Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Sahiser Romanlar DUMAS FILSden Çevıren Zahır Guvemlı Kamelyalı Kadın Netıs, saglam cıltlı 10 Lıra Bedelsız bultemmızı ıstevınız Cagaloglu \ okuşu İSTANBUL, Dünya Oküsünde Bir Saheser Daha * » u m h u ri yet 1 Maa' ıfce kabul edılen Alman metodu ıle vazılmış jardımcı Ders Kıtaplarınıın araMnız İLKOKUL I. SlNlF ÖĞRE'I .1ENLERİNE Temel SayıbilgisiI Temel Sayıbilgisi Kılavuzu 1 Ogretm metodudur 50 S 50 Krş Hocalara parasız gonderılir Sıpanşlere \uzde 20 tenzılat Gokçe Kıtapları Fatıh PK 11 9J S 500 resım fıatı 200 kuruştur K U R U C U S U : T U N U S NADİ 35mcı yıl Sayı 12.650 Telgraf ve mektub adresi Cumhurıyet IstanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No 246. Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 îı\\ 13 tkim 1959 Güvenlik Konseyi için TürkRus münas erıne seçimde Polonycı bizden dair Mende res'in konuşması daha fazla oy topladı Dallas'ta yaptığı konuşmada Basbakan, Rus barış çağrı13 defa oya başvuruldu, taraflar üçte iki ekseriyet olmadığnıdan seçim çıkmaza girdi Iarmın Türk milletini aldatmadığını söyledi aiahalt Mendeveıîn yurda döndükten sonra, füze üsteri ite olarak bir açıklama yapacagı bildiriliyor Dün son turlarda Türkiye 35 oy alırken, komünist lerle tarafsızların desteklediori Polonya 46 oy topladı Kıbrısta Rum basınının küstahlığı <lrîva«'la anlasmasından Makarios. «sımaran Turklere hadlerıni» bildirecekmiş Lefkoşe 12 (HususO Kıbrıs Anavasa Komısvonundakı Yunan Başd«"legesı Tsasos, Makar'osla goıu^me «ını mutaakıp ansmn bugun oçleve d )gru Atınava har°ke* etmıştır Hareketınden evvel kısa bır bevanatta bulunan Tsasos bu defakı sevahitının de •tamamcn hususı mahıvet'e» oldueunu sovlemış Cumhurbaşkanı ve Muavınının ıcraı «^lâhıvelerı mcv juunda hskıkaten bazı goruş fork larınm belırdıgını fakat netıcede bır uzUşma zemınının bulunacagmdan umıtvar olduğunu sozlerıne ılâve etmıştır. Makarıos'un Rodos donuşunu bujuk manşetlerle veren Rumca gazeteler kendı tabırlermce •Kıbrısın ıkı Arka<n Sa B ? î S ı ı lde Dallas. TeXas 12 (AP) Turkı\e Başbakanı Adn=n Menderes sah te olaıak tavsıf ettıgı Rus barış ıd" dıalannm Turk milletini aUatma1 Ne\v York 12 (A P K ) Bırles şalan ver ıçın Turkı>e ıle PotC) mış olduğunu soylemıştır \ mış Mületler Genel Kurulu bu loma arasındakı mucadele buBupun Dallas Dunva Me«elelerı şun Guvenlık Konsevının \enı \uk olmııştur Ilk turda Turkıje Konsevı (DCW\| nin ogle yetneuç uvesını seçmek ıcın o\a baş NATO'lu \e Batıh deOetlerın ğ'nde konuşmuş olan Menderes, vurmuştur Kanadadan boşalan desteğı ıle 36 Polonv a ıse komııTurkıvenm S^vvet Rusva tarafın\ere Se\lân. Panamadan boşa nıst blok ve tarafsız de\ 'etlerın dan ^apılan barış çagrıları karşr lan \ere de Ekvadoı ılk tuıda desteğı ıle 46 o\ almışlardir Bu sında ne korku ve ne de endışeye uçte kı çogunluk siğuvarak se oylar seçılmek ıçın geeklı ııçte kapıldığinı ıfade etmıştır Mendeçılm s'er fıkit Japom adan bo Arkası Sa Bej Su 4 de I . Bir C. H. P. ekipinin şikâyetleri Nevsehir kovlerini doiasmakta olan C.H.P. ekıpine mudahaleler yapildığı, mâsum vatandaslara karşı dipcik kııllanıldığı bclirtilivor Ankara, 12 (Cumhunv etTeWks) C H P nin Nevşehır ve ko'lennj de halk ve teşkılat mensuplamle ı temaslarda bulunmskta olan 15 mcl i ekıpının gezılerıne mudah=le japılI dıgı ılen surulerek ekıpe dahı' mıl'letvekıllerı taraftndan Iç'şl^n Baka| nı Dr Namık Gedıke ve Nevs^ır Valısı Nafı Tamere teleraflar çekılmıştır Bakana çekılen telgT'fıa metnı şudur Arkası Sn Bfis Sv 1 de Istanbul Emniyet Birinci Şube Müdürü nakledildi Rıhtssn hadiseieri sîrasiflda va^itelı bulunan Taşar Yiğit 2. Şube Müdüriiiğüne vekalet edecek Dun gece geç vakıt aldıgımız J bir habere gore Emnı>et 1 Şube, Muduru Yaşar Yığıt Emnıvet 2 Şube Mııdürluğune vekâleten tâ1 edılmıştır Mudur Muavını Fent Sozen taraImdan te>it olunmuytur Ya^ar Yığıt Galata rıhtımı hâdıselerı sırasında gorevlı olarak bu lunmuf \e mahkemede arkadaşı mız Egemen Bostancı alevhıne «a hıthk vapmıştı Mudafaa şahıtlerı tarafından halka \umruk attığı ve kafa vurduğu ıddıa olunan polı« Bumın Yamanoglu da Yajar Yığıt m f n n n d e çalışmıştır Malıve Bakanı hava alanın da fazeterilerle goruşurken Maslakta bir traîik kazası Bir Kurmav Yarbav, Amerikalı bir erin kullandığı hususi otnombilin altında ezılerek oldu Dun Maslakta, bır Amerıkalı er, kullandığı hu>5usı otomobılıvle >oldan gecmektp olan bır Kurmay Yarbav ımıza çarparak olumune sebep ol muş'ur Kaza, dun saat 1810 da Maslak Su terazısı onunde vuku bulmuştur Bır arkadaşıvle bırhkte >olun karşı tarafına geçmek ıstıjen Kurmay Yarbay Osman Aveun Eırırgân cıhetm Arkatı Sa Bes Su 3 de İhracatın Maüye Bakanı dün BP.ftr ahnmassnı artırılması Amerikadan döndü istemiyorlar için çalışmalar Polatkan Dünya Bankası ve Para Fonu TeşBu mevzıı ile ilgri'i tonlantıiara di*n Ankara'da başlandı kilâtındaki hisselerimİ7İn artırıldığını, mali ve ticarî mehafilin Türkiyenin durıınıunu yakından takip ettiğini söyledi D P. milleh ekillerine istikrar tedb'rleınnîn netice• lerı 1%1G2 de alınacaktır \e bıınıııı icin de serimler bu tarihten one ahnmamalıdır I Şirketm kapalt kapMi onaade bırlken alacaklılar Bir in^aat şirkoti Konya Talebe hakkmda kaıııııı Yurdtj Müdürü takibata geçiliyor Ankara 12 ıCumhumetTeleks Washıngton dd vapılrfn Dınıa Bugun oaleden sonra Tıcaret Ba Banka^ı \e Mılletlerar»«;ı Para Fo kanlığ rda hracalın ajtırılrrdM ıle nu Te<;kılalı malıve ve guveınır ılgılı cahşmalara basla^m ştır Bır ler mecl^ı 'oplantısınd ıştırak ekaç gıın devam edeceeı bıld'nlen den Maiıve Bakanı Ha«an Polat,, toplantıva Istanbul tzırır Gnesun kan dan akvdm ınakla Amerikave Meısm ıhracatçi bıtlıklerının dan şehrımıze gelmıştır Küçükvalı fâciası duruşması Odalar Bırlıgının ve Tıcaret B=ıkar Turkn eve \apılacak \ardimlar nın diinkıi celsesinde sinema lıgı teşkılâtlandırma Genel Mudur hakkında ha\ a a' nında bevanat \eien Mdl'\e Bskanı Hasan Polatsahibinin avukatı. müvekkili lugunun temeılcılerı kpt'lmışlardn , ıj Bugunku toplantıda OdaVr Bırhkan demıştır kı İlksel ınsan» olduğunu ^ insan» o l d u ğ u n u nm «Ilksel ^ontroiurun terpsllclle,, lhrac<>t • M'lletlerarası Para Fonu ı'e İlerİ SÜrerek tahlivesini İstedİ tek elden ve vabıız bıthk tarafından ° j vapılmasını ılen surmuşler v e boy 36 vatandaşin olumıvle sonuçla lece ıhraç mallaıınm geıek fıat ve ı nan Kuçukvalı Şen Sıneması facıa 1 gerek kalıte bakımından d^ha ıvı sınm saruklarıvle ılgılı dâvanin du j şekılde kontrolunun saglanacagmı irkası Sa Bes Sn 4 de ruşmasıa dun 3 Ağır Ceza Mahkemesmde devam edılmıştır Dosya Arkast So Be? Su Sda ifisan istifa etti İki 8ğrencinin ytırttan atılması yuzünden oğrenciler arkadaslanna yapılan nıuameleyi protesto ettiler Geçen cumartesı gunu, ıkı öğrencımn Konva Öğrencı Yurdundan atı'masnle patlak veren hâdi'ielerın tepkılen devam etmektedır. Arkası 5a. Beş, Su 2 de İşçi ve memurlara ucur ev yaptırmak maksadiyle 2500 kişiden 5 milyon liraya yakın para alan şirket, taahhüdünü yerine getirmediği gibi hak sahiplerinin paralanm vermiyor "Benim için de yeşil bayrak çeke ve şuurlu cek değil ya..,, kararlar» bir çaz ocağınHan cktı ((Cesaretli bastan eie ahntyor Yansrınev tamamen kül oldu ve 3 o AtikaK'de U&un vâdeli yatırımdün sabah programiart yeni 5 ev yandı Arkası Sa Be Su 4 ae Dun\ a B<tnkası »e Mı" Fın^n.nıan Kurumunun Wa«hıngton ia vdpıl'n VI'IIK gj\eınnrler meclısının toplantüdrına ıstırak e'mpk ıi'ere Amerıkava gıtmıstım Fon ve Brtnkrfva ma olan b8 memleke*ın ışMrak ettgı bu vılkı toplan»ıİ9i ge».en vıl ıçınde kota ve ıştıuk hısselerın.n art'rı'ma^ı ve az Ee'ı^mı? memleketlere vardım etmek u ere \enı bır fınansman Ank^ra 12 lCuınhurı\etTeleks> 1960 nıa\ sında venı bır «»çım» gıdılm«*sı =o\lcntı'e ının gıttıkcp kuvvtlendıgını hatt? bu mevTimn C , G«>nel Idare Kuruluna dahı aks»ttıj gım anc.ık bu hvi'msta hıç bır Varar i alınmamış olducumı va7mıçtık j Arkası Sa B»? 5 ı 5 de Prof. Baade'nin tetkikinden sonra Bakanhkların, İktisadî Devlet Teşekküllerinin hazırladıkları programlar yeniden yapılacak mış olan zıraat ormancılık havvancı lık progıamları da yenı baştan tertıp ve tanzım edılecektır Bu pıogratnlar ortava çıktıktan sonra ve bılhassa Prof Baade nin ılgıh uzmanlarla bera ber hazulıyacagı Tuıkıyenm tedıye muvazenesıne aıt tetkık netıcelerını ıhtıva eden rapor geldıkten sonra prog lamlar tekemmul etmış olacaktır Bu bakımdan daha evvel yapılan tah mınlerın reahteye ujmadığı habeı verılmektedır Işçı ve memurlara ucuz ev yap ofrenılmıştır Şirket hak sahıpletırmak vaadıle ıkı vıl evn,el kuru. raıe, toplanan paralarla lnşaatın lan bır mesken yapı şırketı 25O0 Arkusı Sa Beş Su Sda kışıden 5 milyon lırava yakın para * • • top'amıştır Fakat mezkur şırketm ı bugune kadar evlerın mşaasma başlamact'gı gıoı arsa dahı saun almadjğı hak sahıplerı taraundan Yaşasın demokrasi! Bundan bır rnuddet önce I) P. konjnelerınden bırmde tnonu'nun hudut dışı edılmesını ı«tıvenler gorulmuştu E>^elkı gnn de İzmırde gene bır Demokrat konçresınde Paşanın Rngvava surulmpsını talrp eden UabadaM bır hatıp zuhur evlemiş. Bır eskı Cumhurreısının Kurtuluş Harbının bır buvuk kumandanının, Ataturktın 1 numaralı arkadaşı \e Başvekılının va tandan surulmesıııı ıstıven baba> ı&ıt bovle koııuşurken gosterdıfı cur'etı nıumUun kılan \olun bu memlekette açılmasına ızın veren adamın da Pa*a oldujunu her halde bılıvordu. Merak edıvoruz Mıllı Mucadelede \nadnlu\u ı>tıla eden duşman mağlup olacaçına salıp gelsevdı tsmet Pa^a ıçın düşu necrfı ceza acaba bu kadar a ftır olnr mu idı" Malum va Trı kopıs ı bıle bız vatanına ıade etmntık. Ankara 12 ıCumhurıyetTeleks» Eskışehır 12 (Telefonla) Paj Bakanhkların Iktısadı Devlet Teşek«Mıisterek Pa?ar» dısınzar gunu vapılan E«kışehır C K M kullerının ve bunlara baglı teşekkul P ıl kongresınde bır konuçma vada kalamıvacağımızı söv ' leı ın daha evvel hazırladıkları beşer pan Bolukbaşı bugun şehnmızden ve onar vıllık faalıyet programları, li\en TUrkiye Odalar Emırdağa muteveccıhen avrılmışBirlıçi U. Kâtibi. cesaretli rVof Baade nin tetkikinden ve rapotır Bo'ukbaşı volda Bedıuzzaman runun verılışınden sonra yeniden ele alınmıştır Bu cumleden olarak Saıdi Nursı nır otomobıh ile kar ve şuurlu kararlara ihtivaaeh >atınm programları, Silaşmış vanındakıler O«man Bo • yaç olduğunu belirtiyor ( uzun 0 lukbaçıva Saıdı Nur^ı'nın vanların , Profesorun dıkkatı çektığı hususlar dan gectığını ızah etmış'er o da ;u Propeller Club tarafından Hılton' goz onune alınmak suretıvle, >enıden cevabı vermış'ır da dun verılen bır zıyafette hazır bu , yapılmaktadır Daha evvel hazırlan• Geçer ne vapalım Benım ıçın lunan Turkıve Odalar Bulığı Umum! de veşıl bavrak çekeeek değıl va » Katıbı Cıhat Iren Avrupa Muşterek Bedıuzzaman îsparta plâkalı Pazarı mevzuunda bır konferans verÇevrole arabasıvl» Eskışehıre gel mıştır mış ve bır murıdının evıne mı<saGunun konusu olması ıtıbarıjle Arkası Sa Beş Su 3 de fır olmuştur Dun Atıkahde Bevceğız mahalIBSI Lodos sokakta çıkan vangında 3 ev tamamen 2 ev de kısmen vanmıçtır Yangın saat 9 20 da Kâzım Şenocak'a aıt uç katlı evde, fıtıllı gaz ocağının parlamasıvle çıkmıştır. Kısa bır zamanda buvuven vangın, Kâzım Şenocağın evı dahıl bunun cıvarmda bulunan Şev ket Isıldar ıle Fatma Erkavava aıt uçer kath 3 ahşap evı tamamen Yektan» Du rak ve Hurıve Egılmeze aıt 2 e\ı de kısmen vakmıştır Dort saat devam eden bu vangın butun ıtfaıve teçkılatının qahşma^ıvle ancak saat 13 20 d» ton durulebılmıştır. Tahkıkata devam edılmektedır Konya'da buğday fiatı süratle yükseliyor Resmen 50 kuruş olan fiat piyasada 63 kuruşa kadar çıktı. Fiatların kışm daha da artacağı bildiriliyor Konva 12 (Telefonlal Şehn larmda daha da > ukseleceğını b«mızde hububat hatları anoımal bır lırtmektedırler artış gostermektedır Ofssın al m fı Ote vandan bu \ıl kuraklık geatı 4850 kuruş o'dugu hald^ ser çıre n Konva çıftcısme 32 b ı n ton Hest pıvasada bugdav e n S7 54 en tohumluk verılecektır Bunurı 17 çok 63 kuruştan almıp satılmakta" bin tonu Toprak Mahsu'leıı Ofısınd r Arpa fıatları da vukselmış ve ce Zıraat Rmkssı emrıne verılmis arpa 55 ki'ilmamış 52 ku tır Gerı k ' l a n Tiık'ar De\let Uretî ı «atılmağ. başlan^ıst'r Ilgı 1 ıw Çıftlıklerınden terrun edüecekh'er bu fıatlann kiş ve bahar ay .tır. IMTIHAN Istanbul Un'verıtesme ada> kavıtlarını vaptınni!) elan oğrencıleım ^f<,me ımtjharlan dun unıversıte bmasında test ut,ubyle vapılmıştır Resım ımtıhana gıren ogıencılerden bır grupu gostermektedır. \ ttfdye donku yangını bastırmıya çalışırken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog