıştır Gerıye kalan butun ış Turk Hukumetının Parlâmentoda bır açıklama vapmavı avarlamasından ıbarettır Bu, Turkıye ile Amenkanın sılâhları sağlamak üzeıe usulen mektup ve dıger dokumanları te"atı edeceklerı bır zamana ra^tgelecek" tır Muzakereler Avrupadakı Muttefık Baskumandanı General Laurıs Nor>!tad ı n Pırıs vakınlarındakı Genel Karargahında vapılmıştır dı muzakereler Amerıkanin NATO âzatarına 3 sene once vaptıgı tekhflere uvgun otarak 3 sene evvel ba$lan\ıştı Buradskı resmı şahsıvetler pro|esı tamRmlanm'ş olan Turkıvedeki fuze ussurun sılâhsızlanma ile alâ kah olarak dunva çapında bır munakasavı tahrık etmesını beklemek" tedırler Arkası Sa Beş Su 1 de ^enderes dün ^treet'te temaslar yaptı Ameriknlı is adamiannı kabı>l eden Pasbak^n. Skııras ile oq;le ^eıneğı \edikten sonra Baspiskopos Yaka\os'ıın zivaretini iade etti New York 14 (Fadvo) Turkive Başbakanı Mendore; dun ak şam Nevv Yoık Beledıve Baskanı Wagner ın VValdorf Astorıa otelınde tertıpled gı davette hazır bulunmuştur Davete Bırlesmış Mılletlerdekı ha=temsılcılerın ekserı vetı sehıın ılerı gclenlrrı ve Demokrst Partının eskı Cumhuı başkanı adavı Stcvenson da ıştırak et» Arkdsı Sa tie Askerî öğrencilerin harçhklan Liseliiere a\da 10. ortaokııl oğrencilerine de 7.5 lira \erilnıesi icın bir tasarı hazırlandı Eski hükümetin 19 simasından 17 si vazıfelerini muhafaza ettiler Lennox Bo^d ile Çahşma Bakanı ise \erlerini ka^bettiler Londra 14 'AP' Başbdkan Macmillan bugun kabınesmde degışıklık vapmış ve Mustemlekeler Bakanı Alan LennoxBovd un verme Lam Macleod u g°tırmıştır Takıp ettijjı Afrıka polıtıkasından dolayı son avlarda sıddetlı tenkıne mâıuz kalin Bovd dan ba=ka Eaı'ım Bakanı Geoffrev Llovd da verını kavbetnııştır Muhafazakar Pdrtının seçımlerı ka zanmasında buvuk rol ovnamış bulu nan Lord Haıkham a kabınede Muh ru Has Lordu unvnnı verıliıiî ve kendısıne ılmî eelişme alanında so ArJcisi Sa Be? Su 7rfe nnde basm mensupları ve Adana " ^ İ ' " " t , , , „ . , C H P II Merkezmde Hata\ mır ~ letvekıllen ve kalabahk bır partıh kıtlesı tarafından tezahuratla karşılanan Gulek burada bır konuşma yapmiş ve ezcumle şo>le demıştır • « Bız vazıfeye şu mevkıde veya bu me\kıde bulunduğumuz ıçm bağh değıliz Ben, Genel Sekreter olayım, olmıvaMm C H P saflarında şımdıve kadar oldugu gıbı şımdıden sonra da gayretle çalışmayı kendıme vazıfe bılınm Bu partınuı «aflarmda a>nı şekılde* hızmet edeceğımı huzurunuzda taahhut edıyonım » Alkışlarla karsıUnan bu konuşmasından sonra Gulek partı ıl merkezınde bır muddet ıstırahat etroış ve Revhanlıva muteveccıhen şehrı" mızden ayrılmıştır Akşam \emeğn nı Kırıkhan ılce^mde yıven Gulek, Arkası So Bei " P 5 Bir işverenin lokavt yaptığı tesbit olundu Ankara 14 (Cumhurıvet Telek») ^skerı lıse ve ortaokııl ogrencılerının 187 kurus olan avlık harçlıklarının artınlması ıçın bır tâdı! tasarısı ha?ır!anmıştır TasarıAdanın beş buvuk kasabasmda Turkleıın avrı Beledı\eler teşkıl etmeva gore lı=e oSrencılerıne avda 10 lerını mumkun kılacak kataınamt; ıçın «Rezılane kaıaı» dı\en Rum lıra ortaokul oğrencılerıne avda T5 lıra harçlık verı'ecektır Avrı. Beledne Reıslerı, bunun ıptalın ı istnotlar ca sınıflarm mumessıl ve ba«mümes^ıllerıne bır buçuk lıradan Lefkose 14 (Hususı) Turk Be malarının ruhuna avkırı ve gavrı s»avet agır bır lısanla Tuık Bele dort lırava kadar munzim para v »• ledıveleıının teşkıh ile ılgılı kaıar k?nunı oldugunu < ılerı surmus ve dıvelerının teşkıh kanununa hucum pr'lecektır Bu artııma 1960 malı vn lında tatbık edılecektır namenm açıklanması uzennde Ada krfiarın dernal Ugvını ıstemibtır ttmekte v e bununla Adanın boRumlatı buvuk bır fııtına koparalunmekte oldugunu ıddıa etmek Rum Beledıve Başkaniarı Maka 1111 l'l!! II II I mi|!n|IIIH1|lllfy|lll''' HI'tll'IHM! IMIÜIIII ^ rak bunun tatbık mevkııne konma ııos la Rum vekıllen Valı Foot la tedırleı sını onlemıve matuf bn kampan bu husu"=ta hemfıkır degıllerse bu Valının cevabı vava gırışmışlerdır Bugun Kıbıı kanunu tanımadıklarını alenen ılân Valı ıse Lefkoşe Rum Beledıv e sın 6 kasabasının Rum Beledıve Re etmıv e dâv et etmıslerdır Başkonının telgraf ına v erdıgı ce ıslerı Turk Beledıv tlerının ıesmen Dıgpr tardftan Rum gazeteleı de Arîcasi Sa Beş Su 3 de tanınmış olmasını şıddetie takbıh ve prote^to etmışlerdır Bu arada Lefkoşe Rum Beledıv e Baskanı Te mı<=toklıs Valı Foot Makanos ve Rum vekıllerıne bırer telgraf gondererek t Turkler lehıne venlmış bu rezılane kararın Zurıh anlaş 1 Kıbrısta Türk Belediyeleri aieyhinde açıian kampanya Ârkadlaşını öldüren Alman İzsıitte 24 yıla mahkum oldu Mahkeme, a>rıca ruhsatsız tabanca taşımak suçundan da Golkowski'\e altı ay hapıs cezası verdi ( 63 yasında bir| | imam din dersi j | verdiği kızı ( 1 kaçırdı 1 1 I îzmıt 14 (Telefonla) İz | mıte bağu Irebevlı ko\u ş ımam ve hafızı 63 >aşm4a ğ Abdullsh Imre am dersı ver ş dığı kız talebelermden 16 va W şında N O adındakı kızı ka. = çırmıştır Imam ve kız aran | | maktadır s Yedıkulede kurulu 350 ışçının çalıştığı bır mensucat fabrıkası ısverenının evvelkı gun lokavt vaptığı Bolge Çalışma Mudurluğu mufet tışlen tarafından tesbit olunmuş tur Bu ış verırdekı dahılî talımat name hukumlerme gore zamanında ışçılere ucretlerı odenmem'ş oldu 4rfnsi Sn Bes Su S de Diin iki gazeteci hapse mahkum ©3du «İşte İsrnet İnonu, işte Celâl Ba\aı» ısımlı broşurde İnonü'\e neşren hakaretten sanık bır şahıs da 1 \ıl hapıs cezası vedı. Şehrımız Toplu Basın Mahkemesı dun baktıgı 13 davada 9 gazetocıvı vaıgılamistır Davalardan 9 u vavın joluvla hakaıet suçundan Necıp Fa zıl Kısakurek alevhıne açılmış bulun nvaktadıı Aynı «uç ıddıasıvle Dıva net îşleıı Başkanı Fvup Sobn Havırhoglunun muvafakatıvle Teıcuman Gazetesı alevhıne açıian dava da dun mahkumıvet kaıarı ile »onuçlan mıştır Mahkeme suçu sabıt goıerek gnzetenın Yazı Islerı Muduru Kavhan Turkçu vu 10 av hapıs 2500 lıra pdra o>7a,tna ve sevahattf bulunar gaze'enm sahıbı Semıh Tancajı da 25 bm lıra para cezası ile 500 lıra manevı tazmmat odemıve mahkum etmıştır Mahkeme ayrıca gazetenm de bır av kapatılmasına karar veımıs tır Br.sııı Kanununa avkırı harekeften sanık Yenı Gazete Yazı Işleıı Muduıu Can Kava lsen de dun 15 gun hapıs 2 bm lıı a para cezasına çarptırılmı«tıı Necıp Fazıl ale\hmdekı davalardan 5 ınde ıse Savcı Feııdun Erkon un ıs*edısı cezalaıın 'u tnrı 'i vıldan 15 \ıla kad<sr hapıs lî hın lııadan 50 bın hıayd kadar pnra cezası ve suc un^uııı e"i ulen vanls AÇIKHAVA SERGISI Modern ressamlaıımızdan Orhan Tdmer ın resmı halkın ayagma goturmek gavesıvle Galatasarav Lısesınm paı maklıklarında Turkıvede ılk defa olarak açtıgı açıkhava seıgısı duı ilgılıler tarafından dagıtılmıştır Modern ve klâsık anlavışta 20 resım bulunan sergı ıçın ılgılıleı beledıve mevzuatma uvmadıgını sovleni'şlerdır Resımlerde Orhan Tamer ın sergısının açılışı ve kapanışı gorulmektedır PTT Idaresı 1944 dc bılgılı personel vetıstırmek uzere Istanbnlda lıse derecesınde bır meslek okuln açmıs ıken 1953 de bu okul tasarruf maksadivle lâgvolunmnştn. tkı av kadar evvel bn suretle ışlenen hatanın farkına \anlmış meslek okulunun tekrar acılmast ıcın tahsısatı bınası, ders âlet ve edevatı hazırlan mış ılçılı vuksek makamların ıznı alınmıs fakat netıcede bu açılış muddets.z tehır edılmıştır Bn memlekette Imparatorluk ve Meşrntıvet devırlerınde tasarruf ıçın mektep kapatıldıfı olmuştu Fakat bnguıı artık bovle gulunc bır karara varmamıza ımkan voktur Norvec ve Tunamstan gıbı hıze nazaran oldukca ku(,uk ve fakır memleketlerde dahı mukemmel bırer P T T meslek okulu hanl harıl çalış nıaktadır. Hem her sahada çerıviz dıvo ! ruz hem de kapadıŞımız mekI tehı acmamakta dırenıvoruz Bu zıhnnet bızı daha een eotnr . mez de ne vapar" Gittikçe daha geri <* Vaztn 3 uncu sahıjed* 1 ğ = = § ş g ş Arkası Sa. Beş, Su 7 de | L ••• J ŞAH \ENI SE\\TO BINASINI AÇTI Iran Şahı Muhammet Rıza Pehlevı yukarıdakı resimde acılisını voptıUn sonra Tabran dakı muhfeşem venı Senato bmasının merdıven'erınrle selâm dururkeB öoruİTiektedır Iıan Senato^u onun<tı devıcsmın ılk toplantısını venı bınssında akdetmıştır. Şahrn sağiB* da 2 erkek kardeşı, Pıens Gulâra Rza \e Prens Abdul Rıza durmaktadır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog