Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

EV KADlNlNlN YEMEK KİTABI Sabık Gymhurbaşkanlıgı başaşçısı Ijı jemek pışırmek ıçin esash bılgılerle bırlıkte nefîs çorbalar, balıklar, etlı yemekler, sebzeler, hamur ışlen, tatlı komposto reçel ve şurup formulJerı Fıatı cıltlı 500 kuruştur NECDET DENGİZER İNKILÂP KİTABEVİ 3 5 ıncı 71! Sayı 1 2 . 6 5 1 umhuriyet K U R U C U S U . ' Y U N U S NA.DI Telgratf ve mektub adresı Cumhurıyet Istanbul Posta KutusuIstanbul No 246 Telefonlar ^2 42 98 22 42 99 22 42 90 Şfinıınıi!iıi!iıiflii!iııuıiHnm!iıiHi!!Knmt!iiiiıtınıııi!nıııııııııi| MUHAMMED MUSTAFA Tercumesı HAZRETİ Ömer Rıza Doğrul Nehs cılth, buyük boy 528 sayfa, 20 lıra Ahmet Halıt Yaşaroglu Kıtapçıhk Sırketı Istanbul Çarşaroha 14 Utim 1 9 5 9 Inönüniin radyo ilgili bir mesajı C H P . Gene! Başkanı, radyo tecavüzlerinin muntazam olarak kaydedüm esi tavsiyeye deçrer, diyor Çorum C.H.P. Gençlik Kolu Kongresine yollanan mesajda, muhalefetin seçitni kazanması ile insatı haklarınm kurulacağı, vatandas haysiyetinin radyoda söğülmtkten kurtutecağı belirtiliyor Kıbrısta gelecek ay ile | sîyasetinî | seçimler yapılacak iî 1 Menderesl I Türk dıs I s ı '' ı 1 ızah etti Basbakan Nev York'ta bin kisüik ziyafette konuştu Cnmhurbaşkanı ile muavininin 13 aralıkta seçilecegi bîldiriliyor Türk Belediyelerine ayrı vergi toplama yetkisini tanıyan Malî Kanun dün yürürlüğe girdi = 1 1 İ I^efkoşe 13 (Hususı) Kıbrı» Cumharbaşkanıle muavını 13 aralık gıınu seçılecektır Bugün Kıbns Va lıhğı tarafından bır resmî teblığ çıkarılmış ve seçıme muvakkat kabi* ne Makarıos ve Dr Kuçuk tarafından karar verıldığı bıldınlmıştır. Vah Foot bu sabah Kıbrıs Turk ve Rum cemaatlennm lıd«rl*nylt muvakkat kabme uvelennı Vah kondgına davet etmış ve seçım konu sunu muzakere etmıştır Toplantıda seçım ıçm alınacak tedbırler il* se\;ım kartlarınm dağıtımı meselesı goruşulmuştur Bılındığı gıbi Cumhurbaşkanı Rum olacaktır. Rumların adayı Makanostur Muavın ıse Turk olacaktır Turkler lıderlen Dr Kııçuğu aday gostermektedırler Arkas! Sa Beş Su 4 de ^ lizerindelci taleplerine J Turkivenin nasıl karsı = koydııçıınıı hatırlatti İ o | g Ba^hakan, Batılılar ara J J B. M. Meclisi Başkanlığı içîn tek aday Sem'i Ergin'in bu defa ada\l«§ını koymıvacağı bildirilivor. Erozan ve Golop.li! da Reis Vekili olmak istemiyorlar Ankara 13 (CumhurıvetTelek<0 B M M nın açılma tanhı \aklaştıkça Mechs kuh'Ierınde Baskanlık Dtvanı seçımlerı ve dığer organların «eçımlerı ıçın \apı1an muoadeleler de hararetlenmıve basla mıştır B M M < ı Başkanı Refık Ko = raltan Ankarava geldı§ındenberı D P mılletvekıllenvle tema^larda bulunmaktadır " * Geçen gun de vazdığynız eıbı De mokrat Partı Genel Idare Kurulu D P Mechs Grupuna B M M sı Baskanlığı ıçın tek adav olarak Koraltanı tavst>e etmıştır Ve şım dıkı halde Grupta Koraltanın aleyhmde seçea senekı gıbı kuvvet1 h sayılabı'ecek bır cere\an mevcut degıldır Bılındığı gıbı geçen, jıl Koraltanın karşısına Grup sabık Mılli Sa\unma Bakanı Şem'ı Ergını çıkanmş ancak Ergın kafı • ArkastSa Beş S « lde Ankaıa 13 (CumhurıyetTeleks) C H P Genel Baskanı Ismet Inonu pazarteM gu'iu vapılan Çorum C H P Gençlik Kuh kongresine bır mesa] gondermış ve bu mesai hugun Genel Merkez tarafından oasına trvci edılmış*ır Inonu bu nıesajında Radyo Gazetesının nesjrıvatıre temas etmeVte \atandaşın bunoan kızgınlık \e kırgınlık duydugunu belırttıkten sonra « • Eunlar gelecek nesıllerın kıtaplar da buguı kı. muteca\i7İerın vasıflarmı mu talea etmek ıçın delıl \e vesıka hızmet' gorec?klt rdır Medeni b'r tescıl hızmetı gormek ıçın radvo tecavıızlerını Çorum'da Adana C.H.P. teşkilâtmda hizipcilik patlak verdi Genel Sekreter yardımcısı Satır'ın bir kongreve yolladığı \e başarılar I dıleyen telgrafı protestolaıia karşılandı, «İstemivoruz, kabul etrrmo | ruz» diye bağırıldj; Gülek de konuşmalarmda Satır'a târizde bulundu | NewYork 13 (A P R ) Başbakan Adnan Menderes bugun Waldorf A^torıa otelınde Dış Münaı.ebetler Cemıvetı tsrafından veıri'en 1000 kısılık bır zıvafette «Turkivenin dış polıtıkası» konuı sunda bır konuşma vaprruştır Bu I zıvpfette Iran Başbakam Dr tkbal ile Turk Dış Bakanı Zorlu Turk Genelkurmav Başkanı Orgeneral Eıdelhun da hazır bulunmuşlardır Menderes konuşmasında dunvavı tehdıt eden komunıst tehlıkesımn ıki onemh kısma avrılabıleceğını, bunlardan bırıncı^ının maddî tehcıt ıkıncısının "nanevî tehdıt oldu5UU stnlemıştır Mendcre ı Kollektıf mudafaa ıçın henuz te^kı'âtlanmamış buhınan öun vada Turkivenin te'ç başma kaldıth bır sı^ada d?hı kudreth komIşusu tar..fından gırısılen ve Turkı' yenın doğu v ılâvet'ermı elde etmek ıcın yp'lan tesebbus ve taleplen I reride«'Cinı» hatırlatmıştır Turkıye Bdşbakanı «Bu tehdıtler. ON YILDA ON ÜÇ ISYAN Doğu Turkıstcnın Kızü Çın tarafından ıstılâ edılı^ının 10 vıh dolayisnle şehumızdekı Dogu Tuıkıstanhların Brtşkanı Isâ Yusuf Alptekın dun bır basın toplantısı vapmıştıı Dcğu Turkıstanlıhrın çektıklerı zulmu anlatan Alptekın Tııık^tanlıların on yılda Kızıl Çın ıdaresıne karşı 13 defa ısvan ettıkleıını fakat kuvvetleı arasındakı buyuk fark ve ınAânsız'ı^Ur \uznndpn mu\affak olamadıVlarını sovlennstır Re ım, başkanı, dunku toplantı sıra Arkası Sa Beş Su 3 de ı sında ızahat \eıııken gosteımekted . balan seçim Guvenlik Konseyi icin 25 defa re\e basMirııldu. ne Tıırkne, ne de Pol«n\a ucte iki ek«eri>eti «sae'adı: secime nazartesi devam edilecek 1» Dış ticaret tsplantıları diin sona erdi B'r îlıracat Genel Müdürliiğunün kurulması, faiz hadlerinin yiikseltilerek kredilerin TAZM1NAT ISTIYOR Izmıt fa cıası artırılması istendi Adana 13 (Telefon'a) Adana mılletvekılı Kasım Gulek cumart î « gununâ^nberi \apmakt3 oldugu sıvasî temaEİaı ına bugun de Kozan •e Kadırlı havalısınde de« m etv mıştır Bu temaslar sırasında C H P nın bır Gulek Satır, dolayısıvle Gulek C H P Mechsı yardalanna ayrılmakta olduğu açıkca muşahede edılmektedır Zıra Gulegın ffezdıgı verlerde C H P Genel Sekreter vardımcısı ve Adana mılletvekılı Kema! Satıra \e C H P Meclısıne ^çıkça târızlerde bulunulmaktadır Gulek bu hava "\ensinde bupun yaptığı bır konuşmada 1 şunlaıı =o\lemıstır « Genel Sekreterlıkten ıstıfa ettım Bızım ıçın muHim olanı bundan sonıa beraberce çalışmaktır Halkın ıçınden veiışerek dertler nı anlıvarpk hreket etmek lâzmdır Bu ıse bujuk bır zahmetı ıcap ettırır Herkes bunu vapımaz Partımızı zafere kavustuımak ıçı n bu Işsizlik Tasarısı için çalışm Tasarıva göre, İşsizlik Sigortası primi yüzde 710 nıspetinde olacak ve işçilerle ışverenlerden eşit olarak kcilecek ı'lll1 ^ B'rlesmts Mılletleı 13 ( R A P ) Guvenlık KOIISPVI uvrhğı ıç n :ı±e ile Pnlonva ar s'nd=kı mucadele bu'un de nc' celpn^mpm f ve 35 turdan sonıa seçım, pazaıtesı IU» n n e tâ'ık edılm'ştır Bugun Tur'<:v°vı d°itek'ıven Batılılar bır paı'âm^nto taktığı kiı' lanmıs'aı Polonvayı B rleşm". Mıl lptlenn Fkono^'k VP So"=val K«i5« vıne seçt'tm^'er Guvenl'k K^ns»jyı «eçım'eıırd0 bu d~vlctın to'iNjm=kta olan oyları azaltm^yı d u kurbdnlarındcn Uskudaı» vapunl*kaptanı Mehmet Aşçı nın v ârıslen taıafından Denızcihk Ban= Kinı\a bolıimiınde ş kası alevhıne açılan dâvava, dun 8 Aslıve Tıtaret Mahkemesınde Ankara 13 (CumhuriyetTeîeks) ı başlanmıştır Dâvada, Uskudar va purunun sefere elveıışsız oldugu I imtihanlarına giren 223 ğ Arkası Sa Beş Su 2 de Ticaret Bakanlığında ıki gun1 ıddıa edılerek Demzcıbk Bankasını n kusurlu olduğu bıldırılmektedır ş oğrenoiden ancak 17 si = denben de\ am eden dış ticaret ile' Vânsler ıçın 90 bın lıra maddî 10 bın lııa mane\î tdzmınct ıstenI mu\affak olabildi s ı'eılı toplantı sona ermıştır I mektedır Duruşma bazı hususUrı n tesbıtı ıçın başka gune bııakılm Muzakere edılen ve uzerınde mıştır Resım kaptan Mehmet Aş çı nın oğlunu mahkeme korıdorunIstanbul Unıversıtesınde guz domntabık kalman konulardan bırı | da avukatları>le bırlıkte gosteı me ktedır remı ımtıbanları de\am etmektedır |Dun bu niın^seHetie Ankarrunhasıran ıhracat ışlerıvle gorevlı Bu arada sonuçlanan bazı ımtıhanra'da cesıtli kııHanıa hır Gene! Mudurluğun kurulması laıda randımanın geçen \ıllara natorenleri \apıldı tekhfır'ır Bundan baska ihraç malzaran çok duşuk oldiagu gorulmu^ları stand^rdızasvon yönetmelığınm tur Ankara 13 (Cumhum etT"lek«> " kırtasıyeeıhğı artıran ve işlen guçSon 10 yıldanberi polisteki bu dos\a\a giren Belııtıldıgıne aore Fen FakulÂnkaranm baskent oluşunun ''S Ie<=tıren huktımlerının kaldırılmas. ncı \ildonumu bugun Ankarada te»ı Kım^a bo'umunun bıııncı sıcina\etlerin savısı 14 e vükselmiş oldu faız hadlerını yukselç tutmak suçeşıtlı torenlerle kutlanmıştır P 1 AıkasıSa Be$ Su 6 da Cezaevine yollanan Ömer rttıvle banka kredılen hacmın'n Tprıh \e Copraf\a Fakulte^ınie Lutfi musahede altına alındı rpnı^letılmesi, tacırlenn dış mera. «Haznedar çıftlığı> cınavetı tdh tımalı gozonunde bulunduran me vapılan torene Cumhurba'îkanı Celekptlere ynaeakları gezıler ıcm kıkatını Vah E'hem Yetkınerın murlar cına\etın mırasla ılgılı bır lâl Ba^ar Ba^hakan vekılı \e Mılkolavlık sağ]?nması Damga Resmı D. P. Genel İdare Kurulu in esi Rauf Onursal: Ankara 13 (Cumhu'netTeleks) emrı\le jandarmanın elınden ala tarafı olmadıgına katı bır şekılde lı Saıunma Bakanı Ethem M"nKanununHrVı hukumlerın yumusa Bır kaç gan e\vel Kızjlav'da barak ıdare eden 2 ncı Şube ağır kanaat getırmışıerdır Bo\lece za dere« B M M Ba^kanı Refık Ko«İktidara gelecek olursa, C.H.P. nin ga\esi, 1 h'Tiası jhraç mallan kalıteainın tek ğırarak Inonu ve Gulek'ı olduresuç mavası memuıları dun Şube man zaman polısı mıra ; şuphe«ıne raltan \e da\etlıler katılmıştır Torenı Ankara Valı \e Bel»due eHen kontroiunun ternm edılmesı cegını sovleaığı sıra^a vakalanan dekı vazıfelerı başına donmuşler suruklı\en \e avdınlanma umıdı serbest ibadet eden vatandaşları hapse arzeden bu korkunç cmavet tah Başkanı Dılaver Argun bır konusg bı hususlar toplantıda hazırlanan dır Sıvash Omer Lutfı adındakı şahı» atmaktır» diyor. 10 gundenbeıı fasılasız bır '.ekıl kıkatmın ılk safhası kapanmış ve ma ile açmıştır Argun bu 36 \ıhn, ranorda teklıf edılmektedır Bu raAdlî Tab'plıkçe musahede altına de çalışan amır \e memurlar bu «Haznedar cına\etı» de şımdıhk fa hıç bır devietm 36 vılnla mukapor ılgıhlere sunulacaktır. ahnmıştır Bir bakkalı sovmna kalkısan muddet zarfındakı faalnet rapor , ııı mechul cna%etler do«\ ı<ına \e«e edılemıveceçını behrtmış'ır İzmir 13 (Telefonla) D P Ge35 yaşlaıındakı Omer Lutfı 4 As. Argundan soria Ankara Kulubu eli silâhîı sahıs uzun bir bo larını \e c'na^et etrafındakı kaj serleştırılmıştır nel Idare Kurulu uvesı Rauf Onur hve Mahkemesınde vapılan ılk yarğusmayı mütaakıp firar etti naatlerını Emnıvet Mudurune tev1 Bovlelıkle •son on vıl ıçındekı adına Hulu^ıT FTanzer ve Tanzerı sal Tepecıkte tertıp edılen Guney gııanmasını takıben cezaevıne gonadına Yavuz Esfaıll meçhul cınavetlerın sa>ısı 14 takıben T M dı etmışlerdır Arkası Sa Be' Su ı ' e ocağı toplantısında din m«vzuu ile derılmış ve daha sonra merkez CP Arkası Sa Beş Su 4 de Ögrendıgımıze gore heı turlu ıh , F\velkı gece Cihangirde bır bak alâkalı bır konusma yapmıştır O zaevınde tecrıd dılerek musahede kal tabanca tehdıdıvle so'vulmak altına ahnrriEtır Ilgılılet Omer ı^tenmıjtır nursal şovle demıştır « Bıze ırtıcaı destekkdı. dı Lutfı'nın akl; muvazenesınm bozuk Cihangirde Lenger «okagında 4 yorlar bız ne vapt'k' Dokuz sene olduğunu soyiemektedırler Arkası Sa. Beş, Su 3 de de 25 bın camı ve Imam Hatıp Okulu açtık Irtıca bu mudur"' D P j ılk ış olarak sabahle\'in yatsğından kalkan vatandaslara Allahu Ekber sesı duvurdu C H P eger çekınmeden hareket edebılıyorsa ko>kmadan tehdıtte bulunabılıvorsa bu, imtihanlarda basdrısızlık Ankaıa 13 <Cumhuıı>etTeleks> ' teikıkleı mojmn o.ur Iss zlık Sı' G mnn ılk ovbm^ınHakı bu 13 Çalışırv Bakanlığında Usızlık Sıgor g o r t a , , se n''ıkalı ı^cılere tatbık pdı turduı TıırVve 35 Polonva 41 ov •RSI konulu bır kanun t a ^ n s n m ha ^ ^ r & , k a r ş ! İ , , a C d k p l l m a lıt...',Hır Buidan sonra EVono zırlanmıkta oldutni olpnı i r 'ietı \'n secımı \ a M.Ue'İPiaıası Çal sma Kurulun^a , ! e " ' " % u ? d e "' l l e 1 0 a ı a < i r " l a "V ' e | pılmı<;tıı Pıs'pr. bu secımın \aoılMr Butt adlı bır u?nwn'iı katıldMi ' ı^ve>enen esıt olsıak kp^ı'ecegı bıl Arka<n Sa Ba 5 4 Wf bır kumiivon bu konııda ınceleme dıı ılmpktrdır r 'e vaomakt^dıi Sıeoıtan ı once han Trfîiıın n ? ^^l^rı tpıiıdtıi^n hazırgı ıllerde ve hrfn°ı «anajı ko'larm lanmım1stı< C. 1 sn,ı' a ve te kıkl" da tathık edı'eceeı konutu da bu re devam enılmektedır ncı Inönü i!e Gülek'i söyliyen şahıs DP toplantısııtda CHP ye hticumlar öldüreceğini Saiü meçhul cinavefle; dosyasına sokuldiîî Cihangirde bir soygun tesebbü&ü Belediyenin verdigi tahviller kırdırılıyor Bazı muteahhitler bu işi kazanç şekline döktuler, tah\illeri >üzde 15 ilâ 25 ucuza satın ahvorlar Arkası Sa Beş Sn 6 dtı Gümrüklerden 1 ayda 120 den fazla otomobiî çekildi M^AVLILAR Prens's Mnrgaret ile vıllaıca sevıştıkten sonıa oze1 fotografçısı MaııeLuse Jamagne ı e nısdn'anan Ineıhz ha\a albd\ Peter To\\n«endın kcisısırid gcne khse dıkılnT>ktedır Bo%andığı karısırnn sağ oluşu Peteı To Mis^nd'ır Marıe T j U c e Jam^gne le evlfn mesıne Pıenses Maıgaıet te o'due ı ,;ıbı genc mânı tskıl Ptmcktedır Yukandakı re^ımde Peter Tov.nsend ılf genç nşanlısı goıulmektedır Beledıve .elınde kâfı mıktarda tah^ısat bulunmamdsı \uzunden boıçlaıım tahvıl jeK'ınde odemıye ba'lamıştıı Bu dururr da mevcut tahvıllerın azalmasına »ebep olmakta"ır Gumr ık çe\ releı ınden lıa Ancak Beledıve tah\ ıllerınm \alber aldığımıza gore «on hır a\ zarfında ^uhtelıf ıthal re nız temındt ve Beledıve alacaklarıtımlprı kanalnle eumrukı«"e n a '<ar«ılık muteber olması Belegelen \e çekıİPn otomobıl •H S dıje ıesım vqjd veıgılerı ıcın kıvtnet M^I Mi7 vırmnı tecaiuz et ıf=)d° etmeme«ı ellermde tâh\ıl nııitır bulunanlsr' hıyleh jollara sevketmektedır. Bazı kın seler ellerındekı tahvıl. len Beledne\e borçlu muteahhıtlere devretmekte ve boylece parafarını almaktadırlar Ancak muteahhıtlerın pek çoğu hu ısı kazanç şekline doktuklennden tahvı'let çok defa vuzde 1525 nısbetınfle ucuza sıtmektedır Beledıvenın elınde balen 15 mı1von lııahk tahvil kri'nvş olup hu. nuıı ua (3X n ıçın.e bıtecegl tdhmın l T\MIR EI»IL!\OR Topkıpı Paravı muze<n ıdaresme bdğlı Alay koşkunun ıe^lorasvonu ba5Uı ıı» ulunmaktddıı Bu mnpasebptle ko=>un tam onunden ge<3nekte olan tramvav rayı bır ıcakas tesısı sur«« tıyle ıptâl edılmıştır Resım, Ala\ko§kundekı tâmır amelıyesını gostermektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog